Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0169(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0217/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0217/2005

Συζήτηση :

PV 05/07/2005 - 13

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0282

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 643kWORD 403k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το "Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο" (COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0497)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0212/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0217/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   διευκρινίζει ότι οι πιστώσεις που παρατίθενται στην πρόταση απόφασης είναι καθαρά ενδεικτικές μέχρις ότου συναφθεί συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές για τη περίοδο από 2007 και έπειτα·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει, μόλις εγκριθούν οι μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές, τα ποσά που αναφέρονται στην πρόταση κανονισμού ή, ενδεχομένως, να υποβάλει τα προσαρμοσθέντα ποσά προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμβατότητά τους με τα ανώτατα όρια·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 της Συνθήκης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της δραστηριότητας, ο οποίος απορρέει από την κοινωνική δομή του κλάδου καθώς και από τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών που ασχολούνται με αλιευτικές δραστηριότητες.
(4)  Βάσει του άρθρου 33, παράγραφος 2, της Συνθήκης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της δραστηριότητας, ο οποίος απορρέει από την κοινωνική δομή του κλάδου καθώς και από τις διαρθρωτικές, φυσικές και γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών που ασχολούνται με αλιευτικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι δραστηριότητες του Ταμείου και οι πράξεις, στη χρηματοδότηση των οποίων συμμετέχει, θα πρέπει να είναι συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να συμμορφούνται με το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας.
(9)  Οι δραστηριότητες του Ταμείου και οι πράξεις, στη χρηματοδότηση των οποίων συμμετέχει, θα πρέπει να είναι συμβατές με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να συμμορφούνται με το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και τα μέτρα εφαρμογής του.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τη δράση των κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει σε αυτήν και, θα πρέπει, προκειμένου να διασφαλίζει σημαντική προστιθέμενη αξία, να ενισχυθεί η εταιρική σχέση. Αυτό αφορά τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για το περιβάλλον και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και άλλων αρμόδιων οργανισμών. Οι σχετικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προπαρασκευή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων.
(10)  Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τη δράση των κρατών μελών ή να επιδιώκει να συμβάλει σε αυτήν και, θα πρέπει, προκειμένου να διασφαλίζει σημαντική προστιθέμενη αξία, να ενισχυθεί η εταιρική σχέση. Αυτό αφορά τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις άλλες αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για το περιβάλλον και την προώθηση της άρσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανόμενης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και άλλων αρμόδιων οργανισμών. Οι σχετικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προπαρασκευή, στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Βάσει του άρθρου 274 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους που επιτρέπουν στην Επιτροπή να επιτελεί τα καθήκοντά της για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(13)  Βάσει του άρθρου 274 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους που επιτρέπουν στην Επιτροπή να επιτελεί τα καθήκοντά της για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.
Tροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Είναι αναγκαίο να ληφθούν συνοδευτικά μέτρα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ιδίως με τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της μέσω της εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής παράκτιων ζωνών.
(24)  Είναι αναγκαίο να ληφθούν συνοδευτικά μέτρα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ιδίως με τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της μέσω της εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής παράκτιων ζωνών με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την παροχή αειφόρου απασχόλησης.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Ο κοινοτικός στόλος θα πρέπει να μειωθεί προκειμένου να προσαρμοστεί προς τους διαθέσιμους και τους προσβάσιμους πόρους.
(29)  Θα πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια προσαρμογής του κοινοτικού στόλου στους διαθέσιμους πόρους όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία ως προς τους πόρους και να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ίδιου του στόλου.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)
(29α) Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητο να καταρτισθεί πραγματικό Μητρώο Κοινοτικών Αλιευτικών Πλοίων, ακριβές, διαφανές και αξιόπιστο, ενιαίο για όλα τα κράτη μέλη, στο οποίο θα καταγράφονται τα αλιευτικά σκάφη κατά τμήμα στόλου και κατά κράτος, με ένδειξη της χωρητικότητας και της ισχύος, και συνεπώς όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν τα ίδια κριτήρια για τη μέτρηση της χωρητικότητας και της ισχύος των σκαφών τους, υπό την εποπτεία της Επιτροπής.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 29β (νέα)
(29β) Οι μεταβιβάσεις κοινοτικών αλιευτικών πλοίων σε τρίτες χώρες όχι μόνο συμβάλλουν στη μείωση της αλιευτικής ικανότητας στα κοινοτικά ύδατα αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας εκτός των κοινοτικών υδάτων.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Θα απαιτηθούν κοινωνικοοικονομικά συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η αναδιάρθρωση των αλιευτικών στόλων.
(30)  Θα απαιτηθούν κοινωνικοοικονομικά συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η προσαρμογή των αλιευτικών στόλων στους πόρους που έχουν καταγραφεί στις ζώνες στόχου για τους ενδιαφερόμενους στόλους.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων στην υδατοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής βιωσιμότητας των κλάδων αυτών· για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να εντοπιστεί ένας περιορισμένος αριθμός στόχων προτεραιότητας όσον αφορά την παροχή συνδρομής και να επικεντρωθούν οι διαρθρωτικές ενισχύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
(33)  Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων στην υδατοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής βιωσιμότητας των κλάδων αυτών.
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Μέσω τεχνικής συνδρομής, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει στήριξη για αξιολογήσεις, μελέτες, πιλοτικά προγράμματα και ανταλλαγές εμπειρίας, με στόχο την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων και πρακτικών που συμβάλλουν στην απλή και διαφανή υλοποίηση.
(35)  Μέσω τεχνικής συνδρομής, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει στήριξη για αξιολογήσεις, μελέτες, πιλοτικά προγράμματα, πειραματικές αλιευτικές εκστρατείες και ανταλλαγές εμπειρίας, με στόχο την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων και πρακτικών που συμβάλλουν στην απλή και διαφανή υλοποίηση.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)  Η αποτελεσματικότητα και η επίπτωση των δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων εξαρτάται επίσης από βελτιωμένη και περισσότερο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση. Θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές ευθύνες των κρατών μελών και της Επιτροπής και να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αξιολόγησης.
(37)  Η αποτελεσματικότητα και η επίπτωση των δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων εξαρτάται επίσης από βελτιωμένη και περισσότερο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση και διαφάνεια. Θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές ευθύνες των κρατών μελών και της Επιτροπής και να θεσπιστούν ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αξιολόγησης καθώς και της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού σε αυτήν.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 53
(53)  Θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, της 21ης Ιουνίου 1999 και (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για τον καθορισμό των κριτηρίων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τη μεταποίησή και εμπορία των προϊόντων τους, καθώς και άλλες διατάξεις. Ωστόσο, για την ορθή εκτέλεση δράσεων συνδρομής, καθώς και δράσεων και προγραμμάτων που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, οι καταργούμενες διατάξεις θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για τον σκοπό αυτό.
(53)  Θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για τον καθορισμό των κριτηρίων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τη μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων τους, καθώς και άλλες διατάξεις. Ωστόσο, για την ορθή εκτέλεση δράσεων συνδρομής, καθώς και δράσεων και προγραμμάτων η πίστωση των οποίων ανελήφθη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και που πληρώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008, οι καταργούμενες διατάξεις θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 15
Άρθρο 1
Με τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζεται Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (το οποίο στο εξής καλείται "Ταμείο") και καθορίζεται το πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας και των παράκτιων αλιευτικών ζωνών.
Με τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζεται Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (το οποίο στο εξής καλείται "Ταμείο") και καθορίζεται το πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης για την αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των παράκτιων αλιευτικών ζωνών.
Τροπολογία 16
Άρθρο 3, στοιχείο (ε)
(ε) "υδατοκαλλιέργεια" σημαίνει την εκτροφή ή την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος· οι οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου καθ'όλη τη διάρκεια της φάσεως εκτροφής ή καλλιέργειας, μέχρι και τη στιγμή της συλλογής τους·
(ε) "υδατοκαλλιέργεια", περιλαμβανομένης της 'vallicoltura' (ιχθυοκαλλιέργεια σε ιταλικές λιμνοθάλασσες) και της οστρακοκαλλιέργειας, σημαίνει την εκτροφή ή την καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος· πρέπει να υποστηριχθεί μόνον εφόσον δεν επιβαρύνει το περιβάλλον· οι οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου καθ'όλη τη διάρκεια της φάσεως εκτροφής ή καλλιέργειας, μέχρι και τη στιγμή της συλλογής τους·
Τροπολογία 17
Άρθρο 3, στοιχείο (στ)
(στ) "πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση" σημαίνει μία πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·
Διαγράφεται
Τροπολογία 18
Άρθρο 4, στοιχείο (β)
(β) την προώθηση της βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των πόρων και της ικανότητας του κοινοτικού στόλου·
(β) την προώθηση, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, από τη στιγμή που θα εξασφαλισθεί η βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των πόρων και της αλιευτικής ικανότητας και οικονομικής βιωσιμότητας του κοινοτικού στόλου, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εφοδιασμού της κοινοτικής αγοράς·
Τροπολογία 19
Άρθρο 4, στοιχείο (βα) (νέο)
(βα) την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 20
Άρθρο 4, στοιχείο (δ)
(δ) τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων·
(δ) τη συμβολή στην προστασία και τη βελτίωση των ζώντων φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, όποτε συνδέονται με τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·
Τροπολογία 21
Άρθρο 4, στοιχείο (στα) (νέο)
(στα) την προώθηση ευνοϊκότερης μεταχείρισης για τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 299 της Συνθήκης.
Τροπολογία 22
Άρθρο 5
Η στήριξη του κλάδου της αλιείας παρέχεται από Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (το οποίο στο εξής καλείται "Ταμείο" ή "ΕΤΑ"). Τα μέτρα που εφαρμόζονται βάσει του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης και των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα μέτρα αυτά συνοδεύουν και συμπληρώνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα άλλα κοινοτικά μέσα και πολιτικές.
Η στήριξη του κλάδου της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας παρέχεται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (το οποίο στο εξής καλείται "Ταμείο" ή "ΕΤΑΥ"). Τα μέτρα που εφαρμόζονται βάσει του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης και των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα μέτρα αυτά συνοδεύουν και συμπληρώνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα άλλα κοινοτικά μέσα και πολιτικές.
Τροπολογία 23
Άρθρο 6, παράγραφος 4
4.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο δεν συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας.
4.  Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο δεν συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας σε περιοχές όπου υφίσταται εμφανής κίνδυνος υπεραλίευσης. Οι πόροι του Ταμείου δεν χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση αύξησης της αλίευσης ειδών για τα οποία έχουν επιβληθεί ποσοστώσεις ή έχουν ληφθεί άλλα μέτρα ή όταν τα αποθέματά τους βρίσκονται εκτός βιολογικά ασφαλών παραμέτρων. Εντούτοις, επιτρέπεται η χρηματοδότηση των μέτρων αλιείας που αφορούν τα είδη, τα οποία σαφώς δεν αλιεύονται σε επαρκή βαθμό.
Τροπολογία 24
Άρθρο 11, δεύτερο εδάφιο
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προώθηση των δράσεων που έχουν ως στόχο την αύξηση του ρόλου των γυναικών στον κλάδο της αλιείας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προώθηση των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών σε διεθνικό επίπεδο, που έχουν ως στόχο την αύξηση του ρόλου των γυναικών στον κλάδο της αλιείας.
Τροπολογία 25
Άρθρο 13
Η Επιτροπή καταρτίζει, ανά κράτος μέλος, ενδεικτικές αναλύσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται για την περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013, διαχωρίζοντας το μερίδιο που συμβάλλει στο στόχο σύγκλισης με τη χρήση των εξής αντικειμενικών κριτηρίων: το μέγεθος του κλάδου της αλιείας στο κράτος μέλος, την κλίμακα προσαρμογής που απαιτείται για την αλιευτική προσπάθεια, το επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και τη συνέχιση των εφαρμοζόμενων μέτρων.
Η Επιτροπή καταρτίζει, ανά κράτος μέλος, ενδεικτικές αναλύσεις των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται για την περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013, διαχωρίζοντας το μερίδιο που συμβάλλει στο στόχο σύγκλισης με τη χρήση των εξής αντικειμενικών κριτηρίων: το μέγεθος του κλάδου της αλιείας στο κράτος μέλος, την κλίμακα προσαρμογής που απαιτείται για την αλιευτική προσπάθεια, το επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας και τη συνέχιση των εφαρμοζόμενων μέτρων, καθώς και την επίδραση της ιχθυοβιομηχανίας στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.
Τροπολογία 26
Άρθρο15, παράγραφος 1
1.  Εντός τριών μηνών από την έγκριση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, και πριν την υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο που καλύπτει τον κλάδο της αλιείας.
1.  Εντός έξι μηνών από την έγκριση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, και πριν την υποβολή του επιχειρησιακού προγράμματος, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο που καλύπτει τον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 27
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο (α)
(α) τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας και της αλιευτικής ικανότητας και τον καθορισμό των πόρων και των προθεσμιών για την επίτευξη του στόχου όσον αφορά τον σχετικό τύπο αλιείας και αλιευτικό στόλο·
(α) την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας και της αλιευτικής ικανότητας και τον καθορισμό των πόρων και των προθεσμιών για την επίτευξη του στόχου όσον αφορά τον σχετικό τύπο αλιείας και αλιευτικό στόλο·
Τροπολογία 28
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο (β)
(β) την ανάπτυξη των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας·
(β) την αειφόρο ανάπτυξη των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας·
Τροπολογία 29
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο (δ)
(δ) τη στρατηγική εφοδιασμού προϊόντων αλιείας και την ανάπτυξη αλιευτικών δραστηριοτήτων εκτός των κοινοτικών υδάτων·
(δ) τη στρατηγική εφοδιασμού προϊόντων αλιείας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκτός των κοινοτικών υδάτων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων·
Τροπολογία 30
Άρθρα 15, παράγραφος 4, στοιχείο (εα) (νέο)
(εα) την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων βιολογικών πόρων·
Τροπολογία 31
Άρθρο 15, παράγραφος 4α (νέα)
4a. Τα εθνικά στρατηγικά προγράμματα δημοσιεύονται μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή.
Τροπολογία 32
Άρθρο 18, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο (δα) (νέο)
(δα) σχέδιο δράσης για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Τροπολογία 33
Άρθρο 20, παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα το αργότερο πέντε μήνες από την επίσημη υποβολή του από το κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 18.
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα το αργότερο πέντε μήνες από την επίσημη υποβολή του από το κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 18. Το πρόγραμμα αυτό δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 34
Άρθρο 23, στοιχείο (α), πέμπτη περίπτωση
- εθνικών σχεδίων εξόδου από το στόλο μέγιστης διάρκειας δύο ετών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 11 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας του κοινοτικού αλιευτικού στόλου.
- εθνικών σχεδίων εξόδου από το στόλο μέγιστης διάρκειας της περιόδου προγραμματισμού στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 11 έως 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας του κοινοτικού αλιευτικού στόλου.
Τροπολογία 35
Άρθρο 23, στοιχείο (α), περίπτωση 5α (νέα)
- της καθιέρωσης ζωνών προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών ή περιόδων διακοπής της δραστηριότητας, περιορισμού της δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές, ή ζωνών όπου δεν επιτρέπεται η αλίευση.
Τροπολογία 36
Άρθρο 24, παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιό του την πολιτική του για την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας. Δίδει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση.
1.  Κάθε κράτος μέλος καθορίζει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιό του την πολιτική του για την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας. Δίδει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 23.
Τροπολογία 37
Άρθρο 24, παράγραφος 2
2.  Τα εθνικά σχέδια προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπονται στο άρθρο 23 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση περιλαμβάνουν μέτρα για τη μόνιμη διακοπή αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.
2.  Τα εθνικά σχέδια προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπονται στο άρθρο 23, στοιχείο α), πρώτη περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μόνιμη διακοπή αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25.
Τροπολογία 38
Άρθρο 24, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο
6.  Η διάρκεια των εθνικών σχεδίων προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρονται στο άρθρο 23 στοιχείο α) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη.
6.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα εθνικά σχέδια προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρονται στο άρθρο 23, στοιχείο α), καθ' όλη την περίοδο ισχύος του ΕΤΑΥ, που δεν πρέπει να υπερβαίνει πενταετή περίοδο προγραμματισμού.
Τροπολογία 39
Άρθρο 24, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 στοιχείο α), πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση, τα εθνικά σχέδια θεσπίζονται από τα κράτη μέλη εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23, στοιχείο α), πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση, τα εθνικά σχέδια θεσπίζονται από τα κράτη μέλη εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.
Τροπολογία 40
Άρθρο 24, παράγραφος 6, τρίτο εδάφιο
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης για τα επηρεαζόμενα σκάφη και αλιείς εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της Επιτροπής.
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23, στοιχείο α), τρίτη περίπτωση, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης για τα επηρεαζόμενα σκάφη και αλιείς εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της Επιτροπής.
Τροπολογία 41
Άρθρο 25, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Το Ταμείο παρέχει συνδρομή για τη συγχρηματοδότηση της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος σχεδίου προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στο άρθρο 23 στοιχείο α). Η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ενός σκάφους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διάλυση του σκάφους ή την αλλαγή της χρήσης του για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
1.  Το Ταμείο παρέχει συνδρομή για τη συγχρηματοδότηση της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος σχεδίου προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στο άρθρο 23, στοιχείο α), ή μετά από απόφαση για εθελοντική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας που οδηγεί σε μείωση της αλιευτικής ικανότητας. Η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ενός σκάφους μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διάλυση του σκάφους ή την αλλαγή της χρήσης του για μη αλιευτικές δραστηριότητες, με τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων ή την εξαγωγή για λόγους άλλους από την αλιεία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ποσοστό συμμετοχής του ταμείου που προβλέπεται από την Ομάδα 1 του πλαισίου που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ θα μειώνεται στο 50%.
Τροπολογία 42
Άρθρο 25, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίζουν το επίπεδο των δημόσιων ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη αναλογία κόστους / αποτελεσματικότητας με βάση ένα ή περισσότερα από τα εξής αντικειμενικά κριτήρια:
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίζουν το επίπεδο των δημόσιων ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη αναλογία κόστους / αποτελεσματικότητας με βάση το εξής αντικειμενικό κριτήριο:
(α) την τιμή του αλιευτικού σκάφους στην εθνική αγορά ή την ασφαλιστική αξία του·
(β) τον κύκλο εργασιών του σκάφους·
(γ) την ηλικία του σκάφους και τη χωρητικότητα ή ισχύ των μηχανών του που εκφράζονται σε GT ή kW, αντίστοιχα.
(γ) την ηλικία του σκάφους και τη χωρητικότητα ή ισχύ των μηχανών του που εκφράζονται σε GT ή kW, αντίστοιχα.
Τροπολογία 43
Άρθρο 26, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Στο πλαίσιο σχεδίων προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρονται στο άρθρο 23 στοιχείο α) πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση, το Ταμείο μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση μέτρων ενίσχυσης για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών για μέγιστη περίοδο ενός έτους, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος.
1.  Στο πλαίσιο σχεδίων προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρονται στο άρθρο 23, στοιχείο α), πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση, το Ταμείο μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση μέτρων ενίσχυσης για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών για ελάχιστη περίοδο τριών μηνών και μέγιστη δύο ετών, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού.
Τροπολογία 44
Άρθρο 26, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Τα εν λόγω μέτρα προσωρινής παύσης των δραστηριοτήτων πρέπει να συνοδεύουν σχέδιο προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας το οποίο εξασφαλίζει εντός διετίας μόνιμη μείωση από απόψεως αλιευτικής ικανότητας ίση τουλάχιστον με τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας που προκύπτει από την προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 45
Άρθρο 26, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν άπαξ αίτηση αποζημίωσης για πλοιοκτήτες και αλιείς στο πλαίσιο των σχεδίων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως το πρόγραμμα Natura 2000, στο μέτρο που αυτό οδηγεί σε μείωση του αλιευτικού στόλου.
Τροπολογίες 46 και 47
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
(α) που προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·
(α) που επιτρέπουν προσαρμογές για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία, καλύτερες συνθήκες εργασίας και, γενικά, καλύτερη διαβίωση των εργαζομένων στα πλοία, περιλαμβανομένης και της αλλαγής κινητήρα·
Η αντικατάσταση κινητήρων θα μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για λόγους ασφάλειας, εξοικονόμησης καυσίμου, ή καλύτερης συμβατότητας με το περιβάλλον, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμιά αύξηση της αλιευτικής ικανότητας·
Τροπολογίες 48, 55 και 57
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (αα) (νέο)
(αα) που προβλέπει περισσότερο επιλεκτικές και φιλοπεριβαλλοντικές τεχνικές, ώστε να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, να ενισχύεται η ποιότητα και η ασφάλεια των αλιευμάτων που αποθηκεύονται επί του σκάφους, και να βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας και ασφάλειας·
Τροπολογία 49
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
(β) που καθιστά δυνατή τη διατήρηση επί του σκάφους αλιευμάτων, των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη·
(β) που καθιστά δυνατή τη διατήρηση επί του σκάφους αλιευμάτων, των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη, καθώς και των υποπροϊόντων που προέρχονται από την επί του πλοίου επεξεργασία των αλιευμάτων·
Τροπολογία 50
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο)
(βα) στα πλοία που χρειάζονται αντικατάσταση του κινητήρα τους για λόγους ασφάλειας ή με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
Τροπολογία 52
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)
(γα) για την ανανέωση του στόλου με σκοπό την αντικατάσταση των πλοίων μήκους κάτω των 12 μέτρων. Πλοία άνω των 20 ετών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας είναι επίσης επιλέξιμα για αντικατάσταση·
Τροπολογία 54
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (δα) (νέο)
(δα) για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας·
Τροπολογία 56
Άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (δβ) (νέο)
(δβ) για να ληφθεί περισσότερο υπόψη η επίπτωση της αλιευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, κυρίως με τη μείωση των εκπομπών ρύπων από το πλοίο·
Τροπολογία 58
Άρθρο 27, παράγραφος 2
2.  Το Ταμείο μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την επίτευξη της επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων υπό τον όρο ότι το σχετικό σκάφος επηρεάζεται από σχέδιο αποκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος α) πρώτη περίπτωση, αλλάζει αλιευτική μέθοδο και εγκαταλείπει τον σχετικό τύπο αλιείας προκειμένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία και υπό τον όρο ότι η επένδυση αφορά μόνο την πρώτη αντικατάσταση του αλιευτικού εργαλείου.
2.  Το Ταμείο μπορεί να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την επίτευξη της επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων υπό τον όρο ότι το σχετικό σκάφος αλλάζει αλιευτική μέθοδο και εγκαταλείπει τον σχετικό τύπο αλιείας προκειμένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία και υπό τον όρο ότι η επένδυση αφορά μόνο την πρώτη αντικατάσταση του αλιευτικού εργαλείου.
Τροπολογία 59
Άρθρο 27, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Το Ταμείο προβλέπει δυνατότητα εκσυγχρονισμού όλων των κατηγοριών αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα τους για λόγους ασφαλείας και υπό την αίρεση ότι η ισχύς του νέου κινητήρα δεν θα υπερβαίνει εκείνη του παλαιού.
Τροπολογία 60
Άρθρο 27α
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας" σημαίνει την αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενο εργαλείο που περιλαμβάνεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος 1 του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 26/2004, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας.
1.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας" σημαίνει την αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενο εργαλείο που περιλαμβάνεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος 1 του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 26/2004, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας.
2.  Στην περίπτωση που το Ταμείο παρέχει χρηματοδότηση για μέτρα βάσει του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού υπέρ της παράκτια αλιείας μικρής κλίμακας, το ποσοστό ιδιωτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής που εμφαίνεται στην ομάδα ΙΙ του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ μειώνεται κατά 20%.
2.  Στην περίπτωση που το Ταμείο παρέχει χρηματοδότηση για μέτρα βάσει του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού υπέρ της παράκτια αλιείας μικρής κλίμακας, το ποσοστό ιδιωτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής που εμφαίνεται στην ομάδα ΙΙ του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ μειώνεται κατά 20%.
3.  Στην περίπτωση που το Ταμείο παρέχει χρηματοδότηση για μέτρα βάσει του άρθρου 28 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα ποσοστά που εμφαίνονται στην ομάδα 3του παραρτήματος ΙΙ.
3.  Στην περίπτωση που το Ταμείο παρέχει χρηματοδότηση για μέτρα βάσει του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα ποσοστά που εμφαίνονται στην ομάδα 3 του παραρτήματος ΙΙ.
4.  Το Ταμείο μπορεί να συνεισφέρει στην καταβολή πριμοδοτήσεων για αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών που ασχολούνται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, προκειμένου:
4.  Το Ταμείο μπορεί να συνεισφέρει στην καταβολή πριμοδοτήσεων για αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών που ασχολούνται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, προκειμένου:
– να βελτιώσουν τη διαχείριση και τον έλεγχο των όρων πρόσβασης σε καθορισμένες ζώνες αλιείας·
– να βελτιώσουν τη διαχείριση και τον έλεγχο των όρων πρόσβασης σε καθορισμένες ζώνες αλιείας·
– να προαγάγουν την οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της αλυσίδας εμπορίας προϊόντων αλιείας·
– να προαγάγουν την οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης και της αλυσίδας εμπορίας προϊόντων αλιείας·
– να προωθήσουν σε εθελοντική βάση τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων·
– να ενθαρρύνουν σε εθελοντική βάση τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων·
– να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικές καινοτομίες (περισσότερο επιλεκτικές αλιευτικές μεθόδους πέραν εκείνων που απαιτούνται από τις απαιτήσεις των κανονισμών), οι οποίες δεν αυξάνουν την αλιευτική προσπάθεια.
– να ευνοήσουν τεχνολογικές καινοτομίες (περισσότερο επιλεκτικές αλιευτικές μεθόδους πέραν εκείνων που απαιτούνται από τις απαιτήσεις των κανονισμών), οι οποίες δεν αυξάνουν την αλιευτική προσπάθεια.
Χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις για την ανανέωση του στόλου, μεταξύ άλλων για τη χρησιμοποίηση επιλεκτικότερων τεχνικών και συστημάτων εντοπισμού των αλιευτικών πλοίων, καθώς και για τη βελτίωση της ασφάλειας στο πλοίο, των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξάνεται η αλιευτική προσπάθεια:
- να καθιερώσουν βιοαποικοδομήσιμο αλιευτικό εξοπλισμό σε ιδιαίτερα προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, με πρόβλεψη τηλεϊατρικής συνδρομής·
- να εξασφαλίσουν την ανανέωση του στόλου παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, όπου φαίνεται ότι η διαχείριση των εισόδων και των εξόδων του στόλου πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε η ικανότητα να μην υπερβαίνει τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.
Εφαρμόζονται τα ποσοστά που καθορίζονται στην ομάδα 3 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Εφαρμόζονται τα ποσοστά που καθορίζονται στην ομάδα 3 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 61
Άρθρο 27α, παράγραφος 4α (νέα)
4a. Η αντικατάσταση του σκάφους και της μηχανής για λόγους ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης καυσίμων πρέπει να είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγεται την αύξηση της ικανότητας.
Τροπολογία 62
Άρθρο 27β (νέο)
Άρθρο 27β
Κρατικές ενισχύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
Κρατικές ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου.
Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση μόνιμο καθεστώς ελέγχου και εκσυγχρονισμού του στόλου του, καταδεικνύοντας ότι η διαχείριση των εισόδων και των εξόδων του στόλου πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε η ικανότητα να μην υπερβαίνει τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/2004. Εφαρμόζονται τα ποσοστά που καθορίζονται στην ομάδα 3 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 63
Άρθρο 28, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Το Ταμείο δύναται να συμβάλει στη χρηματοδότηση κοινωνικοοικονομικών μέτρων που προτείνονται από τα κράτη μέλη για αλιείς οι οποίοι επηρεάζονται από εξελίξεις στον τομέα της αλιείας, και τα οποία αφορούν:
1.  Το Ταμείο συμβάλλει στη χρηματοδότηση κοινωνικοοικονομικών μέτρων που προτείνονται από τα κράτη μέλη για αλιείς οι οποίοι επηρεάζονται από εξελίξεις στον τομέα της αλιείας, και τα οποία αφορούν:
Τροπολογία 64
Άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
(α) τη διαφοροποίησή των δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης, για άτομα που απασχολούνται ενεργώς στον τομέα της αλιείας·
(α) τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της πολλαπλής απασχόλησης, περιλαμβανομένων των διαφόρων τύπων τουρισμού που συνδέεται με την αλιεία, για άτομα που απασχολούνται ενεργώς στον τομέα της αλιείας·
Τροπολογία 65
Άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο)
(βα) μαθήματα επιμόρφωσης όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, κατάρτιση στο χώρο εργασίας και ανταλλαγές μαθημάτων και σπουδών για όλους όσους εργάζονται στον αλιευτικό κλάδο στα κράτη μέλη·
Τροπολογία 66
Άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο (γα) (νέο)
(γα) περιορισμό των επιπτώσεων προσωρινών απαγορεύσεων αλίευσης·
Τροπολογία 67
Άρθρο 28, παράγραφος 1, στοιχείο (γβ) (νέο)
(γβ) απώλεια της θέσης εργασίας σε ένα σκάφος που θίγεται από μέτρα για την οριστική διακοπή της χρησιμοποίησής του.
Τροπολογία 68
Άρθρο 28, παράγραφος 2
2.  Το Ταμείο μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση μέτρων και πρωτοβουλιών επαγγελματικής κατάρτισης για νέους αλιείς οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους για πρώτη φορά
2.  Το Ταμείο μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση:
a) μεμονωμένων πριμοδοτήσεων στους αλιείς ηλικίας κάτω των 35 ετών που μπορούν να δικαιολογήσουν τουλάχιστον πέντε έτη άσκησης του επαγγέλματος του αλιέα ή που μπορούν να δικαιολογήσουν ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση, και οι οποίοι καθίστανται για πρώτη φορά ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους ευκαιρίας·
β) μέτρων κατάρτισης και ενθάρρυνσης στην κατάρτιση για νέους αλιείς οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν ιδιοκτήτες αλιευτικού σκάφους για πρώτη φορά.
Τροπολογία 69
Άρθρο 28, παράγραφος 2α (νέα)
2a. Το Ταμείο μπορεί να χορηγήσει ενισχύσεις υπό μορφήν κατ'αποκοπήν πριμοδοτήσεων στα μέλη του πληρώματος αλιευτικών πλοίων που αποσύρονται οριστικώς από την αλιευτική δραστηριότητα.
Τροπολογία 70
Άρθρο 28α (νέο)
Άρθρο 28α
Ενισχύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου οι οποίες δεν θα συνεπάγονται αύξηση της αλιευτικής ικανότητας
Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου, τα κράτη μέλη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους στόχους των επιπέδων αναφοράς για τον στόλο, κρατικούς και κοινοτικούς, και υπόκεινται σε συνεχές καθεστώς ελέγχου από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι οι είσοδοι και οι έξοδοι του στόλου αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης εις τρόπον ώστε η αλιευτική ικανότητα να μην υπερβαίνει τους προβλεπόμενους ετήσιους κρατικούς και κοινοτικούς στόχους, και διατηρούν σχέση μεταξύ εισόδων και εξόδων, εις τρόπον ώστε η αλιευτική ικανότητα να μην αυξάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Καταρτίζεται Κοινοτικό Μητρώο Αλιευτικών Πλοίων για όλα τα κράτη μέλη όπου αναφέρεται η ικανότητα και η ισχύς, με τα αυτά κριτήρια για τη μέτρησή τους και ευχερούς πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός του, τον οποίο ασκεί η Επιτροπή.
Τροπολογία 71
Άρθρο 28β (νέο)
Άρθρο 28β
Ενισχύσεις για την πραγματοποίηση πειραματικών εκστρατειών
Το Ταμείο μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα που προτείνονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την πραγματοποίηση πειραματικών εκστρατειών στη θάλασσα με σκοπό την αναζήτηση νέων ψαροτόπων και νέων αλιευτικών ειδών.
Τροπολογία 72
Άρθρο 28γ (νέο)
Άρθρο 28γ
Ενισχύσεις για τη σύσταση μικτών επιχειρήσεων με τρίτα κράτη
Το Ταμείο συμβάλλει στη χρηματοδότηση των εθνικών μέτρων για την οριστική εξαγωγή αλιευτικού πλοίου σε τρίτη χώρα μέσω της σύστασης μικτής επιχείρησης, κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων αρχών της χώρας για την οποία πρόκειται, και πάντοτε τηρουμένων των εξής προϋποθέσεων:
α) ότι η τρίτη χώρα στην οποία εξάγεται το πλοίο δεν είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα,
β) ότι η μεταφορά συνεπάγεται μείωση της αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με τους πόρους που αλίευε προηγουμένως το πλοίο,
γ) ότι η τρίτη χώρα δεν χρησιμοποιεί σημαία ευκαιρίας ή δεν επιδεικνύει ανοχή όσον αφορά την αλιεία που ασκείται παρανόμως, χωρίς επίσημα έγγραφα και εκτός κανονιστικού πλαισίου, τηρεί συνεπώς τους κανόνες διαχείρισης και διατήρησης των αλιευτικών πόρων της και παρέχει εγγυήσεις για πραγματικές αλιευτικές δυνατότητες.
Σε περίπτωση οριστικής μεταφοράς σε τρίτη χώρα, το αλιευτικό πλοίο πρέπει να εγγραφεί στο νηολόγιο της τρίτης αυτής χώρας χωρίς καθυστέρηση και να εφαρμοσθεί η οριστική απαγόρευση της επιστροφής του στα κοινοτικά ύδατα.
Τροπολογία 73
Άρθρο 29, παράγραφος 2
2.  Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, ιδίως με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών όσον αφορά την υγιεινή, την ανθρώπινη ή ζωική υγεία καθώς και την ποιότητα των προϊόντων, ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη για κοινοτική ενίσχυση.
2.  Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν όλα τα τμήματα της αλυσίδας παραγωγής, συμπεριλαμβανόμενης της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων, και την επέκταση, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων παραγωγής και των σκαφών αλίευσης μυδιών με δράγα, ιδίως με στόχο την αύξηση της παραγωγής ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας και τη βελτίωση των συνθηκών όσον αφορά την υγιεινή, την ανθρώπινη ή ζωική υγεία, των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στην υδατοκαλλιέργεια, καθώς και την ποιότητα των προϊόντων, από τη στιγμή της διάθεσης στην αγορά και εξής, καθώς και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη για κοινοτική ενίσχυση.
Τροπολογία 74
Άρθρο 29, παράγραφος 4
4.  Το Ταμείο δεν στηρίζει επενδύσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγής προϊόντων τα οποία δεν βρίσκουν κανονικές δυνατότητες διάθεσης στην αγορά, ή τα οποία θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην πολιτική διατήρησης των αλιευτικών πόρων.
4.  Το Ταμείο χορηγεί συνδρομή αποκλειστικά στις επενδύσεις που παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και που δεν δημιουργούν πλεονασματικές ικανότητες παραγωγής ή προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική διάθεσης στην αγορά των αλιευτικών πόρων· η πολιτική αυτή εφαρμόζεται επίσης στα βιομηχανικώς αλιευόμενα είδη που μεταποιούνται σε ιχθυοτροφές.
Τροπολογία 75
Άρθρο 29, παράγραφος 5
5.  Δεν χορηγείται ενίσχυση σε έργα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, για τα οποία δεν έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας.
5.  Χορηγείται ενίσχυση μόνον σε έργα που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όταν θα έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας.
Τροπολογία 76
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
(α) διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας·
(α) διαφοροποίηση προς νέα είδη, νέες μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αειφόρου οικολογικής παραγωγής όσον αφορά τις ανάγκες σε ενέργεια και ιχθυοπρωτεΐνες·
Τροπολογία 77
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (αα) (νέο)
(aα) εγγύηση του εφοδιασμού και συμβολή στην εξισορρόπηση του αλιευτικού εμπορικού ισοζυγίου της κοινοτικής αγοράς·
Τροπολογία 78
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (β)
β) εφαρμογή μεθόδων εκτροφής οι οποίες μειώνουν ουσιαστικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της αλιείας·
β) εφαρμογή μεθόδων εκτροφής οι οποίες μειώνουν ουσιαστικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον·
Τροπολογία 79
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο)
(βα) συμφωνίες για την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος·
Τροπολογία 80
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)
(δ) μέτρα κοινού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με την υδατοκαλλιέργεια, όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καθώς και μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης·
Διαγράφεται
Τροπολογία 81
Άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο (στα) (νέο)
(στα) προώθηση και αναζήτηση νέων εμπορικών διεξόδων.
Τροπολογία 82
Άρθρο 30, παράγραφος 2
2.  Οι ενισχύσεις επενδύσεων διαφυλάσσονται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Διαγράφεται
Τροπολογία 84
Άρθρο 31, παράγραφος 2, στοιχείο (γα) (νέο)
(γα) της αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού της υδατοκαλλιέργειας που έχει υποστεί ζημίες συνεπεία φυσικών και βιομηχανικών καταστροφών.
Τροπολογία 85
Άρθρο 31, παράγραφος 3
3.  Προκειμένου να λάβουν επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος άρθρου, οι ανάδοχοι έργων πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση να τηρήσουν υδατο-περιβαλλοντικές απαιτήσεις επί πέντε τουλάχιστον έτη, πέραν της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής πρακτικής στον τομέα υδατοκαλλιέργειας. Τα οφέλη των δεσμεύσεων αυτών πρέπει να αποδεικνύονται από εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων που διενεργείται από οργανισμό που ορίζεται από το κράτος μέλος.
3.  Προκειμένου να λάβουν επιχορηγήσεις βάσει του παρόντος άρθρου, οι ανάδοχοι έργων πρέπει να αναλάβουν τη δέσμευση να τηρήσουν υδατο-περιβαλλοντικές απαιτήσεις επί πέντε τουλάχιστον έτη, πέραν της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής πρακτικής στον τομέα υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 86
Άρθρο 31, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Η εσωτερική αλιεία (αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται για εμπορικούς σκοπούς από σκάφη τα αλιεύουν αποκλειστικώς στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών) είναι επιλέξιμη για ενισχύσεις και αναδιάρθρωση όπως η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των σκαφών που χρησιμοποιούνται για αυτού του τύπου την αλιεία. Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η άντληση πόρων του ταμείου για την εφαρμογή μέτρων ανάκτησης των αποθεμάτων χελιού.
Τροπολογία 87
Άρθρο 31, παράγραφος 4, εισαγωγικό μέρος
4.  Το μέγιστο ετήσιο ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που χορηγείται ως αντιστάθμιση για ένα υδατο-περιβαλλοντικό μέτρο καθορίζεται κατ" έτος από το κράτος μέλος στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα βάσει των εξής κριτηρίων:
4.  Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τις αντισταθμίσεις βάσει ενός ή περισσοτέρων των εξής κριτηρίων:
Τροπολογία 88
Άρθρο 31, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Χορηγείται έκτακτη αντιστάθμιση:
- σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, επί τη βάσει μέγιστης ανά εκτάριο ποσότητας της περιοχής της επιχείρησης στην οποία εφαρμόζονται οι υδατο-περιβαλλοντικές υποχρεώσεις·
- σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επί μέγιστη περίοδο 2 ετών από της ημερομηνίας που η επιχείρηση αρχίζει να στρέφεται προς την οικολογική παραγωγή·
Τροπολογία 89
Άρθρο 32, στοιχείο (α), εισαγωγικό μέρος
(α) στη χορήγηση αποζημίωσης σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων. Η μέγιστη διάρκεια χορήγησης της αντιστάθμισης ανέρχεται σε έξι μήνες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 2007-2013. Η αποζημίωση μπορεί να χορηγείται στην περίπτωση που η μόλυνση των μαλακίων λόγω του πολλαπλασιασμού πλαγκτού που παράγει τοξίνες ή της παρουσίας πλαγκτού που περιέχει βιοτοξίνες καθιστά αναγκαία την αναστολή της συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας:
(α) στη χορήγηση αποζημίωσης σε οστρακοκαλλιεργητές για τις απώλειες της παραγωγής λόγω της προσωρινής αναστολής της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων. Η μέγιστη διάρκεια χορήγησης της αντιστάθμισης ανέρχεται σε δώδεκα μήνες κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου 2007-2013. Η αποζημίωση μπορεί να χορηγείται στην περίπτωση που η μόλυνση των μαλακίων λόγω του πολλαπλασιασμού πλαγκτού που παράγει τοξίνες ή της παρουσίας πλαγκτού που περιέχει βιοτοξίνες καθιστά αναγκαία την αναστολή της συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας:
Τροπολογία 90
Άρθρο 32, στοιχείο (α), πρώτη περίπτωση
- επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων διαδοχικών μηνών, ή
- επί ανώτατο χρονικό διάστημα τριών διαδοχικών μηνών, ή
Τροπολογία 91
Άρθρο 32, στοιχείο (α), δεύτερη περίπτωση
- στην περίπτωση που η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σχετικής επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησής κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών.
- στην περίπτωση που η απώλεια που προκλήθηκε λόγω της αναστολής της συλλογής ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σχετικής επιχείρησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών.
Τροπολογία 92
Άρθρο 33, παράγραφος 1
1.  Στο πλαίσιο ειδικών στρατηγικών που περιλαμβάνονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και στον τομέα της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η ενίσχυση αυτή περιορίζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1.  Στο πλαίσιο ειδικών στρατηγικών που περιλαμβάνονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και στον τομέα της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 93
Άρθρο 33, παράγραφος 2
2.  Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, ιδίως με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών όσον αφορά την υγιεινή, την ανθρώπινη ή ζωική υγεία καθώς και την ποιότητα των προϊόντων, ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη για κοινοτική ενίσχυση.
2.  Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, με στόχο μεταξύ άλλων τη βελτίωση των συνθηκών όσον αφορά την υγιεινή, την ανθρώπινη ή ζωική υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανιχνευσιμότητα καθώς και την ποιότητα ή τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων, ή τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμη για κοινοτική ενίσχυση.
Τροπολογία 94
Άρθρο 34, παράγραφος 1
1.  Το Ταμείο στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας για την κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.
1.  Το Ταμείο στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας για την κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.
Τροπολογία 95
Άρθρο 34, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος
2.  Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 συμβάλλουν στη διατήρηση ή στην αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της αλιείας και στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:
2.  Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:
Τροπολογία 96
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (βα) (νέο)
(βα) παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητος για ιδιαίτερα εξειδικευμένες αγορές·
Τροπολογία 97
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)
(δ) στήριξη της αύξησης της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και απορριμμάτων·
(δ) στήριξη της αύξησης της χρήσης παραπροϊόντων και απορριμμάτων·
Τροπολογία 98
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)
(ε) εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου·
(ε) εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καινοτόμοι τρόποι παρουσίασης των προϊόντων ή ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου·
Τροπολογία 99
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)
(στ) εμπορία προϊόντων τα οποία προέρχονται κυρίως από εκφορτώσεις του τοπικού στόλου.
(στ) εμπορία καινοτόμων προϊόντων ή μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας τα οποία προέρχονται κατά προτίμηση από εκφορτώσεις του τοπικού στόλου ή της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 100
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (στα) (νέο)
(στα) συμβολή στη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη νέων μεταποιημένων προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 101
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο (στβ) (νέο)
(στβ) εμπορία νέων προϊόντων τα οποία προωθούν τη διαφοροποίηση του κλάδου.
Τροπολογία 102
Άρθρο 36, εισαγωγικό μέρος
Το Ταμείο στηρίζει συλλογικές δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο:
Το Ταμείο στηρίζει συλλογικές δράσεις, οι οποίες έχουν κυρίως ως στόχο:
Τροπολογία 103
Άρθρο 36, στοιχείο (β)
(β) την προσέλκυση συλλογικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ζωνών εκτροφής, την επεξεργασία λυμάτων ή την αγορά εξοπλισμού παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας, ή
(β) την προσέλκυση συλλογικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ζωνών εκτροφής, τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ή την αγορά εξοπλισμού παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορίας, ή
Τροπολογία 104
Άρθρο 36, στοιχείο (δα) (νέο)
(δα) την αντιστάθμιση συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι επενδυτικές δραστηριότητες σε περιοχές του Natura 2000,
Τροπολογία 105
Άρθρο 36, στοιχείο (δβ) (νέο)
(δβ) τη χρηματοδότηση ερευνητικών εκστρατειών (επιστημονικών, πειραματικών και παρακολούθησης), κοινωνικοοικονομικών μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων αποκατάστασης, και την παροχή επιστημονικών συμβουλών στον τομέα,
Τροπολογία 106
Άρθρο 36, στοιχείο (δγ) (νέο)
(δγ) την απομάκρυνση των χαμένων ή εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων στον θαλάσσιο βυθό για να μειωθεί η "άδηλη αλιεία",
Τροπολογία 107
Άρθρο 36, στοιχείο (δδ) (νέο)
(δδ) την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των σχεδίων ανάκτησης αποθεμάτων,
Τροπολογία 108
Άρθρο 36, στοιχείο (δε) (νέο)
(δε) την παροχή επαρκούς στήριξης για τη συλλογή και επεξεργασία οικολογικών δεδομένων,
Τροπολογία 109
Άρθρο 36, στοιχείο (δστ) (νέο)
(δστ) την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων μέσω τεχνικών μέτρων και δράσεων κατάρτισης και παροχής συμβουλών προς τους επιχειρηματίες του κλάδου,
Τροπολογία 110
Άρθρο 36, στοιχείο (δζ) (νέο)
(δζ) την προώθηση της πειραματικής και διερευνητικής αλιείας,
Τροπολογία 111
Άρθρο 36, στοιχείο (δη) (νέο)
(δη) την παροχή συνδρομής σε ομάδες αλιέων και επαγγελματικές οργανώσεις που είναι πρόθυμες να μοιραστούν την ευθύνη για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συνδιαχείριση),
Τροπολογία 112
Άρθρο 37, παράγραφος 1
1.  Το Ταμείο δύναται να στηρίζει δράσεις συλλογικού ενδιαφέροντος που έχουν ως στόχο την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας, εκτός από τον άμεσο εμπλουτισμό του αποθέματος. Οι δράσεις πρέπει να συμβάλουν στη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος.
1.  Το Ταμείο δύναται να στηρίζει δράσεις συλλογικού ενδιαφέροντος που έχουν ως στόχο την προστασία και την ανάπτυξη των υδρόβιων πόρων, εκτός από τον άμεσο εμπλουτισμό του αποθέματος με την εξαίρεση του εμπλουτισμού των αποθεμάτων στα εσωτερικά ύδατα με σκοπό την επανεισαγωγή ή την υποστήριξη εξόχως μεταναστευτικών ιχθύων. Οι δράσεις πρέπει να συμβάλουν στην αποκατάσταση και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, ενώ μπορεί να περιλαμβάνουν τις δράσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000, που σχετίζονται με την αλιεία, καθώς και στην αποκατάσταση περιοχών που έχουν απογυμνωθεί λόγω των δραστηριοτήτων της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 113
Άρθρο 37, παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις αυτές πρέπει να έχουν σχέση με την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας ή για την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτινων οδών, συμπεριλαμβανομένων των τόπων ωοτοκίας και των οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη.
2.  Οι δράσεις αυτές πρέπει να έχουν σχέση με την τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας ή για την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτινων οδών, συμπεριλαμβανομένων των τόπων ωοτοκίας και των οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν απογυμνωθεί λόγω των δραστηριοτήτων της υδατοκαλλιέργειας.
Τροπολογία 114
Άρθρο 38, παράγραφος 2, στοιχείο (αα) (νέο)
(αα) βελτίωση της επεξεργασίας των αποβλήτων και των απορριμμάτων·
Τροπολογία 115
Άρθρο 39, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος
3.  Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν:
3.  Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν κατά προτεραιότητα:
Τροπολογία 116
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (α)
(α) τη διεξαγωγή εθνικών και διεθνικών εκστρατειών προώθησης προϊόντων·
(α) τη διεξαγωγή εθνικών και διεθνικών εκστρατειών προώθησης προϊόντων, οργάνωση και συμμετοχή σε γιορτές, σαλόνια και εκθέσεις και πραγματοποίηση συναντήσεων εταιρικής σχέσης·
Τροπολογία 117
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)
(δ) την προώθηση προϊόντων που παράγονται με τη χρήση μεθόδων που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον·
(δ) την πιστοποίηση και προώθηση προϊόντων που παράγονται με τη χρήση μεθόδων που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον·
Τροπολογία 118
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (στ)
στ) την πιστοποίηση ποιότητας·
(στ) εξασφάλιση, έλεγχος και πιστοποίηση της ποιότητας·
Τροπολογία 119
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ)
(ζ) τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης προϊόντων που αλιεύθηκαν με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον αλιευτικών μεθόδων·
(ζ) τη σήμανση και ανιχνευσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης προϊόντων που αλιεύθηκαν με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον αλιευτικών μεθόδων·
Τροπολογία 120
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (θ)
(θ) τη διεξαγωγή ερευνών της αγοράς.
(θ) τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών της αγοράς.
Τροπολογία 121
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (θα) (νέο)
(θα) την προώθηση της εικόνας του τομέα,
Τροπολογία 122
Άρθρο 39, παράγραφος 3, στοιχείο (θβ) (νέο)
(θβ) την προαγωγή ειδικών εκστρατειών που ενθαρρύνουν την παραγωγή η οποία φέρει επίσημο σήμα ποιότητας,
Τροπολογία 123
Άρθρο 39, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθούν τη σύσταση και να διευκολύνουν τη λειτουργία των ανεγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3759/92.
Τροπολογία 124
Άρθρο 40, παράγραφος 1
1.  Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει πιλοτικά έργα που έχουν ως στόχο την απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών γνώσεων, τα οποία διεξάγονται από οικονομικό φορέα, αναγνωρισμένη επαγγελματική ένωση ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο οργανισμό ο οποίος έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από τη διαχειριστική αρχή σε συνεργασία με επιστημονικό ή τεχνικό οργανισμό.
1.  Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει πιλοτικά έργα που έχουν ως στόχο την επιμόρφωση, την έρευνα και την απόκτηση και διάδοση νέων τεχνικών γνώσεων, καθώς και πειραματικές εκστρατείες επιστημονικής έρευνας στη θάλασσα για την αναζήτηση νέων ιχθυότοπων και νέων αλιευτικών ειδών, τα οποία διεξάγονται από οικονομικό φορέα, αναγνωρισμένη επαγγελματική ένωση ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο οργανισμό ο οποίος έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από τη διαχειριστική αρχή σε συνεργασία με επιστημονικό ή τεχνικό οργανισμό.
Τροπολογία 125
Άρθρο 40, παράγραφος 2, στοιχείο (α)
(α) να δοκιμάζουν, υπό σχεδόν πραγματικές συνθήκες του κλάδου παραγωγής, την τεχνική ή οικονομική βιωσιμότητα μιας καινοτόμου τεχνολογίας με στόχο την απόκτηση και διάδοση τεχνικών ή χρηματοοικονομικών γνώσεων της υπό δοκιμή τεχνολογίας·
(α) να δοκιμάζουν, υπό σχεδόν πραγματικές συνθήκες του κλάδου παραγωγής, την τεχνική ή οικονομική βιωσιμότητα μιας καινοτόμου τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που αποσκοπεί στην βελτίωση της επιλεξιμότητας των εργαλείων ή την μείωση της επίπτωσης στο περιβάλλον της αλιείας ή τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο την απόκτηση και διάδοση τεχνικών ή χρηματοοικονομικών γνώσεων της υπό δοκιμή τεχνολογίας·
Τροπολογία 127
Άρθρο 40, παράγραφος 2, στοιχείο (βα) (νέο)
(βa) να περιλαμβάνουν προγράμματα για την μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και άλλων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Τροπολογία 126
Άρθρο 40, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Τα σχέδια πειραματικής αλιείας επιχορηγούνται ως πιλοτικά σχέδια υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με τον στόχο της διατήρησης των αλιευτικών πόρων και προβλέπουν την εφαρμογή των επιλεκτικότερων τεχνικών.
Τροπολογία 128
Άρθρο 41, πρώτο εδάφιο
Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει τη μετατροπή αλιευτικών σκαφών για αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα της αλιείας από δημόσιους ή ημιδημόσιους οργανισμούς υπό τη σημαία κράτους μέλους.
Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει την κατασκευή ή τη μετατροπή αλιευτικών σκαφών για αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα της αλιείας από δημόσιους ή ημιδημόσιους οργανισμούς, ή άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα και οργανώσεις, ακόμη και ιδιωτικές, οι οποίες όμως δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ορίζονται από τη διαχειριστική αρχή υπό τη σημαία κράτους μέλους.
Τροπολογία 129
Άρθρο 41, δεύτερο εδάφιο
Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει δράσεις για τη μόνιμη αλλαγή των δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες εκτός της επαγγελματικής αλιείας.
Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει δράσεις για τη μόνιμη αλλαγή των δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους σε δραστηριότητες εκτός της επαγγελματικής αλιείας.
Τροπολογία 130
Άρθρο 41α (νέο)
Άρθρο 41α
Συνοδευτικά μέτρα ίσων ευκαιριών
1.  Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί συνοδευτικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
2.  Οι ανάδοχοι έργων, προκειμένου να επωφεληθούν της βοήθειας, πρέπει να υποβάλουν σχέδιο ενσωμάτωσης της ισότητας των ευκαιριών στη διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να δεσμευθούν για την εφαρμογή και τη διατήρησή του για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών (οι βοήθειες αυτές θα χρηματοδοτηθούν από την ομάδα ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ).
Τροπολογία 131
Άρθρο 41β
Άρθρο 41β
Οργάνωση χρηματοδοτήσεων
Το Ταμείο μπορεί να συμβάλλει, στα όρια των ανωτάτων επιπέδων που προβλέπονται στον τίτλο VI, στη δημιουργία μηχανισμών για την οργάνωση χρηματοδοτήσεων με σκοπό την προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας του κλάδου στις μειονεκτικές περιοχές της Ένωσης.
Τροπολογία 132
Κεφάλαιο IV, τίτλος
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Τροπολογία 133
Άρθρο 42, παράγραφος 1
1.  Το Ταμείο παρέχει συνδρομή, πέραν εκείνης που παρέχεται από τα άλλα κοινοτικά μέσα, για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παράκτιων αλιευτικών περιοχών οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής με την οποία επιδιώκεται η στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της.
1.  Το Ταμείο παρέχει συνδρομή, πέραν εκείνης που παρέχεται από τα άλλα κοινοτικά μέσα, για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παράκτιων αλιευτικών περιοχών, ιδίως απομακρυσμένων, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής με την οποία επιδιώκεται η στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της.
Τροπολογία 135
Άρθρο 42, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
Μία παράκτια αλιευτική περιοχή είναι γενικά μικρότερη από ό,τι μια περιοχή του επιπέδου NUTS III, και διαθέτει θαλάσσια ακτή, παραλίμνια όχθη ή εκβολές ποταμού που έχουν σχέση με την αλιεία. Η περιοχή θα πρέπει να είναι ευλόγως συνεκτική από γεωγραφικής, ωκεανογραφικής, οικονομικής και κοινωνικής απόψεως.
Μία παράκτια περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι μια περιοχή που διαθέτει θαλάσσια ακτή, παραλίμνια όχθη ή εκβολές ποταμού που έχουν σχέση με την αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια. Η περιοχή θα πρέπει να είναι ευλόγως συνεκτική από γεωγραφικής, ωκεανογραφικής, οικονομικής και κοινωνικής απόψεως.
Τροπολογία 136
Άρθρο 42, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο
Η περιοχή θα πρέπει να διαθέτει χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, σημαντικό επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας, αλιεία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της παρακμής, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει δήμος με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100 000 κατοίκων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 137
Άρθρο 43, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Στήριξη για την αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών μπορεί να χορηγείται με στόχο:
1.  Στήριξη για την αειφόρο ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μπορεί να χορηγείται με στόχο:
Τροπολογία 138
Άρθρο 43, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
α) την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισμό οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως με την προώθηση του οικοτουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας·
α) την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισμό οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως με την προώθηση των δραστηριοτήτων του τουρισμού που συνδέεται με την αλιεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας·
Τροπολογία 139
Άρθρο 43, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης της πολλαπλής απασχόλησης για άτομα που ασχολούνται ενεργά στον κλάδο της αλιείας, μέσω της δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης ή θέσεων απασχόλησης αντικατάστασης εκτός του κλάδου της αλιείας·
β) τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης της πολλαπλής απασχόλησης για άτομα που ασχολούνται ενεργά στον κλάδο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, μέσω της δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης ή θέσεων απασχόλησης αντικατάστασης εκτός του κλάδου της αλιείας·
Τροπολογία 141
Άρθρο 43, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)
(δ) τη στήριξη εγκαταστάσεων αλιείας περιορισμένης κλίμακας και την προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων·
(δ) τη στήριξη εγκαταστάσεων αλιείας περιορισμένης κλίμακας και την προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία·
Τροπολογία 142
Άρθρο 43, παράγραφος 2
2.  Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί σε επικουρική βάση μέτρα, μέχρι το 15% του σχετικού άξονα προτεραιότητας, για την προώθηση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, της δυνατότητας προσαρμογής των εργαζομένων και της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των γυναικών, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης για τις παράκτιες περιοχές και ότι συνδέονται άμεσα με τα μέτρα που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο.
2.  Το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί σε επικουρική βάση μέτρα, μέχρι το 20% του σχετικού άξονα προτεραιότητας, για την προώθηση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, της δυνατότητας προσαρμογής των εργαζομένων και της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των γυναικών, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης για τις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και ότι συνδέονται άμεσα με τα μέτρα που περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο.
Τροπολογία 143
Άρθρο 43, παράγραφος 3
3.  Η στήριξη που παρέχεται βάσει της παραγράφου 1 δεν μπορεί να αφορά την ανανέωση ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 144
Άρθρο 43, παράγραφος 4
4.  Οι δικαιούχοι στήριξης που προβλέπεται στα σημεία α) και β) της πρώτης παραγράφου καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι είτε πρόσωπα που απασχολούνται στον κλάδο της αλιείας ή πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που εξαρτάται από τον κλάδο της αλιείας.
4.  Οι δικαιούχοι στήριξης που προβλέπεται στα σημεία α) και β) της πρώτης παραγράφου καθώς και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι είτε πρόσωπα που απασχολούνται στον κλάδο της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας ή πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που εξαρτάται από τους κλάδους αυτούς.
Τροπολογία 145
Άρθρο 43, παράγραφος 5
5.  Εάν ένα μέτρο βάσει του παρόντος άρθρου είναι επίσης επιλέξιμο στο πλαίσιο ενός άλλου κοινοτικού μέσου στήριξης, το κράτος μέλος πρέπει να αποσαφηνίζει κατά την κατάρτιση του προγράμματός του εάν λαμβάνει στήριξη από το Ταμείο ή από ένα άλλο κοινοτικό μέσο στήριξης.
5.  Εάν ένα μέτρο βάσει του παρόντος άρθρου είναι επίσης επιλέξιμο στο πλαίσιο ενός άλλου κοινοτικού μέσου στήριξης, το κράτος μέλος πρέπει να αποσαφηνίζει κατά την κατάρτιση του προγράμματός του εάν λαμβάνει στήριξη από το Ταμείο ή από ένα άλλο κοινοτικό μέσο στήριξης, και να λαμβάνει υπόψη την αναγκαία συνέργεια μεταξύ άλλων ταμείων όπως το ΕΤΠΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θα ορισθούν στο Πράσινο Βιβλίο για την Ναυτιλιακή Στρατηγική.
Τροπολογία 146
Άρθρο 43, παράγραφος 5α (νέα)
5a. Η χρηματοδοτική ενίσχυση αφορά επενδύσεις στα σκάφη με σκοπό να βελτιώσουν την ασφάλεια, την υγιεινή και την ποιότητα των προϊόντων, καθώς και επενδύσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας της αλιείας.
Τροπολογία 147
Άρθρο 44, τίτλος
Συμμετοχή στην αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών
Συμμετοχή στην αειφόρο ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Τροπολογία 148
Άρθρο 44, παράγραφος 1
1.  Δράσεις για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών τίθενται σε εφαρμογή σε μία δεδομένη περιοχή από ομάδα τοπικών δημόσιων ή ιδιωτών εταίρων που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, η οποία στο εξής αποκαλείται "παράκτια ομάδα δράσης" (ΠΟΔ). Κάθε ΠΟΔ, η οποία ιδρύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, επιλέγεται με διαφανή διαδικασία κατόπιν προκήρυξης δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων.
1.  Δράσεις για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων αλιευτικών περιοχών και των περιοχών υδατοκαλλιέργειας τίθενται σε εφαρμογή σε μία δεδομένη περιοχή από τοπικούς δημόσιους ή ημιδημόσιους φορείς ή από ομάδα τοπικών δημόσιων ή ιδιωτών εταίρων που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, η οποία στο εξής αποκαλείται "παράκτια ομάδα δράσης" (ΠΟΔ). Κάθε ΠΟΔ, η οποία ιδρύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, επιλέγεται με διαφανή διαδικασία κατόπιν προκήρυξης δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων.
Τροπολογία 149
Άρθρο 44, παράγραφος 2
2.  Για τις πράξεις που υλοποιούνται κατόπιν πρωτοβουλίας των ΠΟΔ, ο ιδιωτικός τομέας φέρει την ευθύνη για τα δύο τρίτα τουλάχιστον των έργων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 150
Άρθρο 45, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο (ζα) (νέο)
(ζα) κοινωνικοοικονομικές μελέτες σχετικά με τις δραστικές επιπτώσεις των μέτρων ανάκτησης των αποθεμάτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του προγράμματος.
Τροπολογία 151
Άρθρο 54, παράγραφος 4, στοιχείο (α)
(α) ΦΠA
(α) επιστρεφόμενος ΦΠΑ
Τροπολογία 152
Άρθρο 56, παράγραφος 1, σημείο θα) (νέο)
(θα) αποτελεσματικές διαδικασίες ανάκτησης.
Τροπολογία 153
Άρθρο 58, παράγραφος 1, σημείο ια) (νέο)
(ια) τη διασφάλιση της ανάκτησης οποιωνδήποτε ποσών κοινοτικής χρηματοδότησης που διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω ανιχνευθεισών παρατυπιών, επιβαρημένων, κατά περίπτωση, με τόκο, την τήρηση λογαριασμού ανακτήσιμων ποσών και, εφόσον είναι δυνατόν, την επιστροφή στην Επιτροπή των ποσών που ανακτήθηκαν μέσω της αφαίρεσής τους από την επόμενη δήλωση δαπανών.
Tροπολογία 154
Άρθρο 59, σημείο 6
6. τη διασφάλιση της ανάκτησης οποιωνδήποτε ποσών κοινοτικής χρηματοδότησης που διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω ανιχνευθεισών παρατυπιών, επιβαρυμένων, κατά περίπτωση, με τόκο, την τήρηση λογαριασμού ανακτήσιμων ποσών και, εφόσον είναι δυνατόν, την επιστροφή στην Επιτροπή των ποσών που ανακτήθηκαν μέσω της αφαίρεσής τους, από την επόμενη δήλωση δαπανών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 155
Άρθρο 65, παράγραφος 4α (νέα)
4a. Οι ετήσιες εκθέσεις καθώς και η τελική έκθεση δημοσιεύονται.
Τροπολογία 156
Άρθρο 74
Οι ενδιάμεσες πληρωμές και πληρωμές του υπολοίπου υπολογίζονται με την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας σε δημόσιες δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας με βάση δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης.
Οι ενδιάμεσες πληρωμές και πληρωμές του υπολοίπου υπολογίζονται με την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης κάθε προτεραιότητας σε δημόσιες δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του μέτρου αυτού, με βάση δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης, ή καταβάλλονται βάσει των πράγματι πληρωμένων και πιστοποιημένων δαπανών από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης.
Τροπολογία 157
Άρθρο 95, παράγραφος 5
5.  Στην περίπτωση ανάκτησης ποσών μετά από διαγραφή βάσει της παραγράφου 1, η αρμόδια υπηρεσία ή οργανισμός κινεί διαδικασίες ανάκτησης και ενημερώνει τις αρχές πιστοποίησης και διαχείρισης. Οι ανακτήσεις αποτελούν αντικείμενο ανακοίνωσης και λογιστικής καταχώρησης.
5.  Στην περίπτωση ανάκτησης ποσών μετά από διαγραφή βάσει της παραγράφου 1, η διαχειριστική αρχή κινεί αμελλητί διαδικασίες ανάκτησης και ενημερώνει τις αρχές πιστοποίησης και διαχείρισης. Οι ανακτήσεις αποτελούν αντικείμενο ανακοίνωσης και λογιστικής καταχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
Τροπολογία 158
Παράρτημα II, Ομάδα 2
Μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών (άρθρο 43), επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη (άρθρο 27), επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 30), επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας (άρθρο 34), προώθηση και ανάπτυξη νέων αγορών (άρθρο 39).
Μέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών και περιοχών υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 43), επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη (άρθρο 27), επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια (άρθρο 30), επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας (άρθρο 34), προώθηση και ανάπτυξη νέων αγορών (άρθρο 39)· συλλογικές δράσεις (άρθρο 36)· ναυπήγηση, εγκαταστάσεις αλιευτικών λιμένων (άρθρο 38)· μετατροπή και αλλαγή δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών (άρθρο 41).
Τροπολογία 159
Παράρτημα II, Ομάδα 3, εισαγωγικό μέρος
• στο πλαίσιο σχεδίων προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας βάσει του άρθρου 23 παράγραφος α) πρώτη περίπτωση:
• στο πλαίσιο σχεδίων προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας βάσει του άρθρου 23 παράγραφος α):
Τροπολογία 160
Παράρτημα II, Ομάδα 3, περίπτωση 3α (νέα)
- ισότητα των φύλων (άρθρο 41α)
Τροπολογία 161
Παράρτημα II, Ομάδα 3, τελευταίο μέρος
• Μέτρα για την παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας βάσει του άρθρου 27 σημείο α) παράγραφοι 3 και 4.
• Μέτρα για την παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας βάσει του άρθρου 27 σημείο α).

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου