Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0218(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0131/2005

Ingivna texter :

A6-0131/2005

Debatter :

PV 07/07/2005 - 4

Omröstningar :

PV 07/07/2005 - 9.2

Antagna texter :

P6_TA(2005)0291

Antagna texter
PDF 372kWORD 107k
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg
Det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+) ***I
P6_TA(2005)0291A6-0131/2005
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+) (KOM(2004)0621 – C6-0127/2004 – 2004/0218(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0621)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0127/2004),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från budgetutskottet (A6-0131/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juli 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2005 om det finansiella instrumentet för miljön (LIFE+)
P6_TC1-COD(2004)0218

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1)  Miljön som är en del av den strategi för hållbar utveckling som antogs vid Europeiska rådets möte i Göteborg 2001, är ett prioriterat område för gemenskapsstöd som kommer att finansieras främst genom program för sammanhållning, jordbruk och landsbygdsutveckling, forskning, innovation och konkurrenskraft, föranslutning samt utveckling och externt stöd.

(2)  Dessa gemenskapsprogram täcker långt ifrån alla finansieringsbehov på miljöområdet och det finns behov av att ytterligare stödja gemenskapens miljöpolitik och -lagstiftning, särskilt de områden som prioriteras i sjätte miljöhandlingsprogrammet, fastställt i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG(4), för att på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

(3)  Bland prioriteringarna finns målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram till 2010 och bevarandet av naturområden av gemenskapsintresse. Man måste kontinuerligt följa upp och stödja arbetet med att fastställa och utse Natura 2000-områden, i synnerhet vad gäller förvaltningen av dem, då de tydligt bidrar till uppnåendet av de ovannämnda målen. Natura 2000-nätet regleras av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar ("fågeldirektivet")(5) och rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter ("habitatdirektivet")(6), vars artikel 8 tillåter samfinansiering mellan medlemsstaterna och gemenskapen.

(4)  Medlemsstaterna kom i Malahide i maj 2004 överens om att man bör fastställa förfaranden för att säkra en rimlig och garanterad samfinansiering från gemenskapens sida av Natura 2000-nätet. Kommissionen har beräknat de årliga administrativa kostnaderna för Natura 2000-nätet till 6 100 000 000 EUR per år, kostnaderna för skyddade marina områden ej medräknade. Den siffran är troligtvis en underskattning av de totala kostnaderna och bör därför betraktas som det minibelopp som är nödvändigt.

(5)  Utmaningen att inom ramen för sjätte miljöhandlingsprogrammet uppnå en effektiv utveckling och ett effektivt genomförande av miljöpolitiken kan endast mötas genom att stödja innovativa angreppssätt, konsolidering av kunskapsbasen, uppbyggnad av genomförandekapaciteten, främjande av gott styre, främjande av nätverk för ömsesidigt lärande och utbyte av bästa lösningar samt ökad informationsspridning, medvetenhet och kommunikation.

(6)  Expertarbetsgruppen för artikel 8 i habitatdirektivet rekommenderade i sin slutrapport från 2001 om finansieringen av Natura 2000 att finansieringen av LIFE-Natur kortsiktigt borde öka betydligt och att förvaltningen av detta instrument borde förenklas och göras lättare att tillämpa på stöd till de viktigaste investeringsbehoven i ett stort antal olika Natura 2000-områden.

(7)  I artikel 6 i det sjätte miljöhandlingsprogrammet fastställs som en prioriterad åtgärd att upprätta Natura 2000-nätet och införa nödvändiga tekniska och finansiella instrument och åtgärder för dess fullständiga genomförande och för skyddet utanför områdena för Natura 2000 samt i områden av gemenskapsintresse av arter som skyddas enligt habitat- och fågeldirektiven.

(8)  I sina slutsatser av den 11 juli 2002 angav rådet att det är viktigt att så snart som möjligt genomföra de bestämmelser i habitatdirektivet som rör förvaltningen av nätet samt att ta upp finansieringsfrågan, inbegripet vad gäller en lämplig ram för gemenskapens samfinansiering. Rådet uppmanade kommissionen att i sitt meddelande om finansieringen av Natura 2000-nätet lägga fram olika alternativ till en lämplig och effektiv gemenskapsfinansieringsram som måste ingå i gemenskapens framtida budgetplaner. Rådet bekräftade att LIFE-Natur spelar en avgörande roll för upprättandet av Natura 2000-nätet och rent allmänt för bevarandet av den biologiska mångfalden i Europeiska unionen.

(9)  Det stöd som omfattas av den här förordningen bör därför inriktas på utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av miljöpolitik och -lagstiftning inom alla europeiska politikområden samt spridning av detta i hela EU.

(10)  Stödet bör tillhandahållas genom överenskommelse om bidrag och kontrakt om offentlig upphandling inom ramen för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(7) (nedan kallad budgetförordningen).

(11)  I revisionsrättens särskilda rapport nr 11/2003, som innehåller en granskning av utformningen, förvaltningen och genomförandet av det finansiella instrumentet för miljön (LIFE), och i rådets slutsatser av den 2 mars 2004, där rådet välkomnar denna rapport, ges stöd åt uppfattningen att LIFE har blivit ett viktigt instrument för gemenskapens miljöpolitik och påpekar att det fortfarande är det enda instrumentet till stöd för denna politik.

(12)  Erfarenheten av gällande och tidigare instrument har visat på behovet att planera på flerårig basis och koncentrera ansträngningarna genom att prioritera och rikta in sig på de verksamhetsområden som kan dra nytta av gemenskapens ekonomiska stöd.

(13)  Det finns ett behov av att minska antalet program och förenkla programplanering och förvaltning genom ett enda, rationaliserat program.

(14)  Övergången måste emellertid ske smidigt och den verksamhet som finansieras inom ramen för pågående program bör övervakas och granskas samt genomgå en kvalitetsbedömning efter det att programmen avslutats.

(15)  Man måste se till att det stöd som utbetalas inom ramen för det här programmet kompletterar andra gemenskapsstöd och instrument.

(16)  I linje med slutsatserna från Europeiska rådets möten i Luxemburg (december 1997) och Thessaloniki (juni 2003) får kandidatländerna och de länder på västra Balkan som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen delta i gemenskapsprogrammen i enlighet med villkoren i de bilaterala avtal som slutits med dessa länder.

(17)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för sju år som är avsedd att vara budgetmyndighetens främsta referenspunkt enligt punkt 36 i (förslaget till) det interinstitutionella avtalet av den (xxx) mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet [KOM(2004)0498].

(18)  De mål i sjätte miljöhandlingsprogrammet som fastställts på gemenskapsnivå kan inte uppnås av medlemsstater som agerar på egen hand, och gemenskapsstöd är därför motiverat förutsatt att det inte går utöver vad som behövs för att nå målen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Härmed inrättas ett finansiellt instrument för miljön, nedan kallat "LIFE+".

Den allmänna målsättningen för LIFE+ är att bidra till bevarandet av naturen och den biologiska mångfalden, särskilt förvaltningen av Natura 2000-nätet, och till utvecklingen och genomförandet av gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning för att främja en hållbar utveckling.

LIFE+ kommer att stödja genomförandet av sjätte miljöhandlingsprogrammet och i synnerhet bidra till följande:

   En nivå på föroreningarna som inte orsakar skador på människors hälsa och miljön.
   Drastiskt minskade koncentrationer av växthusgaser i atmosfären för att stabilisera dem på en nivå som förhindrar farlig antropogen inverkan på klimatsystemet och på så sätt förhindra en potentiell ekonomisk, social och miljömässig omstörtning.
   Skydd, bevarande, förvaltning, återskapande och stödjande av naturliga miljöer, naturliga livsmiljöer och vilda djur och växter, särskilt i de områden som skyddas av Natura 2000-nätet, i syfte att stoppa ökenspridningen och förlusten av biologisk mångfald.
   Skydd av Europas skogsbestånd genom åtgärder för att kontrollera och förebygga faktorer som medverkar till deras försämring.
   Främjande av bättre förvaltning av naturresurser och avfall och av en övergång till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster.
   Utveckling av strategier för politikens utveckling, genomförande och integration, vilket också innefattar bättre miljöstyrning, information, ökad medvetenhet och mer övertygande argumentering om rättigheter och skyldigheter, kostnad och nytta samt det mervärde som miljön tillför på olika politikområden.
   Öka de europeiska medborgarnas medverkan i arbetet för att uppnå miljömål.

Artikel 2

Tillämpningsområde, särskilda mål och allmänna kriterier

1.  LIFE+ är uppdelad i tre delar i syfte att bidra till att miljömålen i artikel 1 uppnås.

LIFE+ Natur och biologisk mångfald skall

   bidra till inrättande av Natura 2000-områden, nätverk och utbyte av metoder och sakkunskaper kring detta,
   bidra till förvaltningen av Natura 2000-områdena i enlighet med fågeldirektietv och habitatdirektivet, bevara eller återskapa naturliga livsmiljöer och/eller artpopulationer så att dessa uppnår en gynnsam bevarandestatus och därmed medverka till uppnåendet av de mål som fastställts för att stoppa förlusten av biologisk mångfald fram till 2010 och därefter,
   bidra till skyddet och den övergripande förvaltningen av de floder och havsbottnar som ingår i Natura 2000-nätet.

LIFE+ Genomförande och förvaltning skall

   bidra till utveckling och demonstration av innovativa angreppssätt och instrument genom att visa på deras mervärde för miljön,
   bidra till att konsolidera kunskapsbasen för utveckling, bedömning, övervakning och utvärdering av miljöpolitik och lagstiftning,
   stödja utformningen och genomförandet av metoder och initiativ för att övervaka och bedöma miljösituationen och de drivkrafter, påfrestningar och reaktioner som påverkar den,
   uppmuntra till användning av ny teknik som underlättar miljöförvaltning, förebyggande eller minskning av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av mänsklig aktivitet, däribland skogsbränder, samt behandling av förorenade floder och havsbottnar,
   möjliggöra utarbetande av förvaltningsmodeller för hur den biologiska mångfalden i skogarna skall bevaras samt bidra till markvård, riskförebyggande och brandbekämpning i skogsområden,
   stödja genomförandet av gemenskapens miljöpolitik med särskild tonvikt på den lokala och regionala nivån,
   ge stöd till bättre miljöförvaltning, inklusive med hjälp av informella nätverk mellan myndigheter på miljöområdet såsom EU:s nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen (IMPEL) samt bredare deltagande av berörda parter, inbegripet icke-statliga organisationer, i utvecklingen och genomförandet av EU-politiken.

LIFE+ Information och kommunikation skall

   sprida information och öka medvetenheten i miljöfrågor,
   skapa medvetenhet om fördelarna med detta angreppssätt på de olika politikområdena och på så sätt tydliggöra principen om hållbar utveckling,
   ge stöd till åtföljande åtgärder (information, kommunikationsåtgärder och kommunikationskampanjer, konferenser etc) som ger ett mervärde på EU-nivå.
   ge det stöd som behövs för inrättandet av databaser samt utveckla hjälpmedel och tjänster för att förbättra allmänhetens tillgång till miljöinformation.

2.  En preliminär förteckning över stödberättigande teman och åtgärder finns i bilaga I.

3.  Projekt som finansieras genom LIFE+ skall uppfylla följande allmänna kriterier:

   a) De skall vara av gemenskapsintresse i det avseendet att de på ett betydande sätt bidrar till det allmänna målet i artikel 1.
   b) De skall genomföras av tekniskt och ekonomiskt tillförlitliga aktörer.
   c) De skall vara genomförbara med avseende på teknik, tidsplan, budget och ändamålsenlighet.

Företräde får ges åt multinationellt inriktade projekt om det är sannolikt att dessa kan uppnå målen på ett effektivare sätt med hänsyn till genomförbarhet och kostnader.

4.  Finansieringskriterierna för projekt inom ramen för LIFE+ Genomförande och förvaltning fastställs i bilaga 1. Finansieringskriterierna för administrations- och verksamhetsbidrag fastställs i bilaga 3.

Artikel 3

Typ av insats

1.  Gemenskapsfinansieringen får ha följande juridiska former:

   överenskommelse om bidrag
   kontrakt om offentlig upphandling

2.  Gemenskapsstöd får ges genom särskilda avtal, exempelvis ramavtal för partnerskap och deltagande i finansiella mekanismer och fonder. De kan utformas som medfinansiering av administrationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Den högsta stödnivån för verksamhetsbidrag kommer att fastställas i de årliga arbetsprogrammen. Administrationsbidrag till organ som strävar mot mål av allmänt europeiskt intresse får inte omfattas av den successiva nedtrappning av bidragen som föreskrivs i budgetförordningen.

3.  Gemenskapsstödet till Natura 2000-områdena skall utgå i form av samfinansiering. Samfinansieringen av förvaltningskostnaderna för dessa områden uppgår till lägst 50 procent och högst 75 procent. De särskilda kriterierna för områden som kan komma i fråga för ekonomiskt stöd på över 50 procent anges i de fleråriga programmen.

4.  Kostnader förväntas uppstå för kompletterande åtgärder, genom kontrakt om offentlig upphandling, i vilket fall gemenskapsfinansiering kommer att täcka inköp av varor och tjänster. Detta kommer bland annat att täcka kostnaderna för information och kommunikation, förberedelser, genomförande, övervakning, kontroll och utvärdering av projekt, politik, program och lagstiftning.

5.  Kommissionen skall uppmuntra områdesövergripande projekt som möjliggör för kommuner som samarbetar att delta i regionala eller gränsöverskridande projekt.

Artikel 4

Programplanering

1.  Finansieringen kommer att tillhandahållas på grundval av de fleråriga strategiska program som kommissionen i samråd med Europaparlamentet tagit fram. I programmen skall huvudsakliga mål, med särskild betoning på behovet att garantera ett mervärde, prioriterade verksamhetsområden, typ av åtgärder och förväntade resultat av gemenskapsfinansieringen fastställas i relation till målen i artikel 1, och de skall innefatta finansiella bedömningar.

2.  Medlemsstaterna skall ges flexibilitet för att kunna skräddarsy och anpassa EU:s strategiska programplanering till sina egna behov och prioriteringar.

3.  De årliga arbetsprogrammen skall grunda sig på fleråriga strategiska program och skall för ett visst år innehålla delmål, verksamhetsområden, tidsplan, förväntade resultat, tillämpningsföreskrifter, finansieringsbelopp och högsta delfinansieringsbelopp.

4.  De fleråriga programmen skall antas i enlighet med artikel 251 i fördraget.

5.  De årliga programmen skall antas enligt förfarandena i artikel 12.

6.  Om omständigheterna så kräver får de fleråriga och de årliga programmen ändras enligt samma förfaranden under tillämpningsperioden.

Artikel 5

Finansiella förfaranden och genomförandeåtgärder

1.  Kommissionen skall genomföra gemenskapsstöd i enlighet med budgetförordningen.

2.  Kommissionen får besluta om att överlåta en del av budgetgenomförandet till en förvaltningsmyndighet bestående av nationella organ i den offentliga sektorn eller till privaträttsliga organ med offentliga förvaltningsuppgifter i enlighet med artikel 54.2 c i budgetförordningen, enligt urvalskriterierna i bilaga 2. Kommissionen skall emellertid ansvara för att följa upp, godkänna och utvärdera detta genomförande, och skall rapportera om detta i ett meddelande till Europaparlamentet.

3.  Kommissionen skall vid genomförandet av LIFE+ se till att utveckla nya arbetstillfällen, särskilt på grundval av Lissabonstrategin.

Artikel 6

Stödmottagare

Programmet LIFE+ skall vara öppet för offentliga och/eller privata organ, aktörer och institutioner, särskilt följande:

   Ägare och förvaltare av Natura 2000-områden
   Nationella, regionala och lokala myndigheter
   Specialiserade organ som anges i EU-lagstiftningen
   Internationella organisationer, för åtgärder i medlemsstaterna och de länder som avses i artikel 7
   Icke-statliga organisationer.

Artikel 7

Tredje länders deltagande

Följande länder får delta i program som finansieras via LIFE+, förutsatt att tilläggsanslag erhålls:

   EFTA-stater som är medlemmar av EES, i enlighet med EES-avtalet
   De kandidatländer som har ansökt om att bli medlemmar i Europeiska unionen och de länder på västra Balkan som ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen.

Artikel 8

Finansiella instrument som kompletterar varandra

Verksamhet som finansieras inom ramen för den här förordningen skall inte omfattas av andra av gemenskapens finansiella instrument eller bidragskriterier eller få stöd från dessa för samma mål. Stödmottagare inom ramen för den här förordningen skall ge den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 5.2 och kommissionen information om stöd från EG-budgeten och om pågående ansökningar om stöd. Att instrumentet samverkar med och kompletterar andra gemenskapsinstrument skall eftersträvas.

Kommissionen skall se till att det inrättas lämpliga mekanismer för samordningen från planeringsstadiet till genomförandet mellan de operationella programmen och utnyttjandet av medel från LIFE+, strukturfonderna, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska fiskerifonden (EFF).

Artikel 9

Löptid och budgetresurser

1.  Den här förordningen skall genomföras mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013.

De finansiella ramarna för genomförandet fastställs till 2 190 000 000 EUR, vilket med en ökning med minst 35 % av Natura 2000-nätets behov enligt medlemsstaternas och kommissionens bedömning innebär ett totalt belopp på 9 540 000 000 EUR för perioden 1 januari 2007 – 31 december 2013 (sju år), med beaktande av att de totala finansiella behoven för Natura 2000, som beräknas uppgå till 21 000 000 000 EUR för programperioden, skall täckas av andra fonder.

2.  De budgetmedel som tilldelas de åtgärder som fastställs i denna förordning skall föras in i de årliga anslagen för Europeiska unionens allmänna budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

3.  Den preliminära uppdelningen av det finansiella stödet mellan de tre delarna i LIFE+ återfinns i bilaga 1 och 3.

Artikel 10

Övervakning

1.  För åtgärder som finansieras via LIFE+ skall stödmottagaren lämna in tekniska och finansiella rapporter till den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 5.2 om hur arbetet framskrider. En slutrapport skall också lämnas in senast tre månader efter det att åtgärden avslutats. Kommissionen skall besluta om rapporternas form och innehåll i enlighet med det förfarande som fastställts i artikel 12.

2.  Utan att det påverkar den granskning som revisionsrätten utför tillsammans med behöriga nationella organ i enlighet med artikel 248 i fördraget eller kontroller som utförs i enlighet med artikel 279 c i fördraget, får kommissionens tjänstemän och andra anställda genomföra kontroller på plats, inklusive stickprovskontroller, av åtgärder som finansieras enligt LIFE+.

3.  Kontrakt och avtal, samt avtal med delegerade organ enligt artikel 5.2, som upprättas enligt den här förordningen skall innehålla bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll från kommissionens sida (eller en godkänd representant) och revisioner av revisionsrätten, om så krävs även stickprovskontroller.

4.  Under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd skall stödmottagaren hålla alla underlag för utgifter i samband med åtgärden tillgängliga för kommissionen.

5.  På grundval av de rapporter och kontroller som nämns i punkt 1-2 skall kommissionen vid behov ändra det finansiella stöd som ursprungligen godkänts eller villkoren för det samt tidsplanen för utbetalningar.

6.  Kommissionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de finansierade åtgärderna genomförs korrrekt och i enlighet med den här förordningen och budgetförordningen.

Artikel 11

Skydd av gemenskapens finansiella intressen

1.  Kommissionen skall se till att gemenskapens finansiella intressen skyddas i samband med åtgärder som finansieras enligt den här förordningen, genom att förebyggande åtgärder vidtas mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, med hjälp av effektiva kontroller och genom att belopp som felaktigt betalats ut återkrävs samt om oegentligheter upptäcks, genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder i enlighet med rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen(8) och (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter(9), och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(10).

2.  För de gemenskapsåtgärder som finansieras enligt LIFE+ avser "oegentligheter" enligt artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten eller ett kontraktsbrott som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar, genom en otillbörlig utgift.

3.  Kommission skall sänka, hålla inne eller återkräva finansiellt stöd som har beviljats för en åtgärd om det visar sig att oegentligheter har förekommit, exempelvis om denna förordning, ett enskilt beslut eller avtalet om stödet inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets inriktning eller genomförandevillkor, utan att kommissionen godkänt ändringen.

4.  Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om verksamheten utvecklas så att endast en del av det tilldelade ekonomiska biståndet är berättigat, skall kommissionen begära att stödmottagaren yttrar sig inom en viss tid. Om stödmottagarens svar inte är tillfredsställande, får kommissionen avbryta utbetalningen av det återstående ekonomiska stödet och begära återbetalning av de belopp som redan har betalats ut.

5.  Belopp som felaktigt betalats ut skall återbetalas till kommissionen. Ränta skall läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i budgetförordningen.

Artikel 12

Kommitté

1.  Kommissionen skall biträdas av en kommitté, kommittén LIFE+, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och regioner som har befogenheter och ansvar i miljöfrågor samt ha en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén för LIFE+ Natur och biologisk mångfald skall vara den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 20 i direktiv 92/43/EEG.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.2 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.  Utöver vad som anges i de allmänna bestämmelserna i artiklarna 7 och 8 i beslut 1999/468/EG skall kommissionen för Europaparlamentet även lägga fram förslag om vilka åtgärder kommittén skall vidta, särskilt åtgärder som rör planeringen av hur den årliga budgeten för LIFE+ skall fördelas och tilldelas (antingen avseende själva förordningen om LIFE+ eller de årliga arbetsprogrammen).

4.  Ordföranden skall inbjuda sakkunniga från sammanslutningar i det civila samhället för att diskutera fördelningen och tilldelningen av budgetmedel via LIFE+ (antingen det gäller själva förordningen om LIFE+ eller de årliga arbetsprogrammen). De principer och villkor för allmänhetens tillgång till handlingar som är tillämpliga på kommissionen skall gälla.

Artikel 13

Utvärdering

De fleråriga programmens verksamhet kommer att kontrolleras regelbundet för varje delprogram och deras inverkan kommer att bedömas.

LIFE+ kommer att utvärderas efter halva tiden och i slutet, så att det kan bedömas hur det har bidragit till utvecklingen av gemenskapens miljöpolitik och hur anslagen har använts.

Den slutliga utvärderingen kommer att genomföras senast ett år innan programmet avslutas. Såväl den slutgiltiga utvärderingen som utvärderingen efter halva tiden skall överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 14

Förenkling och konsolidering

1.  I syfte att uppnå en förenkling och konsolidering upphäver och ersätter den här förordningen följande rättsakter: förordning (EG) nr 1404/96(11), förordning (EG) nr 1655/2000(12), och förlängningen av denna – beslut nr 1411/2001/EG(13), beslut nr 466/2002/EG(14) och förordning (EG) nr 2152/2003(15).

2.  Åtgärder som inleddes före den 31 december 2006 enligt de lagar som räknas upp ovan skall fortsätta att regleras av dessa lagar till dess att åtgärderna är avslutade. De kommittéer som inrättas enligt lagarna skall ersättas av den kommitté som avses i artikel 12 i den här förordningen. Den här förordningen kommer att finansiera den övervakning och utvärdering som krävs i lagarna även efter det att dessa lagar har upphört att gälla.

Artikel 15

Genomförandebestämmelser för den här förordningen

Genomförandebestämmelser kommer att upprättas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA 1

Preliminär förteckning över stödberättigande teman och åtgärder

1.  Teman

När det gäller de mål som förtecknas i artikel 1 skall stöd utgå till bevarande av natur och biologisk mångfald, särskilt förvaltningen av Natura 2000-områden i Europeiska unionen, till främjande av icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljövårdsområdet på europeisk nivå samt till genomförande av de prioriterade områdena i sjätte miljöhandlingsprogrammet, nämligen:

–  Klimatförändring: Europeiska programmet om klimatförändring (och eventuella efterföljande program)

–  Natur och biologisk mångfald: nätverket Natura 2000, exempelvis innovativa förhållningssätt till förvaltningen och planeringen av områden, inbegripet utveckling av marknadsinstrument och metoder för att använda Natura 2000-nätet på ett sätt som är förenligt med dess bevarande, övervakning av bevarandestatus samt finansiering av utveckling och genomförande av åtgärdsplaner för arter. Minskningen av biologisk mångfald stoppas senast 2010, skogar och miljöåtgärder i gemenskapen övervakas, åtgärder vidtas för att förebygga skogsbränder, brådskande insatser göras i syfte att bevara de livsmiljöer och arter som har sämst bevarandestatus och stöd beviljas för artbevarande åtgärder och förvaltning av våtmarker (mossar och kärr), kustmiljöer, marina miljöer samt sötvattenmiljöer.

–  Miljö och hälsa: inbegripet handlingsplanen för miljö och hälsa, ramdirektivet om vatten, ren luft i Europa (CAFÉ) och de tematiska strategierna för hav, luft, städer och bekämpningsmedel.

–  Hållbar användning av resurserna: strategier för resurser, förebyggande av avfall och återvinning samt strategier för hållbar produktion och konsumtion.

–  Strategier för utveckling, genomförande och tillämpning av politiken: inbegripet miljökonsekvensbedömning och strategisk miljöbedömning.

  Naturarvet: åtgärder enligt avdelning I, artikel 2 i UNESCO:s konvention om skydd för världens kultur- och naturarv av den 16 november 1972.

–  Utvärdering i efterhand av gemenskapens miljöpolitiska åtgärder.

2.  Åtgärder

Följande typer av åtgärder får omfattas av LIFE +:

   Studier, enkäter, utveckling av modeller och scenarier
   Övervakning
   Stöd till kapacitetsutbyggnad
   Utbildning, seminarier och möten
   Samarbete i nätverk
   Stöd till IMPEL-nätverket
   Plattformar för bästa metoder
   Kampanjer för att höja medvetenheten
   Informations- och kommunikationsåtgärder
   Demonstration av angreppssätt och instrument
   Naturbevarande projekt, inbegripet förvärv av mark som ingår i Natura 2000-nätet.

3.  Särskilda kriterier för samfinansiering av projekt enligt LIFE+ Genomförande och förvaltning

Ekonomiskt stöd skall utgå i form av samfinansiering för projekt.

Gemenskapens andel av det ekonomiska stödet får inte överstiga 50 % av projektets stödberättigade utgifter. Gemenskapens andel av det ekonomiska stödet till kompletterande åtgärder får inte överstiga 100 % av dessa utgifter.

För att kunna komma i fråga för ekonomiskt stöd skall förslagen:

   a) erbjuda lösningar på ett problem som är vanligt förekommande i gemenskapen eller som ger anledning till stor oro i flera medlemsstater,
   b) vara av innovativ karaktär avseende den teknik eller metod som används,
   c) utgöra ett föredömligt exempel och en förbättring jämfört med den rådande situationen,
   d) syfta till utveckling och spridning av sakkunskap som är användbar i identiska eller liknande situationer,
   e) främja miljösamarbete,
   f) vara baserade på ett ur miljösynpunkt tillfredsställande förhållande mellan kostnader och nytta.

Vid granskningen av förslagen skall i förekommande fall hänsyn även tas till deras konsekvenser för sysselsättningen och huruvida de kan underlätta spridning och bredast möjliga tillämpning av användbar teknik eller produkter som bidrar till miljöskyddet.

BILAGA 2

Kriterier för delegering av budgetgenomförande

Kommissionen skall säkerställa genomförandet av de gemenskapsåtgärder som omfattas av programmet LIFE+.

Budgetgenomförandet får delegeras till den förvaltningsmyndighet som avses i artikel 5.2.

De behöriga myndigheterna eller organen (nedan kallad nationella organ) skall utses av kommissionen tillsammans med medlemsstaterna, eller av medlemsstaten själv, i enlighet med artikel 54.2 c och artikel 56 i budgetförordningen och artiklarna 38 och 39 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002(16), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Kommissionen skall kontrollera att principerna för sund ekonomi och effektivitet uppfylls. Innan uppdrag delegeras skall kommissionen genom en förhandsbedömning se till att delegeringen av anslag till nationella organ är förenlig med sund ekonomisk förvaltning och ökar gemenskapsåtgärdernas synlighet. Kommissionen skall också begära att den behöriga kommitté som föreskrivs i artikel 12 yttrar sig.

När nationella organ utses gäller följande kriterier:

   En organisation som upprättas som eller utses till nationellt organ skall vara juridisk person och regleras av lagstiftningen i medlemsstaten i fråga.
   De nationella organen skall ha tillräcklig personalstyrka med professionella kunskaper på det miljöpolitiska området.
   De skall ha tillräcklig infrastruktur, särskilt när det gäller datorer och kommunikationsutrustning.
   De skall verka i ett administrativt sammanhang som ger dem möjlighet att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och undvika intressekonflikter.
   De skall kunna tillämpa bestämmelser om finansiell administration och kontraktsvillkor som fastställts på gemenskapsnivå.
   De måste kunna ge tillräckliga finansiella garantier, helst utfärdade av en offentlig myndighet, och deras administrativa kapacitet bör motsvara den gemenskapsfinansiering som de skall förvalta.

Kommissionen skall sluta ett avtal med varje nationellt organ, i enlighet med artikel 41 i tillämpningsföreskrifterna till budgetförordningen, med detaljerade bestämmelser om bland annat definitionen av uppgifterna, reglerna om rapportering, ansvarsbegränsning och kontrollarrangemang. Organen skall följa principerna om insyn och lika behandling och undvika dubbelfinansiering genom annan gemenskapsfinansiering, uppfylla kravet att övervaka projekt samt återkräva anslag som stödmottagarna skall betala tillbaka.

Kommissionen skall även intyga att varje medlemsstat ser till att revision och finansiell kontroll sker av det nationella organet och ger kommissionen garantier för att organet faktiskt existerar, är nödvändigt samt fungerar väl, i enlighet med reglerna för sund ekonomisk förvaltning, innan det inleder sin verksamhet.

Det nationella organet skall stå för medel som inte återkrävts om organet gjort sig skyldigt till oegentligheter, försumlighet eller bedrägeri.

I samarbete med medlemsstaterna skall kommissionen se till att övergången från tidigare miljöprogram till de åtgärder som skall genomföras inom ramen för programmet LIFE+ fungerar.

BILAGA 3

Främjande av icke-statliga organisationer verksamma framför allt på området för miljövård

LIFE+ skall samfinansiera drifts- eller verksamhetsstöd till icke-statliga organisationer som verkar på europeisk nivå framför allt för att skydda och främja miljön.

För att vara stödberättigad skall en icke-statlig organisation:

   vara en oberoende och icke vinstdrivande juridisk person som framför allt verkar för att skydda och främja miljön för det allmännas bästa och med målet att skapa hållbar utveckling,
   vara verksam på europeisk nivå, antingen ensam eller i form av en sammanslutning vars struktur (medlemsskapsbaserad) och verksamhet omfattar minst tre europeiska länder,
   delta i utarbetandet och genomförandet av EU:s politik och lagstiftning.

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 juli 2005.
(4) EUT L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
(6) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
(7) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(8) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(9) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(10) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(11) Rådets förordning (EG) nr 1404/96 av den 15 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (Life) (EGT L 181, 20.7.1996, s. 1).
(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 av den 17 juli 2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life) (EGT L 192, 28.7.2000, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1682/2004 (EUT L 308, 5.10.2004, s. 1).
(13) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1411/2001/EG av den 27 juni 2001 om en gemenskapsram för samarbete för en hållbar stadsutveckling (EGT L 191, 13.7.2001, s. 1). Beslutet ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).
(14) Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2002/EG av den 1 mars 2002 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att främja icke-statliga organisationer som är aktiva främst inom miljöområdet (EGT L 75, 16.3.2002, s. 1). Beslutet ändrat genom beslut nr 786/2004/EG.
(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (EUT L 324, 11.12.2003, s. 1). Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 788/2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).
(16) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy