Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0095(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0226/2005

Esitatud tekstid :

A6-0226/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/07/2005 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0294

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 35k
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
EÜ ja Kanada kokkulepe reisijate andmete kohta *
P6_TA(2005)0294A6-0226/2005

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning lennureisijate registreid (PNR) (KOM(2005)0200 – C6-0184/2005 – 2005/0095(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0200)(1);

–   võttes arvesse komisjoni otsuse projekti Kanada piirikaitseteenistusele edastatavate lennureisijate registris sisalduvate isikuandmete küllaldase kaitse kohta ning komisjoni samale otsusele lisatud Kanade piirikaitseteenistuse kohustusi;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 95 koos artikli 300 lõike 2 esimese alalõigu esimese lausega;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest alalõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0184/2005);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artiklit 35;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0226/2005),

A.   arvestades, et menetluse osas:

   on komisjoni ja nõukogu lähenemine loonud selliseid reservatsioone, mida Euroopa Parlament väljendas PNR/USA kaasuses (kaasus C-317/04), hoolimata sellest, et põhimõtteliselt on läbirääkimised Kanada ametiasutustega aktsepteeritav tasakaalupunkt vabaduse nõude ja turvalisuse nõude vahel kolmandas riigis;
   peaks rahvusvaheline kokkulepe sisaldama lepingupooltele siduvaid põhielemente, ning arvestades, et kõnealuse juhtumi puhul oleksid pidanud nii komisjoni nn adekvaatsuse otsuses nõutavad tagatised kui ka Kanada ametiasutuste vastavad kohustused moodustama osa kokkuleppest;
   on Euroopa Parlament juba Euroopa Kohtus (kaasus C-317/04) vaidlustanud kõnealuse kolmeosalise menetlusega sarnase juhtumi, sest menetlus ei ole läbipaistev, samuti ei ole see vastavuses õigusriigi põhimõtetega ega menetlusega, mille alusel Euroopa Parlament annab nõusoleku rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks; kohtumenetluse ajal oleks olnud kohasem, kui komisjon oleks oma ettepaneku esitanud ning nõukogu oleks otsustanud kooskõlas menetlusega, mida tavaliselt kasutatakse ühenduse poolt allkirjastatavate rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimiseks peetavatel läbirääkimistel,

1.   ei kiida kokkuleppe sõlmimist heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks paluda nõukogul kokkulepet mitte sõlmida enne, kui kohus on langetanud otsuse kaasuse C-317/04 kohta.

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Kanada valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELTs seni avaldamata

Õigusteave - Privaatsuspoliitika