Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0169/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0169/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/07/2005 - 4.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0276

Hyväksytyt tekstit
PDF 629kWORD 454k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustaminen ***I
P6_TA(2005)0276A6-0169/2005
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0634)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0130/2004),

–   ottaa huomioon epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja kalatalousvaliokunnan lausunnon (A6-0169/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2004)0231

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyllä päätöksellä N:o 1600/2002/EY(2) hyväksytyn kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman mukaan on tuettava sellaisen tiedon saattamista kansalaisten ulottuville, joka koskee ympäristön tilaa ja kehitystä suhteessa sosiaalisiin, taloudellisiin ja terveyttä koskeviin suuntauksiin. Päätöksessä edellytetään myös yleisen ympäristötietoisuuden lisäämistä.

(2)  YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksessa tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimuksessa), jonka Euroopan yhteisö allekirjoitti 25 päivänä kesäkuuta 1998, tunnustetaan, että yleisön paremmat mahdollisuudet saada ympäristöä koskevia tietoja ja tällaisten tietojen levittäminen edistävät ympäristötietoisuuden parantamista, vapaata mielipiteenvaihtoa, yleisön tehokkaampaa osallistumista ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja viime kädessä ympäristön tilan parantamista.

(3)  Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevat rekisterit (jäljempänä "PRTR-rekisterit") ovat kustannustehokas väline, jolla voidaan edistää ympäristönsuojelun tason parantamista ja saattaa yleisön käyttöön tietoja epäpuhtauspäästöistä ja laitoskokonaisuuksien ulkopuolelle tehtävistä epäpuhtauksien ja jätteiden siirroista ja jota voidaan käyttää kehityssuuntausten selvittämiseen, pilaantumisen vähentämisessä saavutetun edistyksen osoittamiseen, tiettyjen kansainvälisten sopimusten noudattamisen seuraamiseen, ensisijaisten tavoitteiden määrittämiseen sekä yhteisön ja kansallisen ympäristöpolitiikan ja -ohjelmien avulla saavutetun edistyksen arvioimiseen.

(4)  Yhdennetty ja yhdenmukainen PRTR-rekisteri tarjoaa yleisön, teollisuuden, tutkijoiden, vakuutusyhtiöiden, paikallisviranomaisten, valtioista riippumattomien järjestöjen ja muiden päätöksentekijöiden käyttöön vankan tietokannan, jonka pohjalta voidaan tehdä ympäristöasioita koskevia vertailuja ja tulevia päätöksiä.

(5)  Euroopan yhteisö allekirjoitti 21 päivänä toukokuuta 2003 YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä (PRTR-pöytäkirja). Jotta yhteisö voisi tehdä pöytäkirjan, yhteisön lainsäädännön säännösten on oltava yhdenmukaisia sen kanssa.

(6)  Euroopan epäpuhtauspäästörekisteri (jäljempänä "EPER-rekisteri") perustettiin päätöksellä 2000/479/EY(3). PRTR-pöytäkirja pohjautuu samoihin periaatteisiin kuin EPER-rekisteri mutta on sitä laajempi, sillä pöytäkirja kattaa useampia ilmoitettavia aineita ja toimintoja ja koskee myös maaperään kohdistuvia päästöjä, hajakuormituslähteistä aiheutuvia päästöjä ja laitoskokonaisuuksien ulkopuolelle tapahtuvia siirtoja.

(7)  Eurooppalaiselle PRTR-rekisterille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan, jos tiedot ovat luotettavia ja vertailukelpoisia. Tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tiedonkeruu ja -siirtojärjestelmä on yhdenmukaistettava riittävällä tavalla. Eurooppalainen PRTR-rekisteri olisi PRTR-pöytäkirjan mukaisesti suunniteltava sellaiseksi, että se on mahdollisimman helposti yleisön käytettävissä Internetin välityksellä. Päästöjä ja siirtoja koskevien tietojen olisi oltava helposti saatavilla erilaisissa kootuissa ja eritellyissä muodoissa, jotta tietoa voitaisiin saada mahdollisimman paljon kohtuullisessa ajassa.

(8)  Jotta voitaisiin edelleen edistää tavoitetta, jonka mukaan ympäristön tilaa ja kehitystä koskevien tietojen saattamista yleisön saataville ja yleisen ympäristötietoisuuden lisäämistä olisi tuettava, eurooppalaisesta PRTR-rekisteristä olisi oltava linkit jäsenvaltioiden, yhteisön ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten organisaatioiden vastaaviin tietokantoihin.

(9)  Eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä olisi PRTR-pöytäkirjan mukaisesti oltava tietoja myös erityisistä jätteiden käsittelytoimista, jotka ilmoitetaan päästöinä maaperään; hyödyntämistoimia, kuten lietteen ja lannan levittämistä, ei ilmoiteta tässä luokassa.

(10)  Jotta voitaisiin saavuttaa eurooppalaisen PRTR-rekisterin tavoite eli luotettavien tietojen antaminen yleisölle ja tietoon perustuvan päätöksenteon mahdollistaminen, on välttämätöntä asettaa kohtuulliset mutta tiukat aikarajat tietojen keruulle ja ilmoittamiselle; tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse jäsenvaltioiden komissiolle tekemistä ilmoituksista.

(11)  Teollisuuslaitosten päästöistä ilmoittaminen on jo vakiintunut menettely useissa jäsenvaltioissa, joskaan tietoja ei vielä ilmoiteta johdonmukaisesti, täydellisesti eikä vertailukelpoisessa muodossa. Hajakuormituslähteistä aiheutuvien päästöjen ilmoittamista olisi parannettava, jotta päätöksentekijät voisivat paremmin suhteuttaa nämä päästöt laajempaan yhteyteen ja valita tehokkaimman ratkaisun pilaantumisen vähentämiseksi.

(12)  Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen olisi oltava korkealaatuisia ja niiden olisi oltava täydellisiä, johdonmukaisia ja luotettavia. On erittäin tärkeää koordinoida sekä toiminnanharjoittajien että jäsenvaltioiden tulevia toimia ilmoitettujen tietojen laadun parantamiseksi. Tästä syystä komissio käynnistää laadunvarmistusta koskevat toimet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(13)  Yleisön olisi Århusin yleissopimuksen mukaisesti voitava saada eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin sisältyviä tietoja ilman, että pyynnön esittäjän on osoitettava, että asia koskee häntä; tämä voidaan varmistaa pääasiassa siten, että tiedot ovat saatavilla suoraan sähköisessä muodossa Internetin kautta.

(14)  Eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin sisältyvien tietojen olisi oltava saatavilla rajoituksetta; tästä säännöstä pitäisi voida poiketa ainoastaan tapauksissa, joissa siitä on nimenomaisesti säädetty voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä.

(15)  Århusin yleissopimuksen mukaisesti yleisön osallistuminen olisi taattava eurooppalaisen PRTR-rekisterin tulevassa kehittämisessä antamalla yleisölle mahdollisuuksia esittää päätöksentekoprosessin kannalta oleellisia huomautuksia, tietoja, analyysejä ja mielipiteitä hyvissä ajoin ja tehokkaasti. Pyynnön esittäjien olisi voitava saattaa pyyntöön liittyvä viranomaisen toimi tai laiminlyönti hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen uudelleen tutkittavaksi.

(16)  PRTR-rekisterin hyödyllisyyden ja vaikutuksen parantamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi laadittava yhteistyössä eurooppalaisen PRTR-rekisterin toteuttamista tukevia ohjeita, lisättävä yleisön tietoisuutta ja annettava asianmukaista ja oikea-aikaista teknistä tukea.

(17)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4) mukaisesti.

(18)  Ehdotetun toimen tavoitetta, joka on parantaa yleisön mahdollisuuksia saada ympäristöä koskevia tietoja ottamalla käyttöön yhdennetty ja yhdenmukainen yhteisönlaajuinen sähköinen tietokanta, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska kaikkien jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistaminen edellyttää laajaa yhdenmukaistamista, vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(19)  Vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annettua neuvoston direktiiviä 91/689/ETY(5) ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä 24 päivänä syyskuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/61/EY(6) olisi muutettava ilmoitusvaatimusten yksinkertaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi,

(20)  Eurooppalaisella PRTR-rekisterillä pyritään muun muassa ilmoittamaan yleisölle tärkeistä haitallisista päästöistä, jotka aiheutuvat etenkin direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan kuuluvista toimista. Tämän asetuksen mukaan yleisölle olisi siten ilmoitettava edellä mainitun direktiivin liitteen I kattamien laitosten päästöistä.

(21)  Päällekkäisten ilmoitusten vähentämiseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevat rekisterijärjestelmät voidaan PRTR-pöytäkirjan mukaan mahdollisuuksien rajoissa sisällyttää olemassa oleviin tietolähteisiin, kuten lisensseihin ja toimintalupiin liittyviin ilmoitusmekanismeihin. PRTR-pöytäkirjan mukaisesti tämän asetuksen säännösten ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen säilyttää tai ottaa käyttöön kattavampi tai avoimempi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri kuin pöytäkirja edellyttää.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan (jäljempänä 'pöytäkirja') täytäntöönpanemiseksi, yleisön osallistumisen helpottamiseksi ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi ja vähentämiseksi tällä asetuksella perustetaan yhteisön tasolla yhdennetty epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri (eurooppalainen PRTR-rekisteri) julkisesti käytettävissä olevana sähköisenä tietokantana ja säädetään sen toimintasäännöistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

   1) "yleisöllä" yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä sekä kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti näiden henkilöiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;
   2) "toimivaltaisella viranomaisella" yhtä tai useampaa kansallista viranomaista tai muuta toimivaltaista elintä, jonka jäsenvaltio on nimennyt;
   3) "laitoksella" kiinteää teknistä kokonaisuutta, jossa suoritetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintaa sekä mitä tahansa niihin suoranaisesti liittyvää toimintaa, joka on teknisesti sidoksissa kyseisellä paikalla suoritettavaan toimintaan ja joka mahdollisesti vaikuttaa päästöihin ja pilaantumiseen;
   4) "laitoskokonaisuudella" yhtä tai useampaa samalla paikalla sijaitsevaa laitosta, jonka toiminnanharjoittaja on sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;
   5) "paikalla" laitoskokonaisuuden maantieteellistä sijaintia;
   6) "toiminnanharjoittajalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai jolla on hallinnassaan laitoskokonaisuus tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, henkilöä, jolle on luovutettu merkittävää taloudellista päätäntävaltaa laitoksen teknisen toiminnan suhteen;
   7) "ilmoitusvuodella" kalenterivuotta, jonka osalta epäpuhtauksien päästöjä ja laitoskokonaisuuden ulkopuolelle tapahtuvia siirtoja koskevat tiedot on koottava;
   8) "aineella" kaikkia alkuaineita ja niiden yhdisteitä radioaktiivisia aineita lukuun ottamatta;
   9) "epäpuhtaudella" ainetta tai aineiden ryhmää, joka voi ominaisuuksiensa ja ympäristöön joutumisensa vuoksi olla haitallinen ympäristölle tai ihmisten terveydelle;
   10) "päästöllä" epäpuhtauksien joutumista ympäristöön ihmisen tahallisen tai tahattoman, tavanomaisen tai poikkeuksellisen toiminnan johdosta, mukaan luettuina vuoto, erittyminen, purkautuminen, injektointi, hävittäminen tai mereen laskeminen, tai sellaisten viemärijärjestelmien kautta, joissa jätevettä ei loppukäsitellä;
   11) "siirrolla laitoskokonaisuuden ulkopuolelle" käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen ja jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä olevien epäpuhtauksien liikkumista laitoskokonaisuuden rajojen yli;
   12) "hajakuormituslähteillä" useita pieniä tai hajanaisia lähteitä, joista epäpuhtauksia voi päästä maahan, ilmaan tai veteen ja joiden yhteisvaikutus näihin ympäristön osa-alueisiin voi olla merkittävä ja joiden osalta on epäkäytännöllistä koota ilmoituksia kustakin yksittäisestä lähteestä;
   13) "jätteellä" mitä tahansa jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY(7) 1 artiklan a alakohdassa määriteltyä ainetta tai esinettä;
   14) "vaarallisella jätteellä" mitä tahansa direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdassa määriteltyä ainetta tai esinettä;
   15) "jätevedellä' yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY(8) 2 artiklassa määriteltyä yhdyskuntajätevettä, talousjätevettä, teollisuusjätevettä sekä mitä tahansa muuta käytettyä vettä, joka kuuluu sisältämiensä aineiden tai esineiden perusteella yhteisön säännösten piiriin;
   16) "käsittelyllä" kaikkia direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A säädettyjä toimintoja;
   17) "hyödyntämisellä" kaikkia direktiivin 75/442/ETY liitteessä II B säädettyjä toimintoja.

3 artikla

Eurooppalaisen PRTR-rekisterin sisältö

Eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä on oltava tietoja

   a) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien päästöistä, joista liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavien laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien on ilmoitettava;
   b) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista jätteiden siirroista ja 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista jätevedessä olevien epäpuhtauksien siirroista laitoskokonaisuuden ulkopuolelle, joista liitteessä I lueteltuja toimintoja harjoittavien laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien on ilmoitettava;
   c) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hajakuormituslähteistä aiheutuvista epäpuhtauksien päästöistä, jos tällaisia tietoja on saatavilla.

4 artikla

Suunnittelu ja rakenne

1.  Komissio julkaisee eurooppalaisen PRTR-rekisterin, jossa tiedot esitetään sekä kootussa että eritellyssä muodossa siten, että tietoja päästöistä ja siirroista voidaan hakea ja yksilöidä seuraavin perustein:

   a) laitoskokonaisuus, mukaan lukien mahdollisesti sen emoyhtiö, ja sen maantieteellinen sijainti, vesistöalue mahdollisesti mukaan luettuna;
   b) toiminto;
   c) jäsenvaltion tai yhteisön tason pilaantumistapahtuma;
   d) epäpuhtaus tai jäte tapauksen mukaan;
   e) ympäristön osa-alueet, joihin epäpuhtautta päästetään;
   f) jätteiden siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle ja niiden määränpää tapauksen mukaan;
   g) jätevesien epäpuhtauksien siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle;
   h) hajakuormituslähteet;
   i) i) omistaja tai toiminnanharjoittaja.

2.  Eurooppalainen PRTR-rekisteri on suunniteltava sellaiseksi, että se on mahdollisimman helposti yleisön käytettävissä siten, että tiedot ovat normaaleissa toimintaoloissa jatkuvasti ja helposti saatavissa Internetin ja muiden sähköisten välineiden kautta. Rekisterin suunnittelussa on otettava huomioon sen mahdollinen tuleva laajentaminen, ja siihen on sisällyttävä kaikkien edellisten ilmoitusvuosien tiedot asteittain aina vähintään kymmeneen edelliseen ilmoitusvuoteen saakka.

3.  Eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä on oltava linkit vähintään seuraaviin lähteisiin:

   a) jäsenvaltioiden kansalliset PRTR-rekisterit;
   b) muut merkitykselliset, yleisön käytettävissä jo olevat tietokannat, jotka koskevat PRTR-rekisteriin liittyviä aiheita, mukaan luettuina muiden pöytäkirjan sopimuspuolten ja mahdollisuuksien mukaan muiden maiden kansalliset PRTR-rekisterit;
   c) laitoskokonaisuuden olemassa olevat Internet-sivut ja linkit, jotka laitoskokonaisuudet tarjoavat ilmaiseksi.

5 artikla

Toiminnanharjoittajien ilmoitukset

1.  Kunkin sellaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintoa ja ylitetään siinä määritelty sovellettava kapasiteettikynnys, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat määrät vuosittain sekä mainittava, perustuvatko tiedot mittaukseen, laskelmaan vai arvioon:

   a) sellaiset liitteessä II mainittujen epäpuhtauksien päästöt ilmaan, veteen ja maaperään, joiden osalta liitteessä II määritelty sovellettava kynnysarvo ylittyy;
   b) sellaiset vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, joiden määrä on yli 2 tonnia vuodessa, tai sellaiset muun kun vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, joiden määrä on yli 2 000 tonnia vuodessa, hyödyntämis- tai käsittelytoimintojen, lukuun ottamatta 6 artiklan 1 kohdassa mainittuja maaperäkäsittelyyn ja syväinjektointiin liittyviä käsittelytoimia, osalta siten, että tiedot merkitään R- tai D-kirjaimella sen mukaan, onko jäte tarkoitettu hyödynnettäväksi vai käsiteltäväksi, ja vaarallisen jätteen rajat ylittävien siirtojen osalta ilmoitetaan jätteen hyödyntäjän tai käsittelijän nimi ja osoite sekä varsinainen hyödyntämis- tai käsittelypaikka;
   c) sellaiset liitteessä II mainittujen epäpuhtauksien siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä, joiden osalta liitteen II sarakkeessa 1b määritelty kynnysarvo ylittyy.

Kunkin sellaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, jossa harjoitetaan yhtä tai useampaa liitteessä I mainittua toimintoa ja ylitetään liitteessä I määritellyt sovellettavat kapasiteettikynnykset, on toimitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, jotka ovat tarpeen liitteen III mukaisen laitoskokonaisuuden tunnistamiseksi,, jos nämä tiedot eivät jo ole viranomaisten käytössä.

Jos tietojen on mainittu perustuvan mittauksiin tai laskelmiin, on ilmoitettava käytetty analyysimenetelmä ja/tai laskentamenetelmä.

Liitteessä II tarkoitettuihin 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitettuihin päästöihin on sisällytettävä kaikki kaikista laitoskokonaisuuden paikalla sijaitsevista liitteeseen I sisällytetyistä lähteistä aiheutuvat päästöt.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä tiedot päästöistä ja siirroista, jotka aiheutuvat yhteensä kaikista tahallisista, tahattomista, tavanomaisista tai poikkeuksellisista toiminnoista.

Näitä tietoja toimittaessaan toiminnanharjoittajat ilmoittavat mahdollisuuksien mukaan tahattomia päästöjä koskevat tiedot.

3.  Kunkin laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan on koottava asianmukaisin väliajoin tiedot, jotka tarvitaan niiden laitoskokonaisuuden päästöjen ja laitoskokonaisuuden ulkopuolelle tapahtuvien siirtojen määrittämiseksi, joihin sovelletaan 1 kohdassa säädettyjä ilmoitusvaatimuksia.

4.  Toiminnanharjoittajan on ilmoitusta laatiessaan käytettävä parhaita saatavilla olevia tietoja, joihin voi sisältyä seurantatietoja, päästökertoimia, ainetaselaskelmia, epäsuoraa seurantaa tai muita laskelmia, teknisiä päätelmiä ja muita menetelmiä 9 artiklan 1 kohdan säännösten ja kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, aina kun sellaisia on saatavilla.

5.  Kunkin asianomaisen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan on pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla sellaisten tietojen arkistot, joista ilmoitetut tiedot on saatu, viiden vuoden ajan kyseisen ilmoitusvuoden päättymisestä lukien. Näissä arkistoissa on myös selostettava menetelmät, joita on käytetty tietojen kokoamiseksi.

6 artikla

Päästöt maaperään

Ainoastaan sen laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan, josta jäte on peräisin, on ilmoitettava päästöinä maaperään syntyvä jäte, johon sovelletaan direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A määriteltyjä käsittelytoimintoja 'maaperäkäsittely' ja 'syväinjektointi'.

7 artikla

Jäsenvaltioiden ilmoitukset

1.  Jäsenvaltioiden on asetettava, ottaen huomioon tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa asetetut vaatimukset, määräaika, johon mennessä toiminnanharjoittajien on toimitettava kaikki 5 artiklan 1–5 kohdassa tarkoitetut tiedot oman maansa toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti liitteessä III esitetyssä muodossa ja seuraavan aikataulun mukaisesti:

   a) ensimmäisen ilmoitusvuoden osalta 18 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä;
   b) kaikkien seuraavien ilmoitusvuosien osalta 15 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä.

Ensimmäinen ilmoitusvuosi on 2007.

Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, tallentaa jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin seuraavan aikataulun mukaisesti:

   a) ensimmäisen ilmoitusvuoden osalta 21 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä;
   b) kaikkien seuraavien ilmoitusvuosien osalta 16 kuukauden kuluessa ilmoitusvuoden päättymisestä.

8 artikla

Hajakuormituslähteistä aiheutuvat päästöt

1.  Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, sisällyttää eurooppalaiseen PRTR-rekisteriin hajakuormituslähteistä aiheutuvat päästöt, jos nämä tiedot ovat olemassa ja jäsenvaltiot ovat ne jo ilmoittaneet.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on järjestettävä siten, että käyttäjät voivat hakea ja yksilöidä hajakuormituslähteistä aiheutuvia epäpuhtauksien päästöjä koskevia tietoja tarkoituksenmukaisesti alueellisesti jaoteltuina. Tiedoissa on mainittava menetelmät, joita niiden saamiseksi on käytetty.

3.  Jos komissio toteaa, ettei hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja, se toteuttaa toimenpiteet aloittaakseen ilmoittamisen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tarvittaessa kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen.

9 artikla

Laadunvarmistus ja -arviointi

1.  Sellaisten laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien, joita koskevat 5 artiklassa säädetyt ilmoitusvaatimukset, on varmistettava ilmoittamiensa tietojen laatu.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava laitoskokonaisuuksien toiminnanharjoittajien antamien tietojen laatu etenkin siltä osin, että ne ovat täydellisiä, johdonmukaisia ja uskottavia.

3.  Komissio koordinoi laadunvarmistukseen ja laadunarviointiin liittyviä toimia kuullen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua komiteaa.

4.  Komissio voi hyväksyä päästöjen seurantaa ja niistä ilmoittamista koskevia ohjeita 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Näiden ohjeiden on tarvittaessa oltava kansainvälisesti hyväksyttyjen menetelmien ja muun yhteisön lainsäädännön mukaisia.

10 artikla

Tietojen saatavuus

1.  Komissio, jota avustaa Euroopan ympäristökeskus, asettaa eurooppalaisen PRTR-rekisterin yleisön saataville maksutta Internetissä 7 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2.  Jos eurooppalaisessa PRTR-rekisterissä olevat tiedot eivät ole helposti yleisön saatavilla suoraan sähköisesti, kyseinen jäsenvaltio ja komissio helpottavat eurooppalaisen PRTR-rekisterin sähköistä käyttöä julkisissa tiloissa.

11 artikla

Luottamuksellisuus

Jos jäsenvaltio pitää tietoja salassa ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY(9) 4 artiklan mukaisesti, jäsenvaltion on mainittava tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamassaan ilmoituksessa kunkin ilmoitusvuoden osalta ja erikseen kunkin tietoja salassa pitävän laitoskokonaisuuden osalta, minkälaisia tietoja on pidetty salassa ja mistä syystä tiedot on pidetty salassa.

12 artikla

Yleisön osallistuminen

1.  Komissio tarjoaa yleisölle mahdollisuuden osallistua hyvissä ajoin ja tehokkaasti eurooppalaisen PRTR-rekisterin tulevaan kehittämiseen, mukaan luettuina toimintaedellytysten parantaminen ja tämän asetuksen muutosten valmistelu.

Yleisöllä on oltava mahdollisuus esittää asiaan liittyviä huomautuksia, tietoja, analyysejä tai mielipiteitä kohtuullisessa määräajassa.

2.  Komissio ottaa tällaisen yleisön panoksen asianmukaisesti huomioon ja tiedottaa yleisölle sen osallistumisen tuloksista.

13 artikla

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Ympäristöä koskevien tietojen julkiseen saatavuuteen liittyvää muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta voidaan käyttää direktiivin 2003/4/EY 6 artiklan mukaisesti ja yhteisön toimielinten osalta asetuksen (EY) N:o 1049/2001(10) 6, 7 ja 8 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Opas

1.  Komissio laatii eurooppalaisen PRTR-rekisterin toteuttamista tukevan oppaan mahdollisimman pian, viimeistään neljä kuukautta ennen ensimmäisen ilmoitusvuoden alkamista, kuullen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua komiteaa.

2.  Eurooppalaisen PRTR-rekisterin toteuttamista koskevassa oppaassa on käsiteltävä yksityiskohtaisesti erityisesti seuraavia seikkoja:

   a) ilmoitusmenettelyt;
   b) ilmoitettavat tiedot;
   c) laadunvarmistus ja -arviointi;
   d) luottamuksellisten tietojen osalta ilmoittaminen salassa pidettävien tietojen tyypistä ja salassapidon syistä;
   e) viittaus kansainvälisesti hyväksyttyihin päästöjen määritys- ja analyysimenetelmiin ja näytteenottomenetelmiin;
   f) emoyhtiöiden ilmoittaminen;
   g) toiminnoista käytettävät koodit tämän asetuksen liitteen I ja direktiivin 96/61/EY liitteen I mukaisesti.

15 artikla

Tietoisuuden lisääminen

Komissio ja jäsenvaltiot edistävät yleisön tietoisuutta eurooppalaisesta PRTR-rekisteristä ja varmistavat avun antamisen eurooppalaisen PRTR-rekisterin käytössä sekä rekisterissä olevien tietojen ymmärtämisessä ja käytössä.

16 artikla

Lisätiedot, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava

1.  Jäsenvaltioiden on joka kolmas vuosi annettava komissiolle yhdessä 7 artiklan mukaisesti ilmoitettavien tietojen kanssa yksi kertomus, joka perustuu edellisten kolmen ilmoitusvuoden tietoihin ja jossa kuvataan seuraavien seikkojen osalta noudatettuja käytäntöjä ja toteutettuja toimenpiteitä:

   a) 5 artiklan mukaiset vaatimukset;
   b) 9 artiklan mukainen laadunvarmistus ja -arviointi;
   c) 10 artiklan 2 kohdan mukainen mahdollisuus saada tietoja;
   d) 15 artiklan mukainen tietoisuuden lisääminen;
   e) 11 artiklan mukainen tietojen luottamuksellisuus;
   f) 20 artiklan mukaisesti säädetyt seuraamukset ja niiden soveltamisesta saadut kokemukset.

2.  Jäsenvaltioiden 1 kohdassa tarkoitetun raportoinnin helpottamiseksi komissio toimittaa kyselyä koskevan ehdotuksen, joka hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

17 artikla

Komission tekemä uudelleentarkastelu ja muutosehdotukset

Komissio tarkastelee jäsenvaltioiden 7 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja ja jäsenvaltioita kuultuaan julkaisee joka kolmas vuosi kertomuksen, joka perustuu viimeisiltä kolmelta ilmoitusvuodelta saatavilla oleviin tietoihin. Kertomus julkaistaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun nämä tiedot on esitelty Internetissä.

Tämä kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä eurooppalaisen PRTR-rekisterin toimintaa koskevan arvion kanssa.

18 artikla

Liitteiden muuttaminen

Kaikki muutokset, jotka ovat tarpeellisia

   a) tämän asetuksen liitteiden II tai III mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tai
   b) tämän asetuksen liitteiden II ja III mukauttamiseksi pöytäkirjan osapuolten kokouksessa pöytäkirjan liitteisiin tehtyihin muutoksiin,
  

hyväksytään 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

19 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa komitea (jäljempänä "komitea").

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

20 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, ja niiden on ilmoitettava viipymättä kaikista niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

21 artikla

Muutokset direktiiveihin 91/689/ETY ja 96/61/EY

1.  Poistetaan direktiivin 91/689/ETY 8 artiklan 3 kohta.

2.  Poistetaan direktiivin 96/61/EY 15 artiklan 3 kohta.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

TOIMINNOT

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

1.

Energia-ala

a)

Kaasun- ja öljynjalostamot

*(1)

b)

Kaasutus- ja nesteytyslaitokset

*

c)

Lämpövoimalat ja muut polttolaitokset

Lämmöntuotto 50 MW

d)

Koksaamot

*

e)

Hiilen murskauslaitokset

Kapasiteetti 1 tonni/h

f)

Kivihiilituotteita ja kiinteitä savuttomia polttoaineita valmistavat laitokset

*

2.

Metallien tuotanto ja jalostus

a)

Malmin (sulfidimalmi mukaan luettuna) pasutus- ja sintrauslaitokset

*

b)

Raakaraudan tai teräksen tuotantolaitokset (primaari- tai sekundaarisulatus), jatkuva valu mukaan luettuna

Kapasiteetti 2,5 tonnia/h

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

c)

Laitokset, joissa rautametalleja jalostetaan:

i) kuumavalssauksella

Kapasiteetti 20 tonnia raakaterästä/h

ii) takomalla vasaroilla

Iskuenergia 50 kilojoulea/vasara ja käytetty lämpöteho yli 20 MW

iii) suojakäsittelemällä sulalla metallilla

Käsittelymäärä 2 tonnia raakaterästä/h

d)

Rautametallivalimot

Tuotantokapasiteetti 20 tonnia/pv

e)

Laitokset:

i) joissa tuotetaan muita kuin rautapitoisia raakametalleja malmeista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä prosesseilla

*

ii) joissa sulatetaan, seostaminen mukaan luettuna, muita kuin rautapitoisia metalleja, jälleenkäsiteltävät tuotteet mukaan luettuina (puhdistuksesta, sulattovalusta jne.)

Sulatuskapasiteetti 4 tonnia/pv lyijyn ja kadmiumin osalta tai 20 tonnia/pv kaikkien muiden metallien osalta

f)

Metallien ja muovien pintakäsittelylaitokset, joissa käytetään elektrolyyttistä tai kemiallista prosessia

Käsittelyaltaiden tilavuus 30 m³

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

3.

Mineraaliteollisuus

a)

Maanalainen louhinta ja siihen liittyvä toiminta

*

b)

Avolouhinta ja louhinta

Kaivannaistoimien kohteena varsinaisesti olevan alueen pinta-ala 25 hehtaaria

c)

Laitokset, joissa tuotetaan:

i) sementtiklinkkeriä kiertouuneissa

Tuotantokapasiteetti 500 tonnia/pv

ii) kalkkia kiertouuneissa

Tuotantokapasiteetti 50 tonnia/pv

iii) sementtiklinkkeriä tai kalkkia muissa uuneissa

Tuotantokapasiteetti 50 tonnia/pv

d)

Asbestia ja asbestipohjaisia tuotteita valmistavat laitokset

*

e)

Lasia, mukaan luettuna lasikuitua, valmistavat laitokset

Sulatuskapasiteetti 20 tonnia/pv

f)

Mineraaleja sulattavat laitokset, mukaan luettuina mineraalikuituja tuottavat laitokset

Sulatuskapasiteetti 20 tonnia/pv

g)

Laitokset, joissa valmistetaan polttamalla keraamisia tuotteita, erityisesti kattotiiliä, tiiliä, tulenkestäviä tiiliä, laattoja, kivitavaraa tai posliinia

Tuotantokapasiteetti 75 tonnia/pv tai uunitilavuus 4 m3 ja lastauskapasiteetti 300 kg/m3 uunia kohden

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

4.

Kemianteollisuus

a)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa orgaanisen kemian peruskemikaaleja, kuten:

i) yksinkertaisia hiilivetyjä (suoraketjuisia tai rengasrakenteisia, tyydyttyneitä tai tyydyttymättömiä, alifaattisia tai aromaattisia)

ii) happea sisältäviä hiilivetyjä, kuten alkoholeja, aldehydejä, ketoneita, karboksyylihappoja, estereitä, asetaatteja, eettereitä, peroksideja ja epoksihartseja

iii) rikkipitoisia hiilivetyjä

iv) typpipitoisia hiilivetyjä, kuten amiineja, amideja, typpiyhdisteitä, nitroyhdisteitä tai nitraattiyhdisteitä, nitriilejä, syanaatteja ja isosyanaatteja

v) fosforia sisältäviä hiilivetyjä

vi) halogenoituja hiilivetyjä

vii) organometallisia yhdisteitä

viii) perusmuoveja (polymeerejä, synteettisiä kuituja ja selluloosapohjaisia kuituja)

ix) synteettisiä kumeja

x) väriaineita ja pigmenttejä

xi) pinta-aktiivisia aineita

*

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

b)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa epäorgaanisen kemian peruskemikaaleja, kuten:

i) kaasuja, kuten ammoniakkia, klooria tai vetykloridia, fluoria tai vetyfluoridia, hiilen oksideja, rikkiyhdisteitä, typen oksideja, vetyä, rikkidioksidia ja karbonyylikloridia

ii) happoja, kuten kromihappoa, vetyfluoridihappoa, fosforihappoa, typpihappoa, vetykloridihappoa, rikkihappoa, oleumia ja rikkihapokkeita

iii) emäksiä, kuten ammoniumhydroksidia, kaliumhydroksidia ja natriumhydroksidia

iv) suoloja, kuten ammoniumkloridia, kaliumkloraattia, kaliumkarbonaattia, natriumkarbonaattia, perboraattia ja hopeanitraattia

v) epämetalleja, metallioksideja tai muita epäorgaanisia yhdisteitä, kuten kalsiumkarbidia, piitä ja piikarbidia

*

c)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisia lannoitteita (yksi- tai moniravinteisia)

*

d)

Kemialliset laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa kasvinsuojeluaineiden perusaineita ja biosidejä

*

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

e)

Laitokset, joissa käytetään kemiallista tai biologista prosessia farmaseuttisten tuotteiden perusaineiden valmistukseen teollisessa mittakaavassa

*

f)

Laitokset, joissa tuotetaan teollisessa mittakaavassa räjähteitä ja pyroteknisiä tuotteita

*

5.

Jätehuolto ja jätevesien käsittely

a)

Vaarallisen jätteen käsittely- tai hyödyntämislaitokset

Vastaanottokyky 10 tonnia/pv

b)

Jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY(11) soveltamisalaan kuuluvien muiden kuin vaarallisten jätteiden polttolaitokset

Kapasiteetti 3 tonnia/h

c)

Muiden kuin vaarallisten jätteiden käsittelylaitokset

Kapasiteetti 50 tonnia/pv

d)

Kaatopaikat (lukuun ottamatta pysyvän jätteen kaatopaikkoja sekä kaatopaikkoja, jotka on poistettu pysyvästi käytöstä ennen 16. heinäkuuta 2001 tai joiden osalta toimivaltaisten viranomaisten kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY(12) 13 artiklan mukaisesti vaatima jälkihoitovaihe on päättynyt)

Vastaanottokyky 10 tonnia/pv tai kokonaiskapasiteetti 25 000 tonnia

e)

Ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelyyn tai kierrätykseen tarkoitetut laitokset

Käsittelykapasiteetti 10 tonnia/pv

Nro

Toiminto

Kapasiteettikynnys

f)

Yhdyskuntajätevesien käsittelylaitokset

Kapasiteetti 100 000 asukasvastinelukua

g)

Itsenäisesti toimivat teollisuuden jätevesien käsittelylaitokset, jotka liittyvät ainakin yhteen tässä liitteessä mainituista toiminnoista

Kapasiteetti 10 000 m3/pv(2)

6.

Paperin ja puun tuotanto ja jalostus

a)

Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan massaa puusta tai vastaavista kuitumateriaaleista

*

b)

Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan paperia, kartonkia ja muita primaarisia puutuotteita (lastulevyä, kuitulevyä ja vaneria)

Tuotantokapasiteetti 20 tonnia/pv

c)

Teollisuuslaitokset, joissa puuta ja puutuotteita suojataan kemiallisesti

Tuotantokapasiteetti 50 m3/pv

7.

Voimaperäinen karjankasvatus ja vesiviljely

a)

Siipikarjan tai sikojen tehokasvatuslaitokset

i) 40 000 paikkaa siipikarjalle

ii) 2 000 paikkaa tuotantosioille (paino yli 30 kg)

iii) 750 paikkaa emakoille

Toiminto

Kapasiteettikynnys

b)

Voimaperäinen vesiviljely

Tuotantokapasiteetti 1 000 tonnia kalaa tai äyriäisiä/pv

8.

Elintarvike- ja juomateollisuuden eläin- ja kasvituotteet

a)

Teurastamot

Tuottavat ruhoja 50 tonnia/pv

b)

Sellaisten elintarvikkeiden ja juomien käsittely ja jalostus, jotka valmistetaan:

i) eläinperäisistä raaka-aineista (paitsi maidosta)

Lopputuotteiden tuotantokapasiteetti 75 tonnia/pv

ii) kasviperäisistä raaka-aineista

Lopputuotteiden tuotantokapasiteetti 300 tonnia/pv (neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella)

c)

Maidon käsittely ja jalostus

Vastaanotettu maitomäärä 200 tonnia/pv (vuosittain laskettavan keskiarvon perusteella)

9.

Muut toiminnot

a)

Kuitujen tai tekstiilien esikäsittely- (pesu, valkaisu, merserointi) tai värjäyslaitokset

Käsittelykapasiteetti 10 tonnia/pv

b)

Nahanparkituslaitokset

Käsittelykapasiteetti 12 tonnia lopputuotteita/pv

c)

Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsittelylaitokset, erityisesti tasoitusta, painatusta, pinnoitusta, rasvanpoistoa, vedenkestokäsittelyä, liimausta, maalausta, puhdistusta tai kyllästystä orgaanisten liuottimien avulla suorittavat laitokset

Liuottimen kulutuskapasiteetti 150 kg/h tai 200 tonnia/v

d)

Hiilen (kivihiilen) tai elektrografiitin tuotantolaitokset, joissa käytetään polttoa tai grafitointia

*

e)

Laitokset, joissa rakennetaan ja maalataan laivoja tai poistetaan niistä maali

Kyky käsitellä 100 m pitkiä aluksia

(1) Asteriski (*) tarkoittaa, että toimintoon ei sovelleta lainkaan kapasiteettikynnystä, vaan ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia laitoskokonaisuuksia.

(2) Kapasiteettikynnystä tarkastellaan uudelleen viimeistään vuoteen 2010 mennessä ensimmäisen ilmoitusjakson tulosten valossa.

LIITE II

EPÄPUHTAUDET(13)

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

kg/vuosi

kg/vuosi

kg/vuosi

1

74-82-8

Metaani (CH4)

100 000

-(2)

-

2

630-08-0

Hiilimonoksidi (CO)

500 000

-

-

3

124-38-9

Hiilidioksidi (CO2)

100 milj.

-

-

4

Fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet)(3)

100

-

-

5

10024-97-2

Dityppioksidi (N2O)

10 000

-

-

6

7664-41-7

Ammoniakki (NH3)

10 000

-

-

7

Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC-yhdisteet)

100 000

-

-

8

Typen oksidit (NOx/NO2)

100 000

-

-

9

Perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet)(4)

100

-

-

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

10

2551-62-4

Rikkiheksafluoridi (SF6)

50

-

-

11

Rikin oksidit (SOx/SO2)

150 000

-

-

12

Kokonaistyppi

-

50 000

50 000

13

Kokonaisfosfori

-

5 000

5 000

14

Osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC-yhdisteet)(5)

1

-

-

15

Kloorifluorihiilivedyt (CFC-yhdisteet)(6)

1

-

-

16

Halonit(7)

1

-

-

17

Arseeni ja arseeniyhdisteet (arseenina)(8)

20

5

5

18

Kadmium ja kadmiumyhdisteet (kadmiumina)(8)

10

5

5

19

Kromi ja kromiyhdisteet (kromina)(8)

100

50

50

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

20

Kupari ja kupariyhdisteet (kuparina)(8)

100

50

50

21

Elohopea ja elohopeayhdisteet (elohopeana)(8)

10

1

1

22

Nikkeli ja nikkeliyhdisteet (nikkelinä)(8)

50

20

20

23

Lyijy ja lyijy-yhdisteet (lyijynä)(8)

200

20

20

24

Sinkki ja sinkkiyhdisteet (sinkkinä)(8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alakloori

-

1

1

26

309-00-2

Aldriini

1

1

1

27

1912-24-9

Atratsiini

-

1

1

28

57-74-9

Klordaani

1

1

1

29

143-50-0

Klordekoni

1

1

1

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

30

470-90-6

Klorfenvinfossi

-

1

1

31

85535-84-8

Kloorialkaanit, C10–C13

-

1

1

32

2921-88-2

Klorpyrifossi

-

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dikloorietaani (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dikloorimetaani (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldriini

1

1

1

37

330-54-1

Diuroni

-

1

1

38

115-29-7

Endosulfaani

-

1

1

39

72-20-8

Endriini

1

1

1

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

40

Halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX:nä)(9)

-

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptakloori

1

1

1

42

118-74-1

Heksaklooribentseeni (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Heksaklooributadieeni (HCBD)

-

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6–heksakloorisykloheksaani (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindaani

1

1

1

46

2385-85-5

Mireksi

1

1

1

47

PCDD + PCDF (dioksiinit + furaanit) (TEQ)(10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaklooribentseeni

1

1

1

49

87-86-5

Pentakloorifenoli (PCP)

10

1

1

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

50

1336-36-3

Polyklooratut bifenyylit (PCB-yhdisteet)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simatsiini

-

1

1

52

127-18-4

Tetrakloorietyleeni (PER)

2 000

10

-

53

56-23-5

Tetrakloorimetaani (TCM)

100

1

-

54

12002-48-1

Triklooribentseenit (TCB-yhdisteet) (kaikki isomeerit)

10

1

-

55

71-55-6

1,1,1-trikloorietaani

100

-

-

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloorietaani

50

-

-

57

79-01-6

Trikloorietyleeni

2 000

10

-

58

67-66-3

Trikloorimetaani

500

10

-

59

8001-35-2

Toksafeeni

1

1

1

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

60

75-01-4

Vinyylikloridi

1 000

10

10

61

120-12-7

Antraseeni

50

1

1

62

71-43-2

Bentseeni

1 000

200

(BTEX:nä)

(11)

200

(BTEX:nä)

(11)

63

Bromatut difenyylieetterit (PBDE)(12)

-

1

1

64

Nonyylifenoli ja nonyylifenolietoksylaatit (NP/NPE-yhdisteet)

-

1

1

65

100-41-4

Etyylibentseeni

-

200

(BTEX:nä)

(2)

200

(BTEX:nä)

(2)

66

75-21-8

Etyleenioksidi

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturoni

-

1

1

68

91-20-3

Naftaleeni

100

10

10

69

Orgaaniset tinayhdisteet(kokonaistinana)

-

50

50

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

70

117-81-7

Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenolit (kokonaishiilenä)(13)

-

20

20

72

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)(14)

50

5

5

73

108-88-3

Tolueeni

-

200

(BTEX:nä)

(11)

200

(BTEX:nä)

(11)

74

Tributyylitina ja tributyylitinayhdisteet(15)

-

1

1

75

Trifenyylitina ja trifenyylitinayhdisteet(16)

-

1

1

76

Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) (kokonaishiilenä tai COD/3)

-

50 000

-

77

1582-09-8

Trifluraliini

-

1

1

78

1330-20-7

Ksyleenit(17)

-

200

(BTEX:nä)

(11)

200

(BTEX:nä)

(11)

79

Kloridit (kokonaiskloorina)

-

2 milj.

2 milj.

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

80

Kloori ja epäorgaaniset yhdisteet (HCl:nä)

10 000

-

-

81

1332-21-4

Asbesti

1

1

1

82

Syanidit (kokonais-CN:nä)

-

50

50

83

Fluoridit (kokonaisfluorina)

-

2 000

2 000

84

Fluori ja epäorgaaniset yhdisteet (HF:nä)

5 000

-

-

85

74-90-8

Syaanivety (HCN)

200

-

-

86

Hiukkaset (PM10)

50 000

-

-

87

1806-26-4

Oktyylifenolit ja oktyylifenolietoksylaatit

-

1

-

88

206-44-0

Fluoranteeni

-

1

-

89

465-73-6

Isodriini

-

1

-

Kynnysarvo, joka koskee päästöjä

(sarake 1)

Nro

CAS-numero

Epäpuhtaus(1)

ilmaan

(sarake 1a)

veteen

(sarake 1b)

maaperään

(sarake 1c)

90

36355-1-8

Heksabromibifenyyli

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Bentso(g,h,i)peryleeni

1

Alaviitteet:

(1) Jollei toisin säädetä, kaikki liitteessä II mainitut epäpuhtaudet on ilmoitettava kyseisen epäpuhtauden kokonaismassana tai, kun epäpuhtaus on aineiden ryhmä, ryhmän kokonaismassana.

(2) Vaakaviiva (-) osoittaa, että kyseinen parametri ja ympäristön osa-alue eivät aiheuta ilmoitusvaatimusta.

(3) Fluorihiilivetyjen kokonaismassa: HFC23:n, HFC32:n, HFC41:n, HFC4310mee:n, HFC125:n, HFC134:n, HFC134a:n, HFC152a:n, HFC143:n, HFC143a:n, HFC227ea:n, HFC236fa:n, HFC245ca:n ja HFC365mfc:n yhteenlaskettu määrä.

(4) Perfluorihiilivetyjen kokonaismassa: CF4:n, C2F6:n, C3F8:n, C4F10:n, c-C4F8:n, C5F12:n ja C6F14:n yhteenlaskettu määrä.

(5) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä I olevassa ryhmässä VIII lueteltujen aineiden kokonaismassa niiden isomeerit mukaan lukien.

(6) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä I olevassa ryhmässä I ja ryhmässä II lueteltujen aineiden kokonaismassa niiden isomeerit mukaan lukien.

(7) Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä I olevassa ryhmässä III ja ryhmässä VI lueteltujen aineiden kokonaismassa niiden isomeerit mukaan lukien.

(8) Kaikki metallit on ilmoitettava alkuaineen kokonaismassana kaikissa päästössä esiintyvissä kemiallisissa muodoissa.

(9) Halogenoidut orgaaniset yhdisteet, jotka voidaan absorboida kloridina ilmaistuun aktiivihiileen.

(10) Ilmaistu I-TEQ:na.

(11) Yksittäiset epäpuhtaudet on ilmoitettava, jos BTEX-kynnys (bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien summaparametri) ylittyy.

(12) Seuraavien bromattujen difenyylieetterien kokonaismassa: 5-BDE, 8-BDE ja 10-BDE.

(13) Fenolin ja yksinkertaisten substituoitujen fenolien kokonaismassa ilmaistuna hiilen kokonaismäärästä.

(14) Ilmaan kohdistuvien päästöjen ilmoittamiseksi on mitattava seuraavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet): bentso(a)pyreeni (50-32-8), bentso(b)fluoranteeni (205-99-2), bentso(k)fluoranteeni (207-08-9), indeno(1,2,3- cd)pyreeni (193-39-5) (perustuu pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta päivänä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 850/2004 (EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5)).

(15) Tributyylitinayhdisteiden kokonaismassa tributyylitinana ilmaistuna.

(16) Trifenyylitinayhdisteiden kokonaismassa trifenyylitinana ilmaistuna.

(17) Ksyleenin kokonaismassa (orto-ksyleeni, meta-ksyleeni ja para-ksyleeni).

LIITE III

JÄSENVALTIOIDEN KOMISSIOLLE LAATIMAN EPÄPUHTAUKSIEN PÄÄSTÖJÄ JA SIIRTOJA KOSKEVAN ILMOITUKSEN MUOTO

Viitevuosi

Laitoskokonaisuuden tiedot

Emoyhtiön nimi

Laitoskokonaisuuden nimi

Laitoskokonaisuuden tunnusnumero

Katuosoite

Postitoimipaikka

Postinumero

Maa

Sijainti

Vesipiiri(1)

NACE-koodi (4 numeroa)

Pääasiallinen toimiala

Tuotannon määrä (valinnainen)

Laitosten lukumäärä (valinnainen)

Toimintatunteja vuodessa (valinnainen)

Työntekijöiden määrä (valinnainen)

Tekstikenttä laitoskokonaisuuden tai emoyhtiön toimittamia lisätietoja tai Internet-osoitetta varten (valinnainen)

Kaikki liitteen I mukaiset laitoskokonaisuuden toiminnot (liitteessä I esitetyn merkintäjärjestelmän mukaisesti sekä IPPC-koodi, jos sellainen on saatavilla)

Toiminto 1 (liitteen I mukainen päätoiminto)

Toiminto 2

Toiminto N

Laitoskokonaisuuden päästöt ilmaan kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta (liitteen II mukaisesti)

Päästöt ilmaan

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

T: yhteensä

kg/vuosi

A: tahaton

kg/vuosi

Laitoskokonaisuuden päästöt veteen kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta (liitteen II mukaisesti)

Päästöt veteen

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

T: yhteensä

kg/vuosi

A: tahaton

kg/vuosi

Laitoskokonaisuuden päästöt maaperään kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta (liitteen II mukaisesti)

Päästöt maaperään

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

T: yhteensä

kg/vuosi

A: tahaton

kg/vuosi

Kunkin sellaisen epäpuhtauden siirrot laitoskokonaisuuden ulkopuolelle jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä, jonka osalta kynnysarvo ylittyy (liitteen II mukaisesti)

Epäpuhtaus 1

Epäpuhtaus 2

Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä

C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä

E: arvioitu

kg/vuosi

Sellaiset laitoskokonaisuuden tekemät vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, joiden osalta kynnysarvo ylittyy (5 artiklan mukaisesti)

Maan sisällä:

Hyödynnettäväksi (R)

Käsiteltäväksi (D)

tonnia/vuosi

tonnia/vuosi

Muihin maihin:

Hyödynnettäväksi (R)

Hyödyntäjän nimi

Hyödyntäjän osoite

Siirron vastaanottavan varsinaisen hyödyntämispaikan osoite

tonnia/vuosi

Muihin maihin:

Käsiteltäväksi (D)

Käsittelijän nimi

Käsittelijän osoite

Siirron vastaanottavan varsinaisen käsittelypaikan osoite

tonnia/vuosi

Sellaiset laitoskokonaisuuden tekemät muun kuin vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, joiden osalta kynnysarvo ylittyy (5 artiklan mukaisesti)

Hyödynnettäväksi (R)

tonnia/vuosi

Käsiteltäväksi (D)

tonnia/vuosi

Yleisön esittämiin pyyntöihin vastaava toimivaltainen viranomainen:

Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Puhelin

Faksi

Sähköpostiosoite

(1) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2455/2001/EY (EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1).

(1) Euroopan parlamentin kanta 6. heinäkuuta 2005.
(2) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
(3) Komission päätös 2000/479/EY, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan epäpuhtauspäästörekisterin (EPER) laatimisesta ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY 15 artiklan mukaisesti (IPPC) (EYVL L 192, 28.7.2000, s. 36).
(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(5) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28).
(6) EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
(8) EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
(9) EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).
(11) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.
(12) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
(13)* Useaan epäpuhtausluokkaan kuuluvat epäpuhtauksien päästöt on ilmoitettava kussakin näistä luokista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö