Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0168(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0211/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0211/2005

Keskustelut :

PV 05/07/2005 - 17

Äänestykset :

PV 06/07/2005 - 4.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0284

Hyväksytyt tekstit
PDF 272kWORD 140k
Keskiviikko 6. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Sopimuksenulkoisia velvoitteita koskeva lainsäädäntö (Rooma II) ***I
P6_TA(2005)0284A6-0211/2005
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("Rooma II") (KOM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0427)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 61 artiklan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0338/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0211/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovellettavasta laista ("ROOMA II")
P6_TC1-COD(2003)0168

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen ylläpitämisen ja kehittämisen. Tätä varten yhteisön on toteutettava muun muassa toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli, siinä määrin kuin ne ovat tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, ja joiden tarkoituksena on lainvalintaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuuden edistäminen.

(2)  Amsterdamin sopimuksen asiaa koskevien määräysten tehokasta täytäntöönpanoa silmällä pitäen neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) hyväksyi 3 päivänä joulukuuta 1998 toimintasuunnitelman, jossa täsmennetään, että muihin kuin sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan oikeudellisen välineen laatiminen on yksi niistä toimenpiteistä, jotka olisi toteutettava kahden vuoden kuluessa Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta(3).

(3)  Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti(4), että oikeuden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen on yksi ensisijaisista toimista Euroopan oikeusalueen luomiseksi. Vastavuoroista tunnustamista koskevassa ohjelmassa(5) täsmennetään, että lainvalintasääntöjen yhdenmukaistamistoimet ovat liitännäistoimenpiteitä, jotka helpottavat tämän periaatteen toteuttamista.

(4)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää riita-asioiden ennustettavuuden, oikeusvarmuuden ja tuomioiden vapaan liikkuvuuden parantamista siten, että jäsenvaltioiden voimassa olevissa lainvalintasäännöissä määrätään sovellettavaksi samaa kansallista lakia riippumatta siitä, minkä maan tuomioistuimessa riita-asiaa koskeva kanne on nostettu.

(5)  Tämän asetuksen soveltamisala ja säännökset on vahvistettava siten, että voidaan varmistaa johdonmukaisuus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001(6) ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o .../... ("Rooma I") kanssa(7).

(6)  Yhteisön oikeuden johdonmukaisuuden varmistaminen edellyttää, että tämä asetus ei rajoita sellaisten säännösten soveltamista, jotka sisältyvät muuhun johdettuun oikeuteen kuin tähän asetukseen ja koskevat sovellettavaa lainsäädäntöä tai vaikuttavat siihen; näitä ovat muun muassa erityistapauksia koskevat lainvalintasäännöt, yhteisössä annetut kansainvälisesti pakottavat säännökset ja sisämarkkinoihin liittyvät oikeudelliset perusperiaatteet. Näin ollen tämän asetuksen olisi edistettävä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja erityisesti tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta.

(7)  Vain sellaisten yhdenmukaisten sääntöjen avulla, joita sovelletaan riippumatta siitä, mitä lakia niiden mukaan on sovellettava, voidaan välttää kilpailun vääristyminen yhteisön oikeussubjektien välillä.

(8)  Lainvalintasääntöjen on oltava mahdollisimman yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa, jotta oikeudellista epävarmuutta olisi mahdollisimman vähän. Oikeusvarmuuden tarpeen on kuitenkin aina oltava toissijaisessa asemassa verrattuna ehdottomaan tarpeeseen ratkaista yksittäistapaukset oikeudenmukaisesti, minkä vuoksi tuomioistuinten on voitava käyttää harkintavaltaa. Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon osapuolten aikomukset, mikäli nämä ovat nimenomaisesti valinneet oikeudenloukkausta koskeviin riita-asioihin sovellettavan lain tai tuomioistuin voi kohtuudella päätellä osapuolten valinnan.

(9)  Tämä asetuksen olisi parannettava tuomioistuinten päätösten ennakoitavuutta ja varmistettava kohtuullinen tasapaino vahingonkärsijän ja sen henkilön etujen välillä, jonka vastuuseen vedotaan. Siinä olisi myös vastattava osapuolten kohtuullisiin odotuksiin antamalla tuomioistuimille mahdollisuus selvittää johonkin tiettyyn riita-asiaan sovellettava laki tavalla, joka täyttää kansainvälisen kaupan ja liiketoimien vaatimukset valtioiden yhteisössä, jossa ei ole sisäisiä rajoja.

(10)  Tässä asetuksessa vahvistettavat lainvalintasäännöt kattavat myös objektiiviseen vastuuseen perustuvat velvoitteet, ja yhdenmukaisia läheisimmän liitynnän sääntöjä sovelletaan myös kykyyn vastata oikeudenloukkauksesta.

(11)  Tuotevastuun osalta lainvalintasäännön on vastattava tavoitteisiin, joita ovat pitkälle teknistyneeseen nykyaikaiseen yhteiskuntaan liittyvien riskien oikeudenmukainen jakaminen, kuluttajien terveyden suojeleminen, innovatiivisuuden kannustaminen, rehdin kilpailun varmistaminen ja kauppavaihdon helpottaminen. Vahingonkärsijän asuinpaikkaan perustuva lainvalinta ennakoitavuuslausekkeella täydennettynä olisi näiden tavoitteiden kannalta tasapainoinen ratkaisu.

(12)  Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita soveltamasta omia lehdistönvapautta ja tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta koskevia perustuslaillisia säännöksiään. Valtioksi, johon vahingon merkittävin tekijä tai merkittävimmät tekijät liittyvät tai uhkaavat liittyä, on katsottava valtio, johon julkaisu tai lähetys pääasiassa on suunnattu, tai jos se ei ole ilmeistä, valtio, jossa toimituksellinen valvonta suoritetaan, ja olisi sovellettava sen valtion lakia. Sen valtion määrittäminen, johon julkaisu tai lähetys on suunnattu, perustuu julkaisun tai lähetyksen kieleen taikka myynnin tai yleisön laajuuteen tietyssä valtiossa kokonaismyyntiin tai yleisön kokonaismäärään suhteutettuna, tai mainittujen tekijöiden yhdistelmään. Samaa lähestymistapaa olisi sovellettava myös Internetissä tai muissa sähköisissä verkoissa tehtävään julkaisutoimintaan.

(13)  Koska tiedotusmaailma toimii yhä suuremmassa määrin mantereen laajuisesti, henkilöön liittyvän lainsäädännön eri muodot ja aikojen kuluessa syntyneet lehdistön perinteet Euroopan unionissa aiheuttavat sen, että tarvitaan yhdenmukaisia ehtoja ja riitojenratkaisunormeja. Juuri lehdistönvapauden suojelun arvoisen luonteen ja lehdistön julkisen tehtävän vuoksi henkilöön liittyvien oikeuksien yhteydessä etusijalle olisi asetettava vastuullisesti toimivat tiedotusvälineet, jotka ovat valmiita itsenäisesti perustamaan itseään velvoittavan "Euroopan mediasäännöstön" ja/tai "Euroopan medianeuvoston", joka voi antaa ratkaisutapoja koskevia suuntaviivoja myös tuomioistuimia varten. Komissiota kehotetaan tukemaan tällaista prosessia.

(14)  Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen osalta olisi vahvistettava yleisesti tunnustettu "lex loci protectionis" -periaate. Tässä asetuksessa ilmaisu 'teollis- ja tekijänoikeudet' olisi ymmärrettävä siten, että se tarkoittaa tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, tietokantojen suojaa koskevia erityisoikeuksia ja teollisoikeuksia.

(15)  Olisi luotava erityissäännöt sellaisia tilanteita varten, joissa korvausvelvollisuus johtuu esimerkiksi perusteettomasta edusta tai asiainhuollosta.

(16)  Osapuolten tahdonautonomian takaamiseksi niiden on saatava valita sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovellettava laki. Heikompia osapuolia on syytä suojata asettamalla tälle lainvalinnalle tiettyjä ehtoja.

(17)  Yleiseen etuun liittyvien näkökohtien vuoksi jäsenvaltioiden tuomioistuimet voivat poikkeustapauksissa soveltaa oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvää poikkeusta ja kansainvälisesti pakottavia säännöksiä.

(18)  Osapuolten kohtuullisen tasapainon varmistaminen edellyttää, että otetaan huomioon, siinä määrin kuin tämä on asianmukaista, siinä maassa voimassa olevat yleistä turvallisuutta koskevat säännöt, jossa vahingon aiheuttanut teko on tehty, myös silloin kun sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan toisen maan lakia. Tätä ei tulisi soveltaa henkilöön liittyvien oikeuksien loukkaamiseen tai vilpilliseen kilpailuun.

(19)  Odotettavissa olevista tai käynnissä olevista työtaistelutoimenpiteistä johtuviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin olisi sovellettava sen valtion lakia, jossa toimenpiteisiin on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

(20)  Sen varmistamiseksi, että osapuolet ja tuomioistuin ottavat asianmukaisesti huomioon kysymyksen sovellettavasta laista, osapuolet olisi velvoitettava ilmoittamaan tuomioistuimelle kannekirjelmässä ja vastineessa lain tai lait, joita heidän mukaansa on sovellettava asiaan tai sen osaan.

(21)  Koska jäsenvaltioiden on noudatettava tekemiään kansainvälisiä sitoumuksia, asetus ei vaikuta erityisiä oikeudenaloja koskeviin yleissopimuksiin, joissa jäsenvaltiot ovat osapuolina. Asiaa koskevien voimassa olevien sääntöjen luettavuuden parantamiseksi komissio julkaisee jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon näistä yleissopimuksista.

(22)  Koska suunnitellun toiminnan tavoitetta, joka on tuomioistuinten päätösten ennakoitavuuden parantaminen, mikä edellyttää pakottavaan ja sellaisenaan sovellettavaan yhteisön säädökseen perustuvia todella yhdenmukaisia sääntöjä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, koska ne eivät voi säätää yhteisön tasolla yhdenmukaisia sääntöjä, vaan se voidaan suunnitellun toiminnan vaikutukset koko yhteisön tasolla huomioon ottaen saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Samassa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa, joka vahvistaa oikeusvarmuutta mutta ei kuitenkaan edellytä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön aineellisten sääntöjen yhdenmukaistamista, ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

23)   [Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen. / Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä sitä sovelleta näihin jäsenvaltioihin.]

(24)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä sitä sovelleta tähän jäsenvaltioon,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Soveltamisala

1 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin lainvalintaan johtavissa tilanteissa siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tässä asetuksessa perusteettomasta edusta tai asiainhuollosta johtuvia velvoitteita pidetään sopimuksenulkoisina velvoitteina.

Asetusta ei sovelleta vero- tai tulliasioihin eikä hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä myöskään viranomaisten vastuuseen tehtäviensä yhteydessä toteuttamistaan toimista tai niiden laiminlyönneistä.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta:

   a) perhesuhteista tai muista vastaavanlaisista suhteista, elatusvelvollisuus mukaan luettuna, johtuviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin;
   b) aviovarallisuussuhteista, tällaisiin suhteisiin sovellettavan lainsäädännön mukaisista avioliittoa vastaavista varallisuussuhteista ja perintöoikeudesta johtuviin tai mahdollisesti aiheutuviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin;
   c) vekseleistä, sekeistä, juoksevista velkakirjoista ja muista siirtokelpoisista arvopapereista johtuviin velvoitteisiin, siltä osin kuin kyseisiin muihin arvopapereihin liittyvät velvoitteet johtuvat niiden siirtokelpoisuudesta;
   d) osakkaiden ja toimihenkilöiden yhtiön, yhdistyksen tai oikeushenkilön velvoitteista kantamasta henkilökohtaisesta vastuusta johtuviin tai mahdollisesti aiheutuviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin eikä lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien yhtiön tilintarkastajien tai sen osakkaiden henkilökohtaiseen vastuuseen;
   e) vapaaehtoisesti perustetun trustin perustajien, trustee'iden ja trustin edunsaajien välisiin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin;
   f) ydinvahingosta johtuviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin;
   g) todisteluun ja menettelyyn sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 ja 19 artiklan määräyksiä;
   h) vastuuseen julkisten viranomaisten toimista, julkisesti nimitettyjen viranhaltijoiden vastuu mukaan lukien.

3.  Tämä asetus ei vaikuta sellaisten Euroopan yhteisöjen toimielinten antamien säädösten soveltamiseen tai antamiseen:

   a) joilla säännellään lainvalintaa sopimuksenulkoisia velvoitteita erityisillä oikeudenaloilla koskevissa asioissa; tai
   b) joissa asetetaan sääntöjä, joita sovelletaan riippumatta kansallisesta laista, jota on tämän asetuksen nojalla sovellettava asianomaiseen sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen; tai
   c) jotka ovat ristiriidassa oikeuspaikan lain tai tämän asetuksen mukaisesti määräytyvän lain säännöksen tai säännösten soveltamisen kanssa; tai
   d) joissa annetaan säännöksiä, joiden tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, siltä osin kuin niitä ei voida soveltaa kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaisesti määräytyvän lain kanssa.

4.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan 'jäsenvaltiolla' kaikkia jäsenvaltioita, [Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia ja] Tanskaa lukuun ottamatta.

2 artikla

Universaaliperiaate

Tämän asetuksen mukaisesti määräytyvää lakia sovelletaan myös silloin, kun se on muun kuin jäsenvaltion laki.

II luku

Yhdenmukaiset säännöt

1 JAKSO

VAHINGON AIHEUTTANEESTA TEOSTA JOHTUVIIN SOPIMUKSENULKOISIIN VELVOITTEISIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

3 artikla

Valinnanvapaus

1.  Osapuolet voivat keskinäisen riitatilanteensa syntymisen jälkeen tehtävällä sopimuksella tai tapauksissa, joissa tasavertaisissa neuvotteluasemissa olevien toisistaan riippumattomien osapuolten välillä on olemassa kaupallinen suhde, ennen riita-asian syntymistä vapaasti tehdyllä sopimuksella sopia siitä, mitä lakia sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan. Lakiviittauksen on oltava nimenomainen tai sen on käytävä selvästi ilmi tapaukseen liittyvistä olosuhteista. Lakiviittaus ei saa heikentää kolmansien osapuolten oikeuksia eikä velvollisuuksia, eikä se rajoita 14 artiklassa tarkoitettujen pakottavien säännösten soveltamista.

2.  Osapuolten suorittama lainvalinta ei saa johtaa siihen, että työsopimuksen osapuolena oleva työntekijä menettäisi niissä pakottavissa säännöksissä hänelle annetun suojan, joita sovellettaisiin

   a) valtiossa, jossa hän tavallisesti työskentelee sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi; tai
   b) valtiossa, joka on ottanut hänet työhön, jos hän ei tavallisesti työskentele yhdessä tietyssä valtiossa; tai
   c) valtiossa, johon työsopimus liittyy läheisimmin.

3.  Jos kaikki muut oikeudenmenetyksen tai vahingon tapahtumahetkellä tilanteen osatekijät sijaistevat yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, osapuolten suorittama lainvalinta ei rajoita yhteisön oikeuden säännösten soveltamista.

4 artikla

Yleissääntö

1.  Ellei tässä asetuksessa muuta säädetä, oikeudenloukkauksen aiheuttaneesta teosta johtuvaan sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan 3 artiklassa tarkoitetun sopimuksen puuttuessa sen valtion lakia, jossa vahinko sattuu tai uhkaa sattua, riippumatta siitä, missä vahingon aiheuttanut tilanne on tapahtunut, ja siitä, missä valtiossa tai valtioissa vahingon välilliset seuraukset ilmenevät.

2.  Liikenneonnettomuudesta aiheutuvien henkilövahinkojen tapauksessa ja moottoriajoneuvojen liikennevakuutusdirektiiviä silmällä pitäen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, ja vastuussa olevan kuljettajan vakuutusyhtiön olisi vahingonkorvausvaatimusten tyypin määrittelyä ja korvauksen määrän laskemista varten sovellettava yksittäisen uhrin tavanomaisen asuinpaikan sääntöjä, paitsi jos tämä olisi uhrin kannalta kohtuutonta.

Vastuun osalta sovellettava laki on onnettomuuden tapahtumispaikan laki.

3.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos kaikista asiaan liittyvistä seikoista ilmenee, että sopimuksenulkoinen velvoite liittyy selvästi läheisemmin johonkin toiseen valtioon, sovelletaan poikkeuksellisesti kyseisen toisen valtion lakia.

Tekijöihin, jotka voidaan ottaa huomioon seikkoina, jotka liittävät sopimuksenulkoisen velvoitteen selvästi johonkin toiseen valtioon, sisältyvät seuraavat:

   a) velvoitteiden jakautumisen ja oikeustoimikelpoisuuden osalta se, että henkilöllä tai henkilöillä, jonka tai joiden vastuuseen vedotaan, ja vahingonkärsijällä tai -kärsijöillä on tavanomainen asuinpaikka samassa valtiossa tai näiden henkilöiden asuinvaltioiden asiaa koskevat lait ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset;
   b) osapuolten välinen olemassa oleva oikeussuhde tai tosiasiallinen suhde, esimerkiksi sopimus, joka liittyy läheisesti kyseiseen sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen;
   c) tuloksen varmuuden, ennustettavuuden ja yhdenmukaisuuden tarve;
   d) luottamuksensuoja;
   e) sovellettavan ulkomaisen lain perustana olevat menettelytavat ja kyseisen lain soveltamisen seuraukset.

4.  Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, arvioi tarvittaessa kunkin riidan kohteena olevan asian osalta erikseen, mitä lakia on sovellettava.

2 JAKSO

TIETTYIHIN OIKEUDENLOUKKAUKSIIN JA SOPIMUKSENULKOISIIN VELVOITTEISIIN SOVELLETTAVAT ERITYISSÄÄNNÖT

5 artikla

Yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkaaminen

1.  Yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkauksesta johtuvaan sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan sen valtion lakia, johon vahingon merkittävin tekijä tai merkittävimmät tekijät liittyvät tai uhkaavat liittyä.

Jos rikkomus johtuu painotuotteen julkaisemisesta tai lähetyksestä, valtioksi, johon vahingon merkittävin tekijä tai merkittävimmät tekijät liittyvät tai uhkaavat liittyä, on katsottava valtio, johon julkaisu tai lähetys pääasiassa on suunnattu, tai jos se ei ole ilmeistä, valtio, jossa toimituksellinen valvonta suoritetaan, ja on sovellettava sen valtion lakia. Sen valtion määrittäminen, johon julkaisu tai lähetys suunnataan, perustuu julkaisun tai lähetyksen kieleen taikka myynnin tai yleisön laajuuteen tietyssä valtiossa kokonaismyyntiin tai yleisön kokonaismäärään suhteutettuna, tai mainittujen tekijöiden yhdistelmään.

Tätä säännöstä on sovellettava soveltuvin osin myös Internetissä tai muissa sähköisissä verkoissa tehtävään julkaisutoimintaan.

2.  Vastineoikeuteen tai muihin vastaaviin toimiin ja kaikkiin ennalta ehkäiseviin toimiin tai kieltokanteisiin, joita kohdistetaan lehden kustantajaan tai yleisradiotoiminnan harjoittajaan julkaisun tai lähetyksen sisällön perusteella, sovelletaan sen valtion lakia, jossa on lehden kustantajan tai yleisradiotoiminnan harjoittajan asuinpaikka.

3.  Edellä 2 kohtaa sovelletaan myös henkilötietojen käsittelystä johtuvaan yksityisyyden tai henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien loukkaukseen.

6 artikla

Työtaistelutoimet

Odotettavissa olevista tai käynnissä olevista työtaistelutoimista johtuviin sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin sovelletaan sen valtion lakia, jossa toimiin on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä.

7 artikla

Liikenneonnettomuudet

1.  Kunnes annetaan yksityiskohtaista yhteisön lainsäädäntöä liikenneonnettomuuksiin sovellettavasta laista, jäsenvaltioiden on joko sovellettava tässä asetuksessa säädettyjä yleissääntöjä, ellei 15 artiklasta muuta johdu, tai tieliikenneonnettomuuksiin sovellettavasta laista 4 päivänä toukokuuta 1971 tehtyä Haagin yleissopimusta.

2.  Tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, olisi sovellettava liikenneonnettomuuksista aiheutuviin henkilövahinkoihin yksittäisen vahingonkärsijän asuinpaikassa vahingonkorvauksen suuruuden määrittämiseen sovellettavia sääntöjä, paitsi jos tämä on kohtuutonta.

8 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen

1.  Teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvaan sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa suojaa vaaditaan.

2.  Yhteisön tasolla käyttöön otetun yhtenäisen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvaan sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan asiaa koskevaa yhteisön asetusta. Kysymyksiin, joista tässä asetuksessa ei säädetä erikseen, sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, jossa oikeudenloukkaus on tapahtunut.

9 artikla

Perusteeton etu

1.  Jos perusteettomasta edusta johtuva sopimuksenulkoinen velvoite liittyy osapuolten väliseen olemassa olevaan suhteeseen, esimerkiksi sopimukseen, joka liittyy läheisesti kyseiseen sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen, sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan samaa lakia kuin kyseiseen suhteeseen.

2.  Kun sovellettavaa lakia ei voida määrittää 1 kohdan perusteella ja kun osapuolten tavanomainen asuinpaikka on perusteettoman edun syntyhetkellä samassa valtiossa, sovelletaan kyseisen valtion lakia.

3.  Kun sovellettavaa lakia ei voida määrittää 1 ja 2 kohdan perusteella, sovelletaan sen valtion lakia, jossa perusteettoman edun aiheuttanut tilanne on pääosin tapahtunut, riippumatta siitä, missä valtiossa perusteeton etu on saatu.

4.  Jos kaikista asiaan liittyvistä seikoista ilmenee, että perusteettomasta edusta johtuva sopimuksenulkoinen velvoite liittyy selvästi läheisemmin johonkin toiseen kuin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun valtioon, sovelletaan kyseisen toisen valtion lakia.

10 artikla

Asiainhuolto

1.  Jos asiainhuollosta johtuva sopimuksenulkoinen velvoite liittyy osapuolten väliseen olemassa olevaan suhteeseen, esimerkiksi sopimukseen, joka liittyy läheisesti kyseiseen sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen, sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovelletaan samaa lakia kuin kyseiseen suhteeseen.

2.  Kun sovellettavaa lakia ei voida määrittää 1 kohdan perusteella ja kun osapuolten tavanomainen asuinpaikka on vahingon tai oikeudenmenetyksen aiheuttaneen tilanteen tapahtumahetkellä samassa valtiossa, sovelletaan kyseisen valtion lakia.

3.  Kun sovellettavaa lakia ei voida määrittää 1 ja 2 kohdan perusteella, sovelletaan sen valtion lakia, jossa teko on tapahtunut.

4.  Jos kaikista asiaan liittyvistä seikoista ilmenee, että asiainhuollosta johtuva sopimuksenulkoinen velvoite liittyy selvästi läheisemmin johonkin toiseen kuin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun valtioon, sovelletaan kyseisen toisen valtion lakia.

3 JAKSO

VAHINGON AIHEUTTANEESTA TEOSTA JA MUUSTA KUIN VAHINGON AIHEUTTANEESTA TEOSTA JOHTUVIIN SOPIMUKSENULKOISIIN VELVOITTEISIIN SOVELLETTAVAT YHTEISET SÄÄNNÖT

11 artikla

Sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovellettavan lain soveltamisala

Tämän asetuksen 3–10 artiklan nojalla sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovellettavan lain mukaisesti määräytyvät:

   a) vastuun peruste ja laajuus, sekä niiden henkilöiden määrittäminen, joiden teot ovat synnyttäneet vastuun;
   b) vastuusta vapautumisen perusteet sekä vastuun rajoittaminen ja jakautuminen;
   c) vahinkojen olemassaolo, luonne ja arviointi tai vaadittu hyvitys;
   d) toimenpiteet, jotka tuomioistuin voi toteuttaa siihen sovellettavien lainkäyttöä koskevien lakien mukaisten valtuuksien rajoissa estääkseen tai lopettaakseen vahingon aiheutumisen tai varmistaakseen, että vahinko korvataan;
   e) vahingon arviointi siltä osin kuin siitä säädetään laissa;
   f) korvausoikeuden siirrettävyys;
   g) henkilöt, joilla on oikeus korvaukseen henkilökohtaisesti kärsimästään vahingosta;
   h) vastuu muiden teoista;
   i) erilaiset velvoitteiden raukeamisen muodot sekä vanhentumiset ja määräajan päättymiseen perustuvat oikeudenmenetykset, mukaan luettuna vanhentumisen alkaminen, keskeyttäminen ja pysähtyminen.

Ellei tässä asetuksessa tai voimassa olevassa lainvalintaa koskevassa sopimuksessa toisin määrätä, tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, on sovellettava vahingonkorvauksen suuruuden määrittämiseen oman valtionsa kansallisia sääntöjä, paitsi jos asiaan liittyvien seikkojen perusteella on aihetta soveltaa jonkin toisen valtion sääntöjä.

12 artikla

Sovellettavaa lakia koskevat väitteet

Oikeussubjektin, joka esittää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan vaatimuksen tai vastavaatimuksen kansallisessa tuomioistuimessa, on ilmoitettava tuomioistuimelle ja kaikille muille osapuolille kannekirjelmässä tai vastaavassa oikeudenkäynnin aloittavassa asiakirjassa laki tai lait, joita asianosaisen mukaan on sovellettava vaatimukseen tai sen osaan.

13 artikla

Ulkomaisen lain sisällön määrittäminen

1.  Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, varmistautuu viran puolesta ulkomaisen lain sisällöstä. Tämä saattaa edellyttää osapuolten yhteistyötä.

2.  Jos ulkomaisen lain sisällöstä on mahdotonta varmistautua, sovelletaan tuomioistuimen, jossa asia on vireillä, lakia, mikäli osapuolet tähän suostuvat.

14 artikla

Kansainvälisesti pakottavat säännökset

1.  Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita niiden oikeuspaikan lain pakottavien säännösten soveltamista, joita sovelletaan riippumatta sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin muutoin sovellettavasta laista.

2.  Kun tämän asetuksen nojalla sovelletaan tietyn valtion lakia, muun tilanteeseen läheisesti liittyvän valtion lain pakottavilla säännöksillä voi olla oikeusvaikutuksia, jos ja siinä laajuudessa kuin niitä on kyseisen valtion lain mukaan sovellettava sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen muutoin sovellettavasta laista riippumatta. Harkittaessa sitä, onko tällaisilla pakottavilla säännöksillä oikeusvaikutuksia, on otettava huomioon säännösten luonne ja tarkoitus sekä niiden soveltamisen tai soveltamatta jättämisen seuraukset.

15 artikla

Yleiset turvallisuussäännöt

Sovellettavasta laista riippumatta vastuuta määritettäessä on otettava tosiasiana huomioon vahingon aiheuttaneen teon tapahtumahetkellä kyseisessä maassa voimassa olleet yleistä turvallisuutta koskevat säännöt, siinä määrin kuin se on asianmukaista.

16 artikla

Suoraan vastuuvakuutuksen antajaa vastaan nostetut kanteet

Vahingonkärsijän oikeus nostaa kanne suoraan vastuuvakuutuksen antajaa vastaan määräytyy sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovellettavan lain nojalla, paitsi jos vahingonkärsijä esittää vaatimuksensa vakuutussopimukseen sovellettavan lain nojalla, siltä osin kuin tämä mahdollisuus sisältyy johonkin näistä laeista.

17 artikla

Saatavan siirtyminen ja useampi kuin yksi vahingonaiheuttaja

1.  Jos henkilöllä (velkoja) on sopimuksenulkoisen velvoitteen nojalla saatava toiselta (velallinen) ja jos kolmas on velvollinen suorittamaan tai on suorittanut saatavan velkojalle, tähän kolmannen velvoitteeseen sovellettavan lain perusteella määräytyy, voiko kolmas täysin tai osittain käyttää niitä oikeuksia, jotka velkojalla oli velallista vastaan näiden välisiin suhteisiin sovellettavan lain mukaan.

2.  Samaa sääntöä sovelletaan, jos sama velvoite sitoo useita ja joku heistä on suorittanut saatavan velkojalle.

18 artikla

Muoto

Sopimuksenulkoista velvoitetta koskeva yksipuolinen oikeustoimi on muodoltaan pätevä, jos se täyttää sen valtion lain mukaiset muotomääräykset, jota sovelletaan kyseiseen sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen, tai sen valtion lain mukaiset muotomääräykset, jossa oikeustoimi on tehty.

19 artikla

Todistelu

1.  Tämän asetuksen nojalla sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen sovellettavaa lakia sovelletaan siltä osin kuin siihen sisältyy sopimuksenulkoisia velvoitteita koskevia oikeudellisia oletuksia tai säännöksiä todistustaakan jakautumisesta.

2.  Oikeustoimen toteennäyttämiseksi voidaan käyttää kaikkia tuomioistuinvaltion lain mukaan sallittuja todistuskeinoja tai sellaisen 18 artiklassa tarkoitetun lain mukaan sallittuja todistuskeinoja, jonka mukaan sopimus on muodoltaan pätevä, edellyttäen, että todistuskeinon käyttäminen on mahdollista asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa.

3.  Sen estämättä, mitä 12 ja 13 artiklassa sekä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta todisteluun ja menettelyyn.

III luku

Muut säännökset

20 artikla

Rinnastaminen valtion alueeseen

Tämän asetuksen soveltamista varten rinnastetaan valtion alueeseen:

   a) laitteistot ja laitteet, joiden avulla tutkitaan ja hyödynnetään luonnonvaroja, jotka sijaitsevat kyseisen valtion aluevesien ulkopuolisessa merenpohjassa tai sen ala- tai yläpuolella, siinä laajuudessa kuin kyseisellä valtiolla on kansainvälisen oikeuden nojalla toimivalta harjoittaa siellä suvereeneja oikeuksiaan luonnonvarojen tutkimista ja hyödyntämistä varten;
   b) aavalla merellä oleva alus, joka on rekisteröity kyseisessä valtiossa tai sen nimissä tai jolla on kyseisen valtion antama tai sen nimissä annettu rekisteröintitodistus tai muu vastaava asiakirja tai joka tällaisen rekisteröinnin tai rekisteröintitodistuksen tai muun vastaavan asiakirjan puuttuessa kuuluu kyseisen jäsenvaltion kansalaiselle;
   c) ilmatilassa oleva ilma-alus, joka on rekisteröity kyseisessä valtiossa tai sen nimissä tai joka on kirjattu kyseisen valtion kansallisuusrekisteriin, tai joka rekisteröinnin tai kirjaamisen puuttuessa kuuluu kyseisen valtion kansalaiselle.

21 artikla

Rinnastaminen asuinpaikkaan

1.  Yhtiön, yhdistyksen tai oikeushenkilön vakinaisena asuinpaikkana pidetään sen pääasiallista toimipaikkaa. Kun velvoitteen aiheuttava teko on tehty tai vahinko on aiheutunut jonkin sivukonttorin tai asioimiston tai muun toimipaikan toiminnan yhteydessä, vakinainen asuinpaikka määräytyy kuitenkin tämän toimipaikan mukaan.

2.  Kun vahinkoon johtanut tilanne tai vahinko on aiheutunut luonnollisen henkilön harjoittaman ammattitoiminnan yhteydessä, tavanomainen asuinpaikka määräytyy sen paikan mukaan, jossa ammattitoimintaa tosiasiallisesti harjoitetaan. Kun ammattitoimintaa harjoitetaan eri paikkakunnilla kiertäen tai kotona, tavanomainen asuinpaikka määräytyy luonnollisen henkilön virallisen asuinkunnan mukaan.

3.  Edellä 5 artiklan 2 kohdan soveltamista varten vakinaisena asuinpaikkana pidetään paikkaa, johon yleisradiotoiminnan harjoittaja on sijoittautunut direktiivissä 89/552/ETY(8) tarkoitetussa merkityksessä.

22 artikla

Takaisin- ja edelleenviittauksen poissulkeminen

Kun tämän asetuksen nojalla on sovellettava tietyn valtion lakia, sovelletaan kyseisessä valtiossa voimassa olevia oikeussääntöjä kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjä lukuun ottamatta.

23 artikla

Valtion eri alueiden oikeussäännöt

1.  Jos valtioon kuuluu useita alueita, joilla on omat sopimuksenulkoisia velvoitteita koskevat oikeussääntönsä, tämän asetuksen nojalla sovellettavaa lakia määrättäessä kukin alue rinnastetaan valtioon.

2.  Valtio, johon kuuluvilla alueilla on omat sopimuksenulkoisia velvoitteita koskevat oikeussääntönsä, ei ole velvollinen soveltamaan tätä asetusta, jos lainvalinta koskee yksinomaan siihen kuuluvien alueiden oikeussääntöjä.

24 artikla

Oikeuspaikan oikeusjärjestyksen perusteet

1.  Tämän asetuksen mukaan määrätyn lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ainoastaan, jos sen soveltaminen on selvästi vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).

2.  Tämän asetuksen mukaan määrätyn lain säännöstä voidaan olla soveltamatta ja/tai tuomioistuinvaltion lakia soveltaa erityisesti, jos soveltaminen loukkaisi Euroopan neuvoston yleissopimuksessa, kansallisen perustuslain säännöksissä tai kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa taattuja perusoikeuksia tai vapauksia.

3.  Lisäksi sellaisen tämän asetuksen mukaisesti määräytyvän lain säännöksen soveltamisen, joka johtaisi muihin kuin korvauksen luonteisiin vahingonkorvauksiin, esimerkiksi varoittaviin tai rankaiseviin toimenpiteisiin, voidaan katsoa olevan vastoin tuomioistuinvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public).

4.  Kun tämän asetuksen nojalla sovelletaan jonkin jäsenvaltion lakia, oikeusjärjestystä koskevan poikkeuksen soveltaminen voidaan toteuttaa vain toisen osapuolen pyynnöstä.

25 artikla

Suhde kansainvälisiin yleissopimuksiin

1.  Tämä asetus ei vaikuta sellaisten valtiosopimusten soveltamiseen, joiden osapuolia jäsenvaltiot asetuksen hyväksymishetkellä ovat ja jotka sääntelevät sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin liittyvää lainvalintaa erityisillä oikeudenaloilla.

2.  Tämän asetuksen säännökset ovat ensisijaisia kahden tai useamman jäsenvaltion välillä tehtyihin kansainvälisiin yleissopimuksiin nähden, liitteessä 1 lueteltuja yleissopimuksia lukuun ottamatta.

3.  Siinä tapauksessa, että kaikki vahingon tai oikeudenmenetyksen aiheutumishetkellä tilanteeseen vaikuttavat tekijät liittyvät johonkin yhteen tai useampaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioon, tämän asetuksen säännökset ovat ensisijaisia tieliikenneonnettomuuksiin sovellettavasta laista 4 päivänä toukokuuta 1971 tehtyyn Haagin yleissopimukseen nähden.

IV luku

Loppusäännökset

26 artikla

Luettelo 25 artiklassa tarkoitetuista yleissopimuksista

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään ... luettelo 25 artiklassa tarkoitetuista yleissopimuksista. Tämän päivämäärän jälkeen jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne irtisanoutuvat näistä yleissopimuksista.

2.  Komissio julkaisee luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista yleissopimuksista Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään kuusi kuukautta täydellisen luettelon vastaanottamisen jälkeen.

27 artikla

Tarkistaminen

Komissio antaa viimeistään ...(9) Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 1 ja 2 alakohdan mukaisen kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja tekee tarvittaessa uusia ehdotuksia sen mukauttamiseksi.

1.  Kertomusta laatiessaan komissio kiinnittää erityistä huomiota sen vaikutuksiin, miten ulkomaiseen lakiin suhtaudutaan eri oikeusjärjestyksissä, sekä vahingonkorvauksiin, mukaan lukien varoittavien tai rankaisevien vahingonkorvausten mahdollisuus tietyissä oikeusjärjestyksissä.

2.  Komissio harkitsee myös, olisiko sen ehdotettava erityisesti liikenneonnettomuuksiin sovellettavaa lakia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Kertomus sisältää analyyttisen tutkimuksen siitä, missä laajuudessa jäsenvaltioiden tuomioistuimet käytännössä soveltavat ulkomaista lakia, sekä suosituksia ulkomaisen lain soveltamista koskevan yhteisen lähestymistavan suotavuudesta.

3.  Koska tiedotusmaailma toimii yhä suuremmassa määrin mantereen laajuisesti, henkilöön liittyvien oikeuksien erilaiset ilmenemismuodot ja aikojen kuluessa syntyneet lehdistön perinteet Euroopan unionissa aiheuttavat sen, että tarvitaan yhdenmukaisia ehtoja ja riitojenratkaisunormeja. Juuri lehdistönvapauden suojelun arvoisen luonteen ja lehdistön julkisen tehtävän vuoksi henkilöön liittyvien oikeuksien yhteydessä etusijalle olisi asetettava vastuullisesti toimivat tiedotusvälineet, jotka ovat valmiita itsenäisesti perustamaan itseään velvoittavan "Euroopan mediasäännöstön "ja/tai "Euroopan medianeuvoston", joka voi antaa ratkaisutapoja koskevia suuntaviivoja myös tuomioistuimia varten. Komissiota kehotetaan tutkimaan mahdollisuuksia tukea tällaista prosessia ja esittämään kertomuksessaan suosituksia siitä, missä muodossa lisätoimet ovat suositeltavia.

28 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan ....

Tätä asetusta sovelletaan sopimuksenulkoisiin velvoitteisiin, jotka johtuvat asetuksen voimaantulon jälkeen ilmenneistä tosiseikoista.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 241, 28.9.2004, s. 1.
(2) Euroopan parlamentin kanta 6. heinäkuuta 2005.
(3) Neuvoston ja komission toimintasuunnitelma parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta (EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1).
(4) Puheenjohtajan päätelmät, 16.10.1999, 28–39 kohta.
(5) EYVL C 12, 15.1.2001, s. 1.
(6) EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2245/2004 (EUVL L 381, 28.12.2004, s. 10).
(7) EYVL L ....
(8) Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/552/ETY (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).
(9)* Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö