Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0131/2005

Indgivne tekster :

A6-0131/2005

Forhandlinger :

PV 07/07/2005 - 4

Afstemninger :

PV 07/07/2005 - 9.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0291

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 103k
Torsdag den 7. juli 2005 - Strasbourg
Finansielt instrument for miljøet (Life+) ***I
P6_TA(2005)0291A6-0131/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det finansielle instrument for miljøet (Life+) (KOM(2004)0621 - C6-0127/2004 - 2004/0218(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0621)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1 (C6-0127/2004),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Budgetudvalget (A6–0131/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juli 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om det finansielle instrument for miljøet (Life+)
P6_TC1-COD(2004)0218

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Miljø, der er en af dimensionerne i EU's strategi for bæredygtig udvikling vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Göteborg i 2001, udgør et prioriteret område for fællesskabsbistand og vil hovedsageligt blive finansieret via programmer for samhørighed, landbrug og udvikling af landdistrikter, forskning, innovation og konkurrenceevne, førtiltrædelse og udvikling samt ekstern bistand.

(2)  Disse fællesskabsprogrammer dækker langt fra hele behovet for miljøinvesteringer, hvorfor det er nødvendigt at støtte Fællesskabets miljøpolitik og –lovgivning, navnlig de prioriterede områder i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF(4), hvorved der bidrages til en bæredygtig udvikling.

(3)  Blandt de mål, der er fastsat for de prioriterede områder, figurerer blandt andet standsning af nedgangen i biodiversiteten senest i 2010 og bevarelse af naturområder af fællesskabsinteresse. Indsatsen omkring definition og udpegelse af Natura 2000-områder kræver konstant opfølgning og støtte, navnlig med hensyn til områdernes forvaltning, da disse klart bidrager til virkeliggørelsen af ovennævnte mål. Natura 2000-nettet reguleres af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle ("fugledirektivet")(5) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter ("habitatdirektivet")(6), hvis artikel 8 omhandler samfinansiering mellem medlemsstaterne og Fællesskabet.

(4)  Medlemsstaterne vedtog i maj 2004 i Malahide, at der bør træffes foranstaltninger, som garanterer en tilstrækkelig og sikker medfinansiering fra Fællesskabet af Natura 2000-nettet. Kommissionen har anslået de årlige omkostninger til forvaltning af Natura 2000-nettet til 6,1 mio. EUR, uden at beskyttede havområder er medtaget. Dette tal er sandsynligvis en undervurdering af de samlede omkostninger og bør derfor betragtes som et minimum.

(5)  Målet om en effektiv udvikling og gennemførelse af miljøpolitikken inden for rammerne af det sjette miljøhandlingsprogram kan kun opfyldes, hvis der ydes støtte til demonstration af innovative politiske strategier, konsolidering af videnbasen, opbygning af gennemførelseskapacitet, fremme af god forvaltning, udveksling af erfaringer og fremme af bedste praksis via netværkssamarbejde samt forbedring af informationsformidling, miljøbevidsthed og kommunikation.

(6)  I den endelige beretning om finansiering af Natura 2000, som blev udarbejdet i 2001 af ekspertgruppen under artikel 8 i habitatdirektivet, anbefaledes det på kort sigt at forhøje bevillingen til Life-Natura betydeligt samt at forenkle ordningen, så den vil være lettere at anvende i forbindelse med støtte til de vigtigste investeringsbehov på en lang række Natura 2000-områder.

(7)  Et af de prioriterede indsatsområder i artikel 6 i det sjette miljøhandlingsprogram er oprettelse af Natura 2000-nettet og gennemførelse af de nødvendige tekniske og finansielle instrumenter og foranstaltninger, der kræves for dets fuldstændige gennemførelse og for, at arter, der er beskyttet i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet samt lokaliteter af fællesskabsbetydning kan beskyttes uden for områder, der er omfattet af Natura 2000.

(8)  Rådet anerkendte i sine konklusioner af 11. juli 2002, at det er nødvendigt at gennemføre bestemmelserne om forvaltningen af nettet i habitatdirektivet snarest muligt og at behandle spørgsmålet om finansiering, herunder en passende ramme for EF-medfinansiering, opfordrede Kommissionen til i sin meddelelse om finansiering af Natura 2000-nettet at fremlægge forskellige alternativer til en egnet og effektiv EF-finansieringsramme som et bidrag til Fællesskabets fremtidige finansielle overslag og erkendte, at Life-Nature-programmet har bidraget væsentligt til etableringen af Natura 2000-nettet og generelt til bevarelse af biodiversitet i Den Europæiske Union.

(9)  Støtten inden for rammerne af denne forordning bør derfor rettes mod udarbejdelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af miljøpolitik og –lovgivning i alle europæiske politikker samt kommunikation og formidling heraf i hele EU.

(10)  Støtten bør ydes i form af aftaler om tilskud og kontrakter om offentlige indkøb inden for rammerne af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(7) (herefter benævnt finansforordningen).

(11)  Revisionsrettens særberetning nr. 11/2003, der vedrører udformningen, forvaltningen og anvendelsen af det finansielle instrument for miljøet (Life), og Rådets konklusioner af 2. marts 2004, hvori Rådet modtager denne beretning med tilfredshed, støtter opfattelsen af, at Life har været et vigtigt middel til gennemførelse af Fællesskabets miljøpolitik, og minder om, at Life fortsat er det eneste instrument, der har til formål at støtte denne politik.

(12)  Erfaringen med de nuværende og tidligere instrumenter har vist, at der er behov for at planlægge og programmere på et flerårigt grundlag og koncentrere indsatsen ved at prioritere og rette fokus på aktivitetsområder, hvor Fællesskabets finansielle bistand kan bære frugt.

(13)  Der er behov for at begrænse antallet af programmer og forenkle programmeringen og forvaltningen ved hjælp af et enkelt, strømlinet program.

(14)  Dog må der sikres en smidig overgang, og aktiviteter, som finansieres via de nuværende programmer, skal fortsat overvåges og underkastes revision samt en kvalitativ evaluering, efter at disse er udløbet.

(15)  Der må lægges særlig vægt på at sikre, at støtten inden for rammerne af dette program supplerer Fællesskabets øvrige fonde og instrumenter.

(16)  På linje med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder i Luxembourg (december 1997) og i Thessaloniki (juni 2003) bør kandidatlandene og landene i det vestlige Balkan, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, kunne deltage i fællesskabsprogrammer i overensstemmelse med vilkårene i de bilaterale aftaler, som er indgået med disse lande.

(17)  I forordningen fastsættes en finansieringsramme for syv år, der skal udgøre det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden som omhandlet i punkt 36 i (forslaget til) den interinstitutionelle aftale af … mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren [KOM(2004)0498].

(18)  Målene for det sjette miljøhandlingsprogram, der er opnået enighed om på fællesskabsplan, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og fællesskabsbistand er derfor berettiget under forudsætning af, at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Mål

Der oprettes hermed et finansielt instrument for miljøet, i det følgende benævnt "Life+".

Det generelle mål med Life+ er at bidrage til naturbevarelse og biodiversitet, navnlig forvaltningen af Natura 2000-nettet, og til udarbejdelsen og gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik og miljølovgivning og dermed fremme bæredygtig udvikling.

Life+ skal yde støtte til gennemførelsen af det sjette miljøhandlingsprogram og herunder navnlig bidrage til:

   - at tilvejebringe en miljøkvalitet, hvor forureningsniveauet ikke medfører skadelige virkninger for menneskers sundhed og miljøet
   - væsentligt at reducere koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren med henblik på at stabilisere dem på et niveau, som kan forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet, og dermed afværge en eventuel økonomisk, social og miljømæssig katastrofe
   - at beskytte, bevare, forvalte, genoprette og udvikle de naturlige miljøers, naturtypernes og de vilde planters og dyrs normale måde at fungere på, navnlig i de områder, der er beskyttet af Natura 2000-nettet, med henblik på at standse ørkendannelse og tab af biodiversitet
   - at beskytte Europas skovområder som helhed ved foranstaltninger til at overvåge og forebygge de faktorer, der bidrager til deres forringelse
   - at fremme bedre forvaltning af naturressourcer og affald og fremme en overgang til mere bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre
   - udvikle strategier for udvikling, gennemførelse og integration af politikker, herunder forbedre miljøforvaltning, og i højere grad oplyse, bevidstgøre og overbevise om de rettigheder og forpligtelser, omkostninger og fordele samt den merværdi, som miljøet repræsenterer i sektorpolitikkerne
   - i højere grad inddrage de europæiske borgere i opnåelsen af miljømål.

Artikel 2

Anvendelsesområde, specifikke mål og generelle kriterier

1.  For at fremme af opfyldelsen af miljømålene i artikel 1 er Life+ opdelt i tre komponenter.

"Life + Natur og Biodiversitet" skal:

   - bidrage til etableringen af Natura 2000-områderne, netværkssamarbejde og udveksling af relevant praksis og viden
   - bidrage til forvaltningen af Natura 2000-områder i overensstemmelse med habitatdirektivet og fugledirektivet og til opretholdelse eller genetablering af naturtyper og/eller populationer af arter og dermed til gennemførelsen af de heri fastsatte mål med henblik på standsning af nedgangen i biodiversiteten inden 2010
   - bidrage til beskyttelse og integreret forvaltning af floder og havbundsområder omfattet af Natura 2000-nettet.

"Life+ Gennemførelse og forvaltning" skal:

   - bidrage til at udvikle og demonstrere innovative politiske strategier og instrumenter, idet deres merærdi for miljøet dokumenteres
   - bidrage til at konsolidere videnbasen med henblik på udvikling, vurdering, overvågning og evaluering af miljøpolitik og –lovgivning
   - støtte udformning og gennemførelse af strategier for og initiativer til overvågning og vurdering af miljøtilstanden samt drivkræfter, miljøpres og reaktioner, der påvirker den
   - fremme anvendelse af nye teknologier, der kan lette miljøforvaltning, forebyggelse eller begrænsning af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, herunder skovbrande, og behandling af forurenede floder og havbundsområder
   - fremme fastlæggelse af forvaltningsmodeller til bevarelse af skovenes biodiversitet og bidrage til bevarelse af jordbunden, forebyggelse af risiko og bekæmpelse af brande i skovområder
   - støtte gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik med særlig vægt på gennemførelse på det lokale og regionale niveau
   - yde støtte til bedre miljøforvaltning, bl.a. ved hjælp af uformelle informationsnet mellem miljømyndigheder, såsom EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen (IMPEL-netværket), og øget inddragelse af interessegrupper, herunder ikke-statslige organisationer, i udviklingen af EU's politik og gennemførelsen af denne.

"Life+ Information og kommunikation" skal:

   - formidle information og skabe øget miljøbevidsthed
   - skabe opmærksomhed om strategiens fordele for sektorpolitikkerne og således anskueliggøre begrebet bæredygtig udvikling
   - yde støtte til ledsageforanstaltninger (information, kommunikationsaktiviteter, kampagner, konferencer osv.), som giver merværdi på europæisk plan
   - yde den nødvendige støtte til oprettelse af databaser og udvikling af instrumenter og tjenester til forbedring af offentlighedens adgang til miljøoplysninger.

2.  Bilag 1 indeholder en vejledende liste over støtteberettigede emner og aktiviteter.

3.  Projekter, der finansieres gennem Life+, skal opfylde følgende generelle kriterier:

   a) de skal være af betydning for Fællesskabet, idet de bidrager mærkbart til at nå det generelle mål, der er fastsat i artikel 1
   b) de skal gennemføres af deltagere, der er velfunderede i teknisk og finansiel henseende
   c) de skal være gennemførlige for så vidt angår den foreslåede teknik og i forhold til tidsplan, budget og egnethed.

Der kan gives forrang til projekter, der bygger på en tværnational tilgang, hvis det er sandsynligt, at dette vil give mere effektive resultater med hensyn til at nå målene under hensyn til gennemførlighed og omkostninger.

4.  Kriterierne for finansiering af projekter under komponenten "Life + Gennemførelse og forvaltning" er fastsat i bilag I. Finansieringskriterierne for drifts- og aktivitetstilskud er fastsat i bilag III.

Artikel 3

Indsatstyper

1.  Fællesskabets finansiering kan antage følgende juridiske former:

   - aftaler om tilskud
   - kontrakter om offentlige indkøb.

2.  Tilskud fra Fællesskabet kan ydes i forskellige former og gennem aftaler, f.eks. rammeaftaler om partnerskab og deltagelse i finansielle mekanismer og fonde. De tildeles som medfinansiering i form af drifts- eller aktivitetstilskud. For aktivitetstilskud fastsættes den maksimale medfinansieringssats i de årlige arbejdsprogrammer. Driftstilskud til organer, som efterstræber mål af almen europæisk interesse, er ikke nødvendigvis omfattet af finansforordningens bestemmelser om degressivitet.

3.  Tilskud fra Fællesskabet til forvaltning af Natura 2000-områderne tildeles som medfinansiering. Medfinansieringen af omkostningerne til forvaltning af disse områder udgør 50 % som udgangspunkt og kan højst andrage 75 %. De specifikke kriterier for områder, der er berettiget til et finansielt tilskud på over 50 %, er fastlagt i de flerårige programmer.

4.  Derudover forventes der udgifter til ledsageforanstaltninger i form af kontrakter om offentlige indkøb, hvor indkøb af varer og tjenesteydelser dækkes med fællesskabsmidler. Dermed dækkes bl.a. udgifter til information og kommunikation samt forberedelse, gennemførelse, overvågning, kontrol og evaluering af projekter, politikker, programmer og lovgivning.

5.  Kommissionen fremmer egnsdækkende projekter, hvor grupper af flere kommuner deltager, og interregionale eller grænseoverskridende projekter.

Artikel 4

Programmering

1.  Der ydes finansiering til støtte for flerårige strategiske programmer, som udarbejdes af Kommissionen i samråd med Europa-Parlamentet. Disse programmer opstiller de væsentligste mål, idet navnlig nødvendigheden af at sikre en merværdi understreges, prioriterede aktivitetsområder, aktivitetstype og forventede resultater som følge af fællesskabsfinansieringen i forhold til målene i artikel 1, og angiver finansielle overslag.

2.  Medlemsstaterne har mulighed for at bearbejde og tilpasse EU's strategiske planlægning til deres egne behov og prioriteringer.

3.  Årlige arbejdsprogrammer bygger på det flerårige strategiske program og angiver for det pågældende år målene, aktivitetsområderne, tidsplanen, forventede resultater, gennemførelsesbestemmelser, finansieringsbeløb og den maksimale medfinansieringssats.

4.  De flerårige programmer vedtages i overensstemmelse med traktatens artikel 251.

5.  De årlige programmer vedtages efter proceduren i artikel 12.

6.  Om nødvendigt kan det flerårige program og de årlige programmer ændres i løbet af deres løbetid efter den relevante procedure.

Artikel 5

Finansieringsprocedurer og gennemførelsesforanstaltninger

1.  Kommissionen gennemfører fællesskabsbistanden i overensstemmelse med finansforordningen.

2.  Kommissionen kan beslutte at overdrage en del af budgetgennemførelsen til en forvaltningsmyndighed, bestående af nationale offentligretlige organer eller privatretlige organer, der har fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver efter bestemmelserne i finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra c), i henhold til udvælgelseskriterierne i bilag II. Kommissionen er dog ansvarlig for opfølgning, validering og evaluering af denne gennemførelse og aflægger rapport herom i en meddelelse til Europa-Parlamentet.

3.  Kommissionen sikrer, at der i forbindelse med gennemførelsen af Life+ udvikles nye job, navnlig på grundlag af Lissabon-målsætningen.

Artikel 6

Støtteberettigede parter

Programmet Life+ er åbent for offentlige og/eller private organer, aktører og institutioner, navnlig:

   - ejere og forvaltere af Natura 2000-områder
   - nationale, regionale og lokale myndigheder
   - specialiserede organer, der er beskrevet i fællesskabslovgivningen
   - internationale organisationer, for aktiviteter i medlemsstaterne og de lande, der er nævnt i artikel 7
   - ikke-statslige organisationer.

Artikel 7

Tredjelandes deltagelse

Programmer, som finansieres via Life+, er åbne for deltagelse fra følgende lande med forbehold af, at der modtages yderligere bevillinger:

   - EFTA-stater, der er medlemmer af EØS, i overensstemmelse med EØS-aftalens bestemmelser
   - de kandidatlande, der har ansøgt om at blive medlemmer af Den Europæiske Union, samt landene i det vestlige Balkan, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen.

Artikel 8

Komplementaritet mellem finansielle instrumenter

Aktioner, som finansieres inden for rammerne af denne forordning, må ikke være omfattet af det primære anvendelsesområde eller støtteberettigelseskriterierne for eller modtage bistand til det samme formål fra andre af Fællesskabets finansielle instrumenter. Støttemodtagere under denne forordning oplyser forvaltningsmyndigheden, jf. artikel 5, stk. 2, og Kommissionen om støtte fra fællesskabsbudgettet og om aktuelle finansieringsansøgninger. Der søges opnået synergier og komplementaritet med andre fællesskabsinstrumenter.

Kommissionen sørger for, at der oprettes egnede mekanismer, der sikrer koordinering fra planlægnings- til gennemførelsesfase mellem de operationelle programmer og anvendelsen af Life + midler, strukturfondene, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Fiskerifond (EFF).

Artikel 9

Varighed og budgetressourcer

1.  Denne forordning gennemføres med virkning fra den 1. januar 2007 og udløber den 31. december 2013.

Finansieringsrammen til gennemførelse af dette instrument er fastsat til 2 190 mio. EUR, der forhøjes med mindst 35% af det af medlemsstaterne og Kommissionen anslåede behov til Natura 2000-nettet, dvs. i alt 9 540 mio. EUR for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 (syv år), idet der erindres om, at med midler fra andre fonde er Natura 2000's fulde behov, der anslås at udgøre 21 000 mio. EUR i programmeringsperioden, dækket.

2.  Budgetmidlerne til de aktiviteter, der er omhandlet i denne forordning, opføres i form af årlige bevillinger i Den Europæiske Unions almindelige budget. Budgetmyndigheden fastlægger de disponible bevillinger for hvert regnskabsår inden for rammerne af de finansielle overslag.

3.  Den vejledende fordeling af den finansielle støtte mellem de tre Life+ komponenter er angivet i bilag I og III.

Artikel 10

Overvågning

1.  For alle aktiviteter, der finansieres gennem Life+, forelægger støttemodtageren forvaltningsmyndigheden, jf. artikel 5, stk. 2, og Kommissionen tekniske og finansielle rapporter om projektets forløb. Der forelægges endvidere en endelig rapport inden tre måneder efter, at aktiviteten er afsluttet. Kommissionen fastsætter rapporternes form og indhold efter proceduren i artikel 12.

2.  Uden at dette berører den kontrol, Revisionsretten udfører i samarbejde med de kompetente nationale revisionsinstitutioner eller myndigheder i henhold til traktatens artikel 248, og enhver kontrol, der udføres i henhold til traktatens artikel 279, litra c), kan tjenestemænd eller andre ansatte i Kommissionen foretage kontrol på stedet, bl.a. ved stikprøver af de aktiviteter, som finansieres gennem Life+.

3.  Kontrakter og aftaler samt aftaler med de i artikel 5, stk. 2, nævnte bemyndigede organer, der er indgået i medfør af denne forordning, skal indeholde bestemmelser om overvågning og finanskontrol udøvet af Kommissionen (eller dennes befuldmægtigede repræsentant) og om Revisionsrettens revision, om nødvendigt på stedet.

4.  I fem år efter den sidste betaling til en aktivitet holder støttemodtageren al dokumentation vedrørende udgifterne til aktiviteten til disposition for Kommissionen.

5.  På grundlag af rapporter og stikprøver som omhandlet i stk. 1 og 2 tilpasser Kommissionen om nødvendigt omfanget af eller tildelingsbetingelserne for den oprindeligt godkendte finansielle støtte samt tidsplanen for betalingerne.

6.  Kommissionen træffer alle andre fornødne foranstaltninger for at kontrollere, at de finansierede aktiviteter gennemføres korrekt og i overensstemmelse denne forordning og finansforordningen.

Artikel 11

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser

1.  Kommissionen sikrer i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteter, der finansieres i henhold til denne forordning, at Fællesskabets økonomiske interesser beskyttes gennem forholdsregler mod svig, korruption og andre ulovligheder, gennem effektiv kontrol og gennem inddrivelse af uretmæssigt eller ulovligt udbetalte beløb samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, gennem sanktioner, der skal være effektive, stå i forhold til overtrædelsens omfang og have en afskrækkende virkning, jf. Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser(8) og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder(9) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(10).

2.  Hvad angår fællesskabsaktioner, der finansieres i henhold til Life+, skal begrebet uregelmæssighed som beskrevet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 forstås som enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller forsømmelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en virksomheds handling eller undladelse, der som følge af en uretmæssig udgift skader eller ville kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber.

3.  Kommissionen begrænser eller udskyder betaling af den finansielle støtte til en aktivitet eller kræver den tilbagebetalt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, herunder manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning eller i den individuelle beslutning, kontrakt eller aftale om ydelse af den pågældende finansielle støtte, eller hvis det viser sig, at der, uden at Kommissionen er blevet anmodet om godkendelse heraf, er foretaget en væsentlig ændring af aktiviteten, der strider mod dennes art eller mod gennemførelsesbetingelserne.

4.  Hvis fristerne ikke overholdes, eller hvis gennemførelsen af en aktivitet kun kan give ret til en del af den tildelte støtte, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden for en nærmere bestemt frist. Hvis modtageren ikke giver en rimelig begrundelse, kan Kommissionen slette resten af støttebeløbet og kræve tidligere udbetalte beløb tilbagebetalt.

5.  Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb skal tilbagebetales til Kommissionen. Beløb, der ikke betales tilbage i rette tid, pålægges morarente i henhold til betingelserne i finansforordningen.

Artikel 12

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg for Life+, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og for regioner, der har kompetence og ansvar på miljøområdet, og udvalget har Kommissionens repræsentant som formand. For så vidt angår Life+ "Natura og Biodiversitet" er udvalget det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 20 i direktiv 92/43/EØF.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 2, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.  I tilslutning til de generelle regler, der er fastsat i artikel 7 og 8 i afgørelse 1999/468/EF, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet forslag vedrørende foranstaltninger, der skal træffes af udvalget, og navnlig enhver foranstaltning vedrørende planlægningen af fordelingen og tildelingen af det årlige Life+-budget (enten vedrørende Life+-forordningen selv eller de årlige arbejdsprogrammer).

4.  Formanden indbyder eksperter fra grupper i civilsamfundet som observatører til udvalgets møder til drøftelse af fordelingen og tildelingen af Life+-budgettet (enten vedrørende selve Life+-forordningen eller de årlige arbejdsprogrammer). De principper og betingelser for aktindsigt, der gælder i Kommissionen, finder anvendelse.

Artikel 13

Vurdering

De flerårige programmer vil blive overvåget regelmæssigt med henblik på at følge gennemførelsen af de aktiviteter, der udføres inden for rammerne af hver komponent, samt vurdere deres virkning.

Der gennemføres en midtvejsevaluering og en afsluttende evaluering af Life+ med henblik på at vurdere dets bidrag til udviklingen af Fællesskabets miljøpolitik og udnyttelsen af bevillingerne.

Den afsluttende evaluering udføres senest et år før programmets udløb. Midtvejsevalueringen og den afsluttende evaluering forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 14

Forenkling og konsolidering

1.  Med henblik på forenkling og konsolidering ophæver og erstatter denne forordning følgende instrumenter: forordning (EF) nr. 1404/96(11), forordning (EF) nr. 1655/2000(12), afgørelse nr. 1411/2001/EF(13), afgørelse nr. 466/2002/EF(14) og forordning (EF) nr. 2152/2003(15).

2.  Aktiviteter, der er påbegyndt før den 31. december 2006 i henhold til ovennævnte instrumenter, forvaltes fortsat i henhold til disse, indtil aktiviteterne er afsluttet. De udvalg, der er nedsat i medfør af disse instrumenter, afløses af det udvalg, der er nævnt i denne forordnings artikel 12. Al obligatorisk overvågning og evaluering, som kræves i medfør af disse instrumenter, finansieres gennem denne forordning, efter at de pågældende instrumenter er udløbet.

Artikel 15

Gennemførelsesregler for denne forordning

Kommissionen fastsætter gennemførelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 12.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG I

Vejledende liste over støtteberettigede emner og aktiviteter

1.  Emner

På baggrund af de i artikel 1 nævnte mål ydes der finansiering til bevaring af natur og biodiversitet, navnlig forvaltning af Natura 2000-områder i Den Europæiske Union, fremme af ikke-statslige organisationer, der først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse på europæisk plan, og til støtte for gennemførelsen af de prioriterede områder i det sjette miljøhandlingsprogram:

-   klimaændringer: det europæiske klimaændringsprogram (og eventuelle efterfølgende programmer)

-   natur og biodiversitet: Natura 2000-nettet såsom innovative strategier for områdeforvaltning samt planlægning, herunder udvikling af markedsinstrumenter og anvendelsesformer for nettet på en måde, der er forenelig med bevarelsen af det; kontrol af områdernes bevaringsstatus; finansiering af udviklingen og gennemførelsen af handlingsplaner for arterne; standsning af nedgangen i biodiversiteten frem til 2010 og overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet samt foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande, hasteaktioner til bevaring af levesteder og arter med den dårligste bevaringsstatus, samt bevaringsforanstaltninger for arter og forvaltning af levesteder i vådområder (moser og sumpe), kystområder, marine områder og ferskvandsområder

-   miljø og sundhed: herunder handlingsplanen for miljø og sundhed, vandrammedirektivet, programmet "Ren Luft i Europa" (Cafe) samt temastrategierne for havmiljø, jord, bymiljø og pesticider

-   bæredygtig udnyttelse af ressourcerne: temastrategierne for ressourcer, affaldsforebyggelse og genanvendelse af affald, samt bæredygtige produktions- og forbrugsstrategier

-   strategier for udvikling, gennemførelse og håndhævelse af politikker, herunder vurdering af miljøvirkninger og strategiske miljøvurderinger

-   naturarv som defineret i kapitel I, artikel 2, i UNESCO-konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv af 16. november 1972

-   efterfølgende evaluering af Fællesskabets miljøpolitiske foranstaltninger.

2.  Aktioner

Life+ kan omfatte følgende aktivitetstyper:

   - studier, undersøgelser, modellering og opbygning af scenarier
   - overvågning
   - bistand til kapacitetsopbygning
   - uddannelse, workshops og møder
   - netværkssamarbejde
   - støtte til IMPEL-netværket
   - platforme for bedste praksis
   - bevidstgørelseskampagner
   - informations- og kommunikationsaktiviteter
   - demonstration af politiske strategier og instrumenter
   - naturbevaringsprojekter, herunder erhvervelse af landområder, der indgår i Natura 2000-nettet.

3.  Specifikke kriterier for medfinansiering af projekter under Life+ "Gennemførelse og forvaltning"

Den finansielle støtte ydes i form af medfinansiering af projekterne.

Maksimumssatsen for Fællesskabets finansielle støtte er 50 % af projektets støtteberettigede omkostninger. Maksimumssatsen for Fællesskabets finansielle støtte til ledsageforanstaltninger er 100 % af omkostningerne hertil.

Forslagene tages kun i betragtning med henblik på finansiel støtte, hvis de opfylder følgende kriterier:

   a) de tilvejebringer løsninger på et problem, der ofte forekommer i Fællesskabet, eller som har stor betydning for flere medlemsstater
   b) de er innovative på teknisk plan eller med hensyn til den anvendte metode
   c) de har eksemplarisk værdi og betyder et fremskridt i forhold til den nuværende situation
   d) de sigter mod udvikling og overførsel af knowhow, der vil kunne udnyttes i identiske eller lignende situationer
   e) de fremmer samarbejdet på miljøområdet
   f) de har et tilfredsstillende costbenefitforhold i miljømæssig henseende.

Ved behandlingen af forslag bør der i givet fald også tages hensyn til deres beskæftigelsesmæssige virkninger, og til, om de kan bidrage til videreformidling og til den videst mulige anvendelse af miljøbeskyttende teknologier og/eller produkter.

BILAG II

Kriterier for overdragelse af opgaver i forbindelse med budgetgennemførelsen

Kommissionen sikrer, at fællesskabsforanstaltningerne under programmet Life+ gennemføres.

Opgaver vedrørende budgetgennemførelsen kan overdrages til en forvaltningsmyndighed, jf. artikel 5, stk. 2.

Disse kompetente myndigheder eller kontorer (i det følgende benævnt "nationale kontorer") udpeges af Kommissionen i samråd med medlemsstaterne eller af medlemsstaterne i medfør af artikel 54, stk. 2, litra c), og artikel 56 i finansordningen og artikel 38 og 39 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(16).

Kommissionen undersøger, om princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes. Inden overdragelsen foretages i praksis, sikrer Kommissionen med en forudgående bedømmelse, at overdragelsen af midler til nationale kontorer er i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, og at Fællesskabets indsats gøres mere synlig. Desuden indhenter Kommissionen udtalelse fra det kompetente udvalg, jf. artikel 12.

De nationale kontorer udpeges efter følgende kriterier:

   - en organisation, der etableres eller udnævnes som nationalt kontor, skal være en juridisk person og underlagt den pågældende medlemsstats lovgivning
   - de nationale kontorer skal have et passende antal ansatte med erhvervsmæssige kvalifikationer inden for miljøpolitik
   - de skal have en hensigtsmæssig infrastruktur især med hensyn til informatik og kommunikation
   - de skal operere i en administrativ kontekst, som sætter dem i stand til at udføre deres opgaver på tilfredsstillende vis og til undgå interessekonflikter
   - de skal være i stand til at anvende de finansielle forvaltningsbestemmelser og aftalemæssige betingelser, som er fastsat på fællesskabsplan
   - de skal kunne stille den tilstrækkelige finansielle sikkerhed fortrinsvis i form af en offentlig garanti, og deres forvaltningskapacitet skal være hensigtsmæssig i forhold til omfanget af de fællesskabsmidler, som de skal forvalte.

Kommissionen indgår en aftale med hvert nationalt kontor i overensstemmelse med artikel 41 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen. Heri fastsættes detaljerede bestemmelser for bl.a. opgavebeskrivelse, rapporteringsregler, afgrænsning af ansvarsområder og kontrolordningerne. Kontorerne skal overholde principperne om gennemskuelighed, ligebehandling og om at undgå dobbeltfinansiering med andre former for fællesskabsmidler, og de er forpligtet til at overvåge projekter og inddrive eventuelle midler, som modtagerne skal tilbagebetale.

Endvidere sikrer Kommissionen, at de enkelte medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre passende revision af og finansielt tilsyn med de nationale kontorer og forelægger Kommissionen de nødvendige garantier - før de nationale kontorer påbegynder deres arbejde - med hensyn til kontorernes eksistens, relevans og reglementerede drift, i overensstemmelse med bestemmelserne om forsvarlig finansiel forvaltning.

De nationale kontorer vil blive gjort ansvarlige for ikke inddrevne midler i tilfælde af uregelmæssigheder, forsømmelighed eller svig, som kan tilskrives dem.

I samarbejde med medlemsstaterne sikrer Kommissionen overgangen mellem de aktiviteter, der er udført inden for rammerne af de tidligere programmer på miljøområdet, og de aktiviteter, der skal gennemføres inden for rammerne af programmet Life+.

BILAG III

Fremme af ikke-statslige organisationer, som først og fremmest er aktive inden for miljøbeskyttelse

Life+ medfinansierer driftstilskud eller tilskud til aktiviteter for ikke-statslige organisationer, som først og fremmest er aktive inden for beskyttelse og forbedring af miljøet på europæisk plan.

For at være tilskudsberettiget skal en ikke-statslige organisation opfylde følgende kriterier:

   - den skal være en uafhængig juridisk person, som ikke arbejder med gevinst for øje, og som fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse og miljøfremme til gavn for almenvellet og med sigte på en bæredygtig udvikling
   - den skal være aktiv på europæisk plan enten alene eller som del af en sammenslutning, og dens opbygning (medlemsgrundlag) og aktiviteter skal omfatte mindst tre europæiske lande
   - den skal være inddraget i udviklingen og gennemførelsen af Fællesskabets miljøpolitik og -lovgivning.

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europa-Parlamentets holdning af 7 juli 2005.
(4) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(5) EFT L 103 af 25.4.1979, s.1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
(6) EFT L 206 af 22.7.1992, s.7. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s.1).
(7) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(8) EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
(9) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
(10) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
(11) Rådets forordning (EF) nr. 1404/96 af 15. juli 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 1973/92 om oprettelse af et finansielt instrument for miljøet (LIFE) (EFT L 181 af 20.7.1996, s. 1).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/2000 af 17. juli 2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life) (EFT L 192 af 28.7.2000, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1682/2004 (EUT L 308 af 5.10.2004, s. 1).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1411/2001/EF af 27. juni 2001 om en EF-ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet (EFT L 191 af 13.7.2001, s. 1). Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).
(14) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2002/EF af 1. marts 2002 om et EF-handlingsprogram for fremme af ikke-statslige organisationer, der fortrinsvis beskæftiger sig med miljøbeskyttelse (EFT L 75 af 16.3.2002, s. 1). Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF.
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2152/2003 af 17. november 2003 om overvågning af skovene og af miljøvekselvirkninger i Fællesskabet (Forest Focus) (EUT L 324 af 11.12.2003, s. 1). Ændret ved forordning (EF) nr. 788/2004 (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17).
(16) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik