Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2571(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0398/2005

Debatai :

PV 06/07/2005 - 3

Balsavimas :

PV 06/07/2005 - 4.17

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0289

Priimti tekstai
PDF 287kWORD 70k
Trečiadienis, 2005 m. liepos 6 d. - Strasbūras
Visuotinis raginimas imtis veiksmų, kad skurdas taptų praeitimi
P6_TA(2005)0289RC-B6-0398/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl visuotinio raginimo imtis veiksmų, kad skurdas taptų praeitimi

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pasaulio aukščiausio lygio vadovų susitikimą dėl veiksmų prieš badą suformuotą "kovos su skurdu penketuką", po kurio sekė visuotinis raginimas imtis veiksmų prieš skurdą, pradėtas Brazilijos prezidento L. I. Lula da Silva per 2005 m. sausį vykusį Pasaulio socialinį forumą,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 20 d. 111 vyriausybių, įskaitant visų ES valstybių narių vyriausybes, pasirašytą Niujorko Deklaraciją dėl veiksmų, nukreiptų prieš badą ir skurdą,

–   atsižvelgdamas į Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) ir 2005 m. rugsėjį vyksiantį JT aukščiausiojo lygio susitikimą, kurio metu bus peržiūrėta padaryta pažanga siekiant TVT,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikatus KOM(2005)0132, KOM(2005)0133 ir KOM(2005)0134 dėl pažangos paspartinimo, siekiant TVT,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužę vykusį Vystymosi Tarybos susitikimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi nuo ypač didelio skurdo kenčia daugiau nei milijardas žmonių ir kadangi į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse visiškame skurde gyvena per 300 milijonų žmonių ir milijonai žmonių kasmet miršta dėl to, kad trūksta sveikatos apsaugos, švaraus vandens, deramo būsto ir atitinkamos mitybos,

B.   kadangi antroji 2005 m. pusė suteikia ES ir jos valstybėms narėms istorinę galimybę per Edinburge vyksiantį Didžiojo aštuoneto (G8) susitikimą, per rugsėjį Niujorke vyksiančią TVT konferenciją ir per gruodį Honkonge vyksiančią Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Ministrų konferenciją parodyti, kad jos atlieka vadovaujantį vaidmenį sprendžiant vystymosi klausimus,

C.   kadangi siekiant TVT ir kovojant su pasauliniu skurdu reikės, kad visi donorai padidintų pagalbos apimtis ir pagerintų jos kokybę, kad jie vykdytų sąžiningesnę prekybą bei nurašytų nepakeliamas skolas, ir kadangi du trečdaliai besivystančių šalių išleidžia daugiau lėšų skolų priežiūrai nei pagrindinėms socialinėms paslaugoms,

D.   kadangi didžioji dalis teikiamos pagalbos išlieka "susieta", t. y. pinigai skiriami tik su sąlyga, kad atitinkama besivystanti valstybė prekes ir paslaugas pirks iš valstybės donorės; kadangi "siejant" pagalbą įsigijimo kaštai padidėja apytiksliai 5 milijardais JAV dolerių,

E.   kadangi, nepaisant padidėjusios ES oficialios paramos vystymuisi, didelė šio padidėjimo dalis susijusi su skolų nurašymo priemonėmis, o tai prieštarauja Monterėjaus konsensusui, pagal kurį itin įsiskolinusių neturtingų šalių (angl. HIPC) iniciatyva turėtų būti visiškai finansuojama iš papildomų išteklių,

F.   kadangi T. Blairas G8 susitikimo išvakarėse pareiškė, kad 18 iš 165 besivystančių šalių kasmet bus nurašomi du milijardai dolerių skolų, susijusių su tarptautinėmis finansų institucijomis,

Bendrosios nuostatos

1.   džiaugiasi Tarybai pirmininkaujančios Jungtinės Karalystės prisiimtu įsipareigojimu teikti pirmenybę vystymuisi ir kovoti su skurdu, sutelkiant ypatingą dėmesį į Afriką; ragina Jungtinę Karalystę pasinaudoti savo G8 pirmininkės pareigomis ir tarptautinėje bei Europos darbotvarkėje į pirmą vietą iškelti skurdo klausimą;

2.   išreiškia gilų susirūpinimą, kad į pietus nuo Sacharos esančios Afrikos valstybės vis dar nepasiekė ir nėra jokių vilčių, kad jos iki 2015 m. pasieks bent vieną iš aštuonių TVT;

3.   atsižvelgia į Tūkstantmečio ekosistemos įvertinimo pranešimo išvadas, kuriose teigiama, kad tolesnis pasaulio ekosistemos griovimas trukdys pasiekti TVT,

4.   todėl džiaugiasi, kad ES teikia pirmenybę Afrikos vystymuisi ir kad bus dedama daugiau pastangų siekiant padėti Afrikos valstybėms įgyvendinti TVT;

5.   pabrėžia, kad ES, vykdydama vystymosi politiką turi skirti pagrindinį vaidmenį moterims ir mergaitėms, jei nori padaryti pažangą įgyvendinant TVT;

6.   mano, kad norint rimtai kovoti su skurdu reikia sukurti visapusišką tvarią vystymosi politiką, leidžiančią besivystančioms valstybėms padidinti savo gamybos apimtis;

7.   mano, kad kovojant su skurdu reikėtų pripažinti šalies arba regiono teisę pačiam demokratiškai apibrėžti savo politiką, prioritetus ir strategijas, leidžiančios užtikrinti jų gyventojams pragyvenimo šaltinį ir apsaugoti socialines, ekonomines ir kultūrines teises;

8.   pabrėžia, kad pilietinės visuomenės organizacijos turi atlikti svarbų vaidmenį, kad jos valstybėse taptų varančiąja jėga, kuri aktyviai kelia vystymosi klausimus, mobilizuoja plataus masto piliečių judėjimus ir daro esminį spaudimą, kad vadovaujantys politikai laikytųsi savo įsipareigojimų; todėl džiaugiasi pasaulinio susivienijimo "Visuotinis raginimas imtis veiksmų prieš skurdą" iniciatyva;

9.   pabrėžia neatidėliotiną būtinybę padidinti investicijas į besivystančias šalis; šiuo atžvilgiu pabrėžia tarptautinės diskusijos svarbą, kurios tikslas nustatyti naujoviškus ir papildomus viešųjų investicijų ir politikos finansavimo šaltinius, kuriais tiesiogiai siekiama TVT ir sudaromas pagrindas privataus sektoriaus varomam augimui;

10.   pabrėžia, kad pagalba vystymuisi yra tik vienas iš veiksnių, galinčių padėti pasiekti TVT, ir kad reikia kitų priemonių, pavyzdžiui, patikimų, atskaitingų ir skaidrių institucijų, žmogaus teisių gerbimo ir tarptautinių įsipareigojimų laikymosi, lyčių lygybės, atitinkamų prekybos ir investicijų taisyklių, žinių perdavimo ir saugumo;

11.   ragina aktyviau stengtis kovoti su neteisėta prekyba ginklais su Afrikos šalimis ir labiau kontroliuoti bei riboti ginklų šioms šalims pardavimus;

12.   ragina ES įdiegti veiksmingą Europos daugianacionalinių įmonių kontrolę dėl jų vaidmens finansuojant ginkluotus konfliktus, naudojant žaliavas ir gerbiant vietos bendrijų teises bei remia Afrikos valstybių institucijų veiklą šiuo požiūriu;

Pagalbos lygiai ir kokybė

13.   džiaugiasi, kad Taryba pakartotinai patvirtino savo įsipareigojimus iki 2015 m. pagalbai skirti mažiausiai 0,7 proc., o iki 2010 metų – 0,56 proc. BVP; ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad valstybės narės ištesėtų pažadus sukurti stebėsenos mechanizmus, leidžiančius skaidriai patikrinti valstybių narių pagalbos lygius per visus būsimus Vystymosi Tarybos susitikimus;

14.   džiaugiasi aktyviu visų naujųjų valstybių narių, įstojusių į ES po 2002 metų, dalyvavimu Bendrijos donorystės politikoje ir su pasitenkinimu pabrėžia jų įsipareigojimus nustatyti oficialios paramos vystymuisi dalį 0,17 proc. nuo BNP iki 2010 m. ir 0,33 proc. BVP iki 2015 m.;

15.   ragina geriau naudoti šiuo metu teikiamą pagalbą, ypač perskirstant prioritetus ir juos sukoncentruojant į TVT bei gerinant ES teikiamų viešųjų lėšų stebėseną, kad būtų užkirstas kelias korupcijai ir padidintas skaidrumas;

16.   ragina Komisiją sustiprinti ES ir valstybių narių pagalbos teikimo pastangų koordinavimą; šiame kontekste ragina, kad ES vykdytų koordinavimą ir rengtų papildomas strategijas, taip pat leidžiančias įtraukti privatų sektorių ir pilietinės visuomenės veikėjus;

17.   džiaugiasi Komisijos pasiūlymu reguliariai teikti pranešimus apie ES teikiamos pagalbos veiksmingumą Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis;

18.   išreiškia susirūpinimą, kad tik trys valstybės narės (Airija, Švedija ir Jungtinė Karalystė) visiškai "atsiejo" savo dvišalę pagalbą ir kad kai kurios šalys vis dar "sieja" beveik visą savo teikiamą pagalbą; ragina visas ES valstybes nares pasiūlyti savo pagalbą besivystančioms šalis jos "nesiejant" ir laikytis ES doktrinos, pagal kurią pagalbos teikimo sutartys sudaromos, jei įmanoma, su vietiniais, regioniniais arba nacionaliniais partneriais;

19.   ragina skubiai priimti ir įgyvendinti teisėkūros pasiūlymą dėl Bendrijos pagalbos atsiejimo;

20.   ragina ES visiškai įgyvendinti 2002 m. priimtą Veiksmų planą, skirtą kovai su nelegalia, nereguliuojama ir nedeklaruojama žvejyba, bei teikti materialinę, finansinę ir technologinę paramą toms besivystančioms pakrančių valstybėms, kurios patiria sunkumų užkirsdamos kelią nelegaliai žvejybai jų vandenyse;

21.   ragina Komisiją ir valstybes nares mažiausiai 20 proc. paramos vystymuisi išleisti sveikatai ir švietimui; susirūpinęs pabrėžia, kad tiek ES, tiek valstybėms narėms dar toli iki šio tikslo įgyvendinimo; pabrėžia, kad nesant pakankamai didelių investicijų į žmoniškąjį vystymąsi ir sveikatos apsaugą, TVT nebus pasiekti;

22.   pabrėžia, kaip svarbu spartinti ir didinti vakcinų programas ir kovos su tokiomis ligomis kaip AIDS, tuberkuliozė, maliarija bei užleistomis ligomis;

23.   ragina Europos Sąjunga drauge su atitinkamomis organizacijomis tiesiogiai padengti kai kurių tikslų siekimo kaštus, pvz., vaikų skiepijimo ir kovos su maliarija;

24.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad rugsėjo mėnesio TVT darbotvarkėje lyties ir reprodukcinei sveikatai ir teisėms būtų skirtas pagrindinis dėmesys, ir jos būtų pripažintos lemiamomis kovojant su ŽIV (AIDS);

Prekyba ir darna

25.   ragina išsivysčiusias šalis ir ypač ES nepagailėti pastangų, kad būtų gautas vystymuisi palankus Dohos vystymosi darbotvarkės rezultatas, užtikrinantis geresnę besivystančių šalių pramoninių ir žemės ūkio prekių bei paslaugų prieigą prie rinkos, sudarantis tvarkaraštį, kaip pašalinti prekybai kenkiančias žemės ūkio subsidijas, ir sukuriantis veiksmingą specialią ir diferencijuotą elgesio su besivystančiomis šalimis programą;

26.   pabrėžia sąžiningos prekybos svarbą naikinant skurdą; džiaugiasi birželį Europos Parlamente Komisijos duotais pažadais sąžiningoje prekyboje dalyvaujantiems gamintojams suteikti daugiau techninės ir finansinės paramos ir įsipareigojimu siekiant padidinti visų ES politikos sričių, ypač susijusių su vystymusi, prekyba ir žemės ūkiu, darną;

27.   ragina suteikti tinkamą su prekyba susijusią techninę paramą, įskaitant apimčių didinimą, siekiant pagerinti iš prekybos kylančias vystymosi galimybes, paremti mažų ir vidutinių įmonių vystymąsi bei laikytis tarptautinių socialinių, darbo, aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų;

28.   pabrėžia darnios politikos svarbą didinant pagalbos veiksmingumą ir kokybę; ragina ES pradėti vadovauti pasaulio pastangoms ir padidinti savo bei valstybių narių politikos sričių, pavyzdžiui, prekybos, aplinkos apsaugos, žemės ūkio ir migracijos sričių, derinimą su vystymosi įsipareigojimais;

29.   ragina ES valstybes nares paviešinti savo eksporto kredito agentūrų veiklą, kad jo būtų skaidriai ir demokratiškai kontroliuojamos;

Skolų nurašymas

30.   džiaugiasi G8 pažadu nurašyti itin įsiskolinusių neturtingų šalių skolas, atsižvelgiant į jų neįvykdytus įsipareigojimus TVF, Pasaulio bankui ir Afrikos vystymosi fondui; tačiau pabrėžia, kad toks skolų nurašymas netaikomas daugeliui įsiskolinusių mažas pajamas turinčių šalių, kad skolų nurašymas nėra universali kovos su skurdu priemonė, nes daugelis neturtingų šalių turi žemą įsiskolinimo lygį, ir kad toks skolų nurašymas morališkai yra rizikingas ir nebūtinai atitinka neturtingiausių ir paramos reikalaujančių šalių poreikius;

31.   ragina ES valstybes nares užtikrinti, kad visos skolos būtų nurašomos tik papildomai prie įsipareigojimų teikti pagalbą; ragina Jungtinę Karalystę primygtinai to reikalauti per G8 aukščiausiojo lygio susitikimą su JAV, kuri davė pažadą sumažinti skolas dosnesnių pagalbos įsipareigojimų sąskaita;

32.   pabrėžia, kad atleidžiant nuo skolų pirmenybė turėtų būti teikiama mažiau išsivysčiusioms šalims, ir šios priemonės turėtų būti imtasi tik su sąlyga, kad atleidus tas šalis nuo skolų vyriausybių gauti pinigai bus nukreipti padėti jų bendruomenių neturtingiausiesiems;

o
o   o

33.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, G8 valstybių vyriausybių vadovams, JT Generaliniam Sekretoriui, AKR valstybių ir mažiau išsivysčiusių šalių vyriausybėms, Afrikos Sąjungai, Tarptautiniam valiutos fondui, Pasaulio bankui, EBPO Paramos vystymuisi komitetui ir Paryžiaus klubo valstybių narių vyriausybėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika