Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2080(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0223/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0223/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2005 - 4.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0286

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 52k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
Διαδικασία συνεννόησης (προϋπολογισμός 2006)
P6_TA(2005)0286A6-0223/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εντολή συνεννόησης για τον προϋπολογισμό 2006 πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (2005/2080(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας προϋπολογισμού(1),

–   έχοντας υπόψη το από 13 Απριλίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με τον προϋπολογισμό 2006: Έκθεση της Επιτροπής για την Ετήσια Στρατηγική Χάραξης Πολιτικής (ΕΣΧΠ) της Επιτροπής(2),

–   έχοντας υπόψη το Προσχέδιο Προϋπολογισμού (ΠΠ) για το 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0223/2005),

1.   δεσμεύεται πλήρως υπέρ της επίτευξης των βασικών στόχων για το 2006, όπως παρατίθενται στο ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Στρατηγική Χάραξης Πολιτικής· τονίζει συγχρόνως ότι παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον να φθάσουν σε αίσιο πέρας οι υποχρεώσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών και της διαδικασίας συνεννόησης του Νοεμβρίου 2004·

2.   υπενθυμίζει ότι το μέγιστο ποσό που θα ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί δια του μέσου ευελιξίας το 2006, χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε περαιτέρω κινητοποίηση κατά το 2005, ανέρχεται σε 320 εκατομμύρια ευρώ·

3.   υπογραμμίζει ότι ο ρεαλισμός του επιπέδου πληρωμών είναι ουσιώδους σημασίας για τον προϋπολογισμό του 2006 και πιστεύει ότι η λίαν μετριοπαθής πρόταση της Επιτροπής που αντιπροσωπεύει το 1,02% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) –ποσό χαμηλότερο κατά 1,19 δισ. του 1,03% ΑΕΠ που προτάθηκε στο πλαίσιο του ΠΣΠ 2005– πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και την ικανότητα εφαρμογής· τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ κατώτερη του ανωτάτου ορίου του 1,08% των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών·

4.   επισημαίνει τη δήλωση της Επιτροπής στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου της 5ης Απριλίου σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τη μεταφορά πόρων από την υποδιαίρεση 1α στην υποδιαίρεση 1β προτού τα ποσά αυτά μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Προϋπολογισμού του Συμβουλίου· είναι πρόθυμο να φροντίσει για την πραγματοποίηση της μεταφοράς αυτής με επίσημη αναθεώρηση των επί μέρους ανωτάτων ορίων κατά τις διαδικασίες που προβλέπει η Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999·

5.   θεωρεί ότι τα ποσά που προβλέπονται στο ΠΣΠ, όσον αφορά τόσο τις δαπάνες παρέμβασης στις γεωργικές αγορές και τις άμεσες ενισχύσεις όσο και τις δαπάνες που συνδέονται με την αγροτική ανάπτυξη, αποτελούν τα απολύτως στοιχειώδη ελάχιστα όρια· υπενθυμίζει ότι τυχόν περαιτέρω μείωσή τους θα κινδύνευε να ζημιώσει σοβαρά τον τομέα ενώ δεν θα ήταν καθόλου δικαιολογημένη, δεδομένου ότι στο εξής υπάρχει σημαντικό περιθώριο εντός του ανωτάτου ορίου των δημοσιονομικών προοπτικών όπως αυτές προσαρμόστηκαν το Δεκέμβριο του 2004·

6.   λαμβάνει γνώση του ποσού που προτάθηκε για τις αλιευτικές συμφωνίες· τονίζει ότι προβλέπεται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για την ανανέωση των συμφωνιών με την Αγκόλα, το Πράσινο Ακρωτήριο, την Γκαμπόν, τη Γουϊνέα-Μπισάου, το Κιριμπάτι, τη Μαυριτανία, το Σάο Τομέ και τη Σενεγάλη, για τις οποίες προβλέπεται στο αποθεματικό ποσό ύψους 124 εκατομμύρια ευρώ· εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το ποσό των 8 εκατομμύρια ευρώ για την πιθανή σύναψη νέων συμφωνιών με την Αλγερία, την Κροατία, την Κένυα, τη Λιβύη και το Μαρόκο· υπενθυμίζει ότι το ετήσιο ποσό για το Μαρόκο ανερχόταν κατά το διάστημα 1995-1999 σε 125 εκατομμύρια ευρώ· αναμένει περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με τα ποσά του αποθεματικού·

7.   πιστεύει ότι οι πιστώσεις πληρωμών για τις διαρθρωτικές ενέργειες πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες και τονίζει ότι η Επιτροπή βάσισε το Προσχέδιο Προϋπολογισμού στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες προβλέψεις· εκτιμά ότι η συνολική αξιολόγηση της εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών, στην οποία πρέπει να προβεί η Επιτροπή έως τα τέλη Ιουλίου, θα δώσει την ευκαιρία να επανεκτιμηθούν οι ανάγκες πληρωμών και να εξασφαλισθεί ότι οι σημερινές ανάγκες θα ενταχθούν πλήρως στον προϋπολογισμό του 2006·

8.   τονίζει ότι η ένταξη 10 νέων κρατών μελών στην Ένωση το 2004 – η έναρξη μακράς διαδικασίας συνοχής– αποτελεί νέα πρόκληση για την πολιτική συνοχής· επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις περιφέρειες, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες μελλοντικές διαμάχες μεταξύ των νέων κρατών μελών συνοχής και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ των 15·

9.   επιμένει ότι το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθεί να υποστηρίζεται, δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τη συρρίκνωση άλλων ενεργειών προτεραιότητας όταν είναι διαθέσιμα 62 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της υποδιαίρεσης 2β· επισημαίνει ότι συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις δύο υποδιαιρέσεις θα έπρεπε να είναι ουδέτερη από πλευράς προϋπολογισμού για τον τομέα στο σύνολό του και θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση· απορρίπτει, ως εκ τούτου, την προσέγγιση της Επιτροπής για μείωση πρόσθετου ποσού ύψους 12 εκατομμύρια ευρώ από τα "καινοτόμα μέτρα", που δεν συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης της διαδικασίας συνεννόησης για τον προϋπολογισμό της 25ης Νοεμβρίου 2004·

10.   θεωρεί ανεπαρκές το Προσχέδιο Προϋπολογισμού της Επιτροπής, δεδομένου ότι δεν αντικατοπτρίζει στον προϋπολογισμό τις συμπεφωνημένες πολιτικές φιλοδοξίες, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας, λαμβανομένης υπόψη της σπουδαιότητας που έχει η ενίσχυση της θέσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· καλεί το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει σοβαρό και εποικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών των πολιτικών δεσμεύσεων· προτείνει να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο αυτό η χρήση των διατάξεων του σημείου 33 της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999·

11.   υπενθυμίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σπουδαιότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και, ιδίως μετά τα πρόσφατα δημοψηφίσματα, πιστεύει ότι είναι επιτακτικότερη από ποτέ η σύνδεση με τους νέους· συμφωνεί απολύτως με το Σύμφωνο Νεότητας που προσυπέγραψε το Συμβούλιο ως ένα από τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας· πιστεύει ότι οι όροι που προβλέπει το σημείο 33 της Διοργανικής Συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην παρούσα κατάσταση και εντός του πλαισίου αυτού και εκφράζει την επιθυμία να δεσμευθεί με το Συμβούλιο για την προώθηση των φακέλων συναπόφασης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Socrates και Νεολαία, επισημαίνει δε ότι τούτο συνέβη και στο πέρας της προηγούμενης περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού·

12.   επισημαίνει τα κύρια προγράμματα εξωτερικής βοηθείας που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όταν εγκρίνονταν οι ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, όπως για το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το πρόσφατο πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά το παλιρροϊκό κύμα· εκφράζει ανησυχία για την ανάγκη χρηματοδότησης νέων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και αναμένει από το Συμβούλιο να αναγνωρίσει τις τρέχουσες δυσχέρειες και να δεσμευθεί σαφώς στη συμφωνία σχετικά με τις νέες προτεραιότητες χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι παραδοσιακές πολιτικές· επισημαίνει το ανησυχητικό φαινόμενο των περικοπών για την πολιτική γειτονίας και για ορισμένα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα και πιστεύει ότι απαιτείται η επανεξισορρόπηση των ποσών του προϋπολογισμού και είναι αναγκαίοι νέοι πόροι· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης για την δημοκρατική αλλαγή στις γειτονικές χώρες· εκφράζει τη λύπη του για τη συρρίκνωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, του μοναδικού εξωτερικού προγράμματος που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΕΠΑΑ και επιθυμεί να διερευνήσει τις ανάγκες για τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στις καθιερωμένες κοινές συνεδριάσεις της ΚΕΠΠΑ με τη βρετανική προεδρία πριν ληφθεί τελική απόφαση·

13.   υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συμφωνήσει να υποστηρίξουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών και θα αναλάβουν την δέσμευση να παράσχουν σημαντική υποστήριξη στους στόχους αυτούς στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2006, περιλαμβανομένων σημαντικών στόχων για τις κοινωνικές υποδομές, τις βασικές ανάγκες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης και την υποστήριξη δράσεων ταχέος οφέλους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει περιθώριο εντός του ανωτάτου ορίου για πραγματική ώθηση των στόχων αυτών ή για την ενδεχόμενη υποστήριξη μέτρων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης·

14.   τονίζει και πάλι ότι πρέπει να καλυφθούν οι αιτιολογημένες διοικητικές ανάγκες προκειμένου να εξασφαλισθούν τόσο η επιτυχής πρόσληψη αντιπροσώπων των νέων κρατών μελών όσο και η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των θεσμικών οργάνων της διευρυμένης Ένωσης, περιλαμβανομένης της άρτιας εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι κατά τρόπο αποτελεσματικό και ορθολογικό και να εντοπισθεί κάθε δυνατός τρόπος εξοικονόμησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δαπανών και η τήρηση δημοσιονομικής λιτότητας· επαναλαμβάνει το αίτημά του να εφαρμόσει το Συμβούλιο τις ίδιες αρχές λιτότητας τόσο στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες όσο και στον προϋπολογισμό του·

15.   με βάση την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της πρόσβασης στα κοινοτικά προγράμματα και απλοποίησης των σχετικών διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών· προτείνει σε αυτό το πλαίσιο τη διενέργεια τακτικού διαλόγου, ώστε να αναπτυχθεί κοινή προσέγγιση·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) OJ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0126.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου