Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2571(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0398/2005

Rozpravy :

PV 06/07/2005 - 3

Hlasování :

PV 06/07/2005 - 4.17

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0289

Přijaté texty
PDF 293kWORD 62k
Středa, 6. července 2005 - Štrasburk
Celosvětová akce boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí
P6_TA(2005)0289RC-B6-0398/2005

Usnesení Evropského parlamentu o celosvětové akci boje proti chudobě: učinit chudobu minulostí

Evropský parlament,

-   s ohledem na "Kvintet proti hladu" vytvořený na Světovém summitu boje proti hladu, jež vedl ke globální výzvě v akci proti chudobě, kterou vyhlásil brazilský prezident Lula na Světovém sociálním fóru v lednu 2005,

-   s ohledem na Newyorskou deklaraci o opatřeních proti hladu a chudobě ze dne 20. září 2004, kterou podepsalo 111 národních vlád včetně všech členských států EU,

-   s ohledem na Rozvojové cíle tisíciletí a blížící se setkání na nejvyšší úrovni, které v září 2005 zhodnotí pokrok dosažený v plnění Rozvojových cílů tisíciletí,

-   s ohledem na sdělení Komise KOM(2005)0132, KOM(2005)0133 a KOM(2005)0134 ze dne 12. dubna 2005 o zrychlování pokroku v plnění Rozvojových cílů tisíciletí,

-   s ohledem na zasedání Rady pro rozvoj konané v květnu 2005,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že nadměrná chudoba postihuje více než jednu miliardu lidí a že v subsaharské Africe žije více než 300 milionů lidí v naprosté chudobě a každý rok umírají miliony lidí v důsledku nedostatku zdravotní péče, čisté vody, přiměřeného bydlení a odpovídající výživy,

B.   vzhledem k tomu, že druhá polovina roku 2005 znamená pro EU a její členské státy historickou příležitost prokázat svou vůdčí úlohu v otázkách rozvoje na summitu skupiny G8 v Gleneagles, v září na konferenci o Rozvojových cílech tisíciletí v New Yorku a v prosinci na ministerské konferenci Světové obchodní organizace (WTO) v Hongkongu,

C.   vzhledem k tomu, že dosažení Rozvojových cílů tisíciletí a boj proti globální chudobě bude vyžadovat, aby všichni dárci zvýšili objem pomoci a zlepšili její kvalitu, usilovali o spravedlivější obchod a snížili neudržitelný dluh; vzhledem k tomu, že dvě třetiny rozvojových zemí vynaloží více finančních prostředků na splácení úroků než na základní sociální služby,

D.   vzhledem k tomu, že velká část této pomoci je "vázanou pomocí", což znamená, že je často poskytována za podmínky, že zboží a služby budou nakupovány z dárcovské země; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že "vázání pomoci" zvyšuje pořizovací náklady o zhruba 5 miliard USD,

E.   vzhledem k tomu, že ačkoli výše oficiální rozvojové pomoci (ODA) EU vzrostla, velká část tohoto nárůstu vznikla v důsledku operací souvisejících s částečným oddlužením, což je v rozporu s dohodou z Monterrey, podle níž by iniciativa na pomoc vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) měla být financována z dodatečných zdrojů,

F.   vzhledem k tomu, že oddlužení ve výši 2 miliard USD ročně, které v předvečer summitu G8 oznámil pan Blair, se vztahuje na 18 z 165 rozvojových zemí a týká se pouze mezinárodních finančních institucí (IFI),

Obecná část

1.   vítá závazek předsednictví Spojeného království poskytnout prioritu rozvoji a boji proti chudobě se zvláštním zaměřením na Afriku; vyzývá Spojené království, aby využilo svého předsednictví ve skupině G8 k tomu, aby se chudoba stala ústředním bodem mezinárodní i evropské agendy;

2.   vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že subsaharská Afrika dosud nesplnila a stále se jí nedaří plnit ani jeden z osmi Rozvojových cílů tisíciletí, kterých má být dosaženo do roku 2015;

3.   bere na vědomí závěry zprávy o hodnocení ekosystému tisíciletí, v níž se uvádí, že další ničení světového ekosystému bude překážkou v dosažení Rozvojových cílů tisíciletí;

4.   vítá proto uznání rozvoje Afriky za prioritu EU a skutečnost, že se zvýší úsilí na pomoc africkým zemím při plnění Rozvojových cílů tisíciletí;

5.   zdůrazňuje, že EU musí zaměřit svou rozvojovou politiku na ženy a dívky, má- li být dosaženo pokroku v plnění Rozvojových cílů tisíciletí;

6.   domnívá se, že skutečný boj proti chudobě vyžaduje vypracování komplexní politiky udržitelného rozvoje, jejímž cílem bude vybudování výrobních kapacit v rozvojových zemích;

7.   je přesvědčen o tom, že boj proti chudobě musí vycházet z uznání práva země nebo regionu demokraticky si určit své politiky, priority a strategie na ochranu živobytí svého obyvatelstva a jeho sociálních, hospodářských a kulturních práv;

8.   upozorňuje na významnou roli, kterou musí sehrát občanské organizace, aby se staly hybnou silou v zemích s tíživými problémy v oblasti rozvoje, mobilizovaly hnutí založené na široké základně a vytvořily zezdola tlak na vedoucí představitele, aby splnili své sliby; vítá proto iniciativu celosvětového spojenectví "Globální výzva k boji proti chudobě";

9.   zdůrazňuje naléhavou potřebu zvýšených investic do rozvojových zemí; v tomto ohledu upozorňuje na význam mezinárodní diskuse zaměřené na nalezení inovativních a doplňkových zdrojů financování veřejných investic a politik, které se přímo týkají Rozvojových cílů tisíciletí a vytváří základ pro růst vedený soukromým sektorem;

10.   zdůrazňuje, že rozvojová pomoc je jen jedním faktorem, který může přispět k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí a musí být doprovázen jinými opatřeními, např. důvěryhodnými, odpovědnými a transparentními institucemi, dodržováním lidských práv a mezinárodních závazků, rovností pohlaví, příslušnými předpisy v oblasti obchodu a investic, přenosu a bezpečnosti informací;

11.   vyzývá k zesílení boje proti nedovolenému prodeji zbraní do afrických zemí a navíc ke kontrole a omezení obchodování se zbraněmi směřujícími do těchto zemí;

12.   vyzývá k tomu, aby EU zavedla účinnou kontrolu nadnárodních evropských podniků, pokud jde o jejich úlohu ve financování ozbrojených konfliktů, těžbě surovin a respektování práv místních společenství, a podporuje činnost správních orgánů afrických států prováděné s tímto záměrem;

Množství a kvalita pomoci

13.   vítá skutečnost, že Rada potvrdila své odhodlání věnovat na účely pomoci minimálně 0,7 % HDP do roku 2015 a do roku 2010 0,56 % HDP; vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily splnění těchto příslibů členských států, a to zavedením monitorovacího mechanismu, jehož pomocí bude možné pomoc jednotlivých členských států na každém budoucím zasedání Rady pro rozvoj transparentně prověřit;

14.   vítá aktivní účast nových členských států, které se k EU připojily po roce 2002, na dárcovské politice Společenství a s uspokojením konstatuje jejich odhodlání dosáhnout do roku 2010 poměru mezi ODA a HND 0,17 % a do roku 2015 0,33 %;

15.   vyzývá k lepšímu využívání stávající pomoci, zejména přeskupením priorit a koncentrací na Rozvojové cíle tisíciletí prostřednictvím zlepšení dohledu nad veřejnými finančními prostředky darovanými ze strany EU tak, aby se čelilo korupci a aby se zvýšila transparentnost;

16.   vyzývá Komisi k tomu, aby se více angažovala při koordinaci úsilí EU a členských států o poskytování pomoci; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby koordinační činnosti a strategie EU usilující o doplňkovost zahrnuly i subjekty představující soukromý sektor a občanskou společnost;

17.   vítá návrh Komise na pravidelnou zprávu o stavu Unie a efektivitě pomoci, na níž by Komise spolupracovala s členskými státy;

18.   vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že pouze tři členské státy (Irsko, Švédsko a Velká Británie) zcela uvolnily podmínky pro poskytování bilaterální pomoci a že některé členské státy téměř veškerou poskytovanou pomoc dosud "svazují" podmínkami; vyzývá všechny členské státy EU, aby nabídly svou pomoc rozvojovým zemím, aniž by ji "svazovaly" podmínkami a aby postupovaly v souladu s doktrínou EU vyžadující, aby zakázky související s poskytováním pomoci byly vždy, když to bude možné zadávány místním, regionálním a národním dodavatelům;

19.   vyzývá k rychlému přijetí a uplatňování návrhu právních předpisů upravujících uvolnění podmínek při poskytování pomoci ES;

20.   naléhá na EU, aby plně realizovala akční plán proti nelegálnímu, neregulovanému a nehlášenému rybolovu přijatý v roce 2002 a aby poskytla materiál, finanční pomoc a technickou podporu pobřežním rozvojovým zemím, které čelí problémům s předcházením nelegálnímu rybolovu ve svých vodách;

21.   vyzývá Komisi a členské státy, aby alespoň 20 % své rozvojové pomoci věnovaly na zdravotnictví a vzdělání; se znepokojením konstatuje, že EU ani členské státy se tomuto cíli ani zdaleka neblíží; zdůrazňuje, že bez podstatných investic do lidského rozvoje a do zdravotnictví nebudou dosaženy Rozvojové cíle tisíciletí;

22.   zdůrazňuje význam urychlení a zvýšení podpory věnované očkovacím programům a projektům zaměřeným na boj s takovými nemocemi, jako je AIDS, TBC a malárie, jakož i s opomíjenými nemocemi;

23.   vyzývá Evropskou unii, aby vzala přímo na sebe finanční náklady související s dosažením některých cílů, jako je očkování od dětského věku a boj proti malárii ve spolupráci s příslušnými organizacemi;

24.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily zařazení problematiky sexuálního zdraví a zdravé reprodukce mezi klíčové body zářijového programu Rozvojových cílů tisíciletí a aby tato problematika byla uznána za zásadní v souvislosti s bojem proti HIV/AIDS;

Obchod a soudržnost

25.   vyzývá průmyslově vyspělé země a především EU, aby se maximálně vynasnažily docílit rozvoj závěrů rozvojové agendy z Dohá, a to rozšířením přístupu rozvojových zemí na trh jak s průmyslovými a zemědělskými produkty, tak i se službami, stanovením harmonogramu rušení podpory zemědělského vývozu, jež narušuje obchodní výměnu, a zavedením účinného zvláštního a rozdílného zacházení s rozvojovými zeměmi;

26.   zdůrazňuje význam poctivého obchodování ve snaze o odstranění chudoby; vítá prohlášení, kterými se Komise v červnu 2005 v Evropském parlamentu zavázala více technicky a rozpočtovými prostředky podpořit poctivě obchodující výrobce a podpořit rovněž odhodlání zvýšit vzájemnou soudržnost všech politik EU, zejména politik rozvoje, obchodu a zemědělství;

27.   vyzývá k poskytnutí vhodné technické pomoci související s obchodem, zahrnující i vytváření kapacit, zaměřené na maximální zvýšení rozvojových příležitostí vyplývajících z obchodní výměny, podpory rozvoje malých a středních podniků a splnění mezinárodních sociálních, pracovních, ekologických a zdravotních norem;

28.   zdůrazňuje klíčový význam soudržnosti politik při zvyšování efektivity a kvality pomoci; vyzývá EU, aby vedla globální úsilí a zvýšila soudržnost svých politik a politik členských států v oblastech, jako je obchod, životní prostředí, zemědělství a přistěhovalectví, s rozvojovými závazky;

29.   vyzývá členské státy EU, aby zveřejnily aktivity jejich exportních úvěrových agentur a umožnily tak transparentní a důkladnou demokratickou kontrolu;

Snížení zadlužení

30.   vítá závazek skupiny G8 podílet se v rámci iniciativy volající po zrušení dluhů HIPC na zrušení pohledávek HIPC vůči MMF, Světové bance a Africkému rozvojovému fondu; nicméně zdůrazňuje, že toto zrušení dluhů se netýká celé řady velmi silně zadlužených zemí s nízkými příjmy, že snížení zadlužení není v boji proti chudobě všelékem, jelikož mnoho chudých zemí má nízkou úroveň zadlužení a jelikož snížení zadlužení s sebou nese morální riziko spočívající v tom, že to nemusí nutně řešit potřeby nejchudších či nejpotřebnějších zemí;

31.   vyzývá členské státy EU, aby zajistily, že veškeré snížení dluhů bude poskytnuto jako dodatek k závazkům podpory; vyzývá zejména Spojené království, aby na tomto trvalo během schůzky na nejvyšší úrovni zemí skupiny G8 se Spojenými státy, které se zavázaly snížit dluhy na úkor štědřejších závazků podpory;

32.   zdůrazňuje, že snížení zadlužení by mělo být prioritně zaměřeno na nejméně rozvinuté země a mělo by se provádět pouze pod podmínkou, že finanční prostředky získané vládami tímto snížením budou poskytnuty na pomoc nejchudším obyvatelům jejich společenství;

o
o   o

33.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, hlavám států a předsedům vlád zemí skupiny G8, generálnímu tajemníkovi OSN, vládám zemí AKT a nejméně rozvinutých zemí, Africké unii, MMF, Světové bance, Výboru pro rozvojovou pomoc OECD a vládám zemí, které jsou členy Pařížského klubu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí