Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0163(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0177/2005

Indgivne tekster :

A6-0177/2005

Forhandlinger :

PV 05/07/2005 - 13

Afstemninger :

PV 06/07/2005 - 4.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0277

Vedtagne tekster
PDF 45kWORD 68k
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ***
P6_TA(2005)0277A6-0177/2005

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC)),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 161,

-   der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 22. april 2004 om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 3,

-   der henviser til interimsbetænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Fiskeriudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0177/2005),

1.   finder, at forslaget til forordning generelt er i overensstemmelse med ovennævnte beslutning af 22. april 2004, og foretager derfor ikke yderligere direkte godkendelse af Kommissionens forslag; opfordrer imidlertid Kommissionen og Rådet til, især med henvisning til drøftelserne i Rådet, at tage hensyn til nedenstående konkrete henstillinger;

2.   beklager, at Det Europæiske Råd ikke er nået til enighed om de finansielle overslag, og er bekymret for de negative konsekvenser, det kan få for samhørighedspolitikken; mener, at usikkerheden i forbindelse med finansieringen af strukturpolitikkerne kan underminere borgernes tillid til det europæiske projekt yderligere;

3.   opfordrer Det Europæiske Råd til at træffe en beslutning tidligst muligt og senest inden udgangen af 2005 for at sikre, at de europæiske regioner og medlemsstater får tilstrækkelig tid til at forberede de nye operationelle programmer;

4.   anmoder om, at der i løbet af den nye programmeringsperiode også henvises til den territoriale samhørighed, når der henvises til den økonomiske og sociale samhørighed, og om, at der gøres en særlig indsats for at udvikle dette nye begreb;

5.   afviser enhver væsentlig ændring af den generelle opbygning af Kommissionens forslag, især ethvert forsøg på helt eller delvis at renationalisere EU's regionalpolitik (afsnit I);

6.   opfordrer til, at regioner, som berøres af den statistiske virkning, bliver tildelt 85% af støtteniveauet til konvergensregioner i begyndelsen af støtteperioden, og at denne sats derefter reduceres til 60 % i 2013;

7.   afviser ethvert forsøg på at mindske betydningen af et stærkt mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og er enig i, at denne skal være koncentreret omkring tilgængelighed, forskning og udvikling, uddannelse og erhvervsuddannelse, beskæftigelse og social integration samt informationssamfundet; slår til lyd for, at disse prioriteter nøje koordineres med andre fællesskabsprogrammer og -politikker og især Lissabon-strategien;

8.   opfordrer til, at berettigelsen af de naturligt omfattede regioner udvides til også at omfatte konvergensmålaktionerne uden nogen tilsvarende forhøjelse af fællesskabsmidler afsat til disse regioner (artikel 6, stk. 2);

9.   understreger betydningen af at have en trestrenget struktur i det nye europæiske mål med territorialt samarbejde, herunder transnationalt, grænseoverskridende og interregionalt samarbejde; går derfor ind for, at det interregionale samarbejde optages som en uafhængig bestanddel af dette mål svarende til det løbende Interreg IIIc-program;

10.   mener, at det samlede budget for målet med europæisk territorialt samarbejde bør bevares, og understreger betydningen af dette mål, og anmoder om, at fokus for tildelingen af midler tydeligt flyttes over på grænseoverskridende samarbejde (artikel 18, litra a);

11.   er modstander af indførelsen af en arbitrær 150 km-grænse til bestemmelse af maritime regioner, der er omfattet af grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, og opfordrer endvidere til, at der træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at regionerne i EU's randområder kan deltage i disse programmer; mener under alle omstændigheder, at dette afstandskriterium bør frafaldes, når regionerne på NUTS 3-niveau grænser op til det samme hav;

12.   afviser enhver svækkelse af partnerskabsprincippet som omhandlet i det oprindelige forslag, især hvad angår strategisk planlægning og overvågning af programmerne; opfordrer især til at bevare listen over relevante organer (artikel 10, stk. 1, litra c);

13.   opfordrer medlemsstaterne til at styrke forbindelserne til deres regionale og lokale partnere og partnere i byerne med henblik på at drage fuld nytte af deres specifikke viden, både med hensyn til forberedelsen af programmerne som til deres gennemførelse; støtter i den forbindelse endvidere en maksimal decentralisering af beføjelserne med henblik på at begrænse det administrative arbejde (artikel 10);

14.   opfordrer til, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder udvides, således at det sikres, at der ikke sker forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og ikke mindst at det sikres, at adgang for handicappede er en forudsætning for at modtage midler fra fondene, og at dette overvåges på fondenes forskellige gennemførelsesstadier (artikel 14);

15.   opfordrer til, at evalueringerne af fondene ligeledes indeholder redegørelser for de fremskridt, der er gjort inden for fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og social integrering samt inden for bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling;

16.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fastslå, at miljøbeskyttelse og -forbedringer vil blive fremmet på de forskellige stadier af anvendelsen af midlerne;

17.   opfordrer til, at alle forsøg på at justere den foreslåede finansielle ramme, herunder såvel de samlede midler som fordelingen af midlerne mellem de forskellige mål og disses bestanddele, klart afvises, og mener uafhængigt heraf, at de af Kommissionen foreslåede satser for tildeling af midlerne på retfærdig vis tilgodeser de forskellige interesser (artikel 15-22);

18.   mener på baggrund af det store behov for strukturelle midler til mange EU-regioner i den nye programmeringsperiode, at alle midler afsat til samhørighedspolitikken bør bruges til dette formål; slår derfor til lyd for muligheden af at genbruge ubrugte midler i henhold til n+2-reglen inden for underudgiftsområde 1b for de regioner, der har mulighed for at udnytte dem på grundlag af principperne om effektivitet og rimelighed;

19.   opfordrer til en politisk løsning om, at der oprettes særlig kompensation for de regioner eller medlemsstater, der lider væsentlige finansielle tab på grund af de forskelle, der hidrører fra gennemførelsen af Kommissionens forslag vedrørende tildelingen af de finansielle midler;

20.   vurderer, at Kommissionens forslag om at afsætte 336,1 mia. EUR i 2004-priser til støtte for den nye samhørighedspolitiks tre prioriterede mål er det minimum, der er nødvendigt for en vellykket reform, og mener, at Kommissionen, når først de næste finansielle overslag er vedtaget, i hvert enkelt tilfælde vil bekræfte de beløb, der er anført i forslaget til forordning;

21.   minder om, at fondene er underlagt bestemmelserne i finansforordningen, og understreger, at Kommissionen og medlemsstaterne skal overholde reglerne med hensyn til gennemsigtighed og forsvarlig økonomisk forvaltning;

22.   opfordrer til at bevare klare og omfattende strategiske fællesskabsretningslinjer til sikring af samhørighed, som skal vedtages efter proceduren i EF-traktatens artikel 161; opfordrer endvidere til, at en eventuel midtvejsrevision foretages efter samme procedure, medmindre traktaten om en forfatning for Europa er trådt i kraft; i sidstnævnte tilfælde anvendes artikel III-223, således at den fælles beslutningsprocedure anvendes i fuld udstrækning (artikel 23-24);

23.   opfordrer til at inkludere beslutningerne om det transeuropæiske transportnet ("TEN-T") (beslutning nr. 884/2004/EF(2) og beslutning nr. 1692/96/EF(3)) ved artikel 23, stk. 3;

24.   opfordrer til, at forslaget til forordning knyttes tættere til EU-strategien for bæredygtig udvikling (artikel 23); opfordrer i den forbindelse medlemsstaterne til i de nationale strategiske referencerammer at påvise, om de agter at finansiere miljøbehovene med fællesskabsmidler eller med egne midler, herunder navnlig deres støtte til Natura 2000-nettet, gennemførelsen af vandrammedirektivet og opfyldelse af Kyoto-målene (artikel 25);

25.   gentager sit krav om en afbalanceret og fair finansiel behandling af områder, der lider af alvorlige og vedvarende naturlige, klimabetingede eller demogragiske handicap såsom øer, bjergegne, grænseområder og tyndt befolkede områder, især de meget tyndt befolkede nordlige områder af Unionen (betragtning 12); opfordrer endvidere til, at der indføjes en henvisning til disse områder og bjergområder under de tematiske og territoriale prioriterede opgaver, der skal anføres i den strategiske del af den nationale strategiske referenceramme (artikel 25);

26.   opfordrer til, at de nye medlemsstater, Malta og Cypern, for at gøre dem i stand til at klare de særlige problemer, de står over for som øer i Den Europæiske Unions periferi, tildeles passende finansiel støtte på grundlag af deres ø-karakter, afsides beliggenhed og princippet om ligebehandling;

27.   støtter kraftigt den særlige aktion med 1,1 mia. EUR for fjernområderne, som Kommissionen foreslår, samt muligheden for at finansiere operationel støtte som fastlagt i artikel 11 i forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (KOM(2004)0495); slår til lyd for, at kravet i EF-traktatens artikel 299, stk. 2, om, at regionerne i den yderste periferi behandles som særlige tilfælde, hvad angår deres adgang til strukturfondene, herunder de regioner, hvis BNP allerede er vokset til over 75% af fællesskabsgennemsnittet, fuldt ud efterkommes i praksis;

28.   opfordrer til at bevare en national strategisk referenceramme, som udarbejdes i tæt samarbejde med de i artikel 10 omhandlede partnere, og som stadigvæk skal gøres til genstand for en afgørelse, som træffes af Kommissionen, som fører forhandlinger herom inden for rammerne af partnerskabet (artikel 26);

29.   opfordrer til, at der indføjes en mulighed for revision af den nationale strategiske referenceramme (artikel 26);

30.   opfordrer til, at den strategiske opfølgning forenkles, således at der hvert andet år afgives rapport fra medlemsstaterne og fra Kommissionen (artikel 27 og 28); opfordrer i denne forbindelse til, at der hvert andet år gennemføres en drøftelse i et strategisk forum, som omfatter Europa-Parlamentet, Kommissionen, Regionsudvalget og medlemsstaterne (artikel 29);

31.   opfordrer i forbindelse med princippet om finansiering fra én fond pr. program til, at den grænse, inden for hvilken henholdsvis ESF og EFRU kan finansiere foranstaltninger, der hører ind under den anden fond, forhøjes fra 5 % til 10 % (artikel 33); foreslår imidlertid, at Kommissionen under visse omstændigheder skal kunne godkende, at den samme forvaltningsmyndighed står i spidsen for mere end én intervention, men at grænsen på 10 % stadig skal finde anvendelse;

32.   opfordrer til, med henblik på at sætte fokus på den bymæssige dimension og især den bæredygtige byudvikling, at der i forbindelse med operationelle programmer med tilknytning til målene om konvergens og regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som finansieres af strukturfondene, fastholdes et krav om oplysninger om den bymæssige approach, herunder listen over udvalgte byområder og fremgangsmåderne for videredelegering; opfordrer til, at sådanne procedurer etableres som led i regionale og lokale partnerskaber; mener, at finansieringsniveauet mindst skal svare til det, som byområder er berettigede til under den nuværende forordning (artikel 36);

33.   mener, i betragtning af den store betydning, små virksomheder og mikrovirksomheder, navnlig håndværkervirksomheder, har for samhørigheden og regionaludviklingen samt for vækst og beskæftigelse, at det er hensigtsmæssigt at sikre, at de tre fonde tager hensyn til deres prioriteter, og støtter gennemførelsen af principperne og aktionslinjerne i det europæiske charter for små virksomheder, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Feira i 2000;

34.   mener, at medlemsstaterne skal redegøre for deres bestemmelser om de strategiske miljøvurderinger af nationale strategiske referencerammer og operationelle programmer, og sikre rettidig vurdering af større infrastrukturprojekters virkninger på miljøet; opfordrer endvidere Kommissionen til at sikre, at større infrastrukturprojekter ikke er i modstrid med planer for miljøbeskyttelse og -forbedringer (artikel 38 til 40); kræver, at betalinger til projekter i strid med EU's miljølovgivning standses;

35.   opfordrer til en kohærent fremgangsmåde og bibeholdelse af strukturfondsprocedurerne i omdannelsen af de nuværende naboskabsprogrammer til programmer under de nye samarbejdsinstrumenter for EU's ydre grænser (ENPI og IPA);

36.   opfordrer til at bibeholde forslaget om en fællesskabsreserve for kvalitet og resultater som et middel til at belønne fremskridt, herunder Samhørighedsfonden; opfordrer dog til, at der skal gælde fair, objektive, gennemsigtige og gensidigt accepterede kriterier for at sikre, at målet virkelig nås (artikel 48);

37.   anmoder om, at der indføres et udtrykkeligt krav og anerkendelse af princippet og praksissen med adgang for handicappede i de strategiske retningslinjer og den evalueringsproces, der fastsættes i de strategiske retningslinjer;

38.   opfordrer til, at de medlemsstater, der ønsker det, får mulighed for at sikre en national reserve, og henstiller, at der åbnes mulighed for øget fleksibilitet med hensyn til midlerne til gennemførelse heraf (artikel 49);

39.   afviser presset for at ændre de foreslåede medfinansieringssatser (artikel 51), men opfordrer til, at den tilladte forhøjelse fordobles til 10 procentpoint, når det drejer sig om områder, som lider under mere end et geografisk eller naturligt handicap som defineret i forslaget; opfordrer ligeledes til en forhøjelse med 10 procentpoint for byområder (artikel 52);

40.   støtter kraftigt alle de incitamenter, der er givet for mobilisering af privat kapital og fremme af offentlige-private partnerskaber i den nye programmeringsperiode (artikel 50, litra d, og artikel 54); mener, at beregningen af Fællesskabets samfinansieringsandel udelukkende som en procentdel af de erklærede offentlige udgifter er et væsentligt forenklingsforslag i denne forordning, der bedrer sikrer anvendelsen af additionalitetsprincippet; uanset om medlemsstatens samfinansieringsandel for offentlige udgifter delvist kunne erstattes af privat kapital inden for rammerne af programmet; slår samtidig til lyd for bevarelse af den fleksibilitet, det giver, at samfinansieringsandelen beregnes for hver enkelt prioritet og ikke for hver enkelt foranstaltning (artikel 51 og 76); understreger dog, at beregningen af samfinansieringsandelen ikke bør være af en sådan karakter, at den skader ngo'ers og andre ikke-profitorienterede organisationers deltagelse i strukturfondaktiviteter;

41.   henviser navnlig til, at der til alle EU-politikker skal være knyttet en forpligtelse til at bidrage til målet om økonomisk og social samhørighed, og at også den internationale handelspolitik skal opfylde dette mål og ikke må udgøre nogen undtagelse; kræver, at handelspolitikken udformes med henblik på at afbøde chokvirkningerne i regionerne, og henviser navnlig til, at udflytning af virksomheder eller af delproduktioner udgør en stor trussel mod regionaludviklingen;

42.   mener, at Kommissionens forslag om at indføre finansielle korrektioner for virksomheder, der flytter deres aktiviteter, er en uundværlig foranstaltning for ikke at risikere, at konsolideringen af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i de berørte regioner mislykkes; foreslår, at der oprettes overvågningssystemer med henblik på at vurdere omfanget af de økonomiske og sociale omkostninger forbundet med en given virksomhedsflytning, så det bliver muligt at fastsætte passende sanktioner; opfordrer samtidig til vedtagelse af alle nødvendige lovgivningsforanstaltninger for at sikre, at virksomheder, der modtager fællesskabsstøtte, ikke flytter deres produktion ud for en længere og forudbestemt periode;

43.   opfordrer til, at der indføres en bestemmelse, der udelukker samfinansiering, der resulterer i betydelige tab af arbejdspladser eller nedlukning af produktionsanlæg på steder, hvor de hidtil har ligget;

44.   opfordrer til, at der indføjes en henvisning til behovet for særdeles gode evner og kvalifikationer med hensyn til projektstyring som en afgørende forudsætning for at sikre, at projekterne gennemføres til tiden og inden for budgetrammerne (artikel 57);

45.   opfordrer til en effektiv anvendelse af proportionalitetsprincippet i forbindelse med programmeringen (artikel 31- 37), evalueringen (artikel 45), forvaltning, overvågning og kontrol (artikel 57-73) under hensyn til programmernes størrelse; mener endvidere, at princippet om forenkling skal finde anvendelse på alle programmer inden for disse områder og komme alle medlemsstater til gode;

46.   bemærker, at Kommissionen og medlemsstaterne har delt ansvar for strukturfondene; opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde årlige revisionserklæringer om, at EU-skatteydernes penge er blevet anvendt til lovlige og gennemsigtige formål; opfordrer til, at disse erklæringer underskrives af finansministeren i hver enkelt medlemsstat; Kommissionen bør definere klart, hvad den forstår ved "uregelmæssigheder" med henblik på afgivelse af rapport fra medlemsstaterne;

47.   opfordrer til at videreføre den holdning, der kommer til udtryk i de foreslåede grænser med hensyn til proportionale kontrolordninger (33 %'s medfinansiering og omkostninger på 250 mio EUR), idet Kommissionen ikke foretager systematisk kontrol, når programmerne ligger under de omhandlede grænser; opfordrer dog til, at der tages hensyn til de forskellige fondes karakteristika (artikel 73);

48.   afviser enhver ændring af de foreslåede forfinansieringsbeløb (artikel 81);

49.   afviser enhver yderligere svækkelse af N+2-bestemmelsen for strukturfondene ud over den fleksibilitet, der allerede er foreslået for store projekter, eftersom det er dokumenteret, at denne bestemmelse har været nyttig og har bidraget til forbedring og effektivisering af gennemførelsen af fondenes aktiviteter inden for den nuværende programmeringsperiode (artikel 93); slår dog til lyd for, at Samhørighedsfonden får mulighed for større fleksibilitet;

50.   opfordrer til, at der åbnes mulighed for øget fleksibilitet og forlængelse af den foreslåede frist på to måneder, hvis medlemsstaterne ønsker at gøre indsigelse mod Kommissionens finansielle korrektioner; opfordrer til, at tidsfristen kan variere i overensstemmelse med det konkrete problems alvor (artikel 100);

51.   anmoder Kommissionen om i samarbejde med samhørighedslandene at finde en løsning med henblik på støtteberettigelse til moms, der ikke skal tilbagebetales, som sikrer de kommunale myndigheder direkte adgang til støtte;

52.   afviser ethvert forsøg på at indføje udgifter, som ikke vedrører investeringer, såsom boligomkostninger, som udgifter, der indgår ved beregning af Fællesskabets medfinansiering; mener dog, at udgifter, der har forbindelse med renovering af sociale boliger med henblik på energibesparelse og miljøbeskyttelse bør være omfattet af de støtteberettigede udgifter;

53.   afviser enhver reduktion af lofterne for statsstøtte til konvergensregionerne, herunder regioner, som er omfattet af den statistiske virkning; opfordrer derfor til, at samtlige regioner omfattet af konvergensmålet også tildeles lige behandling, hvad angår støtteragler, og at de kommer under EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a; opfordrer desuden til gradvis overgang i forbindelse med støttelofter for de naturligt omfattede regioner; understreger nødvendigheden af, at den territoriale differentiering fastholdes, med særlig hensyntagen til naturlige og geografiske handicap, hvad angår anvendelsen af statsstøtte til regioner ud over konvergensmålet;

54.   pålægger sin formand at anmode om yderligere drøftelser med Rådet i henhold til forretningsordenens artikel 75, stk. 3;

55.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 104 E af 30.4.2004, s. 1000.
(2) EUT L 167 af 30.4.2004, s. 1.
(3) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik