Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0803(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0139/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0139/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 36k
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2005 - Στρασβούργο
Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ (5429/2005 – C6-0037/2005 – 2005/0803(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (5429/2005)(1),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 44 της πράξης του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1998 για την έγκριση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ευρωπόλ (εφεξής "κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης"),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0037/2005),

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Δημοκρατικός έλεγχος της Ευρωπόλ (COM(2002)0095),

‐   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 30ής Μαΐου 2002 που αφορά την μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την πλήρη ένταξή της στο θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

‐   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 10ης Απριλίου 2003 σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ(3),

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0139/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, ούτε ενημερώθηκε επ' αυτών, για τα επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα σχετικά με την Ευρωπόλ ή τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα μελλοντικά προγράμματα της Ευρωπόλ προς κάλυψη των αναγκών της ΕΕ και των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο λόγω έλλειψης ενημέρωσης αδυνατεί να αξιολογήσει τη σπουδαιότητα και την επάρκεια της προτεινόμενης απόφασης·

1.   απορρίπτει την πρωτοβουλία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου·

2.   καλεί το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου να αποσύρει την πρωτοβουλία του·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στην κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

(1) ΕΕ C 51 της 1.3.2005, σ. 15.
(2) ΕΕ C 187 Ε της 7.8.2003, σ. 144.
(3) EE C 64 Ε της 12.3.2004, σ. 588.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου