Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0169(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0217/2005

Ingivna texter :

A6-0217/2005

Debatter :

PV 05/07/2005 - 13

Omröstningar :

PV 06/07/2005 - 4.10

Antagna texter :

P6_TA(2005)0282

Antagna texter
PDF 536kWORD 262k
Onsdagen den 6 juli 2005 - Strasbourg
Europeiska fiskerifonden *
P6_TA(2005)0282A6-0217/2005

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden (KOM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0497)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6–0212/2004),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för regional utveckling, budgetkontrollutskottet och budgetutskottet (A6-0217/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet betonar att de anslag som anges i förslaget till förordning enbart är riktgivande till dess man ingått ett avtal om budgetplanen för perioden 2007 och de därpå följande åren.

4.  Europaparlamentet begär att kommissionen, efter det att nästa budgetplan antagits, bekräftar de belopp som anges i förslaget till förordning eller, vid behov, överlämnar de justerade beloppen till Europaparlamentet och rådet för godkännande och således garanterar överensstämmelse med taken.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 4
(4)  Enligt artikel 33.2 i fördraget måste hänsyn tas till näringens särskilda karaktär som är en följd av näringens sociala struktur och av strukturella och naturbetingade olikheter mellan olika regioner där fiske bedrivs.
(4)  Enligt artikel 33.2 i fördraget måste hänsyn tas till näringens särskilda karaktär som är en följd av näringens sociala struktur och av strukturella, naturbetingade och geografiska olikheter mellan olika regioner där fiske bedrivs.
Ändring 3
Skäl 9
(9)  Fondens verksamhet och de insatser den hjälper till att finansiera bör överensstämma med annan EU-politik och all EU-lagstiftning.
(9)  Fondens verksamhet och de insatser den hjälper till att finansiera bör överensstämma med annan EU-politik och all EU-lagstiftning såsom bestämmelserna i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.
Ändring 4
Skäl 10
(10)  EU:s insatser bör komplettera medlemsstaternas eller bidra till dessa och för att ett betydande mervärde skall kunna tillföras bör partnerskapet stärkas. Detta gäller de regionala och lokala myndigheterna, de andra behöriga myndigheterna, inklusive miljö- och jämställdhetsmyndigheterna, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och andra behöriga organisationer. Berörda parter bör medverka i förberedelsen, övervakningen och utvärderingen av stödåtgärderna.
(10)  EU:s insatser bör komplettera medlemsstaternas eller bidra till dessa och för att ett betydande mervärde skall kunna tillföras bör partnerskapet stärkas. Detta gäller de regionala och lokala myndigheterna, de andra behöriga myndigheterna, inklusive miljömyndigheter och myndigheter med ansvar för att främja icke-diskriminering på jämställdhetsområdet, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och andra behöriga organisationer. Berörda parter bör medverka i förberedelsen, övervakningen och utvärderingen av stödåtgärderna.
Ändring 5
Skäl 13
(13)  Enligt artikel 274 i fördraget skall medlemsstaterna samarbeta med kommissionen för att säkerställa överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. I denna förordning fastställs därför villkoren för när kommissionen får utöva sina befogenheter för att genomföra Europeiska gemenskapernas allmänna budget.
(13)  Enligt artikel 274 i fördraget skall medlemsstaterna samarbeta med kommissionen för att säkerställa överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning. I denna förordning fastställs därför villkoren för när kommissionen får utöva sina befogenheter för att genomföra Europeiska gemenskapernas allmänna budget under tillsyn av Europaparlamentet i dess egenskap av budgetmyndighet.
Ändring 6
Skäl 24
(24)  För att lindra den gemensamma fiskeripolitikens negativa socioekonomiska effekter bör det införas kompletterande åtgärder i form av en politik för utveckling av kustområden.
(24)  För att lindra den gemensamma fiskeripolitikens negativa socioekonomiska effekter bör det införas kompletterande åtgärder i form av en politik för utveckling av kustområden i syfte att diversifiera den ekonomiska verksamheten och skapa hållbar sysselsättning.
Ändring 7
Skäl 29
(29)  EU:s fiskeflotta bör minskas så att den anpassas till de tillgängliga resurser som den har tillträde till.
(29)  Arbetet med att anpassa EU:s fiskeflotta till de tillgängliga resurser som den har tillträde till bör fortsätta, när detta är nödvändigt för att uppnå en balanserad resurssituation och trygga själva flottans fortlevnad.
Ändring 8
Skäl 29a (nytt)
(29a) Av denna anledning är det nödvändigt att inrätta ett för alla medlemsstater harmoniserat register över gemenskapens fiskefartyg, vilket bör vara sammanställt per flottsegment och medlemsstat med uppgift om fiskekapacitet och maskinstyrka. Ett sådant register bör samtidigt vara exakt, öppet och tillförlitligt, och samtliga medlemsstater bör sålunda anta samma kriterier för att mäta sina fartygs fiskekapacitet och maskinstyrka under övervakning av kommissionen.
Ändring 9
Skäl 29b (nytt)
(29b) Överföring av fiskefartyg från gemenskapen till tredje länder bör, vid sidan om syftet att bidra till en minskning av fiskekapaciteten i gemenskapens fiskevatten, även bidra till att främja ett hållbart fiske utanför gemenskapens fiskevatten.
Ändring 10
Skäl 30
(30)  Det kommer att krävas kompletterande socioekonomiska åtgärder för att genomföra omstruktureringen av fiskeflottan.
(30)  Det kommer att krävas kompletterande socioekonomiska åtgärder för att genomföra anpassningen av fiskeflottan till resurserna i de områden som de berörda fiskeflottorna har siktet inställt på.
Ändring 11
Skäl 33
(33)  Det bör antas närmare föreskrifter för beviljande av stöd till vattenbruk, beredning och avyttring av fiske- och vattenbruksprodukter samtidigt som man ser till att dessa näringsgrenar behåller sin ekonomiska lönsamhet. Det bör därför ställas upp ett begränsat antal prioriterade mål för stöd och strukturstödet bör rikta sig till mikroföretag och små företag.
(33)  Det bör antas närmare föreskrifter för beviljande av stöd till vattenbruk, beredning och avyttring av fiske- och vattenbruksprodukter samtidigt som man ser till att dessa näringsgrenar behåller sin ekonomiska lönsamhet.
Ändring 12
Skäl 35
(35)  Fonden bör i form av tekniskt stöd lämna stöd för utvärderingar, studier, pilotprojekt och erfarenhetsutbyte för att främja nydanande synsätt och metoder för ett enklare och mera öppet genomförande.
(35)  Fonden bör i form av tekniskt stöd lämna stöd för utvärderingar, studier, pilotprojekt, provfiskekampanjer och erfarenhetsutbyte för att främja nydanande synsätt och metoder för ett enklare och mera öppet genomförande.
Ändring 13
Skäl 37
(37)  Effektiviteten hos och effekten av strukturfondernas verksamhet är även avhängig av en förbättrad och fördjupad utvärdering. Medlemsstaternas och kommissionens befogenheter i detta avseende samt närmare föreskrifter som garanterar utvärderingens tillförlitlighet bör fastställas.
(37)  Effektiviteten hos och effekten av strukturfondernas verksamhet är även avhängig av en förbättrad och fördjupad utvärdering och insyn. Medlemsstaternas och kommissionens befogenheter i detta avseende samt närmare föreskrifter som garanterar utvärderingens tillförlitlighet och allmänhetens tillgång till den bör fastställas.
Ändring 14
Skäl 53
(53)  Rådets förordningar (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 och (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiske- och vattenbruksnäringen, beredning och avyttring av fiske- och vattenbruksprodukter och andra bestämmelser bör upphöra att gälla. De upphävda bestämmelserna bör dock fortsätta att gälla för de stödformer, insatser och projekt som godkänts fram till och med den 31 december 2006 så att de kan genomföras på ett riktigt sätt.
(53)  Rådets förordningar (EG) nr 126/1999 av den 21 juni 1999 och (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiske- och vattenbruksnäringen, beredning och avyttring av fiske- och vattenbruksprodukter och andra bestämmelser bör upphöra att gälla. De upphävda bestämmelserna bör dock fortsätta att gälla för de stödformer, insatser och projekt som ingåtts fram till och med den 31 december 2006, och som betalats fram till och med den 31 december 2008, så att de kan genomföras på ett riktigt sätt.
Ändring 15
Artikel 1
Genom denna förordning inrättas Europeiska fiskerifonden (nedan kallad "fonden") och fastställs ramarna för EU:s stöd till en hållbar utveckling av fiskerinäringen och i kustfiskeområdena.
Genom denna förordning inrättas Europeiska fiskeri- och vattenbruksfonden (nedan kallad "fonden") och fastställs ramarna för EU:s stöd till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling av fiskerinäringen, av vattenbruket och i kustfiskeområdena.
Ändring 16
Artikel 3, led e
(e) vattenbruk: uppfödning eller odling av vattenorganismer med metoder som är avsedda att öka produktionen av organismen i fråga utöver miljöns naturliga kapacitet. Organismerna förblir den fysiska eller juridiska personens egendom under uppfödningen eller odlingen och fram till och med skörden.
e) vattenbruk inbegripet odling av fisk i dammar med bräckt vatten och skaldjursuppfödning: uppfödning eller odling av vattenorganismer, , med metoder som är avsedda att öka produktionen av organismen i fråga utöver miljöns naturliga kapacitet. Stöd skall endast beviljas under förutsättning att miljön inte påverkas negativt. Organismerna förblir den fysiska eller juridiska personens egendom under uppfödningen eller odlingen och fram till och med skörden.
Ändring 17
Artikel 3, led f
(f) mikroföretag och små företag: mikroföretag eller små företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.
utgår
Ändring 18
Artikel 4, led b
(b) främja en hållbar balans mellan EU-flottans resurser och kapacitet,
b) främja förnyelse och modernisering av fiskeflottan förutsatt att en hållbar balans mellan EU-flottans resurser och fiskeansträngning samt lönsamhet, så att en så god försörjning som möjligt av gemenskapens marknad garanteras,
Ändring 19
Artikel 4, led ba (nytt)
ba) främja en hållbar utveckling av vattenbruksproduktionen,
Ändring 20
Artikel 4, led d
(d) värna om miljöskyddet och naturresurserna,
d) värna om skydd och förbättringar av de levande naturresurserna samt om miljöskyddet när dessa områden berörs av fiske- och vattenbrukssektorn,
Ändring 21
Artikel 4, led fa (nytt)
fa) främja en mer gynnsam behandling av de yttersta randområdena, med beaktande av artikel 299.2 i fördraget.
Ändring 22
Artikel 5
Stöd till fiskerinäringen skall ges genom Europeiska fiskerifonden (nedan kallad "fonden" eller "EFF"). De åtgärder som genomförs enligt denna förordning skall bidra till att förverkliga de allmänna målen i artikel 33 i fördraget och de mål som fastställs som en del av den gemensamma fiskeripolitiken. De skall åtfölja och vid behov komplettera EU:s övriga stödinstrument och politikområden.
Stöd till fiskerinäringen skall ges genom Europeiska fiskeri- och vattenbruksfonden (nedan kallad "fonden" eller "EFVF"). De åtgärder som genomförs enligt denna förordning skall bidra till att förverkliga de allmänna målen i artikel 33 i fördraget och de mål som fastställs som en del av den gemensamma fiskeripolitiken. De skall åtfölja och vid behov komplettera EU:s övriga stödinstrument och politikområden.
Ändring 23
Artikel 6, punkt 4
4.  De insatser som fonden finansierar får inte direkt eller indirekt bidra till ökad fiskeansträngning.
4.  De insatser som fonden finansierar får inte direkt eller indirekt bidra till ökad fiskeansträngning i områden där det uppenbart finns en risk för överfiske. Fondmedlen får heller inte användas för ökad fiskeriansträngning av arter som det finns kvoter för eller som omfattas av andra bestämmelser eller som har ett bestånd som befinner sig utanför en biologiskt säkrad ram. Det skall emellertid vara tillåtet att finansiera fiskeåtgärder som entydigt är inriktade på underutnyttjade arter.
Ändring 24
Artikel 11, stycke 2
Medlemsstaterna skall se till att främja insatser för att förbättra kvinnornas roll inom fiskerinäringen.
Medlemsstaterna skall se till att främja insatser, även gränsöverskridande ansträngningar, för att förbättra kvinnornas roll inom fiskerinäringen.
Ändring 25
Artikel 13
Kommissionen skall göra en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av de åtagandebemyndiganden som anslagits för programperioden 2007–2013, och särskilt redovisa den del som bidrar till konvergensmålet, med hjälp av följande objektiva kriterier: fiskerinäringens storlek i medlemsstaten, mått på i vilken omfattning fiskeansträngningen måste anpassas, antalet sysselsatta inom fiskerinäringen och kontinuiteten i pågående åtgärder.
Kommissionen skall göra en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av de åtagandebemyndiganden som anslagits för programperioden 2007–2013, och särskilt redovisa den del som bidrar till konvergensmålet, med hjälp av följande objektiva kriterier: fiskerinäringens storlek i medlemsstaten, mått på i vilken omfattning fiskeansträngningen måste anpassas, antalet sysselsatta inom fiskerinäringen och kontinuiteten i pågående åtgärder samt fiskerinäringens inverkan på den socio-ekonomiska strukturen.
Ändring 26
Artikel 15, punkt 1
1.  Senast tre månader efter det att de strategiska riktlinjerna har antagits skall varje medlemsstat, innan de lämnar in det operativa programmet, anta en nationell strategisk plan för fiskerinäringen.
1.  Senast sex månader efter det att de strategiska riktlinjerna har antagits skall varje medlemsstat, innan de lämnar in det operativa programmet, anta en nationell strategisk plan för fiskeri- och vattenbruksnäringen.
Ändring 27
Artikel 15, punkt 4, led a
(a) att minska fiskeansträngningen och fiskekapaciteten och fastställa vilka resurser och tidsfrister som finns för att uppnå målet för fisket och flottan i fråga,
a) att anpassa fiskeansträngningen och fiskekapaciteten och fastställa vilka resurser och tidsfrister som finns för att uppnå målet för fisket och flottan i fråga,
Ändring 28
Artikel 15, punkt 4, led b
(b) att utveckla vattenbruksnäringen och berednings- och saluföringsindustrin,
b) att utveckla vattenbruksnäringen och berednings- och saluföringsindustrin på ett hållbart sätt,
Ändring 29
Artikel 15, punkt 4, led d
(d) strategin för tillgången på fiskeriprodukter och utvecklingen av fiskeverksamheten utanför gemenskapens vatten,
d) strategin för tillgången på fiskeriprodukter och fiskeverksamheten utanför gemenskapens vatten samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till fiskbestånden,
Ändring 30
Artikel 15, punkt 4, led ea (nytt)
ea) att skydda miljön och de biologiska vattenresurserna.
Ändring 31
Artikel 15, punkt 4a (ny)
4a. De nationella strategiska planerna skall offentliggöras efter det att kommissionen godkänt dem.
Ändring 32
Artikel 18, stycke 2, led da (nytt)
da) en handlingsplan för att hindra bedrägerier och oegentligheter.
Ändring 33
Artikel 20, punkt 4
4.  Kommissionen skall godkänna varje operativt program senast fem månader efter det att medlemsstaten formellt har lämnat in det, förutsatt att det operativa programmet har utarbetats enligt artikel 18.
4.  Kommissionen skall godkänna varje operativt program senast fem månader efter det att medlemsstaten formellt har lämnat in det, förutsatt att det operativa programmet har utarbetats enligt artikel 18. Det operativa programmet skall offentliggöras.
Ändring 34
Artikel 23, led a, strecksats 5
–  Nationella planer för utträde ur flottan med en varaktighet av högst två år som en del av de åtaganden som fastställs i artiklarna 11–13 i förordning (EG) nr 2371/2002 när det gäller anpassning av gemenskapsflottans fiskekapacitet.
–  Nationella planer för utträde ur flottan med en varaktighet som inte sträcker sig utanför programplaneringsperioden som en del av de åtaganden som fastställs i artiklarna 11–16 i förordning (EG) nr 2371/2002 när det gäller anpassning av gemenskapsflottans fiskekapacitet.
Ändring 35
Artikel 23, led a , strecksats 6a (ny)
  Införande av skyddszoner, inbegripet fiskeförbud under en viss tid eller i ett visst område, samt restriktivt fiske i vissa områden eller fiskeförbudsområden.
Ändring 36
Artikel 24, punkt 1
1.  Varje medlemsstat skall i sin nationella strategiska plan lägga fram sin strategi för att anpassa fiskeansträngningen. Medlemsstaten skall prioritera finansiering av de åtgärder som avses i artikel 23 a första strecksatsen.
1.  Varje medlemsstat skall i sin nationella strategiska plan lägga fram sin strategi för att anpassa fiskeansträngningen. Medlemsstaten skall prioritera finansiering av de åtgärder som avses i artikel 23 a.
Ändring 37
Artikel 24, punkt 2
2.  De nationella planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artikel 23 a första strecksatsen skall innehålla åtgärder för definitivt upphörande med fiskeverksamheten enligt bestämmelserna i artikel 25.
2.  De nationella planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artikel 23 a första strecksatsen får innehålla åtgärder för definitivt upphörande med fiskeverksamheten enligt bestämmelserna i artikel 25.
Ändring 38
Artikel 24, punkt 6, stycke 1
6.  Varaktigheten av de nationella planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artikel 23 a får inte sträcka sig längre än två år.
6. . Medlemsstaterna kan lägga fram de nationella planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artikel 23 a under hela löptiden för EFVF, som inte får sträcka sig utanför en programplaneringsperiod på fem år.
Ändring 39
Artikel 24, punkt 6, stycke 2
I de fall som avses i artikel 23 a första, andra och fjärde strecksatserna skall de nationella planerna antas av medlemsstaten senast två månader efter den dag då rådet eller kommissionen fattade sitt beslut.
I de fall som avses i artikel 23 a första, andra och fjärde strecksatserna skall de nationella planerna antas av medlemsstaten senast sex månader efter den dag då rådet eller kommissionen fattade sitt beslut.
Ändring 40
Artikel 24, punkt 6, stycke 3
I de fall som avses i artikel 23 a tredje strecksatsen skall medlemsstaterna anta omstruktureringsplaner för berörda fartyg och fiskare senast två månader efter kommissionens underrättelse.
I de fall som avses i artikel 23 a tredje strecksatsen skall medlemsstaterna anta omstruktureringsplaner för berörda fartyg och fiskare senast sex månader efter kommissionens underrättelse.
Ändring 41
Artikel 25, punkt 1, stycke 1
1.  Fonden skall ge stöd för medfinansiering av definitivt upphörande av fartygs fiskeverksamhet, förutsatt att denna åtgärd utgör en del av en plan för anpassning av fiskeansträngningen enligt artikel 23 a. Definitivt upphörande av ett fartygs fiskeverksamhet kan endast uppnås genom skrotning av fartyget eller dess omställning till andra icke-kommersiella syften.
1.  Fonden skall ge stöd för medfinansiering av definitivt upphörande av fartygs fiskeverksamhet, förutsatt att denna åtgärd utgör en del av en plan för anpassning av fiskeansträngningen enligt artikel 23 a eller grundas på ett beslut om frivilligt upphörande av fiskeverksamheten, vilket leder till en minskning av fiskekapaciteten. Definitivt upphörande av ett fartygs fiskeverksamhet kan endast uppnås genom skrotning av fartyget eller dess omställning till andra syften än yrkesfiske, grundande av gemensamma företag eller export av fartyget för andra syften än yrkesfiske. I det sistnämnda fallet skall den medfinansieringsnivå som anges för grupp 1 i tabellen i bilaga II minskas med 50 procent.
Ändring 42
Artikel 25, punkt 2, stycke 2
Medlemsstaterna får också sätta nivån på det offentliga stödet med hänsyn till den bästa kostnadseffektiviteten utifrån ett eller flera av följande objektiva kriterier:
Medlemsstaterna får också sätta nivån på det offentliga stödet med hänsyn till den bästa kostnadseffektiviteten utifrån följande objektiva kriterium:
(a)  Fiskefartygets pris på den nationella marknaden eller fartygets försäkringsvärde.
(b)  Fartygets omsättning.
(c)  Fartygets ålder och dräktighet eller maskinstyrka uttryckt i GT eller kW.
c)  Fartygets ålder och dräktighet eller maskinstyrka uttryckt i GT eller kW.
Ändring 43
Artikel 26, punkt 1, stycke 1
1.  I samband med de planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artikel 23 a första, andra och fjärde strecksatserna får fonden bidra till finansieringen av stödåtgärder för tillfälligt upphörande av fiskares och fartygsägares fiskeverksamheten under en period av högst ett år, vilken kan förlängas med ett år.
1.  I samband med de planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artikel 23 a första, andra, tredje och fjärde strecksatserna får fonden bidra till finansieringen av stödåtgärder för tillfälligt upphörande av fiskares och fartygsägares fiskeverksamheten under en period av minst tre månader och högst två år, under hela programplaneringsperioden.
Ändring 44
Artikel 26, punkt 1, stycke 2
Dessa åtgärder för tillfälligt upphörande skall vara förbundna med en plan för anpassning av fiskeansträngningen som ser till att det inom två år sker en definitiv kapacitetsminskning som minst uppgår till den minskning av fiskeansträngningen som det tillfälliga upphörandet leder till.
utgår
Ändring 45
Artikel 26, punkt 4a (ny)
4a. Medlemsstaterna får införa en engångsersättning för fartygsägare och fiskare inom ramen för skyddsplanerna för marina resurser, exempelvis Natura 2000, om detta leder till att fiskekapaciteten minskar.
Ändring 46 och 47
Artikel 27, punkt 1, led a
(a) avses i artikel 11.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,
a) möjliggör anpassningar för att utrusta fartygen med bättre säkerhetsanordningar, bättre levnads- och arbetsförhållanden och generellt ökat välbefinnande för arbetstagarna ombord på fartygen, inbegripet motorbyten,
motorutbyten skall vara stödberättigande endast om de görs för att öka säkerheten, spara bränsle eller skydda miljön, och förutsatt att kapaciteten inte ökas,
Ändring 48, 55 och 57
Artikel 27, punkt 1, led aa (nytt)
aa) möjliggör användning av selektiv och miljövänlig teknik i syfte att undvika oönskade bifångster, stärka kvaliteten och säkerheten för fångster ombord samt förbättra arbets- och säkerhetsförhållandena.
Ändring 49
Artikel 27, punkt 1, led b
(b) gör det möjligt att ombord bevara fångster av sådana arter som inte längre får kastas över bord,
b) gör det möjligt att ombord bevara fångster av sådana arter som inte längre får kastas över bord, samt biprodukter som härrör från hantering av fångster ombord,
Ändring 50
Artikel 27, punkt 1, led ba (nytt)
ba) är avsedd för fartyg som behöver ett motorbyte av säkerhetsskäl eller i syfte att minska miljöpåverkan,
Ändring 52
Artikel 27, punkt 1, led ca (nytt)
(ca) avser förnyelse av flottan i syfte att ersätta fartyg med en total längd på under tolv meter; även fartyg som är äldre än 20 år och som inte är säkra kan också ersättas,
Ändring 54
Artikel 27, punkt 1, led da (nytt)
(da) syftar till att minska energiförbrukningen.
Ändring 56
Artikel 27, punkt 1, led db (nytt)
db) gör det möjligt att i större omfattning ta hänsyn till fiskeverksamhetens effekt på miljön, särskilt genom att minska de förorenande utsläppen från det berörda fartyget.
Ändring 58
Artikel 27, punkt 2
2.  Fonden får bidra till finansieringen av investeringar för att uppnå selektivitet i fiskeredskapen, förutsatt att det berörda fartyget omfattas av en återhämtningsplan enligt artikel 23 a första strecksatsen, ändrar fiskemetod och lämnar det berörda fisket för att övergå till ett annat fiske där resurserna är sådana att fiske är möjligt och att investeringen endast gäller byte av fiskeredskapet för första gången.
2.  Fonden får bidra till finansieringen av investeringar för att uppnå selektivitet i fiskeredskapen, förutsatt att det berörda fartyget ändrar fiskemetod och lämnar det berörda fisket för att övergå till ett annat fiske där resurserna är sådana att fiske är möjligt och att investeringen endast gäller byte av fiskeredskapet för första gången.
Ändring 59
Artikel 27, punkt 2a (ny)
2a. Fonden får finansiera modernisering av alla typer av fiskefartyg, och av säkerhetsskäl även motorn, under förutsättning att motorstyrkan inte är större än hos den gamla motorn.
Ändring 60
Artikel 27a
1.  I denna artikel skall med "småskaligt kustfiske" avses fiske som bedrivs av fiskefartyg med en total längd på under tolv meter, och som inte använder släpredskap enligt förteckningen i tabell 2 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta.
1.  I denna artikel skall med "småskaligt kustfiske" avses fiske som bedrivs av fiskefartyg med en total längd på under tolv meter, och som inte använder släpredskap enligt förteckningen i tabell 3 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta.
2.  Om fonden finansierar åtgärder enligt artikel 27 i denna förordning för småskaligt kustfiske skall den privata medfinansieringsnivå som anges för grupp 2 i tabellen i bilaga II minskas med 20 procent.
2.  Om fonden finansierar åtgärder enligt artikel 26 i denna förordning för småskaligt kustfiske skall den privata medfinansieringsnivå som anges för grupp 2 i tabellen i bilaga II minskas med 20 procent.
3.  Om fonden finansierar åtgärder enligt artikel 28 i denna förordning skall den nivå som anges för grupp 3 i bilaga II tillämpas.
3.  Om fonden finansierar åtgärder enligt artikel 27 i denna förordning skall den nivå som anges för grupp 3 i bilaga II tillämpas.
4.  Fonden får bidra till betalningen av bidrag till fiskare och fartygsägare som bedriver småskaligt kustfiske för att
4.  Fonden får bidra till betalningen av bidrag till fiskare och fartygsägare som bedriver småskaligt kustfiske för att
– förbättra förvaltningen och kontrollen av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden,
– förbättra förvaltningen och kontrollen av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden,
– främja strukturerna för produktions- berednings- och saluföringskedjan för fiskeriprodukter,
– främja strukturerna för produktions- berednings- och saluföringskedjan för fiskeriprodukter,
– främja frivilliga initiativ till att minska fiskeansträngningen för att bevara resurserna,
uppmuntra frivilliga initiativ till att minska fiskeansträngningen för att bevara resurserna,
använda tekniska innovationer (tekniker för mer selektivt fiske som går utöver gällande lagstadgade krav) som inte ökar fiskeansträngningen.
uppmuntra användningen av tekniska innovationer (tekniker för mer selektivt fiske som går utöver de gällande lagstadgade krav som kan tillämpas) som inte ökar fiskeansträngningen.
Offentliga stöd skall beviljas för förnyelse av flottan, bland annat för utnyttjande av teknik som bidrar till ökad selektivitet och system för lokalisering av fartyg samt för att förbättra säkerheten samt arbets- och hygienförhållandena ombord, förutsatt att fiskeansträngningen inte ökas,
– införa biologiskt nedbrytbara fångstredskap i särskilt skyddade havsområden samt förbereda för att ta emot hjälp genom telemedicin,
– säkra förnyelse av den småskaliga kustfiskeflottan i de fall det kan visas att inträde i/utträde ur flottan förvaltas på ett sådant sätt att kapaciteten inte överskrider de mål som fastställs i förordning (EG) nr 2371/2002.
De nivåer som fastställs för grupp 3 i tabellen i bilaga II till denna förordning skall tillämpas.
De nivåer som fastställs för grupp 3 i tabellen i bilaga II till denna förordning skall tillämpas.
Ändring 61
Artikel 27a, punkt 4a (ny)
4a. Ersättande av fartyg och motor på grund av säkerhet, miljöskydd och bränslebesparingar måste vara möjligt under förutsättning att detta inte ökar fiskekapaciteten.
Ändring 62
Artikel 27b (ny)
Artikel 27b
Offentligt stöd till förnyelse och modernisering av flottan i de yttersta randområdena
Offentligt stöd till förnyelse och modernisering av flottan får beviljas i de yttersta randområdena.
Medlemsstaterna skall förelägga kommissionen för godkännande ett permanent system för övervakning och modernisering av flottan och visa att inträde i/utträde ur flottan förvaltas på ett sådant sätt att kapaciteten inte överskrider de mål som fastställs i förordning (EG) nr 639/2004. De nivåer som fastställs för grupp 3 i tabellen i bilaga II till denna förordning skall tillämpas.
Ändring 63
Artikel 28, punkt 1, inledningen
1.  Fonden får bidra till finansieringen av sådana socioekonomiska åtgärder som medlemsstaterna föreslår för fiskare som berörs av utvecklingen inom fisket och som omfattar
1.  Fonden skall bidra till finansieringen av sådana socioekonomiska åtgärder som medlemsstaterna föreslår för fiskare som berörs av utvecklingen inom fisket och som omfattar
Ändring 64
Artikel 28, punkt 1, led a
(a) diversifiering av verksamheten i syfte att främja olika slags arbetstillfällen för människor som är yrkesverksamma inom fiskerinäringen,
a) diversifiering av verksamheten i syfte att främja olika slags arbetstillfällen för människor som är yrkesverksamma inom fiskerinäringen, inbegripet olika former av fisketurism,
Ändring 65
Artikel 28, punkt 1, led ba (nytt)
ba) utbildningskurser om sjösäkerhet, utbildning på arbetsplatsen och kurs- och studieutbyte för alla som arbetar inom fiskeindustrin i medlemsstaterna,
Ändring 66
Artikel 28, punkt 1, led ca (nytt)
ca) reducering av effekterna av tillfälliga fångstförbud,
Ändring 67
Artikel 28, punkt 1, led cb (nytt)
cb) förlust av arbetsplatsen till följd av att fartyget definitivt upphört med fiskeverksamhet.
Ändring 68
Artikel 28, punkt 2
2.  Fonden får också bidra till finansieringen av fortbildning och fortbildningsincitament för unga fiskare som vill bli ägare till ett fiskefartyg för första gången.
2.  Fonden får också bidra till
a) individuella bidrag till fiskare under 35 år som kan styrka att de har minst fem års erfarenhet som yrkesfiskare eller motsvarande yrkesutbildning och som för första gången blir ägare eller delägare till ett begagnat fiskefartyg,
b) fortbildning och fortbildningsincitament för unga fiskare som vill bli ägare till ett fiskefartyg för första gången.
Ändring 69
Artikel 28, punkt 2a (ny)
2a. Fonden kan bevilja bidrag i form av kompensationsbetalningar till besättningsmän på fartyg som omfattats av beslut om definitivt upphörande med verksamheten.
Ändring 70
Artikel 28a (ny)
Artikel 28a
Stöd för förnyelse och modernisering av flottan utan kapacitetsökning
För att kunna tillgodogöra sig stöd för förnyelse och modernisering av flottan skall medlemsstaterna uppfylla alla nationella och på gemenskapsnivå fastställda krav och mål i enlighet med referensnivåerna för flottan och underkasta sig ständig kontroll från kommissionens sida. Medlemsstaterna skall visa att inträde i och utträde ur flottan kommer att hanteras så att kapaciteten inte överstiger de årliga nationella och på gemenskapsnivå fastställda målen, och att de upprätthåller ett förhållande mellan inträde och utträde som garanterar att kapaciteten inte på något sätt höjs. Det skall upprättas ett harmoniserat register över gemenskapens fiskefartyg för alla medlemsstater, vilket skall innehålla uppgifter om kapacitet och maskinstyrka utifrån identiska beräkningskriterier, samt vara lättillgängligt för att underlätta den kontroll som det tillkommer Europeiska kommissionen att utöva.
Ändring 71
Artikel 28b (ny)
Artikel 28b
Stöd till provfiskekampanjer
Fonden kan medfinansiera åtgärder som medlemsstaterna föreslår för att genomföra provfiskekampanjer till havs i syfte att utforska nya fiskevatten och nya arter.
Ändring 72
Artikel 28c (ny)
Artikel 28c
Stöd för inrättande av gemensamma företag med tredje länder
Fonden skall bidra till att finansiera nationella åtgärder för definitiv överföring av ett fartyg till ett tredje land genom inrättande av ett gemensamt företag, efter överenskommelse med de behöriga myndigheterna i det berörda landet och förutsatt att följande villkor uppfylls:
a)  Det tredje land till vilket fartyget skall överföras får inte vara ett kandidatland.
b)  Överföringen skall leda till en minskning av fiskeansträngningen i förhållande till de resurser som det överförda fartyget tidigare utnyttjade.
c)  Det tredje landet får inte vara ett land med bekvämlighetsflagg eller ett land som förhåller sig tolerant till illegalt, orapporterat och oreglerat fiske, utan följaktligen ett land som visar respekt för förvaltningen och bevarandet av sina resurser och erbjuder garantier för faktiska fiskemöjligheter.
Vid definitiv överföring till ett tredje land skall fartyget utan dröjsmål föras in i det tredje landets register och får aldrig återinföras på gemenskapens vatten.
Ändring 73
Artikel 29, punkt 2
2.  Sådana investeringar kan gälla nybyggnation, utbyggnad, utrustning och modernisering av produktionsanläggningar, särskilt i syfte att förbättra hygienvillkoren eller hälsovillkoren för människor eller djur och förbättra produktkvaliteten eller minska de negativa miljöeffekterna. Överföring av äganderätten till ett företag berättigar inte till EU-stöd.
2.  Sådana investeringar kan gälla samtliga delar av produktionskedjan, inbegripet byggnation av nya anläggningar samt utbyggnad, utrustning och modernisering av existerande produktionsanläggningar och musselskrapare, särskilt i syfte att öka produktion av arter med goda marknadsutsikter och förbättra hygienvillkoren, hälsovillkoren för människor eller djur, förbättra arbetsförhållandena och säkerheten för vattenbrukarna och förbättra produktkvaliteten, från tidpunkten för produkternas leverans till marknaden, och minska de negativa miljöeffekterna. Överföring av äganderätten till ett företag berättigar inte till EU-stöd.
Ändring 74
Artikel 29, punkt 4
4.  Fonden får inte finansiera investeringar som syftar till att öka produktionen av produkter för vilka det inte finns några normala avsättningsmöjligheter eller som skulle kunna inverka negativt på bevarandet av fiskeresurserna.
4.  Fonden får endast finansiera investeringar som erbjuder tillräckliga garantier för teknisk genomförbarhet och ekonomisk lönsamhet, och som inte skapar ett överskott av produktionskapacitet eller ger upphov till negativa effekter på politiken för avsättning av resurserna. Denna politik skall också gälla industrifiske av arter som förädlas till fiskföda.
Ändring 75
Artikel 29, punkt 5
5.  Stöd får inte beviljas till projekt enligt bilaga II till direktiv 85/337/EEG om de uppgifter som anges i bilaga IV till samma direktiv inte har lämnats in.
5.  Stöd får endast beviljas till projekt enligt bilaga II till direktiv 85/337/EEG om de uppgifter som anges i bilaga IV till samma direktiv har lämnats in.
Ändring 76
Artikel 30, punkt 1, led a
(a)  Diversifiering mot nya arter och produktion av arter med goda marknadsutsikter.
a)  Diversifiering mot nya arter, nya uppfödningsmetoder och produktion av arter med goda marknadsutsikter samt hållbara ekologiska produktionsförutsättningar vad gäller energi- och fiskproteinkrav.
Ändring 77
Artikel 30, punkt 1, led aa (nytt)
aa)  Åtgärder som garanterar försörjningen av gemenskapsmarknaden och åtgärder som bidrar till jämvikt i handeln på marknad.
Ändring 78
Artikel 30, punkt 1, led b
(b)  Införande av uppfödningsmetoder som kraftigt minskar miljöeffekterna jämfört med normala metoder inom fiskerinäringen
b)  Införande av uppfödningsmetoder som kraftigt minskar miljöeffekterna.
Ändring 79
Artikel 30, punkt 1, led ba (nytt)
ba)  Avtal för att förbättra arbetsmiljön.
Ändring 80
Artikel 30, punkt 1, led d
(d)  Åtgärder av gemensamt intresse när det gäller vattenbruk enligt kapitel III i denna avdelning och yrkesutbildning.
utgår
Ändring 81
Artikel 30, punkt 1, led fa (nytt)
fa)  Främjande och utforskning av nya avsättningsmöjligheter.
Ändring 82
Artikel 30, punkt 2
2.  Investeringsstöd får endast ges till mikroföretag och små företag.
utgår
Ändring 84
Artikel 31, punkt 2, led ca (nytt)
ca) återupprättande av vattenbrukets produktionspotential när denna förstörts av natur- eller industrikatastrofer.
Ändring 85
Artikel 31, punkt 3
3.  För att få bidrag enligt denna artikel måste projektens initiativtagare förbinda sig att i minst fem år följa miljökrav inom vattenbruket som går utöver ren tillämpning av normal god praxis inom vattenbruket. Fördelarna med sådana förpliktelser skall i förväg visas i en konsekvensbedömning som skall göras av ett organ som medlemsstaten utser.
3.  För att få bidrag enligt denna artikel måste projektens initiativtagare förbinda sig att i minst fem år följa miljökrav inom vattenbruket som går utöver ren tillämpning av normal god praxis inom vattenbruket.
Ändring 86
Artikel 31, punkt 3a (ny)
3a. Inlandsfiske (kommersiellt fiske från fartyg som endast fiskar i en medlemsstats inre vattenvägar) kan få bidrag samt stöd för återuppbyggnad. Detsamma gäller ersättande och modernisering av de fartyg med vilka sådan verksamhet utövas. Dessutom måste det vara möjligt att utnyttja fonden för stöd i samband med återställningsåtgärderna för ålbeståndet.
Ändring 87
Artikel 31, punkt 4, inledning
4.  Medlemsstaten skall varje år i sitt operativa program fastställa det högsta årliga beloppet av offentligt stöd som får beviljas som kompensation till ett vattenbruksföretag utifrån följande kriterier:
4.  Medlemsstaten skall beräkna kompensationsbeloppen utifrån ett eller flera av följande kriterier:
Ändring 88
Artikel 31, punkt 4a (ny)
4a. Ett extra kompensationsbelopp skall beviljas:
– enligt punkt 2 a i denna artikel på grundval av ett maximibelopp per hektar av det vattenbruksområde, som innehas av företaget och som omfattas av miljökrav,
– enligt punkt 2 c i denna artikel under en period på högst två år från och med det datum då företagets övergång till ekologiskt vattenbruk inleddes.
Ändring 89
Artikel 32, led a, inledningen
(a)  Kompensation till skaldjursodlare för tillfälligt upphörande med att skörda odlade blötdjur. Kompensationen får betalas ut i högst sex månader under hela perioden 2007–2013. Kompensation får ges om blötdjuren förorenats genom spridning av toxinbildande plankton eller det förekommer plankton som innehåller biotoxiner vilket gör att skörden tillfälligt måste upphöra för att skydda människors hälsa
a)  Kompensation till skaldjursodlare för produktionsförluster orsakade av tillfälligt upphörande med att skörda odlade blötdjur. Kompensationen får betalas ut i högst tolv månader under hela perioden 2007–2013. Kompensation får ges om blötdjuren förorenats genom spridning av toxinbildande plankton eller det förekommer plankton som innehåller biotoxiner vilket gör att skörden tillfälligt måste upphöra för att skydda människors hälsa
Ändring 90
Artikel 32, led a, strecksats 1
– i mer än fyra på varandra följande månader, eller
– i högst tre på varandra följande månader, eller
Ändring 91
Artikel 32, led a, strecksats 2
– om förlusten till följd av att skörden tillfälligt upphört uppgår till mer än 35 procent av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående åren.
– om förlusten till följd av att skörden tillfälligt upphört uppgår till mer än 30 procent av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående åren.
Ändring 92
Artikel 33, punkt 1
1.  Fonden får, enligt de särskilda strategier som skall ingå i de nationella strategiska planerna, stödja investeringar i beredning av produkter direkt avsedda som livsmedel och saluföring av fiske- och vattenbruksprodukter. Detta stöd är enbart avsett för mikroföretag och små företag.
1.  Fonden får, enligt de särskilda strategier som skall ingå i de nationella strategiska planerna, stödja investeringar i beredning av produkter direkt avsedda som livsmedel och saluföring av fiske- och vattenbruksprodukter.
Ändring 93
Artikel 33, punkt 2
2.  Investeringarna kan gälla nybyggnation, utbyggnad, utrustning och modernisering av produktionsanläggningar, särskilt i syfte att förbättra hygien- eller hälsovillkoren för människor eller djur och förbättra produktkvaliteten eller minska de negativa miljöeffekterna. Överföring av äganderätten till ett företag berättigar inte till EU-stöd.
2.  Investeringarna kan gälla nybyggnation, utbyggnad, utrustning och modernisering av produktionsanläggningar, bland annat i syfte att förbättra hygienvillkoren, hälsovillkoren för människor eller djur samt livsmedelssäkerheten och spårbarheten och förbättra produktkvaliteten och innovationen eller minska de negativa miljöeffekterna. Överföring av äganderätten till ett företag berättigar inte till EU-stöd.
Ändring 94
Artikel 34, punkt 1
1.  Fonden skall stödja investeringar i beredning och saluföring i syfte att bygga upp, bygga ut, utrusta och modernisera företag.
1.  Fonden skall stödja investeringar i beredning och saluföring i syfte att bygga upp, bygga ut, utrusta och modernisera företag. Investeringarna skall ge tillräckliga garantier för teknisk genomförbarhet och ekonomisk lönsamhet.
Ändring 95
Artikel 34, punkt 2, inledningen
2.  Investeringar enligt punkt 1 skall bidra till att bevara eller öka sysselsättningen inom fiskerinäringen och till att uppnå ett eller flera av följande mål:
2.  Investeringar enligt punkt 1 skall bidra till en hållbar utveckling inom fiskerinäringen och vattenbruket eller till att uppnå ett eller flera av följande mål:
Ändring 96
Artikel 34, punkt 2, led ba (nytt)
ba)  Producera varor av hög kvalitet för högspecialiserade marknader.
Ändring 97
Artikel 34, punkt 2, led d
(d)  Hjälpa till att förbättra användningen av sällan använda arter, biprodukter och avfall.
d)  Hjälpa till att förbättra användningen av biprodukter och avfall.
Ändring 98
Artikel 34, punkt 2, led e
(e)  Använda nya tekniker eller utveckla e-handeln.
e)  Använda nya tekniker eller innovativa sätt för produktpresentation eller utveckla e-handeln.
Ändring 99
Artikel 34, punkt 2, led f
(f)  Saluföra produkter som huvudsakligen kommer från den lokala flottans landningar.
f)  Saluföra innovativa produkter eller produkter med ett större mervärde som företrädesvis kommer från den lokala flottans landningar och från vattenbruket.
Ändring 100
Artikel 34, punkt 2, led fa (nytt)
fa)  Bidra till diversifiering och utveckling av nya beredda fiske- och vattenbruksprodukter.
Ändring 101
Artikel 34, punkt 2, led fb (nytt)
fb)  Saluföra nya produkter som bidrar till ökad diversifiering av industrin.
Ändring 102
Artikel 36, inledningen
Fonden skall stödja gemensamma åtgärder som syftar till att
Fonden skall stödja gemensamma åtgärder som särskilt syftar till att
Ändring 103
Artikel 36, led b
(b) inbegripa gemensamma investeringar i utvecklingen av uppfödningsanläggningar, i avfallshanteringen eller vid köp av produktions-, berednings- eller saluföringsutrustning,
b) inbegripa gemensamma investeringar i utvecklingen av uppfödningsanläggningar, i förbättringen av produktionsvillkoren eller arbetsförhållandena och i åtgärder som bidrar till miljöskyddet eller vid köp av produktions-, berednings- eller saluföringsutrustning,
Ändring 104
Artikel 36, led da (nytt)
da) kompensera för de särskilda nackdelar som är förknippade med investeringar inom Natura 2000-områden,
Ändring 105
Artikel 36, led db (nytt)
db) finansiera forskningskampanjer (vetenskapliga kampanjer samt kampanjer för provfiske och övervakning), socioekonomiska studier om konsekvenserna av återhämtningsåtgärderna och vetenskaplig rådgivning till sektorn.
Ändring 106
Artikel 36, led dc (nytt)
dc) avlägsna fiskeredskap som kommit bort eller lämnats kvar på havsbottnen för att minska spökfisket.
Ändring 107
Artikel 36, led dd (nytt)
dd) genomföra studier för att utvärdera de socioekonomiska konsekvenserna av återhämtningsplanerna för bestånden.
Ändring 108
Artikel 36, led de (nytt)
de) på lämpligt sätt stödja insamling och behandling av miljödata,
Ändring 109
Artikel 36, led df (nytt)
df) genomföra bestämmelser för produkternas spårbarhet med stöd av tekniska åtgärder, fortbildning och rådgivning till förmån för aktörerna inom sektorn.
Ändring 110
Artikel 36, led dg (nytt)
dg) främja provfiske,
Ändring 111
Artikel 36, led dh (nytt)
dh) stödja grupper av fiskare och yrkesorganisationer som är beredda att dela på ansvaret för tillämpningen av den gemensamma fiskeripolitiken (samordnad förvaltning),
Ändring 112
Artikel 37, punkt 1
1.  Fonden får stödja åtgärder av gemensamt intresse avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan, undantaget direkt utsättning. Åtgärderna måste bidra till att förbättra den akvatiska miljön.
1.  Fonden får stödja åtgärder av gemensamt intresse avsedda att skydda och utveckla de akvatiska resurserna, undantaget direkt utsättning utom utsättning i inlandsvatten i syfte att återinföra eller främja långvandrande arter. Åtgärderna måste bidra till att återställa och förbättra den akvatiska miljön, och kan omfatta åtgärder som vidtagits enligt Natura 2000-program som rör fisket, samt återställa områden som tagit skada av vattenbruksverksamhet.
Ändring 113
Artikel 37, punkt 2
2.  Åtgärderna skall avse utplacering av fasta eller flyttbara anordningar för att skydda och utveckla den akvatiska faunan eller för att restaurera inre vattenvägar, inbegripet lekområden och vandringsvägar för vandrande arter.
2.  Åtgärderna skall avse utplacering av fasta eller flyttbara anordningar för att skydda och utveckla den akvatiska faunan eller för att restaurera inre vattenvägar, inbegripet lekområden och vandringsvägar för vandrande arter samt återställande av områden som tagit skada av vattenbruksverksamhet.
Ändring 114
Artikel 38, punkt 2, led aa (nytt)
aa) förbättring av hanteringen av avfall och skräp,
Ändring 115
Artikel 39, punkt 3, inledningen
3.  Investeringarna skall avse
3.  Investeringarna skall i första hand avse
Ändring 116
Artikel 39, punkt 3, led a
(a) genomförandet av nationella och transnationella säljkampanjer,
a) genomförandet av nationella och transnationella säljkampanjer, anordnandet av och deltagandet i mässor och utställningar samt anordnandet av partnerskapsmöten,
Ändring 117
Artikel 39, punkt 3, led d
(d) främjande av produkter som framställts på ett miljövänligt sätt,
d) attestering och främjande av produkter som framställts på ett miljövänligt sätt,
Ändring 118
Artikel 39, punkt 3, led f
(f) kvalitetscertifiering,
f) kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och kvalitetscertifiering,
Ändring 119
Artikel 39, punkt 3, led g
(g) märkning, inbegripet märkning av produkter som fångats med hjälp av miljövänliga fiskemetoder,
g) märkning och spårbarhet, inbegripet märkning av produkter som fångats med hjälp av miljövänliga fiskemetoder,
Ändringsförslag 120
Artikel 39, punkt 3, led i
(i) genomförande av marknadsundersökningar.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 121
Artikel 39, punkt 3, led ia (nytt)
ia) främjande av sektorns image,
Ändring 122
Artikel 39, punkt 3, led ib (nytt)
ib) stödjande av särskilda kampanjer som främjar produktion av officiellt kvalitetsmärkta produkter.
Ändring 123
Artikel 39, punkt 3a (ny)
3a. Medlemsstaterna får främja bildandet av producentorganisationer som är godkända i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 3759/92, samt underlätta deras verksamhet.
Ändring 124
Artikel 40, punkt 1
1.  Fonden får stödja pilotprojekt för att skaffa fram och sprida ny teknisk kunskap som genomförs av en ekonomisk aktör, en erkänd branschorganisation eller ett annat behörigt organ som förvaltningsmyndigheten utsetts för det ändamålet i partnerskap med ett vetenskapligt eller tekniskt organ.
1.  Fonden får stödja pilotprojekt avsedda för utbildning och forskning och för att skaffa fram och sprida ny teknisk kunskap samt för kampanjer relaterade till experimentell vetenskaplig havsforskning för utforskning av nya fiskevatten och nya arter, som genomförs av en ekonomisk aktör, en erkänd branschorganisation eller ett annat behörigt organ som förvaltningsmyndigheten utsetts för det ändamålet i partnerskap med ett vetenskapligt eller tekniskt organ.
Ändring 125
Artikel 40, punkt 2, led a
(a) under förhållanden som ligger nära de verkliga förhållandena inom produktionssektorn, testa den tekniska tillförlitligheten eller den ekonomiska bärkraften i en innovativ teknik, i syfte att inhämta och sedan sprida tekniska eller ekonomiska kunskaper om den testade tekniken,
a) under förhållanden som ligger nära de verkliga förhållandena inom produktionssektorn, testa den tekniska tillförlitligheten eller den ekonomiska bärkraften i en innovativ teknik, inbegripet den teknik som syftar till att förbättra fiskeredskapens selektivitet eller på annat sätt minska miljöeffekten av fisket eller energikonsumtionen av fiske, i syfte att inhämta och sedan sprida tekniska eller ekonomiska kunskaper om den testade tekniken,
Ändring 127
Artikel 40, punkt 2, led ba (nytt)
ba) omfatta program för att minska bifångst och andra miljöeffekter.
Ändring 126
Artikel 40, punkt 2a (ny)
2a. Provfiskeprojekten skall betraktas som stödberättigade pilotprojekt förutsatt att de är kopplade till målet att bevara fiskeresurserna och inbegriper en tillämpning av mer selektiva tekniker.
Ändring 128
Artikel 41, stycke 1
Fonden får stödja ändringar av fiskefartyg, som för en medlemsstats flagg, som görs av offentliga eller halvoffentliga organ enbart för att bedriva utbildnings- eller forskningsändamål inom fiskerinäringen.
Fonden får stödja nybyggnation eller ändringar av fiskefartyg, som för en medlemsstats flagg, som görs av offentliga eller halvoffentliga organ, eller andra utbildnings- eller forskningsorgan, även privata, utan vinstsyfte, som utses av förvaltningsmyndigheten, enbart för att bedriva utbildnings- eller forskningsändamål inom fiskerinäringen.
Ändring 129
Artikel 41, stycke 2
Fonden får stödja åtgärder för definitiv omställning av fiskefartyg till andra icke-kommersiella syften än yrkesfiske.
Fonden får stödja åtgärder för definitiv omställning av fiskefartyg till andra verksamheter än yrkesfiske.
Ändring 130
Artikel 41a (ny)
Artikel 41a
Kompletterande jämställdhetsåtgärder
1.  Fonden får stödja kompletterande åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och införlivandet av ett jämställdhetsperspektiv i företagens verksamhet.
2.  För att erhålla detta stöd måste projektens initiativtagare lägga fram en plan för införlivandet av ett jämställdhetsperspektiv i förvaltningen av företagsverksamheten, samt förbinda sig att införa och upprätthålla denna plan under en period på minst fem år (dessa stöd finansieras genom grupp 3 i bilaga II).
Ändring 131
Artikel 41b (ny)
Artikel 41b
Finansieringslösningar
Fonden kan inom ramen för de tak som fastställs i avdelning VI bidra till införandet av finansieringsinstrument för att anpassa fiskekapaciteten inom sektorn i unionens mindre gynnade regioner.
Ändring 132
Kapitel IV, rubrik
PRIORITERING 4: HÅLLBAR UTVECKLING I KUSTFISKEOMRÅDEN
PRIORITERING 4: HÅLLBAR UTVECKLING I FISKE- OCH VATTENBRUKSOMRÅDEN
Ändring 133
Artikel 42, punkt 1
1.  Fonden skall utöver övriga EU-stöd stödja hållbar utveckling och förbättring av livskvaliteten i de kustfiskeområden som berättigar till stöd som ett led i en övergripande strategi för att stödja genomförandet av målen i den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt med beaktande av de socioekonomiska konsekvenserna.
1.  Fonden skall utöver övriga EU-stöd stödja hållbar utveckling och förbättring av livskvaliteten i de fiskeområden som berättigar till stöd, särskilt i perifera kustområden, som ett led i en övergripande strategi för att stödja genomförandet av målen i den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt med beaktande av de socioekonomiska konsekvenserna.
Ändring 135
Artikel 42, punkt 3, stycke 2
Ett kustfiskeområden är i allmänhet mindre än en NUTS 3-region med en havs- eller sjökust eller en flodmynning som förknippas med fiske. Området skall vara någorlunda sammanhängande ur geografisk, oceanografisk, ekonomisk och social synvinkel.
Ett fiske- och vattenbruksområde är ett område med en havs- eller sjökust eller en flodmynning som förknippas med fiske eller vattenbruk. Området skall vara någorlunda sammanhängande ur geografisk, oceanografisk, ekonomisk och social synvinkel.
Ändring 136
Artikel 42, punkt 3, stycke 3
Området skall ha låg folktäthet, hög sysselsättningsgrad inom fiskerinäringen, fisket skall vara på tillbakagång och det får inte finnas någon kommun med mer än 100 000 invånare.
utgår
Ändring 137
Artikel 43, punkt 1, inledningen
1.  Stöd för hållbar utveckling i kustfiskeområden får beviljas för följande:
1.  Stöd för hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden får beviljas för följande:
Ändring 138
Artikel 43, punkt 1, led a
(a)  Omstrukturering och omledning av ekonomisk verksamhet, särskilt genom att främja grön turism, under förutsättning att dessa åtgärder inte ökar fiskeansträngningen.
a)  Omstrukturering och omledning av ekonomisk verksamhet, särskilt genom att främja fisketurismen, under förutsättning att dessa åtgärder inte ökar fiskeansträngningen.
Ändring 139
Artikel 43, punkt 1, led b
(b)  Diversifiering av verksamheten genom att främja flera olika typer av sysselsättning för människor som är yrkesverksamma inom fiskerinäringen, genom att skapa ytterligare arbetstillfällen eller ersättningssysselsättning utanför fiskerinäringen.
b)  Diversifiering av verksamheten genom att främja flera olika typer av sysselsättning för människor som är yrkesverksamma inom fiskerinäringen eller vattenbruket, genom att skapa ytterligare arbetstillfällen eller ersättningssysselsättning utanför fiskerinäringen.
Ändring 141
Artikel 43, punkt 1, led d
(d)  Stödja anläggningar avsedda för småskaligt fiske och främja turism.
d)  Stödja anläggningar avsedda för småskaligt fiske och främja fisketurism.
Ändring 142
Artikel 43, punkt 2
2.  Fonden får i andra hand, upp till högst 15 procent av det berörda prioriterade insatsområdet, finansiera åtgärder för att främja och förbättra yrkeskunskaper, omskolning och arbetsmarknadstillträdet, särskilt för kvinnor, under förutsättning att dessa åtgärder ingår som ett led i en strategi för hållbar utveckling i kustområden och att de har direkt anknytning till de åtgärder som beskrivs i första stycket.
2.  Fonden får som komplement, upp till högst 20 procent av det berörda prioriterade insatsområdet, finansiera åtgärder för att främja och förbättra yrkeskunskaper, omskolning och arbetsmarknadstillträdet, särskilt för kvinnor, under förutsättning att dessa åtgärder ingår som ett led i en strategi för hållbar utveckling i fiske och vattenbruksområden och att de har direkt anknytning till de åtgärder som beskrivs i första stycket.
Ändring 143
Artikel 43, punkt 3
3.  Stöd som ges enligt punkt 1 får inte användas för förnyelse eller modernisering av fiskefartyg.
utgår
Ändring 144
Artikel 43, punkt 4
4.  De stödmottagare som avses i punkterna a och b i första och andra stycket skall vara personer som antingen är yrkesverksamma inom fiskerinäringen eller har arbeten som är beroende av fiskerinäringen.
4.  De stödmottagare som avses i punkterna a och b i första och andra stycket skall vara personer som antingen är yrkesverksamma inom fiskeri- eller vattenbruksnäringen eller har arbeten som är beroende av fiskeri- eller vattenbruksnäringen.
Ändring 145
Artikel 43, punkt 5
5.  Om en åtgärd enligt denna artikel även berättigar till annat EU-stöd skall medlemsstaten vid utarbetandet av sitt program klart ange om åtgärden stöds av fonden eller av ett annat EU-stöd.
5.  Om en åtgärd enligt denna artikel även berättigar till annat EU-stöd skall medlemsstaten vid utarbetandet av sitt program klart ange om åtgärden stöds av fonden eller av ett annat EU-stöd samt beakta behovet av synergi mellan övriga fonder, såsom ERUF, i syfte att nå målen i grönboken om en maritim strategi.
Ändring 146
Artikel 43, punkt 5a (ny)
5a. Finansiellt stöd skall omfatta investeringar som görs ombord på fartygen för att förbättra säkerheten, arbetsförhållandena, hygienen och produktkvaliteten samt investeringar som görs för att öka selektiviteten.
Ändring 147
Artikel 44, rubrik
Deltagande i åtgärder för en hållbar utveckling i kustfiskeområden
Deltagande i åtgärder för en hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden
Ändring 148
Artikel 44, punkt 1
1.  Åtgärder till stöd för hållbar utveckling i kustfiskeområden skall genomföras inom ett visst territorium av en grupp lokala offentliga eller privata parter som bildats för det ändamålet, nedan kallad "kustaktionsgrupp" (KAG). Varje KAG-grupp som bildas enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning skall väljas ut öppet efter en offentlig inbjudan att lämna in förslag.
1.  Åtgärder till stöd för hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden skall genomföras inom ett visst territorium av lokala offentliga eller halvoffentliga organ eller av en grupp lokala offentliga eller privata parter som bildats för det ändamålet, nedan kallad "kustaktionsgrupp" (KAG). Varje KAG-grupp som bildas enligt den berörda medlemsstatens lagstiftning skall väljas ut öppet efter en offentlig inbjudan att lämna in förslag.
Ändring 149
Artikel 44, punkt 2
2.  Ett projekt som genomförs på initiativ av KAG-grupper skall vara till minst två tredjedelar av privat karaktär.
utgår
Ändring 150
Artikel 45, punkt 1, stycke 2, led ga (nytt)
ga)  Socioekonomiska undersökningar som behandlar återhämtningsåtgärdernas drastiska effekter och som är direkt relaterade till genomförandet av programmet.
Ändring 151
Artikel 54, punkt 4, led a
(a)  Mervärdeskatt.
a)  Mervärdeskatt som på något sätt är återbetalningsbar.
Ändring 152
Artikel 56, punkt 1, led ia (nytt)
ia)  Effektiva förfaranden för återvinning.
Ändring 153
Artikel 58, punkt 1, led ja (nytt)
ja) se till att allt EU-stöd som har betalats ut felaktigt till följd av upptäckta oegentligheter återkrävs, i tillämpliga fall jämte ränta, och att bokföra de belopp som skall återkrävas, och betala tillbaka återvunna belopp till kommissionen genom att dra av dem från nästa utgiftsdeklaration.
Ändring 154
Artikel 59, punkt 6
6.  Att se till att allt EU-stöd som har betalats ut felaktigt till följd av upptäckta oegentligheter återkrävs, eventuellt jämte ränta, och att bokföra de belopp som skall återkrävas, och i den mån det är möjligt betala tillbaka återvunna belopp till kommissionen genom att dra av dem från nästa utgiftsdeklaration.
utgår
Ändring 155
Artikel 65, punkt 4a (ny)
4a. Års- och slutrapporterna skall offentliggöras.
Ändring 156
Artikel 74
Mellanliggande betalningar och slutbetalningar skall beräknas genom att medfinansieringssatsen för varje prioritering tillämpas på de offentliga utgifter som attesterats för den prioriteringen på grundval av en utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten.
Mellanliggande betalningar och slutbetalningar skall beräknas genom att medfinansieringssatsen för varje prioritering tillämpas på de offentliga utgifter som attesterats för den åtgärden på grundval av en utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten. I annat fall skall de återbetalas på grundval av de utgifter som faktiskt har betalats och som attesterats av den attesterande myndigheten.
Ändring 157
Artikel 95, punkt 5
5.  Om belopp skall återkrävas till följd av en indragning enligt punkt 1, skall den myndighet eller det organ som är behörigt inleda återvinningen och underrätta den attesterande myndigheten och förvaltningsmyndigheten. Återvinningar skall rapporteras och redovisas.
5.  Om belopp skall återkrävas till följd av en indragning enligt punkt 1, skall förvaltningsmyndigheten omgående inleda återvinningen och underrätta den attesterande myndigheten och förvaltningsmyndigheten. Återvinningar skall rapporteras och redovisas i enlighet med bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen.
Ändring 158
Bilaga II, Grupp 2
Åtgärder för hållbar utveckling i kustfiskeområden (artikel 43), investeringar ombord på fiskefartyg (artikel 27), investeringar i vattenbruk (artikel 30), investeringar i beredning och saluföring av fiskeriprodukter (artikel 34), marknadsföring och utveckling av nya avsättningsmöjligheter (artikel 39).
Åtgärder för hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden (artikel 43), investeringar ombord på fiskefartyg (artikel 27), investeringar i vattenbruk (artikel 30), investeringar i beredning och saluföring av fiskeriprodukter (artikel 34), marknadsföring och utveckling av nya avsättningsmöjligheter (artikel 39), gemensamma åtgärder (artikel 36), nybyggnation (artikel 33), anläggningar i fiskehamnar (artikel 38), ändring och omställning av fiskefartyg (artikel 41).
Ändring 159
Bilaga II, Grupp 3, inledningen
• Inom ramen för planer för anpassning av fiskeansträngningen enligt artikel 23 a första strecksatsen:
• Inom ramen för planer för anpassning av fiskeansträngningen enligt artikel 23 a:
Ändring 160
Bilaga II, Grupp 3, strecksats 3a (ny)
  Jämställdhet (artikel 41a).
Ändring 161
Bilaga II, Grupp 3, avslutande del
• Åtgärder för småskaligt kustfiske enligt artikel 27a.3 och 27a.4:
• Åtgärder för småskaligt kustfiske enligt artikel 27a:

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy