Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0166(AVC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0178/2005

Předložené texty :

A6-0178/2005

Rozpravy :

PV 05/07/2005 - 13

Hlasování :

PV 06/07/2005 - 4.6

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0278

Přijaté texty
PDF 222kWORD 63k
Středa, 6. července 2005 - Štrasburk
Fond soudržnosti
P6_TA(2005)0278A6-0178/2005

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Fond soudržnosti (KOM(2004)04942004/0166(AVC))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))(1),

-   s ohledem na žádost článek 161 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2004 o sdělení Komise o třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–2013(3) a zejména na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj a na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o finančním výhledu na léta 2007–2013 (KOM(2004)0487),

-   s ohledem na návrh nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (KOM(2004)04922004/0163(AVC))(4),

-   s ohledem na čl. 75 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na předběžnou zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0178/2005),

1.   vyzývá Radu a Komisi, aby zohlednily tato doporučení:

   i) domnívá se, že hospodářská, sociální a územní soudržnost musí zůstat hlavním a základním prvkem definice evropské integrace; že Fond soudržnosti musí tedy i nadále sloužit cíli Unie, kterým je podpora soudržnosti a solidarity mezi členskými státy;
   ii) žádá, aby se v novém období při každé zmínce o hospodářské a sociální soudržnosti hovořilo navíc i o konceptu územní soudržnosti, a aby rozvíjení tohoto nového konceptu byla věnována zvláštní pozornost;
   iii) domnívá se, že je třeba hledat politické řešení pro ta území Unie, která budou v důsledku rozšíření v budoucnosti vyřazena;
   iv) podporuje cíle Fondu soudržnosti a hlavní prostředky používané k jejich dosažení, tak, jak je navrhuje Komise;
   v) vyzývá k podpoře zvýšení zdrojů Fondu soudržnosti z 18 miliard EUR (na období 2000–2006) na 62,99 miliard EUR a k podpoře vyváženého rozdělení mezi oblasti životního prostředí a dopravních infrastruktur, které jsou způsobilé k financování, a to s určitou pružností při poskytování pomoci z fondu;
   vi) upřesňuje, že finanční prostředky uvedené v návrhu nařízení o Fondu soudržnosti (KOM(2004)0494) se týkají výhradně období začínajícího rozpočtovým rokem 2007 a jsou čistě informativní až do té doby, než bude uzavřena dohoda o finančním výhledu na rok 2007 a následující roky;
   vii) domnívá se, že jakmile bude přijat příští finanční výhled, potvrdí Komise buď výši částek stanovených v návrhu nařízení, nebo v případě potřeby postoupí upravenou výši částek Parlamentu a Radě ke schválení a zajistí tak, že tyto částky nepřesáhnou stanovené stropy;
   viii) trvá na tom, že plánování zaměřené na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti je strategicky důležité a prioritní;
   ix) zdůrazňuje a připomíná úlohu Evropského parlamentu jako rozhodovacího orgánu ve věci rozpočtu v této oblasti;
   x) žádá Radu a Komisi, aby do finančních dokumentů zapsaly (v souladu s článkem 3 finančního nařízení) roční rozvržení položek závazků, jak je navrhla Komise;
   xi) žádá, aby byla formální podoba rozpočtu pro Fond soudržnosti zlepšena a vyjasněna a aby byly rozděleny rozpočtové položky pro každý ze tří rozpočtových oddílů stanovených článkem 2 návrhu nařízení;
   xii) připomíná také, že Fond soudržnosti podléhá ustanovením finančního nařízení, a trvá proto na tom, aby byla tato ustanovení dodržována;
   xiii) žádá, aby Komise doplnila na konci čl. 2 odst. 1 návrhu nařízení tato slova:"
ve znění rozhodnutí č. 884/2004/ES"
   xiv) má zato, že kromě transevropských dopravních sítí by měly být k financování z Fondu soudržnosti způsobilé také projekty na zlepšení regionálních sítí a zajištění jejich bezpečnosti a funkčnosti;
   xv) žádá, aby byla do různých odvětví dopravy náležících do oblasti působnosti Fondu soudržnosti začleněna pobřežní lodní doprava, námořní doprava a dopravní spojení s nejvzdálenějšími regiony a menšími ostrovy;
   xvi) čl. 2 odst. 3 návrhu nařízení by měl znít takto:"
v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a jsou šetrné k životnímu prostředí, jako například energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie, a v oblasti dopravy, mimo transevropských sítí, v úsecích odpovídajících dálnicím nebo hlavním silnicím, které spojují transevropské sítě, na železnicích (včetně železničního vozového parku), splavných říčních a námořních cestách, v prostředcích kombinované dopravy a jejich vzájemné provázanosti, při zvládání velkého objemu silniční a letecké dopravy, v ekologické městské dopravě a hromadné dopravě (včetně vozových parků a silniční infrastruktury pro dálkovou i místní autobusovou dopravu)"
   xvii) žádá, aby byla v článku 2 návrhu nařízení výslovně uvedena a uznána úlohu fondu ve prospěch postižených občanů a aby projekty financované Fondem soudržnosti také sloužily k odstraňování jakýchkoliv bariér nebo překážek;
   xviii) xviii) domnívá se, že konečná finanční dohoda musí zajistit, abychom byli schopni čelit politickým výzvám naší doby, k nimž patří na prvním místě reforma politiky soudržnosti; částka 0,41 % hrubého národního produktu (HNP) EU představuje za tímto účelem vhodnou výši;
   xix) domnívá se, že úplné nebo částečné pozastavení finanční pomoci z fondu v případě rozhodnutí upraveného v čl. 104 odst. 8 Smlouvy o ES musí být nařízeno zvláštním rozhodnutím Rady, a nesmí nastat automaticky, jak je stanoveno v návrhu nařízení;
   xx) žádá, aby byla zajištěna konzistence mezi projekty financovanými z Fondu soudržnosti a těmi, které jsou financovány v rámci jiných programů Společenství, zejména pokud jde o program Natura 2000;
   xxi) vítá rozšíření působnosti pomoci zaměřené na energetickou efektivitu a obnovitelnou energii, neboť tyto podpory mají ve zúčastněných  zemích velký potenciál uplatnění a výsledné přínosy, k nimž patří zlepšení kvality ovzduší, vznik nových pracovních míst a větší sociální spravedlnost, jsou ve společném evropském zájmu;
   xxii) domnívá se, že pravidla týkající se velkých projektů, která upravují články 38–40 návrhu obecného nařízení (KOM(2004)0492), by měla být výslovně začleněna do návrhu nařízení o Fondu soudržnosti, aby byla zajištěna větší transparentnost;
   xxiii) xxiii) vyzývá rovněž k tomu, aby do bylo do návrhu nařízení výslovně zařazeno financování technické pomoci (studie, hodnocení, odborné zprávy, statistiky atd.), které upravuje článek 43 návrhu obecného nařízení;
   xxiv) zdůrazňuje potřebu zavést doložku o flexibilitě, týkající se vyloučení způsobilosti k financování u výdajů na nákup pozemků v čl. 3 bodu 3 návrhu tohoto nařízení, pokud je částka vyšší než 10 % celkových výdajů na danou operaci tak, aby byla umožněna realizace projektu v případech, kdy je tato míra nedostatečná a může působit potíže při jeho provádění; domnívá se však, že výdaje na renovaci sociálního bydlení s cílem dosáhnout úspor energie, chránit životní prostředí a dosáhnout cíle sociální soudržnosti by měly být rovněž zařazeny mezi výdaje způsobilé k financování;
   xxv) žádá, aby bylo pozastaveno financování projektů, které jsou realizovány v rozporu s legislativou EU o životním prostředí;
   xxvi) žádá Komisi, aby ve fázi plánování sestavila seznam orientačních priorit za účelem zajištění kvality a hodnocení výsledků projektu a zajištění účinnosti financování Společenství a jeho přispění k udržitelnosti ve všech oblastech financovaných z Fondu soudržnosti;
   xxvii) xxvii) vyzývá Komisi, aby zavedla zásadu mechanismu "premium system" (režimu odměn), aby byl odměněn pokrok učiněný nejvýkonnějšími členskými státy, především ve smyslu lepšího hodnocení financovaných projektů, lepší analýzy nákladů a výnosů, inovace a přispění k udržitelnému rozvoji;
   xxviii) xxviii) usuzuje, že by bylo prospěšné posílit pomoc pro využívání Fondu soudržnosti vnitrostátními, regionálními a místními orgány: specifické doprovodné akce a používání systému "best practices" (osvědčená praxe);
   xxix) podporuje používání pravidla o automatickém vyřazení (tzv. pravidlo N+2) z Fondu soudržnosti; žádá však o pružnost při jeho uplatňování během prvních tří let nového období plánování;
   xxx) vyzývá Komisi, aby zohlednila specifickou povahu vzdálených členských států a ostrovních členských států, způsobilých k financování z Fondu soudržnosti vzhledem k tomu, že trpí nepříznivými přírodními a demografickými podmínkami, jejichž výsledkem jsou potíže a nerovnoměrný vývoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby požádal Radu o další projednání v souladu s čl. 75 odst. 3 jednacího řádu a v případě nutnosti o zahájení dohodovacího řízení s Radou podle společného prohlášení z roku 1975 v souladu s článkem 56 jednacího řádu;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2005)0224.
(4) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí