Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0168(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0206/2005

Indgivne tekster :

A6-0206/2005

Forhandlinger :

PV 05/07/2005 - 13

Afstemninger :

PV 06/07/2005 - 4.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0280

Vedtagne tekster
PDF 233kWORD 76k
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg
Europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) ***I
P6_TA(2005)0280A6-0206/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) (KOM(2004)0496 - C6-0091/2004 - 2004/0168(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0496)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 159, stk. 3 (C6-0091/2004),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0206/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om indførelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
P6_TC1-COD(2004)0168

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 159, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  I traktatens artikel 159, stk. 3, er det fastsat, at der ud over de fonde, der er omhandlet i stk. 1 i nævnte artikel, kan vedtages særlige aktioner med henblik på at nå det mål om økonomisk og social samhørighed, der er opstillet i traktaten. En harmonisk udvikling af hele Fællesskabet og en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed forudsætter en styrkelse af det territoriale samarbejde. Med henblik herpå bør der vedtages de fornødne foranstaltninger for at forbedre betingelserne for gennemførelse af aktioner vedrørende territorialt samarbejde.

(2)  Som følge af de betydelige vanskeligheder, som medlemsstaterne, navnlig regionerne og de lokale myndigheder, har haft med at iværksætte og forvalte foranstaltninger for grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde inden for rammerne af de forskellige nationale lovgivninger og procedurer, er det nødvendigt at træffe passende foranstaltninger for at imødegå disse vanskeligheder.

(3)  Under hensyntagen til det øgede antal lande- og havgrænser i Fællesskabet som følge af udvidelsen er det nødvendigt at fremme en styrkelse af det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde i Fællesskabet.

(4)  De bestående instrumenter, såsom den europæiske økonomiske firmagruppe, har vist sig dårligt egnede til at tilvejebringe et struktureret samarbejde om strukturfondsprogrammerne under fællesskabsinitiativet Interreg i programmeringsperioden 2000-2006.

(5)  Ved Rådets forordning (EF) nr. .../2005 [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden](4) øges de midler, der stilles til rådighed for europæisk territorialt samarbejde inden for tre områder, nemlig grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde.

(6)  Det er også nødvendigt at fremme og følge op på de foranstaltninger for territorialt samarbejde, der gennemføres uden finansiel støtte fra Fællesskabet.

(7)  For at overvinde de bestående hindringer for territorialt samarbejde er det nødvendigt at indføre et samarbejdsinstrument på fællesskabsplan, som giver mulighed for på Fællesskabets område at oprette samarbejdsgrupper, der har status som juridisk person, med betegnelsen "europæiske grupper for territorialt samarbejde" (EGTS). Oprettelsen af en EGTS er frivillig.

(8)  Aftaler om grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde mellem medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder kan fortsat være gældende.

(9)  En EGTS bør kunne handle på vegne af sine medlemmer, herunder navnlig de regionale og lokale myndigheder, den omfatter, og for disses regning.

(10)  De opgaver og beføjelser, som delegeres til en EGTS, skal fastlægges af medlemmerne i en aftale om europæiske grupper for territorialt samarbejde.

(11)  Medlemmerne opretter en EGTS som en særskilt juridisk person, og den kan overdrage det til et af medlemmerne at varetage dens opgaver.

(12)  En EGTS skal kunne handle i forbindelse med gennemførelsen af programmer for territorialt samarbejde, der medfinansieres af Fællesskabet, især af strukturfondene i henhold til forordning (EF) nr. .../2005 [om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 [om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling](5), og af programmer for tværnationalt og interregionalt samarbejde, samt i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger for territorialt samarbejde, som medlemsstaterne og/eller deres regioner og lokale myndigheder selv tager initiativ til uden finansiel støtte fra Fællesskabet.

(13)  Kommissionen bør sikre synergi mellem denne forordning og Europarådets udkast til tillægsprotokol nr. 3 til "europæisk rammekonvention om samarbejde over landegrænser mellem kommuner eller andre lokale myndigheder" med hensyn til at oprette regionale samarbejdsgrupper i Europa.

(14)  Det bør præciseres, at de regionale og lokale myndigheders og medlemsstaternes finansielle ansvar ikke påvirkes af oprettelsen af EGTS"er, hverken hvad angår forvaltningen af fællesskabsmidlerne, eller hvad angår de nationale midler.

(15)  Det bør præciseres, at de beføjelser, som regionale eller lokale myndigheder udøver som ordensmyndighed, f.eks. politi- og lovgivningsmagt, ikke kan overdrages ved aftale.

(16)  Det er nødvendigt, at en EGTS fastlægger egne vedtægter, opretter egne organer og etablerer beslutningsprocedurer, ligesom den bør fastsætte egne budgetregler og bestemmelser om det finansielle ansvar.

(17)  Målet for denne forordning om skabelse af retlige betingelser på europæisk plan for territorialt samarbejde kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål, idet oprettelsen af en EGTS er frivillig, og de enkelte medlemsstaters forfatningssystemer respekteres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Europæisk gruppe for territorialt samarbejde

1.  I overensstemmelse med de i denne forordning fastlagte betingelser og regler kan der på Fællesskabets område oprettes en samarbejdsgruppe i form af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde, i det følgende benævnt "EGTS".

2.  En EGTS har status som juridisk person.

3.  Formålet med en EGTS er at lette og fremme det territoriale (grænseoverskridende, tværnationale og interregionale) samarbejde mellem de regionale og lokale myndigheder i EU, men også med nabotredjelande med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

Den kan også med samme mål for øje have til formål at lette og fremme det tværnationale og interregionale samarbejde.

4.  I den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse, har den kompetente myndighed ret til at kontrollere EGTS'ens forvaltning af offentlige midler, det være sig nationale midler eller fællesskabsmidler.

I den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse, informerer den kompetente myndighed de øvrige medlemsstater, der er omfattet af aftalen om europæiske grupper for territorialt samarbejde (i det følgende benævnt "aftalen"), om resultaterne af alle de kontroller, der er foretaget.

5.  I tilfælde, hvor grænseregioner har været ramt at langvarige perioder med civile eller militære konflikter, kan EGTS'en også have til formål at fremme forsoning og bistå med fredsopbyggende programmer.

Artikel 2

Sammensætning

1.  En EGTS kan omfatte medlemsstater og/eller lokale offentlige organer og/eller andre organer, der ikke drives med fortjeneste for øje, og som består af regionale/lokale myndigheder såvel som medlemsstater, i det følgende benævnt "medlemmerne".

2.  Beslutningen om at oprette en EGTS træffes på medlemmernes initiativ.

3.  Medlemmerne opretter en EGTS som en særskilt juridisk person, og den kan overdrage det til et af medlemmerne at varetage dens opgaver.

Artikel 3

Opgaver og beføjelser

1.  En EGTS udfører de opgaver, som medlemmerne har overdraget til den i overensstemmelse med denne forordning. Dens beføjelser fastlægges i den aftale, som medlemmerne indgår i overensstemmelse med artikel 4.

2.  En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kan uddelegeres til en af dens medlemmer.

3.  En EGTS kan få til opgave at gennemføre programmer for territorialt samarbejde, der medfinansieres af Fællesskabet, især af strukturfondene, eller at gennemføre enhver anden foranstaltning vedrørende territorialt samarbejde, med eller uden finansiel støtte fra Fællesskabet.

Oprettelsen af en EGTS ændrer intet ved medlemmernes eller medlemsstaternes finansielle ansvar, hverken hvad angår fællesskabsmidlerne eller de nationale midler.

4.  Medlemsstater, som ikke er medlem af EGTS'en, har intet finansielt ansvar, selv om deres regionale, lokale eller offentlige organisationer deltager som medlemmer. Dette berører dog ikke medlemsstaternes finansielle ansvar i forbindelse med fællesskabsfonde, der forvaltes af EGTS'en.

5.  En aftale kan ikke omfatte overdragelse af offentlige magtbeføjelser, f.eks. politi- eller lovgivningsmagt.

Artikel 4

Aftale om en europæisk gruppe for territorialt samarbejde

1.  En EGTS oprettes i henhold til den aftale, der er indgået af dens medlemmer.

2.  I aftalen præciseres især principperne for en EGTS' virkemåde, dens beføjelser og opgaver, dens varighed og betingelserne for dens opløsning.

3.  Aftalen gælder kun for det territoriale samarbejde, der fastlægges af medlemmerne.

4.  Det fastsættes i aftalen, hvilken lovgivning der finder anvendelse ved fortolkning og anvendelse af aftalen. Denne lovgivning skal være lovgivningen i den medlemsstat, der er omfattet af aftalen, og hvor EGTS har sit hjemsted.

5.  En EGTS er underlagt den lovgivning, der er gældende for foreninger i den medlemsstat, der er udpeget af dens medlemmer.

6.  De betingelser, der gælder for koncessioner og beføjelser, det offentlige har overdraget til EGTS'en i forbindelse med det territoriale samarbejde, skal fastlægges i aftalen på grundlag af de gældende nationale lovgivninger.

7.  Aftalen meddeles til medlemsstaterne, der er omfattet af EGTS'en, Kommissionen og Regionsudvalget. Kommissionen opfører aftalen i et offentligt register over alle EGTS'er.

Artikel 5

Vedtægter

1.  En EGTS fastlægger sine vedtægter på grundlag af aftalen.

2.  Vedtægterne for en EGTS skal navnlig indeholde bestemmelser om:

   a) listen over dens medlemmer
   b) EGTS'ens formål og opgaver
   c) dens betegnelse og adressen på dens hjemsted
   d) dens organer, som omfatter et repræsentantskab, bestående af repræsentanter for dens medlemmer og et forretningsudvalg, dens beføjelser, dens virkemåde og antallet af medlemsrepræsentanter i dens organer såvel som et sekretariat. Vedtægten kan indeholde bestemmelser om yderligere organer
   e) EGTS'ens beslutningsprocedurer
   f) fastlæggelse af det eller de anvendte arbejdssprog
   g) de nærmere regler for EGTS'ens virke, bl.a. hvad angår forvaltning af personale, ansættelse af personale og ansættelseskontrakternes art, så der sikres den fornødne stabilitet i samarbejdsforanstaltningerne
   h) de nærmere regler for medlemmernes finansielle bidrag samt de gældende regler om budget og regnskaber
   i) udpegning af et uafhængigt organ, der skal foretage finansiel kontrol og ekstern revision
   j) j) betingelserne for dens opløsning.

3.  Hvis EGTS'ens opgaver i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, overdrages til et af medlemmerne, kan vedtægternes indhold indgå som en del af aftalen.

Artikel 6

Budget

1.  En EGTS udarbejder et årligt foreløbigt budget, som vedtages af medlemmerne. Den udarbejder en årlig beretning om aktiviteterne, som attesteres af eksperter, der er uafhængige af medlemmerne.

2.  Medlemmerne er økonomisk ansvarlige i forhold til deres bidrag til budgettet, indtil EGTS'ens gæld er afviklet.

Artikel 7

Offentliggørelse

Når en EGTS er anerkendt som en juridisk person efter gældende ret i den medlemsstat, som dens medlemmer har udpeget, offentliggøres vedtægten om oprettelse af EGTS'en i Den Europæiske Unions Tidende.

Offentliggørelsen skal indeholde EGTS'ens betegnelse, dens formål, listen over dens medlemmer og adressen dens hjemsted.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT
(2) EUT
(3) Europa-Parlamentets holdning af 6.7.2005.
(4) EUT
(5) EUT

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik