Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2004/0166(AVC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0178/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0178/2005

Debates :

PV 05/07/2005 - 13

Balsojumi :

PV 06/07/2005 - 4.6

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0278

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 54k
Trešdiena, 2005. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Kohēzijas fonds
P6_TA(2005)0278A6-0178/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))(1),

–   ņemot vērā EK līguma 161. pantu,

–   ņemot vērā Parlamenta 2004. gada 22. aprīļa rezolūciju par Trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju(2),

–   ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 8. jūnija rezolūciju par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam(3), jo īpaši Reģionālās attīstības komitejas atzinumu, kā arī Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par finanšu plānu laikposmam no 2006. līdz 2013. gadam (KOM(2004)0487),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004)0492-2004/0163(AVC))(4),

–   ņemot vērā Reglamenta 75. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas pagaidu ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A6-0178/2005),

1.   aicina Padomi un Komisiju ņemt vērā šādus ieteikumus:

   i) uzskata, ka ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai ir jābūt galvenajam pamatelementam, definējot Eiropas integrāciju; uzskata, ka Kohēzijas fondam arī turpmāk jākalpo Savienības mērķim veicināt dalībvalstu kohēziju un solidaritāti;
   ii) prasa, lai jaunajā laikposmā, atsaucoties uz ekonomisko un sociālo kohēziju, vienmēr minētu arī teritoriālās kohēzijas principu un lai šā jaunā principa attīstībai veltītu īpašu uzmanību;
   iii) uzskata, ka jāmeklē politisks risinājums tām Savienības teritorijām, kas paplašināšanās procesa dēļ būs atstumtas;
   iv) atbalsta Kohēzijas fonda mērķus un galvenos Komisijas piedāvātos līdzekļus šo mērķu sasniegšanai;
   v) aicina atbalstīt Kohēzijas fonda finanšu piešķīruma palielinājumu no EUR 18 miljardi (laikposmam no 2000. līdz 2006. gadam) līdz EUR 62,99 miljardi un šo līdzekļu līdzsvarotu sadali starp vides un transporta infrastruktūru nozarēm, elastīgi iesaistot fondu;
   vi) precizē, ka priekšlikumā regulai par Kohēzijas fondu (KOM(2004)0494) norādītās apropriācijas attiecas tikai uz laikposmu, kas sākas ar 2007. finanšu gadu, un ka tās ir orientējošas, kamēr tiek noslēgta vienošanās par finanšu plānu 2007. un turpmākajiem gadiem;
   vii) uzskata, ka pēc turpmāko finanšu plānu pieņemšanas Komisijai atbilstīgi situācijai jāapstiprina regulas priekšlikumā norādītās summas vai vajadzības gadījumā koriģētie apjomi jāiesniedz Eiropas Parlamentam vai Padomei apstiprināšanai, nodrošinot arī to atbilstību maksimāli pieļaujamajām summām;
   viii) uzsver plānošanas stratēģisko dimensiju un prioritāro raksturu kohēzijas politikas ietekmes nozīmīguma palielināšanā;
   ix) uzsver un atgādina Eiropas Parlamenta kā budžeta lēmējiestādes lomu šajā jomā;
   x) prasa Padomei un Komisijai (saskaņā ar Finanšu regulas 3. pantu) finanšu dokumentos iekļaut Komisijas piedāvāto saistību apropriāciju ikgadējo sadalījumu;
   xi) prasa Kohēzijas fonda budžeta izklāstu uzlabot un padarīt skaidrāku, nošķirot budžeta pozīcijas katrai no trim Komisijas regulas priekšlikuma 2. pantā paredzētajām budžeta iedaļām;
   xii) atgādina, ka Kohēzijas fonds ir pakļauts Finanšu regulas noteikumiem, un tādējādi uzsver nepieciešamību tos ievērot;
   xiii) prasa Komisijai regulas priekšlikuma 2. panta 1. punkta beigās pievienot šādus vārdus:"
kas grozīts ar Lēmumu (EK) Nr. 884/2004/EK;"
   xiv) uzskata, ka papildus Eiropas transporta tīkliem Kohēzijas fonda līdzekļus varēs saņemt arī projekti, kas paredz uzlabot reģionālos tīklus, to drošību un darbības spēju;
   xv) aicina dažādās transporta nozarēs, uz kurām attiecas finansējums no Kohēzijas fonda, iekļaut piekrastes kuģniecību, jūras maršrutus un starpsavienojumus ar attālākajiem reģioniem un mazākām salām;
   xvi) prasa Komisijai regulas priekšlikuma 2. panta 3. apakšpunktu izteikt šādi:"
jomās, kurās iespējama ilgtspējīga attīstība un kuras liek skaidru uzsvaru uz vides aspektu, piemēram, enerģētisko efektivitāti un atjaunojamiem enerģijas avotiem, un transporta jomā ārpus Eiropas transporta tīkliem ‐ atzaros, kas atbilst automaģistrālēm vai valsts nozīmes autoceļiem un savieno Eiropas transporta tīklus, kā arī dzelzceļos (tostarp ritošajos sastāvos), upju un jūru transportā, jaukta veida transportsistēmās un to savstarpējā saskaņošanā, sauszemes un gaisa satiksmes intensitātes pārvaldībā, tīrā pilsētu transportā un sabiedriskajā transportā (tostarp ritošajos sastāvos un ceļu infrastruktūrā automašīnu un autobusu transportam)."
   xvii) aicina regulas priekšlikuma 2. pantā iekļaut skaidru norādi par atbalstu invalīdiem un prasa, lai projekti, ko finansē no Kohēzijas fonda, nodrošina arī iespēju likvidēt jebkāda veida šķēršļus un kavēkļus;
   xviii) xviii) uzskata, ka galīgajam finanšu nolīgumam jānodrošina to, lai ES varētu veikt mūsu laika politiskos uzdevumus, jo īpaši īstenot kohēzijas politikas reformu; šim nolūkam 0,41% no ES nacionālā kopprodukta (NKP) ir atbilstīgs līmenis;
   xix) uzskata, ka par visas vai daļas no finanšu atbalsta no fonda apturēšanas gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums, kas paredzēts EK līguma 104. panta 8. punktā, ir jāpieņem īpašs Padomes lēmums un apturēšana nevar notikt automātiski, kā paredzēts regulas priekšlikumā;
   xx) aicina nodrošināt, ka projekti, ko finansē no Kohēzijas fonda, ir saskaņoti ar tiem, kurus finansē atbilstīgi Komisijas programmām, jo īpaši programmai Natura 2000;
   xxi) atzinīgi vērtē atbalsta palielināšanu energoefektivitātei un atjaunojamiem enerģijas avotiem, jo tiem ir liels izmantošanas potenciāls attiecīgajās valstīs un to sniegtās priekšrocības, tostarp gaisa kvalitātes uzlabošanās, jaunu darba vietu radīšana un lielāks sociālais taisnīgums, ir saistītas ar Eiropas kopīgām interesēm;
   xxii) uzskata, ka noteikumi par lielajiem projektiem, ko nosaka pamatregulas priekšlikuma (KOM(2004)0492) 38.–40. pants, ir noteikti jāiekļauj regulas priekšlikumā par Kohēzijas fondu, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību;
   xxiii) xxiii) aicina iekļaut regulas priekšlikumā arī finansējumu tehniskajai palīdzībai (pētījumiem, novērtējumiem, ekspertīzēm, statistikai utt.), ko nosaka pamatregulas priekšlikuma 43. pants;
   xxiv) uzsver nepieciešamību ieviest ar stingras kontroles mehānismu papildinātu ar elastīguma klauzulu, lai netiktu segti izdevumi zemes pirkšanai, kuri pārsniedz 10% no šīs regulas priekšlikuma 3. panta 3. punktā paredzētā darījuma kopīgajiem pieļaujamajiem izdevumiem, lai ļautu attiecīgo projektu īstenot arī tad, ja šī summa nav atbilstoša un var radīt problēmas projekta īstenošanā; tomēr uzskata, ka pieļaujamība jāattiecina uz izdevumiem, kas rodas saistībā ar sociālo mājokļu atjaunošanu, lai panāktu enerģijas taupīšanu, nodrošinātu vides aizsardzību un sasniegtu sociālās kohēzijas mērķi;
   xxv) prasa apturēt finansējumu projektiem, kas izstrādāti, neievērojot ES tiesību aktus vides jomā;
   xxvi) pieprasa Komisijai plānošanas stadijā sastādīt orientējošu prioritāšu sarakstu, lai varētu novērtēt projektu rezultātus, jo īpaši pēc kvalitātes, Kopienas finansējuma efektivitātes un projektu ieguldījuma visu no Kohēzijas fonda finansēto jomu ilgtspējīgā attīstībā;
   xxvii) xxvii) aicina Komisiju izstrādāt "prēmiju sistēmas" mehānisma principu, lai godalgotu veiksmīgāko dalībvalstu panākumus, jo īpaši, lai labāk novērtētu finansētos projektus, labāk analizētu rentabilitāti, kā arī ieviestu jauninājumus un dotu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā;
   xxviii) xxviii) uzskata, ka būtu lietderīgi palielināt valsts, reģionālo un vietējo iestāžu ieguldījumu Kohēzijas fonda īstenošanā ‐ specifiskas darbības "vislabākās prakses" sistēmas atbalstam un piemērošanai;
   xxix) atbalsta noteikuma par neizmantoto apropriāciju automātiskās atcelšanas (N+2 noteikums) piemērošanu Kohēzijas fondam; tomēr prasa to elastīgi piemērot jaunā plānošanas perioda pirmajos trīs gados;
   xxx) aicina Komisiju, nosakot jaunos fonda līdzekļu sadales kritērijus, ievērot īpašos apstākļus nomaļajās dalībvalstīs un salu dalībvalstīs, kurām ir tiesības saņemt Kohēzijas fonda atbalstu, ņemot vērā, ka tās cieš no nelabvēlīgiem dabas un demogrāfiskajiem apstākļiem, kas rada grūtības un atšķirības attīstības līmenī;

2.   uzdod priekšsēdētājam saskaņā ar Reglamenta 75. panta 3. punktu prasīt turpināt apspriešanos ar Padomi un vajadzības gadījumā saskaņā ar Reglamenta 56. pantu sākt samierināšanas procedūru ar Padomi, kas noteikta 1975. gada kopīgajā deklarācijā;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV C 104 E, 30.4.2004., 1000. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0224.
(4) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika