Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0169(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0217/2005

Indgivne tekster :

A6-0217/2005

Forhandlinger :

PV 05/07/2005 - 13

Afstemninger :

PV 06/07/2005 - 4.10

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0282

Vedtagne tekster
PDF 310kWORD 350k
Onsdag den 6. juli 2005 - Strasbourg
Den Europæiske Fiskerifond *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om Den Europæiske Fiskerifond (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0497)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0212/2004),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetkontroludvalget og Budgetudvalget (A6-0217/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   understreger, at de bevillinger, der er anført i forslaget til forordning, udelukkende er vejledende, indtil der er indgået en aftale om de finansielle overslag for perioden 2007 og de følgende år;

4.   anmoder Kommissionen om, når de kommende finansielle overslag er blevet vedtaget, at bekræfte de beløb, der er anført i forslaget til forordning, eller i givet fald at forelægge de justerede beløb til Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse og således sikre overensstemmelse med lofterne;

5.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.   anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 4
(4)  I henhold til traktatens artikel 33, stk. 2, skal der tages hensyn til erhvervets særlige karakter, der følger af sektorens sociale struktur og af de strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de forskellige områder, der har med fiskeri at gøre.
(4)  I henhold til traktatens artikel 33, stk. 2, bør der tages hensyn til erhvervets særlige karakter, der følger af sektorens sociale struktur og af de strukturelle, naturbetingede og geografiske forskelle mellem de forskellige områder, der har med fiskeri at gøre.
Ændring 3
Betragtning 9
(9)  Fondens virksomhed og de operationer, den er med til at finansiere, bør være forenelige med de øvrige EF-politikker og i overensstemmelse med EF-retsforskrifterne.
(9)  Fondens virksomhed og de operationer, den er med til at finansiere, bør være forenelige med de øvrige EF-politikker og i overensstemmelse med EF-lovgivningen, såsom finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
Ændring 4
Betragtning 10
(10)  EF's indsats bør komplementere medlemsstaternes indsats eller søge at støtte den, og partnerskabet bør styrkes for at sikre en betydelig værditilvækst. Dette vedrører de regionale og lokale myndigheder og andre myndigheder, herunder dem, som er ansvarlige for miljøet og for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer samt andre organer. Alle partnere bør inddrages i forberedelsen, overvågningen og evalueringen af bistanden.
(10)  EF's indsats bør komplementere medlemsstaternes indsats eller søge at støtte den, og partnerskabet bør styrkes for at sikre en betydelig værditilvækst. Dette vedrører de regionale og lokale myndigheder og andre myndigheder, herunder dem, som er ansvarlige for miljøet og for at fremme ikke-forskelsbehandling, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer samt andre organer. Alle partnere bør inddrages i forberedelsen, overvågningen og evalueringen af bistanden.
Ændring 5
Betragtning 13
(13)  I henhold til traktatens artikel 274 samarbejder medlemsstaterne med Kommissionen med henblik på at sikre, at principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes. Denne forordning fastsætter derfor betingelserne for, at Kommissionen kan udøve sine beføjelser med henblik på at gennemføre Den Europæiske Unions almindelige budget.
(13)  I henhold til traktatens artikel 274 samarbejder medlemsstaterne med Kommissionen med henblik på at sikre, at principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes. Denne forordning fastsætter derfor betingelserne for, at Kommissionen kan udøve sine beføjelser med henblik på at gennemføre Den Europæiske Unions almindelige budget under tilsyn af Europa-Parlamentet som budgetmyndighed.
Ændring 6
Betragtning 24
(24)  For at mindske den fælles fiskeripolitiks samfundsøkonomiske konsekvenser bør der indføres ledsageforanstaltninger i form af en politik for udvikling af kystområderne.
(24)  For at mindske den fælles fiskeripolitiks samfundsøkonomiske konsekvenser bør der indføres ledsageforanstaltninger i form af en politik for udvikling af kystområderne med henblik på at diversificere de økonomiske aktiviteter og skabe bæredygtig beskæftigelse.
Ændring 7
Betragtning 29
(29)  EF-flåden bør reduceres, så den bliver tilpasset de disponible ressourcer, som der er adgang til.
(29)  EF-flåden bør løbende tilpasses de disponible ressourcer, som der er adgang til, når det er nødvendigt for at opnå en ligevægt i forhold til ressourcerne og sikre flådens levedygtighed.
Ændring 8
Betragtning 29 a (ny)
(29a) Derfor er det nødvendigt at oprette et egentligt og harmoniseret register over EF-fiskerfartøjer for alle medlemsstater, i hvilket fartøjerne anføres pr. fartøjskategori og for hver medlemsstat med angivelse af deres kapacitet og maskineffekt. Registeret skal være både nøjagtigt, gennemsigtigt og pålideligt, og alle medlemsstater bør følgelig vedtage de samme kriterier for måling af fartøjernes kapacitet og maskineffekt under Kommissionens tilsyn.
Ændring 9
Betragtning 29 b (ny)
(29b) Overførsel af EF-fiskerfartøjer til tredjelande bør ikke kun bidrage til at reducere kapaciteten i EF-farvandene, men også til at fremme bæredygtigt fiskeri uden for EF-farvandene.
Ændring 10
Betragtning 30
(30)  I forbindelse med gennemførelsen af omstruktureringen af fiskerflåderne bliver der behov for socioøkonomiske ledsageforanstaltninger.
(30)  I forbindelse med gennemførelsen af tilpasningen af fiskerflåderne til de påviste ressourcer i de områder, som de berørte flåder fisker i, bliver der behov for socioøkonomiske ledsageforanstaltninger.
Ændring 11
Betragtning 33
(33)  Der bør fastsættes nærmere regler for støtte til akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, samtidig med at det sikres, at disse sektorer bevarer deres økonomiske levedygtighed. Der bør derfor opstilles et begrænset antal prioriterede mål for bistand, og strukturstøtten bør koncentreres om mikrovirksomheder og små virksomheder.
(33)  Der bør fastsættes nærmere regler for støtte til akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter, samtidig med at det sikres, at disse sektorer bevarer deres økonomiske levedygtighed.
Ændring 12
Betragtning 35
(35)  Fonden bør ved hjælp af teknisk bistand støtte evalueringer, undersøgelser, pilotprojekter og udveksling af erfaringer for at fremme nyskabende metoder og fremgangsmåder med henblik på en enkel og gennemsigtig iværksættelse.
(35)  Fonden bør ved hjælp af teknisk bistand støtte evalueringer, undersøgelser, pilotprojekter, forsøgsfiskerikampagner og udveksling af erfaringer for at fremme nyskabende metoder og fremgangsmåder med henblik på en enkel og gennemsigtig iværksættelse.
Ændring 13
Betragtning 37
(37)  Der bør gennemføres en bedre og grundigere evaluering, for at fondens operationer kan blive effektivere og få større gennemslagskraft. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvarsområder og de bestemmelser, der skal sikre, at evalueringen er pålidelig, bør derfor fastlægges.
(37)  Der bør gennemføres en bedre og grundigere evaluering og gennemsigtighed, for at fondens operationer kan blive effektivere og få større gennemslagskraft. Medlemsstaternes og Kommissionens ansvarsområder og de bestemmelser, der skal sikre, at evalueringen er pålidelig og offentligt tilgængelig, bør derfor fastlægges.
Ændring 14
Betragtning 53
(53)  Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 og (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om kriterier og betingelser for EF-strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter og en række andre bestemmelser bør ophæves. De ophævede bestemmelser gælder dog fortsat for de interventioner, operationer og projekter, som er godkendt frem til den 31. december 2006, for at de kan blive behørigt gennemført -
(53)  Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 og (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om kriterier og betingelser for EF-strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter og en række andre bestemmelser bør ophæves. De ophævede bestemmelser gælder dog fortsat for de interventioner, operationer og projekter, for hvilke forpligtelserne løber frem til den 31. december 2006 og betalingerne frem til den 31. december 2008, for at de kan blive behørigt gennemført.
Ændring 15
Artikel 1
Ved denne forordning oprettes der en europæisk fiskerifond (i det følgende benævnt "fonden"), og der fastsættes rammebestemmelser for EF-støtte til bæredygtig udvikling af fiskerisektoren og kystfiskeriområderne.
Ved denne forordning oprettes der en europæisk fiskeri- og akvakulturfond (i det følgende benævnt "fonden"), og der fastsættes rammebestemmelser for EF-støtte til en udvikling af fiskerisektoren, akvakultursektoren og kystfiskeriområderne, som er bæredygtig økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Ændring 16
Artikel 3, litra e
e) "akvakultur" opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet
e) "akvakultur, herunder lagunedambrug og skaldyropdræt" opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; akvakultur bør kun støttes i det omfang, den ikke er skadelig for miljøet; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet
Ændring 17
Artikel 3, litra f
f) "mikrovirksomheder og små virksomheder" virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder
udgår
Ændring 18
Artikel 4, litra b
b) at fremme en bæredygtig ligevægt mellem ressourcerne og EF-flådens kapacitet
b) at fremme fornyelse og modernisering af fiskerflåden, således at der sikres en bæredygtig ligevægt mellem ressourcerne og EF-flådens kapacitet og rentabilitet, således at der sikres en optimal forsyning af EF-markedet
Ændring 19
Artikel 4, litra b a (nyt)
ba) at fremme en bæredygtig udvikling af akvakulturproduktionen
Ændring 20
Artikel 4, litra d
d) at fremme beskyttelsen af miljøet og naturressourcerne
d) at fremme beskyttelsen og forbedringen af de levende naturressourcer og af miljøet, når de har forbindelse til fiskeri- og akvakultursektoren
Ændring 21
Artikel 4, litra f a (nyt)
fa) at fremme en mere gunstig behandling af regionerne i den yderste periferi under hensyntagen til traktatens artikel 299
Ændring 22
Artikel 5
Der ydes støtte til fiskerisektoren fra en europæisk fiskerifond (i det følgende benævnt fonden eller EFF). De foranstaltninger, der iværksættes i henhold til denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål i traktatens artikel 33 og de mål, der er opstillet som en del af den fælles fiskeripolitik. De ledsager og supplerer om nødvendigt de øvrige EF-instrumenter og -politikker.
Der ydes støtte til fiskeri- og akvakultursektoren fra en europæisk fiskeri- og akvakulturfond (i det følgende benævnt fonden eller EFAF). De foranstaltninger, der iværksættes i henhold til denne forordning, bidrager til at nå de generelle mål i traktatens artikel 33 og de mål, der er opstillet som en del af den fælles fiskeripolitik. De ledsager og supplerer om nødvendigt de øvrige EF-instrumenter og -politikker.
Ændring 23
Artikel 6, stk. 4
4.  De operationer, der finansieres af fonden, bidrager hverken direkte eller indirekte til at øge fiskeriindsatsen.
4.  De operationer, der finansieres af fonden i områder, hvor der er en åbenbar risiko for overfiskeri, må hverken direkte eller indirekte bidrage til at øge fiskeriindsatsen. Bevillingerne fra fonden må heller ikke anvendes til at øge fiskeriindsatsen efter arter, der er omfattet af kvoter eller andre foranstaltninger, eller hvor bestandene ikke ligger inden for biologisk sikre parametre. Det er dog tilladt at finansiere fiskeriforanstaltninger for arter, der klart er underudnyttet.
Ændring 24
Artikel 11, stk. 2
Medlemsstaternes sørger for at fremme operationer, som forbedrer kvinders rolle inden for fiskeriet.
Medlemsstaternes sørger for at fremme operationer, herunder tværnationale aktioner, som forbedrer kvinders rolle inden for fiskeriet.
Ændring 25
Artikel 13
Kommissionen foretager en vejledende fordeling for hver medlemsstat af de forpligtelsesbevillinger, der er til rådighed for programmeringsperioden 2007-2013, mens den andel, der bidrager til konvergensmålet, holdes adskilt, ved hjælp af følgende objektive kriterier: fiskerisektorens størrelse i medlemsstaten, behovet for justering af fiskeriindsatsen, beskæftigelsen i fiskerisektoren og videreførelsen af igangværende foranstaltninger.
Kommissionen foretager en vejledende fordeling for hver medlemsstat af de forpligtelsesbevillinger, der er til rådighed for programmeringsperioden 2007-2013, mens den andel, der bidrager til konvergensmålet, holdes adskilt, ved hjælp af følgende objektive kriterier: fiskerisektorens størrelse i medlemsstaten, behovet for justering af fiskeriindsatsen, beskæftigelsen i fiskerisektoren og videreførelsen af igangværende foranstaltninger samt fiskerisektorens indvirkning på den økonomiske og sociale struktur.
Ændring 26
Artikel 15, stk. 1
1.  Senest tre måneder, efter at de strategiske retningslinjer er vedtaget, vedtager medlemsstaterne, før de fremlægger det operationelle program, en national strategiplan for fiskerisektoren.
1.  Senest seks måneder, efter at de strategiske retningslinjer er vedtaget, vedtager medlemsstaterne, før de fremlægger det operationelle program, en national strategiplan for fiskeri- og akvakultursektoren.
Ændring 27
Artikel 15, stk. 4, litra a
a) indskrænkning af fiskeriindsatsen og -kapaciteten og identifikation af ressourcerne og frister for at nå målet for det berørte fiskeri og den berørte flåde
a) justering af fiskeriindsatsen og -kapaciteten og identifikation af ressourcerne og frister for at nå målet for det berørte fiskeri og den berørte flåde
Ændring 28
Artikel 15, stk. 4, litra b
b) udvikling af akvakultursektoren og forarbejdnings- og afsætningsindustrien
b) bæredygtig udvikling af akvakultursektoren og forarbejdnings- og afsætningsindustrien
Ændring 29
Artikel 15, stk. 4, litra d
d) fiskevareforsyningsstrategien og udviklingen af fiskeriaktiviteter uden for EF's farvande
d) fiskevareforsyningsstrategien og fiskeriaktiviteterne uden for EF's farvande, idet der tages behørigt hensyn til fiskebestandenes tilstand
Ændring 30
Artikel 15, stk. 4, litra e a (nyt)
ea) beskyttelse af miljøet og de biologiske akvatiske ressourcer.
Ændring 31
Artikel 15, stk. 4 a (nyt)
4a. De nationale strategiplaner skal offentliggøres, når Kommissionen har godkendt dem.
Ændring 32
Artikel 18, stk. 2, afsnit 2, litra d a (nyt)
da) en handlingsplan til bekæmpelse af bedrageri og ulovligheder.
Ændring 33
Artikel 20, stk. 4
4.  Kommissionen godkender det operationelle program senest fem måneder, efter at medlemsstaten officielt har forelagt det, forudsat at programmet er udarbejdet i henhold til artikel 18.
4.  Kommissionen godkender det operationelle program senest fem måneder, efter at medlemsstaten officielt har forelagt det, forudsat at programmet er udarbejdet i henhold til artikel 18. Det offentliggøres.
Ændring 34
Artikel 23, litra a, led 5
- nationale planer for afgang fra flåden af højst to års varighed som led i de forpligtelser, der er fastsat i artikel 11 til 16 i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedrørende justering af EF-fiskerflådens kapacitet.
- nationale planer for afgang fra flåden med en maksimal varighed svarende til programmeringsperioden som led i de forpligtelser, der er fastsat i artikel 11 til 16 i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedrørende justering af EF-fiskerflådens kapacitet.
Ændring 35
Artikel 23, litra a, led 5 a (nyt)
- indførelse af beskyttelsesområder, herunder områder eller perioder med lukning, begrænsning af aktiviteten i visse områder eller områder med forbud mod fiskeri.
Ændring 36
Artikel 24, stk. 1
1.  Medlemsstaterne fastlægger i den nationale strategiplan deres politik for justering af fiskeriindsatsen. Finansieringen af de operationer, der er nævnt i artikel 23, litra a), første led, skal prioriteres højest.
1.  Medlemsstaterne fastlægger i den nationale strategiplan deres politik for justering af fiskeriindsatsen. Finansieringen af de operationer, der er nævnt i artikel 23, skal prioriteres højest.
Ændring 37
Artikel 24, stk. 2
2.  De nationale planer for justering af fiskeriindsatsen, jf. artikel 23, litra a), første led, indbefatter foranstaltninger til endeligt ophør med fiskerivirksomhed, jf. artikel 25.
2.  De nationale planer for justering af fiskeriindsatsen, jf. artikel 23, litra a), første led, kan indbefatte foranstaltninger til endeligt ophør med fiskerivirksomhed, jf. artikel 25.
Ændring 38
Artikel 24, stk. 6, afsnit 1
6.  De nationale planer for justering af fiskeriindsatsen, der er nævnt i artikel 23, litra a), må højst være af to års varighed.
6.  Medlemsstaterne fremlægger nationale planer for justering af fiskeriindsatsen, der er nævnt i artikel 23, litra a), i hele EFAFs programmeringsperiode, som højst må være af fem års varighed.
Ændring 39
Artikel 24, stk. 6, afsnit 2
I de tilfælde, der er nævnt i artikel 23, litra a), første, andet og fjerde led, vedtager medlemsstaterne de nationale planer senest to måneder, efter at Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse.
I de tilfælde, der er nævnt i artikel 23, litra a), første, andet og fjerde led, vedtager medlemsstaterne de nationale planer senest seks måneder, efter at Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse.
Ændring 40
Artikel 24, stk. 6, afsnit 3
I de tilfælde, der er nævnt i artikel 23, litra a), første, andet og fjerde led, vedtager medlemsstaterne de nationale planer senest to måneder, efter at Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse.
I de tilfælde, der er nævnt i artikel 23, litra a), første, andet, fjerde og sjette led, vedtager medlemsstaterne de nationale planer senest seks måneder, efter at Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse.
Ændring 41
Artikel 25, stk. 1, afsnit 1
1.  Fonden yder bistand til medfinansiering af fartøjers endelige ophør med fiskerivirksomhed, hvis det sker som led i en plan for justering af fiskeriindsatsen, jf. artikel 23, litra a). Kun ophugning af fartøjer eller genanvendelse af dem til ikke-udbyttegivende formål betragtes som endeligt ophør med fiskerivirksomhed.
1.  Fonden yder bistand til medfinansiering af fartøjers endelige ophør med fiskerivirksomhed, hvis det sker som led i en plan for justering af fiskeriindsatsen, jf. artikel 23, litra a) eller som følge af en beslutning om frivilligt ophør af fiskeriaktiviteter, som medfører reduktion af fiskerikapaciteten. Kun ophugning af fartøjer eller genanvendelse af dem til andre aktiviteter end fiskeri, oprettelse af blandede selskaber eller eksport til andre formål end fiskeri betragtes som endeligt ophør med fiskerivirksomhed. I sidstnævnte tilfælde bliver tilskudssatsen for gruppe 1 i bilag II reduceret med 50 %.
Ændring 42
Artikel 25, stk. 2
Medlemsstaterne kan også fastsætte den offentlige støttes størrelse under hensyntagen til den bedste omkostningseffektivitet på grundlag af et eller flere af følgende objektive kriterier:
Medlemsstaterne kan også fastsætte den offentlige støttes størrelse under hensyntagen til den bedste omkostningseffektivitet på grundlag af følgende objektive kriterium:
a) fiskerfartøjets pris på det nationale marked eller dets forsikringsværdi
b) fartøjets omsætning
c) fartøjets alder og tonnage eller maskineffekt udtrykt i GT eller kW.
c) fartøjets alder og tonnage eller maskineffekt udtrykt i GT eller kW.
Ændring 43
Artikel 26, stk. 1, afsnit 1
1.  I forbindelse med de planer for justering af fiskeriindsatsen, der er nævnt i artikel 23, litra a), første, andet og fjerde led, kan fonden bidrage til finansiering af støtteforanstaltninger for midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed til fiskere og fartøjsejere for en periode på højst et år, som kan forlænges med endnu et år.
1.  I forbindelse med de planer for justering af fiskeriindsatsen, der er nævnt i artikel 23, litra a), første, andet, tredje og fjerde led, kan fonden bidrage til finansiering af støtteforanstaltninger for midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed til fiskere og fartøjsejere for en periode på mindst tre måneder og højst to år i hele programmeringsperioden.
Ændring 44
Artikel 26, stk. 1, afsnit 2
Foranstaltningerne til midlertidigt ophør ledsager en plan for justering af fiskeriindsatsen, der inden to år fører til en varig kapacitetsnedskæring, som mindst svarer til den formindskelse af fiskeriindsatsen, som er resultatet af det midlertidige ophør.
udgår
Ændring 45
Artikel 26, stk. 4 a (nyt)
4a. Medlemsstaterne kan indføre en engangskompensation til fartøjsejere og fiskere som led i planer til beskyttelse af marine ressourcer, f.eks. Natura 2000, hvis det medfører en indskrænkning af fiskerikapaciteten.
Ændring 46 + 47
Artikel 27, stk. 1, litra a
a) der er omhandlet i artikel 11, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002
a) der gør det muligt at tilpasse fartøjer med henblik på at styrke sikkerheden ombord, forbedre opholds- og arbejdsforholdene og generelt forbedre arbejdstagernes velfærd ombord, herunder motorudskiftning.
Udskiftning af motoren er kun støtteberettiget, hvis det sker af hensyn til sikkerheden, brændstofbesparelse eller mere miljøvenlighed, og hvis fiskerikapaciteten ikke øges.
Ændring 48, 55 + 57
Artikel 27, stk. 1, litra a a (nyt)
aa) der gør det muligt at anvende mere selektive og miljøvenlige teknikker, der bidrager til at undgå uønskede bifangster, at forbedre kvaliteten og sikkerheden ved de produkter, der opbevares om bord, samt arbejds- og sikkerhedsforholdene.
Ændring 49
Artikel 27, stk. 1, litra b
b) der gør det muligt at opbevare fangster om bord, som det ikke længere er tilladt at genudsætte
b) der gør det muligt at opbevare fangster om bord, som det ikke længere er tilladt at genudsætte, herunder biprodukter, der stammer fra håndtering om bord af disse fangster
Ændring 50
Artikel 27, stk. 1, litra b a (nyt)
ba) for fartøjer, der skal have skiftet motor af sikkerhedsgrunde eller for at begrænse skader på miljøet
Ændring 52
Artikel 27, stk. 1, litra c a (nyt)
ca) ved fornyelse af flåden med henblik på udskiftning af fartøjer med en samlet længde på under 12 meter. Endvidere kan fartøjer, der er over 20 år gamle, og som sikkerhedsmæssigt ikke fungerer godt, ligeledes udskiftes.
Ændring 54
Artikel 27, stk. 1, litra d a (nyt)
da) der reducerer energiforbruget.
Ændring 56
Artikel 27, stk. 1, litra d b (nyt)
db) der gør det muligt i højere grad at tage hensyn til miljøvirkningen af fiskeriaktiviteten, særlig ved at reducere forurenende udledninger fra det pågældende fartøj.
Ændring 58
Artikel 27, stk. 2
2.  Fonden kan bidrage til finansiering af investeringer, der skal gøre fiskeredskaberne mere selektive, forudsat at det pågældende fartøj er omfattet af en genopretningsplan, jf. artikel 23, litra a), første led, ændrer fangstmetode og forlader det pågældende fiskeri for at overgå til et andet fiskeri, hvor ressourcetilstanden gør det muligt at fiske, og at investeringen kun vedrører den første udskiftning af fiskeredskaberne.
2.  Fonden kan bidrage til finansiering af investeringer, der skal gøre fiskeredskaberne mere selektive, forudsat at det pågældende fartøj ændrer fangstmetode og forlader det pågældende fiskeri for at overgå til et andet fiskeri, hvor ressourcetilstanden gør det muligt at fiske, og at investeringen kun vedrører den første udskiftning af fiskeredskaberne.
Ændring 59
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)
2a. Fonden giver mulighed for at modernisere fiskerfartøjer af enhver kategori, herunder af sikkerhedsgrunde dens motor på betingelse af, at den nye motor ikke har et cylindervolumen, der er større end i den gamle motor.
Ændring 60
Artikel 27 a
1.  Ved anvendelsen af denne artikel forstås ved "kystfiskeri af mindre omfang" fiskeri, der udøves af fartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber som anført i skema 2 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister.
1.  Ved anvendelsen af denne artikel forstås ved "kystfiskeri af mindre omfang" fiskeri, der udøves af fartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne redskaber som anført i skema 3 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 26/2004 af 30. december 2003 om et EF-fiskerflåderegister.
2.  Hvis fonden yder støtte til finansiering af foranstaltninger i henhold til artikel 27 i denne forordning til fordel for kystfiskeri af mindre omfang, nedsættes den sats for private tilskud, der er anført i gruppe 2 i skemaet i bilag II, med 20 %.
2.  Hvis fonden yder støtte til finansiering af foranstaltninger i henhold til artikel 26 i denne forordning til fordel for kystfiskeri af mindre omfang, nedsættes den sats for private tilskud, der er anført i gruppe 2 i skemaet i bilag II, med 20 %.
3.  Hvis fonden yder støtte til finansiering af foranstaltninger i henhold til artikel 28 i denne forordning, anvendes de satser, der er anført i gruppe 3 i bilag II.
3.  Hvis fonden yder støtte til finansiering af foranstaltninger i henhold til artikel 27 i denne forordning, anvendes de satser, der er angivet i gruppe 3 i bilag II.
4.  Fonden kan bidrage til betaling af præmier til fiskere og fartøjsejere, der er beskæftiget med kystfiskeri af mindre omfang:
4.  Fonden kan bidrage til udbetaling af præmier til fiskere og fartøjsejere, der er beskæftiget med kystfiskeri af mindre omfang:
- for at forbedre forvaltningen og kontrollen af betingelserne for adgang til bestemte fiskeriområder
- for at forbedre forvaltningen og kontrollen af betingelserne for adgang til bestemte fiskeriområder
- for at fremme tilrettelæggelsen af produktions-, forarbejdnings- og afsætningskæden for fiskevarer
- for at fremme tilrettelæggelsen af produktions-, forarbejdnings- og afsætningskæden for fiskevarer
- for at fremme frivillige tiltag, der går ud på at reducere fiskeriindsatsen for at bevare ressourcerne
- for at tilskynde til frivillige tiltag, der går ud på at reducere fiskeriindsatsen for at bevare ressourcerne
- for at anvende teknologiske innovationer (mere selektive fangstmetoder, der er mere vidtgående end de relevante forskrifter), som ikke øger fiskeriindsatsen.
- for at fremme anvendelse af teknologiske innovationer (mere selektive fangstmetoder, der er mere vidtgående end de gældende forskrifter), som ikke øger fiskeriindsatsen.
Offentlig støtte til fornyelse af flåden bevilges bl.a. til anvendelse af mere selektive teknikker og systemer til sporing af fartøjer samt til forbedring af sikkerheden om bord og arbejds- og hygiejneforholdene, når disse foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af fiskeriindsatsen.
- for at indføre biologisk nedbrydelige fiskeredskaber i visse beskyttede havområder, med henblik på eventuel bistand ved hjælp af telemedicin.
- for at sikre fornyelse af de mindre kystfiskerifartøjer, idet det skal dokumenteres, at tilgange og afgange fra flåden forvaltes på en sådan måde, at kapaciteten ikke overstiger målene i forordning (EF) nr. 2371/2002.
De satser, der er fastsat i gruppe 3 i skemaet i bilag II til denne forordning, anvendes.
De satser, der er angivet i gruppe 3 i skemaet i bilag II til denne forordning, anvendes.
Ændring 61
Artikel 27 a, stk. 4 a (nyt)
4a. Udskiftning af fartøjet og motoren af sikkerhedsgrunde og af hensyn til miljøbeskyttelse og brændstofbesparelse bør være støtteberettiget, hvis det ikke medfører en øget cylindervolumen.
Ændring 62
Artikel 27 b (ny)
Artikel 27b
Offentlig støtte til fornyelse og modernisering af flåden i regionerne i EU's yderste periferi
I regionerne i EU's yderste periferi kan der ydes støtte til fornyelse og modernisering af flåden.
Den enkelte medlemsstat forelægger Kommissionen en permanent ordning for kontrol med og modernisering af flåden til godkendelse, idet den dokumenterer, at tilgange og afgange fra flåden forvaltes på en sådan måde, at kapaciteten ikke overstiger målene i forordning (EF) nr. 639/2004. Satserne i gruppe 3 i skemaet i bilag II til denne forordning anvendes.
Ændring 63
Artikel 28, stk. 1, indledende afsnit, indledning
1.  Fonden kan bidrage til finansiering af følgende socioøkonomiske foranstaltninger, som medlemsstaterne foreslår for fiskere, der berøres af udviklingen inden for fiskeriet:
1.  Fonden bidrager til finansiering af følgende socioøkonomiske foranstaltninger, som medlemsstaterne foreslår for fiskere, der berøres af udviklingen inden for fiskeriet:
Ændring 64
Artikel 28, stk. 1, litra a
a) diversificering af aktiviteterne, så der skabes alternative beskæftigelsesmuligheder for erhvervsaktive inden for fiskerisektoren
a) diversificering af aktiviteterne, så der skabes alternative beskæftigelsesmuligheder for erhvervsaktive inden for fiskerisektoren, herunder turistfiskeri og fisketurisme
Ændring 65
Artikel 28, stk. 1, litra b a (nyt)
ba) uddannelsesforløb om sikkerhed til søs, arbejdspladsen og udveksling af kurser og studier for alle, der arbejder i fiskeindustrien i medlemsstaterne
Ændring 66
Artikel 28, stk. 1, litra c a (nyt)
ca) afhjælpning af virkninger af det midlertidige forbud mod fiskeri
Ændring 67
Artikel 28, stk. 1, litra c b (nyt)
cb) tab af arbejdspladser på et fartøj, der er berørt af foranstaltninger vedrørende endeligt ophør med fiskerivirksomhed
Ændring 68
Artikel 28, stk. 2
2.  Fonden kan også bidrage til finansiering af uddannelsesforanstaltninger og uddannelsestiltag for unge fiskere, der ønsker at blive ejere af et fiskerfartøj for første gang.
2.  Fonden kan også bidrage til finansiering:
a) af individuelle præmier til fiskere under 35 år, der kan bevise, at de har mindst fem år erhvervserfaring som fisker, eller at de har en tilsvarende erhvervsuddannelse, og at de for første gang bliver ejere eller medejere af et brugt fiskerfartøj.
b) af uddannelsesforanstaltninger og uddannelsestiltag for unge fiskere, der ønsker at blive ejere af et fiskerfartøj for første gang.
Ændring 69
Artikel 28, stk. 2 a (nyt)
2a. Fonden kan yde finansiering af globale præmier til besætninger på fartøjer, der er omfattet af endeligt ophør med fiskerivirksomhed.
Ændring 70
Artikel 28 a (ny)
Artikel 28a
Støtte til fornyelse og modernisering af fiskerflåden, der ikke medfører en forøgelse af kapaciteten
For at kunne få støtte til fornyelse og modernisering af flåden skal medlemsstaterne opfylde alle betingelser og mål i referenceniveauerne for nationale flåder og EU-flåder og løbende kontrolleres af Kommissionen. Medlemsstaterne skal bevise, at tilgange og afgange fra flåden forvaltes på en sådan måde, at kapaciteten ikke overstiger de fastsatte årlige nationale mål og fællesskabsmål, og at der opretholdes en ligevægt mellem tilgangene og afgangene, således at kapaciteten på ingen måde øges. Der oprettes et harmoniseret fællesskabsregister over fartøjer for alle medlemsstater, i hvilket fartøjernes kapacitet og maskineffekt angives under anvendelse af de samme målekriterier. Der skal være let adgang til registeret, således at Kommissionen kan kontrollere det.
Ændring 71
Artikel 28 b (ny)
Artikel 28b
Støtte til gennemførelse af pilotkampagner
Fonden yder bistand til medfinansiering af foranstaltninger, som medlemsstaterne har foreslået til gennemførelse af forsøgskampagner til søs, for at søge efter nye fiskepladser og nye arter.
Ændring 72
Artikel 28 c (ny)
Artikel 28c
Støtte til oprettelse af blandede selskaber sammen med tredjelande
Fonden yder bistand til finansiering af nationale foranstaltninger til endelig overdragelse af et fartøj til et tredjeland gennem oprettelse af et blandet selskab efter aftale med de ansvarlige myndigheder i det pågældende land, og på betingelse af at følgende betingelser er opfyldt:
a) det tredjeland, som fartøjet overdrages til, er ikke et kandidatland,
b) overdragelsen medfører en indskrænkning af fiskeriindsatsen i forhold til de ressourcer, som det overdragne fartøj tidligere udnyttede,
c) tredjelandet er ikke et bekvemmelighedsflag eller synes at acceptere ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, men respekterer tværtimod forvaltningen og bevarelsen af ressourcerne og giver garanti for reelle muligheder for fiskeri,
d) hvis fartøjet overdrages endeligt til et tredjeland, skal det straks indføres i det pågældende tredjelands register og får endeligt forbud mod igen at sejle i EF-farvande.
Ændring 73
Artikel 29, stk. 2
2.  Investeringerne kan omfatte opførelse, udvidelse, udrustning og modernisering af produktionsanlæg, især for at forbedre hygiejneforholdene, sundheds- og dyresundhedsforholdene og produktkvaliteten og reducere de negative virkninger for miljøet. Overdragelse af ejendomsretten til en virksomhed giver ikke ret til EF-støtte.
2.  Investeringerne kan omfatte alle dele af produktionskæden, herunder opførelse af nye anlæg og udvidelse, udrustning og modernisering af eksisterende produktionsanlæg og muslingeskrabere med henblik på at øge produktionen af arter med gode udsigter til afsætning på markedet samt med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheds- og dyresundhedsforholdene, arbejds- og sikkerhedsforholdene for arbejdere inden for akvakultur og produktkvaliteten fra og med tidspunktet for levering på markedet og reduktion af de negative virkninger for miljøet. Overdragelse af ejendomsretten til en virksomhed giver ikke ret til EF-støtte.
Ændring 74
Artikel 29, stk. 4
4.  Fonden yder ikke støtte til investeringer, der har til formål at øge produktionen af produkter, som der ikke er normale afsætningsmuligheder for, eller som kan have uønskede virkninger for bevarelsen af fiskeressourcerne.
4.  Fonden yder kun støtte til investeringer, der giver tilstrækkelig sikkerhed for teknisk og økonomisk bæredygtighed, og som ikke skaber overskydende produktionskapacitet eller som kan have uønskede virkninger for afsætningen af fiskeressourcerne. Denne politik omfatter også arter, der anvendes i industrifiskeri for at blive omdannet til fiskefoder.
Ændring 75
Artikel 29, stk. 5
5.  Der ydes ikke støtte til projekter som nævnt i bilag II til direktiv 85/337/EØF, som der ikke er forelagt de oplysninger for, som kræves i direktivets bilag IV.
5.  Der ydes udelukkende støtte til projekter som nævnt i bilag II til direktiv 85/337/EØF, som der er forelagt de oplysninger for, som kræves i direktivets bilag IV.
Ændring 76
Artikel 30, stk. 1, litra a
a) omlægning til nye arter og produktion af arter med gode markedsudsigter
a) omlægning til nye arter, nye opdrætsmetoder og produktion af arter med gode markedsudsigter, som er i overensstemmelse med bæredygtige økologiske produktionsbetingelser, hvad angår energi- og fiskeproteinkrav;
Ændring 77
Artikel 30, stk. 1, litra a a (nyt)
aa) sikkerhed for levering og bidrag til ligevægt på handelsbalancen for fiskerisektoren på EF-markedet
Ændring 78
Artikel 30, stk. 1, litra b
b) gennemførelse af opdrætsmetoder, der reducerer konsekvenserne for miljøet betragteligt sammenholdt med de metoder, der normalt anvendes inden for fiskerisektoren
b) gennemførelse af opdrætsmetoder, der reducerer konsekvenserne for miljøet betragteligt
Ændring 79
Artikel 30, stk. 1, litra b a (nyt)
ba) aftaler til forbedring af arbejdsmiljøet;
Ændring 80
Artikel 30, stk. 1, litra d
(d) foranstaltninger af fælles interesse for akvakultur, jf. kapitel III i dette afsnit, og erhvervsuddannelse
udgår
Ændring 81
Artikel 30, stk. 1, litra f a (nyt)
fa) fremme af og søgen efter nye afsætningsmuligheder
Ændring 82
Artikel 30, stk. 2
2.  Investeringsstøtten er forbeholdt mikrovirksomheder og små virksomheder.
udgår
Ændring 84
Artikel 31, stk. 2, litra c a (nyt)
ca) genetablering af produktionspotentialet inden for akvakultur, når det er blevet ødelagt af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer.
Ændring 85
Artikel 31, stk. 3
3.  For at modtage tilskud i henhold til denne artikel skal initiativtagere til projekter forpligte sig til i mindst fem år at anvende miljøvenlige akvakulturforanstaltninger, der er mere vidtgående end anvendelse af normal god akvakulturpraksis. Fordelene ved de miljøvenlige akvakulturforanstaltninger skal påvises ved en forhåndskonsekvensanalyse, der skal gennemføres af et organ, som medlemsstaten har udpeget.
3.  For at modtage tilskud i henhold til denne artikel skal initiativtagere til projekter forpligte sig til i mindst fem år at anvende miljøvenlige akvakulturforanstaltninger, der er mere vidtgående end anvendelse af normal god akvakulturpraksis.
Ændring 86
Artikel 31, stk. 3 a (nyt)
3a. Der kan søges om støtte til fiskeri i indre farvande (erhvervsmæssige fiskeriaktiviteter udført af fartøjer, der udelukkende sejler i medlemsstaternes indre farvande) samt til ombygning og til fornyelse og modernisering af fartøjer, der anvendes til denne type fiskeri. Det skal ligeledes være muligt at få tilskud fra fonden til iværksættelse af foranstaltninger til genopretning af populationen af ål.
Ændring 87
Artikel 31, stk. 4, indledning
4.  Den maksimale årlige offentlige støtte, der kan ydes som kompensation for et tilsagn om at anvende miljøvenlige akvakulturforanstaltninger, fastsættes hver år af medlemsstaten i det operationelle program på grundlag af følgende kriterier:
4.  Medlemsstaterne beregner kompensationerne på grundlag af et eller flere af følgende kriterier:
Ændring 88
Artikel 31, stk. 4 a (nyt)
4a. Der ydes undtagelsesvis kompensation:
- i henhold til stk. 2, litra a), i denne artikel på grundlag af en maksimumsmængde pr. hektar i området for den virksomhed, som de vandmiljømæssige bestemmelser gælder for;
- i henhold til stk. 2, litra c), i denne artikel i højst to år fra den dato, hvor virksomheden påbegynder omlægningen til økologisk produktion;
Ændring 89
Artikel 32, litra a, indledning
a) at kompensere skaldyrsopdrættere for midlertidigt ophør med høst af opdrættede bløddyr. Der kan højst ydes kompensation i seks måneder i hele perioden fra 2007-2013. Der kan ydes kompensation, hvis kontaminering af bløddyr som følge af spredning af toksisk plankton eller forekomst af biotoksinholdigt plankton medfører, at høsten af hensyn til folkesundheden indstilles:
a) at kompensere skaldyrsopdrættere for produktionstab på grund af midlertidigt ophør med høst af opdrættede bløddyr. Der kan højst ydes kompensation i tolv måneder i hele perioden fra 2007-2013. Der kan ydes kompensation, hvis kontaminering af bløddyr som følge af spredning af toksisk plankton eller forekomst af biotoksinholdigt plankton medfører, at høsten af hensyn til folkesundheden indstilles:
Ændring 90
Artikel 32, litra a, led 1
- i mere end fire måneder i træk, eller
- i højst tre måneder i træk, eller
Ændring 91
Artikel 32, litra a, led 2
- hvis tabet som følge af indstillingen af høsten beløber sig til over 35 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag virksomhedens gennemsnitsomsætning i de foregående tre år.
- hvis tabet som følge af indstillingen af høsten beløber sig til over 30 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag virksomhedens gennemsnitsomsætning i de foregående tre år.
Ændring 92
Artikel 33, stk. 1
1.  Fonden kan i henhold de særlige strategier, der skal medtages i de nationale strategiplaner, støtte investeringer i forarbejdning til direkte konsum og i afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Støtten er forbeholdt mikrovirksomheder og små virksomheder.
1.  Fonden kan i henhold de særlige strategier, der skal medtages i de nationale strategiplaner, støtte investeringer i forarbejdning til direkte konsum og i afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.
Ændring 93
Artikel 33, stk. 2
2.  Investeringerne kan omfatte opførelse, udvidelse, udrustning og modernisering af virksomheder, især for at forbedre hygiejneforholdene, sundheds- og dyresundhedsforholdene og produktkvaliteten og reducere de negative virkninger for miljøet. Overdragelse af ejendomsretten til en virksomhed giver ikke ret til EF-støtte.
2.  Investeringerne kan omfatte opførelse, udvidelse, udrustning og modernisering af virksomheder, bl.a. for at forbedre hygiejneforholdene, sundheds- og dyresundhedsforholdene og fødevaresikkerheden, sporbarheden, produktkvaliteten og innovation og reducere de negative virkninger for miljøet. Overdragelse af ejendomsretten til en virksomhed giver ikke ret til EF-støtte.
Ændring 94
Artikel 34, stk. 1
1.  Fonden yder støtte til investeringer på forarbejdnings- og afsætningsområdet til opførelse, udvidelse, udrustning og modernisering af virksomheder.
1.  Fonden yder støtte til investeringer på forarbejdnings- og afsætningsområdet til opførelse, udvidelse, udrustning og modernisering af virksomheder. Investeringerne skal give tilstrækkelig sikkerhed for teknisk og økonomisk levedygtighed.
Ændring 95
Artikel 34, stk. 2, indledning
2.  Investeringer, der foretages i henhold til stk. 1, er med til at bevare eller øge beskæftigelsen inden for fiskerisektoren og nå et eller flere af følgende mål:
2.  Investeringer, der foretages i henhold til stk. 1, bidrager til den bæredygtige udvikling inden for fiskerisektoren og akvakultursektoren eller til at nå et eller flere af følgende mål:
Ændring 96
Artikel 34, stk. 2, litra b a (nyt)
ba) fremstilling af højkvalitetsprodukter til højt specialiserede markeder
Ændring 97
Artikel 34, stk. 2, litra d
d) bidrage til øget anvendelse af mindre udnyttede arter, biprodukter og affald
d) bidrage til øget anvendelse af biprodukter og affald
Ændring 98
Artikel 34, stk. 2, litra e
e) anvende ny teknologi og udvikle e-handelen
e) anvende ny teknologi, nyskabende præsentationer af produkter og udvikle e-handelen
Ændring 99
Artikel 34, stk. 2, litra f
f) afsætte produkter, der hovedsagelig stammer fra den lokale flådes landinger.
f) afsætte nyskabende produkter, eller produkter med en større værditilvækst, der fortrinsvis stammer fra den lokale flådes landinger og fra akvakultur.
Ændring 100
Artikel 34, stk. 2, litra f a (nyt)
fa) bidrage til diversificering og udvikling af nye bearbejdede fiskevarer og akvakulturprodukter
Ændring 101
Artikel 34, stk. 2, litra f a (nyt)
fa) afsætning af nye produkter til fremme af diversificeringen af sektoren
Ændring 102
Artikel 36, indledning
Fonden yder støtte til kollektive aktioner, der har til formål:
Fonden yder støtte til kollektive aktioner, der særlig har til formål:
Ændring 103
Artikel 36, litra b
b) at inddrage kollektive investeringer i udviklingen af opdrætsanlæg, affaldsbehandling eller køb af produktions-, forarbejdnings- eller afsætningsudstyr
b) at inddrage kollektive investeringer i udviklingen af opdrætsanlæg, forbedring af produktions- og arbejdsforhold, foranstaltninger til beskyttelse af miljøet, affaldsbehandling eller køb af produktions-, forarbejdnings- eller afsætningsudstyr
Ændring 104
Artikel 36, litra d a (nyt)
da) at kompensere for de specifikke ulemper ved investeringer, der finder sted i Natura 2000-områder
Ændring 105
Artikel 36, litra d b (nyt)
db) at finansiere forskningskampagner (videnskabelige kampagner, pilot-, og opfølgningskampagner), socioøkonomiske undersøgelser af virkningen af genopretningsforanstaltninger og den videnskabelige rådgivning til sektoren
Ændring 106
Artikel 36, litra d c (nyt)
dc) at fjerne fiskeredskaber, der er tabt eller efterladt på havbunden, for at begrænse spøgelsesfiskeri.
Ændring 107
Artikel 36, litra d d (nyt)
dd) at gennemføre socioøkonomiske konsekvensanalyser af planer til genopretning af bestande
Ændring 108
Artikel 36, litra d e (nyt)
de) at yde tilstrækkelig støtte til indsamling og behandling af økologiske data
Ændring 109
Artikel 36, litra d f (nyt)
df) at indføre bestemmelser for produkternes sporbarhed ved hjælp af tekniske foranstaltninger og uddannelses- og rådgivningstiltag for operatørerne i sektoren.
Ændring 110
Artikel 36, litra d g (nyt)
dg) at fremme eksperimentelt fiskeri og forsøgsfiskeri
Ændring 111
Artikel 36, litra d h (nyt)
dh) at yde bistand til grupper af fiskere og faglige organisationer, som er villige til at påtage sig delt ansvar for anvendelsen af den fælles fiskeripolitik (samforvaltning)
Ændring 112
Artikel 37, stk. 1
1.  Fonden kan yde støtte til aktioner af kollektiv interesse, der skal beskytte og udvikle den akvatiske fauna, bortset fra direkte udsætning. Aktionerne skal bidrage til at forbedre vandmiljøet.
1.  Fonden kan yde støtte til aktioner af kollektiv interesse, der skal beskytte og udvikle de akvatiske ressourcer, bortset fra direkte udsætning, bortset fra udsætning i indre farvande med henblik på at genindføre eller fremme meget migrerende fiskearter. Aktionerne skal bidrage til at genoprette og forbedre vandmiljøet og kan omfatte aktioner under Natura 2000-programmer, som har et fiskeriaspekt, samt genoprette pladser, der er ødelagt som følge af akvakulturaktiviteter.
Ændring 113
Artikel 37, stk. 2
2.  Disse aktioner vedrører etablering af faste eller mobile anlæg med henblik på at beskytte og udvikle den akvatiske fauna eller genoprette indre vandveje, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje.
2.  Disse aktioner vedrører etablering af faste eller mobile anlæg med henblik på at beskytte og udvikle den akvatiske fauna eller genoprette indre vandveje, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje samt genoprette pladser, der er ødelagt som følge af akvakulturaktiviteter.
Ændring 114
Artikel 38, stk. 2, litra a a (nyt)
aa) forbedring af affaldsbehandlingen
Ændring 115
Artikel 39, stk. 3, indledning
3.  Investeringerne skal vedrøre:
3.  Investeringerne skal fortrinsvis vedrøre:
Ændring 116
Artikel 39, stk. 3, litra a
a) gennemførelse af nationale og tværnationale salgsfremstød
a) gennemførelse af nationale og tværnationale salgsfremstød, afholdelse af og deltagelse i handelsmesser, udstillinger og afholdelse af partnerskabsmøder
Ændring 117
Artikel 39, stk. 3, litra d
d) fremme af produkter, der er blevet til ved hjælp af miljøvenlige metoder
d) certificering og fremme af produkter, der er blevet til ved hjælp af miljøvenlige metoder
Ændring 118
Artikel 39, stk. 3, litra f
f) kvalitetscertificering
f) kvalitetsgaranti, -kontrol og -certificering
Ændring 119
Artikel 39, stk. 3, litra g
g) mærkning, herunder mærkning af varer, der er fanget ved hjælp af miljøvenlige fangstmetoder
g) mærkning og sporbarhed, herunder mærkning af varer, der er fanget ved hjælp af miljøvenlige fangstmetoder
Ændring 120
Artikel 39, stk. 3, litra i
i) gennemførelse af markedsundersøgelser.
i) gennemførelse af markedsundersøgelser og -rundspørger.
Ændring 121
Artikel 39, stk. 3, litra i a (nyt)
ia) fremme af sektorens image
Ændring 122
Artikel 39, stk. 3, litra i b (nyt)
ib) fremme af specifikke kampagner, der tilskynder til produktion, som har fordel af et officielt kvalitetsmærke.
Ændring 123
Artikel 39, stk. 3 a (nyt)
3a. Medlemsstaterne kan fremme oprettelse af anerkendte producentorganisationer og driften af dem i henhold til forordning (EF) nr. 3759/92.
Ændring 124
Artikel 40, stk. 1
1.  Fonden kan støtte pilotprojekter, der går ud på at erhverve og udbrede ny teknisk viden, og som gennemføres af en erhvervsdrivende, en anerkendt erhvervssammenslutning eller et andet organ, som forvaltningsmyndigheden har udpeget til det formål, i partnerskab med et videnskabeligt eller teknisk organ.
1.  Fonden kan støtte pilotprojekter, der går ud på at uddanne, undersøge og at erhverve og udbrede ny teknisk viden samt pilotkampagner for videnskabelig forskning i havet for at finde nye fiskepladser og nye arter, og som gennemføres af en erhvervsdrivende, en anerkendt erhvervssammenslutning eller et andet organ, som forvaltningsmyndigheden har udpeget til det formål, i partnerskab med et videnskabeligt eller teknisk organ.
Ændring 125
Artikel 40, stk. 2, litra a
a) på betingelser, der ligner de reelle produktionsbetingelser, afprøve en nyskabende teknologi for, om den er teknisk og økonomisk levedygtig for derigennem at erhverve og udbrede teknisk og økonomisk viden om den afprøvede teknologi
a) på betingelser, der ligner de reelle produktionsbetingelser, afprøve en nyskabende teknologi for, om den er teknisk og økonomisk levedygtig, til forbedring af selektiviteten, eller som på anden måde kan begrænse fiskeriets miljøvirkning eller energiforbruget i forbindelse med fiskeriaktiviteter, for derigennem at erhverve og udbrede teknisk og økonomisk viden om den afprøvede teknologi
Ændring 127
Artikel 40, stk. 2, litra b a (nyt)
ba) omfatte programmer til begrænsning af bifangster og andre miljøvirkninger.
Ændring 126
Artikel 40, stk. 2 a (nyt)
2a. Forsøgsfiskeriprojekter er tilskudsberettigede som pilotprojekter, hvis de er relateret til et mål om bevarelse af fiskeressourcer og omfatter anvendelse af mere selektive teknikker.
Ændring 128
Artikel 41, stk. 1
Fonden kan yde støtte til ombygning af fiskerfartøjer, der under en medlemsstats flag i offentligt eller halvoffentligt regi udelukkende skal bruges til uddannelses- eller forskningsformål inden for fiskerisektoren.
Fonden kan yde støtte til bygning eller ombygning af fiskerfartøjer, der under en medlemsstats flag i offentligt eller halvoffentligt regi eller af enhver anden fælles uddannelses- eller forskningsvirksomhed eller organisation, der kan være private, men ikke-udbyttegivende og udpeget af den administrative myndighed, udelukkende skal bruges til uddannelses- eller forskningsformål inden for fiskerisektoren.
Ændring 129
Artikel 41, stk. 2
Fonden kan yde støtte til aktioner, som går ud på permanent at anvende et fiskerfartøj til ikke-udbyttegivende formål uden for erhvervsfiskeri.
Fonden kan yde støtte til aktioner, som går ud på permanent at anvende et fiskerfartøj til formål uden for erhvervsfiskeri.
Ændring 130
Artikel 41 a (ny)
Artikel 41a
Ledsageforanstaltninger vedrørende lige muligheder
1.  Fonden kan finansiere ledsageforanstaltninger til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder samt integration af ligestillingspolitikken i virksomhedens aktiviteter.
2.  For at kunne få tilskud skal initiativtagere til projekter fremlægge en plan for integration af lige muligheder i forvaltningen af virksomhedens aktivitet og forpligte sig til at indarbejde og vedligeholde planen i mindst fem år (disse tilskud finansieres af gruppe III i bilag II).
Ændring 131
Artikel 41 b (ny)
Artikel 41b
Finansieringsteknik
Fonden kan inden for de lofter, der er fastsat i afsnit VI, bidrage til indførelse af finansieringsteknikinstrumenter til justering af fiskerikapaciteten i sektoren i de ugunstigt stillede EU-regioner.
Ændring 132
Kapitel IV, overskrift
PRIORITERET OPGAVE 4: BÆREDYGTIG UDVIKLING AF KYSTFISKERIOMRÅDER
PRIORITERET OPGAVE 4: BÆREDYGTIG UDVIKLING AF FISKERI- OG AKVAKULTUROMRÅDER
Ændring 133
Artikel 42, stk. 1
1.  Fonden kan ud over de øvrige EF-instrumenter yde bistand til bæredygtig udvikling og forbedring af livskvaliteten i de støtteberettigede kystfiskeriområder som led i en overordnet strategi, der skal støtte gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks mål, især under hensyntagen til dens socioøkonomiske konsekvenser.
1.  Fonden kan ud over de øvrige EF-instrumenter yde bistand til bæredygtig udvikling og forbedring af livskvaliteten i de støtteberettigede fiskeriområder, særlig i perifere kystområder, som led i en overordnet strategi, der skal støtte gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks mål, især under hensyntagen til dens socioøkonomiske konsekvenser.
Ændring 135
Artikel 42, stk. 3, afsnit 2
Et kystfiskeriområde er normalt mindre end et NUTS III-område og grænser op til et hav eller en sø eller indbefatter en flodmunding med tilknytning til fiskeri. Området skal være rimeligt sammenhængende set ud fra et geografisk, oceanografisk, økonomisk og socialt synspunkt.
Et fiskeri- og akvakulturområde sidestilles med områder, der grænser op til et hav eller en sø eller indbefatter en flodmunding med tilknytning til fiskeri eller akvakultur. Området skal være rimeligt sammenhængende set ud fra et geografisk, oceanografisk, økonomisk og socialt synspunkt.
Ændring 136
Artikel 42, stk. 3, afsnit 3
Området skal have lav befolkningstæthed, og en stor andel af befolkningen skal være beskæftiget inden for fiskerisektoren, fiskeriet skal være på retur, og der må ikke være nogen kommuner med over 100.000 indbyggere.
udgår
Ændring 137
Artikel 43, stk. 1, indledning
1.  Som led i den bæredygtige udvikling af kystfiskeriområderne kan der ydes støtte til:
1.  Som led i den bæredygtige udvikling af fiskeri- og akvakulturområderne kan der ydes støtte til:
Ændring 138
Artikel 43, stk. 1, litra a
a) omstrukturering og omlægning af økonomiske aktiviteter, især ved fremme af grøn turisme, såfremt dette ikke medfører en forøgelse af fiskeriindsatsen
a) omstrukturering og omlægning af økonomiske aktiviteter, især ved fremme af turistmæssige aktiviteter forbundet med fiskeri, såfremt dette ikke medfører en forøgelse af fiskeriindsatsen
Ændring 139
Artikel 43, stk. 1, litra b
b) diversificering af beskæftigelsen ved fremme af yderligere beskæftigelsesmuligheder for erhvervsaktive inden for fiskeriet, så der skabes flere eller alternative arbejdspladser uden for fiskerisektoren
b) diversificering af beskæftigelsen ved fremme af yderligere beskæftigelsesmuligheder for erhvervsaktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, så der skabes flere eller alternative arbejdspladser uden for fiskerisektoren
Ændring 141
Artikel 43, stk. 1, litra d
d) støtte til små fiskeriinfrastrukturer og fremme af turisme
d) støtte til små fiskeriinfrastrukturer og fremme af turistmæssige aktiviteter forbundet med fiskeriet
Ændring 142
Artikel 43, stk. 2
2.  Fonden kan som et supplement svarende til højst 15 % af den berørte prioriterede opgave finansiere foranstaltninger til fremme og forbedring af faglige kvalifikationer, omskoling og jobintegration, især for kvinder, forudsat at disse foranstaltninger udgør en integrerende del af en strategi for bæredygtig udvikling for kystområder, og at de er direkte forbundet med de foranstaltninger, som er beskrevet i stk. 1.
2.  Fonden kan som et supplement svarende til højst 20 % af den berørte prioriterede opgave finansiere foranstaltninger til fremme og forbedring af faglige kvalifikationer, omskoling og jobintegration, især for kvinder, forudsat at disse foranstaltninger udgør en integrerende del af en strategi for bæredygtig udvikling for fiskeri- og akvakulturområder, og at de er direkte forbundet med de foranstaltninger, som er beskrevet i stk. 1.
Ændring 143
Artikel 43, stk. 3
3.  Støtte, der ydes i henhold til stk. 1, må ikke bruges til fornyelse eller modernisering af fiskerfartøjer.
udgår
Ændring 144
Artikel 43, stk. 4
4.  Modtagerne af støtte som nævnt i stk. 1, litra a) og b), og stk. 2 skal enten være beskæftiget i fiskeriet eller have et job, der er fiskeriafhængigt.
4.  Modtagerne af støtte som nævnt i stk. 1, litra a) og b), og stk. 2 skal enten være beskæftiget i fiskeri- eller akvakultursektoren eller have et job, der er afhængigt af disse sektorer.
Ændring 145
Artikel 43, stk. 5
5.  Hvis en foranstaltning, der er støtteberettiget i henhold til denne artikel, også er berettiget til støtte fra et andet EF-støtteinstrument, gør medlemsstaten det klart ved udarbejdelsen af sit program, om foranstaltningen støttes af fonden eller af et andet EF-støtteinstrument.
5.  Hvis en foranstaltning, der er støtteberettiget i henhold til denne artikel, også er berettiget til støtte fra et andet EF-støtteinstrument, gør medlemsstaten det klart ved udarbejdelsen af sit program, om foranstaltningen støttes af fonden eller af et andet EF-støtteinstrument og tage hensyn til behovet for synergi mellem andre fonde såsom EFRU for at opfylde de mål, der bliver fastsat i grønbogen om en søfartsstrategi.
Ændring 146
Artikel 43, stk. 5 a (nyt)
5a. Fonden bør ligeledes yde tilskud til investeringer om bord på fartøjer, som skal forbedre sikkerheden, arbejdsforholdene, hygiejnen og produkternes kvalitet samt investeringer til styrkelse af fiskeriets selektivitet.
Ændring 147
Artikel 44, overskrift
Deltagelse i bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder
Deltagelse i bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder
Ændring 148
Artikel 44, stk. 1
1.  Der gennemføres aktioner for at bidrage til bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder på et givet område af en gruppe af lokale offentlige eller private partnere, der er nedsat til det formål, i det følgende benævnt "kystaktionsgruppe" (KAG). Hver KAG, der nedsættes i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning, udvælges åbent efter offentlig indkaldelse af forslag.
1.  Der gennemføres aktioner for at bidrage til bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder på et givet område af lokale offentlige eller halv-offentlige organer eller af en gruppe af lokale offentlige eller private partnere, der er nedsat til det formål, i det følgende benævnt "kystaktionsgruppe" (KAG). Hver KAG, der nedsættes i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning, udvælges åbent efter offentlig indkaldelse af forslag.
Ændring 149
Artikel 44, stk. 2
2.  Den private sektor skal være ansvarlig for mindst to tredjedele af de projekter, som gennemføres på initiativ af KAG.
udgår
Ændring 150
Artikel 45, stk. 1, afsnit 2, litra g a (nyt)
ga) socioøkonomiske undersøgelser, som vedrører genopretningsforanstaltningernes drastiske indvirkning og er direkte forbundet med gennemførelsen af programmet.
Ændring 151
Artikel 54, stk. 4, litra a
a) moms
a) moms, som er fradragsberettiget
Ændring 152
Artikel 56, stk. 1, litra i a (nyt)
ia) effektive inddrivelsesprocedurer.
Ændring 153
Artikel 58, stk. 1, litra j a (nyt)
ja) at sørge for, at alle EF-midler, som konstateres uretmæssigt udbetalt som følge af uregelmæssigheder, inddrives, eventuelt med renter, at føre regnskab over beløb, der skal inddrives, og tilbagebetale inddrevne beløb til Kommissionen ved fradrag i den næste oversigt over udgifter.
Ændring 154
Artikel 59, stk. 6
6. at sørge for, at alle EF-midler, som konstateres uretmæssigt udbetalt som følge af uregelmæssigheder, inddrives, eventuelt med renter, at føre regnskab over beløb, der skal inddrives, og så vidt muligt tilbagebetale inddrevne beløb til Kommissionen ved fradrag i den næste oversigt over udgifter.
udgår
Ændring 155
Artikel 65, stk. 4 a (nyt)
4a. De årlige og endelige rapporter skal offentliggøres.
Ændring 156
Artikel 74
Mellemliggende betalinger og saldobetalinger beregnes, ved at medfinansieringssatsen for hver prioriteret opgave anvendes på de offentlige udgifter, der er godkendt i henhold til den prioriterede opgave på grundlag af en oversigt over udgifter, som den myndighed, der er ansvarlig for godkendelsen, har godkendt.
Mellemliggende betalinger og saldobetalinger beregnes, ved at medfinansieringssatsen for hver prioriteret opgave anvendes på de offentlige udgifter, der er godkendt i henhold til denne foranstaltning på grundlag af en oversigt over udgifter, som den myndighed, der er ansvarlig for godkendelsen, har godkendt , eller refunderes i forhold til de faktisk afholdte udgifter og godkendes af certificeringsmyndigheden .
Ændring 157
Artikel 95, stk. 5
5.  Hvis der skal inddrives beløb som følge af en annullering i henhold til stk. 1, indleder den ansvarlige tjeneste eller det ansvarlige organ en inddrivelsesprocedure og meddeler godkendelses- og forvaltningsmyndigheden dette. Der aflægges rapport om inddrivelser og føres regnskab herover.
5.  Hvis der skal inddrives beløb som følge af en annullering i henhold til stk. 1, indleder forvaltningsmyndigheden straks en inddrivelsesprocedure og meddeler godkendelses- og forvaltningsmyndigheden dette. Der aflægges rapport om inddrivelser og føres regnskab herover i henhold til fællesskabslovgivningen.
Ændring 158
Bilag II, gruppe 2
Foranstaltninger til bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder (artikel 43), investeringer om bord på fiskerfartøjer (artikel 27), investeringer i akvakultur (artikel 30), investeringer i forarbejdning og afsætning af fiskevarer (artikel 34) og fremme og udvikling af nye markeder (artikel 39).
Foranstaltninger til bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder (artikel 43), investeringer om bord på fiskerfartøjer (artikel 27), investeringer i akvakultur (artikel 30), investeringer i forarbejdning og afsætning af fiskevarer (artikel 34) og fremme og udvikling af nye markeder (artikel 39), kollektive aktioner (artikel 36), bygninger (artikel 33), fiskerihavne (artikel 38), ombygning af fiskerfartøjer eller anvendelse af dem til andre formål (artikel 41).
Ændring 159
Bilag II, gruppe 3, indledning
• Som led i planer for justering af fiskeriindsatsen, jf. artikel 23, litra a), første led:
• Som led i planer for justering af fiskeriindsatsen, jf. artikel 23, litra a):
Ændring 160
Bilag II, gruppe 3, led 3a (nyt)
-  Ligestilling (artikel 41a)
Ændring 161
Bilag II, gruppe 3, sidste del
• Foranstaltninger til fordel for kystfiskeri i mindre omfang, jf. artikel 27a, stk. 3 og 4.
• Foranstaltninger til fordel for kystfiskeri i mindre omfang, jf. artikel 27a.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik