Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0166(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0178/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0178/2005

Keskustelut :

PV 05/07/2005 - 13

Äänestykset :

PV 06/07/2005 - 4.6

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0278

Hyväksytyt tekstit
PDF 203kWORD 45k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Koheesiorahasto
P6_TA(2005)0278A6-0178/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)04942004/0166(AVC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2004)04942004/0166(AVC))(1),

–   ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan,

–   ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä kolmannesta kertomuksesta(2),

–   ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–2013(3) ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon samasta aiheesta sekä rahoitusnäkymiä 2007–2013 koskevan komission tiedonannon (KOM(2004)0487),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)04922004/0163(AVC))(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan väliaikaisen mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0178/2005),

1.   kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan huomioon seuraavat suositukset, joissa parlamentti

   i) toteaa, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion on säilyttävä keskeisenä ja perustavanlaatuisena tekijänä Euroopan yhdentymistä määriteltäessä; toteaa näin ollen, että koheesiorahaston avulla on jatkossakin toteutettava unionin tavoitetta jäsenvaltioiden välisen koheesion ja yhteisvastuun edistämisestä;
   ii) pyytää, että aina viitattaessa uuden kauden aikana taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon viitattaisiin lisäksi myös alueelliseen koheesioon ja että erityistä huomiota kiinnitettäisiin tämän uuden käsitteen kehittämiseen;
   iii) katsoo, että olisi löydettävä poliittinen ratkaisu niitä unionin alueita varten, jotka jäävät tulevaisuudessa tuen ulkopuolelle laajentumisen seurauksena;
   iv) kannattaa koheesiorahaston tavoitteita ja pääasiallisia keinoja niiden toteuttamiseksi sellaisina kuin komissio niitä ehdottaa;
   v) kehottaa tukemaan koheesiorahaston rahoituspuitteiden kasvattamista (kaudelle 2000–2006 määritellyistä) 18 miljardista eurosta 62,99 miljardiin euroon ja määrärahojen tasapainoista jakamista tukikelpoisten alojen, eli ympäristön ja liikenteen infrastruktuurien, välillä siten, että koheesiorahaston tukiin liittyy tiettyä joustoa;
   vi) täsmentää, että koheesiorahastosta annetussa ehdotuksessa asetukseksi (KOM(2004)0494) olevat määrärahat koskevat yksinomaan varainhoitovuodesta 2007 alkavaa kautta, ja ne ovat pelkästään suuntaa-antavia siihen saakka, kunnes vuoden 2007 ja sitä seuraavien vuosien rahoitusnäkymistä päästään yksimielisyyteen;
   vii) katsoo, että seuraavien rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen komissio vahvistaa asetusehdotuksessa olevat määrät tai tarvittaessa antaa mukautetut määrät Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi varmistaen siten, että enimmäismääriä noudatetaan;
   viii) korostaa ohjelmatyön strategista ja ensisijaista ulottuvuutta koheesiopolitiikan tehokkuuden lisäämiseksi;
   ix) palauttaa mieliin Euroopan parlamentin roolin kyseisen alan talousarviosta päätettäessä ja korostaa sitä;
   x) pyytää neuvostoa ja komissiota ottamaan rahoitusselvityksiin (varainhoitoasetuksen 3 artiklan mukaisesti) komission ehdottaman maksusitoumusmäärärahojen vuotuisen jaon;
   xi) pyytää kohentamaan ja selkeyttämään koheesiorahaston talousarvion esittämistä erottamalla asetusehdotuksen 2 artiklassa tarkoitettujen kolmen osaston budjettikohdat;
   xii) palauttaa mieliin, että koheesiorahasto on varainhoitoasetuksen alainen, ja vaatii näin ollen varainhoitoasetuksen noudattamista;
   xiii) kehottaa komissiota muuttamaan asetusehdotuksen 2 artiklan 1 kohtaa seuraavasti:"
sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 884/2004/EY;"
   xiv) katsoo, että Euroopan laajuisten liikenneverkkojen lisäksi hankkeita, joilla parannetaan alueellisia verkkoja ja niiden turvallisuutta ja toimintakykyä, olisi hyväksyttävä koheesiorahastosta tuettavien hankkeiden piiriin;
   xv) kehottaa sisällyttämään rannikkolaivaliikenteen, meriyhteydet ja syrjäisimpien alueiden ja pienten saarten poikittaisyhteydet koheesiorahastosta tuettaviin liikenteen osa-alueisiin;
   xvi) pyytää komissiota muuttamaan asetusehdotuksen 2 artiklan 3 kohtaa seuraavasti:"
kestävää kehitystä edistävät alat, joissa on selkeä ympäristöulottuvuus, kuten energiatehokkuus ja uudistuvat energialähteet, sekä muuhun kuin Euroopan laajuisiin verkkoihin liittyvät liikennehankkeet, moottoriteitä tai pääteitä vastaavat Euroopan laajuisia verkkoja yhdistävät osuudet, rautatiet (liikkuva kalusto mukaan lukien), joki- ja meriliikenneväylät, multimodaalinen liikenne ja sen yhteentoimivuus, maantie- ja lentoliikenteen määrien hallinta, puhdas kaupunkiliikenne ja joukkoliikenne (liikkuva kalusto ja linja-autoliikenteen tieinfrastruktuuri mukaan lukien)."
   xvii) kehottaa sisällyttämään asetusehdotuksen 2 artiklaan selvän viittauksen vammaisiin henkilöihin ja pyytää, että koheesiorahastosta rahoitettavissa hankkeissa tarjotaan myös mahdollisuus kaikenlaisten rajojen ja esteiden poistamiseen;
   xviii) xviii) katsoo, että lopullisella rahoitussopimuksella on varmistettava, että EU kykenee vastaamaan aikamme poliittisiin haasteisiin, joista tärkein on koheesiopolitiikan uudistaminen; näin ollen 0,41 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantulosta on asianmukainen osuus;
   xix) katsoo, että rahastosta myönnettävän rahoitustuen keskeyttäminen kokonaan tai osittain EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti on tehtävä neuvoston erityisellä päätöksellä eikä automaattisesti, kuten asetusehdotuksessa esitetään;
   xx) kehottaa varmistamaan johdonmukaisuuden koheesiorahastosta rahoitettavien hankkeiden ja muista yhteisön ohjelmista rahoitettavien hankkeiden välillä etenkin silloin, kun on kyse Natura 2000 -ohjelmasta;
   xxi) panee tyytyväisenä merkille, että tuki kattaa nyt myös energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian, sillä niiden soveltamispotentiaali on suuri asianomaisissa maissa ja niistä saatavat hyödyt, mukaan lukien ilman laadun parantuminen, uusien työpaikkojen luominen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden paraneminen, ovat Euroopan unionin edun mukaisia;
   xxii) toteaa, että yleisasetusehdotuksen (KOM(2004)0492) 38–40 artiklassa käsiteltäviä suurhankkeita koskevat säännöt olisi selkeästi liitettävä koheesiorahastosta annettavaan asetusehdotukseen avoimuuden lisäämiseksi;
   xxiii) xxiii) pyytää lisäksi, että asetusehdotukseen sisällytettäisiin selkeästi teknisen avun rahoitus (tutkimukset, arvioinnit, asiantuntijaraportit, tilastot), josta säädetään yleisasetusehdotuksen 43 artiklassa;
   xxiv) korostaa tarvetta ottaa käyttöön joustolauseke, johon liittyy tehokas valvontajärjestelmä ja joka koskee asetusehdotuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädettyä maan hankintaa koskevien menojen sulkemista tukikelpoisuuden ulkopuolelle, kun näiden menojen määrä on yli 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, jotta mahdollistettaisiin hankkeen toteuttaminen siinä tapauksessa, että tämä osuus on riittämätön ja saattaa hankaloittaa hankkeen toteutusta; katsoo kuitenkin, että yhteiskunnan tukemien asuntojen uusimisesta aiheutuvien kulujen olisi oltava tukikelpoisia, kun niillä pyritään saamaan aikaan energiasäästöjä, suojelemaan ympäristöä ja täyttämään sosiaalisen koheesion tavoite;
   xxv) kehottaa lopettamaan rahoituksen hankkeilta, jotka ovat EU:n ympäristölainsäädännön vastaisia;
   xxvi) pyytää komissiota laatimaan ohjelmatyövaiheessa luettelon suuntaa-antavista ensisijaisista tavoitteista hankkeiden tulosten arvioimiseksi, etenkin laadun ja yhteisön rahoituksen tehokkuuden varmistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi kaikilla koheesiorahastosta tuetuilla alueilla;
   xxvii) xxvii) pyytää komissiota ottamaan käyttöön palkkiojärjestelmän periaatteen, jotta parhaiten suoriutuvien jäsenvaltioiden edistys palkittaisiin ja jotta rahoitettuja hankkeita ja niiden kustannustehokkuutta voitaisiin arvioida paremmin ja edistää niiden innovaatiota ja kestävää kehitystä;
   xxviii) xxviii) katsoo, että olisi hyödyllistä vahvistaa toimia, joiden avulla kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset toteuttavat koheesiorahaston tukitoimia; tällaisia toimia ovat erityiset liitännäistoimet ja hyvien toimintatapojen soveltaminen;
   xxix) kannattaa määrärahojen vapauttamista koskevan säännön (niin sanottu N+2-sääntö) soveltamista koheesiorahastoon; pyytää kuitenkin, että uuden ohjelmakauden kolmen ensimmäisen vuoden ajan sitä sovelletaan joustavasti;
   xxx) kehottaa komissiota ottamaan huomioon koheesiotukikelpoisten syrjäisten jäsenvaltioiden ja saarijäsenvaltioiden erityisominaisuudet, sillä nämä kärsivät luonnonhaitoista ja väestörakenteen ongelmista, jotka johtavat vaikeuksiin ja eroavuuksiin kehityksen tasolla;

2.   kehottaa puhemiestä pyytämään käsittelyn jatkamista neuvoston kanssa työjärjestyksen 75 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja käynnistämään tarvittaessa neuvoston kanssa työjärjestyksen 56 artiklan mukaisen, vuonna 1975 annetulla yhteisellä julistuksella asetetun neuvottelumenettelyn;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224.
(4) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö