Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0131/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0131/2005

Keskustelut :

PV 07/07/2005 - 4

Äänestykset :

PV 07/07/2005 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0291

Hyväksytyt tekstit
PDF 454kWORD 139k
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) ***I
P6_TA(2005)0291A6-0131/2005
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0621)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0127/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A6-0131/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. heinäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+)
P6_TC1-COD(2004)0218

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Ympäristö on yksi vuoden 2001 Göteborgin Eurooppa-neuvostossa hyväksytyn EU:n kestävän kehityksen strategian ulottuvuuksista ja kuuluu yhteisön avustustoiminnan painopistealueisiin. Ympäristötoimia rahoitetaan pääasiassa ohjelmista, jotka koskevat koheesiota, maataloutta ja maaseudun kehittämistä, tutkimusta, innovointia ja kilpailukykyä, liittymisen valmistelua sekä kehitystä ja ulkoista apua.

(2)  Nämä yhteisön ohjelmat eivät kuitenkaan kata läheskään kaikkia ympäristöalan rahoitustarpeita. Tukea tarvitaan myös yhteisön ympäristöpolitiikkaa ja -lainsäädäntöä sekä erityisesti kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman, joka on luotu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1600/2002/EY(4), painopisteitä varten kestävän kehityksen edistämiseksi.

(3)  Näihin painopisteisiin kuuluvat biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä ja yhteisön edun mukaisten luontovyöhykkeiden säilyttämistarve. Natura 2000 -alueiden määrittelyä ja nimeämistä on seurattava ja tuettava jatkuvasti varsinkin kyseisten alueiden hallinnoimiseksi, koska ne auttavat selvästi saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Natura 2000 -verkostoa säännellään luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetulla neuvoston direktiivillä 79/409/ETY(5) (lintudirektiivi) sekä luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/43/ETY(6) (luontotyyppidirektiivi), jonka 8 artikla mahdollistaa jäsenvaltioiden ja yhteisön yhteisrahoituksen.

(4)  Jäsenvaltiot sopivat toukokuussa 2004 Malahidessa, että Natura 2000 -verkostolle on varmistettava asianmukainen yhteisön yhteisrahoitus. Komission arvioiden mukaan Natura 2000 -verkoston hallinnointi maksaa vuodessa 6,1 miljardia euroa, lukuun ottamatta suojeltuja merialueita. Kokonaiskustannukset ovat todennäköisesti suuremmat, ja siksi arvio olisi katsottava tarvittavaksi vähimmäissummaksi.

(5)  Haasteisiin, jotka tuloksekkaan ympäristöpolitiikan laatiminen ja toteutus asettavat kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman yhteydessä, voidaan vastata ainoastaan tukemalla innovatiivisten toimintatapojen demonstrointia, lujittamalla tietämysperustaa, rakentamalla toteutuskapasiteettia, edistämällä hyvää hallintoa, edesauttamalla verkostoitumista, toisilta oppimista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä tehostamalla tiedon levittämistä, tietoisuuden lisäämistä ja viestintää.

(6)  Luontotyyppidirektiivin 8 artiklaa käsitelleen asiantuntijatyöryhmän Natura 2000:n rahoituksesta vuonna 2001 antamassa loppuraportissa suositeltiin, että lyhyellä aikavälillä olisi lisättävä huomattavasti luonnon Life-tukea ja yksinkertaistettava kyseisen välineen käyttöä ja tehtävä siitä paremmin sopiva erilaisten Natura 2000 -alueiden investointitarpeiden tukemiseen.

(7)  Kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman 6 artiklassa säädetään, että ensisijaisesti on luotava Natura 2000 -verkosto ja otettava käyttöön tarvittavat tekniset ja rahoitusvälineet sekä toimenpiteet, joita vaaditaan sen täysimääräistä täytäntöönpanoa varten ja sellaisten lajien ja yhteisön kannalta merkittävien alueiden suojelua varten Natura 2000:n alueiden ulkopuolella, joita suojellaan luontotyyppi- ja lintudirektiivin nojalla.

(8)  Päätelmissään 11 päivänä heinäkuuta 2002 neuvosto tunnustaa, että on tarpeen panna luontotyyppidirektiivin säännökset täytäntöön mahdollisimman pian verkoston hallinnoinnin osalta ja selvittää rahoitus, mukaan lukien sopivat puitteet yhteisön osallistumiselle rahoitukseen, ja kehottaa komissiota esittämään tiedonannossaan Natura 2000 -verkoston rahoituksesta vaihtoehtoja riittäväksi ja toimivaksi yhteisön rahoituskehykseksi osana yhteisön tulevia rahoitusnäkymiä, sekä tunnustaa luonnon Life-tuen suuren merkityksen Natura 2000-verkoston perustamiselle ja Euroopan unionin biologisen monimuotoisuuden säilyttämiselle yleisesti.

(9)  Tämän asetuksen nojalla annettava tuki olisi sen vuoksi suunnattava ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin kaikkien yhteisön politiikkojen yhteydessä sekä sitä koskevaan tiedottamiseen ja tiedon levittämiseen koko EU:ssa.

(10)  Tuki olisi annettava Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(7) (jäljempänä 'varainhoitoasetus') mukaisten avustussopimusten ja julkisia hankintoja koskevien sopimusten perusteella.

(11)  Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 11/2003, jossa tarkastellaan ympäristöalan rahoitusvälineen (Life) suunnittelua, hallinnointia ja täytäntöönpanoa, ja neuvoston 2 päivänä maaliskuuta 2004 antamissa päätelmissä, joissa neuvosto pani tyytyväisenä merkille tämän kertomuksen, vahvistetaan näkökanta, jonka mukaan Life-ohjelma on ollut komission ympäristöpolitiikan tärkeä väline, ja muistutetaan, että Life-ohjelma on edelleen ainoa tämän politiikan tukemiseen tarkoitettu väline.

(12)  Nykyisistä ja aiemmista välineistä saadut kokemukset ovat osoittaneet, että suunnitelmat ja ohjelmat on tarpeen laatia monivuotisiksi ja että toimia on keskitettävä asettamalla etusijalle ne toiminnan alueet, joille koituu todellista hyötyä yhteisön rahoitustuesta, ja kohdentamalla toimet niille.

(13)  On tarpeen vähentää ohjelmien määrää ja yksinkertaistaa ohjelmasuunnittelua ja hallinnointia ottamalla käyttöön yksi pelkistetty ohjelma.

(14)  On kuitenkin huolehdittava siitä, että siirtyminen uuden välineen käyttöön tapahtuu sujuvasti, ja jatkettava nykyisistä ohjelmista rahoitettavien toimien seurantaa, tarkastuksia ja laadun arviointia ohjelmien voimassaolon päättymisen jälkeen.

(15)  On varmistettava, että tästä ohjelmasta myönnettävä tuki täydentää muita yhteisön varoja ja välineitä.

(16)  Yhteisön jäseniksi ehdolla olevat maat sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat olisi Luxemburgin (joulukuu 1997) ja Thessalonikin (kesäkuu 2003) Eurooppa-neuvostojen päätelmien mukaisesti katsottava kelpoisiksi osallistumaan yhteisön ohjelmiin kyseisten maiden kanssa tehdyissä asiaa koskevissa kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistetuin ehdoin.

(17)  Tällä asetuksella vahvistetaan seitsemäksi vuodeksi rahoituskehys, jota budjettivallan käyttäjä pitää (ehdotetun) talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta (xxx) tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen [KOM(2004)0498] 36 kohdan mukaisesti ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(18)  Yhteisön tasolla hyväksytyn kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, joten yhteisön apu on perusteltua edellyttäen, että siinä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet

Perustetaan ympäristöalan rahoitusväline, jäljempänä 'Life+'.

Life+:n yleisenä tavoitteena on edesauttaa luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja erityisesti Natura 2000 -verkoston hallinnointia sekä yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja täytäntöönpanoa ja edistää tätä kautta kestävää kehitystä.

Life+:n tarkoituksena on tukea kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman toteutusta ja edistää erityisesti:

   sellaisen ympäristön laadun saavuttamista, jonka vallitessa epäpuhtaustasoista ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle eikä ympäristölle;
   ilmakehän kasvihuonekaasujen huomattavaa vähentämistä niiden vakauttamiseksi sellaiselle tasolle, jolla vältetään ihmisen toiminnasta aiheutuvat vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään ja estetään näin mahdolliset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristömullistukset;
   sellaista erityisesti Natura 2000 -verkostolla suojeltujen luonnon ympäristöjen, luonnollisten elinympäristöjen ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua, säilyttämistä, hallinnointia, ennallistamista ja toiminnan tukemista, jonka tavoitteena on pysäyttää aavikoituminen ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen;
   Euroopan metsien suojelua niitä vahingoittaviin tekijöihin kohdistettavin seuranta- ja ehkäisytoimin;
   luonnonvarojen hoidon ja jätehuollon parantamista sekä siirtymistä kestävämpiin tuotanto- ja kulutusmalleihin;
   strategisten lähestymistapojen laatimista politiikan kehittämistä, toteuttamista ja integrointia varten, jotta voidaan edistää ympäristöhallinnon parantamista, tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä sekä saada asianosaiset vakuuttuneiksi oikeuksista ja velvollisuuksista, kustannuksista ja hyödyistä sekä lisäarvosta, joka ympäristönäkökohdilla on alakohtaisissa politiikoissa;
   Euroopan kansalaisten osallisuutta ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

2 artikla

Soveltamisala, yksityiskohtaiset tavoitteet ja yleiset kriteerit

1.  Life+, jolla tuetaan 1 artiklassa määritettyjen ympäristötavoitteiden saavuttamista, koostuu kolmesta osa-alueesta:

Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden osa-alue, jolla

   edistetään Natura 2000 -alueiden perustamista, verkostoitumista ja asiaankuuluvien menetelmien ja asiantuntemuksen vaihtoa;
   tuetaan Natura 2000 -alueiden hallinnointia luontotyyppi- ja lintudirektiivien mukaisesti ja tuetaan luonnollisten elinympäristöjen ja/tai lajipopulaatioiden suotuisan suojelun tason säilyttämistä tai ennallistamista ja autetaan näin saavuttamaan tavoitteena oleva biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä;
   edistetään Natura 2000 -verkostoon kuuluvien jokien ja merenpohja-alueiden suojelua ja tuetaan niiden yleistä hallinnointia.

Täytäntöönpanon ja hallinnon Life+-tuki, jolla:

   edistetään innovatiivisten toimintatapojen ja välineiden kehittämistä ja demonstrointia ja näytetään niiden ympäristölle tuottama lisäarvo;
   lujitetaan tietämysperustaa, jota tarvitaan kehitettäessä, seurattaessa ja arvioitaessa ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä;
   tuetaan ympäristön tilan ja siihen vaikuttavien osatekijöiden, paineiden ja reaktioiden seurannassa ja arvioinnissa käytettävien toimintamallien ja aloitteiden suunnittelua ja toteutusta;
   edistetään uusien tekniikoiden käyttöä, joilla helpotetaan ympäristöhallintoa, luonnonkatastrofien tai ihmisen toiminnasta aiheutuneiden katastrofien ehkäisyä tai vähentämistä, mukaan luettuna metsäpalot, sekä saastuneiden jokien ja merenpohja-alueiden käsittelyä;
   edistetään metsien biologista monimuotoisuutta ylläpitävien hallinnointimallien määrittelemistä ja metsäalueiden maaperän suojelua, riskien ehkäisyä ja metsäpalojen torjuntaa;
   tuetaan yhteisön ympäristöpolitiikan toteutusta erityisesti paikallis- ja aluetasolla;
   tuetaan ympäristöhallinnon kehittämistä muun muassa ympäristöviranomaisten epävirallisten verkostojen, kuten Euroopan unionin ympäristölainsäädännön voimaansaattamista ja täytäntöönpanoa edistävän verkon IMPELin, avulla ja lisätään sidosryhmien, mukaan luettuina valtioista riippumattomat järjestöt, osallistumista Euroopan unionin politiikan kehittämiseen ja sen toteutukseen.

Tiedotuksen ja viestinnän Life+-tuki, jolla:

   levitetään tietoa ja lisätään tietoisuutta ympäristökysymyksistä;
   lisätään tietoisuutta toimintatavan alakohtaisille politiikoille tuottamasta hyödystä ja selkiytetään näin kestävän kehityksen käsitettä;
   tuetaan liitännäistoimia (tiedottamista, viestintätoimia ja -kampanjoita, konferensseja jne.), joilla saadaan eurooppalaista lisäarvoa;
   annetaan tarvittava tuki tietokantojen luomiselle samalla kun kehitetään välineitä ja palveluita, joilla helpotetaan julkista tiedonsaantia ympäristöasioissa.

2.  Ohjeellinen luettelo rahoituskelpoisista aihepiireistä ja toimista esitetään liitteessä I.

3.  Life+-tuella rahoitettavien hankkeiden on täytettävä seuraavat yleiset kriteerit:

   a) niiden on oltava yhteisön edun mukaisia ja edistettävä merkittävästi 1 artiklassa tarkoitetun yleistavoitteen saavuttamista;
   b) niitä toteuttavat teknisesti ja taloudellisesti luotettavat osallistujat;
   c) ne ovat teknisten ehdotusten, aikataulun, talousarvion ja hyödyllisyyden suhteen toteuttamiskelpoisia.

Etusija on annettava hankkeille, jotka perustuvat monikansalliseen toimintatapaan, mikäli voidaan olettaa, että sillä saavutetaan tavoitteet tehokkaammin toteuttamiskelpoisuus ja kustannukset huomioon ottaen.

4.  Täytäntöönpanon ja hallinnon osa-alueisiin liittyvien, Life-tuella rahoitettavien hankkeiden rahoituskriteerit on määritelty liitteessä I. Toiminnan ylläpitoa ja toimenpiteitä koskeviin avustuksiin liittyvät rahoituskriteerit on määritelty liitteessä III.

3 artikla

Toimintatyypit

1.  Yhteisön rahoitus voidaan toteuttaa seuraavissa oikeudellisissa muodoissa:

   avustussopimukset
   julkisia hankintoja koskevat sopimukset.

2.  Yhteisön avustuksia annettaessa voidaan käyttää erityisiä toimintamuotoja ja sopimuksia, kuten kumppanuutta koskevia puitesopimuksia ja osallistumista rahoitusmekanismeihin ja rahastoihin. Avustukset voivat olla muodoltaan yhteisrahoitusta, joka annetaan toiminta-avustuksina tai yksittäistoimiin myönnettävinä avustuksina. Yksittäistoimiin myönnettävien avustusten osalta yhteisrahoituksen enimmäisosuus määritetään vuotuisissa työohjelmissa. Toiminta-avustukseen, joka annetaan Euroopan yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin tähtääville yhteisöille, ei voida soveltaa tuen asteittaista alenemista koskevia varainhoitoasetuksen säännöksiä.

3.  Yhteisön tuki Natura 2000 -alueille toteutetaan yhteisrahoituksena. Kyseisten alueiden hallinnointiin liittyvien kustannusten yhteisrahoitusosuus on 50 prosenttia ja enimmillään 75 prosenttia. Yli 50-prosenttiseen rahoitusosuuteen oikeutettuja alueita koskevat erityisehdot on määritelty monivuotisissa ohjelmissa.

4.  Lisäksi rahoitusta varataan liitännäistoimiin, joita rahoitetaan julkisia hankintoja koskevien sopimusten avulla; yhteisön rahoitusta myönnetään tässä tapauksessa palvelujen ja hyödykkeiden ostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tällä rahoituksella katetaan muun muassa kustannuksia, jotka liittyvät tiedotukseen ja viestintään sekä hankkeiden, politiikkojen, ohjelmien ja lainsäädännön valmisteluun, toteutukseen, seurantaan, tarkastamiseen ja arviointiin.

5.  Komissio edistää alueellisia hankkeita, joihin osallistuu useita kuntia, ja alueiden välisiä tai rajat ylittäviä hankkeita.

4 artikla

Ohjelmasuunnittelu

1.  Rahoitusta annetaan komission Euroopan parlamenttia kuullen laatimien monivuotisten strategisten ohjelmien tueksi. Näissä ohjelmissa määritellään yhteisön rahoitusta varten päätavoitteet, joita toteutettaessa painotetaan erityisesti lisäarvon saavuttamisen merkitystä, toiminnan painopistealueet, toimityypit sekä tavoiteltavat tulokset suhteessa 1 artiklassa määritettyihin tavoitteisiin, ja niihin sisällytetään rahoitusarviot.

2.  Jäsenvaltioiden on voitava joustavasti räätälöidä ja mukauttaa Euroopan unionin strategista suunnittelua omiin tarpeisiinsa ja painopisteisiinsä.

3.  Monivuotisten strategisten ohjelmien perusteella laaditaan vuotuiset työohjelmat, joissa määritetään kunkin vuoden osalta tavoitteet, toiminta-alueet, aikataulu, tavoiteltavat tulokset, toteutusta koskevat säännöt, rahoitusmäärät sekä yhteisrahoituksen enimmäisosuus.

4.  Monivuotiset ohjelmat hyväksytään perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.  Vuotuiset ohjelmat hyväksytään 12 artiklassa säädettyjä menettelyjä noudattaen.

6.  Monivuotisia ja vuotuisia ohjelmia voidaan tarvittaessa muuttaa niiden sovelluskauden aikana asiaankuuluvia menettelyjä noudattaen.

5 artikla

Rahoitusmenettelyt ja täytäntöönpanotoimenpiteet

1.  Komissio toteuttaa yhteisön rahoitustuen varanhoitoasetuksen mukaisesti.

2.  Komissio voi antaa osan talousarvion toteutuksesta tehtäväksi hallintoviranomaiselle, joka muodostuu kansallisista julkisoikeudellisista yhteisöistä tai julkisen palvelun tehtäviä suorittavista yksityisoikeudellisista yhteisöistä, varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännösten nojalla ja liitteessä II esitettyjä valintaperusteita noudattaen. Komissio vastaa kuitenkin toteutuksen seurannasta, validoinnista ja arvioinnista ja raportoi niistä Euroopan parlamentille annettavassa tiedonannossa.

3.  Komissio varmistaa uusien työpaikkojen luomisen Life+:n täytäntöönpanon avulla, erityisesti kun otetaan huomioon Lissabonin tavoitteet.

6 artikla

Tuensaajat

Life+-ohjelmaan voivat osallistua julkiset ja/tai yksityiset yhteisöt, toimijat ja laitokset, joita voivat olla:

   Natura 2000 -alueiden omistajat ja hallinnoijat;
   kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset;
   erityiselimet, joista säädetään EU:n lainsäädännössä;
   kansainväliset järjestöt jäsenvaltioissa ja 7 artiklassa tarkoitetuissa maissa toteutettavien toimien osalta;
   valtioista riippumattomat järjestöt.

7 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Life+-välineestä rahoitettaviin ohjelmiin voivat osallistua seuraavat maat edellyttäen, että lisämäärärahoja saadaan:

   Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvat valtiot, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, ETA-sopimuksen määräysten mukaisesti;
   ehdokasmaat, jotka ovat hakeneet Euroopan unionin jäsenyyttä, sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat.

8 artikla

Rahoitusvälineiden keskinäinen täydentävyys

Tämän asetuksen nojalla rahoitetut toimet eivät saa kuulua minkään muun yhteisön rahoitusvälineen pääasialliseen soveltamisalaan tai kelpoisuusperusteisiin eivätkä saada tällaisesta rahoitusvälineestä rahoitustukea samaan tarkoitukseen. Tämän asetuksen mukaisten tuensaajien on annettava 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle hallintoviranomaiselle ja komissiolle tiedot EY:n talousarviosta saamastaan rahoituksesta sekä vireillä olevista rahoitushakemuksista. Toteutuksessa pyritään yhteisvaikutukseen ja täydentävyyteen muiden yhteisön välineiden kanssa.

Komissio varmistaa, että luodaan asianmukaiset mekanismit, joilla varmistetaan toimintaohjelmien ja Life+-varojen, rakennerahastojen, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (FEADER) ja Euroopan kalatalousrahaston koordinointi suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen saakka.

9 artikla

Kesto ja budjettivarat

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpano alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

Rahoituspuitteiksi tämän välineen toteuttamista varten vahvistetaan 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavalle ja 31 päivänä joulukuuta 2013 päättyvälle ajanjaksolle (seitsemän vuotta) 2,19 miljardia euroa, johon on lisätty vähintään 35 prosenttia jäsenvaltioiden ja komission arvioimista Natura 2000 -verkoston tarpeista, eli yhteensä 9,54 miljardia euroa, kun pidetään mielessä, että koko Natura 2000 -ohjelman tarpeet, jotka ohjelmointikaudella on arvioitu 21 miljardiksi euroksi, katetaan muista rahastoista.

2.  Tässä asetuksessa säädettyihin toimiin osoitetut määrärahat sisällytetään Euroopan unionin yleisen talousarvion vuosittaisiin määrärahoihin. Budjettivallan käyttäjä hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat rahoitusnäkymien mukaisesti.

3.  Rahoitustuen ohjeellinen jakautuminen Life+:n kolmen osa-alueen kesken esitetään liitteissä I ja III.

10 artikla

Seuranta

1.  Tuensaajan on toimitettava 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle hallintoviranomaiselle kaikista Life+-ohjelmasta rahoitettavista toimista työn edistymistä koskevat tekniset kertomukset ja rahoituskertomukset. Lisäksi on toimitettava loppukertomus kolmen kuukauden kuluessa toimen päättymisestä. Komissio antaa ohjeet kertomusten muodosta ja sisällöstä 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.  Komission virkamiehet ja muu henkilöstö voivat tehdä paikan päällä, myös pistotarkastuksina, Life+-välineestä rahoitettavien toimien tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen yhdessä kansallisten toimivaltaisten tilintarkastusviranomaisten kanssa suorittamia yhteisön perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisia tarkastuksia tai perustamissopimuksen 279 artiklan c alakohdan mukaista valvontaa.

3.  Tämän asetuksen nojalla tehtäviin sopimuksiin sekä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa tehtäviin sopimuksiin on erityisesti sisällytettävä määräykset komission (tai sen valtuuttaman edustajan) suorittamasta varainhoidon ja muusta valvonnasta sekä tilintarkastustuomioistuimen suorittamista tarkastuksista, jotka voidaan tarvittaessa tehdä paikan päällä.

4.  Tuensaajan on säilytettävä komission saatavilla kaikki toimeen liittyviä menoja koskevat asiakirjat viiden vuoden ajan viimeisen toimea koskevan maksun suorittamisesta.

5.  Komissio mukauttaa edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten ja tarkastusten perusteella tarvittaessa alun perin myönnetyn rahoitustuen määrää tai ehtoja sekä maksuaikataulua.

6.  Komissio toteuttaa kaikki muut tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rahoitettavat toimet suoritetaan asianmukaisesti ja tämän asetuksen sekä varainhoitoasetuksen säännöksiä noudattaen.

11 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen

1.  Komissio varmistaa tämän asetuksen nojalla rahoitettavien toimien toteutuksen yhteydessä, että yhteisön taloudellisia etuja suojataan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperinnällä ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95(8) ja komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(9) sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999(10) mukaisesti.

2.  Life+-välineestä rahoitettavien yhteisön toimien yhteydessä pidetään asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna väärinkäytöksenä jokaista yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen taikka sopimusvelvoitteen rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla perusteettomasta menosta aiheutuva vahinko yhteisön yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hallinnoimille talousarvioille.

3.  Komissio voi lykätä toimea varten myönnetyn rahoitustuen suorittamista, vähentää tuen määrää tai periä sen takaisin, jos se havaitsee väärinkäytöksiä, mukaan luettuna tämän asetuksen tai asianomaisen rahoitustuen myöntämistä koskevan päätöksen tai sopimuksen säännösten tai määräysten noudattamatta jättäminen, tai jos ilmenee, että toimea on komission hyväksyntää pyytämättä muutettu tavalla, joka on ristiriidassa hankkeen luonteen tai sen toteutusta koskevien ehtojen kanssa.

4.  Jos määräaikoja ei noudateta tai jos jonkin toimen toteutuksen edistyminen ei anna perusteita kuin osaan myönnetystä rahoitustuesta, komissio pyytää tuensaajaa esittämään komissiolle selvityksen asiasta tietyssä määräajassa. Jos tuensaaja ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi peruuttaa rahoitustuen loppuosan ja vaatia jo maksettujen erien palauttamista.

5.  Kaikki perusteettomasti maksetut erät on palautettava komissiolle. Kaikkiin määriin, joita ei makseta takaisin ajoissa, lisätään korko varainhoitoasetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

12 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa Life+-komitea, joka muodostuu ympäristöasioissa toimivaltaisista jäsenvaltioiden ja alueiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden Life+ -tuen yhteydessä komitea perustetaan direktiivin 92/43/ETY 20 artiklan mukaisesti.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 2 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  Päätöksen 1999/468/EY 7 ja 8 artiklan nojalla luotujen yleissääntöjen lisäksi komissio antaa Euroopan parlamentille niihin toimiin liittyvät ehdotukset, jotka komitean on määrä toteuttaa ja varsinkin sellaisiin toimiin liittyvät ehdotukset, joilla suunnitellaan vuosittaisen Life+-välineen talousarvion jakamista ja kohdentamista (koskien joko varsinaista Life+-asetusta tai vuotuisia työohjelmia).

4.  Puheenjohtaja kutsuu valiokunnan kokouksiin tarkkailijoiksi asiantuntijoita kansalaisyhteiskuntaa edustavista ryhmistä keskustelemaan Life+-välineen talousarvion jakamisesta ja kohdentamisesta (koskien joko varsinaista Life+-asetusta tai vuotuisia työohjelmia). Tässä yhteydessä sovelletaan komissioon sovellettavia asiakirjojen julkisen saatavuuden periaatteita ja edellytyksiä.

13 artikla

Arviointi

Monivuotisia ohjelmia seurataan säännöllisesti, jotta voidaan tarkkailla kummankin osa-alueen toimien toteutusta ja arvioida niiden vaikutuksia.

Life+-ohjelmasta tehdään väli- ja loppuarviointi, jotta voidaan arvioida sen vaikutusta yhteisön ympäristöpolitiikan kehitykseen sekä määrärahojen käyttöä.

Loppuarviointi tehdään vähintään vuosi ennen ohjelman päättymistä. Sekä väli- että loppuarviointi toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

14 artikla

Yksinkertaistaminen ja koostaminen

1.  Sääntelyn yksinkertaistamiseksi ja koostamiseksi tällä asetuksella kumotaan ja korvataan seuraavat säädökset: asetus (EY) N:o 1404/96(11), asetus (EY) N:o 1655/2000(12) ja sen voimassaoloa jatkava säädös, päätös N:o 1411/2001/EY(13), päätös N:o 466/2002/EY(14) ja asetus (EY) N:o 2152/2003(15).

2.  Toimia, jotka on käynnistetty ennen 31 päivää joulukuuta 2006 edellä mainittujen säädösten nojalla, hallinnoidaan siihen asti, kunnes ne on saatettu päätökseen kyseisten säädösten mukaisesti. Komiteat, joista säädetään edellä mainituissa säädöksissä, korvataan tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetulla komitealla. Kyseisten säädösten mukaiset pakolliset seuranta- ja arviointitoimet rahoitetaan säädösten voimassaolon päättymisen jälkeen tätä asetusta varten varatuista määrärahoista.

15 artikla

Asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännöt

Komissio vahvistaa täytäntöönpanoa koskevat säännökset 12 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Ohjeellinen luettelo rahoituskelpoisista aihealueista ja toimista

1.  Aihealueet

Asetuksen 1 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti rahoituksella edistetään luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, varsinkin Euroopan unionin Natura 2000 -alueiden hallinnointia, sekä pääasiassa ympäristönsuojelualalla Euroopan unionin tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä ja toimia aihealueilla, jotka tukevat kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman toteutusta. Tällaisia aihealueita ovat:

–   ilmastonmuutos: eurooppalainen ilmastonmuutosohjelma (ECCP) (ja sen mahdollinen seuraaja);

–   luonto ja biologinen monimuotoisuus: Natura 2000 -verkosto; tähän sisältyvät muun muassa: suojelualueiden hoitoa ja suunnittelua koskevat innovatiiviset toimintatavat ja sellaisten markkinatoimenpiteiden ja käyttömuotojen kehittäminen verkostoa varten, jotka ovat yhteensopivia suojelun kanssa; suojelun tason seuranta; lajiensuojeluun liittyvien toimintaohjelmien kehittämisen ja täytäntöönpanon rahoitus; biologisen monimuotoisuuden vähenemiskehityksen kääntäminen vuoteen 2010 mennessä; metsien ja ympäristövuorovaikutusten seuranta yhteisössä, metsäpalojen ehkäisytoimet, uhanalaisten luontotyyppien ja lajien kiireelliset säilyttämistoimet sekä toimet, joilla säilytetään lajeja ja hallinnoidaan kosteikkojen (soiden ja rämeiden), rannikkojen, meren ja makean veden luontotyyppejä;

–   ympäristö ja terveys: tähän sisältyvät ympäristöterveystoimintasuunnitelma, vesipolitiikan puitedirektiivi, Puhdasta ilmaa Eurooppaan -ohjelma (CAFE) sekä meriympäristöä, maaperää, kaupunkiympäristöä ja torjunta-aineita koskevat teemakohtaiset strategiat;

–   luonnonvarojen kestävä käyttö: luonnonvaroja, jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevat teemakohtaiset strategiat, kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevat strategiat;

–   politiikan kehittämisen, täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan strategiset lähestymistavat: tähän sisältyvät ympäristövaikutusten arviointi ja strateginen ympäristöarviointi;

   luonnonperintö: maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta 16 päivänä marraskuuta 1972 tehdyn Unescon yleissopimuksen I osaston 2 artiklassa tarkoitetut toimet;

–   yhteisön ympäristöpolitiikan toimenpiteiden jälkiarviointi.

2.  Toimet

Life+-ohjelmasta voidaan rahoittaa seuraavanlaisia toimia:

   selvitykset, kartoitukset, mallintaminen ja skenaarioiden laatiminen
   seuranta
   apu valmiuksien kehittämiselle
   koulutus, työpajat ja kokoukset
   verkostoituminen
   MPEL-verkon tukeminen
   parhaiden toimintatapojen vaihdon järjestelmät
   tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät kampanjat
   tiedotus- ja viestintätoimet
   toimintatapojen ja toteutusvälineiden demonstrointi
   luonnonsuojeluhankkeet, Natura 2000 -verkostoon kuuluvien maiden osto mukaan luettuna.

3.  Täytäntöönpanon ja hallinnon Life+-tukeen oikeutettujen hankkeiden yhteisrahoitusta koskevat erityiskriteerit

Rahoitustuki myönnetään hankkeiden yhteisrahoituksena.

Yhteisön rahoitustuki on enintään 50 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Liitännäistoimenpiteille yhteisön rahoitustuki on enintään 100 prosenttia tällaisista kustannuksista.

Ehdotuksille voidaan myöntää rahoitustukea ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

   a) toimet tarjoavat ratkaisuja johonkin yhteisössä usein ilmenevään tai useamman jäsenvaltion kannalta merkittävään ongelmaan;
   b) toimet ovat teknisesti tai sovellettavan menetelmän suhteen innovatiivisia;
   c) toimet ovat esimerkinomaisia ja tuovat edistystä nykytilanteeseen verrattuna;
   d) toimilla pyritään kehittämään ja välittämään edelleen sellaista osaamista, jota voidaan käyttää samanlaisissa tai samankaltaisissa tilanteissa;
   e) toimilla edistetään ympäristöalan yhteistyötä;
   f) toimien odotettavissa oleva kustannus-hyötysuhde on ympäristön kannalta tyydyttävä.

Ehdotusten tarkastelussa olisi tarvittaessa otettava myös huomioon niiden työllisyysvaikutukset sekä se, voidaanko niillä edistää ympäristönsuojelullisesti suotuisien teknologioiden ja/tai tuotteiden levittämistä ja mahdollisimman laajaa käyttöä.

LIITE II

Talousarvion toteuttamiseen liittyvien tehtävien siirtämistä koskevat periaatteet

Komissio huolehtii Life+ohjelman mukaisten yhteisön toimien toteutuksesta.

Talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä voidaan kuitenkin siirtää kansallisten julkisoikeudellisten yhteisöjen tai julkisen palvelun tehtäviä suorittavien yksityisoikeudellisten yhteisöjen tehtäväksi 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Nämä toimivaltaiset viranomaiset tai elimet (jäljempänä 'kansalliset toimistot') nimeää joko komissio yhteisymmärryksessä kunkin jäsenvaltion kanssa tai jäsenvaltio itse varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 56 artiklan sekä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002(16) 38 ja 39 artiklan mukaisesti.

Komissio selvittää, noudattaako kansallinen toimisto taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehokkuuden periaatteita. Ennen tehtävien siirtämistä komissio varmistaa etukäteisarvioinnin avulla, että varojen siirtäminen kansallisille toimistoille on moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaista ja lisää yhteisön toimen näkyvyyttä. Lisäksi komissio pyytää lausunnon toimivaltaiselta komitealta, josta säädetään 12 artiklassa.

Kansallisia toimistoja nimettäessä on noudatettava seuraavia valintaperusteita:

   Kansalliseksi toimistoksi perustettavan tai nimettävän organisaation on oltava oikeushenkilö, ja siihen on sovellettava kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä.
   Kansallisella toimistolla on oltava riittävästi henkilöstöä, jolla on osaamista ympäristöpolitiikan alalla.
   Sillä on oltava asianmukainen infrastruktuuri erityisesti tietotekniikan ja viestinnän osalta.
   Sen on oltava hallinnollisesti sellaisessa asemassa, että se kykenee hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti ja välttämään eturistiriidat.
   Sen on kyettävä soveltamaan yhteisön tasolla vahvistettuja varainhoitoa koskevia sääntöjä ja sopimusehtoja.
   Sen on esitettävä riittävät, mielellään viranomaisen antamat taloudelliset vakuudet, ja sen hallintokapasiteetin on oltava riittävä sen hallinnoitaviksi annettavien yhteisön varojen tasoon nähden.

Komissio tekee kunkin kansallisen toimiston kanssa sopimuksen varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosääntöjen 41 artiklan mukaisesti, ja sopimuksen määräyksissä määritetään yksityiskohtaisesti muun muassa tehtävät, raportointia koskevat säännöt, vastuiden jako sekä valvontajärjestelyt. Kansallisten toimistojen on noudatettava avoimuuden ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteita, vältettävä päällekkäisyyttä muista yhteisön rahoituslähteistä saatavan rahoituksen kanssa sekä seurattava hankkeita ja perittävä takaisin kaikki varat, jotka tuensaajien on määrä palauttaa.

Lisäksi komissio varmistaa, että kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimet, joilla huolehditaan kansallisten toimistojen asianmukaisista tarkastuksista ja niitä koskevasta rahoitusvalvonnasta, ja antaa ennen kansallisen toimiston toiminnan aloittamista komissiolle tarvittavat takeet siitä, että toimistossa ovat käytössä moitteettoman varainhoidon sääntöjen mukaiset asianmukaiset ja toimivat menettelyt.

Kansallinen toimisto vastaa perimättä jääneistä varoista tapauksissa, joissa sääntöjenvastaisuuden, laiminlyönnin tai petoksen voidaan katsoa kuuluvan kansallisen toimiston vastuulle.

Komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa siitä, että siirtyminen edellisten ympäristöalan ohjelmien yhteydessä toteutetuista toimista Life+-ohjelman puitteissa toteutettaviin toimiin tapahtuu sujuvasti.

LIITE III

Ympäristöalan kansalaisjärjestöjen tukeminen

Life+-välineellä yhteisrahoitetaan sellaisten Euroopan laajuisten kansalaisjärjestöjen toimintaa, jotka huolehtivat ensisijaisesti ympäristönsuojelusta ja ympäristön parantamisesta.

Tukea saadakseen kansalaisjärjestön on täytettävä seuraavat ehdot:

   sen on oltava riippumaton ja voittoa tavoittelematon oikeushenkilö, joka toimii ensisijaisesti ympäristön suojelemiseksi ja parantamiseksi yhteisen hyvän nimissä ja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi;
   sen on toimittava Euroopan laajuisesti joko yksin tai (jäsenyyteen perustuvana) yhdistyksenä, jonka rakenne ja toiminta kattavat vähintään kolme Euroopan maata;
   sen on osallistuttava Euroopan unionin politiikan ja lainsäädännön kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.

(1) EUVL C
(2) EUVL C
(3) Euroopan parlamentin kanta 7. heinäkuuta 2005.
(4) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).
(6) EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(8) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
(9) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
(10) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.
(11) Neuvoston asetus (EY) N:o 1404/96, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1996, ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life) annetun asetuksen (ETY) N:o 1973/92 muuttamisesta (EYVL L 181, 20.7.1996, s. 1).
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) (EYVL L 192, 28.7.2000, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1682/2004 (EUVL L 308, 5.10.2004, s. 1).
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1411/2001/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2001, kaupunkien kestävää kehitystä edistävästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 1), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 466/2002/EY, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön toimintaohjelmasta sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi, jotka toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla (EYVL L 75, 16.3.2002, s. 1), päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 786/2004/EY.
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) (EYVL L 324, 11.12.2003, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 788/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).
(16) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö