Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0169/2005

Pateikti tekstai :

A6-0169/2005

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2005 - 4.4

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0276

Priimti tekstai
PDF 685kWORD 564k
Trečiadienis, 2005 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimas ***I
P6_TA(2005)0276A6-0169/2005
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0634)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0130/2004),

–   atsižvelgdamas į JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų,

–   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Žuvininkystės komiteto nuomonę (A6-0169/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą ar pakeisti jį kitu tekstu;

3.   įpareigoja EP Pirmininką perduoti EP poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar nepaskelbtas OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. liepos 6 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo, iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB
P6_TC1-COD(2004)0231

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(1),

kadangi:

1)   2002 m. liepos 22 d Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1600/2002/EB(2) patvirtinta Šeštąja Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa yra reikalaujama remti prieinamos informacijos apie aplinkos raidos krypčių būklę, susijusią su socialinėmis, ekonominėmis ir sveikatos apsaugos raidos kryptimis, teikimą piliečiams ir gerinti bendrą informuotumą aplinkos apsaugos klausimais.

(2)  JT EEK konvencijoje dėl galimybių susipažinti su informacija, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Aarhuso konvencija), Europos bendrijos pasirašytoje 1998 m. birželio 25 d., pripažįstama, kad suteikus visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką ir šią informaciją platinant yra prisidedama prie didesnio informuotumo aplinkosaugos klausimais, laisvo keitimosi nuomonėmis, veiksmingesnio visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl aplinkosaugos ir galiausiai prie geresnės aplinkos sukūrimo.

(3)  Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrai (toliau – PRTR) yra ekonomiškai veiksminga priemonė, skatinanti tobulinti aplinkosaugos veiklą, suteikianti visuomenei galimybių susipažinti su aplinkosaugos informacija apie išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus bei atliekas, naudojama tendencijoms stebėti, mažinant taršą padarytai pažangai parodyti, stebėti, kaip laikomasi tam tikrų tarptautinių susitarimų, prioritetams nustatyti ir įgyvendinant Bendrijos bei nacionalinę aplinkosaugos politiką bei programas padarytai pažangai įvertinti.

(4)  Integruotas ir darnus PRTR visuomenei, pramonei, mokslininkams, draudimo bendrovėms, vietos valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims suteikia patikimą duomenų bazę, leidžiančią palyginti duomenis ir ateityje priimti sprendimus aplinkosaugos klausimais

5)   2003 m. gegužės 21 d. Europos bendrija pasirašė JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (PRTR protokolas). Kad Bendrija galėtų sudaryti protokolą, Bendrijos teisės nuostatos turi atitikti jo nuostatas.

(6)  Europos išmetamų teršalų registras (toliau – EPER) buvo įsteigtas Sprendimu 2000/479/EB(3). PRTR protokolas grindžiamas tais pačiais principais, kaip ir EPER, tačiau yra platesnis – į jį įtrauktos ataskaitos apie daugiau teršalų, veiklos rūšių, į žemę, iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus.

(7)  Tikslai, kurių siekiama pagal Europos PRTR, ir pagal jį vykdytini uždaviniai gali būti pasiekti ir įvykdyti tik jei duomenys yra patikimi ir palyginami. Todėl duomenų kokybiškumui ir palyginamumui užtikrinti reikia atitinkamai suderinti duomenų rinkimo ir perdavimo sistemą. Pagal PRTR protokolą Europos PRTR turėtų būti kuriamas taip, kad visuomenė labai lengvai galėtų naudotis juo internetu. Išleidžiamus ir perduodamus teršalus turėtų būti lengva rasti įvairiomis sudėtinėmis ir nesudėtinėmis formomis, kad per priimtiną laiką būtų galima gauti didžiausią informacijos kiekį.

(8)  Toliau siekiant remti prieinamos informacijos apie aplinkos raidos krypčių būklę, susijusią su socialinėmis, ekonominėmis ir sveikatos apsaugos raidos kryptimis, teikimą piliečiams bei gerinti bendrą informuotumą aplinkos apsaugos klausimais, turėtų būti Europos PRTR saitai su kitomis panašiomis valstybių narių, valstybėmis narėmis nesančių valstybių ir tarptautinių organizacijų duomenų bazėmis.

(9)  Pagal PRTR protokolą Europos PRTR taip pat turėtų būti informacijos apie konkrečius atliekų šalinimo būdus, apie kuriuos ataskaitose turi būti pranešama kaip apie į žemę išleidžiamus teršalus; apie eksploatacijos veiksmus (tręšimą dumblu ir kitomis trąšomis) šioje kategorijoje nepranešama.

(10)  Kad būtų pasiektas Europos PRTR tikslas teikti visuomenei patikimą informaciją ir sudaryti sąlygas priimti žiniomis pagrįstus sprendimus, būtina numatyti pakankamus, tačiau griežtus duomenų rinkimo ir ataskaitų pateikimo terminus, ypač valstybių narių ataskaitų Komisijai pateikimo.

(11)  Ataskaitos apie iš pramonės objektų išleidžiamus teršalus, nors jos dar ne visuomet yra nuoseklios, išsamios ir palyginamos, daugelyje valstybių narių pateikiamos gerai nusistovėjusia tvarka. Prireikus, ataskaitų apie iš pasklidusių taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimas turėtu būti gerinamas, siekiant suteikti galimybes už politikos formavimą atsakingiems pareigūnams geriau suprasti tų išleidžiamų teršalų vietą bendrame kontekste ir pasirinkti veiksmingiausią sprendimą dėl taršos mažinimo.

(12)  Valstybių narių pranešami duomenys turėtų būti labai kokybiški, ypač jų pateikimo išsamumo, darnumo ir patikimumo požiūriu. Labai svarbu ateityje koordinuoti operatorių ir valstybių narių pastangas gerinti pranešamų duomenų kokybę. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis pradės kokybės užtikrinimo darbą.

(13)  Pagal Aarhuso konvenciją visuomenei turėtų būti suteiktos galimybės nenurodant intereso susipažinti su Europos PRTR esančia informacija, pirmiausia užtikrinant, kad Europos PRTR numatytų galimybę su ja susipažinti elektroniniu būdu internetu.

(14)  Turėtų būti neribojama galimybė susipažinti su Europos PRTR esančia informacija, o šios taisyklės išimtis turėtų būti daroma tik tuomet, kai ją aiškiai numato galiojantys Bendrijos teisės aktai.

(15)  Pagal Aarhuso konvenciją turėtų būti užtikrintas visuomenės dalyvavimas toliau plėtojant Europos PRTR, iš anksto visuomenei suteikiant geras galimybes pateikti pastabas, informaciją, analizę arba sprendimų priėmimui svarbias nuomones. Pareiškėjams reikėtų turėti galimybę prašyti administracine arba teismine tvarka išnagrinėti valdžios institucijos veiksmus arba neveikimą jų prašymo atžvilgiu.

(16)  Siekdamos didesnio PRTR naudingumo ir poveikio, Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti rengdamos rekomendacijas, skirtas Europos PRTR įgyvendinti, skatindamos visuomenės informuotumą bei tinkamai ir laiku teikdamos techninę pagalbą.

(17)  Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(4).

(18)  Kadangi valstybės narės negali pakankamai pasiekti veiksmo, kurio turi būti imtasi, tikslo, būtent suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką, sukuriant integruotą, suderintą ir visą Bendriją apimančią elektroninę duomenų bazę, kadangi tam, kad visų valstybių narių duomenis būtų galima palyginti, reikia, kad jie būtų labai suderinti, ir kadangi dėl to tikslus galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali imtis priemonių pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis reglamentas nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant to tikslo.

(19)  Siekiant supaprastinti ir racionalizuoti ataskaitų reikalavimus, turėtų būti iš dalies pakeista 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų(5) ir 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės(6).

(20)  Europos PRTR be kita ko siekiama informuoti visuomenę apie svarbias teršalų emisijas, susijusias su veikla, kurią apima Direktyva 96/61/EB. Tai reiškia, kad informuojant visuomenę apie minėtos direktyvos I priede apibrėžtų įrenginių išleidžiamus teršalus taikomas Reglamentas dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro.

(21)  Siekiant sumažinti vienodų pranešimų skaičių išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sistema, vadovaujantis PRTR protokolu, pagal galimybes gali būti integruojama į esamus informacijos šaltinius, pvz., su licencijomis arba leidimais dirbti susijusius pranešimo mechanizmus. Pagal PRTR protokolą šio reglamento nuostatos neturi įtakos valstybių narių teisei išlaikyti arba įkurti išsamesnį arba labiau visuomenei prieinamą išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrą negu reikalaujama minėtu protokolu.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

Siekiant įgyvendinti JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (toliau – Protokolas) ir padėti visuomenei dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais, taip pat prisidėti prie aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo, šiuo reglamentu Bendrijos mastu įsteigiamas integruotas visuomenei prieinamos elektroninės duomenų bazės formos Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras (Europos PRTR) ir nustatomos jo veikimo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

   1) "visuomenė" – tai vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys ir, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus ar praktiką, asociacijos, organizacijos arba asmenų grupės;
   2) "kompetentinga institucija" – tai valstybių narių paskirtos nacionalinė valdžios institucija ar institucijos arba kita kompetentinga įstaiga ar įstaigos;
   3) "įrenginys" – tai stacionarus techninis įrenginys, kuriame vykdoma vienos arba kelių I priede išvardytų rūšių veikla ir kita su ja tiesiogiai susijusi veikla, techniniu požiūriu susijusi su toje vietoje vykdoma veikla ir galinti turėti įtakos emisijoms ir taršai;
   4) "objektas" – vienas arba keli toje pačioje vietoje esantys įrenginiai, kuriuos eksploatuoja vienas fizinis ar juridinis asmuo;
   5) "vieta" – tai geografinė objekto vietovė;
   6) "operatorius" – tai bet koks objektą eksploatuojantis arba valdantis fizinis ar juridinis asmuo arba, jeigu tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, asmuo, kuriam buvo suteikti sprendžiamieji ekonominiai įgaliojimai techninės įrenginio veiklos atžvilgiu;
   7) "ataskaitiniai metai" – tai kalendoriniai metai, kurių duomenys apie išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus turi būti renkami;
   8. 8 "medžiaga" – tai bet koks cheminis elementas ir jo junginiai, išskyrus radioaktyviąsias medžiagas;
   9) "teršalas" – tai medžiaga arba medžiagų grupė, kurios dėl savo savybių ir patekusios į aplinką gali būti žalingos aplinkai arba žmonių sveikatai;
   10) "išleidimas" – tai tyčinis arba atsitiktinis, įprastinis arba neįprastinis teršalų patekimas į aplinką dėl žmogaus veiklos, įskaitant išsiliejimą, išmetimą, nuotėkį, įšvirkštimą, išmetimą arba išvertimą, arba kanalizacijos sistemomis, neturinčiomis galutinių nuotekų valymo įrenginių;
   11) "perdavimas už objekto vietos ribų" – tai šalinti arba naudoti skirtų atliekų ir valyti skirtose nuotėkose esančių teršalų judėjimas už objekto ribų;
   12) "pasklidę taršos šaltiniai" – tai daug mažesni arba išsimėtę šaltiniai, iš kurių teršalai gali būti išleidžiami į žemę, atmosferą arba vandenį, kurių bendras poveikis toms terpėms gali būti didelis ir apie kuriuos ataskaitas rinkti iš kiekvieno atskiro šaltinio yra nepraktiška;
   13) "atliekos'– tai medžiaga arba daiktas, kaip apibrėžta 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų(7) 1 straipsnio a punkte;
   14) "pavojingos atliekos" – tai medžiaga arba daiktas, kaip apibrėžta Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalyje;
   15) "nuotėkos" – tai miesto, buitinės ir gamybinės nuotėkos, kaip jos apibrėžtos 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo(8) 2 straipsnyje, ir kitas panaudotas vanduo, kuris dėl jame esančių medžiagų arba objektų yra reglamentuojamas Bendrijos teisės;
   16) "šalinimas" – tai bet kuris iš Direktyvos 75/442/EEB IIA priede numatytų būdų;
   17) "panaudojimas" – tai bet kuri iš Direktyvos 75/442/EEB IIB priede numatytų operacijų.

3 straipsnis

Europos PRTR turinys

Europos PRTR sudaro informacija apie:

   a) 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus išleidžiamus teršalus, apie kuriuos turi pranešti I priede išvardytų rūšių veiklą vykdančių objektų operatoriai;
   b) 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas už objekto vietos ribų perduodamas atliekas ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus nuotekose esančius teršalus, apie kuriuos turi pranešti I priede išvardytų rūšių veiklą vykdančių objektų operatoriai;
   c) jei turima, iš pasklidusių taršos šaltinių, minimų 8 straipsnio 1 dalyje, išleidžiamus teršalus.

4 straipsnis

Projektas ir struktūra

1.  Komisija skelbia Europos PRTR, kuriame apibendrinti ir neapibendrinti duomenys pateikiami taip, kad duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus būtų galima ieškoti ir juos nustatyti pagal:

   a) objektą, įskaitant ir jo motininę bendrovę, bei jo geografinę vietą, įskaitant upės baseiną;
   b) veiklą;
   c) paplitimą valstybėje narėje arba Bendrijos mastu;
   d) atitinkamai teršalus arba atliekas;
   e) kiekvieną aplinkos terpę, į kurią teršalas yra išleidžiamas;
   f) atitinkamai už objekto vietos ribų perduodamas atliekas ir jų paskirties vietą;
   g) už objekto vietos ribų perduodamas teršalų turinčias nuotėkas;
   h) pasklidusius taršos šaltinius;
   i) savininką arba operatorių.

2.  Europos PRTR suprojektuojamas taip, kad visuomenei būtų kuo lengviau juo naudotis, kad įprastomis darbo sąlygomis informaciją būtų galima nuolat ir lengvai gauti internetu bei kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jį projektuojant atsižvelgiama į galimybę ateityje jį išplėsti ir įtraukiami visi pranešti ankstesnių ataskaitinių metų duomenys, palaipsniui iki ne mažiau kaip dešimties praėjusių ataskaitinių metų.

3.  Europos PRTR turi nuorodas į:

   a) nacionalinius valstybių narių PRTR;
   b) kitas svarbias esamas, visuomenei prieinamas su PRTR susijusių dalykų duomenų bazes, įskaitant nacionalinius kitų protokolą pasirašiusių valstybių PRTR ir, jei tai tikslinga, kitų šalių registrus;
   c) objektų interneto svetaines, jei tokios svetainės yra ir jei objektai tokias nuorodas pateikia.

5 straipsnis

Operatorių ataskaitos

1.  Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma viena ar kelios I priede nurodytos veiklos viršija taikomą ten pat nurodytą pajėgumo ribinę vertę, operatorius kompetentingai institucijai kasmet praneša apie šių teršalų kiekius ir nurodo, ar informacija nustatyta matavimu, apskaičiuota ar įvertinta:

   a) II priede nurodytų į atmosferą, vandenį ir žemę išmetamų teršalų, kuriems taikoma II priede nurodyta ribinė vertė buvo viršyta;
   b) už objekto vietos ribų perduodamų pavojingų atliekų, viršijančių 2 tonas per metus, arba nepavojingų atliekų, viršijančių 2000 tonų per metus, pagal visus naudojimo ir šalinimo būdus, išskyrus "apdorojimo žemėje" arba "giluminio įpurškimo" šalinimo būdus, kaip nurodoma 6 straipsnio 1 dalyje, nurodant atitinkamai "N" arba "Š", neatsižvelgiant į tai, ar atliekos yra skirtos naudoti, ar šalinti, o pavojingų atliekų judėjimo už objekto ribų atveju – nurodant atliekų naudojimo arba šalinimo įmonės pavadinimą bei adresą ir faktinę naudojimo arba šalinimo vietą;
   c) už objekto vietos ribų perduodamų II priede nurodytų teršalų, esančių valyti skirtose nuotekose, kurių II priedo 1b skiltyje nurodyta ribinė vertė buvo viršyta.

Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma viena ar kelios I priede nurodytos veiklos viršija taikomą ten pat nurodytą pajėgumo ribinę vertę, operatorius savo valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie objektą, vadovaujantis III priede pateiktomis nuostatomis, nebent tokią informaciją kompetentinga institucija jau turi.

Jei nurodoma, kad duomenys yra nustatyti matavimu arba apskaičiuoti, pranešamas analizės ir (arba) skaičiavimo metodas.

Išleidžiami teršalai, minimi II priede, pranešami vadovaujantis 1 straipsnio a punktu, turi apimti visus esančius objekto teritorijoje teršalus iš visų šaltinių, įtrauktų I priede.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje minima informacija apima informaciją apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus, kuri nurodoma kaip bendras dėl visų tyčinių, atsitiktinių, įprastinių arba neįprastinių veiksmų išleistas kiekis.

Pateikiant šią informaciją operatorius turi, kai tai įmanoma, nurodyti visus su atsitiktiniais išleidimais susijusius duomenis.

3.  Kiekvieno objekto operatorius, laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų pateikimo reikalavimų, tinkamu dažnumu renka duomenis, reikalingus objekto išleidžiamiems ir už objekto vietos ribų perduodamiems teršalams nustatyti.

4.  Rengdamas ataskaitą, atitinkamas operatorius remiasi kokybiškiausia turima informacija, kurią gali sudaryti stebėsenos duomenys, emisijų koeficientai, masės balanso formulės, netiesioginė stebėsena arba kiti skaičiavimai, inžinierių išvados bei kiti metodai, atitinkantys 9 straipsnio 1 dalies nuostatą ir pripažintas tarptautines metodologijas, jei tokių yra.

5.  Kiekvieno atitinkamo objekto operatorius duomenų, kuriais remiantis buvo pranešta informacija, įrašus, skirtus valstybės narės kompetentingoms institucijoms susipažinti, saugo penkerius metus nuo atitinkamų ataskaitinių metų pabaigos. Šiuose įrašuose taip pat aprašoma duomenims rinkti taikyta metodologija.

6 straipsnis

Į žemę išleidžiami teršalai

Apie atliekas, kurioms objekto vietoje taikomi "apdorojimo žemėje" arba "giluminio įpurškimo" šalinimo būdai, kaip nurodyta Direktyvos 75/442/EEB IIA priede, kaip apie išleidimą į žemę, praneša tik objekto, kuriame atsirado atliekos, operatorius.

7 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1.  Atsižvelgdamos į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus, valstybės narės nustato datą, iki kurios operatoriai kompetentingai institucijai pateikia visus 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis ir 5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytą informaciją.

2.  Valstybės narės visus 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis Komisijai pateikia elektroniniu būdu, III priede pateikta forma ir laikydamosi tokio grafiko:

   a) pirmųjų ataskaitinių metų – per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos;
   b) visų kitų ataskaitinių metų – per 15 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2007 metai.

Komisija, Europos aplinkosaugos agentūros padedama, valstybių narių pranešamą informaciją įtraukia į Europos PRTR laikydamasi tokio grafiko:

   a) pirmųjų ataskaitinių metų – per 21 mėnesį nuo ataskaitinių metų pabaigos;
   b) visų kitų ataskaitinių metų – per 16 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

8 straipsnis

pasklidusių taršos šaltinių išleidžiami teršalai

1.  Komisija, padedant Europos aplinkos agentūrai, įtraukia į Europos PRTR informaciją apie iš pasklidusių taršos šaltinių išleidžiamus teršalus, kai tokia informacija turima ir valstybių narių jau buvo pateikta.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija sisteminama taip, kad vartotojai iš pasklidusių taršos šaltinių išleidžiamų teršalų galėtų ieškoti ir juos nustatyti pagal reikiamą erdvinį išskaidymą, ir ji apima informaciją apie informacijai gauti taikytą metodologiją..

3.  Jei Komisija nustato, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, ji, remdamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir, kur reikia, vadovaudamasi tarptautiniu mastu patvirtinta metodologija, imasi priemonių inicijuoti ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimą.

9 straipsnis

Kokybės užtikrinimas ir vertinimas

1.  Kiekvieno objekto, kuriam taikomi 5 straipsnyje išdėstyti ataskaitų pateikimo reikalavimai, operatorius užtikrina jų pranešamos informacijos kokybę.

2.  Kompetentingos institucijos įvertina objektų operatorių pateiktų duomenų kokybę, ypač jų išsamumą, darnumą ir patikimumą.

3.  Komisija, konsultuodamasi su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, koordinuoja kokybės užtikrinimo ir kokybės vertinimo darbą.

4.  Komisija 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali patvirtinti emisijų stebėsenos ir ataskaitų pateikimo gaires. Šios gairės, kur reikia, turi atitikti tarptautiniu mastu patvirtintą metodologiją ir derėti su kitais Bendrijos teisės aktais.

10 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija

1.  Komisija, padedama Europos aplinkosaugos agentūros, 7 straipsnio 3 dalyje numatytais terminais, paskelbdama Europos PRTR internete, padaro jį nemokamai viešai prieinamą.

2.  Jei Europos PRTR esanti informacija nėra visuomenei lengvai prieinama tiesioginėmis elektroninėmis priemonėmis, atitinkama valstybė narė ir Komisija pasirūpina galimybėmis visuomenei prieinamose vietose Europos PRTR naudotis elektroniniu būdu.

11 straipsnis

Konfidencialumas

Jei vadovaudamasi 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką(9) 4 straipsniu valstybė narė laiko informaciją konfidencialia, pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį valstybė narė kiekvienų ataskaitinių metų ataskaitoje atskirai nurodo, kokia kiekvieno konfidencialumo reikalaujančio objekto informacija buvo nepranešta ir kodėl ji buvo nepranešta.

12 straipsnis

Visuomenės dalyvavimas

1.  Komisija visuomenei suteikia išankstines ir veiksmingas galimybes prisidėti prie tolesnio Europos PRTR plėtojimo, įskaitant gebėjimų stiprinimą ir šio reglamento pakeitimų rengimą.

Visuomenei suteikiama galimybė per pakankamai laiko pateikti atitinkamas pastabas, informaciją, tyrimus arba nuomones.

2.  Komisija tinkamai atsižvelgia į tokį indėlį ir visuomenei praneša jos dalyvavimo rezultatus.

13 straipsnis

Teisė kreiptis į teismus

Teisė kreiptis į teismus dėl galimybių visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką suteikiama vadovaujantis Direktyvos 2003/4/EB 6 straipsniu, o Bendrijos institucijoms – vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001(10) 6, 7 ir 8 straipsniais.

14 straipsnis

Rekomendacijų dokumentas

1.  Komisija kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip keturi mėnesiai prieš pirmųjų ataskaitinių metų pradžia, ir konsultuodamasi su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu parengia rekomendacijų dokumentą, turintį padėti įgyvendinti Europos PRTR.

2.  Rekomendacijų dėl Europos PRTR įgyvendinimo dokumente visų pirma išsamiai aptariama:

   a) ataskaitų pateikimo tvarka;
   b) pranešami duomenys;
   c) kokybės užtikrinimas ir vertinimas;
   d) konfidencialių duomenų atveju nurodomos nepranešamų duomenų rūšys ir priežastys, dėl kurių jie nepranešami;
   e) nuoroda į pripažintus tarptautinius išleidžiamų teršalų nustatymo ir analizės metodus, bandinių ėmimo metodologijas;
   f) patronuojančių bendrovių nurodymas;
   g) veiklos rūšių kodavimas pagal šio reglamento ir Direktyvos 96/61/EB I priedą.

15 straipsnis

Informuotumo didinimas

Komisija ir valstybės narės skatina visuomenę labiau informuoti apie Europos PRTR ir užtikrina, kad būtų padedama naudotis Europos PRTR ir suprasti jame esančią informaciją bei naudotis ja.

16 straipsnis

Papildoma valstybių narių pranešama informacija

1.  Valstybės narės pagal 7 straipsnį kas trejus metus kartu su duomenimis pateikia bendrą ataskaitą, pagrįstą trejų paskutinių ataskaitinių metų informacija, informuoja Komisiją apie praktiką ir priemones, kurių buvo imtasi dėl:

   a) kokybės užtikrinimo pagal 5 straipsnį;
   b) kokybės užtikrinimo pagal 9 straipsnį;
   c) galimybių susipažinti su informacija pagal 10 straipsnio 2 dalį;
   d) informuotumo gerinimo veiksmų pagal 15 straipsnį;
   e) duomenų konfidencialumo pagal 11 straipsnį;
   f) baudų, numatytų pagal 20 straipsnį, ir jų taikymo patirties.

2.  Komisija, siekdama palengvinti 1 dalyje minėtą valstybių narių atsiskaitymą, siūlo parengti klausimyną, kuris bus priimtas pagal 19 straipsnio 2 dalyje aprašytą procedūrą.

17 straipsnis

Komisijos nagrinėjimas ir pakeitimų pasiūlymai

Komisija nagrinėja valstybių narių pagal 7 straipsnį pateiktą informaciją ir, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis bei remdamasi turima paskutinių trejų ataskaitinių metų informacija, kas treji metai praėjus šešiems mėnesiams nuo šios informacijos pateikimo internete paskelbia ataskaitą.

Ši ataskaita kartu su Europos PRTR veiklos įvertinimu pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

18 straipsnis

Priedų pakeitimai

Bet kokie pakeitimai, reikalingi suderinti:

   a) šio reglamento II ar III priedams su mokslo ir technikos pažanga, arba
   b) šio reglamento II ir III priedams po to, kai per protokolo šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks protokolo priedų pakeitimas,
  

priimami 19 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

19 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas (toliau – Komitetas).

2.  Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

20 straipsnis

Baudos

Valstybės narės nustato baudų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir sulaikyti nuo pažeidimų. Valstybės narės apie šias nuostatas Komisijai praneša ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, o apie vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus – nedelsdamos.

21 straipsnis

Direktyvų 91/689/EEB ir 96/61/EB pakeitimai

1.  Direktyvos 91/689/EEB 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2.  Direktyvos 96/61/EB 15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

VEIKLOS RŪŠYS

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

1.

Energetikos sektorius

a)

Naftos ir dujų perdirbimo gamyklos

*(1)

b)

Anglių dujofikavimo ir suskystinimo įrenginiai

*

c)

Šiluminės elektrinės ir kiti kurą deginantys įrenginiai

Tiekiamas 50 megavatų (MW) šilumos galingumas

d)

Kokso krosnys

*

e)

Anglių valcavimo staklynas

1 tonos per valandą pajėgumas

f)

Anglių produktų ir bedūmio kietojo kuro gamybos įrenginiai

*

2.

Metalų gamyba ir apdirbimas

a)

Metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) kalcinavimo arba kaitinimo įrenginiai

*

b)

Įrenginiai ketui arba plienui (pirminio arba antrinio lydymo), įskaitant nepertraukiamą liejimą

2,5 tonos per valandą pajėgumas

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

c)

Juodųjų metalų apdirbimo įrenginiai:

i) karšto valcavimo staklės

20 tonų plieno žaliavos per valandą pajėgumas

ii) kalvės, turinčios kūjus

50 kilodžaulių energijos ir 20 MW kaloringumo

iii) dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis

2 tonų plieno žaliavos per valandą įkrovos

d)

Juodųjų metalų liejyklos

20 tonų per dieną gamybos pajėgumas

e)

Įrenginiai:

i) Neapdirbtiems spalvotiesiems metalams iš rūdos, koncentratų arba antrinių žaliavų gaminti taikant metalurginius, cheminius arba elektrolitinius procesus

*

ii) Spalvotiesiems metalams, įskaitant regeneruotus produktus (taurinimas, liejimas, ir kt.), lydyti, įskaitant legiravimą

4 tonų per valandą švino ir kadmio, o visų kitų metalų – 20 tonų per valandą lydymo pajėgumo

f)

Įrenginiai metalų ir plastinių medžiagų paviršiams apdoroti elektrolizės arba cheminiais procesais

30 m3 dengimo vonių tūrio

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

3.

Naudingųjų iškasenų pramonė

a)

Šachtinė kasyba ir susiję procesai

*

b)

Atviroji kasyba ir karjerų veikla

Teritorijos, kurioje realiai vykdomi gavybos darbai, plotas sudaro 25 hektarus

c)

Įrenginiai, skirti gaminti:

i) Cemento klinkeriui rotacinėse krosnyse

500 tonų per dieną gamybos pajėgumas

ii) Kalkėms rotacinėse krosnyse

Didesnio negu 50 tonų per dieną gamybos pajėgumas

iii) Cemento klinkeriui arba kalkėms kitose aukštakrosnėse

50 tonų per dieną gamybos pajėgumas

d)

Įrenginiai asbestui ir produktams iš asbesto gaminti

*

e)

Įrenginiai stiklui, įskaitant ir stiklo pluoštą

20 tonų per dieną lydymo pajėgumas

f)

Įrenginiai mineralinėms medžiagoms lydyti, įskaitant mineralinio pluošto gamybą

20 tonų per dieną lydymo pajėgumas

g)

Įrenginiai keraminiams gaminiams degimo būdu gaminti, visų pirma stogų čerpėms, plytoms, ugniai atsparioms plytoms, čerpėms, molio dirbiniams arba porcelianui

75 tonų per dieną gamybos pajėgumas, arba 4 m3 degimo krosnies pajėgumas ir 300 kg/m3 vienos krosnies džiovinimo talpos

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

4.

Chemijos pramonė

a)

Chemijos įrenginiai pagrindinėms organinėms cheminėms medžiagoms gaminti pramonine gamyba, būtent:

i) Gryniems angliavandeniliams (linijiniams arba cikliniams; sotiesiems arba nesotiesiems, alifatiniams arba aromatiniams

ii) Deguonies turintiems angliavandeniliams: alkoholiui, aldehidams, ketonams, karboksirūgščiai, esteriams, acetatams, eteriams, peroksidams, epoksidinėms dervoms

iii) Sieros turintiems angliavandeniliams

iv) Azoto turintiems angliavandeniliams: aminams, amidams, nitrozo ir nitro junginiams, arba nitratams, nitrilams, cianatams, izocianatams

v) Fosforo turintiems angliavandeniliams

vi) Halogenintiems angliavandeniliams

vii) Metalo organiniams junginiams

viii) Bazinėms plastinėms medžiagoms (polimeriniam sintetiniam pluoštui ir pluoštui, turinčiam celiuliozės)

ix) Sintetiniam kaučiukui

x) Dažikliams ir pigmentams

xi) Paviršinio aktyvumo agentams ir medžiagoms

*

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

b)

Chemijos įrenginiai pagrindinėms neorganinėms cheminėms medžiagoms gaminti pramonine gamyba, būtent:

i) Dujoms, tokioms kaip amoniakas, chloras arba vandenilio chloridas, fluoras arba vandenilio fluoridas, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros dioksidas, karbonilo chloridas

ii) Rūgštims, tokioms kaip chromo rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, fosforo rūgštis, azoto rūgštis, druskos rūgštis, sieros rūgštis, oleumas, sulfitinės rūgštys

iii) Bazėms, tokioms kaip amonio hidroksidas, kalio hidroksidas, natrio hidroksidas

iv) Druskoms, tokioms kaip amonio chloridas, kalio chloratas, kalio karbonatas, natrio karbonatas, perboratas, sidabro nitratas

v) Ne metalams, metalo oksidams arba kitiems neorganiniams junginiams, tokiems kaip kalcio karbidas, silicis, silicio karbidas

*

c)

Chemijos įrenginiai fosforo, azoto arba kalio trąšoms (paprastoms ar kompleksinėms) gaminti pramonine gamyba

*

d)

Chemijos įrenginiai pagrindiniams augalų apsaugos produktams ir biocidams gaminti pramonine gamyba

*

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

e)

Įrenginiai, kuriuose pagrindiniams farmacijos produktams gaminti pramonine gamyba naudojami cheminiai arba biologiniai procesai

*

f)

Chemijos įrenginiai sprogmenims ir pirotechnikos produktams gaminti pramonine gamyba

*

5.

Atliekų ir nuotėkų tvarkymas

a)

Įrenginiai pavojingoms atliekoms šalinti arba joms panaudoti

Priimantys 10 tonų per dieną

b)

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms, kurioms taikoma 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo(11), deginti

3 tonų per valandą pajėgumas

c)

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms šalinti

50 tonų per dieną pajėgumas

d)

Sąvartynai (išskyrus inertinių atliekų sąvartynus ir sąvartynus, kurie buvo galutinai uždaryti iki 2001 7 16 arba kurių kompetentingų institucijų pagal 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų(12)13 straipsnį reikalaujamas priežiūros po uždarymo etapas yra pasibaigęs)

Priimantys 10 tonų per dieną arba bendras 25 000 tonų pajėgumas

e)

Gyvulių skeletų ir gyvulių atliekų šalinimo arba perdirbimo įrenginiai

10 tonų per dieną apdorojimo pajėgumas

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

f)

Miesto nuotekų valymo įrenginiai

100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas

g)

Nepriklausomai eksploatuojami pramonės nuotekų valymo įrenginiai, naudojami vienai ar kelioms šiame priede nurodytoms veiklos rūšims

10 000 m3 per dieną pajėgumas(2)

6.

Popieriaus ir medienos gamyba bei perdirbimas

a)

Pramonės įrenginiai popieriaus masei iš medienos ar panašių pluoštinių medžiagų gaminti

*

b)

Pramonės įrenginiai popieriui ir kartonui bei kitiems pagrindiniams medienos produktams (tokiems kaip medienos drožlių plokštės, medienos pluošto plokštės ir fanera) gaminti

20 tonų per dieną gamybos pajėgumas

c)

Pramonės įrenginiai medienos ir medienos produktams apdoroti cheminėmis medžiagomis

50 m3 per dieną gamybos pajėgumas

7.

Intensyvioji gyvulininkystė ir akvakultūra

a)

Intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo įrenginiai

i) Turintys 40 000 vietų naminiams paukščiams

ii) Turintys 2 000 vietų kiaulėms (per 30 kg) auginti

iii) Turintys 750 vietų paršavedėms

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

b)

Intensyvioji akvakultūra

Gamybos pajėgumas 1000 tonų žuvies arba kiautuotųjų vėžiagyvių per metus

8.

Gyvūniniai ir augaliniai maisto ir gėrimų sektoriaus produktai

a)

Skerdyklos

Gamybos pajėgumas 50 tonų skerdenų per dieną

b)

Apdorojimo ir perdirbimo įrenginiai, skirti maisto ir gėrimų produktams gaminti iš:

i) Gyvūninių žaliavų (išskyrus pieną)

Gamybos pajėgumas 75 tonos baigtų produktų per dieną

ii) Augalinių žaliavų

Gamybos pajėgumas 300 tonų baigtų produktų per dieną (vidutinė ketvirčio vertė)

c)

Pieno apdorojimas ir perdirbimas

Galintys priimti 200 tonų pieno per dieną (vidutinė metų vertė)

9.

Kitos veiklos rūšys

a)

Išankstinio apdorojimo (tokie procesai kaip plovimas, balinimas, merserizavimas) arba siūlų ar tekstilės dažymo įrenginiai

Apdorojimo pajėgumas 10 tonų per dieną

Nr.

Veikla

Pajėgumo ribinė vertė

b)

Kailių ir odos rauginimo įrenginiai

Apdorojimo pajėgumas 12 tonų baigtų produktų per dieną

c)

Įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba produktų paviršiaus apdorojimas, visų pirma taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atsparaus vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas

Vartojimo pajėgumas 150 kg per valandą arba 200 tonų per metus

d)

Įrenginiai, kuriuose deginimo arba grafitizacijos būdu gaminamos anglys (perdegtos anglys) arba elektrografitas

*

e)

Įrenginiai laivams statyti ir dažyti arba dažams šalinti

Tinkantys 100 m ilgio laivams

(1) Žvaigždutės (*) reiškia, kad pajėgumo ribinė vertė netaikoma (ataskaitų pateikimo reikalavimai taikomi visiems objektams).

(2) Pajėgumo riba, atsižvelgiant į pirmo ataskaitinio laikotarpio rezultatus, bus peržiūrėta vėliausiai iki 2010 m.

II PRIEDAS

TERŠALAI (13)

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

1

74-82-8

Metanas (CH4)

100 000

-(2)

-

2

630-08-0

Anglies viendeginis (CO)

500 000

-

-

3

124-38-9

Anglies dvideginis (CO2)

100 milijonų

-

-

4

Hidrofluorangliavandeniliai (HFC) (3)

100

-

-

5

10024-97-2

Azoto suboksidas (N2O)

10 000

-

-

6

7664-41-7

Amoniakas (NH3)

10 000

-

-

7

Lakūs nemetaniniai organiniai junginiai (NMVOC)

100 000

-

-

8

Azoto oksidai (NOx/NO2)

100 000

-

-

9

Perfluoro angliavandeniliai (PFC) (4)

100

-

-

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

10

2551-62-4

Sieros heksafluoridas (SF6)

50

-

-

11

Sieros oksidai (SOx/SO2)

150 000

-

-

12

Iš viso azoto

-

50 000

50 000

13

Iš viso fosforo

-

5 000

5 000

14

Hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) (5)

1

-

-

15

Chlorfluorangliavandeniliai (CFC) (6)

1

-

-

16

Halonai (7)

1

-

-

17

Arsenas ir jo junginiai (kaip As) (8)

20

5

5

18

Kadmis ir jo junginiai (kaip

Cd) (8)

10

5

5

19

Chromas ir jo junginiai (kaip Cr) (8)

100

50

50

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

20

Varis ir jo junginiai (kaip

Cu) (8)

100

50

50

21

Gyvsidabris ir jo junginiai (kaip Hg) (8)

10

1

1

22

Nikelis ir jo junginiai (kaip

Ni) (8)

50

20

20

23

Švinas ir jo junginiai (kaip

Pb) (8)

200

20

20

24

Cinkas ir jo junginiai (kaip

Zn) (8)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachloras

-

1

1

26

309-00-2

Aldrinas

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazinas

-

1

1

28

57-74-9

Chlordanas

1

1

1

29

143-50-0

Chlordekonas

1

1

1

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

30

470-90-6

Chlorfenvinfosas

-

1

1

31

85535-84-8

Chloro alkanai, C10-C13

-

1

1

32

2921-88-2

Chlorpirifosas

-

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichloretanas (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlorometanas (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrinas

1

1

1

37

330-54-1

Diuronas

-

1

1

38

115-29-7

Endosulfanas

-

1

1

39

72-20-8

Endrinas

1

1

1

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

40

Halogeninti organiniai junginiai (kaip AOX) (9)

-

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachloras

1

1

1

42

118-74-1

Heksachlorbenzenas (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Heksachlorbutadienas (HCBD)

-

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6

- heksachlorcikloheksanas (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindanas

1

1

1

46

2385-85-5

Mireksas

1

1

1

47

PCDD +PCDF (dioksinai ir furanai) (kaip Teq) (10)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzenas

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorfenolis (PCP)

10

1

1

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

50

1336-36-3

Polichlorinti bifenilai (PCB)

0.1

0.1

0.1

51

122-34-9

Simazinas

-

1

1

52

127-18-4

Tetrachloretilenas (PER)

2 000

10

-

53

56-23-5

Tetrachlormetanas (TCM)

100

1

-

54

12002-48-1

Trichlorbenzenai (TCB) (visi izomerai)

10

1

-

55

71-55-6

1,1,1-trichloretanas

100

-

-

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloretanas

50

-

-

57

79-01-6

Trichloretilenas

2 000

10

-

58

67-66-3

Trichlormetanas

500

10

-

59

8001-35-2

Toksafenas

1

1

1

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

60

75-01-4

Vinilchloridas

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracenas

50

1

1

62

71-43-2

Benzenas

1 000

200

(kaip BTEX)(11

200

(kaip BTEX)(11)

63

Brominti difenileteriai

(PBDE) (12)

-

1

1

64

Nonilfenolas ir nonilfenolo etoksilatai (NP/NPE)

-

1

1

65

100-41-4

Etilbenzenas

-

200

(kaip BTEX)(11)

200

(kaip BTEX)(11)

66

75-21-8

Etileno oksidas

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturonas

-

1

1

68

91-20-3

Naftalenas

100

10

10

69

Organoalavo junginiai

(kaip bendrasis Sn)

-

50

50

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

70

117-81-7

Di-(2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenolai (kaip bendroji C) (13)

-

20

20

72

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAHs) (14)

50

5

5

73

108-88-3

Toluenas

-

200

(kaip BTEX)(11)

200

(kaip BTEX)(11)

74

Tributilalavas ir jo

junginiai (15)

-

1

1

75

Trifenilalavas ir jo junginiai

-

1

1

76

Bendroji organinė anglis (TOC) (kaip bendroji C arba COD/3) (16)

-

50 000

-

77

1582-09-8

Trifluralinas

-

1

1

78

1330-20-7

Ksilenai (17)

-

200

(kaip BTEX)(11)

200

(kaip BTEX)(11)

79

Chloridai (kaip bendrasis Cl)

-

2 milijonai

2 milijonai

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

80

Chlorinas ir neorganiniai junginiai (kaip HCl)

10 000

-

-

81

1332-21-4

Asbestas

1

1

1

82

Cianidai (kaip bendrasis CN)

-

50

50

83

Fluoridai (kaip bendrasis F)

-

2 000

2 000

84

Fluoras ir jo neorganiniai junginiai (kaip HF)

5 000

-

-

85

74-90-8

Vandenilio cianidas (HCN)

200

-

-

86

Kietosios dalelės (PM10)

50 000

-

-

87

1806-26-4

Oktilfenoliai ir oktilfenolio etoksilatai

-

1

-

88

206-44-0

Fluorantenas

-

1

-

89

465-73-6

Izodrinas

-

1

-

Išleidžiamų teršalų ribinis kiekis

(1 skiltis)

Nr.

CAS

numeris

Teršalas

į atmosferą

(1a skiltis)

į vandenį

(1b skiltis)

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

kg per metus

kg per metus

90

36355-1-8

Chlorinas ir neorganiniai junginiai (kaip HCl)

0.1

0.1

0.1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perilenas

1

Išnašos:

(1) Jei nenurodyta kitaip, bet kokio II priede nurodyto teršalo atveju pranešama bendroji teršalo masė, arba, jei teršalas yra medžiagų grupė – bendroji grupės masė.

(2) Brūkšnelis (-) reiškia, kad duomenų pagal atitinkamą kriterijų ir terpę nereikalaujama pranešti.

(3) Bendroji hidrofluorangliavandenilių masė: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc suma.

(4) Bendroji perfluoro angliavandeniliai masė: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14 suma.

(5) Bendroji Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo VIII grupėje išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(6) Bendra Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo I ir II grupėse išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(7) Bendra Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo III ir VI grupėse išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(8) Visų metalų atveju pranešama bendroji elemento masė visomis cheminėmis formomis, esančiomis išleidžiamuose teršaluose.

(9) Halogeninti organiniai junginiai, kurie gali būti adsorbuoti į aktyvintą anglį, išreikštą chloridu.

(10) Išreikštas I-TEQ.

(11) Duomenys apie atskirus teršalus turi būti pranešami, jei viršijamas ribinis BTEX (suminis benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksilenų kriterijus) kiekis.

(12) Bromuoto difenileterio bendra masė: penta-BDE, octa-BDE ir deca-BDE.

(13) Fenolio ir paprastųjų fenolio pakaitalų bendra masė, išreikšta bendrąja anglimi.

(14) Pateikiant ataskaitas apie išmetamus į atmosferą teršalus matavimu turi būti nustatyti šių policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) duomenys: benzo(a)pireno (50-32-8), benzo(b)fluoranteno (205-99-2), benzo(k)fluoranteno (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pireno (193-39-5) (pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (Nr.) 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio Direktyvą 79/117/EEB (OL L 229, 2004 6 29, p. 5)).

(15) Junginio, kurio sudėtyje yra tributilo, bendra masė, išreikšta tributilo mase.

(16) Junginio, kurio sudėtyje yra trifeniltino, bendra masė, išreikšta trifeniltino mase.

(17) Ksileno bendra masė (orto-ksilenas, meta-ksilenas, para-ksilenas).

III PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DUOMENŲ APIE IŠLEIDŽIAMUS IR PERDUODAMUS TERŠALUS FORMA

Nuorodos metai

Duomenys apie objektą

Patronuojančios bendrovės pavadinimas

Objekto pavadinimas

Objekto identifikavimo numeris

Adresas (gatvė)

Miestas (kaimas)

Pašto indeksas

Šalis

Vietos koordinatės

Upės baseino rajonas(1)

NACE kodas (4 skaitmenų)

Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis

Gamybos apimtis (pasirinktinai)

Įrenginių skaičius (pasirinktinai)

Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)

Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)

Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba patronuojančios bendrovės pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą kodavimo sistemą ir IPPC kodą, jei jis yra

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

2 veikla

N veikla

Duomenys apie teršalų išmetimą į atmosferą pagal objektus pagal kiekvieną ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išmetimas į atmosferą

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Duomenys apie teršalų išleidimą į vandenį pagal objektus pagal kiekvieną ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į vandenį

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Duomenys apie teršalų išleidimą į žemę pagal objektus pagal kiekvieną ribinę vertę viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į žemę

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Kiekvienas už objekto vietos ribų į nuotekų valymo įrenginį perduodamas teršalas, kurio kiekis viršija ribinę vertę (pagal II priedą)

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

kg per metus

Už objekto vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos pagal ribinę vertę viršijančius objektus (pagal 5 straipsnį)

Šalyje:

Skirtos naudoti (N)

Skirtos šalinti (Š)

tonomis per metus

tonomis per metus

Į kitas šalis:

Skirtos naudoti (N)

Naudotojo pavadinimas

Naudotojo adresas

Perduodamus teršalus gaunančio naudojimo objekto adresas

tonomis per metus

Į kitas šalis:

Skirtos šalinti (Š)

Šalintojo pavadinimas

Šalintojo adresas

Perduodamus teršalus gaunančio šalinimo objekto adresas

tonomis per metus

Už objekto vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos pagal ribinę vertę viršijančius objektus (pagal 5 straipsnį)

Skirtos naudoti (N)

tonomis per metus

Skirtos šalinti (Š)

tonomis per metus

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti prašymus:

Pavadinimas

Adresas (gatvė)

Miestas (kaimas)

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas

(1) Pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus(14), 3 straipsnio 1 dalį.

(1) 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
(3) 2000 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas 2000/479/EB dėl Europos išmetamųjų teršalų registro (EPER) įgyvendinimo pagal Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (IPPC) 15 straipsnį (OL L 192, 2000 7 28, p. 36).
(4) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(5) OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).
(6) OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(7) OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(8) OL L 135, 1991 5 30, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(9) OL L 41, 2003 2 14, p. 26.
(10) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(11) OL L 332, 2000 12 28, p. 91
(12) OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(13) Informacija apie išleidžiamus teršalus, priklausančius skirtingoms teršalų grupėms, turi būti pateikiama kiekvienai grupei atskirai.
(14) OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika