Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0803(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0139/2005

Ingivna texter :

A6-0139/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Antagna texter :

P6_TA(2005)0290

Antagna texter
PDF 197kWORD 36k
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg
Grundlöner och tillägg för Europols personal *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Storhertigdömet Luxemburgs initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (5429/2005 – C6-0037/2005 – 2005/0803(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Storhertigdömet Luxemburgs initiativ (5429/2005)(1),

–   med beaktande av artikel 44 i rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol [nedan kallad "tjänsteföreskrifterna"],

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0037/2005),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om demokratisk kontroll över Europol (KOM(2002)0095),

−   med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 30 maj 2002 om Europols framtida utveckling och fullständiga integration i Europeiska unionens institutionella system(2),

–   med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 10 april 2003 om Europols framtida utveckling(3),

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0139/2005), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet har varken rådfrågats eller informerats om åtgärderna som rör Europols arbete och organisation, Europols nuvarande verksamhet eller framtida program för att bemöta unionens och medlemsstaternas behov. Bristen på information gör att parlamentet inte kan bedöma hur relevant eller lämpligt förslaget till beslut är.

1.  Europaparlamentet förkastar Storhertigdömet Luxemburgs initiativ.

2.  Europaparlamentet uppmanar Storhertigdömet Luxemburg att dra tillbaka sitt initiativ.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt Storhertigdömet Luxemburgs regering parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 51, 1.3.2005, s. 15.
(2) EUT C 187 E, 7.8.2003, s. 144.
(3) EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 588.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy