Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0131/2005

Pateikti tekstai :

A6-0131/2005

Debatai :

PV 07/07/2005 - 4

Balsavimas :

PV 07/07/2005 - 9.2

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0291

Priimti tekstai
PDF 494kWORD 158k
Ketvirtadienis, 2005 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Finansinis instrumentas aplinkosaugai (LIFE+) ***I
P6_TA(2005)0291A6-0131/2005
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansinio instrumento aplinkosaugai (LIFE+) (KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2004)0621)(1),

–   atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį bei 175 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0127/2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą bei Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0131/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar nepaskelbta OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. liepos 7 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl Aplinkos finansinės priemonės (LIFE +)
P6_TC1-COD(2004)0218

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(3),

kadangi:

(1)  Aplinka kaip vienas iš 2001 m. Geteborgo Europos Vadovų Tarybos priimtų ES darnaus vystymosi strategijos aspektų, yra prioritetinė Bendrijos pagalbos sritis ir bus finansuojama visų pirma per sanglaudos, žemės ūkio ir kaimo plėtros, mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo, pasirengimo narystei ir vystymo bei išorinės pagalbos programas.

(2)  Šios Bendrijos programos toli gražu netenkina visų aplinkosaugos finansavimo poreikių, ir reikalinga parama Bendrijos aplinkos politikai bei teisės aktams ir ypač 6-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje, nustatytoje Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB(4), numatytoms prioritetinėms sritims, tokiu būdu prisidedant prie darnaus vystymosi.

(3)  Į šiuos prioritetus įtraukiamas tikslas sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 m. ir būtinybė išsaugoti Bendrijai svarbias natūralias zonas. Pastangas nustatyti ir įsteigti Natura 2000 teritorijas, turi lydėti tolesni veiksmai ir parama reikia nuolatinės paramos ir nuoseklumo, ypač valdant minėtas saugomas teritorijas, nes jo tikrai yra svarbios įgyvendinant anksčiau minėtus tikslus. Natura 2000 tinklas reglamentuojamas 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos ("Laukinių paukščių" direktyva)(5) ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių gamtos buveinių, laukinės augmenijos ir gyvūnijos apsaugos ("Buveinių" direktyva)(6), kurios 8 straipsnyje numatytas bendras valstybių narių ir Bendrijos finansavimą.

4)   2004 m. gegužės mėnesį Malahide mieste valstybės narės susitarė nustatyti priemones, kurios užtikrintų atitinkamą ir garantuotą bendrą Bendrijos finansavimą Natura 2000 tinklui. Komisija nustatė metines programos Natura 2000 tinklo valdymo sąnaudas, kurios sudaro 6 100 milijonų EUR per metus, neskaitant jūros zonų apsaugos. Šis skaičius nepakankamai įvertina visas sąnaudas ir todėl turėtų būti laikomas minimalia būtina suma.

(5)  Sunkumus, kylančius kuriant ir įgyvendinant veiksmingą aplinkos politiką pagal 6-ąją AVP,, galima įveikti tik naudojantis parama, skirta novatoriškoms politikos formoms demonstruoti, žinių bazei įtvirtinti, įgyvendinimo gebėjimams stiprinti, geram valdymui puoselėti, abipusiam mokymuisi, kaip kurti tinklus, skatinti ir geros patirties mainams vykdyti bei geresniam informacijos skleidimui, sąmoningumui ugdyti ir komunikacijai.

6)   2001 metais ekspertų darbo grupės pateiktame galutiniame pranešime dėl programos Natura 2000 finansavimo, remiantis "Buveinių" direktyvos 8 straipsniu, rekomenduojama, kad artimiausiu metu "būtų žymiai padidintas LIFE-gamta finansavimas, o šio instrumento panaudojimas supaprastintas bei labiau pritaikomas, siekiant paremti kapitalo investicijų poreikius daugelyje Natura 2000 teritorijų".

(7)  Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos 6 straipsnyje nustatytas prioritetas sukurti Natura 2000 tinklą ir numatyti techninio bei finansinio pobūdžio priemones ir veiksmus, reikalingus šiam tikslui įgyvendinti ir "Buveinių" bei "Laukinių paukščių" direktyvose nurodytų paukščių bei Bendrijos reikšmės teritorijų, kurios nėra Natura 2000 tinklo dalis, apsaugai.

8)   2002 m. liepos 11 d. pateiktose išvadose Taryba pripažino, kad "Buveinių" direktyvos tinklo valdymo nuostatos turėjo būti įgyvendintos kiek galima anksčiau ir pabrėžė būtinybę spręsti finansavimo, įskaitant atitinkamą Bendrijos bendro finansavimo sistemą, klausimą, paragino Komisiją savo komunikate dėl Natura 2000 tinklo finansavimo pasiūlyti įvairias galimybes dėl tinkamos ir efektyvios Bendrijos finansavimo sistemos, kuri turėtų būti įtraukta į būsimas finansines perspektyvas ir pripažino svarbų programos LIFE-gamta vaidmenį kuriant Natura 2000 tinklą ir išsaugant bendrą Europos Sąjungos biologinę įvairovę.

(9)  Pagal šį reglamentą teikiama parama yra skirta aplinkos politikai ir teisės aktams kurti, įgyvendinti, monitoringui vykdyti ir vertinti visose Europos Sąjungos politikos kryptyse, taip pat komunikacijai ir informacijai apie ją skleisti ES.

(10)  Parama teikiama per susitarimus dėl dotacijų ir viešąsias pirkimo sutartis, numatytas 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(7) (toliau – finansinis reglamentas).

(11)  Audito Rūmų specialiame pranešime Nr. 11/2003, kuriame svarstoma Aplinkos finansinės priemonės (LIFE) sąvoka, valdymas ir įgyvendinimas, ir 2004 m. kovo  2 d. Tarybos išvadose, kuriose Taryba džiaugiasi pranešimu, pritariama požiūriui, kad LIFE tapo svarbi Bendrijos aplinkos politikos priemonė ir pažymima, kad ji kol kas yra vienintelė priemonė šiai politikos krypčiai remti.

(12)  Ankstesnių ir dabartinių priemonių įgyvendinimo patirtis parodė, kad jas būtina planuoti bei kurti daugeliui metų į priekį ir sutelkti pastangas, teikiant pirmenybę ir orientuojantis į tas veiklos sritis, kurios iš Bendrijos finansinės paramos gauna daugiausia naudos.

(13)  Būtina sumažinti programų skaičių ir supaprastinti jų kūrimą bei valdymą, tam naudojant vieną supaprastintą programą.

(14)  Tačiau būtina užtikrinti sklandų perėjimą ir toliau stebėti, tikrinti ir kokybiniu požiūriu įvertinti veiklą, finansuojamą pagal dabartines programas, kai pasibaigs jų vykdymo terminas.

(15)  Reikia stengtis užtikrinti, kad pagal šią programą teikiama parama papildytų kitus Bendrijos fondus ir priemones.

(16)  Pagal Liuksemburgo (1997 m. gruodžio mėn.) ir Salonikų (2003 m. birželio mėn.) Europos Vadovų Tarybos susitikimų išvadas, šalys kandidatės ir Vakarų Balkanų šalys, dalyvaujančios stabilizavimo ir asociacijos procese, turi teisę dalyvauti Bendrijos programose, laikydamosi su tomis šalimis sudarytuose atitinkamuose dvišaliuose susitarimuose nustatytų sąlygų.

(17)  Šis reglamentas septyneriems metams nustato bendrąsias finansines nuostatas, kuriomis biudžeto institucija turi vadovautis kaip pagrindinėmis gairėmis, kaip apibrėžta (pasiūlymo dėl) (xxx) Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinių procedūrų gerinimo 36 punkte [KOM(2004)0498 galutinis].

(18)  Kadangi 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos tikslų, dėl kurių yra susitarta Bendrijos lygiu, valstybės narės negali deramai pasiekti veikdamos pavieniui, todėl yra pateisinama Bendrijos parama, jeigu ja neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslai

Šiuo reglamentu įdiegiama finansinė aplinkos priemonė (toliau – LIFE+).

Bendrasis LIFE+ tikslas – prisidėti prie gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo, ypač Natura 2000 tinklo valdymo ir Bendrijos aplinkos politikos ir aplinkosaugos teisės aktų kūrimo bei įgyvendinimo, tuo pačiu padedant skatinti darnų vystymąsi.

LIFE+ rems 6-osios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimą ir visų pirma padės:

   - siekti aplinkos kokybės ten, kur taršos lygis nesukelia kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai;
   - žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje siekiant ją stabilizuoti, kad būtų užkirstas kelias pavojingam antropogeninės kilmės kišimuisi į klimato sistemą, tokiu būdu išvengiant staigių ekonominių, socialinių ir aplinkos pokyčių;
   - apsaugoti, išsaugoti, valdyti, atkurti ir palengvinti natūralios aplinkos, natūralių buveinių, laukinės augalijos ir gyvūnijos egzistavimą, ypač teritorijose, kurios priklauso Natura 2000 tinklui, taip siekiant sustabdyti dykumėjimo ir biologinės įvairovės nykimo procesus;
   - saugoti Europos miškus kaip visumą, įgyvendinant stebėsenos priemones ir siekiant neutralizuoti jų nykimą skatinančius veiksnius;
   - skatinti geriau tvarkyti gamtinius išteklius bei atliekas ir raginti pereiti prie tausojančių gamybos ir vartojimo būdų;
   - kurti strateginius politikos kūrimo, įgyvendinimo ir integravimo metodus, kurie taip pat gali pagerinti aplinkos valdymą, informacijos teikimą, sąmoningumo ugdymą ir argumentų dėl su aplinka susijusių teisių ir įsipareigojimų, išlaidų ir naudos bei pridėtinės vertės sektorinei politikai pateikimą;
   - labiau įtraukti Europos Sąjungos piliečius į aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą.

2 straipsnis

Taikymo sritis, konkretūs tikslai ir bendri kriterijai

1.  Kad padėtų pasiekti 1 straipsnyje išdėstytus aplinkosaugos tikslus, LIFE+ turės tris sudedamąsias dalis.

"Gamta ir biologinė įvairovė":

   - prisidės prie Natura 2000 teritorijų steigimo, tinklų kūrimo ir keitimosi metodologija bei patirtimi,
   - padės valdyti Natura 2000 teritorijas, kaip tai numatyta "Buveinių" ir "Laukinių paukščių" direktyvose, ir išlaikyti arba atstatyti tinkamą natūralių buveinių ir/arba rūšių populiacijų apsaugos laipsnį, siekiant iki 2010 m. ir vėliau sustabdyti biologinės įvairovės nykimą,
   - padės saugoti ir valdyti Natura 2000 tinklui priklausančias upių ir jūrų dugno teritorijas;

"LIFE+ įgyvendinimas ir valdymas":

   - prisidės prie novatoriškų politikos metodų ir priemonių kūrimo bei demonstravimo ir aiškiai parodys jų pridėtinę vertę aplinkai,
   - prisidės prie aplinkos politikos ir teisės aktų kūrimui, monitoringui ir vertinimui skirtos žinių bazės stiprinimo,
   - rems aplinkos būklės ir ją skatinančių bei slopinančių veiksnių ir reakcijų monitoringo ir vertinimo būdų kūrimą, įgyvendinimą bei iniciatyvas,
   - skatins naujų technologijų taikymą, siekiant palengvinti aplinkos apsaugos valdymą, išvengti ar sumažinti žmogaus sukeltų nelaimių, tarp jų – miško gaisrų, pavojų ir išvalyti užterštas upių ir jūros dugno teritorijas,
   - suteiks galimybę ieškoti tokių valdymo būdų, kurie leistų išlaikyti biologinę miškų įvairovę, padėtų išsaugoti dirvožemį, išvengti pavojų ir kovoti su gaisrais, kylančiais miškingose vietovėse,
   - rems Bendrijos aplinkos politikos įgyvendinimą, ypač daug dėmesio skirdama jos diegimui vietiniu ir regiono lygiu,
   - teiks paramą, kad būtų geriau valdoma aplinka, įskaitant ir neformalių aplinkosaugos institucijų tinklų, pvz., Europos Sąjungos aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo tinklo (IMPEL), pagalba, skatins suinteresuotas šalis, tarp jų ir aplinkosaugos nevyriausybines organizacijes aktyviau dalyvauti plėtojant Europos Sąjungos politiką ir ją įgyvendinant;

"LIFE+ informacija ir komunikacija":

   - skleis informaciją ir padės geriau suprasti aplinkosaugos problemas,
   - sieks plačiau informuoti apie šio požiūrio naudą sektorinei politikai ir taip paaiškins tvaraus vystymosi sąvoką,
   - rems papildomas priemones (informacinius leidinius, renginius, kampanijas, konferencijas ir pan.), kurios padės sukurti pridėtinės vertės Europos lygmeniu,
   - teiks reikiamą paramą duomenų bazių įkūrimui ir priemonių bei paslaugų, gerinant prieigą prie informacijos apie aplinkos apsaugą, plėtojimui.

2.  Preliminarus remtinų priemonių ir veiksmų sąrašas pateikiamas I priede.

3.  LIFE+ finansuojami projektai turi atitikti šuos bendrus kriterijus:

   a) jie turi atitikti Bendrijos interesus, kad žymiai prisidėtų siekiant 1 straipsnyje numatyto bendro tikslo;
   b) juos turi vykdyti techniniu ir finansiniu požiūriu patikimos suinteresuotos šalys;
   c) jie turi būti techniškai įgyvendinami ir pagrįsti laiko, biudžeto ir naudos požiūriu;

Pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie yra reikšmingi tarptautiniu lygmeniu ir kuriuos įgyvendinant galima pasiekti kuo geresnių rezultatų, atsižvelgiant į projekto pagrįstumą ir sąnaudas.

4.  Sudedamosios dalies "LIFE+ įgyvendinimas ir valdymas" projektams taikomi finansavimo kriterijai pateikiami I priede. Finansavimo kriterijai teikti dotacijas veiklai pateikiami III priede.

3 straipsnis

Intervencijos rūšys

1.  Bendrijos finansavimas gali būti teikiamas tokiomis teisinėmis formomis:

   - per susitarimus dėl dotacijų,
   - per viešųjų pirkimų sutartis.

2.  Bendrijos dotacijos gali būti teikiamos tam tikromis formomis, sudarius tam tikrus susitarimus, pavyzdžiui, pagrindinius partnerystės susitarimus, ir dalyvaujant finansiniuose mechanizmuose bei fonduose. Jos gali būti teikiamos kaip veiklos bendrasis finansavimas arba dotacijos veiklai. Didžiausias bendrojo finansavimo lygis, kurį galima skirti dotacijoms veiklai, bus tiksliai apibrėžtas metinėse darbų programose. Dotacijoms, skiriamoms visai Europai svarbių tikslų siekiančioms organizacijoms, negali būti taikomos Finansinio reglamento nuostatos, susijusios su proporcingu finansavimo mažinimu.

3.  Bendrijos subsidijos Natura 2000 saugomoms teritorijoms, bus finansuojamos bendrai. Bendras šių teritorijų valdymo sąnaudų finansavimo lygis prsidės nuo 50 proc. arba daugiausiai 75 proc. Daugiametėse programose bus nustatyti specialieji kriterijai teritorijoms, galinčioms gauti finansinę paramą per 50 proc.

4.  Be to, numatomos išlaidos papildomoms priemonėms, kurios bus padarytos sudarius viešųjų pirkimų sutartis, – šiuo atveju Bendrijos fondai padengs išlaidas paslaugoms ir gamybos priemonėms įsigyti. Inter alia taip pat bus padengiamos išlaidos informacijai ir pranešimams apie projektus, strategijas, programas ir teisės aktus parengti, jiems įgyvendinti, stebėti, tikrinti bei vertinti.

5.  Komisija skatina teritorinius projektus, kuriuose dalyvauja grupės iš kelių vietos savivaldų, taip pat tarpregioninius ir tarptautinius projektus.

4 straipsnis

Programavimas

1.  Finansavimas bus skiriamas Komisijos, konsultuojantis su Europos Parlamentu, sudarytoms daugiametėms strateginėms programoms remti. Šios programos apibrėš pagrindinius tikslus, ypač būtinybę užtikrinti pridėtinę vertę, prioritetines veiklos sritis, veiksmų pobūdį ir numatomus rezultatus, kuriems reikalingas Bendrijos finansavimas, atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytus tikslus ir pateiks finansines sąmatas.

2.  Valstybės narės gali lanksčiai taikyti Sąjungos strateginį planavimą savo poreikiams ir prioritetams.

3.  Metinės darbų programos bus grindžiamos daugiamete strategine programa ir jose bus atitinkamiems metams nustatyti siektini tikslai, veiklos sritys, tvarkaraštis, numatomi rezultatai, įgyvendinimo modeliai, finansavimo sumos ir didžiausias bendrojo finansavimo lygis.

4.  Daugiametės programos bus priimtos pagal Sutarties 251 straipsnį.

5.  Metinės programos bus patvirtintos 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.  Prireikus tam tikromis aplinkybėmis daugiametės ir metinės programos jų taikymo laikotarpiu galės būti atitinkama tvarka iš dalies pakeistos.

5 straipsnis

Finansinės procedūros ir įgyvendinimo priemonės

1.  Komisija Bendrijos pagalbą teikia vadovaudamasi finansiniu reglamentu.

2.  Komisija, remdamasi Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatomis ir taikydama II priede apibrėžtus atrankos kriterijus, gali nuspręsti dalį biudžeto patikėti vykdyti valdymo institucijai, susidedančiai iš nacionalinių viešojo sektoriaus organų arba viešųjų paslaugų srityje veikiančių organų, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė. Vis dėlto Komisija yra atsakinga stebėti, įteisinti ir vertinti šį įgyvendinimą ir pranešti apie tai komunikatu Europos Parlamentui.

3.  Komisija užtikrina, kad įgyvendinant LIFE + ji kurs naujas darbo vietas, ypač remiantis Lisabonos perspektyva.

6 straipsnis

Paramos gavėjai

LIFE+ programa gali naudotis viešosios ir (arba) privačios įstaigos, ūkio subjektai ir institucijos, visų pirma:

   - Natura 2000 teritorijų savininkai ir valdytojai,
   - nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos,
   - specializuotosios įstaigos, numatytos ES teisės aktuose,
   - tarptautinės organizacijos, kurios vykdo veiklą valstybėse narėse ir 7 straipsnyje išvardytose šalyse,
   - nevyriausybinės organizacijos.

7 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

LIFE+ finansuojamose programose gali dalyvauti toliau išvardytos šalys, jeigu bus gauta papildomų asignavimų:

   - ELPA šalys, kurios yra EEE narės, pagal EEE susitarimo nuostatas,
   - šalys kandidatės, kurios pareiškė norą tapti Europos Sąjungos narėmis, tarp jų ir Vakarų Balkanų šalys, dalyvaujančios stabilizavimo ir asociacijos procese.

8 straipsnis

Papildomumas tarp finansinių priemonių

Pagal šį reglamentą finansuojama veikla negali nei patekti į kitų Bendrijos finansinių priemonių pagrindinę taikymo sritį ar atitikti tinkamumo kriterijus, nei gauti iš jų paramos tam pačiam tikslui. Paramos pagal šį reglamentą gavėjai pateikia valdymo institucijai, nurodytai 5 straipsnio 2 dalyje, ir Komisijai informaciją apie finansavimą, gautą iš EB biudžeto, ir apie rengiamas paraiškas gauti finansavimą. Bus siekiama tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Bendrijos priemonėmis.

Komisija užtikrina atitinkamų mechanizmų sukūrimą, kurie koordinuotų visą procesą nuo planavimo iki įgyvendinimo fazės tarp veikiančių programų ir LIFE+fondų, Struktūrinių fondų, Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žuvininkystės fondo (EŽF) panaudojimo.

9 straipsnis

Trukmė ir biudžeto ištekliai

1.  Šis reglamentas pradedamas įgyvendinti 2007 m. sausio 1 d. ir baigiamas įgyvendinti 2013 m. gruodžio 31 d.

Šiai priemonei įgyvendinti nustatyta 2 190 milijonų EUR finansinė programa, padidinama įtraukiant ne mažiau kaip 35 proc. Natura 2000 tinklo poreikių, kuriuos įvertino valstybės narės ir Komisija, o tai reiškia viso 9 540 milijonų EUR, skiriamų nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (septyneriems metams), turint omenyje tai, kad panaudojant kitus fondus padengiami visi Natura 2000 poreikiai, programavimo laikotarpiu vertinami 21 000 milijonų EUR.

2.  Biudžeto ištekliai, skirti šiame reglamente numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus. Turimus metinius asignavimus biudžeto valdymo institucija leidžia naudoti, atsižvelgdama į finansinių perspektyvų ribas.

3.  Preliminarus finansinės paramos paskirstymas trims LIFE+ sudedamosioms dalims pateikiamas I ir III prieduose.

10 straipsnis

Monitoringas

1.  Norėdamas gauti LIFE+ finansavimą veiklai, paramos gavėjas valdymo institucijai, nurodytai 5 straipsnio 2 dalyje, turi pateikti technines ir finansines nuveikto darbo ataskaitas. Baigiamoji ataskaita taip pat turi buti pateikta per tris mėnesius nuo veiklos pabaigos. Ataskaitų formą ir turinį nustato Komisija laikydamasi 12 straipsnyje nustatytos tvarkos.

2.  Nepažeisdami audito, kurį pagal Sutarties 248 straipsnį atliko Audito Rūmai kartu su kompetentingomis nacionalinėmis audito įstaigomis arba departamentais, arba kurio kito patikrinimo, atlikto pagal Sutarties 279 straipsnio c punktą, pareigūnai ir kiti Komisijos tarnautojai gali atlikti veiklos, finansuojamos pagal programą LIFE+, patikrinimus vietoje, tarp jų ir atrankinius patikrinimus.

3.  Sutartyse ir susitarimuose, taip pat susitarimuose su įgaliotosiomis organizacijomis, nurodytomis 5 straipsnio 2 dalyje, sudarytiems remiantis šiuo reglamentu, turi būti numatyta Komisijos (ar jos įgaliotos institucijos) priežiūra ir finansinė kontrolė bei Audito Rūmų auditas, jei reikia, patikrinimai vietoje.

4.  Penkerius metus po paskutinio mokėjimo veiklai finansuoti finansinės paramos gavėjas sudaro Komisijai galimybes susipažinti su visais veiklos išlaidų patvirtinamaisiais dokumentais.

5.  Remdamasi šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minimais ataskaitų rezultatais ir atrankiniais patikrinimais, Komisija prireikus gali pakoreguoti iš pradžių patvirtintos finansinės paramos dydį arba skyrimo sąlygas, taip pat mokėjimų grafiką.

6.  Komisija imasi bet kokių kitų veiksmų, būtinų norint patikrinti, ar finansuojama veikla yra vykdoma tinkamai ir atsižvelgiant į šio reglamento bei finansinio reglamento.

11 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.  Komisija užtikrina, kad būtų įgyvendinti pagal šį reglamentą finansuojami veiksmai, kad Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant prevencines priemones prieš apgaulę, korupciją ir bet kokią kitą neteisėtą veiklą, atliekant veiksmingus patikrinimus ir išieškant nepagrįstai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – skiriant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias nuobaudas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos(8), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų(9) bei 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų(10).

2.  Finansuojant Bendrijos veiksmus pagal LIFE+, pažeidimo sąvoka, nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje, reiškia bet kurį Bendrijos teisės aktų nuostatų ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, susijusį su ekonominės veiklos vykdytojo veiksmais ar neveikimu, dėl kurių Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams padaroma žala darant nepagrįstas išlaidas.

3.  Komisija sumažina, sustabdo arba susigrąžina veiklai suteiktą finansinę paramą, jeigu nustato pažeidimus, tarp jų ir neatitiktį šio reglamento nuostatoms, atskiram sprendimui, sutarčiai arba susitarimui, suteikiančiam svarstomą finansinę paramą, arba jeigu paaiškėja, kad finansinės paramos buvo siekiama be Komisijos pritarimo arba veikla buvo pakeista taip, kad prieštarauja projekto pobūdžiui arba jo įgyvendinimo sąlygoms.

4.  Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu nuveiktais darbais pateisinama tik dalis skirtos finansinės paramos, Komisija pareikalauja, kad paramos gavėjas per tam tikrą laikotarpį pateiktų pasiaiškinimą. Jeigu paramos gavėjas nepateikia įtikinamo atsakymo, Komisija gali atšaukti likusios finansinės paramos dalies teikimą ir pareikalauti grąžinti jau išmokėtas sumas.

5.  Bet kuri permokėta suma grąžinama Komisijai. Finansinio reglamento nustatytomis sąlygomis už laiku negrąžintas sumas skaičiuojamos palūkanos.

12 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda iš valstybių narių ir aplinkos apsaugos srityje kompetenciją turinčių regionų atstovų sudarytas LIFE+ komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas. LIFE+ Gamta ir biologinė įvairovė skiriamas pagal Direktyvos 92/43/EEB 20 straipsnį sudarytas komitetas.

2.  Darant nuorodą i šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.  Be bendrų taisyklių, nustatytų pagal Sprendimo 1999/468/EB 7 ir 8 straipsnius, Komisija pateikia Europos Parlamentui pasiūlymus dėl priemonių, kurių komitetas turėtų imtis, ypač tų, kurios yra susijusios su metinio LIFE+ biudžeto padalijimu ir paskirstymu (susijusiu su pačiu LIFE+ reglamentu arba metinėmis darbo programomis).

4.  Pirmininkas į komiteto posėdžius stebėtojais kviečia pilietinės visuomenės grupių atstovus aptarti LIFE + biudžeto padalijimą ir paskirstymą (susijusiu su pačiu LIFE+ reglamentu arba metinėmis darbo programomis). Taikomi Komisijai taikomi principai ir sąlygos dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais.

13 straipsnis

Vertinimas

Daugiametės programos bus nuolat stebimos siekiant stebėti, kaip įgyvendinama pagal kiekvieną pakraipą vykdoma veikla ir įvertinti jų poveikį.

Atliekami LIFE+ programos vidurio laikotarpio ir galutinis įvertinimai, taip siekiant įvertinti jos indėlį į Bendrijos aplinkos politikos kūrimą ir iš asignavimų gautą paramą.

Galutinis vertinimas atliekamas ne vėliau kaip likus vieneriems metams iki programos pabaigos. Tiek galutinis įvertinimas, tiek ir vidurio laikotarpio įvertinimas pateikiami EP ir Tarybai.

14 straipsnis

Supaprastinimas ir konsolidavimas

1.  Siekiant supaprastinimo ir konsolidavimo, šis reglamentas panaikina ir pakeičia šias finansines priemones: Reglamentą (EB) Nr. 1404/96 (11); Reglamentą (EB) Nr. 1655/2000(12) ir jo papildymą; Sprendimą Nr. 1411/2001/EB(13), Sprendimą Nr. 466/2002/EB(14); Reglamentą (EB) Nr. 2152/2003(15).

2.  Iki 2006 m. gruodžio 31 d. pagal pirmiau minėtas priemones pradėta veikla bus vykdoma toliau, kol bus įgyvendinta šiomis priemonėmis. Tose priemonėse numatytus komitetus pakeis šio reglamento 12 straipsnyje minimas Komitetas. Pagal šį reglamentą finansavimas bus skiriamas bet kokiam privalomam monitoringui ir vertinimui, kurių reikalaujama pasibaigus šių priemonių galiojimui.

15 straipsnis

Reglamento įgyvendinimo taisyklės

Įgyvendinimo nuostatas 12 straipsnyje nustatyta tvarka nustato Komisija.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Orientacinės temos ir veiklos sritys, atitinkančios finansavimo reikalavimus

1.  Temos

Atsižvelgiant į 1 straipsnyje nustatytus tikslus, finansavimas teikiamas gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimui, ypač Europos Sąjungos Natura 2000 teritorijų valdymui, ES lygmeniu aplinkos apsaugos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų skatinimui ir šių 6-osios AVP prioritetų įgyvendinimui remti:

-   klimato kaita: Europos klimato kaitos programai (ir bet kuriai ją pakeisiančiai programai),

-   gamtai ir biologinei įvairovei išsaugoti: Natura 2000 tinklui, pvz., novatoriškiems teritorijų valdymo ir planavimo metodams, įskaitant rinkos priemonių plėtojimą ir tinklo panaudojimo būdus, suderinamus su jo išsaugojimu; apsaugos laipsnio stebėsenai; veiksmų planų dėl rūšių plėtojimo ir įgyvendinimo finansavimui; biologinės įvairovės nykimui iki 2010 m. sustabdyti, miškų ir aplinkos sąveikos monitoringui Bendrijoje, miškų gaisrų prevencijos priemonėms, skubioms mažiausiai apsaugotų buveinių ir rūšių išsaugojimo priemonėms, o taip pat šlapžemių (pelkių ir žemapelkių), pajūrio zonų, jūros ir gėlo vandens buveinių valdymui,

-   aplinkai ir sveikatai: įskaitant Aplinkos ir sveikatos veiksmų planui, Vandens pagrindų direktyvai, programai "Švaraus oro Europa" (CAFE) ir jūrų, dirvožemių, miestų bei pesticidų teminėms strategijoms,

-   tausojančiam išteklių naudojimui: gamtinių išteklių ir atliekų prevencijos bei perdirbimo teminėms strategijoms, tausojančioms gamybos ir vartojimo strategijoms,

-   strateginiams politikos kūrimo, įgyvendinimo ir vykdymo metodams: įskaitant poveikio aplinkai vertinimui ir strateginiam aplinkosaugos vertinimui,

-   gamtos paveldui: veiklai, apibrėžtai 1972 m. lapkričio 16 d. UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos I skirsnio 2 straipsnyje,

-  Bendrijos aplinkos politikos priemonių ex-post vertinimui.

2.  Veiksmai

LIFE+ programa gali apimti šias veiklos rūšis:

   - tyrimus, apžvalgas, modeliavimą ir scenarijų kūrimą,
   - monitoringą,
   - pagalbą gebėjimams stiprinti,
   - mokymus, seminarus ir susitikimus,
   - tinklų kūrimą,
   - paramą IMPEL tinklui,
   - praktines geros patirties mainų programas,
   - sąmoningumo ugdymo kampanijas,
   - informacijos ir komunikacijos veiklą,
   - politikos metodų ir priemonių demonstravimą,
   - gamtos išsaugojimo projektus, įskaitant Natura 2000 tinklui priklausančios žemės pirkimą.

3.  Specifiniai bendrojo projektų finansavimo kriterijai pagal "LIFE+ įgyvendinimą ir valdymą"

Finansinė parama teikiama bendrai finansuojant projektą.

Bendrijos finansinė parama neturi viršyti 50 proc. leistinų projekto sąnaudų. Bendrijos finansinės paramos dalis papildomoms priemonėms negali viršyti 100 proc. jų sąnaudų sumos.

Svarstomi tik tie pasiūlymai finansinei paramai gauti, kurie atitinka šiuos kriterijus:

   a) juose numatomi būdai išspręsti Bendrijoje dažnai pasitaikančią arba tą pačią kelioms valstybėms narėms rimtą susirūpinimą keliančią problemą,
   b) yra novatoriški taikomų technologijų arba paties problemos sprendimo būdo požiūriu,
   c) rodo pavyzdį ir užtikrina pažangą, lyginant su dabartine padėtimi,
   d) jais siekiama sukurti ar perduoti technines žinias, kurios gali būti pritaikytos panašiose situacijose,
   e) padeda stiprinti bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje,
   f) yra pagrįsti aplinkosaugos požiūriu priimtinu sąnaudų−naudos ryšiu.

Kur tinkama, pasiūlymai turi būti vertinami atsižvelgiant į sukuriamas darbo vietas ir suteikiamą galimybę palengvinti aplinkos apsaugai palankių technologijų ir produktų plitimą ir taikymą.

II PRIEDAS

Biudžeto vykdymo užduočių perdavimo kriterijai

Komisija užtikrina Bendrijos veiksmų, kuriuos numato LIFE+ programa, įgyvendinimą.

Vykdyti biudžetą gali būti patikėta valdymo institucijai, nurodytai 5 straipsnio 2 dalyje.

Šias kompetentingas valdžios institucijas arba agentūras (toliau – nacionalinės agentūros) pagal susitarimą su valstybėmis narėmis paskiria Komisija arba pati valstybė narė pagal finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkto ir 56 straipsnio bei 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002(16), nustatančio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 įgyvendinimo taisykles, 38 ir 39 straipsnių nuostatas.

Komisija vertina atitiktį taupumo, naudingumo ir veiksmingumo principams. Prieš perduodama įgaliojimus, Komisija, atlikusi išankstinį įvertinimą, užtikrina, kad finansavimo perdavimas nacionalinėms agentūroms atitinka patikimo finansų valdymo kriterijus ir pagerina Bendrijos veiksmų matomumą. Be to, Komisija atsižvelgia į kompetentingo komiteto, numatyto 12 straipsnyje, nuomonę.

Šios nacionalinės agentūros skiriamos vadovaujantis toliau išvardytais kriterijais:

   - kaip nacionalinė agentūra įkurta arba ja paskirta organizacija privalo turėti juridinio asmens statusą ir vadovautis suinteresuotos valstybės narės įstatymais;
   - nacionalinėse agentūrose turi dirbti pakankamai darbuotojų, turinčių profesinės patirties aplinkos politikos vykdymo srityje;
   - jos privalo turėti atitinkamą infrastruktūrą, ypač ryšių ir informatikos srityje;
   - jos privalo veikti vykdomosios valdžios lygiu, kuris suteikia joms galių tinkamai vykdyti savo užduotis ir išvengti interesų konflikto;
   - jos privalo taikyti Bendrijos lygmeniu nustatytas finansų valdymo taisykles ir sutartines sąlygas;
   - jos privalo pasiūlyti atitinkamų finansinių garantijų, geriausia tokių, kurias būtų suteikusi valstybinė institucija, o jų finansų valdymas turi būti pakankamas joms patikėtoms Bendrijos lėšoms tvarkyti.

Komisija su kiekviena nacionaline agentūra sudaro susitarimą, vadovaudamasi finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 41 straipsniu, kuriame yra aiškiai išdėstytos nuostatos, inter alia apibrėžiančios užduotis, atskaitomybės taisykles, nustatančios atsakomybės ribas ir kontrolės priemones. Agentūros gerbia skaidrumo bei vienodo vertinimo principus ir stengiasi išvengti finansavimo dubliavimo su kitais Bendrijos fondais, taip pat įsipareigoja stebėti projektų vykdymą ir grąžinti bet kokias paramos gavėjui kompensuotinas lėšas.

Be to, Komisija laiduoja, kad kiekviena valstybė narė imsis būtinų veiksmų tinkamam nacionalinės agentūros auditui ir finansinei priežiūrai užtikrinti ir prieš pradedant nacionalinei agentūrai vykdyti veiklą pateiks Komisijai garantijas, kad agentūra bus įkurta, tinkamai veiks ir teisingai vykdys operacijas, laikydamasi patikimo finansų valdymo taisyklių.

Jeigu nustatoma, kad dėl tvarkos pažeidimų, aplaidumo ar sukčiavimo kalta nacionalinė agentūra, ji atsako už negrąžintas lėšas.

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina perėjimą iš veiklos, kuri buvo vykdoma pagal ankstesnes aplinkosaugos programas, į veiklą, kuri bus įgyvendinama pagal LIFE+ programą.

III PRIEDAS

Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių aplinkos apsaugos srityje, skatinimas

LIFE+ bendrai finansuoja subsidijas, skirtas aplinkosaugos srityje veikiančioms NVO, kurios skatina aplinkosaugą Europos lygiu.

Kad NVO turėtų teisę į subsidijas, ji turi atitikti šiuos kriterijus:

   - turi būti nepriklausomas ir nesiekiantis pelno juridinis asmuo,kurio pagrindinė veikla yra aplinkosaugos srityje, saugantis aplinką dėl bendros gerovės bei siekiantis tvaraus vystymosi;
   - turi veikti savarankiškai arba asociacijos sudėtyje Europos lygiu, turėti struktūrą (narystės pagrindu), o jos veikla turi apimti mažiausiai tris Europos šalis;
   - turi dalyvauti ES politikos ir teisės aktų kūrimo ir taikymo procesuose.

(1) OL C […], […], p. […].
(2) OL C […], […], p. […].
(3) 2005 m. liepos 7 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
(5) OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).
(6) OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(7) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(8) OL L 312, 1995 12 23, p. 1.
(9) OL L 292, 1996 11 15, p. 2.
(10) OL L 136, 1999 5 31, p. 1.
(11) 1996 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1404/96 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1973/92 įsteigiančio Aplinkos finansinį instrumentą (LIFE) (OL L 181, 1996 7 20, p. 1).
(12) 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1655/2000 dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE) (OL L 192, 2000 7 28, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1682/2004 (OL L 308, 2004 10 5, p. 1).
(13) 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1411/2001/EB dėl Bendrijos bendradarbiavimo pagrindų siekiant skatinti tvarią miestų plėtrą (OL L 191, 2001 7 13, p. 1). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).
(14) 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 466/2002/EB nustatantis Bendrijos veiksmų programą, remiančią nevyriausybines organizacijas, kurių pagrindinė veikla yra aplinkos apsauga (OL L 75, 2002 3 16, p. 1). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB.
(15) 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2152/2003 dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (Forest Focus) (OL L 324, 2003 12 11, p. 1). Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 788/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 17).
(16) OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika