Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0166(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0178/2005

Ingivna texter :

A6-0178/2005

Debatter :

PV 05/07/2005 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2005 - 4.6

Antagna texter :

P6_TA(2005)0278

Antagna texter
PDF 221kWORD 53k
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg
Sammanhållningsfonden
P6_TA(2005)0278A6-0178/2005

Europaparlamentets resolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (KOM(2004)04942004/0166(AVC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

‐   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2004)04942004/0166(AVC))(1)

‐   med beaktande av artikel 161.2 i EG-fördraget,

‐   med beaktande av sin resolution av den 22 april 2004 om tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning(2),

‐   med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2005 som politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013(3), och i synnerhet yttrandet från utskottet för regional utveckling i detta ärende, samt kommissionens meddelande till rådet och parlamentet om budgetplanen för perioden 2007–2013 (KOM(2004)0487),

‐   med beaktande av förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)04922004/0163(AVC))(4),

‐   med beaktande av artikel 75.3 i arbetsordningen,

‐   med beaktande av interimsbetänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för transport och turism (A6-0178/2005).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta följande rekommendationer:

   i) Europaparlamentet anser att den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen skall fortsätta att vara nyckelord i definitionen av den europeiska integrationen. Parlamentet anser därför att Sammanhållningsfonden även fortsättningsvis bör bidra till unionens mål att främja sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.
   ii) Europaparlamentet önskar att man under den nya perioden skall fortsätta att hänvisa till den ekonomiska och sociala sammanhållningen, men också referera till begreppet territoriell sammanhållning, och att man skall ägna sig särskilt åt att utveckla detta nya begrepp.
   iii) Parlamentet anser att man borde försöka finna en politisk lösning för de områden inom unionen som till följd av utvidgningen inte kommer att vara stödberättigade i framtiden.
   iv) Europaparlamentet stöder Sammanhållningsfondens mål och de huvudsakliga medel som används för att uppnå dessa i enlighet med kommissionens förslag.
   v) Europaparlamentet anser att ökningen av Sammanhållningsfondens totalanslag från 18 miljarder (för perioden 2000–2006) till 62,99 miljarder euro bör stödjas liksom en rättvis fördelning mellan de stödberättigade sektorerna miljö och transportinfrastruktur, med en viss flexibilitet från fondens sida.
   vi) Europaparlamentet påpekar att de anslag som anges i förslaget till förordning om sammanhållningsfonden (KOM(2004)0494) enbart gäller den period som inleds budgetåret 2007 och att de endast är vägledande tills en överenskommelse uppnåtts om budgetplanen för perioden 2007 och de följande åren.
   vii) Europaparlamentet anser att så snart nästa budgetplan har antagits skall kommissionen antingen bekräfta de belopp som anges i förslaget till förordning eller vid behov begära Europaparlamentets och rådets godkännande av de ändrade beloppen, för att garantera överensstämmelse med taken.
   viii) Europaparlamentet framhåller programmets strategiska och unika dimension för att fördjupa sammanhållningspolitikens effekter.
   ix) Europaparlamentets betonar och påminner om parlamentets roll som beslutande myndighet i budgetfrågor på detta område.
   x) Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i budgethandlingarna (i enlighet med artikel 3 i budgetförordningen) föra in den årsfördelning av åtagandebemyndigandena som kommissionen föreslår.
   xi) Europaparlamentet kräver en bättre och tydligare redovisning av Sammanhållningsfondens budget genom separata budgetposter för vart och ett av de tre budgetområden som anges i artikel 2 i förslaget till förordning.
   xii) Europaparlamentet påminner om att Sammanhållningsfonden omfattas av budgetförordningens bestämmelser och kräver därför att dessa bestämmelser iakttas.
   xiii) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt förslag till förordning lägga till följande ord i slutet av artikel 2.1:"
ändrat genom beslut 884/2004/EG."
   xiv) Utöver de transeuropeiska transportnäten bör enligt Europaparlamentet även projekt som syftar till att förbättra de regionala näten genom att göra dem säkra och driftsklara berättigas till stöd från Sammanhållningsfonden.
   xv) Europaparlamentet anser att kustfart, båtförbindelser och tvärgående förbindelser till de yttersta randområdena och mindre öar skall införlivas i de olika transportområden som omfattas av Sammanhållningsfondens tillämpningsområde.
   xvi) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att formulera artikel 2.3 i förslaget till förordning på följande sätt:"
De områden som främjar hållbar utveckling och som har en klar miljöinriktning, till exempel energieffektivitet och förnybar energi, och, när det gäller transporter utanför de transeuropeiska transportnäten, sträckor som motsvarar motorvägar eller riksvägar och som förbinder de transeuropeiska nätverken, järnvägar (inbegripet rullande materiel), inre vattenvägar och sjöleder, multimodala transporter och deras driftskompatibilitet, begränsningar av väg- och lufttransporter, ren stadstrafik och kollektiva transportmedel (inbegripet rullande materiel och väginfrastruktur för busstransport)."
   xvii) Europaparlamentet begär att det i artikel 2 i förslaget till förordning skall infogas en tydlig hänvisning till förmån för personer med funktionshinder, och begär att projekt finansierade av Sammanhållningsfonden även skall inbegripa möjligheter att avskaffa hinder av alla slag.
   xviii) xviii) Europaparlamentet anser att man i den slutliga ekonomiska överenskommelsen måste garantera att unionen klarar de befintliga politiska utmaningarna, först och främst översynen av sammanhållningspolitiken. Parlamentet anser att 0,41 procent av EU:s BNI är den lämpliga satsen i detta syfte.
   xix) Europaparlamentet anser att en indragning av hela eller delar av stödet från fonden på grundval av artikel 104.8 i EG-fördraget måste föregås av ett särskilt beslut av rådet och inte ske automatiskt, vilket nu föreskrivs i förslaget till förordning.
   xx) Europaparlamentet begär att samstämmigheten mellan de projekt som finansieras genom Sammanhållningsfonden och de som finansieras inom ramen för andra gemenskapsprogram skall säkerställas, särskilt med avseende på Natura 2000.
   xxi) Europaparlamentet välkomnar att stödets räckvidd utökats till energieffektivitet och förnybar energi, vars potential är mycket stor i de berörda länderna och vars fördelar, inbegripet bättre luftkvalitet, skapande av nya arbetstillfällen och större social rättvisa, är av gemensamt europeiskt intresse.
   xxii) Europaparlamentet anser att reglerna för stora projekt, vilka styrs av artikel 38–40 i förslaget till allmän förordning (KOM(2004)0492), uttryckligen bör införlivas i förslaget till förordning om Sammanhållningsfonden, i syfte att skapa ökad insyn.
   xxiii) xxiii) Europaparlamentet anser även att finansieringen av tekniskt stöd (utredningar, bedömningar, expertutlåtanden, statistik etc.) uttryckligen skall tas upp i förslaget till förordning, vilket regleras av artikel 43 i förslaget till allmän förordning.
   xxiv) Europaparlamentet betonar behovet av att inrätta en flexibilitetsklausul om uteslutning från stödberättigande för kostnader för förvärv av mark för ett belopp som är högre än 10 procent av de totala stödberättigande utgifterna för den insats som avses i artikel 3.3 i detta förslag till förordning, så att det blir möjligt att genomföra ett projekt om denna andel är otillräcklig och kan orsaka problem med genomförandet. Parlamentet anser emellertid att kostnader för renovering av sociala bostäder bör vara stödberättigade, och att syftet bör vara att spara energi, bevara miljön och nå målet om social sammanhållning.
   xxv) Europaparlamentet begär att man avbryter finansieringen av projekt som strider mot EU:s miljölagstiftning.
   xxvi) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en vägledande förteckning över prioriteringar under programplaneringsfasen för att kunna bedöma projektens resultat när det gäller kvalitet och hur effektiv gemenskapens finansiering är samt hur de bidrar till hållbarhet på alla områden som finansieras genom Sammanhållningsfonden.
   xxvii) xxvii) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett "premiesystem" så att medlemsstaternas effektivaste framsteg belönas, särskilt när det gäller att bättre utvärdera de projekt som finansieras, göra bättre kostnads-nyttoanalyser, främja innovation och bidra till en hållbar utveckling.
   xxviii) xxviii) Europaparlamentet anser att det är lämpligt att öka de nationella, regionala och lokala myndigheternas insatser för genomförande av Sammanhållningsfonden genom särskilda stödåtgärder och tillämpning av systemet med bästa metoder.
   xxix) Europaparlamentet stöder tillämpningen av regeln om automatiskt återtagande (den s.k. N+2-regeln) på Sammanhållningsfonden. Parlamentet begär emellertid att den skall tillämpas flexibelt under de första tre åren av den nya programplaneringsperioden.
   xxx) Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till säregenskaper hos avlägset belägna medlemsstater och medlemsstater som är öar, vilka är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden, eftersom de brottas med allvarliga och bestående naturliga och demografiska nackdelar, vilka orsakar problem och leder till skillnader i utvecklingsnivån.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att begära att diskussionen med rådet skall fortsätta i enlighet med artikel 75.3 i arbetsordningen och vid behov inleda det medlingsförfarande med rådet som anges i den gemensamma förklaringen från 1975 i enlighet med artikel 56 i arbetsordningen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 1000.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0224.
(4) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy