Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2080(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0223/2005

Předložené texty :

A6-0223/2005

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2005 - 4.14

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0286

Přijaté texty
PDF 215kWORD 51k
Středa, 6. července 2005 - Štrasburk
Dohodovací řízení (rozpočet 2006)
P6_TA(2005)0286A6-0223/2005

Usnesení Evropského parlamentu o mandátu pro dohodovací řízení týkající se rozpočtu na rok 2006 před prvním čtením v Radě (2005/2080(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2005 o rozpočtu na rok 2006: Výroční zpráva Komise o politické strategii (APS)(2),

-   s ohledem na předběžný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2006,

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0223/2005),

1.   je plně odhodlán splnit klíčové cíle pro rok 2006, jak jsou stanoveny v jeho usnesení o výroční zprávě o politické strategii; zároveň zdůrazňuje úkol dovést k úspěšnému závěru závazky přijaté v průběhu současného finančního výhledu a během dohodovacího řízení v listopadu 2004;

2.   připomíná, že maximální částka, která by mohla být financována pomocí nástroje pružnosti v roce 2006, dosahuje 320 milionů EUR a nezahrnuje možné další využití tohoto nástroje v roce 2005;

3.   zdůrazňuje, že pro rozpočet 2006 je nezbytná realistická úroveň plateb; je toho názoru, že velmi skromný návrh Komise představující 1,02 % hrubého národního důchodu (HND) – o 1,19 miliardy EUR méně než 1,03 % HND navrhovaných v PNR na rok 2005 – se musí poměřovat vůči skutečným potřebám a schopnosti plnění rozpočtu; poukazuje na to, že návrh Komise je mnohem nižší než 1,08% strop současného finančního výhledu;

4.   bere na vědomí sdělení Komise během trialogu dne 5. dubna 2005, že před začleněním těchto částek do návrhu rozpočtu Rady je nezbytná dohoda mezi Radou a Parlamentem o přesunu prostředků z podokruhu 1a do podokruhu 1b; je ochoten umožnit tento krok formální revizí podstropů v souladu s postupy stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 6. května 1999;

5.   domnívá se, že částky stanovené v PNR, pokud jde o výdaje na intervence na zemědělských trzích a na přímé podpory a výdaje na rozvoj venkova, představují absolutní minimum; připomíná, že jakékoli jejich snížení by znamenalo riziko vážného ohrožení tohoto odvětví a bylo by tím méně opodstatněné, že již nyní je značný prostor pod stropem finančního výhledu upraveného v prosinci 2004;

6.   bere na vědomí částku navrhovanou na dohody o rybolovu; zdůrazňuje, že je třeba jednat o prodloužení dohod s Angolou, Kapverdami, Gabonem, Guineou-Bissau, Kiribati, Mauretánií, Svatým Tomášem a Senegalem, pro něž se v rezervě předpokládá částka 124 milionů EUR; zpochybňuje částku 8 milionů EUR na případné uzavření nových dohod s Alžírskem, Chorvatskem, Keňou, Libyí a Marokem; připomíná, že pro Maroko byla v období 1995–1999 roční částka 125 milionů EUR; očekává, že obdrží od Komise další informace o částkách v rezervě;

7.   je přesvědčen, že položky plateb na úhradu strukturálních opatření musí být založeny na skutečných potřebách, a zdůrazňuje, že Komise založila PNR na nejnovějších dostupných předpovědích; je přesvědčen, že celkové vyhodnocení položek plateb, které má Komise provést do konce července, poskytne příležitost přehodnotit potřeby plateb a zajistit, aby byly v rozpočtu na rok 2006 na skutečné potřeby vyčleněny dostatečné prostředky;

8.   zdůrazňuje, že přistoupení 10 nových členských států k Unii v roce 2004, které bylo začátkem dlouhého procesu úsilí o soudržnost, znamená pro politiku soudržnosti nové úkoly; zdůrazňuje, že politika soudržnosti by se měla více zaměřit na regiony, aby se předešlo budoucím možným konfliktům mezi novými členskými státy a méně rozvinutými regiony EU 15;

9.   trvá na tom, aby byl nadále podporován program PEACE v Severním Irsku, nevidí však smysl v omezení jiných prioritních akcí, když je v podokruhu 2b k dispozici 62 milionů EUR; poznamenává, že dohoda mezi Parlamentem a Radou týkající se dvou podokruhů by byla rozpočtově neutrální pro okruh jako celek a mohla by být řešením; odmítá proto záměr Komise odebrat dalších 12 milionů EUR z "inovačních opatření", což nebylo ve společném prohlášení z rozpočtového dohodovacího řízení ze dne 25. listopadu 2004 dohodnuto;

10.   pokládá PNR Komise jako odraz dohodnutých politických cílů v rozpočtu za nedostačující, zejména pokud jde o Lisabonskou strategii a s ohledem na důležitost posílení postavení malých a středních podniků; vyzývá Radu, aby zahájila vážný a konstruktivní dialog s Evropským parlamentem o tom, jak splnit tyto politické závazky; navrhuje, aby v této souvislosti bylo použito ustanovení bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999;

11.   připomíná, že lidský kapitál je nejdůležitější hodnotou Evropy, a zejména po nedávných referendech věří, že oslovovat mladé lidi je dnes důležitější než kdykoli předtím; zcela souhlasí s Paktem pro mládež, který potvrdila Evropská rada jako jeden z nástrojů pro plnění lisabonských cílů; je přesvědčen, že podmínky stanovené v bodě 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 platí pro současnou situaci, a v tomto rámci chce společně s Radou zvýšit finanční dotaci pro programy Socrates a Mládež, která se schvaluje postupem spolurozhodování; upozorňuje, že tak tomu bylo i na konci posledního finančního období plánování;

12.   upozorňuje na důležité programy vnější pomoci, které nebylo možno předvídat v době, kdy byl přijat současný finanční výhled, jako je program pro Afghánistan, Irák a nedávný návrh na program rekonstrukce po tsunami; je znepokojen, pokud jde o potřebu nalézt zdroje pro nová strategická partnerství, a očekává, že Rada uzná současné problémy a jasně se zaváže k dohodě o nových prioritách, aniž by byly ohroženy tradiční politiky; upozorňuje na znepokojivé snížení prostředků na některé geografické i tematické programy a vyjadřuje přesvědčení, že je nutné znovu vyvážit rozpočtové částky a nové zdroje; zdůrazňuje význam evropské politiky sousedství, včetně podpory demokratických změn v sousedních zemích; lituje zejména snížení prostředků na Evropskou inicitiavu pro demokracii a lidská práva, jediný vnější program, který lze uskutečňovat bez souhlasu hostitelské země; zdůrazňuje dále potřebu zvýšit roli EU na mezinárodní scéně v oblasti SZBP a EBOP a přeje si, aby se před přijetím konečného rozhodnutí prozkoumaly potřeby rozpočtu SZBP na svolaných společných schůzích SZBP za předsednictví Spojeného království;

13.   zdůrazňuje, že Parlament, Rada a Komise se zavázaly podporovat rozvojové cíle tisíciletí vyhlášené OSN, a že se zasadí o podporu těchto cílů v rozpočtu na rok 2006, včetně příslušných cílových výsledků v budování sociální infrastruktury, základní zdravotní péče a vzdělávání, a o podporu akcí s rychlým účinkem (tzv. "Quick-Win-Actions"); s lítostí konstatuje, že v rámci daného stropu není žádný prostor pro skutečnou podporu rozvojových cílů tisíciletí ani pro stanovení případných podpůrných opatření vztahujících se k reformě obchodu s cukrem;

14.   opakovaně zdůrazňuje, že je nutno pokrýt oprávněné správní potřeby, aby byl zajištěn úspěšný nábor zástupců z nových členských států a rovněž úspěšné fungování všech institucí rozšířené Unie, včetně účinného provádění operačních programů; zdůrazňuje současně potřebu využívat finanční a lidské zdroje účinně a racionálně a identifikovat všechny možné úspory, aby bylo zajištěno efektivní využití peněz a dodržování rozpočtové kázně; znovu opakuje svůj požadavek, že by Rada měla používat stejně zásady kázně také v případě decentralizovaných agentur a svého vlastního rozpočtu;

15.   na základě posledního návrhu Komise na revizi finančního výhledu vyzývá Radu, aby se připojila k Evropskému parlamentu při jednání o tom, jak usnadnit přístup k programům Společenství a jak zjednodušit odpovídající administrativní a kontrolní postupy; navrhuje v této souvislosti pravidelný dialog s cílem vytvořit společný přístup;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
(2) Přijaté texty P6_TA(2005)0126.

Právní upozornění - Ochrana soukromí