Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2004/0169(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0217/2005

Predložena besedila :

A6-0217/2005

Razprave :

PV 05/07/2005 - 13

Glasovanja :

PV 06/07/2005 - 4.10

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0282

Sprejeta besedila
PDF 599kWORD 302k
Sreda, 6. julij 2005 - Strasbourg
Evropski sklad za ribištvo *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0497)(1),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0212/2004),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za regionalni razvoj, Odbora za proračunski nadzor in Odbora za proračun (A6-0217/2005),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   opozarja, da so sredstva iz predloga uredbe do sklenitve sporazuma o finančni perspektivi za obdobje 2007 in naprej zgolj okvirna;

4.   poziva Komisijo, da po sprejetju prihodnje finančne perspektive potrdi navedene zneske v predlogu uredbe ali po potrebi predloži prilagojene zneske v odobritev Evropskemu parlamentu in Svetu in na ta način zagotovi združljivost z zgornjimi mejami;

5.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

6.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog Komisije bistveno spremeniti;

7.   naroči predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 4
(4)  V skladu s členom 33(2) Pogodbe je treba upoštevati značilno naravo te dejavnosti, ki je posledica družbene strukture sektorja in strukturnih in naravnih razlik med raznimi območji, ki se ukvarjajo z ribolovnimi dejavnostmi.
(4)  V skladu s členom 33(2) Pogodbe je treba upoštevati značilno naravo te dejavnosti, ki je posledica družbene strukture sektorja in strukturnih, naravnih in zemljepisnih razlik med raznimi območji, ki se ukvarjajo z ribolovnimi dejavnostmi.
Sprememba 3
Uvodna izjava 9
(9)  Dejavnost Sklada in projekti, ki jih pomaga financirati, morajo biti združljivi z ostalimi politikami Skupnosti in v skladu z vso zakonodajo Skupnosti.
(9)  Dejavnost Sklada in projekti, ki jih pomaga financirati, morajo biti združljivi z ostalimi politikami Skupnosti in v skladu z vso zakonodajo Skupnosti, kot so določbe Finančne uredbe in predpisi za njeno izvanjanje.
Sprememba 4
Uvodna izjava 10
(10)  Dejavnosti Skupnosti morajo dopolnjevati dejavnosti držav članic ali prispevati k njim, za zagotovitev velike dodane vrednosti je treba okrepiti partnerstvo. To zadeva regionalne in lokalne organe ter ostale pristojne organe, vključno s tistimi, ki so pristojni za okolje in za spodbujanje enakosti med spoloma, gospodarske in socialne partnerje in druga pristojna telesa. Zadevni partnerji morajo sodelovati pri pripravi, spremljanju in vrednotenju pomoči;
(10)  Dejavnosti Skupnosti morajo dopolnjevati dejavnosti držav članic ali prispevati k njim, za zagotovitev velike dodane vrednosti pa je treba okrepiti partnerstvo. To zadeva regionalne in lokalne organe ter ostale pristojne organe, vključno s tistimi, ki so pristojni za okolje in za spodbujanje nediskriminacije, vključno z enakostjo med spoloma, gospodarske in socialne partnerje in druge pristojne organe. Zadevni partnerji morajo sodelovati pri pripravi, spremljanju in vrednotenju pomoči.
Sprememba 5
Uvodna izjava 13
(13)  V skladu s členom 274 Pogodbe morajo države članice sodelovati s Komisijo, da se zagotovi skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja. V ta namen ta uredba določa pogoje, ki omogočajo Komisiji izvajanje odgovornosti glede izvrševanja splošnega proračuna Evropskih skupnosti;
(13)  V skladu s členom 274 Pogodbe morajo države članice sodelovati s Komisijo, da se zagotovi skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja. V ta namen ta uredba določa pogoje, ki omogočajo Komisiji izvajanje odgovornosti glede izvrševanja splošnega proračuna Evropskih skupnosti pod nadzorom Evropskega parlamenta v njegovi vlogi proračunskega organa;
Sprememba 6
Uvodna izjava 24
(24)  Potreba po spremljevalnih ukrepih SRP, zlasti za zmanjšanje družbeno-gospodarskega vpliva z izvajanjem razvojne politike za obalna območja.
(24)  Treba je izvajati spremljevalne ukrepe SRP, zlasti za zmanjšanje družbeno-gospodarskega vpliva z izvajanjem razvojne politike za obalna območja z namenom razvejanja gospodarskih dejavnosti in zagotavljanja trajnih delovnih mest.
Sprememba 7
Uvodna izjava 29
(29)  Floto Skupnosti je treba zmanjšati, da se prilagodi razpoložljivim in dostopnim virom.
(29)  Potrebni so stalni napori zato, da se floto Skupnosti zmanjša in prilagodi razpoložljivim in dostopnim virom, če je to pogoj za vzdrževanje ravnotežja virov in zagotavljanje ekonomske sposobnosti preživetja flote same.
Sprememba 8
Uvodna izjava 29 a (novo)
(29a) Iz tega razloga je treba vzpostaviti resnično usklajen register Skupnosti za ribiška plovila za vse države članice. Register naj se vodi glede na segment flote in glede na državo z navedbo zmogljivosti in moči. Vknjižbe v register morajo biti natančne, točne in zanesljive. V ta namen morajo vse države članice pod nadzorom Komisije sprejeti enaka merila za vodenje zmogljivosti in moči njihovih plovil.
Sprememba 9
Uvodna izjava 29 b (novo)
(29b) Prenos ribiških plovil na tretje države mora poleg zmanjševanja zmogljivosti v vodah Skupnosti prispevati tudi h krepitvi trajnostnega ribolova izven voda Skupnosti.
Sprememba 10
Uvodna izjava 30
(30)  Potrebni bodo družbeno-gospodarski spremljevalni ukrepi za izvajanje prestrukturiranja ribiških flot.
(30)  Potrebni bodo družbeno-gospodarski spremljevalni ukrepi za prilagoditev ribiških flot virom, registriranim na območjih, kjer lovi določena flota.
Sprememba 11
Uvodna izjava 33
(33)  Treba je določiti natančna pravila za dodeljevanje pomoči ribogojstvu, predelovanju in trženju ribiških in ribogojnih proizvodov in hkrati zagotoviti, da ti sektorji ohranijo svojo gospodarsko sposobnost preživetja; v ta namen je treba določiti omejeno število prednostnih ciljev za pomoč in osredotočiti strukturno pomoč na mikro in mala podjetja.
(33)  Treba je določiti natančna pravila za dodeljevanje pomoči ribogojstvu, predelovanju in trženju ribiških in ribogojnih proizvodov ter hkrati zagotoviti, da ti sektorji ohranijo svojo gospodarsko sposobnost preživetja.
Sprememba 12
Uvodna izjava 35
(35)  Preko tehnične pomoči naj Sklad podpira ocene, študije, pilotne projekte in izmenjave izkušenj z namenom spodbujanja inovativnih pristopov in praks za enostavno in pregledno izvajanje.
(35)  Preko tehnične pomoči naj Sklad podpira ocene, študije, pilotne projekte, eksperimentalne ribiške akcije in izmenjave izkušenj z namenom spodbujanja inovativnih pristopov in praks za enostavno in pregledno izvajanje.
Sprememba 13
Uvodna izjava 37
(37)  Učinkovitost in vpliv aktivnosti Strukturnih skladov temeljita na izboljšanem in bolj natančnem vrednotenju. V tem smislu je treba določiti odgovornosti držav članic in Komisije in rešitve za zagotavljanje zanesljivosti vrednotenja.
(37)  Učinkovitost in vpliv aktivnosti Strukturnih skladov temeljita na izboljšanem in bolj natančnem vrednotenju ter preglednosti. V tem smislu je treba določiti odgovornosti držav članic in Komisije in rešitve za zagotavljanje zanesljivosti vrednotenja, ki naj bo dostopno javnosti.
Sprememba 14
Uvodna izjava 53
(53)  Uredbi Sveta (ES) št. 1263/1999 z dne 21. junija 1999 in (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v sektorju za ribištvo in ribogojstvo in za predelavo in trženje njegovih proizvodov ter druga določila se razveljavijo. Vendar za pravilno izvajanje pomoči, aktivnosti in projektov, ki so bili odobreni do 31. decembra 2006, razveljavljena določila ostanejo veljavna v ta namen.
(53)  Uredbi Sveta (ES) št. 1263/1999 z dne 21. junija 1999 in (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v sektorju za ribištvo in ribogojstvo in za predelavo in trženje njegovih proizvodov ter druga določila se razveljavijo. Vendar za pravilno izvajanje pomoči, aktivnosti in projektov, za katere so bila finančna sredstva odobrena do 31. decembra 2006 in plačana do 31. decembra 2008, razveljavljena določila ostanejo veljavna v ta namen.
Sprememba 15
Člen 1
Ta uredba ustanavlja Evropski sklad za ribištvo (v nadaljnjem besedilu "Sklad") in določa okvir za pomoč Skupnosti za trajnostni razvoj sektorja ribištva in obalnih ribolovnih območij.
Ta uredba ustanavlja Evropski sklad za ribištvo in ribogojstvo (v nadaljnjem besedilu "Sklad") in določa okvir za pomoč Skupnosti za trajnostni gospodarski, socialni in okoljski razvoj sektorja ribištva, ribogojstva in obalnih ribolovnih območij.
Sprememba 16
Člen 3, točka (e)
(e) "ribogojstvo" pomeni gojenje ali pridelavo vodnih organizmov z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje teh organizmov preko naravne zmogljivosti okolja; organizmi ostanejo v lasti fizične ali pravne osebe celotno obdobje gojenja ali pridelave, do vključno izkoriščanja;
(e) "ribogojstvo", vključno z "valikulturo" (ribogojstvo v italijanskih lagunah) in gojenjem školjk, pomeni gojenje ali pridelavo vodnih organizmov z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje teh organizmov preko naravne zmogljivosti okolja; podpira se samo do mere, ki ni škodljiva za okolje; organizmi ostanejo v lasti fizične ali pravne osebe celotno obdobje gojenja ali pridelave, do vključno izkoriščanja;
Sprememba 17
Člen 3, točka (f)
(f) "mikro in mala podjetja" pomeni mikro ali malo podjetje v pomenu iz Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij;
črtano
Sprememba 18
Člen 4, točka (b)
(b) spodbujati trajnostno ravnovesje med viri in zmogljivostjo flote Skupnosti;
(b) spodbujati obnovo in posodobitev ribiške flote pod pogojem, da je zagotovljeno trajnostno ravnovesje med viri, ribolovnim naporom in ekonomsko sposobnostjo preživetja flote Skupnosti, s tem pa zagotoviti kar največjo možno raven oskrbe trga Skupnosti;
Sprememba 19
Člen 4, točka (b a) (novo)
(ba) spodbujati trajnostni razvoj ribogojne proizvodnje;
Sprememba 20
Člen 4, točka (d)
(d) spodbujati varovanje okolja in naravnih virov;
(d) spodbujati varovanje in večanje števila živih naravnih virov in okolja, če so povezani z ribiškim sektorjem in ribogojstvom;
Sprememba 21
Člen 4, točka (f a) (novo)
(fa) spodbujati ugodnejšo obravnavo najbolj oddaljenih regij, v skladu s členom 299 Pogodbe.
Sprememba 22
Člen 5
Podporo ribiškemu sektorju bo omogočal Evropski sklad za ribištvo (v nadaljnjem besedilu Sklad ali ESR). Ukrepi, izvajani v skladu s to uredbo, bodo pripomogli k doseganju splošnih ciljev iz člena 33 Pogodbe in ciljev, ki so opredeljeni kot del skupne ribiške politike (SRP). Kjer bo potrebno, bodo spremljali in nadomeščali druge instrumente in politike Skupnosti.
Podporo ribiškemu in ribogojnemu sektorju bo omogočal Evropski sklad za ribištvo in ribogojstvo (v nadaljnjem besedilu Sklad). Ukrepi, izvajani v skladu s to uredbo, pripomorejo k doseganju splošnih ciljev iz člena 33 Pogodbe in ciljev, ki so opredeljeni kot del skupne ribiške politike (SRP). Kjer je potrebno, spremljajo in nadomeščajo druge instrumente in politike Skupnosti.
Sprememba 23
Člen 6, odstavek 4
4.  Aktivnosti, ki jih financira Sklad, ne prispevajo posredno ali neposredno k povečanju ribolovnega napora.
4.  Aktivnosti, ki jih financira Sklad, ne prispevajo posredno ali neposredno k povečanju ribolovnega napora na območjih, kjer je očitna nevarnost prelova. Sredstva iz Sklada se prav tako ne namenjajo za večanje ribolovnega napora pri vrstah, za katere so sprejete kvote ali druge določbe, oziroma za njihove staleže velja, da so izven varnih bioloških parametrov. Kljub temu pa bo dovoljeno financiranje ribolovnih ukrepov v zvezi z očitno premalo izkoriščanimi vrstami.
Sprememba 24
Člen 11, pododstavek 2
Države članice zagotavljajo spodbujanje aktivnosti za izboljšanje vloge žensk v ribiškem sektorju.
Države članice zagotavljajo spodbujanje aktivnosti, med njimi tudi prizadevanja na transnacionalni ravni, za izboljšanje vloge žensk v ribiškem sektorju.
Sprememba 25
Člen 13
Komisija pripravi okvirne razčlenitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti, ki so na voljo za programsko obdobje 2007–2013, za vsako državo članico, in pri tem izloči delež, ki prispeva h konvergenčnemu cilju, ob uporabi naslednjih objektivnih meril: velikost ribiškega sektorja v državi članici, potrebna stopnja prilagoditve ribolovnega napora, stopnja zaposlitve v ribiškem sektorju in kontinuiteta izvajanih ukrepov.
Komisija pripravi okvirne razčlenitve odobrenih pravic za prevzem obveznosti, ki so na voljo za programsko obdobje 2007–2013, za vsako državo članico in pri tem izloči delež, ki prispeva h konvergenčnemu cilju, ob uporabi naslednjih objektivnih meril: velikost ribiškega sektorja v državi članici, potrebna stopnja prilagoditve ribolovnega napora, stopnja zaposlitve v ribiškem sektorju in kontinuiteta izvajanih ukrepov ter učinek ribiške industrije na gospodarsko in družbeno strukturo.
Sprememba 26
Člen 15, odstavek 1
1.  V treh mesecih po sprejemu strateških smernic in pred predložitvijo operativnega programa vsaka država članica sprejme nacionalni strateški načrt za ribiški sektor.
1.  V šestih mesecih po sprejetju strateških smernic in pred predložitvijo operativnega programa vsaka država članica sprejme nacionalni strateški načrt za ribiški in ribogojni sektor.
Sprememba 27
Člen 15, odstavek 4, točka (a)
(a) zmanjšanju ribolovnega napora in zmogljivosti ter ugotavljanju sredstev in rokov za dosego cilja za zadevno ribištvo in floto;
(a) prilagajanju ribolovnega napora in zmogljivosti ter ugotavljanju sredstev in rokov za dosego cilja za zadevno ribištvo in floto;
Sprememba 28
Člen 15, odstavek 4, točka (b)
(b) razvoju sektorja za ribogojstvo ter predelovalne in tržne industrije;
(b) trajnostnemu razvoju sektorja za ribogojstvo ter predelovalne in tržne industrije;
Sprememba 29
Člen 15, odstavek 4, točka (d)
(d) strategiji dobave ribiških proizvodov in razvoju ribolovnih dejavnosti zunaj voda Skupnosti;
(d) strategiji dobave ribiških proizvodov in ribolovnih dejavnosti zunaj voda Skupnosti, ob ustrezni pozornosti, namenjeni statusu ribjih staležev;
Sprememba 30
Člen 15, odstavek 4, točka (e a) (novo)
(ea) varstvu okolja in vodnih bioloških virov.
Sprememba 31
Člen 15, odstavek 4 a (novo)
4a. Nacionalni strateški načrti se po odobritvi Komisije objavijo.
Sprememba 32
Člen 18, odstavek 2, pododstavek 2, točka (d a) (novo)
(da) akcijski načrt za preprečevanje goljufij in nepravilnosti.
Sprememba 33
Člen 20, odstavek 4
4.  Komisija odobri vsak operativni program najkasneje pet mesecev po uradni predložitvi s strani države članice, pod pogojem, da je operativni program izdelan v skladu s členom 18.
4.  Komisija odobri vsak operativni program najkasneje pet mesecev po uradni predložitvi s strani države članice, pod pogojem, da je operativni program izdelan v skladu s členom 18. Program se objavi.
Sprememba 34
Člen 23, točka (a), alinea 5
– nacionalnih načrtov za izstop iz flote z maksimalnim trajanjem dveh let, ki so del obveznosti, določenih v členih 11 do 16 Uredbe (ES) št. 2371/2002 o prilagoditvi zmogljivosti ribiške flote Skupnosti.
– nacionalnih načrtov za izstop iz flote z maksimalnim trajanjem obdobja oblikovanja programov, ki so del obveznosti, določenih v členih 11 do 16 Uredbe (ES) št. 2371/2002 o prilagoditvi zmogljivosti ribiške flote Skupnosti;
Sprememba 35
Člen 23, točka (a), alinea 5 a (novo)
– uvajanja zaščitenih predelov, tudi takih, ki so časovno ali krajevno omejeni, omejitev lova na nekaterih območjih ali zaprtih predelov.
Sprememba 36
Člen 24, odstavek 1
1.  Vsaka država članica v svoj nacionalni strateški načrt vključi svojo politiko za prilagajanje ribolovnega napora. Prednost ima financiranje aktivnosti iz prve alinee člena 23(a).
1.  Vsaka država članica v svoj nacionalni strateški načrt vključi svojo politiko za prilagajanje ribolovnega napora. Prednost ima financiranje aktivnosti iz člena 23.
Sprememba 37
Člen 24, odstavek 2
2.  Nacionalni načrti za prilagajanje ribolovnega napora iz prve alinee člena 23(a) vključujejo ukrepe za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti v skladu z določbami člena 25.
2.  Nacionalni načrti za prilagajanje ribolovnega napora iz prve alinee člena 23(a) lahko vključujejo ukrepe za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti v skladu z določbami člena 25.
Sprememba 38
Člen 24, odstavek 6, pododstavek 1
6.  Trajanje nacionalnih načrtov za prilagajanje ribolovnega napora iz člena 23(a) ne presega dveh let.
6.  Države članice lahko nacionalne načrte za prilagajanje ribolovnega napora iz člena 23(a) predložijo kadar koli v času trajanja veljavnosti Sklada, ki pa ne presega programskega obdobja petih let.
Sprememba 39
Člen 24, odstavek 6, pododstavek 2
V primerih, ki so določeni v prvi, drugi in četrti alinei člena 23(a), država članica sprejme nacionalne načrte v roku dveh mesecev od datuma odločitve Sveta ali Komisije.
V primerih, ki so določeni v prvi, drugi in četrti alinei člena 23(a), država članica sprejme nacionalne načrte v roku šestih mesecev od datuma odločitve Sveta ali Komisije.
Sprememba 40
Člen 24, odstavek 6, pododstavek 3
V primerih, ki so določeni v tretji alinei člena 23(a), države članice sprejmejo načrte prestrukturiranja za prizadeta plovila in ribiče v dveh mesecih od obvestila Komisije.
V primerih, ki so določeni v tretji alinei člena 23(a), države članice sprejmejo načrte prestrukturiranja za prizadeta plovila in ribiče v šestih mesecih od obvestila Komisije.
Sprememba 41
Člen 25, odstavek 1, pododstavek 1
1.  Sklad zagotavlja pomoč za delno financiranje trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti plovil, pod pogojem, da je del načrta za prilagajanje ribolovnega napora iz člena 23(a). Dokončno ukinitev ribolovnih dejavnosti je mogoče doseči le z razrezom plovila ali njegovo preusmeritvijo za nedobičkonosne namene.
1.  Sklad zagotavlja pomoč za delno financiranje trajne ukinitve ribolovnih dejavnosti plovil, pod pogojem, da je del načrta za prilagajanje ribolovnega napora iz člena 23(a), ali po odločitvi za prostovoljne ribolovne dejavnosti, ki povzročajo zmanjšanje ribolovne zmogljivosti. Dokončno ukinitev ribolovnih dejavnosti je mogoče doseči le z razrezom plovila ali njegovo preusmeritvijo za namene, ki niso povezani z ribištvom, ustanovitvijo skupnih podjetih ali izvozom z namenom, ki ni povezan z ribištvom. V tem primeru bo stopnja finančnega prispevka, prikazana v skupini 1 razpredelnice iz Priloge II, znižana za 50 %.
Sprememba 42
Člen 25, odstavek 2, pododstavek 2
Države članice lahko tudi določijo raven državne pomoči ob upoštevanju najboljšega razmerja med stroški in učinkovitostjo na podlagi enega ali več naslednjih objektivnih meril:
Države članice lahko tudi določijo raven državne pomoči ob upoštevanju najboljšega razmerja med stroški in učinkovitostjo na podlagi naslednjega objektivnega merila:
(a) cena ribiškega plovila na nacionalnem trgu ali njegova zavarovalna vrednost;
(b) prihodek plovila;
(c) starost plovila in njegova tonaža ali moč motorja, izražena v BT oziroma kW.
(c) starost plovila in njegova tonaža ali moč motorja, izražena v BT oziroma kW.
Sprememba 43
Člen 26, odstavek 1, pododstavek 1
1.  V okviru načrtov za prilagajanje ribolovnega napora iz prve, druge in četrte alinee člena 23(a) lahko Sklad prispeva k financiranju ukrepov pomoči za začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti za ribiče in lastnike plovil za obdobje največ enega leta, z možnostjo podaljšanja za eno leto.
1.  V okviru načrtov za prilagajanje ribolovnega napora iz prve, druge, tretje in četrte alinee člena 23(a) lahko Sklad prispeva k financiranju ukrepov pomoči za začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti za ribiče in lastnike plovil za obdobje najmanj treh mesecev in največ dveh let v katerem koli programskem obdobju.
Sprememba 44
Člen 26, odstavek 1, pododstavek 2
Ti ukrepi začasne ukinitve spremljajo načrt za prilagajanje ribolovnega napora, ki v dveh letih zagotovi trajno zmanjšanje zmogljivosti, vsaj v enakem obsegu, kot je zmanjšan ribolovni napor zaradi začasne ukinitve.
črtano
Sprememba 45
Člen 26, odstavek 4 a (novo)
4a. Države članice lahko uvedejo enkratno nadomestilo za lastnike plovil in ribiče v smislu načrta zaščite morskih virov, kot je Natura 2000, če ima to za posledico zmanjšanje ribolovne zmogljivosti.
Spremembi 46 in 47
Člen 27, odstavek 1, točka (a)
(a) določene v členu 11(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;
(a) ki omogoča prilagoditve, s katerimi se poveča varnost na krovu ter življenjski in delovni pogoji, vključno z zamenjavo motorja.
Pomoč se odobri za zamenjavo motorja pod pogojem, prvič, da menjavo upravičujejo varnostni razlogi, prihranek pri gorivu ali večja skrb za okolje oziroma, drugič, da se z njo ne poveča ribolovna zmogljivost;
Spremembe 48, 55 in 57
Člen 27, odstavek 1, točka (a a) (novo)
(aa) za bolj selektivne in okolju prijazne tehnike, ki pripomorejo k preprečevanju neželenega prilova, povečujejo kakovost in varnost ulova, uskladiščenega na krovu, ter izboljšujejo delovne pogoje in varnost na krovu;
Sprememba 49
Člen 27, odstavek 1, točka (b)
(b) ki omogoča, da se ulov, ki se ga ne sme več zavreči, obdrži na krovu;
(b) ki omogoča, da se ulov, ki se ga ne sme več zavreči, obdrži na krovu, kar naj velja tudi za stranske proizvode predelave na krovu;
Sprememba 50
Člen 27, odstavek 1, točka (b a) (novo)
(ba) za plovila, ki zahtevajo zamenjavo motorja zaradi varnostnih razlogov ali zato, da bi zmanjšala vpliv na okolje;
Sprememba 52
Člen 27, odstavek 1, točka (c a) (novo)
(ca) za obnovo ladjevja, katere namen je zamenjava plovil s skupno dolžino manj kot 12 metrov. Tudi plovila, ki so starejša od 20 let in ne plujejo varno, so upravičena do zamenjave;
Sprememba 54
Člen 27, odstavek 1, točka (d a) (novo)
(da) za zmanjšanje energetske porabe;
Sprememba 56
Člen 27, odstavek 1, točka (d b) (novo)
(db) za boljše upoštevanje vpliva ribolova na okolje, predvsem z zmanjšanjem emisij onesnaževal zadevnih plovil.
Sprememba 58
Člen 27, odstavek 2
2.  Sklad lahko prispeva k financiranju naložb za dosego selektivnosti ribolovnega orodja pod pogojem, da je zadevno plovilo vključeno v obnovitveni načrt iz prve alinee člena 23(a), da spreminja svoj način ribolova in zapušča zadevno ribolovno območje in gre v drugo ribolovno območje, kjer stanje virov omogoča ribolov, in da naložba zadeva samo prvo zamenjavo ribolovnega orodja.
2.  Sklad lahko prispeva k financiranju naložb za dosego selektivnosti ribolovnega orodja pod pogojem, da je zadevno plovilo spreminja svoj način ribolova in zapušča zadevno ribolovno območje ter gre v drugo ribolovno območje, kjer stanje virov omogoča ribolov, in da naložba zadeva samo prvo zamenjavo ribolovnega orodja.
Sprememba 59
Člen 27, odstavek 2 a (novo)
2a. Sklad bo zaradi varnostnih razlogov namenil sredstva za posodobitev vseh kategorij ribiških plovil, vključno z njihovimi motorji, pod pogojem, da moč novega motorja ne bo presegla moči starega.
Sprememba 60
Člen 27a
1.  Za namene tega člena "mali priobalni ribolov" pomeni ribolov, ki ga izvajajo ribiška plovila, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega orodja, naštetega v tabeli 2, Priloga I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti.
1.  Za namene tega člena "mali priobalni ribolov" pomeni ribolov, ki ga izvajajo ribiška plovila, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega orodja, naštetega v tabeli 3 iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti.
2.  Če Sklad financira ukrepe v skladu s členom 27 te uredbe za namene malega priobalnega ribolova, se stopnja zasebne finančne udeležbe, prikazana v skupini 2 tabele v Prilogi II, zniža za 20 %.
2.  Če Sklad financira ukrepe v skladu s členom 26 te uredbe za namene malega priobalnega ribolova, se stopnja zasebne finančne udeležbe, prikazana v skupini 2 tabele v Prilogi II, zniža za 20 %.
3.  Če Sklad financira ukrepe v skladu s členom 28 te uredbe, veljajo stopnje, prikazane v skupini 3 Priloge II.
3.  Če Sklad financira ukrepe v skladu s členom 27 te uredbe, veljajo stopnje, prikazane v skupini 3 Priloge II.
4.  Sklad lahko prispeva k plačilu premij za ribiče in lastnike plovil, ki se ukvarjajo z malim priobalnim ribolovom, zato da:
4.  Sklad lahko prispeva k plačilu premij za ribiče in lastnike plovil, ki se ukvarjajo z malim priobalnim ribolovom, zato da:
- se izboljša upravljanje in nadzor pogojev dostopa do določenih ribolovnih območij;
- se izboljša upravljanje in nadzor pogojev dostopa do določenih ribolovnih območij;
- se spodbuja organizacija proizvodne, predelovalne in tržne verige za ribiške proizvode;
- se spodbuja organizacija proizvodne, predelovalne in tržne verige za ribiške proizvode;
- se spodbujajo prostovoljni ukrepi za zmanjšanje ribolovnega napora za ohranjanje virov;
- se spodbujajo prostovoljni ukrepi za zmanjšanje ribolovnega napora za ohranjanje virov;
- se uporabljajo tehnološke inovacije (bolj selektivne ribolovne tehnike, ki presegajo veljavne predpisane zahteve), ki ne povečujejo ribolovnega napora;
- se spodbuja uporabo tehnoloških inovacij (bolj selektivne ribolovne tehnike, ki presegajo predpisane zahteve), ki ne povečujejo ribolovnega napora.
Javna pomoč se dodeli za obnovo ladjevja, med drugim za uporabo bolj selektivnih tehnik in sistemov za nadzor plovil, izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev in zdravstvenih razmer, pod pogojem, da pomoč ne poveča ribolovnega napora;
- se uvaja biološko razgradljivo ribolovno opremo za uporabo v posebno zaščitenih morskih območjih, ki vključuje telekomunikacijske naprave za zdravniškim svetovanjem na daljavo.
- se zagotovi obnovo malega priobalnega ribištva tam, kjer je razvidno, da je tonaža ladjevja uravnotežena tako, da zmogljivost ne presega ciljev iz Uredbe (ES) št. 2371/2002.
Veljajo stopnje, določene v skupini 3 tabele iz Priloge II k tej uredbi.
Veljajo stopnje, določene v skupini 3 tabele iz Priloge II k tej uredbi.
Sprememba 61
Člen 27a, odstavek 4 a (novo)
4a. Zamenjava plovil in motorjev zaradi varnosti, zaščite okolja in prihrankov pri gorivu je upravičena pod pogojem, da se s tem ne poveča zmogljivost.
Sprememba 62
Člen 27 b (novo)
Člen 27 b
Javna pomoč za obnovo in posodobitev ladjevja v najbolj oddaljenih regijah
Javno pomoč se lahko dodeli za obnovo in posodobitev ladjevja v najbolj oddaljenih regijah
Države članice predložijo Komisiji v odobritev trajni načrt za nadzor in posodobitev ladjevja, ki bo dokazal, da je tonaža ladjevja uravnotežena tako, da zmogljivost ne presega ciljev iz Uredbe (ES) št. 639/2004. Veljajo stopnje, določene v skupini 3 tabele iz Priloge II k tej uredbi.
Sprememba 63
Člen 28, odstavek 1, uvodni del
1.  Sklad lahko prispeva k financiranju družbeno-gospodarskih ukrepov, ki jih predlagajo države članice za ribiče, ki jih je prizadel razvoj ribolova, in ki vsebujejo:
1.  Sklad prispeva k financiranju družbeno-gospodarskih ukrepov, ki jih predlagajo države članice za ribiče, ki jih je prizadel razvoj ribolova, in ki vsebujejo:
Sprememba 64
Člen 28, odstavek 1, točka (a)
(a) razvejanje dejavnosti z namenom spodbujanja večih zaposlitev za ljudi, ki so aktivno zaposleni v ribiškem sektorju;
(a) razvejanje dejavnosti z namenom spodbujanja večih zaposlitev z različnimi vrstami turizma, povezanega z ribolovom, za ljudi, ki so aktivno zaposleni v ribiškem sektorju;
Sprememba 65
Člen 28, odstavek 1, točka (b a) (novo)
(ba) tečaje usposabljanja o varnosti na morju, usposabljanje na delovnem mestu ter tečaje in študijske izmenjave za vsakogar, ki dela v ribiški industriji v državah članicah;
Sprememba 66
Člen 28, odstavek 1, točka (c a) (novo)
(ca) zmanjševanje vpliva začasnih prepovedi ribolova;
Sprememba 67
Člen 28, odstavek 1, točka (c b) (novo)
(cb) izgubo dela na plovilu, za katerega veljajo ukrepi za trajno razgradnjo.
Sprememba 68
Člen 28, odstavek 2
2.  Sklad lahko prispeva tudi k financiranju ukrepov usposabljanja in iniciativ za usposabljanje mladih ribičev, ki želijo prvič postati lastniki ribiškega plovila.
2.  Sklad lahko prispeva tudi k financiranju:
(a) individualnih premij za ribiče pod 35. letom starosti, ki lahko dokažejo, da so opravljali poklic ribiča vsaj pet let oziroma so ustrezno poklicno usposobljeni, ter so prvič postali lastniki ali delni lastniki rabljenega ribiškega plovila;
(b) ukrepov usposabljanja in iniciativ za usposabljanje mladih ribičev, ki želijo prvič postati lastniki ribiškega plovila.
Sprememba 69
Člen 28, odstavek 2 a (novo)
2a. Sklad lahko za posadke plovil, prizadete zaradi trajnega izstopa iz dejavnosti, odobri prispevke v obliki pavšalnih premij.
Sprememba 70
Člen 28 a (novo)
Člen 28a
Pomoč za obnovo in posodobitev ribiškega ladjevja, ki ne bo povečala zmogljivosti.
Da bi izpolnile pogoje za prejem pomoči za obnovo in posodobitev ladjevja, morajo države članice upoštevati vse zahteve in cilje nacionalnih priporočenih ravni in priporočenih ravni Skupnosti za ladjevje ter se podrediti trajnemu nadzoru Skupnosti. Države članice dokažejo, da je tonaža ladjevja uravnotežena tako, da zmogljivost ne presega določenih letnih nacionalnih ciljev in ciljev Skupnosti ter da razmerje v tonaži ostaja tako, da nikakor ne povečuje zmogljivosti. V državah članicah se uvede usklajen register ribolovne flote Skupnosti, kjer se izmerjena zmogljivost in moč navajata z enakimi merili in do katerega bo imela Komisija za namene nadzora lahek dostop.
Sprememba 71
Člen 28 b (novo)
Člen 28b
Pomoč za izvajanje poskusnih kampanj
Sklad lahko sofinancira ukrepe, ki so jih predlagale države članice glede izvajanja poskusnih kampanj na morju, katerih namen je določiti nova ribolovna območja in vrste.
Sprememba 72
Člen 28 c (novo)
Člen 28c
Pomoč za ustanovitev skupnih podjetij s tretjimi državami
Sklad bo prispeval k financiranju nacionalnih ukrepov za končni prenos plovil v tretjo državo z ustanovitvijo skupnega podjetja, če se bodo s tem strinjali pristojni organi zadevne države in ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
(a) če tretja država, v katero se prenaša plovilo, ni država kandidatka;
(b) če prenos plovila zmanjša ribolovni napor v primerjavi z viri, ki jih je prenešeno plovilo prej izkoriščalo;
(c) če tretja država ni država zastave ugodnosti ali ne dopušča nezakonitega, neregistriranega in neurejenega ribolova in tako skrbno upravlja in ohranja svoje vire ter zagotavlja resnične možnosti ribolova;
(d) v primeru končnega prenosa v tretjo državo se plovilu, ki ga je treba nemudoma vpisati v register tretje države, dokončno prepove vrnitev v vode Skupnosti.
Sprememba 73
Člen 29, odstavek 2
2.  Takšne naložbe lahko pokrivajo izgradnjo, razširitev, opremo in posodobitev proizvodnih obratov, zlasti z namenom izboljšanja razmer glede higiene, zdravja ljudi ali živali in kakovosti proizvodov ali zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Prenos lastništva podjetja ni upravičen do pomoči Skupnosti.
2.  Takšne naložbe lahko pokrivajo vse dele proizvodne verige, vključno z izgradnjo novih obratov, in razširitev, opremo in posodobitev obstoječih proizvodnih obratov in obratov za prečiščenje školjk, zlasti z namenom povečanja proizvodnje vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji in izboljšanja razmer glede higiene, zdravja ljudi ali živali, delovnih in varnostnih pogojev delavcev v ribogojstvu in kakovosti proizvodov od trenutka dobave na trg dalje ter zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Prenos lastništva podjetja ni upravičen do pomoči Skupnosti.
Sprememba 74
Člen 29, odstavek 4
4.  Sklad ne pomaga pri naložbah, ki so namenjene povečanju proizvodnje proizvodov, ki nimajo običajnih prodajnih možnosti ali bi lahko imele škodljive posledice za politiko ohranjanja ribolovnih virov.
4.  Sklad pomaga zgolj pri naložbah, ki zagotavljajo ustrezno tehnično in finančno sposobnost, ki ne ustvarjajo presežkov produkcijskih zmogljivosti ali nimajo škodljivih posledic za politiko trženja virov; ta politika velja tudi za industrijsko gojene ribje vrste, ki se jih predela v hrano za ribe.
Sprememba 75
Člen 29, odstavek 5
5.  Pomoč se ne odobri projektom, ki so opisani v Prilogi II k Direktivi 85/337/EGS, če niso bili predloženi podatki iz Priloge IV k tej direktivi.
5.  Pomoč se lahko odobri le projektom, ki so opisani v Prilogi II k Direktivi 85/337/EGS, ko se predloži podatke iz Priloge IV k tej direktivi.
Sprememba 76
Člen 30, odstavek 1, točka (a)
(a) razvejanje k novim vrstam in proizvodnja vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji;
(a) razvejanje k novim vrstam, nove metode vzreje in proizvodnja vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji ter obstoj predpogojev za trajnostno okoljevarstveno proizvodnjo v smislu energetskih potreb in povpraševanja po ribjih beljakovinah;
Sprememba 77
Člen 30, odstavek 1, točka (a a) (novo)
(aa) zagotavljanje oskrbe na trgu Skupnosti in pomoč za uravnoteženje trgovinske bilance pri ribah na omenjenem trgu;
Sprememba 78
Člen 30, odstavek 1, točka (b)
(b) izvajanje metod vzgajanja, ki imajo v primerjavi z običajno prakso v ribiškem sektorju znatno manjši vpliv na okolje;
(b) izvajanje metod vzgajanja, ki imajo znatno manjši vpliv na okolje;
Sprememba 79
Člen 30, odstavek 1, točka (b a) (novo)
(ba) dogovori za izboljšanje delovnega okolja;
Sprememba 80
Člen 30, odstavek 1, točka (d)
(d) ukrepi v skupnem interesu, ki se tičejo ribogojstva v skladu s poglavjem III tega naslova ter poklicno usposabljanje;
črtano
Sprememba 81
Člen 30, odstavek 1, točka (f a) (novo)
(fa) spodbujanje in določanje novih načinov trženja.
Sprememba 82
Člen 30, odstavek 2
2.  Pomoč za naložbe je pridržana za mikro in mala podjetja.
črtano
Sprememba 84
Člen 31, odstavek 2, točka c a (novo)
(ca) ponovne vzpostavitve proizvodnega potenciala ribogojstva, ko ga uničijo naravne ali industrijske katastrofe.
Sprememba 85
Člen 31, odstavek 3
3.  Če želijo prejemati podpore v skladu s tem členom, morajo nosilci projektov najmanj pet let upoštevati okoljske zahteve v ribogojstvu, ki presegajo le uporabo splošne dobre ribogojne prakse. Prednosti takšnih obvez morajo biti dokazane s predhodno presojo vplivov, ki jo izvede telo, ki ga določi država članica.
3.  Če želijo prejemati podpore v skladu s tem členom, morajo nosilci projektov najmanj pet let upoštevati okoljske zahteve v ribogojstvu, ki presegajo le uporabo splošne dobre ribogojne prakse.
Sprememba 86
Člen 31, odstavek 3 a (novo)
3a. Ribolov v celinskih vodah (ribolovne dejavnosti, ki se izvajajo v tržne namene s plovili, ki pljujejo izključno v celinskih vodah na ozemlju držav članic) je upravičen do donacij in pomoči za obnovo, kot so zamenjave in posodobitve plovil, ki se uporabljajo za to obliko ribolova. Poleg tega je treba omogočiti črpanje iz sklada, da bi podprli izvajanje ukrepov za obnovitev staleža jegulj.
Sprememba 87
Člen 31, odstavek 4, uvodni del
4.  Najvišji letni znesek državne podpore, dodeljene kot nadomestilo za okoljsko obvezo v ribogojstvu, določi država članica vsako leto v svojem operativnem programu na podlagi naslednjih meril:
4.  Države članice izračunajo nadomestilo na podlagi enega ali več naslednjih meril:
Sprememba 88
Člen 31, odstavek 4 a (novo)
4a. Izjemno nadomestilo se lahko dodeli:
- v skladu z odstavkom 2(a) tega člena na osnovi največje količine na hektar področja, ki ga pokriva podjetje, za katerega veljajo okoljske zahteve v ribogojstvu;
- v skladu z odstavkom 2(c) tega člena v obdobju največ dveh let od datuma, ko se je podjetje preoblikovalo za ekološko proizvodnjo;
Sprememba 89
Člen 32, točka (a), uvodni del
(a) dodeljevanju nadomestil gojiteljem lupinarjev za začasno ustavitev izkoriščanja gojenih mehkužcev. Najdaljše obdobje dodelitve nadomestila je šest mesecev v celotnem obdobju od 2007–2013. Nadomestilo se lahko dodeli, kjer okuženost mehkužcev zaradi širjenja planktona, ki proizvaja toksine, ali prisotnosti planktona, ki vsebuje biotoksine, iz razlogov varstva javnega zdravja povzroča začasno ustavitev izkoriščanja:
(a) dodeljevanju nadomestil gojiteljem lupinarjev za proizvodno izgubo, nastalo zaradi začasne ustavitve izkoriščanja gojenih mehkužcev. Najdaljše obdobje dodelitve nadomestila je dvanajst mesecev v celotnem obdobju od 2007–2013. Nadomestilo se lahko dodeli, kjer okuženost mehkužcev zaradi širjenja planktona, ki proizvaja toksine, ali prisotnosti planktona, ki vsebuje biotoksine, iz razlogov varstva javnega zdravja povzroča začasno ustavitev izkoriščanja:
Sprememba 90
Člen 32, točka (a), alinea 1
– za več kot štiri mesece zaporedoma ali;
- za največ tri mesece zaporedoma ali;
Sprememba 91
Člen 32, točka (a), alinea 2
– če je izguba zaradi začasne ustavitve izkoriščanja, večja od 35 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih.
– če je izguba zaradi začasne ustavitve izkoriščanja, večja od 30 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih.
Sprememba 92
Člen 33, odstavek 1
1.  Sklad lahko v skladu s posebnimi strategijami, ki so vključene v nacionalne strateške načrte, podpira naložbe v predelavo za neposredno prehrano ljudi in v trženje proizvodov ribištva in ribogojstva. Pomoč je omejena na mikro in mala podjetja.
1.  Sklad lahko v skladu s posebnimi strategijami, ki so vključene v nacionalne strateške načrte, podpira naložbe v predelavo za neposredno prehrano ljudi in v trženje proizvodov ribištva in ribogojstva.
Sprememba 93
Člen 33, odstavek 2
2.  Takšne naložbe lahko pokrivajo izgradnjo, razširitev, opremo in posodobitev podjetij, zlasti z namenom izboljšanja razmer glede higiene, zdravja ljudi ali živali in kakovosti proizvodov ali zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Prenos lastništva podjetja ni upravičen do pomoči Skupnosti.
2.  Takšne naložbe lahko pokrivajo izgradnjo, razširitev, opremo in posodobitev podjetij, med drugim z namenom izboljšanja razmer glede higiene, zdravja ljudi ali živali in varnosti hrane, sledljivosti kakovosti proizvodov in inovacije proizvodov ali zmanjšanja negativnih vplivov na okolje. Prenos lastništva podjetja ni upravičen do pomoči Skupnosti.
Sprememba 94
Člen 34, odstavek 1
1.  Sklad pomaga naložbam na področju predelave in trženja za izgradnjo, razširitev, opremo in posodobitev podjetij.
1.  Sklad podpira naložbe na področju predelave in trženja za izgradnjo, razširitev, opremo in posodobitev podjetij. Naložbe zagotovijo ustrezno tehnično in finančno sposobnost.
Sprememba 95
Člen 34, odstavek 2, uvodni del
2.  Naložbe v skladu z odstavkom 1 prispevajo k ohranjanju ali povečevanju zaposlenosti v ribiškem sektorju in k doseganju enega ali več naštetih ciljev:
2.  Naložbe v skladu z odstavkom 1 prispevajo k trajnostnem razvoju v ribiškem sektorju in sektorju ribogojstva ali k doseganju enega ali več naštetih ciljev:
Sprememba 96
Člen 34, odstavek 2, točka (b a) (novo)
(ba) proizvodnja visoko kakovostnih proizvodov za zelo specializirane trge;
Sprememba 97
Člen 34, odstavek 2, točka (d)
(d) izboljšanje uporabe premalo izrabljanih vrst, stranskih proizvodov in odpadkov;
(d) izboljšanje uporabe stranskih proizvodov in odpadkov;
Sprememba 98
Člen 34, odstavek 2, točka (e)
(e) uvajanje novih tehnologij ali razvoj elektronskega trgovanja;
(e) uvajanje novih tehnologij, inovativnih oblik predstavitev proizvoda ali razvoj elektronskega trgovanja;
Sprememba 99
Člen 34, odstavek 2, točka (f)
(f) trženje proizvodov, ki pretežno izvirajo iz iztovarjanja lokalne flote.
(f) trženje proizvodov, ki so inovativni ali imajo večjo dodano vrednost in po možnosti izvirajo iz iztovarjanja lokalne flote ali iz ribogojstva;
Sprememba 100
Člen 34, odstavek 2, točka (f a) (novo)
(fa) prispevki k raznolikosti in razvoju novih proizvodov iz predelanih rib in ribjih proizvodov;
Sprememba 101
Člen 34, odstavek 2, točka (f b) (novo)
(fb) trženje novih proizvodov, ki spodbujajo raznolikost industrije.
Sprememba 102
Člen 36, uvodni del
Sklad podpira skupne ukrepe, katerih cilj je:
Sklad podpira skupne ukrepe, katerih cilj je zlasti:
Sprememba 103
Člen 36, točka (b)
(b) vključiti skupne naložbe v razvoj razmnoževališč, ravnanje z odpadki ali v nakup opreme za proizvodnjo, predelavo ali trženje ali
(b) vključiti skupne naložbe v razvoj razmnoževališč, izboljšanje pogojev pridelave ali delovnih pogojev, ukrepe za varstvo okolja ali v nakup opreme za proizvodnjo, predelavo ali trženje ali
Sprememba 104
Člen 36, točka (d a) (novo)
(da) plačati nadomestilo za posebne omejene možnosti naložb, ki so na območjih Nature 2000,
Sprememba 105
Člen 36, točka (d b) (novo)
(db) financirati raziskovalne kampanje (znanstvene, poskusne in nadzorne), družbeno-gospodarske študije o vplivu ukrepov za obnovitev staleža rib in strokovna svetovanja sektorju,
Sprememba 106
Člen 36, točka (d c) (novo)
(dc) odstraniti izgubljeno ali zapuščeno ribolovno orodje z morskega dna, da bi zmanjšali "ghost fishing",
Sprememba 107
Člen 36, točka (d d) (novo)
(dd) izvesti ocenjevalne študije o družbeno-gospodarskih vplivih načrtov za obnovitev staleža rib,
Sprememba 108
Člen 36, točka (d e) (novo)
(de) zagotoviti primerno podporo za zbiranje in obdelavo ekoloških podatkov,
Sprememba 109
Člen 36, točka (d f) (novo)
(df) izvesti predpise o sledljivosti proizvodov s tehničnimi ukrepi, usposabljanjem in programi svetovanja za delavce v sektorju,
Sprememba 110
Člen 36, točka (d g) (novo)
(dg) spodbujati poskusni in raziskovalni ribolov,
Sprememba 111
Člen 36, točka (d h) (novo)
(dh) zagotoviti pomoč skupinam ribičev in strokovnim organizacijam, ki so pripravljene deliti odgovornost za uporabo SRP (soupravljanje).
Sprememba 112
Člen 37, odstavek 1
1.  Sklad lahko pomaga pri ukrepih v skupnem interesu, ki imajo namen varovati in razvijati vodno živalstvo, z izjemo neposrednega obnavljanja staleža. Ukrepi morajo prispevati k bogatenju vodnega okolja.
1.  Sklad lahko pomaga pri ukrepih v skupnem interesu, ki imajo namen varovati in razvijati vodne vire, razen obnavljanja staleža v celinskih vodah z namenom ponovne uvedbe ali podpore izrazito selitvenih vrst rib. Ukrepi morajo prispevati k obnavljanju in bogatenju vodnega okolja ter lahko vključujejo ukrepe v okviru programov Natura 2000, ki imajo ribiško komponento, in k rehabilitaciji območij, osiromašenih zaradi ribogojnih dejavnosti.
Sprememba 113
Člen 37, odstavek 2
2. 2.  Ti ukrepi se nanašajo na postavljanje stalnih ali premičnih naprav za varovanje in razvoj vodnega živalstva ali za rehabilitacijo celinskih plovnih poti, vključno z drstitvenimi območji in selitvenimi potmi za selitvene vrste živali.
2. 2.  Ti ukrepi se nanašajo na postavljanje stalnih ali premičnih naprav za varovanje in razvoj vodnega živalstva ali za rehabilitacijo celinskih plovnih poti, vključno z drstitvenimi območji in selitvenimi potmi za selitvene vrste živali, in za rehabilitacijo območij, osiromašenih zaradi ribogojnih dejavnosti.
Sprememba 114
Člen 38, odstavek 2, točka a a (novo)
(aa) izboljšanje predelave odpadkov in smeti.
Sprememba 115
Člen 39, odstavek 3, uvodni del
3.  Naložbe se nanašajo na:
3.  Naložbe se prednostno nanašajo na:
Sprememba 116
Člen 39, odstavek 3, točka (a)
(a) izvajanje nacionalnih ali transnacionalnih promocijskih kampanj;
(a) izvajanje nacionalnih ali transnacionalnih promocijskih kampanj, organizacija in sodelovanje na gospodarskih sejmih in razstavah, in prirejanje partnerskih sestankov;
Sprememba 117
Člen 39, odstavek 3, točka (d)
(d) spodbujanje proizvodov, pridobljenih z metodami, ki imajo majhen vpliv na okolje;
(d) potrjevanje in spodbujanje proizvodov, pridobljenih z metodami, ki imajo majhen vpliv na okolje;
Sprememba 118
Člen 39, odstavek 3, točka (f)
(f) potrjevanje kakovosti;
(f) zagotavljanje, nadzor in potrjevanje kakovosti;
Sprememba 119
Člen 39, odstavek 3, točka (g)
(g) označevanje, vključno z označevanjem proizvodov, ki so bili ulovljeni s pomočjo okolju prijaznih načinov ribolova;
(g) označevanje in sledljivost, vključno z označevanjem proizvodov, ki so bili ulovljeni s pomočjo okolju prijaznih načinov ribolova;
Sprememba 120
Člen 39, odstavek 3, točka (i)
(i) izvajanje tržnih raziskav.
Ne zadeva slovenske različice.
Sprememba 121
Člen 39, odstavek 3, točka (i a) (novo)
(ia) krepitev podobe sektorja;
Sprememba 122
Člen 39, odstavek 3, točka (i b) (novo)
(ib) pospeševanje posebnih prizadevanj, ki spodbujajo proizvodnjo, ki je upravičena do uradne oznake kakovosti.
Sprememba 123
Člen 39, odstavek 3 a (novo)
3a. Države članice lahko spodbujajo oblikovanje in olajšajo delovanje priznanih organizacij proizvajalcev v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 3759/92.
Sprememba 124
Člen 40, odstavek 1
1.  Sklad lahko podpira pilotne projekte, ki so usmerjeni v pridobivanje in razširjanje novega tehničnega znanja in ki jih izvaja gospodarski izvajalec, priznana trgovinska organizacija ali drugo ustrezno telo, ki ga za ta namen določi Organ upravljanja, v partnerstvu z znanstvenim ali tehničnim telesom.
1.  Sklad lahko podpira pilotne projekte, ki so usmerjeni v usposabljanje, raziskovanje in pridobivanje in razširjanje novega tehničnega znanja, in v izvajanje poskusnih morskih znanstvenih raziskovalnih kampanj za določanje novih ribolovnih območij in vrst, ki jih izvaja gospodarski izvajalec, priznana trgovinska organizacija ali drugo ustrezno telo, ki ga za ta namen določi Organ upravljanja, v partnerstvu z znanstvenim ali tehničnim telesom.
Sprememba 125
Člen 40, odstavek 2, točka (a)
(a) v čim bolj realnih pogojih proizvodnega sektorja preverjati tehnično ali finančno sposobnost preživetja inovativne tehnologije, z namenom pridobivanja in razširjanja tehničnega ali finančnega znanja o testirani tehnologiji;
(a) v čim bolj realnih pogojih proizvodnega sektorja preverjati tehnično ali finančno sposobnost preživetja inovativne tehnologije, vključno s tisto, namenjeno izboljšanju selektivnosti opreme ali drugačnemu zmanjšanju vpliva ribištva na okolje ali zmanjšanju porabe energije pri ribiških dejavnostih, z namenom pridobivanja in razširjanja tehničnega ali finančnega znanja o testirani tehnologiji;
Sprememba 127
Člen 40, odstavek 2, točka (b a) (novo)
(ba) vključevati programe za zmanjšanje prilova in drugih okoljskih vplivov.
Sprememba 126
Člen 40, odstavek 2 a (novo)
2a. Poskusni ribiški projekti lahko prejmejo pomoč kot pilotni projekti, če so vezani na cilj ohranitve ribiških virov ter predvidevajo uporabo bolj selektivnih tehnik.
Sprememba 128
Člen 41, pododstavek 1
Sklad lahko podpira predelavo ribiških plovil za izključne namene usposabljanja ali raziskovanja v ribiškem sektorju s strani javne ali poljavne organizacije, pod zastavo države članice.
Sklad lahko podpira izdelavo ali predelavo ribiških plovil za izključne namene usposabljanja ali raziskovanja v ribiškem sektorju s strani javne ali poljavne organizacije ali druge izobraževalne ali raziskovalne ustanove ali organizacije, ki je lahko zasebna, vendar nepridobitna, kot določi organ upravljanja, pod zastavo države članice.
Sprememba 129
Člen 41, odstavek 2
Sklad lahko podpira ukrepe za trajno prerazporeditev ribiških plovil v nedobičkonosne namene izven profesionalnega ribolova.
Sklad lahko podpira ukrepe za trajno prerazporeditev ribiških plovil zunaj profesionalnega ribolova.
Sprememba 130
Člen 41 a (novo)
Člen 41a
Spremljajoči ukrepi v podporo enakih možnosti
1.  Sklad lahko financira spremljajoče ukrepe za spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami ter integracijo načela enakosti spolov v poslovne dejavnosti.
2.  Za prejetje te pomoči morajo nosilci projektov predstaviti načrt za integracijo enakih možnosti v upravljanje poslovnih dejavnosti ter se zavezati, da bodo to izvajali najmanj pet let (financiranje te pomoči spada v skupino III Priloge II).
Sprememba 131
Člen 41 b (novo)
Člen 41b
Finančno načrtovanje
Sklad lahko prispeva, upoštevajoč zgornje mejne vrednosti iz naslova VI, k vzpostavljanju mehanizmov finančnega načrtovanja za prilagoditev ribiških zmogljivosti znotraj sektorja v zapostavljenih območjih Unije.
Sprememba 132
Poglavje IV, naslov
PREDNOSTNA OS 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ OBALNIH RIBOLOVNIH OBMOČIJ
PREDNOSTNA OS 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ RIBOLOVNIH IN RIBOGOJNIH OBMOČIJ
Sprememba 133
Člen 42, odstavek 1
1.  Sklad zagotavlja pomoč, skupaj z drugimi instrumenti Skupnosti, za trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja obalnih ribolovnih območij, ki so upravičena kot del celostne strategije za podporo izvajanju ciljev skupne ribiške politike, zlasti ob upoštevanju njenih družbeno-gospodarskih posledic.
1.  Sklad zagotavlja pomoč, skupaj z drugimi instrumenti Skupnosti, za trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja ribolovnih območij – še posebej na obrobnih obalnih območjih – ki so upravičena kot del celostne strategije za podporo izvajanju ciljev skupne ribiške politike, zlasti ob upoštevanju njenih družbeno-gospodarskih posledic.
Sprememba 135
Člen 42, odstavek 3, pododstavek 2
Obalno ribolovno območje je na splošno manjše od NUTS III, z morsko ali jezersko obalo ali rečnim izlivom, ki je povezano z ribištvom. Območje mora biti razmeroma skladno z geografskega, oceanografskega, gospodarskega in družbenega stališča.
Obalno ribolovno in ribogojno območje je opredeljeno kot območje z morsko ali jezersko obalo ali rečnim izlivom, ki je povezano z ribištvom ali ribogojstvom. Območje mora biti razmeroma skladno z geografskega, oceanografskega, gospodarskega in družbenega stališča.
Sprememba 136
Člen 42, odstavek 3, pododstavek 3
Območje mora imeti nizko gostoto prebivalstva, pomemben delež zaposlenosti v ribiškem sektorju, ribolov mora upadati in nobena občina ne sme imeti več kot 100 000 prebivalcev.
črtano
Sprememba 137
Člen 43, odstavek 1, uvodni del
1.  Podpora za trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij se lahko dodeli za:
1.  Podpora za trajnostni razvoj ribolovnih in ribogojnih območij se lahko dodeli za:
Sprememba 138
Člen 43, odstavek 1, točka (a)
(a) prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem zelenega turizma, pod pogojem, da ti ukrepi nimajo za posledico povečanja ribolovnega napora;
(a) prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem ribiškega turizma, pod pogojem, da ti ukrepi nimajo za posledico povečanja ribolovnega napora;
Sprememba 139
Člen 43, odstavek 1, točka (b)
(b) razvejanje dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ljudi, ki so aktivno zaposleni v ribiškem sektorju, z ustvarjanjem dodatnih ali nadomestnih delovnih mest zunaj ribiškega sektorja;
(b) razvejanje dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ljudi, ki so aktivno zaposleni v ribiškem sektorju in ribogojstvu, z ustvarjanjem dodatnih ali nadomestnih delovnih mest zunaj ribiškega sektorja;
Sprememba 141
Člen 43, odstavek 1, točka (d)
(d) podporo objektom za "slam" ribolov in spodbujanju turističnih dejavnosti;
(d) podporo objektom za mali ribolov in spodbujanju dejavnosti ribiškega turizma;
Sprememba 142
Člen 43, odstavek 2
2.  Sklad lahko financira, na sekundarni podlagi in do 15 % zadevne osi, ukrepe za spodbujanje in izboljšanje poklicnega znanja, prilagodljivosti delavcev in dostopnost zaposlovanja, zlasti za ženske, pod pogojem, da so ti ukrepi sestavni del strategije trajnostnega razvoja za obalna območja in da so neposredno povezani z ukrepi iz prvega odstavka.
2.  Sklad lahko financira, na subsidiarni podlagi in do 20 % zadevne osi, ukrepe za spodbujanje in izboljšanje poklicnega znanja, prilagodljivosti delavcev in dostopnost zaposlovanja, zlasti za ženske, pod pogojem, da so ti ukrepi sestavni del strategije trajnostnega razvoja za ribiška in ribogojna območja in da so neposredno povezani z ukrepi iz prvega odstavka.
Sprememba 143
Člen 43, odstavek 3
3.  Podpora iz odstavka 1 ne sme vključevati prenove ali modernizacije ribiških plovil.
črtano
Sprememba 144
Člen 43, odstavek 4
4.  Upravičenci do pomoči iz točk (a) in (b) prvega odstavka in odstavka 2 tega člena, so osebe, zaposlene v ribiškem sektorju, ali osebe, katerih zaposlitev je odvisna od sektorja.
4.  Upravičenci do pomoči iz točk (a) in (b) prvega odstavka in odstavka 2 tega člena, so osebe, zaposlene v ribiškem ali ribogojnem sektorju, ali osebe, katerih zaposlitev je odvisna od teh sektorjev.
Sprememba 145
Člen 43, odstavek 5
5.  Če je ukrep iz tega člena upravičen tudi do drugega instrumenta pomoči Skupnosti, država članica v programu jasno določi, ali ga podpira Sklad ali drug instrument pomoči Skupnosti.
5.  Če je ukrep iz tega člena upravičen tudi do drugega instrumenta pomoči Skupnosti, država članica v programu jasno določi, ali ga podpira Sklad ali drug instrument pomoči Skupnosti, in upošteva za dosego ciljev, določenih v zeleni knjigi o pomorski strategiji, potrebo po sinergiji med drugimi skladi, kot je recimo Evropski sklad za ribištvo in ribogojstvo.
Sprememba 146
Člen 43, odstavek 5a (novo)
5a. Finančna podpora mora zadevati naložbe v plovila za izboljšanje varnosti, delovnih pogojev, higiene in kakovosti proizvodov ter naložbe za izboljšanje selektivnosti ribištva.
Sprememba 147
Člen 44, naslov
Sodelovanje v trajnostnem razvoju obalnih ribolovnih območij
Sodelovanje v trajnostnem razvoju ribolovnih in ribogojnih območij
Sprememba 148
Člen 44, odstavek 1
1.  Ukrepe za spodbujanje trajnostnega razvoja obalnih ribolovnih območij na določenem teritoriju izvaja skupina lokalnih javnih ali zasebnih partnerjev, ki je ustanovljena za ta namen, v nadaljnjem besedilu "obalna akcijska skupina" (OAS). Vsaka OAS, ustanovljena v skladu z zakoni zadevne države članice, se izbere na pregleden način po javnem razpisu za predloge.
1.  Ukrepe za spodbujanje trajnostnega razvoja ribolovnih in ribogojnih območij na določenem teritoriju izvajajo lokalni javni ali poljavni organi ali skupina lokalnih javnih ali zasebnih partnerjev, ki je ustanovljena za ta namen, v nadaljnjem besedilu "obalna akcijska skupina" (OAS). Vsaka OAS je ustanovljena v skladu z zakoni zadevne države članice, ki uporablja, kjer je mogoče, obstoječe strukture.
Sprememba 149
Člen 44, odstavek 2
2.  Aktivnosti, izvedene na pobudo OAS, so odgovornost zasebnega sektorja za vsaj dve tretjini projektov.
črtano
Sprememba 150
Člen 45, odstavek 1, pododstavek 2, točka (g a) (novo)
(ga) socialno-ekonomske študije v zvezi z občutnim vplivom ukrepov za obnovo staleža, ki so neposredno povezane z izvajanjem programa.
Sprememba 151
Člen 54, odstavek 4, točka (a)
a)  DDV;
(a) povračilo DDV;
Sprememba 152
Člen 56, odstavek 1, točka (i a) (novo)
(ia) učinkoviti postopki izterjatve;
Sprememba 153
Člen 58, odstavek 1, točka (j a) (novo)
(ja) zagotavljanje povračila vseh zneskov sredstev skladov Skupnosti, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili neupravičeno izplačani kot posledica ugotovljenih nepravilnosti, če je potrebno, skupaj z obrestmi, vzdrževanje evidenc o izterljivih zneskih in povračilo zneskov, povrnjenih Komisiji z odbitkom od naslednjega izkaza o izdatkih.
Sprememba 154
Člen 59, točka 6
6. zagotavljanje povračila vseh zneskov sredstev skladov Skupnosti, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili neupravičeno izplačani, kot posledica ugotovljenih nepravilnosti, če je potrebno, skupaj z obrestmi, vzdrževanje evidenc o izterljivih zneskih in povračilo zneskov, povrnjenih z odbitkom od naslednjega izkaza o izdatkih, če je to mogoče, Komisiji.
črtano
Sprememba 155
Člen 65, odstavek 4 a (novo)
4a. Letna poročila in končno poročilo se objavijo.
Sprememba 156
Člen 74
Vmesna plačila in plačila preostanka se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja za vsako prednostno nalogo na javnih izdatkih, ki so potrjeni za to prednostno nalogo na podlagi izkaza o izdatkih, ki ga je potrdil organ, pristojen za izdajo potrdil.
Vmesna plačila in plačila preostanka se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja za vsako prednostno nalogo na javnih izdatkih, ki so potrjeni za ta ukrep na podlagi izkaza o izdatkih, ki ga je potrdil organ, pristojen za izdajo potrdil; drugače sledi povračilo na osnovi dejanskih izdatkov, ki jih je potrdil organ, pristojen za izdajo spričeval.
Sprememba 157
Člen 95, odstavek 5
5.  Če morajo biti zneski povrnjeni po preklicu iz odstavka 1, pristojna služba ali telo sproži postopke povrnitve in obvesti organe upravljanja in organe za izdajo potrdil. Povrnjeni zneski se poročajo in knjižijo;
5.  Če morajo biti zneski povrnjeni po preklicu iz odstavka 1, organ upravljanja takoj sproži postopke povrnitve in obvesti organe upravljanja in organe za izdajo potrdil. Povrnjeni stroški se poročajo in knjižijo, kot določa zakonodaja Skupnosti.
Sprememba 158
Priloga II, skupina 2
Ukrepi za trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij (člen 43); naložbe v ribiška plovila (člen 27); naložbe v ribogojstvo (člen 30); naložbe v predelavo in trženje ribiških proizvodov (člen 34); spodbujanje in razvoj novih trgov (člen 39).
Ukrepi za trajnostni razvoj obalnih ribolovnih območij (člen 43); naložbe v ribiška plovila (člen 27); naložbe v ribogojstvo (člen 30); naložbe v predelavo in trženje ribiških proizvodov (člen 34); spodbujanje in razvoj novih trgov (člen 39); skupni ukrepi (člen 36); ribiška pristanišča (člen 33); predelava in prerazporeditev ribiških plovil (člen 41).
Sprememba 159
Priloga II, skupina 3, uvodni del
• V okviru načrtov za prilagajanje ribolovnega napora po prvi alinei člena 23(a):
• V okviru načrtov za prilagajanje ribolovnega napora po členu 23(a):
Sprememba 160
Priloga II, skupina 3, alinea 3 a (novo)
- enakost spolov (člen 41a)
Sprememba 161
Priloga II, skupina 3, zadnji del
• Ukrepi za mali priobalni ribolov iz člena 27a(3) in (4).
• Ukrepi za mali priobalni ribolov iz člena 27a.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov