Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0169(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0217/2005

Pateikti tekstai :

A6-0217/2005

Debatai :

PV 05/07/2005 - 13

Balsavimas :

PV 06/07/2005 - 4.10

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0282

Priimti tekstai
PDF 674kWORD 395k
Trečiadienis, 2005 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Europos žuvininkystės fondas *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės fondo (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0497)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultuojasi su Parlamentu (C6-0212/2004),

–   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A6-0217/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą, vadovaujantis EB sutarties 250 straipsnio 2 dalimi;

3.   patikslina, kad pasiūlyme dėl reglamento nurodyti asignavimai tol, kol bus pasiektas susitarimas dėl 2007 m. ir vėlesnių metų finansinės perspektyvos, yra tik orientacinio pobūdžio;

4.   ragina Komisiją, kai bus patvirtinta kita finansinė perspektyva, patvirtinti pasiūlyme dėl reglamento nurodytas sumas arba, jei iškiltų būtinybė, pateikti peržiūrėtas sumas Europos Parlamento ir Tarybos pritarimui, kad tokiu būdu būtų užtikrintas jų atitikimas nustatytoms riboms;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jeigu ji ketintų nukrypti nuo Parlamento patvirtinto teksto;

6.   prašo Tarybos dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti EP poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
4 konstatuojamoji dalis
(4) remiantis Sutarties 33 straipsnio 2 dalimi būtina atsižvelgti į minimos veiklos savitumą, kurį lemia šio sektoriaus socialinė struktūra ir įvairių žvejybos veikla užsiimančių regionų struktūriniai bei gamtiniai skirtumai;
(4) remiantis Sutarties 33 straipsnio 2 dalimi būtina atsižvelgti į minimos veiklos savitumą, kurį lemia šio sektoriaus socialinė struktūra ir įvairių žvejybos veikla užsiimančių regionų struktūriniai, gamtiniai bei geografiniai skirtumai;
3 pakeitimas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Fondo veikla ir operacijos, kurias jis padeda finansuoti, turėtų būti suderinami su kitomis Bendrijos politikos sritimis ir atitikti visus Bendrijos teisės aktus;
(9)  Fondo veikla ir operacijos, kurias jis padeda finansuoti, turėtų būti suderinami su kitomis Bendrijos politikos sritimis ir atitikti visus Bendrijos teisės aktus, tokius kaip Finansinį reglamentą ir jį įgyvendinančias priemones;
4 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Bendrijos veiksmai turėtų papildyti valstybių narių veiksmus arba prisidėti prie jų ir, siekiant užtikrinti didelę pridėtinę vertę, stiprinti partnerystę. Tai taikytina regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, kitoms kompetentingoms institucijoms, įskaitant už aplinką ir už vyrų bei moterų lygybės skatinimą atsakingas institucijas, ekonominiams bei socialiniams partneriams ir kitoms kompetentingoms įstaigoms. Šie partneriai turėtų dalyvauti rengiant, kontroliuojant ir vertinant paramą;
(10)  Bendrijos veiksmai turėtų papildyti valstybių narių veiksmus arba prisidėti prie jų ir, siekiant užtikrinti didelę pridėtinę vertę, stiprinti partnerystę. Tai taikytina regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, kitoms kompetentingoms institucijoms, įskaitant už aplinką ir už nediskriminavimo, įskaitant vyrų bei moterų lygybę, skatinimą atsakingas institucijas, ekonominiams bei socialiniams partneriams ir kitoms kompetentingoms įstaigoms. Šie partneriai turėtų dalyvauti rengiant, kontroliuojant ir vertinant paramą;
5 pakeitimas
13 konstatuojamoji dalis
(13) laikydamosi Sutarties 274 straipsnio, valstybės narės turi bendradarbiauti su Komisija, kad užtikrintų patikimo finansų valdymo principų laikymąsi. Tam tikslui šiame reglamente yra nurodytos sąlygos, leidžiančios Komisijai atlikti savo pareigas vykdant Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą;
(13) laikydamosi Sutarties 274 straipsnio, valstybės narės turi bendradarbiauti su Komisija, kad užtikrintų patikimo finansų valdymo principų laikymąsi. Tam tikslui šiame reglamente yra nurodytos sąlygos, leidžiančios Komisijai atlikti savo pareigas vykdant Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą, su Europos Parlamento priežiūra jo, kaip biudžeto valdymo institucijos, kompetencijos ribose;
6 pakeitimas
24 konstatuojamoji dalis
(24) būtina numatyti BŽP lydimąsias priemones, ypač jos socialinio ir ekonominio poveikio sumažinimą įgyvendinant pakrantės zonų vystymo politiką;
(24) būtina numatyti BŽP lydimąsias priemones, ypač jos socialinio ir ekonominio poveikio sumažinimą įgyvendinant pakrantės zonų vystymo politiką, kad būtų diversifikuota ekonominė veikla ir užtikrintas ilgalaikis užimtumas;
7 pakeitimas
29 konstatuojamoji dalis
(29)  Bendrijos laivyną reikėtų sumažinti, siekiant jį pritaikyti prie turimų ir prieinamų išteklių;
(29) reikėtų ir toliau stengtis Bendrijos laivyną pritaikyti prie turimų ir prieinamų išteklių, kai tai būtina išteklių pusiausvyrai pasiekti ir laivyno ekonominiam gyvybingumui užtikrinti;
8 pakeitimas
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a) todėl būtina sudaryti tikrai visose valstybėse narėse suderintą, pagal laivyno segmentus ir valstybes suskirstytą, Bendrijos žvejybos laivų registrą, kuriame būtų nurodyti laivyno pajėgumas ir galia. Toks registras turi būti tikslus, skaidrus ir patikimas, o Komisijos prižiūrimos valstybės narės turėtų priimti tokius pačius kriterijus savo laivų pajėgumui ir galiai matuoti;
9 pakeitimas
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(29b) Bendrijos žvejybos laivų pervedimas į trečiąsias šalis turėtų ne tik padėti sumažinti pajėgumą Bendrijos vandenyse, bet ir prisidėti prie tvarios žvejybos ne Bendrijos vandenyse stiprinimo;
10 pakeitimas
30 konstatuojamoji dalis
(30) žvejybos laivyno pertvarkymui įgyvendinti bus reikalingos socialinės ir ekonominės lydimosios priemonės;
(30) žvejybos laivyno pritaikymui prie jo žvejybos rajonuose nustatytų išteklių įgyvendinti bus reikalingos socialinės ir ekonominės lydimosios priemonės;
11 pakeitimas
33 konstatuojamoji dalis
(33) turėtų būti nustatytos išsamios pagalbos suteikimo akvakultūrai, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimui ir prekybai jais, taisyklės, kartu užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų ekonominį gyvybingumą; tam tikslui būtina nustatyti ribotą remtinų prioritetinių tikslų skaičių ir struktūrinę pagalbą labiau teikti labai mažoms ir mažoms įmonėms;
(33) turėtų būti nustatytos išsamios pagalbos suteikimo akvakultūrai, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimui ir prekybai jais, taisyklės, kartu užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų ekonominį gyvybingumą;
12 pakeitimas
35 konstatuojamoji dalis
(35) suteikdamas techninę paramą, Fondas turėtų teikti paramą vertinimams, tyrimams, bandomiesiems projektams ir keitimuisi patirtimi, kad paskatintų diegti naujus paprasto ir skaidraus įgyvendinimo metodus bei praktiką;
(35) suteikdamas techninę paramą, Fondas turėtų teikti paramą vertinimams, tyrimams, bandomiesiems projektams, eksperimentinėms žvejybos kampanijoms ir keitimuisi patirtimi, kad paskatintų diegti naujus paprasto ir skaidraus įgyvendinimo metodus bei praktiką;
13 pakeitimas
37 konstatuojamoji dalis
(37) struktūrinių fondų veiklos veiksmingumas ir poveikis dar priklauso ir nuo tobulesnio bei kruopštesnio vertinimo. Reikėtų nustatyti valstybių narių bei Komisijos atsakomybę šiuo atžvilgiu ir priemones, užtikrinančias vertinimo patikimumą;
(37) struktūrinių fondų veiklos veiksmingumas ir poveikis dar priklauso ir nuo tobulesnio bei kruopštesnio vertinimo ir skaidrumo. Reikėtų nustatyti valstybių narių bei Komisijos pareigas šiuo atžvilgiu ir priemones, užtikrinančias vertinimo patikimumą ir viešą prieinamumą;
14 pakeitimas
53 konstatuojamoji dalis
(53) 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 ir 1999 m. gruodžio 17 d. Reglamentas (EB) Nr. 2792/1999, nustatantys Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje kriterijus ir tvarką, šio sektoriaus produktų perdirbimą bei prekybą jais ir kitas nuostatas, turėtų būti panaikinti. Tačiau tam, kad iki 2006 m. gruodžio 31 d. patvirtinta parama, veikla ir projektai būtų tinkamai vykdomi, panaikintos nuostatos dar turėtų būti taikomos,
(53) 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1263/1999 ir 1999 m. gruodžio 17 d. Reglamentas (EB) Nr. 2792/1999, nustatantys Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje kriterijus ir tvarką, šio sektoriaus produktų perdirbimą bei prekybą jais ir kitas nuostatas, turėtų būti panaikinti. Tačiau tam, kad parama, veikla ir projektai, kuriems įsipareigota iki 2006 m. gruodžio 31 d. ir kurie finansuojami iki 2008 m. gruodžio 31 d., būtų tinkamai vykdomi, panaikintos nuostatos dar turėtų būti taikomos,
15 pakeitimas
1 straipsnis
Šiuo reglamentu yra įsteigiamas Bendrijos žuvininkystės fondas (toliau – Fondas) ir apibrėžiamos bendros Bendrijos paramos tvariam žuvininkystės sektoriaus ir pakrantės žvejybos zonų vystymui nuostatos.
Šiuo reglamentu yra įsteigiamas Bendrijos žuvininkystės ir akvakultūros fondas (toliau – Fondas) ir apibrėžiamos bendros nuostatos Bendrijos paramos tvariam ekonominiam, socialiniam ir ekologiniam žuvininkystės sektoriaus, akvakultūros ir pakrantės žvejybos zonų vystymui.
16 pakeitimas
3 straipsnio e punktas
e) "akvakultūra" – tai vandens organizmų auginimas arba kultivavimas taikant metodus, skirtus natūraliam gamtoje esančiam jų kiekiui didinti; organizmai per visą auginimo arba kultivavimo laiką iki pat derliaus nuėmimo ir jį nuimant lieka fizinio ar juridinio asmens nuosavybe;
(e) akvakultūra, įskaitant valikultūrą (žuvų ūkius Italijos lagūnose) ir vėžiagyvių selekciją, – tai vandens organizmų auginimas arba kultivavimas taikant metodus, skirtus natūraliam gamtoje esančiam jų kiekiui didinti; ji remiama tik tuomet, kai nedaro žalos aplinkai; organizmai per visą auginimo arba kultivavimo laiką iki pat derliaus nuėmimo ir jį nuimant lieka fizinio ar juridinio asmens nuosavybe;
17 pakeitimas
3 straipsnio f punktas
f) "labai maža ir maža įmonė" – tai labai maža arba maža įmonė, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinio dydžio įmonių;
išbrauktas
18 pakeitimas
4 straipsnio b punktas
(b) skatinti tvarią išteklių ir Bendrijos laivyno pajėgumų pusiausvyrą;
(b) skatinti žvejybos laivyno atnaujinimą ir modernizavimą užtikrinant tvarią išteklių ir Bendrijos laivyno žvejybos pastangų bei ekonominio gyvybingumo pusiausvyrą, kad būtų užtikrintas kuo geresnė pasiūla Bendrijos rinkoje;
19 pakeitimas
4 straipsnio b a punktas (naujas)
ba) skatinti tvarią akvakultūros produkcijos plėtrą;
20 pakeitimas
4 straipsnio d punktas
d) remti aplinkos ir gamtos išteklių apsaugą;
(d) remti aplinkos ir gyvųjų gamtos išteklių apsaugą bei gerinimą, jeigu jie susiję su žuvininkystės sektoriumi ir akvakultūra;
21 pakeitimas
4 straipsnio f a punktas (naujas)
(fa) skatinti palankesnio režimo taikymą atokiausiems regionams, atsižvelgiant į EB sutarties 299 straipsnį.
22 pakeitimas
5 straipsnis
Europos žuvininkystės fondas (toliau – Fondas arba EŽF) teikia paramą žuvininkystės sektoriui. Pagal šį reglamentą įgyvendinamos priemonės padės siekti Sutarties 33 straipsnyje nustatytų tikslų ir tikslų, kurie sudaro bendrą žuvininkystės politiką (BŽP). Atitinkamais atvejais jie papildys kitas Bendrijos priemones ir politikos sritis.
Europos žuvininkystės ir akvakultūros fondas (toliau – Fondas arba EŽAF) teikia paramą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui. Pagal šį reglamentą įgyvendinamos priemonės padės siekti Sutarties 33 straipsnyje nustatytų tikslų ir tikslų, kurie sudaro bendrą žuvininkystės politiką (BŽP). Atitinkamais atvejais jie papildys kitas Bendrijos priemones ir politikos sritis.
23 pakeitimas
6 straipsnio 4 dalis
4.  Fondo finansuojama veikla neturi tiesioginio ar netiesioginio poveikio žvejybos pastangos didinimui.
4.  Fondo finansuojama veikla negali tiesiogiai arba netiesiogiai prisidėti prie žvejybos pastangos didinimo rajonuose, kurių ištekliams kyla pavojus dėl per didelės žvejybos. Be to, Fondo lėšų negalima skirti rūšių, kurioms nustatytos kvotos arba taikomos kitos priemonės arba kurių išteklių biologinis saugumas nėra užtikrintas, žvejybos pastangos didinimui skatinti. Tačiau leidžiama finansuoti rūšių, kurių ištekliai aiškiai pernelyg mažai naudojami, žvejybos priemones.
24 pakeitimas
11 straipsnis 2 dalis
Valstybės narės užtikrina, kad būtų skatinami veikla, susijusi su moterų vaidmens žuvininkystės sektoriuje didinimu.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų skatinamos priemonės, skirtos moterų vaidmeniui žuvininkystės sektoriuje didinti, įskaitant ir priemones tarptautiniu lygmeniu.
25 pakeitimas
13 straipsnis
Komisija preliminariai paskirsto valstybėms narėms 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui turimas įsipareigotas lėšas ir konvergencijos tikslui skirtą dalį atskiria atsižvelgdama į šiuos objektyvius kriterijus: valstybės narės žuvininkystės sektoriaus dydį, žvejybos pastangos būtino keitimo mastą, užimtumo žuvininkystės sektoriuje lygį ir taikomų priemonių nenutrūkstamumą.
Komisija preliminariai paskirsto valstybėms narėms 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui turimas įsipareigotas lėšas ir konvergencijos tikslui skirtą dalį atskiria atsižvelgdama į šiuos objektyvius kriterijus: valstybės narės žuvininkystės sektoriaus dydį, būtino žvejybos pastangos keitimo mastą, užimtumo žuvininkystės sektoriuje lygį, taikomų priemonių nenutrūkstamumą ir žuvininkystės pramonės poveikį ekonominei ir socialinei struktūrai.
26 pakeitimas
15 straipsnio 1dalis
1.  Per tris mėnesius nuo strateginių gairių patvirtinimo prieš pateikdama veiklos programą, kiekviena valstybė narė patvirtina nacionalinį strategijos planą žuvininkystės sektoriui.
1.  Per šešis mėnesius nuo strateginių gairių patvirtinimo prieš pateikdama veiklos programą, kiekviena valstybė narė patvirtina nacionalinį strategijos planą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui.
27 pakeitimas
15 straipsnio 4 dalies a punktas
a) žvejybos pastangos bei pajėgumų mažinimo ir išteklių bei terminų, per kuriuos žuvininkystė ir konkretus laivynas turi pasiekti tikslą, nustatymo;
a) žvejybos pastangos bei pajėgumų pritaikymo ir išteklių bei terminų, per kuriuos konkretus laivynas tam tikroje žvejyboje turi pasiekti tikslą, nustatymo;
28 pakeitimas
15 straipsnio 4 dalies b punktas
b) akvakultūros sektoriaus ir perdirbimo bei realizavimo pramonės plėtros;
b) akvakultūros sektoriaus ir perdirbimo bei realizavimo pramonės tvarios plėtros;
29 pakeitimas
15 straipsnio 4 dalies d punktas
d) žuvininkystės produktų tiekimo strategijos plečiant žvejybos veiklą ne Bendrijos vandenyse;
d) žuvininkystės produktų tiekimo strategijos plečiant žvejybos veiklą ne Bendrijos vandenyse, deramai atsižvelgus į žuvų išteklius;
30 pakeitimas
15 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)
(ea) aplinkos ir biologinių vandens išteklių apsaugos.
31 pakeitimas
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Komisijai patvirtinus nacionalinius strategijos planus jie skelbiami viešai.
32 pakeitimas
18 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)
(da) sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos veiksmų planas.
33 pakeitimas
20 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija kiekvieną veiklos programą patvirtina ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo tos dienos, kurią valstybė narė ją oficialiai pateikė, jei ta veiklos programa yra parengta pagal 18 straipsnio nuostatas.
4.  Komisija kiekvieną veiklos programą patvirtina ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo tos dienos, kurią valstybė narė ją oficialiai pateikė, jei ta veiklos programa yra parengta pagal 18 straipsnio nuostatas. Ši programa skelbiama viešai.
34 pakeitimas
23 straipsnio a punkto 5 įtrauka
– nacionalinius planus dėl išėjimo iš laivyno ne anksčiau kaip po dvejų metų, sudarančio Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11–16 straipsniuose nustatytus įpareigojimus dėl Bendrijos žvejybos laivyno pajėgumo reguliavimo;
– nacionalinius planus dėl išėjimo iš laivyno ne anksčiau kaip iki programavimo laikotarpio pabaigos, sudarančio Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11–16 straipsniuose nustatytus įpareigojimus dėl Bendrijos žvejybos laivyno pajėgumo reguliavimo;
35 pakeitimas
23 straipsnio a punkto 5 a įtrauka (nauja)
- apsaugos zonų įgyvendinimą, įskaitant laikiną žvejybos sustabdymą, žvejybos sustabdymą tam tikrose zonose, žvejybos ribojimą tam tikrose teritorijose ar visiško žvejybos draudimo zonas.
36 pakeitimas
24 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė savo nacionaliniame strategijos plane nustato žvejybos pastangos reguliavimo politiką. Ji suteikia prioritetą 23 straipsnio a punkto pirmojoje įtraukoje nurodytos veiklos finansavimui.
1.  Kiekviena valstybė narė savo nacionaliniame strategijos plane nustato žvejybos pastangos reguliavimo politiką. Ji teikia pirmenybę 23 straipsnyje nurodytos veiklos finansavimui.
37 pakeitimas
24 straipsnio 2 dalis
2. 23 straipsnio a punkto pirmojoje įtraukoje numatytus nacionalinės žvejybos pastangos planus sudaro nuolatinio žvejybos veiklos nutraukimo pagal 25 straipsnio nuostatas priemonės.
2. 23 straipsnio a punkto pirmoje įtraukoje numatyti nacionalinės žvejybos pastangos reguliavimo planai gali apimti nuolatinio žvejybos veiklos nutraukimo pagal 25 straipsnio nuostatas priemones.
38 pakeitimas
24 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa
6. 23 straipsnio a punkte nurodytų nacionalinių žvejybos pastangos reguliavimo planų trukmė – ne daugiau kaip dveji metai.
6.  Valstybės narės pateikia 23 straipsnio a punkte nurodytus nacionalinius žvejybos pastangos reguliavimo planus per visą EŽAF galiojimo laikotarpį, kuris neviršija penkerių metų programavimo laikotarpio.
39 pakeitimas
24 straipsnio 6 dalies antra pastraipa
23 straipsnio a punkto pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje įtraukose nurodytais atvejais nacionalinius planus valstybės narės patvirtina per du mėnesius nuo tos dienos, kurią buvo priimtas Tarybos ar Komisijos sprendimas.
23 straipsnio a punkto pirmoje, antroje ir ketvirtoje įtraukose nurodytais atvejais nacionalinius planus valstybės narės patvirtina per šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią buvo priimtas Tarybos ar Komisijos sprendimas.
40 pakeitimas
24 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa
23 straipsnio a punkto trečiojoje įtraukoje nustatytais atvejais valstybės narės per du mėnesius nuo Komisijos pranešimo gavimo patvirtina nukentėjusių laivų ir žvejų pertvarkymo planus (dėl priverstinio žvejybos nutraukimo).
23 straipsnio a punkto trečioje įtraukoje nustatytais atvejais valstybės narės per šešis mėnesius nuo Komisijos pranešimo gavimo patvirtina nukentėjusių laivų ir žvejų pertvarkymo planus (dėl priverstinio žvejybos nutraukimo).
41 pakeitimas
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Fondas teikia paramą iš dalies finansuodamas nuolatinį laivų žvejybos veiklos nutraukimą, jei tai įeina į 23 straipsnio a punkte nurodytą žvejybos pastangos reguliavimo planą. Galutinai laivo žvejybos veikla gali būti nutraukta tik pašalinus laivą iš apyvartos arba pakeitus jo paskirtį į veiklą, kuria nesiekiama pelno.
1.  Fondas teikia paramą iš dalies finansuodamas nuolatinį laivų žvejybos veiklos nutraukimą, jei tai įeina į 23 straipsnio a punkte nurodytą žvejybos pastangos reguliavimo planą arba vykdomas savanoriškai nusprendus tai daryti ir dėl to mažėja žvejybos mastas. Galutinai laivo žvejybos veikla gali būti nutraukta tik pašalinus laivą iš apyvartos arba pradėjus jį naudoti veikloje, kuri nėra žvejybinė, bendrų bendrovių kūrimui arba eksportavimui kitais nei žvejybiniais tikslais. Pastaruoju atveju II priedo lentelėje nurodyta 1 grupei nustatyta Fondo paramos norma mažinama 50 %.
42 pakeitimas
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Be to, valstybės narės, atsižvelgdamos į geriausią išlaidų/veiksmingumo santykį, gali nustatyti viešosios pagalbos lygį pagal šiuos objektyvius kriterijus:
Be to, valstybės narės, atsižvelgdamos į geriausią išlaidų/veiksmingumo santykį, gali nustatyti viešosios pagalbos lygį pagal šį objektyvų kriterijų:
a) nacionalinėje rinkoje užregistruota žvejybos laivo kaina arba jo draudimo vertė;
b) laivo apyvarta;
c) laivo amžius ir jo tonažas (talpa) arba variklio galingumas, išreikštas atitinkamai GT arba kW.
c) laivo amžius ir jo tonažas (talpa) arba variklio galingumas, išreikštas atitinkamai GT arba kW.
43 pakeitimas
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Taikant 23 straipsnio a punkto pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje įtraukose nurodytus žvejybos pastangos reguliavimo planus, Fondas gali prisidėti prie žvejams ir laivų savininkams dėl žvejybos veiklos laikino nutraukimo taikomų pagalbos priemonių finansavimo ne ilgiau kaip vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams.
1.  Taikant 23 straipsnio a punkto pirmoje, antroje, trečioje ir ketvirtoje įtraukose nurodytus žvejybos pastangos reguliavimo planus, Fondas gali prisidėti prie žvejams ir laivų savininkams dėl žvejybos veiklos laikino nutraukimo taikomų pagalbos priemonių finansavimo ne trumpiau kaip tris mėnesius ir ne ilgiau kaip dvejus bet kurio programavimo laikotarpio metus.
44 pakeitimas
26 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Šios laikino nutraukimo priemonės papildo žvejybos pastangos reguliavimo planą, užtikrindamos, kad per dvejus metus žvejybos pajėgumai nuolat mažės bent jau tiek, kiek dėl laikino nutraukimo sumažės žvejybos pastanga.
išbraukta
45 pakeitimas
26 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Valstybės narės gali įvesti vienkartinę kompensaciją laivų savininkams ir žvejams pagal jūros išteklių apsaugos planus, pvz., Natura 2000, jeigu tai padeda sumažinti žvejybos pajėgumus.
46 ir 47 pakeitimai
27 straipsnio 1 dalies a punktas
a) numatytos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 5 dalyje;
a) įgalinančios pritaikyti laivus didinant saugumą juose, gyvenimo ir darbo sąlygas, o bendrai - darbuotojų gerovę laivuose, įskaitant variklių pakeitimą.
Motorų keitimas remiamas tik tuomet, kai jis atliekamas siekiant užtikrinti saugą, taupyti degalus ar mažinti poveikį aplinkai, ir su sąlyga, kad jis nedidina žvejybos pajėgumų;
48, 55 ir 57 pakeitimai
27 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas
aa) leidžiančios naudoti geriau parinktas ir aplinką tausojančias technologijas, kad būtų išvengta nenorimo žuvų sugavimo, pagerinti laive laikomo laimikio kokybę ir saugą, taip pat darbo ir saugos sąlygas.
49 pakeitimas
27 straipsnio 1 dalies b punktas
b) suteikiančios galimybę laikyti laive tą laimikį, kurio nebeleidžiama išmesti;
b) suteikiančios galimybę laikyti laive tą laimikį, kurio nebeleidžiama išmesti, taip pat laikyti laive šalutinius gaminius, gautus perdirbus laimikį;
50 pakeitimas
27 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) laivuose, kuriuose saugumo sumetimais arba siekiant sumažinti aplinkos taršą reikia keisti variklį;
52 pakeitimas
27 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) laivyno atnaujinimui keičiant žvejybinius laivus, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 m. Taip pat gali būti pakeisti senesni kaip 20 metų laivai, kuriais nesaugu plaukioti;
54 pakeitimas
27 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da) skirtos sumažinti sunaudojamos energijos kiekį.
56 pakeitimas
27 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db) skirtos labiau atsižvelgti į žvejybos poveikį aplinkai, ypač mažinti teršalų emisiją iš tam tikro laivo.
58 pakeitimas
27 straipsnio 2 dalis
2.  Fondas gali prisidėti prie investicijų finansavimo atrenkant žūklės priemones, jei tam laivui yra taikomas 23 straipsnio a punkto pirmojoje įtraukoje nurodytas atkūrimo planas, jis keičia žvejybos būdą, palieka vieną žvejybos rajoną ir pereiną į kitą, kuriame dėl išteklių būklės žvejyba yra įmanoma, ir jei investicija yra skirta tik tam, kad pirmą kartą būtų pakeistos žūklės priemonės.
2.  Fondas gali prisidėti prie investicijų finansavimo atrenkant žūklės priemones, jei tas laivas keičia žvejybos būdą, palieka vieną žvejybos rajoną ir pereiną į kitą, kuriame dėl išteklių būklės žvejyba yra įmanoma, ir jei investicija yra skirta tik tam, kad pirmą kartą būtų pakeistos žūklės priemonės.
59 pakeitimas
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Fondas prisideda prie visų kategorijų žvejybos laivų modernizavimo, įskaitant jų variklius, saugumo sumetimais ir su sąlyga, kad naujo variklio galingumas neviršys senojo.
60 pakeitimas
27 a straipsnis
1.  Šiame straipsnyje "mažos apimties pakrantės žvejyba" – tai žvejyba žvejybos laivais, kurių bendras ilgis ne didesnis kaip 12 m ir kurie nenaudoja 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijoje įregistruotų žvejybos laivų I priedo 2 lentelėje išvardytų velkamųjų žūklės priemonių.
1.  Šiame straipsnyje "mažos apimties pakrantės žvejyba" – tai žvejyba žvejybos laivais, kurių bendras ilgis ne didesnis kaip 12 m ir kurie nenaudoja 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijoje įregistruotų žvejybos laivų I priedo 3 lentelėje išvardytų velkamųjų žūklės priemonių.
2.  Jei Fondas finansuoja šio reglamento 27 straipsnyje numatytas priemones, skirtas mažos apimties pakrantės žvejybai, II priedo lentelės 2 grupėje nurodyta privataus finansinio dalyvavimo norma sumažinama 20%.
2.  Jei Fondas finansuoja šio reglamento 26 straipsnyje numatytas priemones, skirtas mažos apimties pakrantės žvejybai, II priedo lentelės 2 grupėje nurodyta privataus finansinio dalyvavimo norma sumažinama 20%
3.  Jei Fondas finansuoja šio reglamento 28 straipsnyje numatytas priemones, taikomos II priedo lentelės 3 grupėje nurodytos normos.
3.  Jei Fondas finansuoja šio reglamento 27 straipsnyje numatytas priemones, taikomos II priedo lentelės 3 grupėje nurodytos normos.
4.  Fondas gali dalyvauti išmokant priemokas mažos apimties pakrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams ir laivų savininkams, siekiant:
4.  Fondas gali dalyvauti išmokant priemokas mažos apimties pakrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams ir laivų savininkams, siekiant:
- pagerinti prieigos prie tam tikrų žvejybos rajonų sąlygų valdymą ir kontrolę;
- pagerinti prieigos prie tam tikrų žvejybos rajonų sąlygų valdymą ir kontrolę;
- skatinti žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir pardavimo organizavimą;
- skatinti žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir pardavimo organizavimą;
- skatinti savanorišką žvejybos pastangos mažinimą siekiant išsaugoti išteklius;
- skatinti savanorišką žvejybos pastangos mažinimą siekiant išsaugoti išteklius;
taikyti naujas technologijas (labiau selektyvias žvejybos technologijas, kurios išeina už atitinkamų reguliavimo reikalavimų ribų), nedidinančias žvejybos pastangos;
- skatinti naujų technologijų (labiau selektyvių žvejybos technologijų, kurios išeina už nustatytų reguliavimo reikalavimų ribų), nedidinančių žvejybos pastangos, naudojimą;
Viešoji pagalba teikiama laivyno atnaujinimui, kuriuo be kitų tikslų siekiama įdiegti labiau atrinktą techniką ir laivo stebėsenos sistemas, padidinti saugumą laive, pagerinti darbo ir sveikatos sąlygas, su sąlyga, kad tai nedidins žvejybos pastangos;
- įdiegti mikroorganizmų suskaidomą žvejybos įrangą ypatingai saugomuose jūrų plotuose numatant nuotolinę medicinos pagalbą;
- užtikrinti mažų pakrantės žvejybos laivų laivyno atnaujinimą, jei pateikiami įrodymai, kad atrinkti laivai bus eksploatuojami taip, kad jų pajėgumai neviršytų Reglamente (EB) Nr. 2371/2002 nustatytų viršutinių ribų.
Taikomos šio reglamento II priedo lentelės 3 grupėje nustatytos normos.
Taikomos šio reglamento II priedo lentelės 3 grupėje nustatytos normos.
61 pakeitimas
27 a straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Siekiant padidinti saugumą, tausoti aplinką ar taupyti degalus, laivo ir variklio pakeitimas taip pat turėtų tikti, jei nedidinami jo pajėgumai.
62 pakeitimas
27 b straipsnis (naujas)
27b straipsnis
Viešoji pagalba siekiant atnaujinti ir modernizuoti laivyną atokiausiuose regionuose
Viešoji pagalba gali būti skirta atnaujinti ir modernizuoti laivyną atokiausiuose regionuose.
Valstybės narės pateikia Komisijai patvirtinti nuolatinį laivyno stebėsenos ir modernizavimo planą, įrodantį, kad atrinkti laivai bus eksploatuojami taip, kad jų pajėgumai neviršys Reglamente (EB) Nr. 639/2004 nustatytų viršutinių ribų. Taikomos šio reglamento II priedo lentelės 3 grupėje nustatytos normos.
63 pakeitimas
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Fondas gali prisidėti prie finansavimo valstybių narių pasiūlytų priemonių, skirtų žvejams, kuriems poveikį padarė žvejybos veiklos plėtra, ir apimančiu:
1.  Fondas prisideda prie finansavimo valstybių narių pasiūlytų priemonių, skirtų žvejams, kuriems poveikį padarė žvejybos veiklos plėtra, ir apimančiu:
64 pakeitimas
28 straipsnio 1 dalies a punktas
a) veiklos rūšių įvairinimą siekiant, kad žvejybos sektoriaus darbuotojai imtųsi kelių darbų;
a) veiklos rūšių įvairinimą siekiant, kad žvejybos sektoriaus darbuotojai imtųsi kelių darbų, įskaitant su žvejyba susijusį įvairių rūšių turizmą;
65 pakeitimas
28 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) saugos jūroje mokymo kursus, mokymą darbo vietoje ir visų Europos Sąjungos žuvininkystės pramonės darbuotojų kursų ir studijų mainus,
66 pakeitimas
28 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) \
ca) laikinų žvejybos draudimų poveikio sumažinimą;
67 pakeitimas
28 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
cb) darbo vietos praradimą laive, kurio eksploatacija pritaikius priemones buvo nutraukta.
68 pakeitimas
28 straipsnio 2 dalis
2.  Be to, Fondas gali prisidėti prie mokymo priemonių ir iniciatyvos mokyti jaunus žvejus, pageidaujančius pirmą kartą tapti žvejybos laivo savininkais, finansavimo.
2.  Be to, Fondas gali prisidėti prie finansavimo:
a) asmeninių premijų žvejams iki 35 metų amžiaus, kurie įrodo, kad yra mažiausiai penkerius metus išdirbę žvejais, arba turi atitinkamą profesinį išsilavinimą ir kurie pirmą kartą tampa panaudoto žvejybos laivo savininkais arba nuosavybės dalininkais,
b) mokymo priemonių ir iniciatyvos mokyti jaunus žvejus, pageidaujančius pirmą kartą tapti žvejybos laivo savininkais.
69 pakeitimas
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Fondas gali prisidėti išmokėdamas vienkartines premijas laivo, kurio eksploataciją numatyta sustabdyti, įgulai .
70 pakeitimas
28 a straipsnis (naujas)
28a straipsnis
Pagalba, skiriama atnaujinti ir modernizuoti žvejybos laivyną nedidinant jo pajėgumų
Norėdamos gauti pagalba, skirtą atnaujinti ir modernizuoti laivyną, valstybės narės turi patenkinti visus nacionalinius ir Bendrijos pagrindinius reikalavimus ir tikslus laivyno atžvilgiu bei leisti Komisijai atlikti nuolatinę stebėseną. Valstybės narės parodo, kad laivynas buvo tvarkomas taip, jog jo pajėgumai neviršijo nustatytų nacionalinių ir Bendrijos metinių tikslų, ir kad laivų skaičiaus didinimo ir mažinimo santykis buvo kontroliuojamas taip , kad jokiu būdu nebūtų padidinti pajėgumai. Bus sukurtas visose valstybėse narėse suderintas Bendrijos laivų registras, kuriame taikant vienodus kriterijus bus nurodyti pajėgumai bei galingumas ir kurį galės lengvai pasiekti stebėseną vykdysianti Komisija.
71 pakeitimas
28 b straipsnis (naujas)
28b straipsnis
Pagalba, skirta vykdyti eksperimentines kampanijas
Fondas gali bendrai finansuoti valstybių narių pasiūlytas su eksperimentinėmis kampanijomis jūroje susijusias priemones, kuriomis siekiama nustatyti naujas žvejybos vietas ir naujas žuvų rūšis.
72 pakeitimas
28 c straipsnis (naujas)
28c straipsnis
Pagalba, skirta steigti bendras įmones su trečiosiomis valstybėmis
Fondas prisideda prie nacionalinių priemonių, skirtų galutinai perduoti laivus trečiajai šaliai, kai tuo tikslu sukuriama bendra įmonė, finansavimo, su sąlyga, kad bus gautas atitinkamos šalies atsakingos tarnybos leidimas, ir jei yra tenkinamos šios sąlygos:
a) trečioji šalis, kuriai bus perduotas laivas, nėra šalis kandidatė;
b) perdavimas susijęs su žvejybos pastangų, kurias eksploatuodamas žvejybos išteklius anksčiau atlikdavo perduodamas laivas, mažinimu;
c) trečioji šalis nėra šalis, turinti patogios šalies vėliavą, arba IUU (neteisėtą, be dokumentų ir nereglamentuotą) žvejybą toleruojanti šalis, o kruopščiai eksploatuoja ir saugo savo išteklius ir užtikrina realias žvejybos galimybes.
Konkrečiu perdavimo trečiajai šaliai atveju laivus privaloma nedelsiant įtraukti į trečiosios šalies registrą ir galutinai draudžiama grįžti į Bendrijos vandenis.
73 pakeitimas
29 straipsnio 2 dalis
2.  Šios investicijos gali būti skirtos gamybos įrenginiams konstruoti, papildyti, instaliuoti ir modernizuoti, ypač siekiant pagerinti higienos, žmonių bei gyvūnų sveikatos sąlygas ir produktų kokybę arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Verslo nuosavybės teisės perdavimui Bendrijos pagalba neteikiama.
2.  Šios investicijos gali būti skirtos visoms gamybos proceso grandinės dalims, įskaitant naujų įrenginių konstravimą, egzistuojančių gamybos įrenginių bei midijų dragų papildymą, įdiegimą ir modernizavimą, ypač siekiant padidinti rinkoje itin perspektyvių rūšių gamybą ir pagerinti higienos, žmonių bei gyvūnų sveikatos sąlygas, akvakultūros darbininkų darbo bei saugos sąlygas ir produktų kokybę nuo pat to laiko, kai jie pateikiami į rinką, ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Verslo nuosavybės teisės perdavimui Bendrijos pagalba neteikiama.
74 pakeitimas
29 straipsnio 4 dalis
4.  Fondas neprisidės prie investicijų, kuriomis siekiama padidinti įprastos rinkos neturinčių produktų arba produktų, kurių poveikis žuvininkystės išteklių išsaugojimo politikai yra neigiamas, gamybą.
4.  Fondas prisidės tik prie investicijų, kuriomis bus suteikiamos tinkamos techninio ir finansinio gyvybingumo garantijos ir kurios nesąlygos gamybos pajėgumų perviršio, o jų poveikis žuvininkystės išteklių rinkodaros politikai nebus neigiamas. Ši politika taip pat taikoma pramoniniu būdu žvejojamoms rūšims, kurios yra perdirbamos į žuvų pašarą.
75 pakeitimas
29 straipsnio 5 dalis
5.  Pagalba nesuteikiama Direktyvos 85/337/EEB II priede nurodytiems projektams, apie kuriuos nebuvo pateikta tos direktyvos IV priede nustatyta informacija.
5.  Pagalba suteikiama tik Direktyvos 85/337/EEB II priede nurodytiems projektams, jei buvo pateikta tos direktyvos IV priede nustatyta informacija.
76 pakeitimas
30 straipsnio 1 dalies a punktas
a) perėjimas prie naujų rūšių ir gerą rinkos perspektyvą turinčių rūšių gamybos;
a) perėjimas prie naujų rūšių, naujų veisimo metodų ir gerą rinkos perspektyvą turinčių rūšių gamybos, kurie, vertinant pagal energijos poreikį ir žuvies proteinus, atitinka tvarios ekologiškos gamybos reikalavimus;
77 pakeitimas
30 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) pasiūlos Bendrijos rinkoje užtikrinimas ir padėjimas pagerinti šios rinkos prekybos balansą;
78 pakeitimas
30 straipsnio 1 dalies b punktas
b) veisimo metodų, galinčių gerokai sumažinti poveikį aplinkai, palyginti su įprastine žuvininkystės sektoriaus praktika, įgyvendinimas;
b) veisimo metodų, galinčių gerokai sumažinti poveikį aplinkai, įgyvendinimas;
79 pakeitimas
30 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba) susitarimai, gerinantys darbo aplinką;
80 pakeitimas
30 straipsnio 1 dalies d punktas
d) šios antraštinės dalies III skyriuje numatyto bendro intereso priemonės, susijusios su akvakultūra, ir profesinis mokymas;
išbrauktas
81 pakeitimas
30 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa) naujų pardavimų vienetų skatinimas ir radimas.
82 pakeitimas
30 straipsnio 2 dalis
2.  Pagalba investicijoms taikoma tik mažoms ir labai mažoms įmonėms.
išbraukta
84 pakeitimas
31 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca) akvakultūros gamybos pajėgumų, kuriems dėl stichinių ar pramoninių nelaimių buvo padaryta žala, atkūrimą.
85 pakeitimas
31 straipsnio 3 dalis
3.  Kad gautų dotacijas pagal šį straipsnį, projektų rengėjai turi įsipareigoti ne mažiau kaip penkerius metus vykdyti akvakultūros aplinkos reikalavimus, kurie išeina už vien tik įprastos geros akvakultūros praktikos taikymo ribų. Šių įsipareigojimų naudą turi įrodyti ex-ante poveikio vertinimas, kurį turi atlikti valstybės narės paskirta įstaiga.
3.  Kad gautų dotacijas pagal šį straipsnį, projektų rengėjai turi įsipareigoti ne mažiau kaip penkerius metus vykdyti akvakultūros aplinkos reikalavimus, kurie išeina už vien tik įprastos geros akvakultūros praktikos taikymo ribų.
86 pakeitimas
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Žvejyba vidaus vandenyse (išimtinai valstybės narės teritorijos vidaus vandenyse plaukiojančiais laivais vykdoma komercinės žvejybos veikla), kaip ir laivų, naudojamų šiai žvejybai, pakeitimas, bei modernizavimas, yra tinkami paramai bei pertvarkymo pagalbai gauti. Be to, Fondo lėšomis galima pasinaudoti įdiegiant priemones, skirtas ungurių ištekliams atkurti.
87 pakeitimas
31 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Didžiausią metinę viešosios pagalbos sumą, skiriamą kaip kompensaciją už minėtą įsipareigojimą akvakultūros aplinkos atžvilgiu, valstybė narė kasmet apibrėžia savo veiklos programoje, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
4.  Valstybės narės apskaičiuoja kompensaciją atsižvelgdamos į vieną arba kelis iš šių kriterijų:
88 pakeitimas
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Išskirtinė kompensacija gali būti skiriama:
- pagal 2 dalies a punktą, remiantis didžiausiu iš hektaro ploto, kuriame įsikūrusi įmonė ir kuriam taikomi akvakultūros aplinkos reikalavimai, gaunamu kiekiu;
- pagal 2 dalies c punktą, per ilgiausią dvejų metų laikotarpį, pradedamą skaičiuoti nuo datos, kai įmonė perėjo prie ekologiškos produkcijos gamybos;
89 pakeitimas
32 straipsnio a punkto įžanginė dalis
(a) vėžiagyvių augintojams suteikiamos kompensacijos už laikiną ūkiuose auginamų moliuskų gamybos nutraukimą. Per visą 2007–2013 metų laikotarpį ši kompensacija gali būti mokama šešis mėnesius. Ji gali būti suteikta tada, kai dėl toksinus išskiriančio planktono padaugėjimo arba biotoksinų turinčio planktono atsiradimo užsikrėtus moliuskams visuomenės sveikatai apsaugoti auginimas sustabdomas:
a) vėžiagyvių augintojams suteikiamos kompensacijos už gamybos nuostolius, patirtus laikinai nutraukus ūkiuose auginamų moliuskų gamybą. Per visą 2007–2013 metų laikotarpį ši kompensacija gali būti mokama dvyliką mėnesių. Ji gali būti suteikta tada, kai dėl toksinus išskiriančio planktono padaugėjimo arba biotoksinų turinčio planktono atsiradimo užsikrėtus moliuskams visuomenės sveikatai apsaugoti auginimas sustabdomas:
90 pakeitimas
32 straipsnio a punkto 1 įtrauka
daugiau kaip keturiems mėnesiams iš eilės arba
daugiausia trims mėnesiams iš eilės arba
91 pakeitimas
32 straipsnio a punkto 2 įtrauka
– kai dėl auginimo sustabdymo patirti nuostoliai sudaro daugiau kaip 35 % konkrečios įmonės metinės apyvartos, apskaičiuotos pagal jos vidutinę pastarųjų trejų metų apyvartą.
– kai dėl auginimo sustabdymo patirti nuostoliai sudaro daugiau kaip 30 % konkrečios įmonės metinės apyvartos, apskaičiuotos pagal jos vidutinę pastarųjų trejų metų apyvartą.
92 pakeitimas
33 straipsnio 1 dalis
1.  Fondas, taikydamas konkrečias strategijas, kurios turi būti įtrauktos į nacionalinius strategijos planus, gali paremti investicijas į žmonėms tiesiogiai vartoti skirtų žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybą ir pardavimą. Ši pagalba skiriama tik labai mažoms ir mažoms įmonėms.
1.  Fondas, taikydamas konkrečias strategijas, kurios turi būti įtrauktos į nacionalinius strategijos planus, gali paremti investicijas į žmonėms tiesiogiai vartoti skirtų žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybą ir pardavimą.
93 pakeitimas
33 straipsnio 2 dalis
2.  Šios investicijos gali būti skirtos gamybos įrenginiams konstruoti, papildyti, instaliuoti ir modernizuoti, ypač siekiant pagerinti higienos, žmonių bei gyvūnų sveikatos sąlygas ir produktų kokybę arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Verslo nuosavybės teisės perdavimui Bendrijos pagalba nesuteikiama.
2.  Šios investicijos gali būti skirtos gamybos įrenginiams konstruoti, papildyti, instaliuoti ir modernizuoti, ypač inter alia siekiant pagerinti higienos, žmonių bei gyvūnų sveikatos sąlygas ir maisto saugą, atsekamumą, produktų kokybę ir naujoves arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Verslo nuosavybės teisės perdavimui Bendrijos pagalba neteikiama.
94 pakeitimas
34 straipsnio 1 dalis
1.  Fondas remia investicijas perdirbimo ir pardavimo srityje, susijusias su firmų statyba, išplėtimu, įrengimu ir modernizavimu.
1.  Fondas remia investicijas perdirbimo ir pardavimo srityje, susijusias su firmų statyba, išplėtimu, įrengimu ir modernizavimu. Investicijos turi suteikti tinkamas techninio ir finansinio gyvybingumo garantijas.
95 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalyje minimos investicijos padės išsaugoti arba padidinti užimtumą žuvininkystės sektoriuje ir pasiekti vieną arba daugiau toliau nurodytų tikslų:
2.  Šio straipsnio 1 dalyje minimos investicijos padės sukurti darnų vystymąsi žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje ar pasiekti vieną arba daugiau toliau nurodytų tikslų:
96 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba) aukštos kokybės produktų, skirtų labai specializuotoms rinkoms, gamyba;
97 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies d punktas
(d) pagalba gerinant mažai naudojamų rūšių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimą;
d) pagalba gerinant šalutinių produktų ir atliekų naudojimą;
98 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies e punktas
e) naujų technologijų taikymas arba elektroninės prekybos plėtojimas;
e) naujų technologijų taikymas, naujoviškų produkto formų pristatymas arba elektroninės prekybos plėtojimas;
99 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies f punktas
f) prekyba produktais, daugiausia gautais iš vietos laivyno.
f) prekyba produktais, kurie yra inovatyvūs arba turi didesnę pridedamąją vertę, pageidautina gautais iš vietos laivyno arba iš akvakultūros.
100 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
fa) prisidėjimas prie naujų perdirbtos žuvies ir akvakultūros produktų diversifikavimo ir vystymo.
101 pakeitimas
34 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)
fb) naujų produktų, padedančių skatinti pramonės įvairovę, marketingas;
102 pakeitimas
36 straipsnio įžanginė dalis
Fondas remia bendrus veiksmus, kuriais siekiama:
Fondas remia bendrus veiksmus, kuriais ypač siekiama:
103 pakeitimas
36 straipsnio b punktas
b) įtraukti bendras investicijas į veisimo vietų plėtimą, atliekų valymą arba į gamybos, perdirbimo ar realizavimo įrangos pirkimą; arba
b) įtraukti bendras investicijas į veisimo vietų plėtimą, į gamybos ar darbo sąlygų gerinimą, į priemones, prisidedančias prie aplinkos apsaugos, atliekų valymą arba į gamybos, perdirbimo ar realizavimo įrangos pirkimą; arba
104 pakeitimas
36 straipsnio d a punktas (naujas)
da) kompensuoti tam tikrus trūkumus, susijusius su investicijomis į programos Natura 2000 sritis;
105 pakeitimas
36 straipsnio d b punktas (naujas)
db) finansuoti mokslinių tyrimų kampanijas (mokslines, eksperimentines ir stebėsenos), socialinius ekonominius atkuriamųjų priemonių poveikio tyrimus ir mokslines konsultacijas sektoriuje.
106 pakeitimas
36 straipsnio d c punktas (naujas)
dc) pašalinti iš jūrų dugno pamestą ar apleistą žūklės įrangą, kad sumažėtų nepageidaujamos žvejybos.
107 pakeitimas
36 straipsnio d d punktas (naujas)
dd) atlikti socialinio ekonominio išteklių atnaujinimo planų poveikio tyrimus.
108 pakeitimas
36 straipsnio d e punktas (naujas)
de) užtikrinti atitinkamą paramą duomenų, susijusių su ekologija, rinkimo ir apdorojimo veiklai;
109 pakeitimas
36 straipsnio d f punktas (naujas)
df) įdiegti produkto atsekamumo nuostatas pasitelkiant technines priemones, rengiant mokymus ir konsultuojant perdirbimo sektoriaus grandinės veikėjus.
110 pakeitimas
36 straipsnio d g punktas (naujas)
dg) skatinti eksperimentinę ir tiriamąją žuvininkystę;
111 pakeitimas
36 straipsnio d h punktas (naujas)
dh) teikti pagalbą žvejų grupėms ir profesinėms organizacijoms, kurios pasirengusios prisiimti dalį atsakomybės įgyvendinant BŽP (bendras valdymas);
112 pakeitimas
37 straipsnio 1 dalis
1.  Fondas gali remti bendro intereso veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir dauginti vandens gyvūniją, išskyrus tiesioginį išteklių atkūrimą. Šie veiksmai turi prisidėti prie vandens aplinkos gausinimo.
1.  Fondas gali remti bendro intereso veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir dauginti vandens išteklius, išskyrus tiesioginį išteklių atkūrimą, bet neapimant išteklių atkūrimo vidaus vandenyse siekiant iš naujo užveisti ar padėti veisti labai migruojančių žuvų rūšis. Šie veiksmai turi prisidėti prie vandens aplinkos atkūrimo ir gausinimo, o jiems galima priskirti veiklą, vykdomą pagal susijusias su žuvininkyste Natura 2000 programas, o taip pat rajonų, nualintų dėl akvakultūros, atkūrimą.
113 pakeitimas
37 straipsnio 2 dalis
2.  Minėti veiksmai siejami su nejudamųjų ar judamųjų įrenginių, skirtų vandens gyvūnijai apsaugoti ir dauginti arba vidaus vandenų keliams atkurti, įskaitant migruojančių rūšių nerštavietes ir migracijos kelius, įrengimu.
2.  Minėti veiksmai siejami su nejudamųjų ar judamųjų įrenginių, skirtų vandens gyvūnijai apsaugoti ir dauginti arba vidaus vandenų keliams atkurti, įskaitant migruojančių rūšių nerštavietes ir migracijos kelius, įrengimu ir rajonų, nualintų dėl akvakultūros, atkūrimu.
114 pakeitimas
38 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa) pagerinti atliekų ir šiukšlių perdirbimą.
115 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Šios investicijos siejamos su:
3.  Šios investicijos visų pirma siejamos su:
116 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies a punktas
a) nacionalinių ir tarptautinių reklamos kampanijų organizavimu;
a) nacionalinių ir tarptautinių reklamos kampanijų organizavimu, prekybos mugių, renginių ir parodų organizavimu bei dalyvavimu jose ir partnerių susitikimų rengimu;
117 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies d punktas
d) produktų, gaunamų taikant nedidelį poveikį aplinkai turinčius metodus, reklamavimu;
d) produktų, gaunamų taikant nedidelį poveikį aplinkai turinčius metodus, sertifikavimu ir reklamavimu;
118 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies f punktas
f) kokybės sertifikavimu;
f) kokybės užtikrinimu, kontrole ir sertifikavimu;
119 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies g punktas
g) ženklinimu, įskaitant produktų, sugautų taikant aplinkai palankius žvejybos būdus, ženklinimą;
g) ženklinimu ir atsekamumu, įskaitant produktų, sugautų taikant aplinkai palankius žvejybos būdus, ženklinimą;
120 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies i punktas
i) rinkos tyrimų vykdymu.
i) rinkos ir mokslo tyrimų vykdymu.
121 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)
ia) sektoriaus įvaizdžio gerinimu;
122 pakeitimas
39 straipsnio 3 dalies i b punktas (naujas)
ib) specialių kampanijų, kuriomis skatinama gaminti oficialiai pripažintos kokybės produktus, rėmimu.
123 pakeitimas
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Valstybės narės, atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 3759/92 nuostatas, gali skatinti pripažintų gamintojų organizacijų steigimąsi ir palengvinti jų veiklą.
124 pakeitimas
40 straipsnio 1 dalis
1.  Fondas gali remti bandomuosius projektus, kurių tikslas – įgyti ir paskleisti naują techninę informaciją ir kuriuos vykdo ūkio subjektas, pripažintas prekybos susivienijimas arba kuri nors kita tam tikslui valdymo institucijos paskirta kompetentinga institucija kartu su mokslo ar technine įstaiga.
1.  Fondas gali remti bandomuosius projektus, kuriais siekiama mokyti, vykdyti tiriamąją veiklą ir kaupti bei skleisti naują techninę informaciją, taip pat vykdyti bandomąsias mokslo tiriamosios veiklos kampanijas jūrose, skirtas tiksliai nustatyti naujas žuvininkystės vietas ir naujas žuvų rūšis, kuriuos vykdo ūkio subjektas, pripažintas prekybos susivienijimas arba kuri nors kita tam tikslui valdymo institucijos paskirta kompetentinga institucija kartu su mokslo ar technine įstaiga.
125 pakeitimas
40 straipsnio 2 dalies a punktas
a) taikant gamybos sektoriui artimas sąlygas ištirti techninį ir finansinį naujų technologijų gyvybingumą, siekiant įgyti ir paskleisti techninę arba finansinę informaciją apie tiriamą technologiją;
a) taikant gamybos sektoriui artimas sąlygas ištirti techninį ir finansinį naujų technologijų gyvybingumą, įskaitant tas technologijas, kuriomis siekiama pagerinti žvejybos įrangos pasirinkimą ar kitaip sumažinti žvejybos poveikį aplinkai arba sumažinti žvejybinei veiklai sunaudojamos energijos kiekį, siekiant įgyti ir paskleisti techninę arba finansinę informaciją apie tiriamą technologiją;
127 pakeitimas
40 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba) apimti programas, kuriomis siekiama sumažinti neplanuojamai sugaunamų žuvų kiekį ir kitą poveikį aplinkai.
126 pakeitimas
40 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Eksperimentiniams žvejybos projektams galima skirti bandomiesiems projektams numatytą pagalbą, su sąlyga, kad jais siekiama išsaugoti žuvų išteklius ir taikyti labiau selektyvias technologijas.
128 pakeitimas
41 straipsnio 1 dalis
Fondas gali remti viešųjų arba pusiau valstybinių įstaigų atliekamą žvejybos laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava, paskirties pakeitimą, kai jie pritaikomi tik mokymo arba tyrimų žuvininkystės sektoriuje tikslams.
Fondas gali remti viešųjų arba pusiau valstybinių įstaigų arba kitų mokymo bei mokslinių tyrimų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti privačios, tačiau nesiekiančios pelno, ir kurias nurodo valdymo institucija, atliekamą žvejybos laivų, plaukiojančių su valstybės narės vėliava, gamybą arba pakeitimą, kai jie tampa naudotinais tik mokymo arba tyrimų žuvininkystės sektoriuje tikslams.
129 pakeitimas
41 straipsnio 2 dalis
Fondas gali remti veiksmus, susijusius su negrįžtamu profesionalia žvejyba užsiimančio žvejybos laivo pritaikymu su pelnu nesusijusiai veiklai.
Fondas gali remti veiksmus, susijusius su negrįžtamu profesionaliai žvejybai skirto žvejybos laivo pritaikymu nežvejybinei veiklai.
130 pakeitimas
41 a straipsnis (naujas)
41a straipsnis
Pagalbinės priemonės, kuriomis skatinamos lygios galimybės
1.  Fondas gali finansuoti pagalbines priemones, kuriomis skatinama vyrų ir moterų lygybė, ir lyčių lygybės principo integravimą į įstaigos veiklą.
2.  Norėdami gauti šią paramą, projekto rėmėjai privalo pateikti lygių galimybių integravimo į įstaigos veiklos valdymą planą ir įsipareigoti jį taikyti bei vykdyti ne trumpiau kaip penkerius metus (šios pagalbos finansavimas nurodytas II priedo 3 grupėje).
131 pakeitimas
41 b straipsnis (naujas)
41b straipsnis
Finansavimo skyrimas
Fondas, atsižvelgdamas į IV antraštinėje dalyje nurodytą aukščiausią ribą, gali prisidėti prie to, kad taikant atskirų vietų finansavimo priemones būtų įvertinami šio sektoriaus žvejybinės veiklos pajėgumai nepalankiuose Sąjungos regionuose.
132 pakeitimas
IV skyriaus pavadinimas
4 PRIORITETINĖ KRYPTIS: PAKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONŲ TVARUS VYSTYMAS
4 PRIORITETINĖ KRYPTIS: ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS ZONŲ TVARUS VYSTYMAS
133 pakeitimas
42 straipsnio 1 dalis
1.  Fondas, kaip ir kiti Bendrijos instrumentai, teikia paramą pakrantės žvejybos rajonų, remiamų pagal bendrąją strategiją, kuria siekiama remti bendros žuvininkystės politikos tikslų įgyvendinimą, tvariam vystymui ir gyvenimo kokybės gerinimui, ypač atsižvelgiant į minėtos politikos socialines bei ekonomines pasekmes.
1.  Fondas, kaip ir kiti Bendrijos instrumentai, teikia paramą žvejybos rajonų, ypač periferinėse pakrantės zonose, remiamų pagal bendrąją strategiją, kuria siekiama remti bendros žuvininkystės politikos tikslų įgyvendinimą, tvariam vystymui ir gyvenimo kokybės gerinimui, ypač atsižvelgiant į minėtos politikos socialines bei ekonomines pasekmes.
135 pakeitimas
42 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Pakrantės žvejybos rajonas paprastai yra mažesnis už NUTS III regioną su jūros arba ežero pakrante ar upės žiotimis, kuriose žvejojama. Ši zona geografiniu ir okeanografiniu, ekonominiu ir socialiniu atžvilgiais turėtų būti gana vientisa.
Žvejybos ir akvakultūros rajonai yra laikomi vienu rajonu su jūros arba ežero pakrante ar upės žiotimis, kuriose žvejojama ar puoselėjama akvakultūra. Ši zona geografiniu ir okeanografiniu, ekonominiu ir socialiniu atžvilgiais turėtų būti gana vientisa.
136 pakeitimas
42 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Gyventojų tankumas minėtoje zonoje turėtų būti mažas, nemažai žmonių turėtų dirbti žuvininkystės sektoriuje, žvejyba smunka, o savivaldą turinčiame mieste nėra daugiau kaip 100 000 gyventojų.
išbraukta
137 pakeitimas
43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Parama pakrantės žvejybos rajonų tvariam vystymui gali būti suteikta šiai veiklai:
1.  Parama žvejybos ir akvakultūros rajonų tvariam vystymui gali būti suteikta šiai veiklai:
138 pakeitimas
43 straipsnio 1 dalies a punktas
a) ekonominės veiklos restruktūrizavimui arba jos krypties pakeitimui, ypač skatinant gamtos turizmą, jei šie veiksmai nedidina žvejybos pastangos;
a) ekonominės veiklos restruktūrizavimui arba jos krypties pakeitimui, ypač skatinant žvejybos turizmą, jei šie veiksmai nedidina žvejybos pastangos;
139 pakeitimas
43 straipsnio 1 dalies b punktas
b) veiklos rūšių įvairinimui siekiant paskatinti žuvininkystės sektoriaus darbuotojus imtis kelių darbų ir dėl to kurti papildomas arba pakaitines darbo vietas ne žuvininkystės sektoriuje;
b) veiklos rūšių įvairinimui siekiant paskatinti žuvininkystės ar akvakultūros sektoriaus darbuotojus imtis kelių darbų ir dėl to kurti papildomas arba pakaitines darbo vietas ne žuvininkystės sektoriuje;
141 pakeitimas
43 straipsnio 1 dalies d punktas
d) išvykstamajai žvejybai skirtos įrangos rėmimui ir turizmo skatinimui;
d) mažos apimties žvejybai skirtos įrangos rėmimui ir žvejybos turizmo skatinimui;
142 pakeitimas
43 straipsnio 2 dalis
2.  Fondas gali papildomai finansuoti iki 15 % tikslų priemones, skatinančias ir didinančias profesinius įgūdžius, darbininkų, ypač moterų, prisitaikymą ir galimybę įsidarbinti, jei šios priemonės yra neatskiriama pakrantės rajonų tvaraus vystymo strategijos dalis ir jei jos yra tiesiogiai susijusios su šio straipsnio 1 dalyje apibūdintomis priemonėmis.
2.  Fondas pagal subsidiarumo principą gali finansuoti iki 20% tikslų priemones, skatinančias ir didinančias profesinius įgūdžius, darbininkų, ypač moterų, prisitaikymą ir galimybę įsidarbinti, jei šios priemonės yra neatskiriama žvejybos ir akvakultūros rajonų tvaraus vystymo strategijos dalis ir jei jos yra tiesiogiai susijusios su šio straipsnio 1 dalyje apibūdintomis priemonėmis.
143 pakeitimas
43 straipsnio 3 dalis
3.  Pagal šio straipsnio 1 dalį suteikiama parama neturi būti skirta žvejybos laivams atnaujinti arba modernizuoti.
išbraukta
144 pakeitimas
43 straipsnio 4 dalis
4.  Šio straipsnio 1 dalies a bei b punktuose ir 2 dalyje nurodyti paramos gavėjai turėtų būti žuvininkystės sektoriuje dirbantys asmenys arba asmenys, dirbantys to sektoriaus darbą.
4.  Šio straipsnio 1 dalies a bei b punktuose ir 2 dalyje nurodyti paramos gavėjai turėtų būti žuvininkystės arba akvakultūros sektoriuose dirbantys asmenys arba asmenys, priklausomi nuo šių sektorių.
145 pakeitimas
43 straipsnio 5 dalis
5.  Jei šiame straipsnyje nurodyta priemonė yra remiama taikant kitą Bendrijos paramos priemonę, valstybė narė rengdama savo programą aiškiai nurodo, ar ją remia Fondas, ar kita Bendrijos paramos priemonė.
5.  Jei šiame straipsnyje nurodyta priemonė yra remiama taikant kitą Bendrijos paramos priemonę, valstybė narė rengdama savo programą aiškiai nurodo, ar ją remia Fondas ar kita Bendrijos paramos priemonė, ir įvertina, ar tam, kad būtų pasiekti Žaliojoje knygoje apie jūrininkystės strategiją numatyti tikslai, reikalinga sinergija su kitais fondais, pvz., EKPF.
146 pakeitimas
43 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a. Finansinė parama turi būti susijusi su investicijomis, skirtomis laivuose pagerinti saugumą, darbo sąlygas, higieną ir produktų kokybę, ir su investicijomis, skirtomis pagerinti žvejybos atranką.
147 pakeitimas
44 straipsnio pavadinimas
Įsitraukimas į pakrantės žvejybos rajonų tvarų vystymą
Įsitraukimas į žvejybos ir akvakultūros rajonų tvarų vystymą
148 pakeitimas
44 straipsnio 1 dalis
1.  Pakrantės žvejybos rajonų tvaraus vystymo rėmimo veiksmus konkrečioje teritorijoje vykdo tam tikslui sukurta vietinė viešųjų arba privačių partnerių grupė (toliau – pakrantės veiksmų grupė (PVG)). Kiekviena PVG, sukurta pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, skaidriai atrenkama paskelbus viešą konkursą.
1.  Žvejybos ir akvakultūros rajonų tvaraus vystymo rėmimo veiksmus konkrečioje teritorijoje vykdo vietinės viešosios arba pusiau viešosios įstaigos arba tam tikslui sukurta vietinė viešųjų arba privačių partnerių grupė (toliau – pakrantės veiksmų grupė (PVG)). Kiekviena PVG, sukurta pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus, skaidriai atrenkama paskelbus viešą konkursą.
149 pakeitimas
44 straipsnio 2 dalis
2.  Privatus sektorius atsako už PVG iniciatyva vykdomą veiklą, ne mažiau kaip už du trečdalius projektų.
išbraukta
150 pakeitimas
45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos g a punktas (naujas)
ga) socialiniai ir ekonominiai tyrimai, skirti išteklių atnaujinimo priemonių drastiškam poveikiui ištirti ir tiesiogiai susiję su programos įgyvendinimu.
151 pakeitimas
54 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  PVM;
a) bet kokiu būdu grąžintinas PVM;
152 pakeitimas
56 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
ia) veiksmingos grąžinimo procedūros.
153 pakeitimas
58 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)
ja) užtikrina Bendrijos lėšų, kurios, kaip nustatyta, dėl padarytų pažeidimų buvo išmokėtos neteisėtai, sugrąžinimą, o atitinkamais atvejais – ir palūkanų išieškojimą, grąžintinų sumų apskaitos tvarkymą ir grąžintų sumų grąžinimą Komisijai, kai įmanoma, atimant iš kitos išlaidų ataskaitos.
154 pakeitimas
59 straipsnio 6 punktas
6.  Bendrijos lėšų, kurios, kaip nustatyta, dėl padarytų pažeidimų buvo išmokėtos neteisėtai, sugrąžinimą, o atitinkamais atvejais – ir palūkanų išskaičiavimą, grąžintinų sumų apskaitos tvarkymą ir grąžintų sumų grąžinimą Komisijai, kai įmanoma, atimant iš kitos išlaidų ataskaitos.
išbrauktas
155 pakeitimas
65 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Metinės ataskaitos ir galutinė ataskaita skelbiamos viešai.
156 pakeitimas
74 straipsnis
Tarpinės ir likučio išmokos apskaičiuojamos kiekvieno prioriteto viešosioms išlaidoms, šiam prioritetui patvirtintoms remiantis už patvirtinimą atsakingos institucijos patvirtinta išlaidų ataskaita, taikant bendro finansavimo koeficientą.
Tarpinės ir likučio išmokos apskaičiuojamos kiekvieno prioriteto viešosioms išlaidoms, šiai priemonei patvirtintoms remiantis už patvirtinimą atsakingos institucijos patvirtinta išlaidų ataskaita, taikant bendro finansavimo koeficientą; kitais atvejais kompensuojama atsižvelgiant į faktiškai patirtas ir atsakingos institucijos patvirtintas išlaidas.
157 pakeitimas
95 straipsnio 5 dalis
5.  Kai sumos turi būti grąžintos po šio straipsnio 1 dalyje minėto atšaukimo, kompetentinga tarnyba arba įstaiga pradeda sugrąžinimo procedūras ir apie tai praneša sertifikavimo bei valdymo institucijai. Apie grąžinimą pranešama ir už jį atsiskaitoma.
5.  Kai sumos turi būti grąžintos po šio straipsnio 1 dalyje minėto atšaukimo, valdymo institucija nedelsdama pradeda sugrąžinimo procedūras ir apie tai praneša sertifikavimo bei valdymo institucijai. Apie grąžinimą pranešama ir už jį atsiskaitoma Bendrijos teisės aktuose nustatyta tvarka.
158 pakeitimas
II priedo 2 grupė
Pakrantės žvejybos rajonų tvaraus vystymo priemonės (43 straipsnis): investicijos į žvejybos laivus (27 straipsnis); investicijos į akvakultūrą (30 straipsnis); investicijos į žvejybos produktų perdirbimą ir prekybą (34 straipsnis); skatinimas kurti naujas rinkas ir jų plėtra (39 straipsnis).
Žvejybos ir akvakultūros rajonų tvaraus vystymo priemonės (43 straipsnis): investicijos į žvejybos laivus (27 straipsnis); investicijos į akvakultūrą (30 straipsnis); investicijos į žvejybos produktų perdirbimą ir prekybą jais (34 straipsnis); skatinimas kurti naujas rinkas ir jų plėtra (39 straipsnis); bendri veiksmai (36 straipsnis); konstravimas (33 straipsnis); žvejybos uostų įranga (38 straipsnis); žvejybos laivų modifikavimas arba pakeitimas (41 straipsnis).
159 pakeitimas
II priedo 3 grupės įžanginė dalis
• Remiantis 23 straipsnio a punkto pirmoje įtraukoje numatytais žvejybos pastangos koregavimo planais:
• Remiantis 23 straipsnio a punkte numatytais žvejybos pastangos koregavimo planais:
160 pakeitimas
II priedo 3 grupės 3 a įtrauka (nauja)
- lyčių lygybė (41a straipsnis)
161 pakeitimas
II priedo 3 grupės baigiamoji dalis
• 27a straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytos mažos apimties pakrantės žvejybos priemonės.
• 27a straipsnyje numatytos mažos apimties pakrantės žvejybos priemonės.

(1) Dar nepaskelbtas OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika