Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0166(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0178/2005

Esitatud tekstid :

A6-0178/2005

Arutelud :

PV 05/07/2005 - 13

Hääletused :

PV 06/07/2005 - 4.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0278

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 47k
Kolmapäev, 6. juuli 2005 - Strasbourg
Ühtekuuluvusfond
P6_TA(2005)0278A6-0178/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 161;

–   võttes arvesse 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta seoses majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kolmanda aruandega(2);

–   võttes arvesse 8. juuni 2005. aasta resolutsiooni laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) kohta(3) ja eriti regionaalarengukomisjoni arvamust selle kohta ning komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile finantsperspektiivi (2007–2013) kohta (KOM(2004)0487);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)04922004/0163(AVC))(4);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 75 lõiget 3;

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni vaheraportit ja eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6-0178/2005),

1.   palub nõukogul ja komisjonil võtta arvesse järgmisi soovitusi:

   i) on arvamusel, et majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus peab jääma Euroopa integratsiooni põhielemendiks; leiab seetõttu, et Ühtekuuluvusfond peab jätkuvalt teenima liidu eesmärke liikmesriikide ühtekuuluvuse ja solidaarsuse edendamisel;
   ii) palub, et uuel perioodil viidataks majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele viitamisel ka piirkondlikule ühtekuuluvusele ning et viimase arendamisele pöörataks erilist tähelepanu;
   iii) leiab, et poliitilist lahendust tuleks otsida nende Euroopa Liidu piirkondade tarvis, mis laienemise käigus tulevikus Liidust välja jäävad;
   iv) toetab Ühtekuuluvusfondi eesmärke ja komisjoni poolt pakutud peamisi vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks;
   v) kutsub üles toetama Ühtekuuluvusfondi rahastamisvahendite suurendamist 18 000 miljonilt eurolt (perioodil 2000–2006) 62 990 miljoni euroni ning nimetatud summa tasakaalustatud jaotamist transpordi infrastruktuuri ja keskkonnakaitse abikõlblike sektorite vahel, võimaldades samas fondi tegevuses teatud paindlikkust;
   vi) täpsustab, et määruse ettepanekus Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)0494)toodud assigneeringuid kohaldatakse ainult 2007. eelarveaastaga algavale perioodile, ja et nimetatud assigneeringud on rangelt näitlikud kuni finantsperspektiivi (2007 ja sellele järgnevad aastad) kohta sõlmitud kokkuleppeni;
   vii) on arvamusel, et pärast järgmise finantsperspektiivi vastuvõtmist kinnitab komisjon juhtumist lähtuvalt määruse ettepanekus toodud summad või esitab kohandatud summad vajadusel Euroopa Parlamendile ja nõukogule heakskiidu saamiseks, tagades sellega vastavuse piirmääradega;
   viii) rõhutab programmitöö strateegilist ja esmast tähtsust ühtekuuluvuspoliitika tõhusamaks muutmisel;
   ix) rõhutab ja tuletab meelde Euroopa Parlamendi rolli eelarveküsimustes otsuseid tegeva asutusena antud valdkonnas;
   x) palub nõukogul ja komisjonil kanda finantsdokumentidesse (vastavalt finantsmääruse artiklile 3) komisjoni esitatud kulukohustuste assigneeringute iga-aastane jaotus;
   xi) nõuab Ühtekuuluvusfondi eelarve esituse parandamist ja selgemaks muutmist, eraldades kõigile kolmele määruse ettepaneku artiklis 2 ette nähtud eelarvevaldkonnale eelarveread;
   xii) tuletab lõpuks meelde, et Ühtekuuluvusfond allub finantsmääruse sätetele, ja nõuab seetõttu nende järgimist;
   xiii) palub komisjonil lisada määruse ettepaneku artikli 2 lõike 1 lõppu järgmised sõnad:"
mida muudeti otsusega nr 884/2004/EÜ;"
   xiv) on seisukohal, et lisaks üleeuroopalistele transpordivõrkudele peaksid Ühtekuuluvusfondi jaoks olema abikõlblikud ka projektid, mis on suunatud piirkondlike transpordivõrgustike ning nende turvalisuse ja töökorra parandamisele;
   xv) palub Ühtekuuluvusfondist toetatavate transpordisektorite hulka lisada rannikulaevanduse, mereühendused ning põikühendused äärepoolseimate piirkondade ja väiksemate saartega;
   xvi) palub sõnastada määruse ettepaneku artikli 2 lõige 3 järgmiselt:"
säästvat arengut soodustavates ja selget keskkondlikku mõõdet omavates valdkondades, nagu energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, ning transpordivaldkonna osas väljaspool üleeuroopalisi võrke teelõike, mis on samaväärsed üleeuroopalisi võrke ühendavate kiir- ja peateedega, raudtee- (kaasa arvatud veeremid), sisevee- ja meretransporti, mitmeliigilisi transpordisüsteeme ja nende omavahelist toimimist, maantee- ja õhuliikluse mahtude kontrollimist, puhast linnatransporti ja ühistransporti (kaasa arvatud veeremid ja bussitranspordile mõeldud teede infrastruktuur)."
   xvii) nõuab, et määruse ettepaneku artiklisse 2 lisataks selge viide puuetega inimestele, ja palub, et Ühtekuuluvusfondist rahastatavates projektides oleks samuti tagatud võimalus igasuguste tõkete ja takistuste kaotamiseks;
   xviii) xviii) leiab, et lõplik finantskokkulepe peab tagama ELi suutlikkuse vastata meie aja poliitilistele väljakutsetele, millest üheks peamiseks on ühtekuuluvuspoliitika reformimine; selleks otstarbeks on 0,41% ELi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) sobilik tase;
   xix) leiab, et fondi finantsabi täielik või osaline peatamine EÜ asutamislepingu artikli 104 lõikes 8 sätestatud otsuse vastuvõtmise korral peab kuuluma nõukogu pädevusse ja toimuma eriotsuse alusel, mitte automaatselt, nagu on sätestatud määruse ettepanekus;
   xx) kutsub üles tagama Ühtekuuluvusfondi ja teiste ühenduse programmide raames rahastatavate projektide kooskõla, eriti projektiga Natura 2000 seonduva puhul;
   xxi) tervitab toetuste laiendamist energiatõhususele ja taastuvale energiale, kuna nende rakendamisvõimalused on asjaomastes riikides suured ning nendest tulenev kasu, sealhulgas õhukvaliteedi paranemine, uute töökohtade loomine ja sotsiaalse õigluse kasv, on Euroopa ühine huvi;
   xxii) on arvamusel, et sätted, mis puudutavad üldsätete kehtestamist käsitleva määruse ettepaneku (KOM(2004)0492) artiklites 38–40 käsitletud suuri projekte, tuleks suurema läbipaistvuse tagamiseks selgesõnaliselt sisse viia Ühtekuuluvusfondi käsitlevasse määruse ettepanekusse;
   xxiii) xxiii) kutsub samuti üles selgesõnaliselt sätestama määruse ettepanekus tehnilise abi rahastamine (uuringud, hindamised, ekspertarvamused, statistika jne), mis on reguleeritud üldsätete kehtestamist käsitleva määruse ettepaneku artikliga 43;
   xxiv) rõhutab vajadust viia sisse paindlikkuse klausel koos range kontrollimehhanismiga seoses selle määruse ettepaneku artikli 3 lõikes 3 sätestatud tegevuse kogukulutustest rohkem kui 10% moodustavate maaostu kulutuste abikõlblikkuse välistamisega, et võimaldada projekti teostamist juhul, kui nimetatud määr on ebapiisav ja võib rakendamist takistada; samas leiab, et kulud, mis seonduvad sotsiaalkorterite renoveerimisega eesmärgiga säästa energiat, kaitsta keskkonda ja saavutada sotsiaalne ühtekuuluvus, tuleks muuta abikõlblikeks;
   xxv) kutsub üles peatama niisuguste projektide rahastamist, mis on vastuolus ELi keskkonnaalaste õigusaktidega;
   xxvi) palub komisjonil koostada loetelu soovituslikest eelistustest programmeerimisetapis, et võimaldada projekti tulemuste kvaliteedi hindamist, samuti ühenduse rahastamise tõhususe hindamist ning panust kõigi Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavate valdkondade jätkusuutlikkusse;
   xxvii) xxvii) palub komisjonil kasutusele võtta nn premiaalsüsteemi põhimõte, mille kohaselt saab suurimaid edusamme teinud liikmesriike premeerida, eriti rahastatud projektide parema hindamise, parema kulude ja tulude analüüsi, innovaatilisuse ja jätkusuutliku arengu soodustamise põhjal;
   xxviii) xxviii) on arvamusel, et oleks vajalik suurem sekkumine riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste abistamiseks Ühtekuuluvusfondi toetuste haldamisel: näiteks teatud toetusmeetmete võtmine ja nn parima tava põhimõtte järgimine;
   xxix) toetab Ühtekuuluvusfondi puhul automaatse kulukohustustest vabastamise sätte kohaldamist (N+2-reegel); palub sellegipoolest uue programmitöö perioodi esimese kolme aasta jooksul kohaldada nimetatud sätet paindlikult;
   xxx) palub komisjonil arvestada Ühtekuuluvusfondi jaoks abikõlblike perifeersete liikmeriikide ja ELi liikmeks olevate saareriikide iseärasustega, kuna need piirkonnad kannatavad looduslikult ja demograafiliselt ebasoodsa olukorra pärast, mille tagajärjeks on raskused ja erinevus arengutasemes.

2.   teeb presidendile ülesandeks taotleda vastavalt kodukorra artikli 75 lõikele 3 arutelu jätkamist nõukoguga ja vajadusel avada vastavalt kodukorra artiklile 56 nõukoguga 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlus;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT C 104 E 30.4.2004, lk 1000.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0224.
(4) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika