Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0166(AVC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0178/2005

Pateikti tekstai :

A6-0178/2005

Debatai :

PV 05/07/2005 - 13

Balsavimas :

PV 06/07/2005 - 4.6

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0278

Priimti tekstai
PDF 217kWORD 55k
Trečiadienis, 2005 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Sanglaudos fondas
P6_TA(2005)0278A6-0178/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą (KOM(2004)04942004/0166(AVC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (KOM(2004)04942004/0166(AVC))(1),

–   atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 161 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 22 d. EP rezoliuciją dėl trečiosios ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitos (2),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 8 d. EP rezoliuciją dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų(3) ir ypač į Regioninės plėtros komiteto nuomonę šiuo klausimu bei į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl 2007–2013 m. finansinės perspektyvos (KOM(2004)0487),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (KOM(2004)0492) – 2004/0163(AVC))(4),

–   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto tarpinį pranešimą bei į Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0178/2005),

1.   ragina Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į šias rekomendacijas:

   i) mano, kad ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda turi likti esminiu ir pagrindiniu elementu siekiant Europos integracijos; mano, kad Sanglaudos fondas turi ir toliau padėti siekti Europos Sąjungos tikslų, susijusių su valstybių narių sanglauda ir solidarumu;
   ii) prašo, kad nauju laikotarpiu, darant nuorodą į ekonominę ir socialinę sanglaudą, papildomai būtų daroma nuoroda į teritorinės sanglaudos koncepciją, o šios koncepcijos plėtojimui būtų skirtas ypatingas dėmesys;
   iii) mano, kad turėtų būti ieškoma politinio sprendimo dėl Sąjungos teritorijų, kurioms nuo šiol dėl plėtros nebus skiriama paramos;
   iv) pritaria Sanglaudos fondo tikslams ir jiems pasiekti naudojamoms pagrindinėms priemonėms, kurias pasiūlė Komisija;
   v) ragina paremti finansinių asignavimų Sanglaudos fondui padidinimą nuo 18 000 milijonų eurų iki 62 990 milijonų eurų (2000–2006 m.) ir subalansuotai paskirstyti lėšas paramą galintiems gauti aplinkos apsaugos ir transporto infrastruktūros sektoriams, tai susiejant su lanksčia fondo įsitraukimo galimybe;
   vi) patikslina, kad pasiūlyme dėl reglamento dėl Sanglaudos fondo (COM(2004)0494) nurodyti asignavimai taikomi tik laikotarpiui, kuris prasideda 2007 biudžetiniais metais, ir yra tik preliminarūs, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 ir tolesnių metų finansinės perspektyvos;
   vii) laikosi nuomonės, kad priėmus būsimą finansinę perspektyvą, Komisija arba patvirtins pasiūlyme dėl reglamento nurodytas sumas, arba pateiks pataisytas sumas patvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai, taip užtikrindama, kad nebus viršijama didžiausių numatytų išlaidų riba;
   viii) pabrėžia programavimo strateginį aspektą ir prioritetinį pobūdį, kuriais siekiama padidinti svarbų sanglaudos politikos poveikį;
   ix) primena ir pabrėžia Europos Parlamento, kaip šios srities biudžetą tvirtinančios institucijos, vaidmenį;
   x) ragina Tarybą ir Komisiją į finansinius dokumentus įtraukti (kaip numatyta Finansinio reglamento 3 straipsnyje) Komisijos pasiūlytų asignavimų įsipareigojimams metinį paskirstymą;
   xi) ragina pagerinti Sanglaudos fondo biudžeto išdėstymą ir padaryti jį aiškesniu atskiriant biudžeto eilutes kiekvienam iš trijų biudžeto skirsnių, numatytų pasiūlymo dėl Reglamento 2 straipsnyje;
   xii) primena, kad Sanglaudos fondui taikomos Finansinio reglamento nuostatos, ir todėl reikalauja, kad to reglamento būtų laikomasi;
   xiii) prašo Komisijos pasiūlymo dėl reglamento 2 straipsnio 1 punkto pabaigoje įrašyti šiuos žodžius:"
pakeistas Sprendimu Nr. 884/2004/EB"
   xiv) mano, kad iš Sanglaudos fondo turi būti finansuojami ne tik transeuropinių transporto tinklų projektai, bet ir projektai regioniniams tinklams gerinti, padaryti juos saugius ir tinkamus eksploatuoti;
   xv) ragina, kad į įvairių transporto sektorių, kuriems teikiama Sanglaudos fondo parama, sąrašą būtų įtraukta pakrančių laivyba, jūriniai ryšiai ir susisiekimas su atokiausiais regionais ir mažomis salomis;
   xvi) prašo Komisijos pasiūlymo dėl reglamento 2 straipsnio 3 punktą suformuluoti taip:"
srityse, kurios gali būti tvariai vystomos ir būtų aiškiai naudingos aplinkosaugos požiūriu, pvz., energetikos efektyvumo ir atsinaujinančios energijos srityse, o transporto sektoriuje, nepatenkančiame į transeuropinius tinklus, projektams, susijusiems su greitkeliams prilyginamais kelių ruožais arba magistralėmis, skirtomis transeuropiniams transporto tinklams sujungti, geležinkeliais (įskaitant riedmenis), upių ir jūrų transportu, intermodalinėmis transporto sistemomis ir jų suderinamumu, kelių ir oro transporto valdymu, švariu miestų ir viešuoju transportu (įskaitant ir riedmenų bei kelių infrastruktūrą, skirtą tarpmiestinių ir miesto autobusų transportui)."
   xvii) prašo, kad į reglamento 2 straipsnį būtų įtraukta aiški nuoroda dėl naudingumo neįgaliems asmenims, ir ragina, kad iš Sanglaudos fondo finansuojamuose projektuose būtų, be kita ko, numatyta galimybė panaikinti bet kokius trukdžius ir kliūtis;
   xviii) xviii) mano, kad galutiniu finansiniu susitarimu būtina užtikrinti, jog ES galės įveikti mūsų laikmečio politinius iššūkius, iš kurių svarbiausias yra sanglaudos politikos reforma; todėl tinkamas lygis 0,41 procento bendrojo vidaus produkto (BNP);
   xix) mano, kad EB sutarties 104 straipsnio 8 dalyje nurodyto sprendimo atveju visą ar dalį Fondo paramos galima nutraukti tik specialiuoju Tarybos sprendimu, o ne automatiškai, kaip numatyta pasiūlyme dėl reglamento;
   xx) ragina užtikrinti darną tarp projektų, finansuojamų iš Sanglaudos fondo, ir tų, kurie finansuojami pagal kitas Bendrijos programas, ypač pagal programą Natura 2000;
   xxi) džiaugiasi, kad į paramos taikymo sferą įtraukti energijos efektyvumas ir atsinaujinanti energija, nes jie turi didelį potencialą atitinkamose šalyse ir jų teikiama nauda (įskaitant oro kokybės gerinimą, naujų darbo vietų kūrimą ir socialinio teisingumo stiprinimą) yra bendras Europos interesas;
   xxii) mano, kad nuostatos dėl didžiųjų projektų, reglamentuojamų pasiūlymo dėl bendrojo reglamento (KOM(2004)0492) 38–40 straipsniuose, turėtų būti aiškiai įtrauktos į pasiūlymą dėl reglamento dėl Sanglaudos fondo, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas;
   xxiii) xxiii) tai pat ragina į pasiūlymą dėl reglamento aiškiai įtraukti nuostatas dėl techninės pagalbos (tyrimų, vertinimų, ekspertizės, statistikos ir t. t.), reglamentuojamos pasiūlymo dėl bendrojo reglamento 43 straipsnyje, finansavimo;
   xxiv) pabrėžia būtinybę dėl paramos, kuri negalėtų būti teikiama žemės pirkimo išlaidų padengimui, jeigu suma, už kurią perkama, būtų didesnė kaip 10 procentų visų padengiamų atitinkamos operacijos išlaidų, kaip numatyta pasiūlymo dėl reglamento 3 straipsnio 3 dalyje, įtraukti lankstumo sąlygą kartu su griežtos stebėsenos procedūra, kad būtų sudaryta galimybė įgyvendinti projektą tuo atveju, jei ši suma yra nepakankama ir tai gali sukelti problemų jį įgyvendinant; tačiau mano, kad reikėtų leisti finansuoti išlaidas socialinio būsto atnaujinimui, leidžiančiam taupyti energiją, saugoti aplinką ir pasiekti socialinės sanglaudos tikslą;
   xxv) ragina sustabdyti projektų, parengtų nesilaikant ES teisės aktų aplinkosaugos srityje, finansavimą;
   xxvi) ragina Komisiją sudaryti pavyzdinį prioritetų sąrašą programų rengimo etape, kad būtų galima įvertinti projektų rezultatus kokybės, Bendrijos finansavimo veiksmingumo ir šių projektų indėlio į tvarią raidą visose Sanglaudos fondo finansuojamose srityse aspektais;
   xxvii) xxvii) prašo Komisijos įtraukti "premijavimo sistemos" principą, kad geriausios valstybės narės būtų skatinamos už pasiektą pažangą, ypač geresnio finansuojamų projektų įvertinimo, geresnės kaštų ir naudos analizės, inovacijų bei indėlio į tvarią plėtrą aspektais;
   xxviii) xxviii) mano, kad būtų naudinga stiprinti nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijų dalyvavimą Sanglaudos fondo įgyvendinime taikant specialiąsias paramos priemones ir "geriausios patirties" sistemą;
   xxix) pritaria įsipareigojimų panaikinimo taisyklės (vadinamosios N+2 taisyklės) taikymui Sanglaudos fondui; tačiau prašo pirmuosius trejus naujojo programavimo metus ją taikyti lanksčiai;
   xxx) ragina Komisiją atkreipti dėmesį į pakraščiuose ir salose esančių valstybių narių, finansuojamų iš sanglaudos fondo, ypatumus, atsižvelgiant į tai, kad jose egzistuoja gamtinės ir demografinės kliūtys, dėl kurių kyla vystymosi sunkumų ir jis tampa nevienodu;

2.   paveda EP Pirmininkui prašyti tolesnės diskusijos su Taryba pagal EP Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnio 3 dalį ir prireikus, vadovaujantis EP Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsniu, pradėti su Taryba taikinimo procedūrą, numatytą 1975 m. bendroje deklaracijoje;

3.   paveda EP Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar nepaskelbtas OL.
(2) OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1000.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0224.
(4) Dar nepaskelbtas OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika