Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0169(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0217/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0217/2005

Keskustelut :

PV 05/07/2005 - 13

Äänestykset :

PV 06/07/2005 - 4.10

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0282

Hyväksytyt tekstit
PDF 474kWORD 310k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Euroopan kalatalousrahasto *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0497)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0212/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja aluekehitysvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0217/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   täsmentää, että asetusehdotuksessa esitetyt määrärahat ovat täysin ohjeellisia, kunnes vuoden 2007 ja sitä seuraavien vuosien rahoitusnäkymistä on päästy sopimukseen;

4.   pyytää komissiota vahvistamaan seuraavien rahoitusnäkymien hyväksymisen jälkeen asetusehdotuksessa esitetyt määrärahat tai tarvittaessa antamaan mukautetut määrärahat Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi, millä varmistetaan niiden yhteensopivuus enimmäismäärien kanssa;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Perustamissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti on otettava huomioon elinkeinon erityisluonne, joka johtuu alan yhteiskunnallisesta rakenteesta sekä kalastustoimintaa harjoittavien eri alueiden välisistä rakenteellisista eroista ja luonnonolojen eroista.
(4)  Perustamissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti on otettava huomioon elinkeinon erityisluonne, joka johtuu alan yhteiskunnallisesta rakenteesta sekä kalastustoimintaa harjoittavien eri alueiden välisistä rakenteellisista eroista ja luonnonolojen eroista sekä maantieteellisistä eroista.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Kalatalousrahaston toiminnan ja niiden toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, olisi oltava yhteensopivia yhteisön muiden politiikkojen kanssa ja noudatettava yhteisön lainsäädäntöä.
(9)  Kalatalousrahaston toiminnan ja niiden toimien, joiden rahoitukseen se osallistuu, olisi oltava yhteensopivia yhteisön muiden politiikkojen kanssa ja noudatettava yhteisön lainsäädäntöä kuten varainhoitoasetuksen säännöksiä ja sen soveltamissääntöjä.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Yhteisön toimien olisi oltava jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai avustavia, ja mahdollisimman suuren lisäarvon saamiseksi kumppanuutta olisi tehostettava. Tämä koskee alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä muita toimivaltaisia viranomaisia, ympäristöasioista sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat viranomaiset, talouselämän edustajat ja työmarkkinaosapuolet sekä muut toimivaltaiset elimet mukaan luettuina. Asianomaisten yhteistyökumppaneiden olisi osallistuttava tukitoimien valmisteluun, seurantaan ja arviointiin.
(10)  Yhteisön toimien olisi oltava jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai avustavia, ja mahdollisimman suuren lisäarvon saamiseksi kumppanuutta olisi tehostettava. Tämä koskee alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä muita toimivaltaisia viranomaisia, ympäristöasioista sekä syrjimättömyydestä, kuten miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä, vastaavat viranomaiset, talouselämän edustajat ja työmarkkinaosapuolet sekä muut toimivaltaiset elimet mukaan luettuina. Asianomaisten yhteistyökumppaneiden olisi osallistuttava tukitoimien valmisteluun, seurantaan ja arviointiin.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä komission kanssa moitteettoman varainhoidon periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Sitä varten asetuksessa määritellään edellytykset, joita noudattaen komissio voi kantaa Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuunsa.
(13)  Perustamissopimuksen 274 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä komission kanssa moitteettoman varainhoidon periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi. Sitä varten asetuksessa määritellään edellytykset, joita noudattaen komissio voi kantaa Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuunsa budjettivallan käyttäjänä toimivan Euroopan parlamentin valvonnan alaisuudessa.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  On tarpeen säätää YKP:n liitännäistoimenpiteistä, joilla voidaan vähentää sen sosioekonomisia vaikutuksia toteuttamalla rannikkoalueiden kehittämiseen tähtäävää politiikkaa.
(24)  On tarpeen säätää YKP:n liitännäistoimenpiteistä, joilla voidaan vähentää sen sosioekonomisia vaikutuksia toteuttamalla rannikkoalueiden kehittämiseen tähtäävää politiikkaa, joka monipuolistaa taloudellista toimintaa ja luo kestäviä työpaikkoja.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Yhteisön laivastoa olisi supistettava sen mukauttamiseksi käytettävissä oleviin kalavaroihin.
(29)  Yhteisön laivastoa olisi pyrittävä mukauttamaan käytettävissä oleviin kalavaroihin tarpeen näin vaatiessa, jotta saavutettaisiin tasapaino kalavarojen tilan kanssa ja taattaisiin itse laivaston kannattavuus.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)
(29 a) Tästä syystä kaikissa jäsenvaltioissa olisi perustettava alussegmenteittäin ja valtioittain yhdenmukaistettu todellinen yhteisön kalastusalusrekisteri, johon kirjataan kapasiteetti ja vetoisuus. Rekisterin on oltava tarkka, avoin ja luotettava, ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän vuoksi samat perusteet alusten kapasiteetin ja vetoisuuden laskemiseksi komission valvonnan alaisuudessa.
Tarkistus 9
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)
(29 b) Yhteisön kalastusalusten siirtämisen kolmansiin maihin olisi myötävaikutettava kapasiteetin vähentämiseen yhteisön vesillä ja kestävän kalastuksen vahvistamiseen muualla kuin yhteisön vesillä.
Tarkistus 10
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Kalastuslaivastojen rakenneuudistuksen toteuttamiseksi tarvitaan sosioekonomisia liitännäistoimenpiteitä.
(30)  Sosioekonomisia liitännäistoimenpiteitä tarvitaan kalastuslaivastojen mukauttamiseksi vastaamaan niiden kohdealueella todettuja kalavaroja.
Tarkistus 11
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Olisi säädettävä yksityiskohtaiset säännöt tuen myöntämisestä vesiviljelylle sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukselle ja kaupan pitämiselle niin, että turvataan samalla näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus. Sitä varten on tarpeen määritellä rajoitettu määrä ensisijaisia tukikohteita ja keskittää rakennetuki mikroyrityksille ja pienille yrityksille.
(33)  Olisi säädettävä yksityiskohtaiset säännöt tuen myöntämisestä vesiviljelylle sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukselle ja kaupan pitämiselle niin, että turvataan samalla näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus.
Tarkistus 12
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Kalatalousrahaston olisi tarjottava teknisen avun muodossa tukea arviointeihin, selvityksiin, pilottihankkeisiin ja kokemusten vaihtoon, millä voitaisiin edistää innovatiivisia lähestymistapoja ja käytänteitä sekä yksinkertaista ja avointa täytäntöönpanoa.
(35)  Kalatalousrahaston olisi tarjottava teknisen avun muodossa tukea arviointeihin, selvityksiin, pilottihankkeisiin, kokeellisiin kalastuskampanjoihin ja kokemusten vaihtoon, millä voitaisiin edistää innovatiivisia lähestymistapoja ja käytänteitä sekä yksinkertaista ja avointa täytäntöönpanoa.
Tarkistus 13
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Rakennerahastojen toimien tehokkuus ja vaikutus riippuu myös paremmasta ja perusteellisemmasta arvioinnista. Olisi annettava säännökset jäsenvaltioiden ja komission vastuusta tältä osin sekä yksityiskohtaiset säännöt, joilla varmistetaan arvioinnin luotettavuus.
(37)  Rakennerahastojen toimien tehokkuus ja vaikutus riippuu myös paremmasta ja perusteellisemmasta arvioinnista ja avoimuudesta. Olisi annettava säännökset jäsenvaltioiden ja komission vastuusta tältä osin sekä yksityiskohtaiset säännöt, joilla varmistetaan arvioinnin luotettavuus ja se, että se on julkisesti saatavilla.
Tarkistus 14
Johdanto-osan 53 kappale
(53)  Kesäkuun 21 päivänä 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 ja kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999 sekä muita säännöksiä olisi kumottava. Kumottuja säännöksiä olisi kuitenkin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi sovellettava tukeen, toimiin ja hankkeisiin, jotka on hyväksytty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006,
(53)  Kesäkuun 21 päivänä 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 ja kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999 sekä muita säännöksiä olisi kumottava. Kumottuja säännöksiä olisi kuitenkin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi sovellettava tukeen, toimiin ja hankkeisiin, joihin on sitouduttu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja jotka on maksettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008,
Tarkistus 15
1 artikla
Tällä asetuksella perustetaan Euroopan kalatalousrahasto, jäljempänä "kalatalousrahasto", ja määritellään puitteet kalatalousalan ja kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävään kehitykseen tähtäävälle yhteisön tuelle.
Tällä asetuksella perustetaan Euroopan kalatalous- ja vesiviljelyrahasto, jäljempänä "kalatalousrahasto", ja määritellään puitteet kalatalousalan, vesiviljelyn ja kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävään kehitykseen tähtäävälle yhteisön tuelle.
Tarkistus 16
3 artiklan e alakohta
(e) "vesiviljelyllä" vesieliöiden kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi; eliöt pysyvät koko kasvatus- tai viljelyvaiheen ja myös niiden korjuuvaiheen ajan luonnollisen tai oikeushenkilön omaisuutena;
(e) "vesiviljelyllä, mukaan lukien kalanviljely murtovesialtaissa ja äyriäisten viljely", vesieliöiden kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista kapasiteettia suuremmaksi; sitä olisi tuettava vain siinä määrin, ettei siitä ole haittaa ympäristölle; eliöt pysyvät koko kasvatus- tai viljelyvaiheen ja myös niiden korjuuvaiheen ajan luonnollisen tai oikeushenkilön omaisuutena;
Tarkistus 17
3 artiklan f alakohta
(f) "mikroyrityksillä ja pienillä yrityksillä" mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjä mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä;
Poistetaan.
Tarkistus 18
4 artiklan b kohta
(b) edistämään kestävää tasapainoa kalavarojen ja yhteisön kalastuslaivaston kapasiteetin välillä;
(b) edistämään kalastuslaivaston uudistamista ja ajanmukaistamista kuitenkin niin, että varmistetaan kestävä tasapaino kalavarojen ja yhteisön kalastuslaivaston pyyntiponnistuksen välillä, jotta voidaan taata suurimmat mahdolliset toimitukset yhteisön markkinoille;
Tarkistus 19
4 artiklan b a alakohta (uusi)
(b a) tukemaan vesiviljelytuotannon kestävää kehitystä,
Tarkistus 20
4 artiklan d alakohta
(d) edistää ympäristön ja luonnonvarojen suojelua;
(d) edistää ympäristön ja elävien luonnonvarojen suojelua ja parantamista silloin, kun ne ovat yhteydessä kalastus- ja vesiviljelyalaan;
Tarkistus 21
4 artiklan f a alakohta (uusi)
(f a) edistämään syrjäisimpien alueiden suotuisampaa kohtelua perustamissopimuksen 299 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 22
5 artikla
Kalatalousalan tuesta vastaa Euroopan kalatalousrahasto, jäljempänä "kalatalousrahasto" tai "EKTR". Tämän asetuksen nojalla toteutettavilla toimenpiteillä pyritään saavuttamaan perustamissopimuksen 33 artiklassa vahvistetut yleiset tavoitteet sekä yhteisen kalastuspolitiikan osana määritellyt tavoitteet. Niillä täydennetään tarvittaessa yhteisön muita välineitä ja politiikkoja.
Kalatalousalan tuesta vastaa Euroopan kalatalous- ja vesiviljelyrahasto, jäljempänä "kalatalousrahasto" tai "EKTVR". Tämän asetuksen nojalla toteutettavilla toimenpiteillä pyritään saavuttamaan perustamissopimuksen 33 artiklassa vahvistetut yleiset tavoitteet sekä yhteisen kalastuspolitiikan osana määritellyt tavoitteet. Niillä täydennetään tarvittaessa yhteisön muita välineitä ja politiikkoja.
Tarkistus 23
6 artiklan 4 kohta
4.  Kalatalousrahastosta rahoitettavilla toimilla ei saa olla pyyntiponnistusta lisääviä suoria eikä epäsuoria vaikutuksia.
4.  Kalatalousrahastosta rahoitettavilla toimilla ei saa olla pyyntiponnistusta lisääviä suoria eikä epäsuoria vaikutuksia alueilla, joita selvästi uhkaa liikakalastus. Varoja ei myöskään saa käyttää sellaisten lajien pyyntiponnistuksen lisäämiseen, joille on vahvistettu kiintiöt tai muita järjestelyjä tai joiden kanta ei ole turvallisten biologisten rajojen sisällä. Sen sijaan on sallittua rahoittaa pyyntitoimia, jotka kohdistuvat selvästi liian vähän hyödynnettyihin lajeihin.
Tarkistus 24
11 artiklan 2 kohta
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että naisten roolin kasvattamista kalatalousalalla koskevia toimia edistetään.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että naisten roolin kasvattamista kalatalousalalla koskevia toimia edistetään, rajat ylittävät toimet mukaan lukien.
Tarkistus 25
13 artikla
Komissio suorittaa ohjelmakaudella 2007–2013 käytettävissä olevien maksusitoumusmäärärahojen alustavat jaot jäsenvaltioittain ja erottaa erilleen lähentymistavoitteeseen kohdistuvan osuuden seuraavia perusteita käyttäen: kalatalousalan suuruus kyseisessä jäsenvaltiossa, pyyntiponnistukseen tarvittavan mukautuksen laajuus, kalatalousalan työllisyystaso ja meneillään olevien toimenpiteiden jatkuvuus.
Komissio suorittaa ohjelmakaudella 2007–2013 käytettävissä olevien maksusitoumusmäärärahojen alustavat jaot jäsenvaltioittain ja erottaa erilleen lähentymistavoitteeseen kohdistuvan osuuden seuraavia perusteita käyttäen: kalatalousalan suuruus kyseisessä jäsenvaltiossa, pyyntiponnistukseen tarvittavan mukautuksen laajuus, kalatalousalan työllisyystaso ja meneillään olevien toimenpiteiden jatkuvuus sekä kalatalousalan vaikutus sosioekonomisiin rakenteisiin.
Tarkistus 26
15 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava kalatalousalan kansallinen strategiasuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä ja ennen toimenpideohjelmien esittämistä.
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava kalatalous- ja vesiviljelyalan kansallinen strategiasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa strategisten suuntaviivojen hyväksymisestä ja ennen toimenpideohjelmien esittämistä.
Tarkistus 27
15 artiklan 4 kohdan a alakohta
(a) pyyntiponnistuksen ja kalastuskapasiteetin vähentäminen sekä keinojen ja määräaikojen määritteleminen kyseessä olevan kalastuksen ja laivaston tavoitteiden saavuttamiseksi;
(a) pyyntiponnistuksen ja kalastuskapasiteetin mukauttaminen sekä keinojen ja määräaikojen määritteleminen kyseessä olevan kalastuksen ja laivaston tavoitteiden saavuttamiseksi;
Tarkistus 28
15 artiklan 4 kohdan b alakohta
(b) vesiviljelyalan, jalostusteollisuuden ja kaupan kehittäminen;
(b) vesiviljelyalan, jalostusteollisuuden ja kaupan kestävä kehittäminen;
Tarkistus 29
15 artiklan 4 kohdan d alakohta
(d) kalastustuotteiden tarjontastrategia ja kalastustoiminnan kehittäminen yhteisön vesialueiden ulkopuolella;
(d) kalastustuotteiden tarjontastrategia ja kalastustoiminta yhteisön vesialueiden ulkopuolella ottaen asianmukaisesti huomioon kalakantojen tila;
Tarkistus 30
15 artiklan 4 kohdan e a alakohta (uusi)
(e a) ympäristön ja biologisten vesiluonnonvarojen suojeleminen.
Tarkistus 31
15 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Kansalliset strategiasuunnitelmat on julkistettava sen jälkeen, kun komissio on ne hyväksynyt.
Tarkistus 32
18 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan d a alakohta (uusi)
(d a) toimintasuunnitelma petosten ja säännönvastaisuuksien torjumiseksi.
Tarkistus 33
20 artiklan 4 kohta
4.  Komissio hyväksyy toimenpideohjelman viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on sen komissiolle toimittanut edellyttäen, että toimenpideohjelma on laadittu 18 artiklan mukaisesti.
4.  Komissio hyväksyy toimenpideohjelman viimeistään viiden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on sen komissiolle toimittanut edellyttäen, että toimenpideohjelma on laadittu 18 artiklan mukaisesti. Toimenpideohjelma on julkistettava.
Tarkistus 34
23 artiklan a kohdan 5 luetelmakohta
– kestoltaan enintään kahden vuoden pituiset kansalliset suunnitelmat alusten laivastosta poistamiseksi osana asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11–16 artiklassa säädettyjä velvoitteita, jotka koskevat yhteisön kalastuslaivaston kapasiteetin mukauttamista.
– kestoltaan enintään ohjelmakauden pituiset kansalliset suunnitelmat alusten laivastosta poistamiseksi osana asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11–16 artiklassa säädettyjä velvoitteita, jotka koskevat yhteisön kalastuslaivaston kapasiteetin mukauttamista.
Tarkistus 35
23 artiklan a alakohdan 5 a luetelmakohta (uusi)
– suojelualueiden käyttöönotto, mukaan lukien ajallinen tai alueellinen sulkeminen, kalastustoiminnan rajoittaminen tietyillä alueilla tai alueet, joilla kalastusta ei sallita.
Tarkistus 36
24 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallisessa strategiasuunnitelmassaan pyyntiponnistuksen mukauttamispolitiikkansa. Niiden on rahoitettava ensisijaisesti 23 artiklan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja toimia.
1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallisessa strategiasuunnitelmassaan pyyntiponnistuksen mukauttamispolitiikkansa. Niiden on rahoitettava ensisijaisesti 23 artiklassa tarkoitettuja toimia.
Tarkistus 37
24 artiklan 2 kohta
2.  Edellä 23 artiklan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla säädettyihin kansallisiin pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmiin on sisällyttävä toimenpiteitä kalastustoimien pysyväksi lopettamiseksi 25 artiklan säännösten mukaisesti.
2.  Edellä 23 artiklan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla säädettyihin kansallisiin pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmiin voidaan sisällyttää toimenpiteitä kalastustoimien pysyväksi lopettamiseksi 25 artiklan säännösten mukaisesti.
Tarkistus 38
24 artiklan 6 kohdan 1 alakohta
6.  Edellä 23 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen kansallisten pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmien kesto ei saa ylittää kahta vuotta.
6.  Jäsenvaltioiden on esitettävä edellä 23 artiklan a alakohdassa tarkoitetut kansallisten pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmat milloin tahansa sovellettavana EKTR:n voimassaoloaikana, joka ei saa ylittää viiden vuoden ohjelmakautta.
Tarkistus 39
24 artiklan 6 kohdan 2 alakohta
Edellä 23 artiklan a alakohdan ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä luetelmakohdassa säädetyissä tapauksissa jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset suunnitelmansa kahden kuukauden kuluessa neuvoston tai komission päätöksen tekopäivästä.
Edellä 23 artiklan a alakohdan ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä luetelmakohdassa säädetyissä tapauksissa jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset suunnitelmansa kuuden kuukauden kuluessa neuvoston tai komission päätöksen tekopäivästä.
Tarkistus 40
24 artiklan 6 kohdan 3 alakohta
Edellä 23 artiklan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetyissä tapauksissa jäsenvaltioiden on vahvistettava kärsimään joutuneita aluksia ja kalastajia koskevat rakennemuutossuunnitelmansa kahden kuukauden kuluessa komission ilmoituksesta.
Edellä 23 artiklan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetyissä tapauksissa jäsenvaltioiden on vahvistettava kärsimään joutuneita aluksia ja kalastajia koskevat rakennemuutossuunnitelmansa kuuden kuukauden kuluessa komission ilmoituksesta.
Tarkistus 41
25 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
1.  Kalatalousrahastosta myönnetään tukea alusten kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen osarahoittamiseksi edellyttäen, että lopettaminen on osa 23 artiklan a alakohdassa tarkoitettua pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmaa. Aluksen kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen voidaan toteuttaa vain romuttamalla alus tai siirtämällä se voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin.
1.  Kalatalousrahastosta myönnetään tukea alusten kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen osarahoittamiseksi edellyttäen, että lopettaminen on osa 23 artiklan a alakohdassa tarkoitettua pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmaa tai että kalastustoiminta on päätetty lopettaa vapaaehtoisesti, minkä seurauksena kalastuskapasiteetti vähenee. Aluksen kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen voidaan toteuttaa vain romuttamalla alus tai siirtämällä se pois kalastustoiminnasta, perustamalla yhteisyrityksiä tai viennillä muihin kuin kalastustarkoituksiin. Jälkimmäisessä tapauksessa liitteessä II olevan taulukon ryhmän 1 rahoitusosuutta vähennetään 50 prosenttia.
Tarkistus 42
25 artiklan 2 kohdan 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat myös päättää julkisen tuen tason ottaen huomioon parhaan kustannus-hyötysuhteen yhden tai useamman seuraavan perusteen nojalla:
Jäsenvaltiot voivat myös päättää julkisen tuen tason ottaen huomioon parhaan kustannus-hyötysuhteen seuraavan perusteen nojalla:
(a) kalastusaluksen hinta kansallisilla markkinoilla tai sen vakuutusarvo;
(b) aluksen liikevaihto;
(c) aluksen ikä ja sen vetoisuus bruttorekisteritonneina tai koneteho kilowatteina.
aluksen ikä ja sen vetoisuus bruttorekisteritonneina tai koneteho kilowatteina.
Tarkistus 43
26 artiklan 1 kohdan 1 alakohta
1.  Edellä 23 artiklan a alakohdan ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettujen pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmien yhteydessä kalatalousrahasto voi osallistua kalastajiin ja alusten omistajiin kohdistuvien kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi toteutettavien tukitoimenpiteiden rahoittamiseen enintään vuoden pituisen ajan, jota voidaan pidentää vuodella.
1.  Edellä 23 artiklan a alakohdan ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa ja neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettujen pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmien yhteydessä kalatalousrahasto voi osallistua kalastajiin ja alusten omistajiin kohdistuvien kalastustoiminnan väliaikaiseksi kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi toteutettavien tukitoimenpiteiden rahoittamiseen vähintään kolmen kuukauden ja enintään kahden vuoden ajan kunakin ohjelmakautena.
Tarkistus 44
26 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
Näihin väliaikaista lopettamista koskeviin toimenpiteisiin on liityttävä pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelma, jolla varmistetaan kapasiteetin pysyvä vähentäminen, joka vastaa vähintään väliaikaisesta lopettamisesta johtuvaa pyyntiponnistuksen vähennystä.
Poistetaan.
Tarkistus 45
26 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa meriluonnonvarojen suojelusuunnitelmien kuten Natura 2000:n yhteydessä käyttöön aluksen omistajille ja kalastajille maksettavan yksittäiskorvauksen, jos tämä johtaa kalastuskapasiteetin pienenemiseen.
Tarkistukset 46 ja 47
27 artiklan 1 kohdan a alakohta
(a) joista on säädetty asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 5 kohdassa;
(a) jotka mahdollistavat mukauttamisen siten, että alusten turvallisuus sekä elin- ja työolot paranevat ja yleensä työntekijöiden hyvinvointi aluksilla paranee, mukaan lukien moottorin vaihto;
Moottoreiden vaihtoa tuetaan vain turvallisuuteen ja polttoaineen säästöön liittyvistä syistä tai siksi, että yhteensopivuus ympäristön kanssa lisääntyy edellyttäen, että kalastuskapasiteetti ei kasva;
Tarkistukset 48, 55 ja 57
27 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)
(a a) joilla voidaan hyödyntää valikoivaa ja ympäristölle edullista tekniikka, jotta vältetään ei-toivotut oheissaaliit, parannetaan saaliiden laatua ja alukseen varastoidun saaliin turvallisuutta sekä työehtoja ja -turvallisuutta.
Tarkistus 49
27 artiklan 1 kohdan b alakohta
(b) joiden avulla aluksella voidaan pitää saaliita, joiden poisheittäminen ei ole enää sallittua;
(b) joiden avulla aluksella voidaan pitää saaliita, joiden poisheittäminen ei ole enää sallittua, sekä aluksilla käsitellyistä saaliista saatuja sivutuotteita;
Tarkistus 50
27 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)
(b a) jotka koskevat aluksia, joiden moottori on vaihdettava turvallisuussyistä tai ympäristövaikutusten vähentämiseksi;
Tarkistus 52
27 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)
(c a) jotka liittyvät laivaston uusimiseen siten, että kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisten alukset korvataan uusilla; myös 20 vuotta vanhemmat alukset, joiden turvallisuus ei ole taattu, voidaan korvata;
Tarkistus 54
27 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)
(d a) joilla pyritään vähentämään energiankulutusta.
Tarkistus 56
27 artiklan 1 kohdan d b alakohta (uusi)
(d b) joilla on mahdollista ottaa paremmin huomioon kalastustoiminnan ympäristövaikutus supistaen erityisesti aluksen saastuttavia päästöjä.
Tarkistus 58
27 artiklan 2 kohta
2.  Kalatalousrahasto voi osallistua sellaisten investointien rahoittamiseen, joilla pyritään pyydysten valikoivuuden lisäämiseen edellyttäen, että kyseiseen alukseen sovelletaan 23 artiklan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua elvytyssuunnitelmaa, että se muuttaa kalastusmenetelmää, että se siirtyy kyseisestä kalastuksesta sellaiseen toiseen kalastukseen, jossa kalavarojen tila mahdollistaa kalastuksen, ja että investointi koskee ainoastaan pyydyksen ensimmäistä korvaamista.
2.  Kalatalousrahasto voi osallistua sellaisten investointien rahoittamiseen, joilla pyritään pyydysten valikoivuuden lisäämiseen edellyttäen, että kyseinen alus muuttaa kalastusmenetelmää, että se siirtyy kyseisestä kalastuksesta sellaiseen toiseen kalastukseen, jossa kalavarojen tila mahdollistaa kalastuksen, ja että investointi koskee ainoastaan pyydyksen ensimmäistä korvaamista.
Tarkistus 59
27 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Kalatalousrahasto voi osallistua kaikkiin luokkiin kuuluvien kalastusalusten ja niiden moottoreiden uudenaikaistamiseen turvallisuutta koskevien syiden perusteella ja sillä ehdolla, että moottorin teho ei ole aikaisempaa korkeampi.
Tarkistus 60
27 a artikla
1.  Tätä artiklaa sovellettaessa "pienimuotoisella rannikkokalastuksella" tarkoitetaan yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 liitteessä I olevassa taulukossa 2 olevan luettelon mukaisilla kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisilla aluksilla, jotka eivät käytä vedettäviä pyydyksiä, harjoitettavaa kalastusta.
1.  Tätä artiklaa sovellettaessa "pienimuotoisella rannikkokalastuksella" tarkoitetaan yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 liitteessä I olevassa taulukossa 3 olevan luettelon mukaisilla kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituisilla aluksilla, jotka eivät käytä vedettäviä pyydyksiä, harjoitettavaa kalastusta.
2.  Kun kalatalousrahastosta rahoitetaan tämän asetuksen 27 artiklan mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pienimuotoiseen rannikkokalastukseen, liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 2 vahvistettua yksityisen rahoitusosuuden tasoa alennetaan 20 prosenttia.
2.  Kun kalatalousrahastosta rahoitetaan tämän asetuksen 26 artiklan mukaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat pienimuotoiseen rannikkokalastukseen, liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 2 vahvistettua yksityisen rahoitusosuuden tasoa alennetaan 20 prosenttia.
3.  Kun kalatalousrahastosta rahoitetaan tämän asetuksen 28 artiklan mukaisia toimenpiteitä, sovelletaan liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 3 vahvistettuja tasoja.
3.  Kun kalatalousrahastosta rahoitetaan tämän asetuksen 27 artiklan mukaisia toimenpiteitä, sovelletaan liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 3 vahvistettuja tasoja.
4.  Kalatalousrahasto voi osallistua palkkioiden maksamiseen pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille ja alusten omistajille seuraavia tarkoituksia varten:
4.  Kalatalousrahasto voi osallistua palkkioiden maksamiseen pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille ja alusten omistajille seuraavia tarkoituksia varten:
– tietyille kalastusalueilla pääsyn edellytysten hallinnoinnin ja valvonnan parantaminen,
– tietyille kalastusalueilla pääsyn edellytysten hallinnoinnin ja valvonnan parantaminen,
– kalastustuotteiden tuotanto- jalostus- ja markkinointiketjun organisoinnin edistäminen,
– kalastustuotteiden tuotanto- jalostus- ja markkinointiketjun organisoinnin edistäminen,
– pyyntiponnistuksen vapaaehtoisten rajoittamistoimien edistäminen kalavarojen suojelemiseksi,
– pyyntiponnistuksen vapaaehtoisten rajoittamistoimien kannustaminen kalavarojen suojelemiseksi,
– sellaisten teknisten innovaatioiden (valikoivammat pyyntimenetelmät, jotka ylittävät voimassa olevien säännösten vaatimukset) käyttäminen, jotka eivät kasvata pyyntiponnistusta.
– sellaisten teknisten innovaatioiden (valikoivammat pyyntimenetelmät, jotka ylittävät voimassa olevien säännösten sovellettavat vaatimukset) käytön edistäminen, jotka eivät kasvata pyyntiponnistusta,
– julkisten tukien myöntäminen laivaston uudistamiseen muun muassa valikoivampien tekniikoiden ja alusten paikallistamisjärjestelmien käyttämistä varten sekä alusten turvallisuuden ja työ- ja terveysolojen parantamista varten edellyttäen, että tämä ei lisää pyyntiponnistuksia,
– biologisesti hajoavien pyydysten käyttöönotto erityissuojelussa olevilla merialueilla,
– pienimuotoiseen rannikkokalastukseen käytettävien alusten uudistamisen takaaminen siten, että varmistetaan, että alusten laivastoon liittämistä ja poistamista hallinnoidaan siten, että kapasiteetti ei ylitä asetuksessa N:o 2371/2002 vahvistettuja tavoitteita.
Tämän asetuksen liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 3 vahvistettuja tasoja sovelletaan.
Tämän asetuksen liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 3 vahvistettuja tasoja sovelletaan.
Tarkistus 61
27 a artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Aluksen ja moottorin korvaaminen turvallisuuteen, ympäristön suojelemiseen ja polttoaineen säästämiseen liittyvistä syistä tulisi olla tukikelpoista, mikäli se ei johda kapasiteetin lisääntymiseen.
Tarkistus 62
27 b artikla (uusi)
27 b artikla
Julkinen tuki alusten korvaamiseksi ja uudistamiseksi syrjäisimmillä alueilla
Julkista tukea voidaan myöntää syrjäisimmillä alueilla alusten korvaamiseen ja uudistamiseen.
Jäsenvaltioiden on jätettävä komission hyväksyttäväksi alusten valvontaa ja uudistamista koskeva pysyvä suunnitelma, jossa osoitetaan, että alusten laivastoon liittämistä ja poistamista hallinnoidaan siten, että kapasiteetti ei ylitä asetuksessa N:o 639/2004 vahvistettuja tavoitteita. Tämän asetuksen liitteessä II olevan taulukon ryhmässä 3 vahvistettuja tasoja sovelletaan.
Tarkistus 63
28 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Kalatalousrahasto voi osallistua kalastusalalla tapahtuneesta kehityksestä kärsineiden kalastajien hyväksi toteutettavien ja jäsenvaltioiden ehdottamien seuraavien sosioekonomisten toimenpiteiden rahoittamiseen:
1.  Kalatalousrahasto osallistuu kalastusalalla tapahtuneesta kehityksestä kärsineiden kalastajien hyväksi toteutettavien ja jäsenvaltioiden ehdottamien seuraavien sosioekonomisten toimenpiteiden rahoittamiseen:
Tarkistus 64
28 artiklan 1 kohdan a alakohta
(a) toiminnan monipuolistaminen, jolla pyritään luomaan rinnakkaisia työpaikkoja kalatalousalalla työskenteleville työntekijöille;
(a) toiminnan monipuolistaminen, jolla pyritään luomaan rinnakkaisia työpaikkoja kalatalousalalla työskenteleville työntekijöille muun muassa kalastusmatkailun alalla;
Tarkistus 65
28 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)
(b a) meriturvallisuutta koskevat koulutuskurssit, koulutus työpaikalla ja kurssi- ja opiskelijavaihto kaikille, jotka työskentelevät kalatalousteollisuudessa jäsenvaltioissa,
Tarkistus 66
28 artiklan 1 kohdan c a alakohta (uusi)
(c a) väliaikaisten kalastuskieltojen vaikutusten lieventäminen;
Tarkistus 67
28 artiklan 1 kohdan c b alakohta (uusi)
(c b) työpaikan menettäminen kalastustoiminnan pysyvään lopettamiseen tähtäävien toimenpiteiden kohteeksi joutuvalla aluksella.
Tarkistus 68
28 artiklan 2 kohta
2.  Kalatalousrahasto voi myös osallistua sellaisten nuorten kalastajien koulutustoimenpiteisiin ja –kannustimiin, jotka haluavat hankkia ensimmäisen oman kalastusaluksensa.
2.  Kalatalousrahasto voi myös osallistua seuraavien toimenpiteiden rahoittamiseen:
(a) henkilökohtaiset tuet alle 35-vuotiaille kalastajille, jotka voivat osoittaa, että he ovat työskennelleet kalastajina vähintään viisi vuotta tai että he omaavat vastaavan ammatillisen koulutuksen ja jotka tulevat käytetyn kalastusaluksen omistajiksi osittain tai kokonaan ensimmäisen kerran;
(b) sellaisten nuorten kalastajien koulutustoimenpiteet ja -kannustimet, jotka haluavat hankkia ensimmäisen oman kalastusaluksensa.
Tarkistus 69
28 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Kalatalousrahasto voi myöntää tukea kokonaispalkkioiden muodossa sellaisten alusten miehistöille, joita on kohdannut kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen.
Tarkistus 70
28 a artikla (uusi)
28 a artikla
Tuet sellaiseen kalastusalusten uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen, joka ei lisää kapasiteettia
Saadakseen laivaston uudistamis- ja nykyaikaistamistukia jäsenvaltioiden on täytettävä kaikki valtioiden ja yhteisön laivastoa koskevat vaatimukset ja tavoitteet ja oltava komission pysyvän valvontajärjestelmän piirissä. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että laivaston saapumista ja lähtöä hallinnoidaan siten, että kapasiteetti ei ylitä valtion ja yhteisön vuositavoitteita, ja että saapumista ja lähtöä koskevaa suhdetta ylläpidetään siten, että kapasiteetti ei lisäänny. Kaikkia jäsenvaltioita varten perustetaan yhdenmukaistettu yhteisön alusrekisteri, johon kirjataan samoilla perusteilla mitattu kapasiteetti ja vetoisuus ja johon on helppo pääsy Euroopan komission suorittamaa valvontaa varten.
Tarkistus 71
28 b artikla (uusi)
28 b artikla
Tuet kokeellisten kampanjoiden toteuttamiseen
Kalatalousrahasto voi yhteisrahoittaa jäsenvaltioiden ehdottamia toimenpiteitä, jotka on suunnattu merellä tehtäviin kokeellisiin kampanjoihin, joissa etsitään uusia kalavesiä ja uusia kalalajeja.
Tarkistus 72
28 c artikla (uusi)
28 c artikla
Tuet kolmansien maiden kanssa perustettaville yhteisyrityksille
Kalatalousrahasto rahoittaa kansallisia toimia alusten lopulliseksi siirtämiseksi kolmanteen maahan perustamalla yhteisyritys edellyttäen, että asianomaisen maan toimivaltaisten viranomaisten sovitaan etukäteen ja seuraavia ehtoja noudatetaan:
(a) maa, jonne alus siirretään, ei ole ehdokasvaltio;
(b) siirto merkitsee pyyntiponnistusten vähenemistä siirretyn aluksen aikaisemmin pyytämiin kalavaroihin nähden;
(c) kolmas maa ei ole mukavuuslippuvaltio eikä se salli laitonta, ilmoittamatonta tai sääntelemätöntä kalastusta, eli se kunnioittaa kalavarojensa hoitoa ja säilyttämistä ja antaa takuut todellisista kalastusmahdollisuuksista.
Jos alus on siirretty lopullisesti kolmanteen maahan, aluksen on kirjauduttava tämän kolmannen maan rekisteriin viipymättä ja siltä kielletään lopullisesti paluu yhteisön vesille.
Tarkistus 73
29 artiklan 2 kohta
2.  Nämä investoinnit voivat kattaa tuotantolaitosten rakentamisen, laajentamisen, laitehankinnat ja ajanmukaistamisen erityisesti siltä osin kuin on kyse hygieniaan, ihmisten ja eläinten terveyteen ja tuotteiden laatuun liittyvien olosuhteiden parantamisesta tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä. Yrityksen omistajuuden siirtäminen ei oikeuta yhteisön tukeen.
2.  Nämä investoinnit voivat kattaa kaikki tuotantoketjun osat käsittäen uusien tuotantolaitosten rakentamisen ja nykyisten tuotantolaitosten laajentamisen, laitehankinnat ja ajanmukaistamisen sekä simpukkahara-alukset erityisesti siltä osin kuin on kyse hyvät markkinanäkymät omaavien lajien tuotannon lisäämisestä sekä hygieniaan, ihmisten ja eläinten terveyteen, vesiviljelijöiden työ- ja turvallisuusoloihin ja tuotteiden laatuun niiden markkinoille saattamisesta alkaen liittyvien olosuhteiden parantamisesta ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä. Yrityksen omistajuuden siirtäminen ei oikeuta yhteisön tukeen.
Tarkistus 74
29 artiklan 4 kohta
4.  Kalatalousrahastosta ei tueta investointeja, joilla pyritään lisäämään sellaisten tuotteiden tuotantoa, joille ei ole menekkiä tavanomaisilla markkinoilla tai joilla voisi olla kalavarojen säilyttämispolitiikan kannalta haitallisia vaikutuksia.
4.  Kalatalousrahastosta tuetaan ainoastaan investointeja, jotka tarjoavat riittävät takuut teknisestä toteuttavuudesta ja taloudellisesta kannattavuudesta ja jotka eivät luo liiallista tuotantokapasiteettia tai aiheuta haitallisia vaikutuksia kalavarojen kaupan pitoa koskevaan politiikkaan. Tätä politiikkaa sovelletaan myös teollisesti pyydettäviin kalanrehuksi jalostettaviin lajeihin.
Tarkistus 75
29 artiklan 5 kohta
5.  Tukea ei myönnetä direktiivin 85/337/ETY liitteessä II luetelluille hankkeille, joiden osalta ei ole toimitettu mainitun direktiivin liitteessä IV vahvistettuja tietoja.
5.  Tukea voidaan myöntää ainoastaan direktiivin 85/337/ETY liitteessä II luetelluille hankkeille, kun mainitun direktiivin liitteessä IV vahvistetut tiedot on toimitettu.
Tarkistus 76
30 artiklan 1 kohdan a alakohta
(a) tuotannon suuntaaminen uusiin lajeihin ja lajeihin, joiden markkinanäkymät ovat hyvät;
(a) tuotannon suuntaaminen uusiin lajeihin, uusiin kasvatusmenetelmiin ja lajeihin, joiden markkinanäkymät ovat hyvät ja joiden energian ja kalaproteiinin tarve vastaa kestävän ekologisen tuotannon vaatimuksia;
Tarkistus 77
30 artiklan 1 kohdan a a alakohta (uusi)
(a a) toimitusten takaaminen ja tuki kalavarojen kauppataseen parantamiselle;
Tarkistus 78
30 artiklan 1 kohdan b alakohta
(b) sellaisten kasvatusmenetelmien käyttöön ottaminen, joiden avulla voidaan vähentää huomattavasti ympäristövaikutuksia kalatalousalan tavanomaisiin menetelmiin verrattuna;
(b) sellaisten kasvatusmenetelmien käyttöön ottaminen, joiden avulla voidaan vähentää huomattavasti ympäristövaikutuksia;
Tarkistus 79
30 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)
(b a) sopimukset työympäristön parantamiseksi.
Tarkistus 80
30 artiklan 1 kohdan d alakohta
(d) tämän osaston III luvussa säädettyihin yleiseen etuun liittyvien toimenpiteiden sekä ammatillisen koulutuksen edistäminen;
Poistetaan.
Tarkistus 81
30 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)
(f a) uusien myyntikanavien edistäminen ja etsiminen.
Tarkistus 82
30 artiklan 2 kohta
2.  Investointitukea myönnetään ainoastaan mikroyrityksille ja pienille yrityksille.
Poistetaan.
Tarkistus 84
31 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)
(c a) luonnonmullistusten tai teollisuusonnettomuuksien tuhoaman kalastusalan tuotantokyvyn palauttamista.
Tarkistus 85
31 artiklan 3 kohta
3.  Saadakseen tukea tämän artiklan nojalla hanke-ehdotusten tekijöiden on sitouduttava tavanomaiset hyvät vesiviljelytavat ylittävien vesiensuojeluvaatimusten noudattamiseen vähintään viiden vuoden ajaksi. Tällaisten sitoumusten edut on osoitettava jäsenvaltion nimeämän elimen suorittamalla vaikutusten ennakkoarvioinnilla.
3.  Saadakseen tukea tämän artiklan nojalla hanke-ehdotusten tekijöiden on sitouduttava tavanomaiset hyvät vesiviljelytavat ylittävien vesiensuojeluvaatimusten noudattamiseen vähintään viiden vuoden ajaksi.
Tarkistus 86
31 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Tuki ja jälleenrakennusta koskeva avustus ovat mahdollisia sisävesikalastusta (yksinomaan jäsenvaltion alueeseen kuuluvilla sisävesillä toimivien alusten kaupallisia tarkoituksia varten harjoittamaa kalastustoimintaa) varten sekä tämäntyyppiseen kalastukseen käytettyjen alusten korvaamista ja uudistamista varten. Lisäksi rahastosta pitää voida käyttää varoja ankeriaskantojen palauttamistoimien tukemiseen.
Tarkistus 87
31 artiklan 4 kohdan johdantokappale
4.  Jäsenvaltion on määriteltävä vesiensuojelusitoumuksen korvauksena myönnettävän julkisen tuen enimmäismäärä vuosittain toimenpideohjelmassaan seuraavia perusteita käyttäen:
4.  Jäsenvaltioiden on laskettava korvaukset yhtä tai useampaa seuraavaa perustetta käyttäen:
Tarkistus 88
31 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Poikkeuksellista korvausta voidaan myöntää:
– tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti vesiensuojeluvelvoitteiden piiriin kuuluvan yrityksen alueen hehtaarikohtaisen enimmäismäärän perusteella;
– tämän artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti enintään kahden vuoden ajan siitä lähtien, kun yritys on aloittanut siirtymisen luonnonmukaiseen vesiviljelyyn.
Tarkistus 89
32 artiklan a alakohdan johdantokappale
(a) simpukanviljelijöitä korvaamalla viljeltyjen simpukoiden korjuun väliaikainen keskeyttäminen. Korvausta voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden ajalta koko kaudella 2007–2013. Korvausta voidaan myöntää silloin, kun nilviäisten korjuu on toksiineja tuottavan planktonin lisääntymisestä tai biotoksiineja sisältävän planktonin esiintymisestä aiheutuvan saastumisen vuoksi keskeytettävä kansanterveydellisistä syistä:
(a) simpukanviljelijöitä korvaamalla viljeltyjen simpukoiden korjuun väliaikaisesta keskeyttämisestä johtuvat tuotantomenetykset. Korvausta voidaan myöntää enintään kahdentoista kuukauden ajalta koko kaudella 2007–2013. Korvausta voidaan myöntää silloin, kun nilviäisten korjuu on toksiineja tuottavan planktonin lisääntymisestä tai biotoksiineja sisältävän planktonin esiintymisestä aiheutuvan saastumisen vuoksi keskeytettävä kansanterveydellisistä syistä:
Tarkistus 90
32 artiklan a kohdan 1 luetelmakohta
pitempään kuin neljän kuukauden ajan yhtäjaksoisesti,
enintään kolmen kuukauden ajan yhtäjaksoisesti,
Tarkistus 91
32 artiklan a alakohdan 2 luetelmakohta
– kun korjuun keskeyttämisen aiheuttama tappio on enemmän kuin 35 prosenttia kyseisen yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta laskettuna yrityksen kolmen edeltävän vuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella;
– kun korjuun keskeyttämisen aiheuttama tappio on enemmän kuin 30 prosenttia kyseisen yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta laskettuna yrityksen kolmen edeltävän vuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella;
Tarkistus 92
33 artiklan 1 kohta
1.  Kalatalousrahastosta voidaan tukea kansallisiin strategiasuunnitelmiin sisältyvien erityisstrategioiden osana kalastus- ja vesiviljelytuotteiden suoraan ihmisravinnoksi jalostamista sekä kaupan pitämistä koskevia investointeja. Tukea myönnetään ainoastaan mikroyrityksille ja pienille yrityksille.
1.  Kalatalousrahastosta voidaan tukea kansallisiin strategiasuunnitelmiin sisältyvien erityisstrategioiden osana kalastus- ja vesiviljelytuotteiden suoraan ihmisravinnoksi jalostamista sekä kaupan pitämistä koskevia investointeja.
Tarkistus 93
33 artiklan 2 kohta
2.  Nämä investoinnit voivat kattaa yritysten rakentamisen, laajentamisen, laitehankinnat ja ajanmukaistamisen erityisesti siltä osin kuin on kyse hygieniaan, ihmisten ja eläinten terveyteen ja tuotteiden laatuun liittyvien olosuhteiden parantamisesta tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä. Yrityksen omistajuuden siirtäminen ei oikeuta yhteisön tukeen.
2.  Nämä investoinnit voivat kattaa yritysten rakentamisen, laajentamisen, laitehankinnat ja ajanmukaistamisen muun muassa siltä osin kuin on kyse hygieniaan, ihmisten ja eläinten terveyteen, elintarviketurvallisuuteen, jäljitettävyyteen ja tuotteiden laatuun sekä innovointiin liittyvien olosuhteiden parantamisesta tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä. Yrityksen omistajuuden siirtäminen ei oikeuta yhteisön tukeen.
Tarkistus 94
34 artiklan 1 kohta
1.  Kalatalousrahastosta tuetaan yritysten rakentamiseen, laajentamiseen, varustamiseen ja ajanmukaistamiseen kohdistuvia investointeja jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla.
1.  Kalatalousrahastosta tuetaan yritysten rakentamiseen, laajentamiseen, varustamiseen ja ajanmukaistamiseen kohdistuvia investointeja jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla. Investointien on taattava riittävät takuut teknisestä toteutettavuudesta ja taloudellisesta kannattavuudesta.
Tarkistus 95
34 artiklan 2 kohdan johdantokappale
2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen investointien on vaikutettava kalatalousalan työllisyyden säilymiseen tai lisääntymiseen sekä yhden tai useamman seuraavan tavoitteen saavuttamiseen
2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen investointien on vaikutettava kalatalousalan ja vesiviljelyalan kestävään kehitykseen tai yhden tai useamman seuraavan tavoitteen saavuttamiseen:
Tarkistus 96
34 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)
(b a) korkealaatuisten tuotteiden tuottaminen korkeasti erikoistuneille markkinoille;
Tarkistus 97
34 artiklan 2 kohdan d alakohta
(d) vähän käytettyjen lajien, sivutuotteiden ja jätteiden käytön tehostaminen;
(d) sivutuotteiden ja jätteiden käytön tehostaminen;
Tarkistus 98
34 artiklan 2 kohdan e alakohta
(e) uusien teknologioiden soveltaminen tai sähköisen kaupankäynnin kehittäminen;
(e) uusien teknologioiden soveltaminen, tuotteiden esittelyn innovatiiviset muodot tai sähköisen kaupankäynnin kehittäminen;
Tarkistus 99
34 artiklan 2 kohdan f alakohta
(f) pääasiassa paikallisen laivaston purkamista saaliista peräisin olevien tuotteiden kaupan pitäminen.
(f) mieluiten paikallisen laivaston purkamista saaliista ja vesiviljelystä peräisin olevien innovatiivisten tai enemmän lisäarvoa antavien tuotteiden kaupan pitäminen.
Tarkistus 100
34 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)
(f a) monipuolistamisen tukeminen ja uusien kala- ja vesiviljelyjalostustuotteiden kehittäminen.
Tarkistus 101
34 artiklan 2 kohdan f b alakohta (uusi)
(f b) sellaisten uusien tuotteiden kaupan pitäminen, jotka tukevat alan monipuolistumista.
Tarkistus 102
36 artiklan johdantokappale
Kalatalousrahastosta tuetaan kollektiivisia toimia, joilla pyritään:
Kalatalousrahastosta tuetaan kollektiivisia toimia, joilla pyritään erityisesti:
Tarkistus 103
36 artiklan b alakohta
(b) hankkimaan kollektiivisia investointeja viljelylaitosten kehittämiseen, jätteiden käsittelyyn tai tuotannossa, jalostuksessa taikka kaupan pitämisessä tarvittavien laitteiden hankintaan; tai
(b) hankkimaan kollektiivisia investointeja viljelylaitosten kehittämiseen, tuotanto-olosuhteiden parantamiseen, työolosuhteiden parantamiseen, ympäristösuojelua tukeviin toimiin, jätteiden käsittelyyn tai tuotannossa, jalostuksessa taikka kaupan pitämisessä tarvittavien laitteiden hankintaan; tai
Tarkistus 104
36 artiklan d a kohta (uusi)
(d a) korvaamaan Natura 2000 -alueille tehdyistä investoinneista aiheutuvia erityishaittoja; tai
Tarkistus 105
36 artiklan d b alakohta (uusi)
(d b) rahoittamaan tutkimuskampanjoita (tieteellisiä, kokeellisia ja seurantaan liittyviä), sosioekonomisia tutkimuksia elvytystoimenpiteiden vaikutuksesta ja alan tieteellistä neuvonta; tai
Tarkistus 106
36 artiklan d c alakohta (uusi)
(d c) poistamaan kadonneet tai hylätyt pyydykset merenpohjasta haamukalastuksen vähentämiseksi; tai
Tarkistus 107
36 artiklan d d alakohta (uusi)
(d d) toteuttamaan kantojen elvyttämissuunnitelmien sosioekonomista vaikutusta koskevia arviointitutkimuksia; tai
Tarkistus 108
36 artiklan d e kohta (uusi)
(d e) antamaan asianmukaista tukea ekologisten tietojen keräämiseen ja käsittelyyn; tai
Tarkistus 109
36 artiklan d f alakohta (uusi)
(d f) panemaan täytäntöön tuotteita koskevat jäljitettävyyssäännökset antaen alan asianmukaisille toimijoille teknistä ja koulutus- ja neuvontatukea; tai
Tarkistus 110
36 artiklan d g kohta (uusi)
(d g) edistämään koe- tai tutkimuskalastusta; tai
Tarkistus 111
36 artiklan d h kohta (uusi)
(d h) antamaan tukea kalastajaryhmille ja ammattijärjestöille, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta YKP:n soveltamisesta (yhteishallinto).
Tarkistus 112
37 artiklan 1 kohta
1.  Kalatalousrahastosta voidaan tukea yhteisen edun mukaisia toimia, joilla pyritään suojelemaan ja kehittämään vesieläimistöä, ei kuitenkaan suoria istutuksia. Toimien on edistettävä vesiympäristön parantamista.
1.  Kalatalousrahastosta voidaan tukea yhteisen edun mukaisia toimia, joilla pyritään suojelemaan ja kehittämään vesiluonnonvaroja, ei kuitenkaan suoria istutuksia paitsi sisävesi-istutuksia laajasti vaeltavien kalalajien takaisin istuttamiseksi tai tukemiseksi. Toimien on edistettävä vesiympäristön ennallistamista ja parantamista, ja ne voivat käsittää sellaiset Natura 2000 -ohjelmien alaisuudessa toteutetut toimet, joilla on kalastukseen liittyvä ulottuvuus, ja niiden on edistettävä vesiviljelytoiminnan heikentämien alueiden palauttamista ennalleen.
Tarkistus 113
37 artiklan 2 kohta
2.  Toimien on liityttävä vesieläimistön suojeluun ja kehittämiseen tarkoitettujen kiinteiden tai liikuteltavien järjestelmien asentamiseen tai sisävesiväylien ennallistamiseen, vaeltavien lajien kutualueet ja vaellusreitit mukaan luettuina.
2.  Toimien on liityttävä vesieläimistön suojeluun ja kehittämiseen tarkoitettujen kiinteiden tai liikuteltavien järjestelmien asentamiseen tai sisävesiväylien ennallistamiseen, vaeltavien lajien kutualueet ja vaellusreitit mukaan luettuina, sekä vesiviljelytoiminnan heikentämien alueiden palauttamista ennalleen.
Tarkistus 114
38 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi)
(a a) jätteiden käsittelyn parantamiseen;
Tarkistus 115
39 artiklan 3 kohdan johdantokappale
3.  Investointien on liityttävä:
3.  Investointien on liityttävä ensisijaisesti:
Tarkistus 116
39 artiklan 3 kohdan a alakohta
(a) kansallisten tai kansalliset rajat ylittävien menekinedistämiskampanjoiden toteuttamiseen;
(a) kansallisten tai kansalliset rajat ylittävien menekinedistämiskampanjoiden toteuttamiseen, messujen, esittelytilaisuuksien ja näyttelyiden järjestämiseen ja niihin osallistumiseen ja kumppanuustapaamisten toteuttamiseen;
Tarkistus 117
39 artiklan 3 kohdan d alakohta
(d) sellaisten tuotteiden menekin edistämiseen, jotka on tuotettu vain vähän ympäristöön vaikuttavilla menetelmillä;
(d) sellaisten tuotteiden sertifiointiin ja menekin edistämiseen, jotka on tuotettu vain vähän ympäristöön vaikuttavilla menetelmillä;
Tarkistus 118
39 artiklan 3 kohdan f alakohta
(f) laadun varmentamiseen;
(f) laadun takaamiseen, valvontaan ja varmentamiseen;
Tarkistus 119
39 artiklan 3 kohdan g alakohta
(g) pakkausmerkintöihin, ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä käyttäen saatujen tuotteiden pakkausmerkinnät mukaan luettuina;
(g) pakkausmerkintöihin ja jäljitettävyyteen, ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä käyttäen saatujen tuotteiden pakkausmerkinnät mukaan luettuina;
Tarkistus 120
39 artiklan 3 kohdan i alakohta
(i) markkinaselvitysten toteuttamiseen.
(i) markkinaselvitysten ja -tutkimusten toteuttamiseen.
Tarkistus 121
39 artiklan 3 kohdan i a alakohta (uusi)
(i a) alan julkisuuskuvan kohentamiseen;
Tarkistus 122
39 artiklan 3 kohdan i b alakohta (uusi)
(i b) virallisen laatumerkinnän käytöstä hyötyvään tuotantoon kannustavien erityiskampanjoiden edistämiseen.
Tarkistus 123
39 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Jäsenvaltiot voivat tukea asetuksen (EY) N:o 3759/92 säännösten mukaisesti tunnustettujen tuottajajärjestöjen perustamista ja helpottaa niiden toimintaa.
Tarkistus 124
40 artiklan 1 kohta
1.  Kalatalousrahastosta voidaan tukea pilottihankkeita, joiden tavoitteena on uuden teknisen tiedon hankkiminen ja levittäminen ja jotka ovat jonkin talouden toimijan, tunnustetun ammattijärjestön tai hallintoviranomaisen sitä varten nimeämän jonkin muun elimen yhteistyössä jonkin tieteellisen tai teknisen elimen kanssa täytäntöön panemia.
1.  Kalatalousrahastosta voidaan tukea pilottihankkeita, joiden tavoitteena on koulutus, tutkimus ja uuden teknisen tiedon hankkiminen ja levittäminen sekä tieteellistä tutkimusta merellä koskevat kokeelliset kampanjat uusien kalavesien ja uusien kalalajien etsimiseksi ja jotka ovat jonkin talouden toimijan, tunnustetun ammattijärjestön tai hallintoviranomaisen sitä varten nimeämän jonkin muun elimen yhteistyössä jonkin tieteellisen tai teknisen elimen kanssa täytäntöön panemia.
Tarkistus 125
40 artiklan 2 kohdan a alakohta
(a) testattava tuotantoalan olosuhteita läheisesti vastaavissa olosuhteissa jonkin teknisen innovaation teknistä tai taloudellista elinkelpoisuutta tavoitteena hankkia ja levittää testattua tekniikkaa koskevaa teknistä ja taloudellista tietoa;
(a) testattava tuotantoalan olosuhteita läheisesti vastaavissa olosuhteissa esimerkiksi pyydysten valikoivuuden parantamiseen tai muuten kalastuksen ympäristövaikutuksen vähentämiseen taikka kalastustoiminnan energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävän teknisen innovaation teknistä tai taloudellista elinkelpoisuutta tavoitteena hankkia ja levittää testattua tekniikkaa koskevaa teknistä ja taloudellista tietoa;
Tarkistus 127
40 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)
(b a) oltava ohjelmia, joilla pyritään vähentämään sivusaaliita ja muita ympäristövaikutuksia.
Tarkistus 126
40 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Kokeellista kalastusta koskevat hankkeet ovat tukikelpoisia pilottihankkeita edellyttäen, että ne kytkeytyvät kalavarojen säilyttämistavoitteeseen ja että niissä huolehditaan valikoivimpien menetelmien käytöstä.
Tarkistus 128
41 artiklan 1 kohta
Kalatalousrahastosta voidaan tukea kalastusalusten muuttamista niin, että niitä käytetään jäsenvaltion lipun alla ainoastaan julkisten tai puolijulkisten elinten kalastusalan koulutus- tai tutkimustarkoituksiin.
Kalatalousrahastosta voidaan tukea kalastusalusten rakentamista niin, että niitä käytetään jäsenvaltion lipun alla ainoastaan julkisten tai puolijulkisten elinten tai muiden koulutus- tai tutkimuslaitosten ja organisaatioiden, jotka voivat olla yksityisiä mutta jotka ovat voittoa tuottamattomia ja jotka hallintoviranomainen määrittää, kalastusalan koulutus- tai tutkimustarkoituksiin.
Tarkistus 129
41 artiklan 2 kohta
Kalatalousrahastosta voidaan rahoittaa toimia kalastusaluksen siirtämiseksi pysyvästi ammattikalastuksen ulkopuolisiin voittoa tavoittelemattomiin tarkoituksiin.
Kalatalousrahastosta voidaan rahoittaa toimia kalastusaluksen siirtämiseksi pysyvästi ammattikalastuksen ulkopuolisiin tarkoituksiin.
Tarkistus 130
41 a artikla (uusi)
41 a artikla
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien seurantatoimenpiteet
1.  Rahastosta voidaan rahoittaa seurantatoimenpiteitä, jolla edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa sekä sukupuolten tasa-arvoa koskevan politiikan sisällyttämistä yritystoimintaan.
2.  Saadakseen tukea hankkeiden toteuttajien on esitettävä suunnitelma yhdenvertaisten mahdollisuuksien sisällyttämisestä yritystoiminnan hallintoon ja sitouduttava sen toimeenpanemiseen ja ylläpitämiseen vähintään viiden vuoden ajaksi (kyseiset tuet rahoitetaan liitteen II ryhmästä 3).
Tarkistus 131
41 b artikla (uusi)
41 b artikla
Rahoitusjärjestelyt
Rahastoista voidaan myöntää tukea VI osastossa vahvistettujen enimmäismäärien mukaisesti sellaisten rahoitusjärjestelmien käyttöönottamiseksi, joilla pyritään mukauttamaan alan pyyntikapasiteettia unionin epäsuotuisilla alueilla.
Tarkistus 132
IV luku, otsikko
TOIMINTALINJA 4 – KALASTUSTA HARJOITTAVIEN RANNIKKOALUEIDEN KESTÄVÄ KEHITYS
TOIMINTALINJA 4 – KALASTUSTA JA VESIVILJELYÄ HARJOITTAVIEN ALUEIDEN KESTÄVÄ KEHITYS
Tarkistus 133
42 artiklan 1 kohta
1.  Kalatalousrahastosta myönnetään muita yhteisön välineitä täydentävää tukea kestävän kehityksen edistämiseen ja elämänlaadun parantamiseen kalastusta harjoittavilla rannikkoalueilla, jotka ovat tukikelpoisia osana yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävää kokonaisstrategiaa, ottaen erityisesti huomioon strategian soveltamisen sosioekonomiset seuraukset.
1.  Kalatalousrahastosta myönnetään muita yhteisön välineitä täydentävää tukea kestävän kehityksen edistämiseen ja elämänlaadun parantamiseen kalastusta harjoittavilla rannikkoalueilla ja erityisesti syrjäisillä rannikkoalueilla, jotka ovat tukikelpoisia osana yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävää kokonaisstrategiaa, ottaen erityisesti huomioon strategian soveltamisen sosioekonomiset seuraukset.
Tarkistus 135
42 artiklan 3 kohdan 2 alakohta
Kalastusta harjoittavat rannikkoalueet ovat yleensä pienempiä kuin NUTS III –tason alueet, ja niihin kuuluu meren tai järven rantaa taikka jokisuistoa, jotka liittyvät kalastukseen. Alueen on oltava kohtuullisen yhtenäinen niin maantieteelliseltä ja vesistölliseltä kuin taloudelliselta ja sosiaaliseltakin kannalta.
Kalastusta ja vesiviljelyä harjoittavat rannikkoalueet tunnistetaan siitä, että niihin kuuluu meren tai järven rantaa taikka jokisuistoa, jotka liittyvät kalastukseen tai vesiviljelyyn. Alueen on oltava kohtuullisen yhtenäinen niin maantieteelliseltä ja vesistölliseltä kuin taloudelliselta ja sosiaaliseltakin kannalta.
Tarkistus 136
42 artiklan 3 kohdan 3 alakohta
Alueen on oltava harvaan asuttu, kalatalousalan työpaikkojen osuuden on oltava huomattava, kalastuselinkeinon on oltava taantumassa eikä yli 100 000 asukkaan kuntia hyväksytä.
Poistetaan.
Tarkistus 137
43 artiklan 1 kohdan johdantokappale
1.  Tukea kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävään kehitykseen voidaan myöntää:
1.  Tukea kalastusta ja vesiviljelyä harjoittavien alueiden kestävään kehitykseen voidaan myöntää:
Tarkistus 138
43 artiklan 1 kohdan a alakohta
(a) taloudellisen toiminnan rakenteen muuttamiseen ja uudelleen suuntaamiseen erityisesti edistämällä ekomatkailua edellyttäen, ettei näillä toimilla lisätä pyyntiponnistusta;
(a) taloudellisen toiminnan rakenteen muuttamiseen ja uudelleen suuntaamiseen erityisesti edistämällä kalastusmatkailuun liittyviä toimia edellyttäen, ettei näillä toimilla lisätä pyyntiponnistusta;
Tarkistus 139
43 artiklan 1 kohdan b alakohta
(b) toiminnan monipuolistamiseen edistämällä rinnakkaistyötä luomalla kalatalousalalla työskenteleville ihmisille kalatalousalan ulkopuolisia korvaavia tai lisätyöpaikkoja;
(b) toiminnan monipuolistamiseen edistämällä rinnakkaistyötä luomalla kalatalous- ja vesiviljelyalalla työskenteleville ihmisille kalatalousalan ulkopuolisia korvaavia tai lisätyöpaikkoja;
Tarkistus 141
43 artiklan 1 kohdan d alakohta
(d) pienimuotoiseen kalastukseen liittyvien kohteiden tukemiseen ja matkailun edistämiseen;
(d) pienimuotoiseen kalastukseen liittyvien kohteiden tukemiseen ja kalastusmatkailun edistämiseen;
Tarkistus 142
43 artiklan 2 kohta
2.  Toissijaisesti kalatalousrahastosta voidaan rahoittaa, toimenpiteitä ammatillisten taitojen edistämiseksi ja parantamiseksi, työntekijöiden sopeutumiskyvyn lisäämiseksi ja erityisesti naisten työnsaannin parantamiseksi edellyttäen, että nämä toimenpiteet ovat olennainen osa rannikkoalueiden kestävän kehityksen strategiaa ja että niillä on suora yhteys 1 kohdassa kuvattuihin toimenpiteisiin. Rahoitus voi olla enintään 15 prosenttia kyseessä olevasta toimintalinjasta.
2.  Toissijaisuusperiaatetta noudattaen kalatalousrahastosta voidaan rahoittaa, toimenpiteitä ammatillisten taitojen edistämiseksi ja parantamiseksi, työntekijöiden sopeutumiskyvyn lisäämiseksi ja erityisesti naisten työnsaannin parantamiseksi edellyttäen, että nämä toimenpiteet ovat olennainen osa rannikoiden kalastus- ja vesiviljelyalueiden kestävän kehityksen strategiaa ja että niillä on suora yhteys 1 kohdassa kuvattuihin toimenpiteisiin. Rahoitus voi olla enintään 20 prosenttia kyseessä olevasta toimintalinjasta.
Tarkistus 143
43 artiklan 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea ei saa myöntää kalastusalusten uusimiseen tai nykyaikaistamiseen.
Poistetaan.
Tarkistus 144
43 artiklan 4 kohta
4.  Tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa säädetyn tuen saajien on oltava joko kalatalousalalla työskenteleviä tai sellaisia, joiden työpaikka on kalatalousalasta riippuvainen.
4.  Tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa säädetyn tuen saajien on oltava joko kalatalousalalla tai vesiviljelyalalla työskenteleviä tai sellaisia, joiden työpaikka on näistä aloista riippuvainen.
Tarkistus 145
43 artiklan 5 kohta
5.  Jos tämän artiklan soveltamisalaan kuuluva toimenpide on tukikelpoinen myös yhteisön jonkin muun tukivälineen kautta, jäsenvaltion on ilmoitettava selvästi ohjelmassaan, tuetaanko sitä kalatalousrahastosta vai jostakin muusta yhteisön tukivälineestä.
5.  Jos tämän artiklan soveltamisalaan kuuluva toimenpide on tukikelpoinen myös yhteisön jonkin muun tukivälineen kautta, jäsenvaltion on ilmoitettava selvästi ohjelmassaan, tuetaanko sitä kalatalousrahastosta vai jostakin muusta yhteisön tukivälineestä, ja otettava huomioon synergian tarve muiden rahastojen kuten EAKR:n kanssa, jotta voidaan täyttää merenkulun strategiaa koskevassa vihreässä kirjassa asetetut tavoitteet.
Tarkistus 146
43 artiklan 5 a kohta (uusi)
5 a. Rahoitustukea on voitava myöntää myös itse aluksille tehtäviin investointeihin, joilla kohennetaan turvallisuutta, työoloja, hygieniaa ja tuotteiden laatua sekä pyynnin valikoivuutta parantaviin investointeihin.
Tarkistus 147
44 artiklan otsikko
Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävään kehitykseen osallistuminen
Kalastus- ja vesiviljelyalueiden kestävään kehitykseen osallistuminen
Tarkistus 148
44 artiklan 1 kohta
1.  Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävää kehitystä tukevia toimia tietyllä alueella toteuttaa paikallisista julkisista tai yksityisistä kumppaneista tarkoitusta varten perustettu ryhmä, jäljempänä "rannikkotoimintaryhmä". Rannikkotoimintaryhmät on perustettava kyseessä olevien jäsenvaltioiden lakien mukaisesti, ja niiden jäsenet on valittava avoimella menettelyllä julkisen ehdotuspyynnön jälkeen.
1.  Kalastukseen ja vesiviljelyyn hyödynnettävien rannikkoalueiden kestävää kehitystä tukevia toimia tietyllä alueella toteuttaa paikallisista julkisista tai puolijulkisista elimistä tai paikallisista julkisista tai yksityisistä kumppaneista tarkoitusta varten perustettu ryhmä, jäljempänä "rannikkotoimintaryhmä". Rannikkotoimintaryhmät on perustettava kyseessä olevien jäsenvaltioiden lakien mukaisesti, ja niiden jäsenet on valittava avoimella menettelyllä julkisen ehdotuspyynnön jälkeen.
Tarkistus 149
44 artiklan 2 kohta
2.  Rannikkotoimintaryhmien aloitteesta toteutettavissa toimissa yksityissektorin on vastattava vähintään kahdesta kolmasosasta hankkeista.
Poistetaan.
Tarkistus 150
45 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan g a alakohta (uusi)
(g a) sosiaalis-taloudelliset tutkimukset, jotka koskevat kannan elvyttämistoimien huomattavia vaikutuksia ja jotka liittyvät suoraan ohjelman täytäntöönpanoon.
Tarkistus 151
54 artiklan 4 kohdan a alakohta
(a) alv;
(a) alv, jos se on jollain tavoin palautettavissa;
Tarkistus 152
56 artiklan 1 kohdan i a alakohta (uusi)
(i a) tehokkaista takaisinperintämenettelyistä.
Tarkistus 153
58 artiklan 1 kohdan j a alakohta (uusi)
(j a) sen varmistamisesta, että havaittujen väärinkäytösten vuoksi aiheettomasti maksetuiksi todetut yhteisön varat peritään takaisin tarvittaessa korkoineen, kirjan pitämisestä takaisinperittävistä määristä ja niiden määrien maksamisesta takaisin komissiolle, jotka on peritty takaisin vähentämällä ne seuraavasta menoilmoituksesta.
Tarkistus 154
59 artiklan 6 kohta
6. havaittujen väärinkäytösten vuoksi aiheettomasti maksetuiksi todettujen yhteisön varojen takaisinperinnän varmistamisesta tarvittaessa korkoineen, kirjan pitämisestä takaisinperittävistä määristä ja niiden määrien maksamisesta takaisin komissiolle, jotka on peritty takaisin vähentämällä ne seuraavasta menoilmoituksesta silloin kun se on mahdollista.
Poistetaan.
Tarkistus 155
65 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a. Vuosikertomukset ja loppukertomus on julkistettava.
Tarkistus 156
74 artikla
Välimaksut ja loppuerät on laskettava soveltaen kunkin toimintalinjan yhteisrahoitusosuutta kyseisen toimintalinjan julkisiin menoihin, jotka on todennettu todentamisviranomaisen todentaman menoilmoituksen perusteella.
Välimaksut ja loppuerät on laskettava soveltaen kunkin toimintalinjan yhteisrahoitusosuutta kyseisen toimenpiteen julkisiin menoihin, jotka on todennettu todentamisviranomaisen todentaman menoilmoituksen perusteella; muussa tapauksessa menot korvataan todellisten ja todentamisviranomaisen vahvistamien menojen mukaisesti.
Tarkistus 157
95 artiklan 5 kohta
5.  Kun varat on perittävä takaisin 1 kohdan nojalla tehtävän peruutuksen seurauksena, toimivaltaisen yksikön tai elimen on aloitettava perintämenettely ja ilmoitettava siitä todentamis- ja hallintoviranomaisille. Perimisestä on ilmoitettava ja pidettävä kirjaa.
5.  Kun varat on perittävä takaisin 1 kohdan nojalla tehtävän peruutuksen seurauksena, hallintoviranomaisen on välittömästi aloitettava perintämenettely ja ilmoitettava siitä todentamis- ja hallintoviranomaisille. Perimisestä on ilmoitettava ja pidettävä kirjaa yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
Tarkistus 158
Liite II, ryhmä 2
Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävä kehitys (43 artikla), aluksilla tehtävät investoinnit (27 artikla), vesiviljelyinvestoinnit (30 artikla), kalastustuotteiden jalostamista ja kaupan pitämistä koskevat investoinnit (34 artikla) ja uusien markkinoiden edistäminen ja kehittäminen (39 artikla).
Kalastusta harjoittavien rannikkoalueiden kestävä kehitys (43 artikla), aluksilla tehtävät investoinnit (27 artikla), vesiviljelyinvestoinnit (30 artikla), kalastustuotteiden jalostamista ja kaupan pitämistä koskevat investoinnit (34 artikla) ja uusien markkinoiden edistäminen ja kehittäminen (39 artikla), kollektiiviset toimet (36 artikla), rakentaminen (33 artikla), kalastussatamien välineet (38 artikla), kalastusalusten muuttaminen tai muuhun tarkoitukseen siirtäminen (41 artikla).
Tarkistus 159
Liite II, ryhmä 3, johdantokappale
· pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmien puitteissa 23 artiklan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan nojalla:
· pyyntiponnistuksen mukauttamissuunnitelmien puitteissa 23 artiklan a alakohdan nojalla:
Tarkistus 160
Liite II, ryhmä 3, 3 a luetelmakohta (uusi)
– naisten ja miesten välinen tasa-arvo (41 a artikla)
Tarkistus 161
Liite II, ryhmä 3, 2 luetelmakohta
· 27 a artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi.
· 27 a artiklassa tarkoitetut toimenpiteet pienimuotoisen rannikkokalastuksen hyväksi.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö