Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0131/2005

Předložené texty :

A6-0131/2005

Rozpravy :

PV 07/07/2005 - 4

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 9.2

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0291

Přijaté texty
PDF 585kWORD 209k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) ***I
P6_TA(2005)0291A6-0131/2005
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+) (KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2004)0621)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0127/2004),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0131/2005),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. července 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+)
P6_TC1-COD(2004)0218

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Životní prostředí, jako jedna z dimenzí strategie EU pro udržitelný rozvoj, přijaté na zasedání Evropské rady v Göteborgu v roce 2001, je prioritou pro poskytování pomoci v rámci Společenství a bude financováno především z programů soudržnosti, rozvoje zemědělství a venkova, výzkumu, inovace a konkurenceschopnosti, předvstupních a rozvojových programů a programů vnější pomoci.

(2)  Tyto programy Společenství zdaleka nepokrývají všechny naléhavé požadavky na financování v oblasti životního prostředí a existuje potřeba podporovat politiku a právní a správní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, a to zejména priority Šestého akčního programu pro životní prostředí zavedeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES(4), a přispívat tak k udržitelnému rozvoji.

(3)  Mezi těmito prioritami je i cíl zastavit do roku 2010 ztráty biologické rozmanitosti a nutnost zachovat přírodní zóny v zájmu Společenství. V návaznosti na práci uskutečněnou při vymezování a vyznačování objektů Natura 2000 musí následovat průběžná kontrola a podpora, zejména pokud jde o správu zmíněných objektů, aby jasně přispívaly k naplňování výše uvedených cílů. Síť Natura 2000 se řídí směrnicí Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků ("Směrnice o ptácích")(5) a směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ("Směrnice o stanovištích")(6), která ve svém článku 8 umožňuje spolufinancování členskými státy a Společenstvím.

(4)  Členské státy se v květnu 2004 v Malahide dohodly, že je nutné zavést opatření, která by ze strany Společenství zajistila vhodné a garantované spolufinancování sítě Natura 2000. Komise odhaduje náklady na správu sítě Natura 2000 na 6 100 000 000 EUR ročně, přičemž tento výpočet nezahrnuje mořské chráněné oblasti. Tato částka pravděpodobně podhodnocuje celkové náklady, a mělo by proto být považována za nezbytné minimum.

(5)  Úloha efektivního rozvoje a provádění politiky v oblasti životního prostředí v rámci Šestého akčního programu pro životního prostředí (EAP) může být splněna jen podporováním demonstrace inovačních přístupů, spojením znalostního přístupu, vytvořením kapacit pro realizaci, podporou lepšího řízení, podporou vzájemného školení a výměny nejlepších postupů a zlepšené výměny informací prostřednictvím internetové sítě, zvýšeným uvědoměním a komunikací.

(6)  Závěrečná zpráva Pracovní skupiny expertů o financování sítě Natura 2000, týkající se článku 8 směrnice o stanovištích, která byla vydána v roce 2001, doporučovala, aby bylo v brzké době "uskutečněno výrazné navýšení financování programu LIFE-Nature a aby byl zjednodušen provoz tohoto nástroje tak, aby se dal snadněji použít na podporu potřebných kapitálových investic nejrůznějších míst Natura 2000".

(7)  Článek 6 Šestého akčního programu pro životní prostředí uvádí jako prioritu zřízení sítě Natura 2000 a poskytování technických a finančních nástrojů a opatření nezbytných k jejímu fungování a k umožnění toho, aby druhy chráněné v rámci směrnice o stanovištích a směrnice o ptácích" a místa, na kterých má Společenství zájem, byla chráněna mimo oblasti, na něž se vztahuje Natura 2000.

(8)  V závěrech zveřejněných dne 11. července 2002 Rada uznala, že opatření týkající se řízení sítě směrnice o stanovištích je nutné zavést co nejdříve, a že je nutné zabývat se předmětem financování včetně záležitosti odpovídajícího rámce pro spolufinancování Společenství, vyzvala Komisi, aby využila svého sdělení o financování sítě Natura 2000 a prosadila různé možnosti odpovídajícího a efektivního finančního rámce Společenství, který by musel být začleněn do finančních výhledů Společenství, a uznala, že program Life-Nature hrál klíčovou roli ve zřizování sítě Natura 2000 a v ochraně biologické rozmanitosti v Evropské unii obecně.

(9)  Je třeba zaměřit pomoc v rámci tohoto nařízení na rozvoj, provádění, monitorování a hodnocení politiky a právních a správních předpisů v oblasti životního prostředí ve všech evropských politikách a na jejich sdělování a šíření po celé EU.

(10)  Pomoc by se měla poskytovat prostřednictvím dohod o grantech a smluv na veřejné zakázky zabezpečovaných v rámci nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7) (finanční nařízení).

(11)  Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 11/2003, která zkoumá koncepci, řízení a provádění finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE) a závěry Rady ze dne 2. března 2004, v nichž Rada uvítala zprávu, obsahují názor, že LIFE se stal důležitým nástrojem politiky životního prostředí Společenství, a zdůrazňují, že je to stále jediný nástroj podporující tuto politiku.

(12)  Zkušenosti z využívání současných a minulých nástrojů zdůraznily potřebu plánovat a vytvářet programy pro víceletá období a soustředit se na určení priorit a cílových oblastí činnosti, které budou schopny těžit z finanční pomoci Společenství.

(13)  Je třeba snížit počet programů a zjednodušit jejich tvorbu a řízení prostřednictvím jediného zesíleného programu.

(14)  Existuje však i potřeba zajistit hladký přechod a pokračovat v monitorování a vykonávání auditů a hodnocení kvality činností financovaných v rámci současných programů s ohledem na dobu ukončení jejich platnosti.

(15)  Je třeba zabezpečit, aby pomoc poskytovaná v rámci těchto programů byla doplněna pomocí z jiných prostředků a nástrojů Společenství.

(16)  V souladu se závěry zasedání Evropské rady v Lucemburku (prosinec 1997) a v Soluni (červen 2003) se kandidátské země a země západního Balkánu v procesu stabilizace a přidružení mohou účastnit programů Společenství podle podmínek stanovených v příslušných dvoustranných dohodách uzavřených s těmito zeměmi.

(17)  Nařízení vytváří finanční rámec na období sedmi let a mělo by být základním referenčním bodem pro rozpočtové orgány ve smyslu odstavce 36 (návrhu) interinstitucionální dohody z (xxx) mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [KOM(2004)0498].

(18)  Splnění cílů Šestého akčního programu pro životní prostředí schváleného na úrovni Společenství nemůže být úspěšně zajištěno samostatně jednajícím členským státem, a proto pokud pomoc Společenství nepřekročí rámec potřebný pro splnění daných cílů, považuje se tato pomoc za oprávněnou,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíle

Zřizuje se finanční nástroj pro životní prostředí, dále označený jako "LIFE+".

Obecným cílem LIFE+ je přispívat k ochraně přírody a biologické rozmanitosti, zejména k řízení sítě NATURA 2000, a k rozvoji a provádění politiky a právních a správních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, a tím přispívat k podpoře udržitelného rozvoje.

LIFE+ bude podporovat provádění Šestého akčního programu pro životního prostředí, a zejména přispívat k

   - dosažení takové kvality životního prostředí, kdy stupeň znečištění nemá škodlivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí,
   - velmi zásadnímu snížení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře za účelem dosažení jejich stabilizace na úrovni zabraňující nebezpečnému antropogennímu narušení klimatického systému, s cílem předejít tak možným ekonomickým, sociálním a environmentálním otřesům,
   - ochraně, udržení, řízení, obnově a usnadnění fungování přírodních prostředí, přírodních stanovišť, divoké flóry a fauny, zejména v oblastech spadajících do ochrany sítě NATURA 2000, s cílem zastavit šíření pouště a ztrátu biologické rozmanitosti,
   - ochraně evropských lesů jako celku prostřednictvím opatření na sledování faktorů, které mají podíl na zhoršování jejich kvality a předcházení těmto faktorům,
   - podpoře efektivnějšího využívání přírodních zdrojů a odpadů a podpoře k posunu k udržitelnějším výrobním a spotřebním vzorcům,
   - vývoji strategických přístupů k rozvoji, provádění a integraci politiky, včetně zdokonalování řízení životního prostředí, poskytováni informací, zvýšení uvědomění a ve větší míře k předkládání argumentů o právech a povinnostech, nákladech a výnosech a o přidané hodnotě, kterou životní prostředí představuje v sektorových politikách,
   - zvyšování zapojení evropských občanů do naplňování cílů v oblasti životního prostředí.

Článek 2

Oblast působnosti, specifické cíle a obecná kritéria

1.  K podpoře dosažení cílů v oblasti životního prostředí stanovených v článku 1 bude mít nástroj LIFE+ tři složky.

Složka "Příroda a biologická rozmanitost" bude:

   - přispívat k vytváření míst NATURA 2000 a k tvorbě sítě a k výměně s tím souvisejících technologií a odborných znalostí,
   - přispívat ke správě míst NATURA 2000 v souladu se směrnicí o stanovištích a se směrnicí o ptácích a k zachování nebo obnově přirozeného přírodního prostředí nebo populací druhů k příznivému stavu ochrany, a tím napomáhat k dosažení cílů stanovených k zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 a dále,
   - chránit a podporovat globální řízení oblastí řek a mořského dna spadajících do sítě Natura 2000 a napomáhat tomuto řízení;

Složka "LIFE+ Provedení a správa" bude:

   - přispívat k rozvoji a demonstraci inovačních přístupů a nástrojů politiky a prokazovat jejich přidanou hodnotu pro životní prostředí,
   - přispívat ke sjednocení přístupu založeného na znalostech pro rozvoj, odhad, monitorování a hodnocení, včetně dodatečného hodnocení, hodnocení politiky a právních předpisů v oblasti životního prostředí,
   - podporovat tvorbu a provádění přístupů a iniciativ k monitorování a vyhodnocování stavu životního prostředí a hnacích sil, tlaků a reakcí, které mají dopad na životní prostředí,
   - podporovat používání nových technologií k usnadnění řízení životního prostředí, k prevenci nebo omezení přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem, včetně lesních požárů a k ošetření znečištěných oblastí řek a mořského dna,
   - umožňovat navržení modelů správy s cílem zachování biologické rozmanitosti lesa a pomůže zachovat půdu, předcházet rizikům a bojovat proti požárům v lesních oblastech,
   - podporovat provádění politiky Společenství v oblasti životního prostředí, zejména s důrazem na její provádění na místní a regionální úrovni,
   - poskytovat podporu pro lepší správu životního prostředí, včetně prostřednictvím neformálních sítí orgánů pro životní prostředí, jako je Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva životního prostředí (IMPEL), rozšířenou účast zúčastněných subjektů, včetně nevládních organizací (NGO), při rozvoji a provádění politiky Evropské unie;

Složka "LIFE+ Informace a komunikace" bude:

   - šířit informace a zvyšovat povědomí o záležitostech týkajících se životního prostředí,
   - zvyšovat povědomí o výhodách tohoto přístupu pro sektorové politiky a zvyšovat tak dostupnost konceptu udržitelného rozvoje,
   - podporovat doprovodná opatření (jako jsou informace, komunikační činnosti a kampaně, konference, atd.), která budou přinášet přidanou hodnotu na evropské úrovni,
   - poskytovat podporu potřebnou pro sestavování databází a rozvíjet prostředky a služby za účelem zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

2.  Seznam s vhodnými tématy a činnostmi je uveden v příloze 1.

3.  Projekty financované z LIFE+ splňují následující obecná kritéria:

   a) musí být v zájmu Společenství do té míry, aby významně přispívaly k obecnému účelu stanovenému v článku 1;
   b) musí být realizovány technicky a finančně spolehlivými partnery;
   c) musí být proveditelné technicky, časově, rozpočtově a účelně.

Projekty mohou být považovány za prioritní, pokud jsou založeny na nadnárodním přístupu a má se za to, že jejich výsledky budou efektivní v tom smyslu, že bude dosaženo cílů s ohledem na proveditelnost a na náklady.

4.  Kritéria financování vztahující se na programy spadající do složky "LIFE+ Provádění a správa" jsou stanovena v příloze I. Kritéria financování provozních a akčních grantů jsou stanovena v příloze III.

Článek 3

Druhy zásahů

1.  Financování z prostředků Společenství může mít tyto právní formy:

   - dohody o grantech,
   - smlouvy na veřejné zakázky.

2.  Granty Společenství mohou být poskytnuty prostřednictvím specifických forem a dohod, jakými jsou například rámcové dohody o partnerství a účast ve finančních mechanismech a prostředcích financování. Mohou mít formu spolufinancování provozních nebo akčních grantů. U akčních grantů bude maximální poměr spolufinancování upřesněn v ročních pracovních programech. Provozní granty udělené subjektům uskutečňujícím cíle všeobecného evropského zájmu nemohou být předmětem odlišných ustanovení finančního nařízení.

3.  Granty Společenství poskytované na správu objektů Natura 2000 budou mít podobu spolufinancování. Spolufinancování nákladů spojených se správou těchto objektů představuje alespoň 50 %, nejvíce však 75 %. Ve víceletých programech jsou definována specifická kritéria pro stanoviště způsobilá dostávat finanční příspěvek vyšší než 50 %.

4.  Dále se předpokládají výdaje pro doprovodná opatření formou smluv na veřejné zakázky, v jejichž rámci se z prostředků Společenství budou hradit náklady na služby a zboží. Takto se budou, mimo jiné, financovat výdaje na informace a komunikaci, přípravu, provádění, monitorování, kontrolu a hodnocení projektů, politik, programů a právních a správních předpisů.

5.  Komise podpoří projekty na úrovni okresů, které umožní účast skupiny obcí, a meziregionální nebo přeshraniční projekty.

Článek 4

Tvorba programů

1.  Finance budou poskytnuty na podporu víceletých strategických programů vytvořených Komisí po konzultaci s Evropským parlamentem. Tyto programy budou definovat základní cíle se zdůrazněním potřeby zajistit přidanou hodnotu, prioritní oblasti činnosti, typy činností a očekávané výsledky financování Společenstvím s ohledem na cíle stanovené v článku 1 budou obsahovat odhad objemu finančních prostředků.

2.  Členské státy pružně upraví a přizpůsobí strategické plány Evropské unie svým potřebám a prioritám.

3.  Roční pracovní programy budou založeny na víceletém strategickém programu a budou uvádět, pro daný rok, předpokládané záměry, oblast působení, časový harmonogram, očekávané výsledky, formy provádění, objem finančních prostředků a maximální míru spolufinancování.

4.  Víceleté programy se budou schvalovat v souladu s článkem 251 Smlouvy.

5.  Roční programy budou přijaty podle postupů stanovených v článku 12.

6.  Pokud to budou vyžadovat okolnosti, je možné tyto programy měnit podle příslušného postupu během doby jejich platnosti.

Článek 5

Finanční postupy a provádění opatření

1.  Komise provede pomoc Společenství v souladu s finančním nařízením.

2.  Podle rozhodnutí Komise může být část provádění rozpočtu svěřena správnímu orgánu sestávajícímu z vnitrostátních veřejných subjektů nebo subjektů soukromého práva pověřených veřejnou službou na základě ustanovení stanovených v čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení, v souladu s kritérii výběru uvedenými v příloze II. Komise však bude mít na starosti jeho průběžnou kontrolu, jeho potvrzení a hodnocení, o nichž bude následně informovat Evropský parlament.

3.  Komise zajistí vznik nových pracovních míst, která budou vytvořena při provádění LIFE+, zejména na základě lisabonské perspektivy.

Článek 6

Příjemci

Program LIFE+ bude přístupný veřejným nebo soukromým subjektům, institucím a dalším činitelům, zejména:

   - vlastníkům a správcům objektů Natura 2000,
   - státním, regionálním a místním orgánům,
   - specializovaným subjektům, jejichž působení předpokládají právní předpisy EU,
   - mezinárodním organizacím, pro činnosti v členských státech a v zemích uvedených v článku 7,
   - NGO.

Článek 7

Účast třetích zemí

Účast v programech financovaných prostřednictvím LIFE+ bude, za předpokladu přijetí dodatečných prostředků, otevřena těmto zemím:

   - státům ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s ustanoveními Dohody o EHP,
   - kandidátským zemím, které požádaly o členství v Evropské unii, a také zemím západního Balkánu zapojených do procesu stabilizace a přidružení.

Článek 8

Doplnění mezi finančními nástroji

Činnosti financované podle tohoto nařízení nespadají do hlavní oblasti působnosti jiných finančních nástrojů nebo kritérií způsobilosti, ani z jiných finančních nástrojů Společenství neobdrží podporu pro stejný účel. Příjemci podle tohoto nařízení poskytnou správnímu orgánu uvedenému v čl. 5 odst. 2 a Komisi informace o finančních prostředcích obdržených z rozpočtu ES a o podaných žádostech o financování. Bude se usilovat o vzájemné propojení a doplnění s dalšími nástroji Společenství.

Komise zajistí, aby byly zavedeny odpovídající mechanismy pro koordinaci mezi operačními programy a vyžíváním prostředků LIFE+ a strukturálních fondů, Evropských zemědělských fondů pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského fondu pro rybolov (EFF), a to od fáze plánování až do fáze provádění.

Článek 9

Doba trvání a rozpočtové zdroje

1.  Provádění tohoto nařízení začíná 1. ledna 2007 a končí 31. prosince 2013.

Finanční rámec pro provádění tohoto nástroje je stanoven na 2 190 000 000 EUR, zvýšený nejméně o 35% potřeb sítě Natura 2000, tak jak byly vyčísleny členskými státy a Komisí, což znamená celkem 9 540 000 000 EUR pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (sedm roků), přičemž je pamatováno na to, že s využitím dalších fondů budou pokryty celkové potřeby sítě Natura 2000, které byly vyčísleny na 21 000 000 000 EUR.

2.  Rozpočtové zdroje určené na činnosti v rámci tohoto nařízení se začlení do ročních vyhrazených prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie. Příslušné roční vyhrazené prostředky schválí rozpočtový orgán v rozmezí finančních výhledů.

3.  Oznámení o rozložení finanční pomoci mezi tři složky LIFE+ je uvedeno v přílohách I a III.

Článek 10

Monitorování

1.  Při jakékoli činnosti financované nástrojem LIFE+ musí příjemce předložit řídícímu orgánu uvedenému v čl. 5 odst. 2 technickou a finanční zprávu o postupu prací. Do tří měsíců od dokončení činnosti musí být také zaslána závěrečná zpráva. Formu a obsah těchto zpráv stanoví Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 12.

2.  Úředníci nebo jiní zaměstnanci Komise mohou u akcí financovaných pomocí nástroje LIFE+ provádět kontroly přímo na místě, včetně kontrol namátkových, aniž by tím byly dotčeny audity provedené Účetním dvorem ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními auditorskými orgány nebo odděleními podle článku 248 Smlouvy nebo jiné inspekce provedené podle čl. 279 písm. c) Smlouvy.

3.  Smlouvy a dohody, stejně jako dohody s pověřenými subjekty uvedenými v čl. 5 odst. 2, uzavřené v rámci tohoto nařízení, zabezpečí především dohled a finanční kontrolu ze strany Komise (nebo jiného zástupce pověřeného Komisí) a audity prováděné Účetním dvorem, které se v případě potřeby budou provádět přímo na místě.

4.  Po dobu pěti let od uskutečnění poslední platby bude mít Komise u příjemce k dispozici dostupné veškeré dokumenty týkající se výdajů na podporovanou činnost.

5.  Pokud je to nutné, stanoví Komise na základě výsledků zpráv namátkových kontrol, stanovených v odstavcích 1 a 2, rozsah nebo podmínky přidělení původně schválené finanční podpory a také harmonogram plateb.

6.  Komise přijme veškeré kroky nezbytné pro ověření, zda jsou financované činnosti prováděny správně a v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a finančního nařízení.

Článek 11

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.  V případě provádění činností financovaných podle tohoto nařízení musí Komise zajistit ochranu finančních zájmů Společenství, a to zavedením preventivních opatření proti zpronevěře, korupci a jakýmkoliv jiným nelegálním činnostem. Opatření spočívají v účinné kontrole a vymáhání nadbytečně vyplacených finančních prostředků, a v případě zjištění nesrovnalostí také v udělování účinných, přiměřených a výstražných pokut v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství(8) a (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem(9) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(10).

2.  V případě činností Společenství financovaných nástrojem LIFE+ se nesrovnalostí podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 chápe jakékoliv porušení ustanovení právních předpisů Společenství nebo jakékoliv nedodržení smluvních povinností vyplývajících z činnosti nebo opomenutí ekonomického pracovníka, ve formě neoprávněných nákladů, které mají nebo by mohly mít nepříznivý vliv na souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty spravované Společenstvím.

3.  Komise může snížit nebo vymáhat nazpět částku finanční pomoci poskytnutou pro určitou činnost nebo pozastavit její výplatu, pokud shledá nesrovnalosti, včetně nesouladu s ustanoveními tohoto nařízení nebo individuálního rozhodnutí nebo smlouvy či dohody, na základě kterých byly přidělena daná finanční pomoc, nebo pokud vyjde najevo, že činnost doznala bez souhlasu Komise zásadní změnu, která je v rozporu s její podstatou nebo prováděcími podmínkami.

4.  Pokud nebyly dodrženy termíny nebo je vývojem provádění činnosti ospravedlněna pouze část z přidělené finanční pomoci, požádá Komise příjemce této pomoci, aby do určité doby předložil vysvětlení. Pokud příjemce nepodá uspokojivé vysvětlení, může Komise odstoupit od udělení zbývající části finanční pomoci a požadovat vrácení již vyplacené částky.

5.  Jakákoli bezdůvodná platba musí být vrácena Komisi. K částkám, které nebyly vráceny v přiměřené době, se připočte úrok podle podmínek stanovených ve finančním nařízení.

Článek 12

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor (Výbor LIFE+) složený ze zástupců členských států a regionů s pravomocemi a odpovědností v oblasti životního prostředí, kterému předsedá zástupce Komise. Pro potřeby LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost musí jít o výbor zřízený podle článku 20 směrnice 92/43/EHS.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 tohoto rozhodnutí.

Období uvedené v čl. 5 odst. 2 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.

3.  Kromě obecných pravidel stanovených podle článku 7 a 8 rozhodnutí 1999/468/ES předloží Komise Evropskému parlamentu návrhy týkající se opatření, která mají být učiněna výborem, a zejména veškerých opatření týkajících se plánování rozdělování a přidělování ročního rozpočtu LIFE+ (týkajících se buď nařízení LIFE+ samého nebo ročních programů práce).

4.  Předseda přizve na zasedání výboru jako pozorovatele odborníky z občanských sdružení, aby projednali rozdělování a přidělování rozpočtu LIFE+ (týkající se buď nařízení LIFE+ samého nebo ročních programů práce). Použijí se zásady a podmínky veřejného přístupu k dokumentům platné pro Komisi.

Článek 13

Hodnocení

Víceleté programy se budou pravidelně monitorovat s cílem sledovat provádění činností vykonávaných v rámci každé programové složky a hodnotit jejich dopad.

LIFE+ se bude vyhodnocovat v polovině a na konci období, aby se posoudil jeho přínos k rozvoji politiky Společenství v oblasti životního prostředí a využití vyhrazených prostředků.

Závěrečné hodnocení se provede nejpozději jeden rok před ukončením programu. Hodnocení v polovině období a konečné hodnocení bude předloženo Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 14

Zjednodušení a sjednocení

1.  Pro účely zjednodušení a sjednocení toto nařízení ruší a nahrazuje tyto nástroje: nařízení (ES) č. 1404/96(11); nařízení (ES) č. 1655/2000(12) a jeho dodatky; rozhodnutí č. 1411/2001/ES(13); rozhodnutí č. 466/2002/ES(14); nařízení (ES) č. 2152/2003(15).

2.  Činnosti zahájené před 31. prosincem 2006 podle nástrojů uvedených výše se budou nadále řídit uvedenými nástroji až do svého ukončení. Výbory zřízené těmito nástroji se nahradí výborem uvedeným v článku 12 tohoto nařízení. Toto nařízení bude financovat každé povinné monitorování a hodnocení vyžadované těmito nástroji až do doby ukončení jejich platnosti.

Článek 15

Pravidla pro provádění tohoto nařízení

Komise stanoví prováděcí opatření postupem podle článku 12.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne ….

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA I

Možná témata a činnosti vhodné na financování

1.  Témata

Z hlediska cílů stanovených v článku 1 budou finanční prostředky uděleny na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, zejména na správu míst NATURA 2000 v Evropské unii, na propagaci nevládních organizací působících především v oblasti ochrany životního prostředí na evropské úrovni a na podporu provádění priorit Šestého akčního programu pro životní prostředí, zejména na tyto oblasti:

-   změny klimatu: Evropský program pro změny klimatu (a jakýkoli po něm následující program);

-   příroda a biologická rozmanitost: síť NATURA 2000 zahrnuje například inovační přístupy ke správě míst a k plánování, včetně rozvoje tržních opatření a způsobů využití sítě způsobem slučitelným s jejich zachováním; monitorování jejich ochranného statutu; financování vytváření a provádění akčních plánů pro jednotlivé druhy; zastavení poklesu biologické rozmanitosti do roku 2010 a monitorování lesů a společně propojených činností v oblasti životního prostředí v rámci Společenství, preventivní opatření proti lesním požárům, urychlená opatření na ochranu přírodních stanovišť a druhů, u nichž je stav ochrany nejhorší, a rovněž opatření na zachování druhů a správu mokřadů (bažin a močálů), pobřežních, mořských a sladkovodních stanovišť;

-   životní prostředí a zdraví: zahrnuje akční plán pro zdraví a životní prostředí, rámcovou směrnici pro vodní hospodářství, čistý vzduch pro Evropu (CAFÉ) a tematické strategie pro mořské prostředí, půdu, města a pesticidy;

-   udržitelné využití zdrojů: tematické strategie týkající se zdrojů, předcházení vzniku odpadu a recyklování odpadu, strategie udržitelné výroby a spotřeby;

-   strategické přístupy k rozvoji, provádění a prosazování politiky: včetně hodnocení dopadů na životní prostředí a strategického posouzení životního prostředí;

-   přírodní dědictví; činnosti ve smyslu oddílu I článku 2 Úmluvy UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví ze dne 16. listopadu 1972;

-   dodatečné hodnocení opatření Společenství v oblasti životního prostředí.

2.  Činnosti

Nástroj LIFE+ může financovat tyto činnosti:

   - studie, průzkumy, přípravu a tvorbu scénářů,
   - monitorování,
   - pomoc při budování kapacit,
   - školení, workshopy a pracovní setkání,
   - vytváření sítí,
   - podpora sítě IMPEL,
   - báze pro osvědčené postupy,
   - kampaně na zvýšení povědomí,
   - informační a propagační činnosti,
   - demonstrace politických nástrojů a přístupů.
   - projekty ochrany přírody, včetně nákupu pozemků v síti NATURA 2000.

3.  Specifická kritéria pro spolufinancování projektů z LIFE+ Provedení a správa

Finanční podpora bude přidělena ve formě spolufinancování projektu.

Podíl finanční podpory Společenství nepřesáhne 50 % povolených nákladů na projekt. Podíl finanční podpory Společenství na doprovodná opatření nemůže překročit 100 % těchto nákladů.

O finanční podpoře se nebude uvažovat, pokud návrhy nesplní následující kritéria:

   a) nabízejí prostředky pro řešení problémů ve Společenství velmi častých nebo jednoho problému, který vyvolává vážné znepokojení několika členských států;
   b) jsou inovativní z hlediska použité technologie a metody;
   c) představují příklad a pokrok ve srovnání se současnou situací;
   d) usilují o rozvoj a přenos určité formy know-how, která může být použita ve stejných nebo podobných situacích;
   e) podporují spolupráci v oblasti životního prostředí;
   f) jsou založeny na vztahu nákladů a výnosů uspokojivém pro životní prostředí.

Pokud je to vhodné, návrhy by měly být rovněž posuzovány z hlediska jejich dopadů na zaměstnanost a na základě toho, zda mohou napomáhat šíření a co nejširšímu použití užitečných technologií nebo výrobků, které pomáhají chránit životní prostředí.

PŘÍLOHA II

Kritéria pro přidělení úloh souvisejících s čerpáním rozpočtových prostředků

Provádění činností Společenství vyplývajících z programu LIFE+ zaručuje Komise.

Úlohy spojené s čerpáním rozpočtových prostředků mohou být svěřeny řídícím orgánům uvedeným v čl. 5 odst. 2.

Tyto příslušné orgány nebo agentury (dále jen "národní agentury") stanoví Komise po dohodě s členskými státy, nebo samotným členským státem, v souladu s ustanoveními čl. 54 odst. 2 písm. c) a článku 56 finančního nařízení a článků 38 a 39 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002(16), o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Komise vyhodnotí soulad s principy hospodárnosti, účinnosti a užitkovosti. Před přidělením úloh zaručí Komise formou předchozího zhodnocení, že pověření národní agentury poskytovat finanční prostředky je ve shodě s podstatou finanční správy a že se tím více zviditelní činnost Společenství. Dále si Komise vyžádá názor příslušného výboru vytvořeného ve smyslu článku 12.

Jmenování těchto národních agentur musí být v souladu s těmito kritérii:

   - organizace ustanovená nebo jmenovaná jako národní agentura musí mít právní subjektivitu a musí se řídit zákonem příslušného členského státu,
   - národní agentury musí mít přiměřený počet zaměstnanců s odbornými schopnostmi v oblasti politiky životního prostředí,
   - musí mít příslušnou infrastrukturu, zejména v oblasti informatiky a komunikace,
   - musí působit v administrativním kontextu, což jim umožní uspokojivě plnit jejich úkoly a zabrání konfliktu zájmů,
   - musí být v takové pozici, aby byly schopné uplatňovat pravidla finanční správy a smluvní podmínky stanovené na úrovni Společenství,
   - musí nabízet přiměřené finanční záruky vydané přednostně státním orgánem a jejich řídící schopnosti musí odpovídat úrovni finančních prostředků Společenství, které budou spravovat.

Komise uzavře smlouvu s každou národní agenturou v souladu s článkem 41 prováděcích pravidel finančního nařízení, který stanoví podrobné pokyny, mimo jiné, definici úloh, pravidla pro podávání zpráv, vymezení odpovědností a opatření pro kontrolu. Agentury musí respektovat principy transparentnosti, rovnosti přístupu a zabránění dvojího financování z jiných zdrojů Společenství, a respektovat povinnost monitorovat projekty a vymáhat všechny prostředky, které mají být uhrazeny příjemci.

Dále musí Komise ověřit, že každý členský stát přijme kroky potřebné pro zajištění příslušného auditu a finančního dohledu nad národní agenturou, a že poskytne Komisi – před zahájením činnosti národní agentury – potřebné záruky ohledně existence, významu a řádné činnosti této agentury, v souladu s pravidly podstaty finanční správy.

V případě nesrovnalosti, zanedbání nebo podvodu prokázaného národní agentuře budou národní agentury zodpovědné za finanční prostředky, které nezískaly zpět.

Komise zajistí ve spolupráci s členskými státy přechod mezi činnostmi prováděnými v souvislosti s předcházejícími programy v oblasti životního prostředí a těch, které se budou provádět v rámci programu LIFE+.

PŘÍLOHA III

Podpora nevládních organizací působících především v oblasti ochrany životního prostředí

LIFE + spolufinancuje provozní nebo akční granty pro nevládní organizace, které působí především v oblasti ochrany a zkvalitňování životního prostředí na evropské úrovni.

Aby byla nevládní organizace způsobilá k získání grantu, musí mít následující charakteristiky:

   - musí to být nezávislý a neziskový právní subjekt, který působí převážně v oblasti ochrany a zkvalitňování životního prostředí pro společné dobro a s ohledem na dosažení udržitelného rozvoje;
   - musí působit na evropské úrovni, a to buď sama nebo ve formě sdružení v rámci určité struktury (členství), a její činnost musí pokývat alespoň tři evropské země;
   - musí se podílet na rozvíjení a uskutečňování politiky a legislativy EU.

(1) Úř. věst. C […], […], s. […].
(2) Úř. věst. C […], […], s. […].
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. července 2005.
(4) Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
(6) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(8) Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.
(9) Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
(10) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
(11) Nařízení Rady (ES) č. 1404/96 ze dne 15. července 1996, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1973/92 o zřízení finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE) (Úř. věst. L 181, 20.7.1996, s. 1.)
(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 ze dne 17. července 2000 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE) (Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1682/2004 (Úř. věst. L 308, 5.10.2004, s. 1).
(13) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1411/2001/ES ze dne 27. června 2001 o rámci Společenství pro spolupráci na podporu udržitelného rozvoje měst (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 1). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).
(14) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2002/ES ze dne 1. března 2002, kterým se stanoví akční program Společenství podporující nevládní organizace, které jsou činné zejména v oblasti ochrany životního prostředí (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 1). Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES.
(15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (Forest Focus) (Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).
(16) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí