Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2004/0169(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0217/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0217/2005

Debates :

PV 05/07/2005 - 13

Balsojumi :

PV 06/07/2005 - 4.10

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0282

Pieņemtie teksti
PDF 556kWORD 310k
Trešdiena, 2005. gada 6. jūlijs - Strasbūra
Eiropas Zivsaimniecības fonds *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības fondu (KOM(2004)0497 ‐ C6–0212/2004 ‐ 2004/0169(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004)0497)(1),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu (C6-0212/2004),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas, Budžeta kontroles komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A6-0217/2005),

1.   aspstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju atbilstoši pārveidot savu priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   precizē, ka priekšlikumā regulai minētām apropriācijām, līdz brīdim, kad tiek noslēgta vienošanās par finanšu plāniem 2007. gadam un turpmākajiem gadiem, ir norādošs raksturs;

4.   pieprasa, lai Komisija, brīdī, kad būs pieņemtas nākamie finanšu plāni, apstiprinātu priekšlikumā regulai norādītās summas vai, pretējā gadījumā, nodotu labotās summas apstiprināšanai Eiropas Parlamentam un Padomei, tādējādi nodrošinot grāmatvedību ar maksimālajiem limitiem;

5.   aicina Padomi darīt zināmu Parlamentam, ja tā plāno novirzīties no Parlamenta apstiprinātā teksta;

6.   pieprasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā plāno būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
4. apsvērums
4)  Saskaņā ar Līguma 33. panta 2. punktu jāievēro to zvejas aktivitāšu īpašās iezīmes, kas saistītas ar zivsaimniecības sektora sociālo struktūru un dažādo, ar zveju saistīto, zonu strukturālajām un dabiskajām atšķirībām;
4)  Saskaņā ar Līguma 33. panta 2. punktu jāievēro to zvejas aktivitāšu īpašās iezīmes, kas saistītas ar zivsaimniecības sektora sociālo struktūru un dažādo, ar zveju saistīto, zonu strukturālajām, dabiskajām un ģeogrāfiskajām atšķirībām;
Grozījums Nr. 3
9. apsvērums
9)  Fonda aktivitātei un tām darbībām, kuras tas palīdz finansēt, jābūt savienojamām ar citām Kopienas politikām un jāatbilst Kopienas tiesību aktiem;
9)  Fonda aktivitātei un tām darbībām, kuras tas palīdz finansēt, jābūt savienojamām ar citām Kopienas politikām un jāatbilst tādiem Kopienas tiesību aktiem kā Finanšu regulā un tās īstenošanas pasākumiem;
Grozījums Nr. 4
10. apsvērums
10)  Kopienas rīcībai jāpapildina tās darbības, ko veic dalībvalstis, vai jācenšas tās atbalstīt, kā arī, lai nodrošinātu ievērojamu pievienoto vērtību, ir jāstiprina partnerattiecības. Tas attiecas uz reģionālajām un vietējām varas iestādēm, citām kompetentām iestādēm, kā arī tām iestādēm, kuras ir atbildīgas par apkārtējo vidi un sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšanu, uz saimnieciskajiem un sociālajiem partneriem un citām kompetentām institūcijām. Attiecīgajiem partneriem jābūt iesaistītiem Atbalstss sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā;
10)  Kopienas rīcībai jāpapildina tās darbības, ko veic dalībvalstis, vai jācenšas tās atbalstīt, kā arī, lai nodrošinātu ievērojamu pievienoto vērtību, ir jāstiprina partnerattiecības. Tas attiecas uz reģionālajām un vietējām varas iestādēm, citām kompetentām iestādēm, kā arī tām iestādēm, kuras ir atbildīgas par apkārtējo vidi un nediskriminācijas, tostarp sieviešu un vīriešu vienlīdzības veicināšanu, uz saimnieciskajiem un sociālajiem partneriem un citām kompetentām institūcijām. Attiecīgajiem partneriem jābūt iesaistītiem Atbalstss sagatavošanā, uzraudzībā un novērtēšanā;
Grozījums Nr.5
13. apsvērums
13) saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 274. pantu, ES dalībvalstis sadarbojas, lai uzraudzītu, ka tiek nodrošināta veiksmīga finanšu vadība un ka šajā nolūkā pašreizējā regulā ir precizēti nosacījumi, kas ļauj Komisijai veikt savu pienākumu izpildīt Eiropas kopienu vispārējo budžetu;
13) saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 274. pantu, ES dalībvalstis sadarbojas, lai uzraudzītu, ka tiek nodrošināta veiksmīga finanšu vadība, šajā nolūkā pašreizējā regulā ir precizēti nosacījumi, kas ļauj Komisijai Eiropas Parlamenta kā budžeta pārziņas instances uzraudzībā veikt savu pienākumu izpildīt Eiropas kopienu vispārējo budžetu;
Grozījums Nr. 6
24. apsvērums
24)  Vajadzība Kopējo zivsaimniecības politiku nodrošināt ar pavadošiem pasākumiem, it īpaši, samazināt tās sociālekonomisko ietekmi, īstenojot piekrastes zonu attīstības politiku;
24)  Pastāv vajadzība Kopējo zivsaimniecības politiku nodrošināt ar pavadošiem pasākumiem, it īpaši, samazināt tās sociālekonomisko ietekmi, īstenojot piekrastes zonu attīstības politiku ar mērķi dažādot saimniecisko darbību un nodrošināt ilgtspējīgu nodarbinātību;
Grozījums Nr. 7
29. apsvērums
29)  Lai Kopienas floti pielāgotu pieejamajiem un izmantojamajiem resursiem, tā ir jāsamazina;
29)  Jāveic nepārtraukti centieni, lai Kopienas floti pielāgotu pieejamajiem un izmantojamajiem resursiem, kad tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu līdzsvaru attiecībā uz resursiem un nodrošinātu flotes dzīvotspēju;
Grozījums Nr. 8
29.a apsvērums (jauns)
29.a)  Šajā nolūkā ir svarīgi, lai flotes segments un valsts izveidotu Kopienas zvejas kuģu patiesu saskaņotu reģistru visām dalībvalstīm ar norādi par jaudu un enerģiju. šâdam reìistram ir jâbût precîzam, pârredzamam un uzticamam, un visâm dalîbvalstîm ir jâpieòem vienâdi kritçriji savu kuģu jaudas un jaudas mērīšanai Komisijas uzraudzībā;
Grozījums Nr. 9
29.b apsvērums (jauns)
29.b)  Kopienas zvejas kuģu pārvietošanai uz trešām valstīm bez jaudas samazināšanas Kopienas ūdeņos ir arī jāveicina ilgtspējīgas zivsaimniecības stiprināšana ārpus Kopienas ūdeņiem;
Grozījums Nr. 10
30. apsvērums
30)  Lai īstenotu zvejas flotes pārstrukturizāciju, būs nepieciešami pavadoši sociālekonomiski pasākumi;
30)  Lai īstenotu zvejas flotes pielāgošanu resursiem, kas reģistrēti iesaistīto flotu mērķa zonās, būs nepieciešami pavadoši sociālekonomiski pasākumi;
Grozījums Nr. 11
33. apsvērums
33)  Ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi par atbalsta piešķiršanu akvakultūrai, zivsaimniecības un akvakultūras produktu pārstrādei un tirdzniecībai, tai pat laikā nodrošinot, ka šie sektori saglabā saimniecisko dzīvotspēju; šim nolūkam ir jānosaka ierobežots Atbalstss prioritāšu mērķu skaits un jākoncentrējas uz strukturālo atbalstu mikro un mazajiem uzņēmumiem;
33)  Ir jānosaka sīki izstrādāti noteikumi par atbalsta piešķiršanu akvakultūrai, zivsaimniecības un akvakultūras produktu pārstrādei un tirdzniecībai, tai pat laikā nodrošinot, ka šie sektori saglabā saimniecisko dzīvotspēju;
Grozījums Nr. 12
35. apsvērums
35)  Lai veicinātu novatorisku pieeju un prakses pielietošanu, lai īstenošana būtu vienkārša un caurskatāma, fondam jānodrošina Atbalsts novērtējumiem, izpētei, izmēģinājuma projektiem un pieredzes apmaiņai tehniskās Atbalstss veidā;
35)  Lai veicinātu novatorisku pieeju un prakses pielietošanu, lai īstenošana būtu vienkārša un caurskatāma, fondam jānodrošina Atbalsts novērtējumiem, izpētei, izmēģinājuma projektiem, eksperimentālām zvejas kampaņām un pieredzes apmaiņai tehniskās Atbalstss veidā;
Grozījums Nr. 13
37. apsvērums
37)  Struktūrfondu darbību efektivitāte un ietekme ir atkarīga arī no uzlabota un rūpīgāka novērtējuma. Šajā sakarībā ir jānosaka dalībvalstu un Komisijas pienākumi, kā arī pasākumi, kas nodrošinātu novērtējuma ticamību;
37)  Struktūrfondu darbību efektivitāte un ietekme ir atkarīga arī no uzlabota un rūpīgāka novērtējuma un pārredzamības. Šajā sakarībā ir jānosaka dalībvalstu un Komisijas pienākumi, kā arī pasākumi, kas nodrošinātu novērtējuma ticamību un sabiedrisko pieejamību;
Grozījums Nr. 14
53. apsvērums
53)  Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 un 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrAtbalstu zivsaimniecības nozarē un akvakultūras nozarē un to produktu pārstrādei un tirdzniecībai, kā arī citus noteikumus, ir jāatceļ. Tomēr, lai panāktu, ka Atbalsts, darbība un projekti, kas apstiprināti līdz 2006. gada 31. decembrim, tiek pienācīgi izpildīti, ir jāpiemēro atceltie noteikumi.
53)  Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 un 1999. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrAtbalstu zivsaimniecības nozarē un akvakultūras nozarē un to produktu pārstrādei un tirdzniecībai, kā arī citus noteikumus, ir jāatceļ. Tomēr, lai panāktu, ka Atbalsts, darbība un projekti, kas iesniegti līdz 2006. gada 31. decembrim, tiek pienācīgi izpildīti un apmaksāti līdz 2008. gada 31. decembrim, ir jāpiemēro atceltie noteikumi.
Grozījums Nr. 15
1. pants
Ar šo regulu izveido Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk tekstā "Fonds") un nosaka Kopienas Atbalstss sistēmu ilgtspējīgai zivsaimniecības sektora un piekrastes zvejas zonu attīstībai.
Ar šo regulu izveido Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras fondu (turpmāk tekstā "Fonds") un nosaka Kopienas Atbalstss sistēmu ilgtspējīgai zivsaimniecības sektora, akvakultūras un piekrastes zvejas zonu saimnieciskai, sociālai un vides attīstībai.
Grozījums Nr. 16
3. panta e) daļa
e) "akvakultūra" apzīmē ūdens organismu audzēšanu vai kultivēšanu, pielietojot tehnoloģiju, kas paredzēta attiecīgo organismu, kurus apkārtējā vide dabiski nejaudā saražot, ražošanas paaugstināšanai; visā audzēšanas vai kultūras stadijā, kā arī līdz un iekļaujot ražas savākšanu, šie organismi paliek fiziskas vai juridiskas personas īpašums;
e) "akvakultūra", tostarp "valikultūra" (zivkopība Itālijas lagūnās) un vēžveidīgo audzēšana, apzīmē ūdens organismu audzēšanu vai kultivēšanu, pielietojot tehnoloģiju, kas paredzēta attiecīgo organismu, kurus apkārtējā vide dabiski nejaudā saražot, ražošanas paaugstināšanai; tā jāatbalsta tikai tādā mērā, ciktāl tā nav kaitīga videi; visā audzēšanas vai kultūras stadijā, kā arī līdz un iekļaujot ražas savākšanu, šie organismi paliek fiziskas vai juridiskas personas īpašums;
Grozījums Nr. 17
3. panta f) daļa
f) "mikro un mazi uzņēmumi" apzīmē mikro un mazus uzņēmumus, kā Komisijas 2003. gada 6. maija atzinumā 2003/361/EK definēti mikro, mazi un vidēji uzņēmumi;
svītrots
Grozījums Nr. 18
4. panta b) daļa
b) veicināt ilgtspējīgu Kopienas flotes jaudas un resursu līdzsvaru;
b) veicināt zvejas flotes atjaunošanu un modernizēšanu, ja tiks nodrošināts ilgtspējīgs Kopienas flotes resursu un centienu zvejniecības jomā un saimnieciskās dzīvotspējas līdzsvars, lai nodrošinātu Kopienas tirgus augstāko iespējamo piedāvājuma līmeni;
Grozījums Nr. 19
4. panta b a) daļa (jauna)
b a) veicināt akvakultūras produkcijas ilgtspējīgu attīstību;
Grozījums Nr. 20
4. panta d) daļa
d) sekmēt vides un dabas resursu aizsardzību;
d) sekmēt vides un dzīvās dabas resursu aizsardzību un uzlabošanu, ja tas ir saistīts ar zivsaimniecības sektoru un akvakultūru;
Grozījums Nr. 21
4. panta f a) daļa (jauna)
f a) veicināt labvēlīgāku apiešanos ar visattālākajiem reģioniem, ņemot vērā Līguma 299. pantu.
Grozījums Nr. 22
5. pants
Eiropas Zivsaimniecības fonds (turpmāk tekstā Fonds vai EZF) nodrošina atbalstu zivsaimniecības sektoram. Pasākumi, kas īstenoti saskaņā ar šo Regulu, sekmē vispārējo mērķu, kas noteikti Līguma 33. pantā un mērķu, kas noteikti kā daļa no kopējās zivsaimniecības politikas (KZP), sasniegšanu. Šie pasākumi pavada un papildina, pēc vajadzības, citus Kopienas instrumentus un politikas.
Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras fonds (turpmāk tekstā Fonds vai EZAF) nodrošina atbalstu zivsaimniecības un akvakultūras sektoram. Pasākumi, kas īstenoti saskaņā ar šo Regulu, sekmē vispārējo mērķu, kas noteikti Līguma 33. pantā un mērķu, kas noteikti kā daļa no kopējās zivsaimniecības politikas (KZP), sasniegšanu. Šie pasākumi pavada un papildina, pēc vajadzības, citus Kopienas instrumentus un politikas.
Grozījums Nr. 23
6. panta 4. punkts
4.  Fonda finansētas darbības tieši vai netieši neveicina zvejas intensitātes paaugstināšanos.
4.  Fonda finansētas darbības tieši vai netieši neveicina zvejas intensitātes paaugstināšanos zonās, kurās pastāv nepārprotama pārāk lielas zvejas bīstamība. Fonda resursus arī neizmanto, lai veicinātu zvejas intensitātes paaugstināšanos attiecībā uz sugām, par kurām noteiktas kvotas vai izstrādāti citi noteikumi, vai kuru krājumi neuzrāda bioloģiski drošus parametrus. Tomēr ir atļauts finansēt zivsaimniecības pasākumus, kas saistīti ar pilnībā neizmantotām sugām.
Grozījums Nr. 24
11. panta 2. apakšpunkts
Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veicinātas tās darbības, kas pastiprina sievietes lomu zivsaimniecības sektorā.
Dalībvalstis nodrošina, ka tiek veicinātas darbības, tostarp centieni starpvalstu līmenī, kas pastiprina sievietes lomu zivsaimniecības sektorā.
Grozījums Nr. 25
13. pants
Komisija veido norādošus sadalījumus dalībvalstīm par saistību asignējumiem, kas pieejami programmēšanas periodam no 2007. līdz 2013. gadam, tai pat laikā atdalot to daļu, kas jāiemaksā Konverģences mērķim, izmantojot sekojošus mērķu kritērijus: dalībvalsts zivsaimniecības sektora lielums, zvejas intensitātei nepieciešamais pielāgošanas līmenis, zivsaimniecības sektora nodarbinātības līmenis un pieejamo pasākumu nepārtrauktība.
Komisija veido norādošus sadalījumus dalībvalstīm par saistību asignējumiem, kas pieejami programmēšanas periodam no 2007. līdz 2013. gadam, tai pat laikā atdalot to daļu, kas jāiemaksā Konverģences mērķim, izmantojot sekojošus mērķu kritērijus: dalībvalsts zivsaimniecības sektora lielums, zvejas intensitātei nepieciešamais pielāgošanas līmenis, zivsaimniecības sektora nodarbinātības līmenis un pieejamo pasākumu nepārtrauktība, kā arī zvejniecības rūpniecības ietekme uz saimniecisko un sociālo struktūru.
Grozījums Nr. 26
15. panta 1. punkts
1.  Trīs mēnešus pēc stratēģisko vadlīniju pieņemšanas un pirms rīcības programmas iesniegšanas, katra dalībvalsts pieņem valsts stratēģisko plānu, kas aptver zivsaimniecības sektoru.
1.  Sešus mēnešus pēc stratēģisko vadlīniju pieņemšanas un pirms rīcības programmas iesniegšanas, katra dalībvalsts pieņem valsts stratēģisko plānu, kas aptver zivsaimniecības un akvakultūras sektoru.
Grozījums Nr. 27
15. panta 4. punkta a) daļa
a) zvejas intensitātes un jaudas samazināšana un resursu un beigu termiņu noteikšana to mērķu sasniegšanai, kuri tendēti uz attiecīgo zivsaimniecību un floti;
a) zvejas intensitātes un jaudas samazināšana un resursu un beigu termiņu pieņemšana to mērķu sasniegšanai, kuri tendēti uz attiecīgo zivsaimniecību un floti;
Grozījums Nr. 28
15. panta 4. punkta b) daļa
b) akvakultūras sektora, pārstrādes un tirdzniecības rūpniecības attīstība;
b) akvakultūras sektora, pārstrādes un tirdzniecības rūpniecības ilgtspējīga attīstība;
Grozījums Nr. 29
15. panta 4. punkta d) daļa
d) zivsaimniecības produktu piedāvājuma stratēģija un zvejas aktivitāšu attīstība ārpus Kopienas ūdeņiem;
d) zivsaimniecības produktu piedāvājuma stratēģija un zvejas aktivitāšu attīstība ārpus Kopienas ūdeņiem, veltot pienācīgu uzmanību zivju krājumu statusam;
Grozījums Nr. 30
15. panta 4. punkta e a) daļa (jauna)
e a) vides un akvatisko bioloģisko resursu aizsardzība.
Grozījums Nr. 31
15. panta 4.a punkts (jauns)
4.a Valsts stratēģiskos plānus publisko pēc tam, kad Komisija tos apstiprinājusi.
Grozījums Nr. 32
18. panta 2. punkta 2. apakšpunkta d a) daļa (jauna)
d a) rīcības plāns krāpšanas un pārkāpumu novēršanai.
Grozījums Nr. 33
20. panta 4. punkts
4.  Komisija apstiprina katru rīcības programmu vēlākais piecus mēnešus pēc tam, kad dalībvalsts to ir oficiāli iesniegusi, ja rīcības programma ir sastādīta saskaņā ar 18. pantu.
4.  Komisija apstiprina katru rīcības programmu vēlākais piecus mēnešus pēc tam, kad dalībvalsts to ir oficiāli iesniegusi, ja rīcības programma ir sastādīta saskaņā ar 18. pantu. To dara zināmu sabiedrībai.
Grozījums Nr. 34
23. panta a) daļas 5. ievilkums
- valsts plāni par iziešanu no flotes ar maksimālo ilgumu divi gadi kā daļa no saistībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. un 16. pantā, par Kopienas zvejas flotes jaudas pielāgošanu.
- valsts plāni par iziešanu no flotes ar maksimālo programmēšanas perioda ilgumu kā daļa no saistībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. un 16. pantā, par Kopienas zvejas flotes jaudas pielāgošanu.
Grozījums Nr. 35
23. panta a) daļas 5. a ievilkums (jauns)
- aizsargājamo zonu ieviešana, tostarp īslaicīga vai telpiska pārtraukšana, ierobežota darbība dažos apvidos vai zonās, kurās nav atļauts īslaicīgi vai pastāvīgi zvejot.
Grozījums Nr. 36
24. panta 1. punkts
1.  Katra dalībvalsts valsts stratēģiskajā plānā nosaka savu politiku zvejas intensitātes pielāgošanai. Tā saskaņo prioritātes ar to darbību finansēšanu, kas minētas 23.a panta pirmajā ievilkumā.
1.  Katra dalībvalsts valsts stratēģiskajā plānā nosaka savu politiku zvejas intensitātes pielāgošanai. Tā saskaņo prioritātes ar to darbību finansēšanu, kas minētas 23. pantā.
Grozījums Nr. 37
24. panta 2. apakšpunkts
2.  Valsts zvejas intensitātes pielāgošanas plānos, kas paredzēti 23.a panta pirmajā ievilkumā, ir iekļauti pasākumi zvejas aktivitāšu ilgstošai pārtraukšanai saskaņā ar 25. panta noteikumiem.
2.  Valsts zvejas intensitātes pielāgošanas plānos, kas paredzēti 23.a panta pirmajā ievilkumā, var iekļaut pasākumus zvejas aktivitāšu ilgstošai pārtraukšanai saskaņā ar 25. panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 38
24. panta 6. punkta 1. apakšpunkts
6.  Valsts zvejas intensitātes pielāgošanas plānu, kas minēti 23.a pantā, ilgums nepārsniedz divus gadus.
6.  Dalībvalstis iesniedz valsts zvejas intensitātes pielāgošanas plānus, kas minēti 23.a pantā jebkurā laikā EZAF iesniegšanas laikā, kas nepārsniedz piecu gadu programmēšanas periodu.
Grozījums Nr. 39
24. panta 6. punkta 2. apakšpunkts
Gadījumos, kas paredzēti 23.a panta pirmajā, otrajā un ceturtajā ievilkumā, dalībvalstis pieņem valsts plānus divos mēnešos pēc Padomes vai Komisijas lēmuma datuma.
Gadījumos, kas paredzēti 23.a panta pirmajā, otrajā un ceturtajā ievilkumā, dalībvalstis pieņem valsts plānus sešos mēnešos pēc Padomes vai Komisijas lēmuma datuma.
Grozījums Nr. 40
24. panta 6. punkta 3. apakšpunkts
Gadījumos, kas paredzēti 23.a panta trešajā ievilkumā, dalībvalstis pieņem ietekmēto kuģu un zvejnieku pārstrukturizācijas plānus divos mēnešos pēc Komisijas paziņojuma.
Gadījumos, kas paredzēti 23.a panta trešajā ievilkumā, dalībvalstis pieņem ietekmēto kuģu un zvejnieku pārstrukturizācijas plānus sešos mēnešos pēc Komisijas paziņojuma.
Grozījums Nr. 41
25. panta 1. punkta 1. apakšpunkts
1.  Fonds nodrošina Atbalstu kuģu zvejas aktivitāšu ilgstošas pārtraukšanas daļējai finansēšanai, ja tā ir daļa no zvejas intensitātes pielāgošanas plāna, kas minēts 23.a pantā. Kuģu zvejas aktivitāšu galīgu pārtraukšanu var sasniegt tikai, sagriežot kuģi metāllūžņos vai norīkojot to bezpeļņas darbībās.
1.  Fonds nodrošina Atbalstu kuģu zvejas aktivitāšu ilgstošas pārtraukšanas daļējai finansēšanai, ja tā ir daļa no zvejas intensitātes pielāgošanas plāna, kas minēts 23.a pantā vai ievērojot lēmumu brīvprātīgi pārtraukt zvejas aktivitāti, kura izraisa zvejas jaudas samazināšanu. Kuģu zvejas aktivitāšu galīgu pārtraukšanu var sasniegt tikai, sagriežot kuģi metāllūžņos vai norīkojot to veikt aktivitātes, kas nav saistītas ar zveju, izveidojot kopējus uzņēmumus vai veicot eksportu, kas nav saistīts ar zvejniecību. Pēdējā gadījumā dalības proporcija, kas parādīta II pielikuma 1. grupas tabulā, tiek samazināta par 50%.
Grozījums Nr. 42
25. panta 2. punkta 2. apakšpunkts
Tāpat dalībvalstis drīkst noteikt valsts Atbalsts līmeni, ņemot vērā vislabāko izmaksu/rentabilitātes koeficientu, pamatojoties uz vienu vai vairākiem sekojošiem mērķu kritērijiem:
Tāpat dalībvalstis drīkst noteikt valsts Atbalsts līmeni, ņemot vērā vislabāko izmaksu/rentabilitātes koeficientu, pamatojoties uz sekojošiem mērķu kritērijiem:
a) zvejas kuģa cena, kas atzīmēta valsts tirgū vai tā apdrošināšanas vērtība;
b) kuģa apgrozījums;
c) kuģa vecums un tonnāža vai motora jauda, izteikti attiecīgi GT vai kW;
c) kuģa vecums un tonnāža vai motora jauda, izteikti attiecīgi GT vai kW;
Grozījums Nr. 43
26. panta 1. punkta 1. apakšpunkts
1.  Fonds drīkst palīdzēt finansēt atbalsta pasākumus zvejniekiem un kuģu īpašniekiem zvejas darbības pagaidu izbeigšanas gadījumā vismaz vienu gadu, un šis periods var tikt pagarināts par gadu, 23.a panta pirmā, otrā un ceturtā ievilkuma minēto zvejas intensitātes pielāgošanas plānu nozīmē.
1.  Fonds drīkst palīdzēt finansēt atbalsta pasākumus zvejniekiem un kuģu īpašniekiem zvejas darbības pagaidu izbeigšanas gadījumā vismaz trīs mēnešus un maksimāli trīs gadus jebkura programmēšanas perioda laikā, 23.a panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā ievilkuma minēto zvejas intensitātes pielāgošanas plānu nozīmē.
Grozījums Nr. 44
26. panta 1. punkta 2. apakšpunkts
Šie darbības izbeigšanas pasākumi ir pavadoši zvejas intensitātes pielāgošanas plānam, divos gados nodrošinot ilgstošu jaudas samazināšanu, kas ir vienlīdzīga vismaz zvejas intensitātes samazināšanai, kura rodas no darbības pagaidu izbeigšanas.
svītrots
Grozījums Nr. 45
26. panta 4. a punkts (jauns)
4.a Dalībvalstis var ieviest vienreizēju kompensāciju kuģu īpašniekiem un zvejniekiem tādu jūras resursu aizsardzības plānu kontekstā kā Natura 2000, ja tā rezultātā samazinās zvejas jauda.
Grozījumi Nr. 46 un Nr. 47
27. panta 1. punkta a) daļa
a) kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 2371/2002 11. panta 5. punktā;
a) kas veic pielāgojumus, kuri uzlabo drošību uz klāja, darba ņēmēju labklājību un darba apstākļus uz kuģiem kopumā, tostarp motora aizvietošanu;
Atbalsts tiek piešķirts tikai motoru nomaiņai, ja tas jādara drošības apsvērumu dēļ, degvielas ekonomijas dēļ vai lai nodrošinātu lielāku draudzību videi un ar nosacījumu, ka nenotiek zvejas jaudas palielināšanās;
Grozījumi Nr. 48, Nr. 55 un Nr. 57
27. panta 1. punkta a b) daļa (jauna)
a b) kas padara iespējamo selektīvāku un videi draudzīgāku metožu izmantošanu, lai izvairītos no nevajadzīgām piezvejām, uzlabotu uz kuģa uzglabātu nozveju kvalitāti un drošību, kā arī darba un drošības apstākļus.
Grozījums Nr. 49
27. panta 1. punkta b) daļa
b) kas vajadzīgas, lai būtu iespējams paturēt uz klāja to nozveju, kuras atlaišana vairs nav sankcionēta;
b) kas vajadzīgas, lai būtu iespējams paturēt uz klāja to nozveju, kuras atlaišana vairs nav sankcionēta, un lai būtu arī iespējams paturēt uz klāja apstrādātos bortnozvejas blakusproduktus;
Grozījums Nr. 50
27. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)
b a) kuģiem, kam vajadzīga motora nomaiņa drošības apsvērumu dēļ vai lai samazinātu vides ietekmi;
Grozījums Nr. 52
27. panta 1. punkta c a) daļa (jauna)
c a) flotes atjaunošanai, kuras mērķis ir aizstāt kuģus, kuru kopējais garums ir mazāks nekā 12 metri. Ir arī tiesības aizstāt kuģus, kuri ir vairāk nekā 20 gadus veci un droši nedarbojas;
Grozījums Nr. 54
27. panta 1. punkta d a) daļa (jauna)
d a) lai samazinātu enerģijas patēriņu.
Grozījums Nr. 56
27. panta 1. punkta d b) daļa (jauna)
d c) vairāk ņemt vērā zvejas ietekmi uz vidi, īpaši samazinot attiecīgā kuģa piesārņotājvielu izplūdi.
Grozījums Nr. 58
27. panta 2. punkts
2.  Fonds drīkst palīdzēt finansēt investīcijas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu zvejas rīku selektivitāti, ja attiecīgo kuģi ietekmē atjaunošanas plāns, kas minēts 23.a panta pirmajā ievilkumā, ja kuģis maina zvejas metodes, ja kuģis pamet attiecīgo zivsaimniecību, lai dotos uz citu zivsaimniecību, kur zivju resursi pieļauj zveju, un ja investīcijas attiecas tikai uz pirmo zvejas rīka nomaiņu.
2.  Fonds drīkst palīdzēt finansēt investīcijas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu zvejas rīku selektivitāti, ja attiecīgais kuģis maina zvejas metodes, ja kuģis pamet attiecīgo zivsaimniecību, lai dotos uz citu zivsaimniecību, kur zivju resursi pieļauj zveju, un ja investīcijas attiecas tikai uz pirmo zvejas rīka nomaiņu.
Grozījums Nr. 59
27. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Fonds izstrādā noteikumu visu kategoriju zvejas kuģu modernizēšanai, tostarp to motoru modernizēšanai drošības apsvērumu dēļ, un ar nosacījumu, ka jaunā motora jauda nepārsniedz vecā motora jaudu.
Grozījums Nr. 60
27. a pants
1.  Šajā pantā "piekrastes sīkzveja" nozīmē zveju, ko veic zvejas kuģi, kuru vispārējais garums ir mazāks par 12 metriem, un kuri neizmanto velkamu zvejas rīku, kā minēts Komisijas 2003. gada 30. decembra Regulas (EK) Nr. 26/2004 attiecībā uz Kopienas zvejas flotes reģistru I pielikuma 2. tabulā.
1.  Šajā pantā "piekrastes sīkzveja" nozīmē zveju, ko veic zvejas kuģi, kuru vispārējais garums ir mazāks par 12 metriem, un kuri neizmanto velkamu zvejas rīku, kā minēts Komisijas 2003. gada 30. decembra Regulas (EK) Nr. 26/2004 attiecībā uz Kopienas zvejas flotes reģistru I pielikuma 3. tabulā.
2.  Ja Fonds nodrošina finansējumu pasākumiem saskaņā ar šīs regulas 27. pantu par labu piekrastes sīkzvejai, privātās finansiālās līdzdalības likme, kas norādīta II pielikuma tabulas 2. grupā, jāsamazina par 20%.
2. 2.  Ja Fonds nodrošina finansējumu pasākumiem saskaņā ar šīs regulas 26. pantu par labu piekrastes sīkzvejai, privātās finansiālās līdzdalības likme, kas norādīta II pielikuma tabulas 2. grupā, jāsamazina par 20%.
3.  Ja Fonds nodrošina finansējumu pasākumiem saskaņā ar šīs regulas 28. pantu, jāpiemēro likmes, kas norādītas II pielikuma 3 grupā.
3. 3.  Ja Fonds nodrošina finansējumu pasākumiem saskaņā ar šīs regulas 27. pantu, piemēro likmes, kas norādītas II pielikuma 3 grupā.
4.  Fonds drīkst palīdzēt izmaksāt prēmijas piekrastes sīkzvejā iesaistītajiem zvejniekiem un kuģu īpašniekiem, lai:
4.  Fonds drīkst palīdzēt izmaksāt prēmijas piekrastes sīkzvejā iesaistītajiem zvejniekiem un kuģu īpašniekiem, lai:
- uzlabotu noteiktu zvejas zonu pārvaldību un pieejamības nosacījumu kontroli;
- uzlabotu noteiktu zvejas zonu pārvaldību un pieejamības nosacījumu kontroli;
- veicinātu zivsaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības ķēdes organizēšanu;
- veicinātu zivsaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības ķēdes organizēšanu;
- veicinātu brīvprātīgos pasākumus zvejas intensitātes samazināšanā, lai saglabātu resursus;
- mudinātu brīvprātīgos pasākumus zvejas intensitātes samazināšanā, lai saglabātu resursus;
- lietotu tehnoloģiskus jauninājumus (selektīvākas zvejas metodes, ko neaptver saistītās reglamentējošās prasības), kas nepalielina zvejas intensitāti;
- mudinātu tehnoloģisku jauninājumu lietojumu (selektīvākas zvejas metodes, kas nav jāpiemēro saistībā ar reglamentējošām prasībām), kas nepalielina zvejas intensitāti;
Valsts atbalstu piešķir flotes atjaunošanai, kuras mērķis ir cita starpā izmantot selektīvākas metodes un kuģu uzraudzības sistēmas, un uzlabot drošību uz kuģa, darba un veselības apstākļus ar nosacījumu, ka šīs palīdzības rezultātā nepaaugstinās zvejas intensitāte;
– ieviestu bioloģiski degradējamu zvejas aprīkojumu īpaši aizsargātās jūras zonās ar nosacījumiem par telemedicīnisko atbalstu;
- nodrošinātu piekrastes sīkzvejas zvejas flotes atjaunošanu gadījumos, kad ir parādīts, ka flotes iebraukšana/izbraukšana tiek pārvaldīta tādā veidā, ka jauda nepārsniedz mērķus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 2371/2002.
Jāpiemēro likmes, kas noteiktas šīs regulas II pielikuma 3 grupā.
Piemēro likmes, kas noteiktas šīs regulas II pielikuma 3 grupā.
Grozījums Nr. 61
27.a panta 4.a punkts (jauns)
4.a Ir jāpastāv tiesībām nomainīt kuģi un motoru drošības, vides aizsardzības un degvielas ekonomijas apsvērumu dēļ, ja tas nav saistīts ar jaudas palielināšanos.
Grozījums Nr. 62
27.b pants (jauns)
27.b pants
Valsts atbalsts flotes atjaunošanai un modernizēšanai visattālākajos reģionos
Valsts atbalstu var sniegt flotes atjaunošanai un modernizēšanai visattālākajos reģionos.
Dalībvalstis iesniedz Komisijai apstiprināšanai pastāvīgu flotes uzraudzības un modernizēšanas shēmu, parādot, ka flotes iebraukšana/izbraukšana tiek pārvaldīta veidā, ka jauda nepārsniedz mērķus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 639/2004. Piemēro likmes, kas noteiktas šīs regulas II pielikuma 3 grupā.
Grozījums Nr. 63
28. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Fonds drīkst palīdzēt finansēt dalībvalstu ierosinātos sociālekonomiskos pasākumus zvejniekiem, kurus ietekmē notikumi zivsaimniecības sektorā, tai skaitā:
1.  Fonds palīdz finansēt dalībvalstu ierosinātos sociālekonomiskos pasākumus zvejniekiem, kurus ietekmē notikumi zivsaimniecības sektorā, tai skaitā:
Grozījums Nr. 64
28. panta 1. punkta a) daļa
a) aktivitāšu diversifikācija, lai vairotu darba vietas zvejas sektorā aktīvi iesaistītajiem cilvēkiem;
a) aktivitāšu diversifikācija, lai vairotu darba vietas, tostarp darba vietas ar zveju saistītā tūrisma jomā, zvejas sektorā aktīvi iesaistītajiem cilvēkiem;
Grozījums Nr. 65
28. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)
b a) apmācību kursus par drošību jūrā, apmācību darba vietā un apmaiņas kursus un mācības ikvienam, kas strādā zivrūpniecībā dalībvalstīs,
Grozījums Nr. 66
28. panta 1. punkta c a) apakšpunkts (jauns)
c a) pagaidu aizliegumu samazināšanas ietekme uz zveju;
Grozījums Nr. 67
28. panta 1. punkta c b) apakšpunkts (jauns)
c b) darba zaudējums uz kuģa, uz kuru attiecas pastāvīgas ekspluatācijas pārtraukšanas pasākumi.
Grozījums Nr. 68
28. panta 2. punkts
2.  Fonds drīkst arī palīdzēt finansēt apmācības pasākumus un apmācību maksājumus jauniem zvejniekiem, kuri pirmo reizi vēlas kļūt par zvejas kuģu īpašniekiem.
2.  Fonds drīkst arī palīdzēt finansēt:
a) individuālas prēmijas zvejniekiem līdz 35 gadu vecumam, kuri var pierādīt, ka viņi ir strādājuši par zvejniekiem vismaz piecus gadus vai viņiem ir pielīdzināma arodapmācība, un kuri pirmo reizi kļūst par lietotu zvejas kuģu īpašniekiem vai līdzīpašniekiem.
b) apmācības pasākumus un apmācību motivāciju jauniem zvejniekiem, kuri pirmo reizi vēlas kļūt par zvejas kuģu īpašniekiem.
Grozījums Nr. 69
28. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Fonds var piešķirt atbalstu vienreizēju prēmiju veidā to kuģu komandām, kuras ietekmējusi pastāvīga atbrīvošana no darbības.
Grozījums Nr. 70
28. a pants (jauns)
28.a pants
Atbalsts zvejas flotes atjaunošanai un modernizēšanai, kas nerada jaudas palielināšanos.
Lai pieteiktos uz atbalstu flotes atjaunošanai un modernizēšanai, dalībvalstīm ir jāizpilda visi valsts un Kopienas noteikto prasību līmeņi flotei un jāpakļaujas notiekošajai Komisijas uzraudzībai. Dalībvalstis parāda, ka flotes iebraukšana un izbraukšana tiek pārvaldīta tādā veidā, ka jauda nepārsniedz valsts un Kopienas noteiktos gada mērķus un ka tiek saglabāta tāda iebraukšanas un izbraukšanas proporcija, ka nenotiek nekāda jaudas palielināšanās. Tiek nodibināts Kopienas zvejas kuģu reģistrs, kas ir saskaņots visās dalībvalstīs ar norādēm par jaudu un enerģiju, ko mēra, izmantojot identiskus kritērijus, un kam var viegli gūt piekļuvi uzraudzības nolūkos, ko veic Komisija.
Grozījums Nr. 71
28.b pants (jauns)
28.b pants
Atbalsts eksperimentālo kampaņu vadīšanai
Fonds drīkst līdzfinansēt dalībvalstu ierosinātos pasākumus attiecībā uz eksperimentālo kampaņu jūrā vadīšanu, kā mērķis ir precīzi noteikt jaunas zvejas vietas un sugas.
Grozījums Nr. 72
28.c pants (jauns)
28.c pants
Atbalsts kopīgu uzņēmumu ar trešām valstīm izveidē
Fonds palīdz valsts pasākumu finansēšanā galīgai kuģu pārvešanai uz trešo valsti, radot kopīgu uzņēmumu saskaņā ar attiecīgās valsts atbildīgu iestâþu vienoðanos un ar noteikumu, ka tiek ievçroti ðâdi nosacîjumi:
a) trešā valsts, uz kuru pārved kuģi, nav kandidātvalsts;
b) pārvešana ir saistīta ar zvejas intensitātes pazemināšanos attiecībā uz tiem resursiem, ko iepriekš izmantojis pārvestais kuģis;
c) trešā valsts nav izdevīguma valsts karogs vai tāda valsts, kas pacieš IUU (pretlikumīgu, nelegālu, nenoregulētu) zvejniecību un tāpēc ir valsts, kas rūpīgi pārvalda un saglabā savus resursus un piedāvā patiesu zvejas iespēju garantiju.
Galīgas pârveðanas gadîjumâ uz treðo valsti kuìis ir nekavçjoties jâreìistrç tâs treðâs valsts reìistrâ, un tam pastâvîgi jâaizliedz atgriezties Kopienas ûdeòos.
Grozījums Nr. 73
29. panta 2. punkts
2.  Šādas investīcijas var aptvert ražošanas iekārtu konstruēšanu, paplašināšanu, aprīkošanu un modernizāciju, it īpaši, lai uzlabotu apstākļus, kas saistīti ar higiēnu, cilvēku vai dzīvnieku veselību un produktu kvalitāti, vai, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmējdarbības īpašumtiesību nodošanas gadījumā Kopienas Atbalsts netiek piešķirts.
2.  Šādas investīcijas var aptvert visas ražošanas ķēdes daļas, tostarp jaunu iekārtu konstruēšanu, un pastāvošo ražošanas iekārtu un divvāku gliemju bagaru paplašināšanu, aprīkošanu un modernizāciju, it īpaši, lai palielinātu to sugu razžību, kurām ir labas tirgus izredzes un uzlabotu apstākļus, kas saistīti ar higiēnu, cilvēku vai dzīvnieku veselību, akvakultūras darbinieku darba un drošības apstākļus un produktu kvalitāti no produkta piegādes laika tirgū un turpmāk un lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmējdarbības īpašumtiesību nodošanas gadījumā Kopienas Atbalsts netiek piešķirts.
Grozījums Nr. 74
29. panta 4. punkts
4.  Fonds neatbalsta investīcijas, kas paredzētas to produktu ražošanas palielināšanai, kuriem nav standarta tirgus noiets vai kuriem var būt pretējs efekts uz zvejas resursu saglabāšanas politiku.
4.  Fonds vienīgi sniedz Atbalstu investīcijām, kas piedāvā pietiekamas garantijas ar tehnisko un finanšu dzīvotspēju, un kas nerada pârmçrîgu raþoðanas jaudu vai kurâm nav apgrieztais efekts uz resursu tirdzniecîbas politiku. šî politika attiecas arî uz rûpnieciski nozvejotâm sugâm, kuras pârstrâdâ zivju barîbâ.
Grozījums Nr. 75
29. panta 5. punkts
5.  Atbalsts netiek piešķirts projektiem, kā paredzēts II pielikumā par Direktīvu 85/337/EEK, attiecībā uz kuru nav nodrošināta informācija, kas par šo direktīvu izklāstīta IV pielikumā.
5.  Atbalstu drīkst tikai piešķirt projektiem, kā paredzēts II pielikumā par Direktīvu 85/337/EEK, kad attiecībā uz to nav nodrošināta informācija, kas par šo direktīvu izklāstīta IV pielikumā
Grozījums Nr. 76
30. panta 1. punkta a) daļa
a) diversifikācija, kas domāta jaunām sugām un to sugu ražošanai, kurām ir labas tirgus perspektīvas;
a) diversifikācija, kas domāta jaunām sugām, jaunām audzēšanas metodēm un to sugu ražošanai, kurām ir labas tirgus perspektīvas un ilgtspējīgas ekoloģiskās ražošanas priekšnoteikumi attiecībā uz enerģijas un zivju proteīna prasībām;
Grozījums Nr. 77
30. panta 1. punkta a a) daļa (jauna)
a a) nodrošinot Kopienas tirgus piedāvājumu un palīdzot uzlabot zivju tirdzniecības līdzsvaru šajā tirgū;
Grozījums Nr. 78
30. panta 1. punkta b) daļa
b) tādu audzēšanas metožu īstenošana, kas ievērojami samazina vides ietekmi salīdzinājumā ar parasto zivsaimniecības sektora praksi;
b) tādu audzēšanas metožu īstenošana, kas ievērojami samazina vides ietekmi;
Grozījums Nr. 79
30. panta 1. punkta b a) daļa (jauna)
b a) nolīgumi, lai uzlabotu darba vidi;
Grozījums Nr. 80
30. panta 1. punkta d) daļa
d) kopēju interešu pasākumi saistībā ar akvakultūru, kā paredzēts šīs sadaļas III nodaļā, un profesionālā apmācība;
svītrots
Grozījums Nr. 81
30. panta 1. punkta f a) daļa (jauna)
f a) jaunu tirdzniecības noietu veicināšana un precīza noteikšana.
Grozījums Nr. 82
30. panta 2. punkts
2.  Investīciju atbalsts tiek saglabāts mikro un mazajiem uzņēmumiem.
svītrots
Grozījums Nr. 84
31. panta 2. punkta c a) daļa (jauna)
c a) akvakultūras ražošanas potenciāla atjauošana dabas un rūpniecības katastrofu bojājumu gadījumos.
Grozījums Nr. 85
31. panta 3. punkts
3.  Lai saņemtu subsīdijas saskaņā ar šo pantu, projektu sponsoriem jāuzņemas saistības veicināt atbilstību akva - vides prasībām vismaz piecus gadus, un tas nozīmē, ne tikai piemērojot standarta labo akvakultūras praksi. Ieguvums no šīm saistībām jāparāda ex ante ietekmes novērtējumā, ko veic dalībvalsts iecelta institūcija.
3.  Lai saņemtu subsīdijas saskaņā ar šo pantu, projektu sponsoriem jāuzņemas saistības veicināt atbilstību akva - vides prasībām vismaz piecus gadus, un tas nozīmē, ne tikai piemērojot standarta labo akvakultūras praksi.
Grozījums Nr. 86
31. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Iekšzemes zvejai (zvejas darbības, ko komerciālajos nolūkos īsteno kuģi, kas darbojas vienīgi dalībvalstu iekšējos teritoriālajos ūdeņos) ir tiesības uz dotācijām un rekonstrukcijas atbalstam tāpat kā kuģu aizvietošanas un modernizācijas izmantošanu šī veida zvejai. Turklāt ir jābūt iespējai pielietot fondu, lai tas palīdz īstenot zušu sugas atjaunošanas pasākumus.
Grozījums Nr. 87
31. panta 4. punkta ievaddaļa
4.  Valsts atbalsta maksimālo gada summu, kas piešķirta kā kompensācija akva - vides uzņēmumiem, dalībvalsts katru gadu nosaka savā rīcības programmā, pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:
4.  Dalībvalstis aprēķina kompensāciju, pamatojoties uz vienu vai vairākiem sekojošiem kritērijiem:
Grozījums Nr. 88
31. panta 4.a punkts (jauns)
4.a Ārkārtēju kompensāciju var piešķirt:
- saskaņā ar šī panta 2. punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz tās zonas maksimālo daudzumu uz hektāru, ko aizņem uzņēmums, uz kuru attiecas akvavides prasības;
- saskaņā ar šī panta 2. punkta c) apakšpunktu, maksimums, divu gadu laikā no dienas, kad uzņēmums pāriet uz ekoloģisku ražošanu;
Grozījums Nr. 89
32. panta a) daļas ievaddaļa
a) piešķirt kompensāciju vēžveidīgo zvejniekiem par audzēto molusku ievākšanas pagaidu pārtraukšanu. Maksimālais ilgums, uz kādu var tikt piešķirta kompensācija, ir seši mēneši visā periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Kompensāciju drīkst piešķirt, ja toksīnu ražojošu planktonu vairošanās vai tādu planktonu, kas satur biotoksīnus, klātbūtnes dēļ tiek saindēti moluski un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos tiek apturēta molusku ievākšana:
a) piešķirt kompensāciju vēžveidīgo zvejniekiem par ražošanas zaudējumiem, kas radušies no audzēto molusku ievākšanas pagaidu pārtraukšanas. Maksimālais ilgums, uz kādu var tikt piešķirta kompensācija, ir seši mēneši visā periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Kompensāciju drīkst piešķirt, ja toksīnu ražojošu planktonu vairošanās vai tādu planktonu, kas satur biotoksīnus, klātbūtnes dēļ tiek saindēti moluski un sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos tiek apturēta molusku ievākšana:
Grozījums Nr. 90
32. panta a) daļas 1. ievilkums
- vairāk nekā četrus mēnešus pēc kārtas vai;
- maksimums, trīs mēnešus pēc kārtas vai;
Grozījums Nr. 91
32. panta a) daļas 2. ievilkums
– ja ievākšanas pārtraukšanas rezultātā radušies zaudējumi ir vairāk nekā 35% no attiecīgā uzņēmuma gada apgrozījuma; aprēķināts, pamatojoties uz uzņēmuma vidējo apgrozījumu iepriekšējos trīs gados.
– ja ievākšanas pārtraukšanas rezultātā radušies zaudējumi ir vairāk nekā 30% no attiecīgā uzņēmuma gada apgrozījuma; aprēķināts, pamatojoties uz uzņēmuma vidējo apgrozījumu iepriekšējos trīs gados.
Grozījums Nr. 92
33. panta 1. punkts
1.  Fonds drīkst atbalstīt saskaņā ar īpašu stratēģiju, kas jāiekļauj valsts stratēģiskajos plānos, investīcijas, kas paredzētas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecībai un pārstrādei tiešam cilvēku patēriņam. Šis atbalsts pienākas tikai mikro un mazajiem uzņēmumiem.
1.  Fonds drīkst atbalstīt saskaņā ar īpašu stratēģiju, kas jāiekļauj valsts stratēģiskajos plānos, investīcijas, kas paredzētas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirdzniecībai un pārstrādei tiešam cilvēku patēriņam.
Grozījums Nr. 93
33. panta 2. punkts
2.  Šādas investīcijas var aptvert uzņēmumu konstruēšanu, paplašināšanu, aprīkošanu un modernizāciju, it īpaši, lai uzlabotu apstākļus, kas saistīti ar higiēnu, cilvēku vai dzīvnieku veselību un produktu kvalitāti, vai, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmējdarbības īpašumtiesību nodošanas gadījumā Kopienas atbalsts netiek piešķirts.
2.  Šādas investīcijas var aptvert uzņēmumu konstruēšanu, paplašināšanu, aprīkošanu un modernizāciju, lai, inter alia, uzlabotu apstākļus, kas saistīti ar higiēnu, cilvēku vai dzīvnieku veselību un pārtikas drošību, produktu kvalitātes izsekojamību un novatorismu, vai, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmējdarbības īpašumtiesību nodošanas gadījumā Kopienas atbalsts netiek piešķirts.
Grozījums Nr. 94
34. panta 1. punkts
1.  Fonds atbalsta investīcijas pārstrādes un tirdzniecības jomā, lai būvētu, paplašinātu, aprīkotu un modernizētu uzņēmumus.
1.  Fonds atbalsta investīcijas pārstrādes un tirdzniecības jomā, lai būvētu, paplašinātu, aprīkotu un modernizētu uzņēmumus. Investīcijas piedāvā pietiekamas garantijas tehniskai un finanšu dzīvotspējai.
Grozījums Nr. 95
34. panta 2. punkta ievaddaļa
2.  Investīcijas saskaņā ar 1 punktu ir paredzētas, lai saglabātu vai palielinātu nodarbinātību zivsaimniecības sektorā un sasniegtu vienu vai vairākus sekojošus mērķus:
2.  Investīcijas saskaņā ar 1 punktu ir paredzētas ilgtspējīgai attīstībai zivsaimniecības un akvakultūras sektorā vai lai sasniegtu vienu vai vairākus sekojošus mērķus:
Grozījums Nr. 96
34. panta 2. punkta b a) daļa (jauna)
b a) augstas kvalitâtes preèu raþoðana augstâkâ mçrâ specializçtiem tirgiem;
Grozījums Nr. 97
34. panta 2. punkta d) daļa
d) mazizmantotu sugu, blakusproduktu un atkritumu izmantošanas uzlabošana;
d) blakusproduktu un atkritumu izmantošanas uzlabošana;
Grozījums Nr. 98
34. panta 2. punkta e) daļa
e) jaunu tehnoloģiju piemērošana vai elektroniskās tirdzniecības attīstība;
e) jaunu tehnoloģiju, novatorisku produktu iepazīstināšanas veidu piemērošana vai elektroniskās tirdzniecības attīstība;
Grozījums Nr. 99
34. panta 2. punkta f) daļa
f) to produktu tirdzniecība, kuri galvenokārt rodas no vietējās flotes izkrāvumiem.
f) to produktu tirdzniecība, kuri ir novatoriski vai kuriem labāk ir lielāka pievienotā vērtība, kas rodas no vietējās flotes izkrāvumiem vai no akvakultūras.
Grozījums Nr. 100
34. panta 2. punkta f a) daļa (jauna)
f a) jaunu pārstrâdâtu zivju un akvakultûras produktu diversifikâcijas un izkopðanas veicinâðana.
Grozījums Nr. 101
34. panta 2. punkta f b) daļa (jauna)
f b) jaunu produktu tirdzniecība, kas stimulē rūpniecības diversifikāciju.
Grozījums Nr. 102
36. panta ievaddaļa
Fonds atbalsta kopīgās rīcības, kuru mērķis ir:
Fonds jo īpaši atbalsta kopīgās rīcības, kuru mērķis ir:
Grozījums Nr. 103
36. panta b) daļa
b) iesaistīt kolektīvās investīcijas vairošanās vietu attīstīšanā, atkritumu pārstrādāšanā vai produkcijas, pārstrādes vai tirdzniecības iekārtu iepirkšanā, vai
b) iesaistīt kolektīvās investīcijas vairošanās vietu attīstīšanā, ražošanas apstākļu vai darba apstākļu uzlabošanā, pasākumos, kas veicina vides aizsardzību vai produkcijas, pārstrādes vai tirdzniecības iekārtu iepirkšanā, vai
Grozījums Nr. 104
36. panta d a) daļa (jauna)
d a) kompensēt specifiskus investīciju trūkumus, kas novietoti Natura 2000 zonās,
Grozījums Nr. 105
36. panta d b) daļa (jauna)
d b) finansu izpētes kampaņas (zinātniskas, eksperimentālas un uzraugošas), sociālekonomiskie pētījumi par atjaunošanas pasākumu un zinātniska padoma ietekmi uz sektoru.
Grozījums Nr. 106
36. panta d c) daļa (jauna)
d c) likvidē jūras dibenā pazaudētos vai pamestos zvejas rīkus, lai samazinātu spoku zveju.
Grozījums Nr. 107
36. panta dd) apakšpunkts (jauns)
d d) vada novērtēšanas pētījumu par krājumu atjaunošanas plānu sociālekonomisko ietekmi.
Grozījums Nr. 108
36. panta d e) daļa (jauna)
d e) nodrošina atbilstošu atbalstu ekoloģisko datu vākšanai un apstrādei,
Grozījums Nr. 109
36. panta d f) daļa (jauna)
d f) īstenot produktu izsekojamības noteikumus ar tehnisku pasākumu, apmācību un konsultatīvo shēmu palīdzību izpildītājiem sektorā.
Grozījums Nr. 110
36. panta d g) daļa (jauna)
d g) veicina eksperimentālo un izpētes zveju,
Grozījums Nr. 111
36. panta d h) daļa (jauna)
d h) nodrošina atbalstu zvejnieku grupām un profesionālām organizācijām, kas ir gatavas dalīties atbildībā par KZP (līdzpārvaldība) piemērošanu,
Grozījums Nr. 112
37. panta 1. punkts
1.  Fonds drīkst palīdzēt kolektīvo interešu rīcībām, kas paredzētas, lai aizsargātu un attīstītu ūdens faunu, izņemot tiešu krājumu atjaunošanu. Šīm rīcībām jāsekmē ūdens vides uzlabošana.
1.  Fonds drīkst palīdzēt kolektīvo interešu rīcībām, kas paredzētas, lai aizsargātu un attīstītu ūdens resursus, izņemot tiešu krājumu atjaunošanu, izņemot krājumu atjaunošanu iekšzemes ūdeņos ar nolūku atkārtoti ieviest vai atbalstīt visai migrējošas zivis. Šīm rīcībām jāsekmē ūdens vides uzlabošana un atjaunošana, un tās var iekļaut rīcības saskaņā ar Natura 2000 programmām, kurās ir zivsaimniecības sastāvdaļas, un to zonu rehabilitācija, kas noplicinātas akvakultūras aktivitāšu rezultātā.
Grozījums Nr. 113
37. panta 2. punkts
2.  Šīm rīcībām jāattiecas uz statisku vai pārvietojamu iekārtu, kuras paredzētas ūdens faunas aizsardzībai un attīstībai vai iekšzemes ūdensceļu, cita starpā, nārstošanas vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu atjaunošanai, uzstādīšanu.
2.  Šīs darbības attiecas uz statisku vai pārvietojamu iekārtu, kuras paredzētas ūdens faunas aizsardzībai un attīstībai vai iekšzemes ūdensceļu, cita starpā, nārstošanas vietu un migrējošo sugu migrācijas ceļu atjaunošanai, uzstādīšanai, kā arī to zonu atjaunošanai, kas noplicinātas akvakultūras aktivitāšu rezultātā.
Grozījums Nr. 114
38. panta 2.punkta a a) apkšpunkts (jauns)
a a) atkritumu un piesārņojuma pārstrādes uzlabošana.
Grozījums Nr. 115
39. panta 3. punkts ieveddaļa
3.  Investīcijas attiecas uz:
3.  Investīcijas kā prioritāte attiecas uz:
Grozījums Nr. 116
39. panta 3. punkta a) apakšpunkts
a) nacionālu un transnonacionālu reklāmas kampaņu vadīšana;
a) nacionālu un starpvalstu reklāmas kampaņu vadīšana, tirdziņu, izrāžu, izstāžu un īpašnieku partneru tikšanos organizēšana un piedalīšanās tajās;
Grozījums Nr. 117
39. panta 3. punkta d) apakšpunkts
d) produktu, kas iegūti, lietojot metodes ar zemu vides ietekmi, atbalstīšana;
d) produktu, kas iegūti, lietojot metodes ar zemu vides ietekmi, sertificēšana un atbalstīšana;
Grozījums Nr. 118
39. panta 3. punkta f) apakšpunkts
f) kvalitātes sertificēšana;
f) kvalitātes apstiprinājums, kontrole un sertificēšana;
Grozījums Nr. 119
39. panta 3. punkta g) apakšpunkts
g) marķēšana, cita starpā tādu produktu marķēšana, kas iegūti, lietojot videi draudzīgas zvejas metodes;
g) marķēšana un izsekojamība, tostarp tādu produktu marķēšana, kas iegūti, lietojot videi draudzīgas zvejas metodes;
Grozījums Nr. 120
39. panta 3. punkta i) apakšpunkts
i) tirgus apskatu īstenošana.
i) tirgus apskatu un izpētes īstenošana.
Grozījums Nr. 121
39. panta 3. punkta i a) apakšpunkts (jauns)
i a) nozares tēla uzlabošana;
Grozījums Nr. 122
39. panta 3. punkta i b) daļa (jauns)
i b) īpašu kampaņu veicināšana, kas veicina to, ka ražošana gūst no oficiālās kvalitātes zīmes.
Grozījums Nr. 123
39. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Dalībvalstis var veicināt atzītu ražotājorganizāciju darbību veidošanu un atvieglošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 3759/92 noteikumiem.
Grozījums Nr. 124
40. panta 1. punkts
1.  Fonds drīkst atbalstīt izmēģinājuma projektus, kuru mērķis ir iegūt un izplatīt jaunas tehniskas zināšanas un kurus sadarbībā ar zinātnisku vai tehnisku iestādi veic saimnieciskais operators, atzīta tirdzniecības asociācija vai jebkura cita kompetenta iestāde, kuru šim nolūkam iecēlusi rīkotājiestāde.
1.  Fonds drīkst atbalstīt izmēģinājuma projektus, kuru mērķis ir apmācība, izpēte un iegūt un izplatīt jaunas tehniskas zināšanas un eksperimentāli zinātniskas izpētes kampaņas jūrā jaunu zvejas un sugu vietu precīzai noteikšanai, ko veic sadarbībā ar zinātnisku vai tehnisku iestādi veic saimnieciskais operators, atzīta tirdzniecības asociācija vai jebkura cita kompetenta iestāde, kuru šim nolūkam iecēlusi rīkotājiestāde.
Grozījums Nr. 125
40. panta 2. punkta a) apakšpunkts
a) pie pēc iespējas patiesiem ražošanas sektora apstākļiem jāpārbauda jauna tipa tehnoloģijas tehniskā vai finansiālā dzīvotspēja ar mērķi iegūt un izplatīt tehniskās vai finansiālās zināšanas par pārbaudīto tehnoloģiju;
a) pēc iespējas patiesos ražošanas sektora apstākļos jāpārbauda jauna tipa tehnoloģiju tehniskā vai finansiālā dzīvotspēja, tostarp to, kuru mērķis ir uzlabot zvejas rīku selektivitāti vai citādi samazināt zvejas ietekmi uz vidi vai enerģijas patēriņu no zvejas aktivitātēm ar mērķi iegūt un izplatīt tehniskās vai finansiālās zināšanas par pārbaudītām tehnoloģijām;
Grozījums Nr. 127
40. panta 2. punkta b a) apakšpunkts (jauns)
b a) jāiekļauj programmas piezvejas un citu ietekmju uz apkārtējo vidi samazināšanai.
Grozījums Nr. 126
40. panta 2. a punkts (jauns)
2. a Eksperimentālie zvejas projekti ir piemēroti palīdzībai kā izmēģinājuma projekti ar nosacījumu, ka tos pakļauj mērķim aizsargāt zivsaimniecības resursus un nodrošināt selektīvākās tehnikas piemērošanu.
Grozījums Nr. 128
41. panta 1. apakšpunkts
Fonds drīkst atbalstīt zvejas kuģu pārveidošanu tikai apmācības vai izpētes nolūkos saistībā ar zivsaimniecības nozari. To drīkst darīt valsts vai daļējas valsts iestādes un kuģim jāpeld zem dalībvalsts karoga.
Fonds drīkst atbalstīt zvejas kuģu konstruēšanu vai pārveidošanu tikai apmācības vai izpētes nolūkos saistībā ar zivsaimniecības nozari. To drīkst darīt valsts vai daļējas valsts iestādes vai citas apmācības vai izpētes iestādes, organizācijas, kas var būt privātas, taču tām jābūt bezpeļņas, kuras par tādām noteikusi pārvaldības varasiestāde, un kuģim jāiet zem dalībvalsts karoga.
Grozījums Nr. 129
41. panta 2. apakšpunkts
Fonds drīkst atbalstīt rīcību attiecībā uz kuģa pastāvīgu norīkošanu bezpeļņas darbībās ārpus profesionālās zvejas.
Fonds drīkst atbalstīt rīcību attiecībā uz kuģa pastāvīgu norīkošanu darbībās ārpus profesionālās zvejas.
Grozījums Nr. 130
41.a pants (jauns)
41.a pants
Palīgpasākumi vienlīdzīgu iespēju atbalstam
1.  Fonds var finansēt palīgpasākumus, lai veicinātu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm un diskriminācijas apkarošanu uzņēmējdarbības aktivitātēs.
2.  Lai gūtu labumu no šā atbalsta, projekta sponsori iepazīstina ar plānu līdztiesīgu iespēju uzsvērumam uzņēmuma aktivitāšu pārvaldībā, un uzņemas pieņemt un saglabāt to vismaz piecus gadus (šo atbalstu finansē atbilstoši II pielikuma 3. grupai)
Grozījums Nr. 131
41.b pants (jauns)
41.b pants
Finanšu apstrāde
Fonds saskaņā ar sadaļā noteiktajām maksimālajām robežām, var veicināt, lai finanšu apstrādes mehānismi pieņemtu zvejas jaudu Eiropas Savienības nelabvēlīgākajā situācijā esošajos reģionos.
Grozījums Nr. 132
IV nodaļas virsraksts
PRORITĀTES STŪRAKMENS 4: PIEKRASTES ZVEJAS RAJONU ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA
PRORITĀTES STŪRAKMENS NR. 4: ZVEJAS UN AKVAKULTŪRAS RAJONU ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA
Grozījums Nr. 133
42. panta 1. punkts
1.  Papildus citiem Kopienas instrumentiem kā daļu no vispārējās stratēģijas, kas mēģina atbalstīt kopējās zivsaimniecības politikas mērķu īstenošanu, it īpaši ņemot vērā to sociālekonomiskās sekas, Fonds nodrošina palīdzību to piekrastes zvejas rajonu dzīves kvalitātes ilgtspējīgai attīstībai un uzlabojumam, kuras ir tiesīgas pretendēt uz palīdzību.
1.  Papildus citiem Kopienas instrumentiem kā daļu no vispārējās stratēģijas, kas mēģina atbalstīt kopējās zivsaimniecības politikas mērķu īstenošanu, it īpaši ņemot vērā to sociālekonomiskās sekas, Fonds nodrošina palīdzību to piekrastes zvejas rajonu – it īpaši perifērisko piekrastes rajonu – dzīves kvalitātes ilgtspējīgai attīstībai un uzlabojumam, kuras ir tiesīgas pretendēt uz palīdzību.
Grozījums Nr. 135
42. panta 3. punkts 2. apakšpunkts
Zivsaimniecības piekrastes zona parasti ir mazāka nekā NUTS III, ar jūras vai ezera krastu, vai ar upes estuāru, kurš saistīts ar zivsaimniecību. Zonai jābūt pieņemamai no ģeogrāfiskā, okeanogrāfiskā, saimnieciskā un sociālā viedokļa.
Zivsaimniecības un akvakultūras zona parasti tiek uzskatīta par zonu ar jūras vai ezera krastu, vai ar upes estuāru, kurš saistīts ar zivsaimniecību vai akvakultūru. Zonai jābūt pieņemamai no ģeogrāfiskā, okeanogrāfiskā, saimnieciskā un sociālā viedokļa.
Grozījums Nr. 136
42. panta 3. punkts 3. apakšpunkts
Zonā jābūt zemam iedzīvotāju blīvumam, ievērojamam nodarbinātības līmenim zivsaimniecības sektorā, zvejai jābūt panīkuma stāvoklī, un nevienā municipalitātē nedrīkst būt vairāk par 100 000 iedzīvotājiem.
svītrots
Grozījums Nr. 137
43. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Atbalsts ilgtspējīgai piekrastes zvejas rajonu attīstībai drīkst tikt piešķirts:
1.  Atbalsts ilgtspējīgai piekrastes un akvakultūras zvejas rajonu attīstībai drīkst tikt piešķirts:
Grozījums Nr. 138
43. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) saimniecisko darbību pārstrukturizācijai un virzienmaiņai, it īpaši veicinot lauku tūrisma attīstību, ja šīs rīcības neizraisa zvejas intensitātes paaugstināšanos;
a) saimniecisko darbību pārstrukturizācijai un virzienmaiņai, it īpaši veicinot zvejas tūrisma attīstību, ja šīs rīcības neizraisa zvejas intensitātes paaugstināšanos;
Grozījums Nr. 139
43. panta 1. punkta b) apakšpunkts
b) aktivitāšu dažādošanai, sekmējot daudzfunkciju nodarbinātību zivsaimniecības sektorā aktīvi nodarbinātām personām, radot papildus darbus vai aizvietotājdarbus ārpus zivsaimniecības sektora;
b) aktivitāšu dažādošanai, sekmējot daudzfunkciju nodarbinātību zivsaimniecības vai akvakultūras sektorā aktīvi nodarbinātām personām, radot papildus darbus vai aizvietotājdarbus ārpus zivsaimniecības sektora;
Grozījums Nr. 141
43. panta 1. punkta d) apakšpunkts
d) slēgto zivsaimniecību ēku saglabāšanai un tūristu aktivitāšu sekmēšanai;
d) mazo zivsaimniecību ēku saglabāšanai un zvejas tūrisma aktivitāšu sekmēšanai;
Grozījums Nr. 142
43. panta 2. punkts
2.  Fonds drīkst sekundāri finansēt līdz 15 % no iekļautajiem stūrakmeņiem pasākumus, kas domāti, lai uzlabotu un sekmētu profesionālās iemaņas, strādnieku pielāgošanās spējas un nodrošinātību ar darbu, jo īpaši sievietēm, ja šie pasākumi ir ilgtspējīgas piekrastes zonu attīstības stratēģijas neatņemama daļa un ir tieši saistīti ar pirmajā punktā aprakstītajiem pasākumiem.
2.  Fonds drīkst subsidiāri finansēt līdz 20 % no iekļautajiem stūrakmeņiem pasākumus, kas domāti, lai uzlabotu un sekmētu profesionālās iemaņas, strādnieku pielāgošanās spējas un nodrošinātību ar darbu, jo īpaši sievietēm, ja šie pasākumi ir ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras zonu attīstības stratēģijas neatņemama daļa un ir tieši saistīti ar pirmajā punktā aprakstītajiem pasākumiem.
Grozījums Nr. 143
43. panta 3. punkts
3.  Atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar 1. punktu, neattiecas uz zvejas kuģu atjaunošanu un modernizēšanu.
svītrots
Grozījums Nr. 144
43. panta 4. punkts
4.  Atbalsta saņēmējiem, kā paredzēts pirmā punkta punktos (a) un (b) un šī panta 2 punktā, jābūt personām, kuras vai nu strādā zivsaimniecības sektorā, vai strādā darbā, kas ir atkarīgs no šī sektora.
4.  Atbalsta saņēmējiem, kā paredzēts pirmā punkta a) un b) apakšpunktā un šī panta 2 punktā, jābūt personām, kuras vai nu strādā zivsaimniecības vai akvakultūras nozarē, vai strādā darbā, kas ir atkarīgs no šīm nozarēm.
Grozījums Nr. 145
43. panta 5. punkts
5.  Ja šajā pantā minētais pasākums ir piemērots saņemt arī citu Kopienas atbalsta instrumentu palīdzību, dalībvalstij, sastādot programmu, ir skaidri jānorāda, vai šo pasākumu atbalsta Fonds, vai cits Kopienas atbalsta instruments.
5.  Ja šajā pantā minētais pasākums ir piemērots saņemt arī citu Kopienas atbalsta instrumentu palīdzību, dalībvalstij, sastādot programmu, ir skaidri jānorāda, vai šo pasākumu atbalsta Fonds, vai cits Kopienas atbalsta instruments, kā arī jāņem vērā vajadzība pēc sinerģijas ar citiem fondiem, piemēram, ERAF, lai sasniegtu mērķus, ko nosaka "Zaļais dokuments" par jūras stratēģiju.
Grozījums Nr. 146
43. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Finanšu atbalstam jāattiecas uz investīcijām zvejas kuģos, lai uzlabotu drošību, darba apstākļus, higiēnu un produktu kvalitāti, un investīcijām, lai palielinātu selektivitāti.
Grozījums Nr. 147
44. panta virsraksts
Dalība ilgtspējīgā piekrastes zvejas rajonu attīstībā
Dalība ilgtspējīgā piekrastes un akvakultūras zvejas rajonu attīstībā
Grozījums Nr. 148
44. panta 1. punkts
1.  Rīcības, kas atbalsta piekrastes zvejas rajonu ilgtspējīgu attīstību, dotajā teritorijā jāīsteno vietējai valsts vai privāto partneru grupai, kas izveidota šim nolūkam, turpmāk tekstā "piekrastes rīcības grupa" (PRG). Katra PRG, kas izveidota saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem, tiek izvēlēta, caurskatāmi sekojot sabiedrības ierosinājumiem.
1.  Rīcības, kas atbalsta piekrastes zvejas un akvakultūras rajonu ilgtspējīgu attīstību, dotajā teritorijā jāīsteno vietējām valsts vai pusvalstiskām iestādēm vai vietējai valsts vai privāto partneru grupai, kas izveidota šim nolūkam, turpmāk tekstā "piekrastes rīcības grupa" (PRG). Katra PRG, kas izveidota saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts likumiem, tiek izvēlēta, caurskatāmi sekojot sabiedrības ierosinājumiem.
Grozījums Nr. 149
44. panta 2. punkts
2.  Privātais sektors ir atbildīgs vismaz par divām projekta trešdaļām par darbību, kas veikta pēc PRG iniciatīvas.
svītrots
Grozījums Nr. 150
45. panta 1. punkta 2. apakšpunkta g a) ievilkums (jauna)
g a) sociāli ekonomiskie pētījumi attiecībā uz krājumu atjaunošanas pasākumiem un kas ir tieši saistīti ar programmas īstenošanu.
Grozījums Nr. 151
54. panta 4. punkta a) apakšpunkts
a)  PVN
a) atmaksājamais PVN;
Grozījums Nr. 152
56. panta 1. punkta i a) apakšpunkts (jauns)
i a) efektīvas piedziņas procedūras.
Grozījums Nr. 153
58. panta 1. punkta j a) apakšpunkts (jauns)
j a) nodrošināt jebkuras Kopienu fonda līdzekļu summas, kura neprecizitāšu rezultātā ir tikusi nepiemēroti izmaksāta, atgūšanu, pēc vajadzības ar procentiem, iegrāmatot atgūstamās summas, un atmaksāt Komisijai atgūto summu, atvelkot to no nākošās izdevumu bilances.
Grozījums Nr. 154
59. panta 6. punkts
6. nodrošināt jebkuras Kopienu fonda līdzekļu summas, kura neprecizitāšu rezultātā ir tikusi nepiemēroti izmaksāta, atgūšanu, pēc vajadzības ar procentiem, iegrāmatot atgūstamās summas, un atmaksāt Komisijai atgūto summu, atvelkot to no nākošās izdevumu bilances, ja iespējams.
svītrots
Grozījums Nr. 155
65. panta 4. a punkts (jauns)
4. a Ikgadējos ziņojumus un gala ziņojumus padara publiski pieejamus.
Grozījums Nr. 156
74. pants
Starpposma maksājumi un bilances maksājumi tiek aprēķināti, piemērojot kopfinansēšanas likmi katrai prioritātei valsts izdevumos, kuri sertificēti saskaņā ar šo prioritāti, pamatojoties uz izdevumu bilanci, ko sertificējusi institūcija, kas ir atbildīga par sertificēšanu.
Starpposma maksājumus un bilances maksājumus aprēķina, piemērojot kopfinansēšanas likmi katram pasākumam valsts izdevumos, kuri sertificēti saskaņā ar šo prioritāti, pamatojoties uz izdevumu bilanci, ko sertificējusi institūcija, kas ir atbildīga par sertificēšanu; citādi atmaksāšana balstās uz faktiski notikušajiem izdevumiem, ko sertificējusi sertificēšanas iestāde.
Grozījums Nr. 157
95. panta 5. punkts
5.  Ja atceltie naudas līdzekļi var tikt atgūti saskaņā ar1. punktu, kompetents dienests vai iestāde uzsāk atgūšanas procedūru un paziņo par to sertificēšanas iestādei un rīkotājiestādei. Par atgūšanu ir jāziņo un jāatskaitās.
5.  Ja atceltie naudas līdzekļi var tikt atgūti saskaņā ar1. punktu, rīkotājiestāde nekavējoties uzsāk atgūšanas procedūru un paziņo par to sertificēšanas iestādei un rīkotājiestādei. Par atgūšanu ziņo un atskaitās, kā noteikts Kopienas tiesību aktos.
Grozījums Nr. 158
II pielikuma 3. grupa
Pasākumi piekrastes zveju zonu ilgtspējīgai attīstībai (43. pants); investīcijas zvejas kuģu klājiem (27. pants); investīcijas akvakultūrā (30. pants); investīcijas zivsaimniecības produktu pārstrādē un tirgdarbībā (34. pants); jaunu tirgu veicināšana un attīstība (39. pants).
Pasākumi piekrastes zveju zonu ilgtspējīgai attīstībai (43. pants); investīcijas zvejas kuģu klājiem (27. pants); investīcijas akvakultūrā (30. pants); investīcijas zivsaimniecības produktu pārstrādē un tirgdarbībā (34. pants); jaunu tirgu veicināšana un attīstība (39. pants); kopīga rīcība (36. pants); konstruēšana (33. pants); zveju ostu pakalpojumi (38. pants); zvejas kuģu pārveidošana un norīkošana citur (41. pants).
Grozījums Nr. 159
II pielikuma 3. grupa, ievaddaļa
Zvejas intensitātes pielāgošanas sistēmas plānos, saskaņā ar 23. panta a) apakšpunktu, pirmais ievilkums:
Zvejas intensitātes pielāgošanas sistēmas plānos, saskaņā ar 23. panta a) apakšpunktu:
Grozījums Nr. 160
2. pielikuma 3. grupa, 3. a ievilkums (jauns)
- dzimumu līdztiesība (41. a pants)
Grozījums Nr. 161
II pielikuma 3. grupa, pēdējā daļa
Pasākumi piekrastes sīkzvejai saskaņā ar 27. a panta 3. un 4. punktu.
Pasākumi piekrastes sīkzvejai saskaņā ar 27. a pantu.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika