Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0295/2005

Rozpravy :

PV 11/05/2005 - 4

Hlasování :

PV 12/05/2005 - 5.4

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 217kWORD 55k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Vztahy mezi Evropskou unií, Čínou a Tajwanem a bezpečnost na Dálném východě
P6_TA(2005)0297RC-B6-0295/2005

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU, Čínou a Tajwanem a bezpečnosti na Dálném východě

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a základních možnostech SZBP, včetně finančních důsledků pro souhrnný rozpočet Evropských společenství - 2003(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2004 a o politice EU v této oblasti(2),

-   s ohledem na sdělení Komise "Evropa a Asie: strategický rámec pro posílené partnerství" (KOM(2001)0469),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2000 o Tajwanu(3),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že vztahy mezi Čínou a Tajwanem se neustále zhoršují v důsledku nedávných hrozeb Číny vůči Tajwanu a probíhajícího rozmísťování stovek raketových střel v jižních provinciích Číny naproti Tajwanu,

B.   vzhledem k tomu, že ve vztazích mezi Čínou a Japonskem vzniklo napětí způsobené nepokoji v Číně namířenými proti japonským zájmům a výzvami k bojkotu japonských výrobků,

C.   opakuje, že Tajwan v posledních letech vyjádřil ochotu poskytnout finanční a technickou pomoc při mezinárodních akcích pomoci a zdravotní péče podporovaných Světovou zdravotnickou organizací,

D.   vzhledem k tomu, že 5. setkání Asie–Evropa, vrcholná schůzka ASEM, v Hanoji ve dnech 7.–9. října 2004 a 7. setkání ministrů zahraničí zemí ASEM ve dnech 6.–7. května 2005 v Kjótu vzbuzují naděje, že proces ASEM bude probíhat ještě intenzivněji na všech úrovních, včetně asijsko-evropského parlamentního partnerství, s cílem posilovat mír a stabilitu na Dálném východě,

E.   poukazuje na to, že při bouřlivě se rozvíjejících hospodářských a obchodních vztazích mezi Evropou a Dálným východem je mír a bezpečnost v tomto regionu ve stále větší míře klíčovým zájmem pro EU,

1.   vyjadřuje politování nad napjatými vztahy mezi různými zeměmi na Dálném východě a vyjadřuje ochotu podpořit veškeré snahy o zachování míru a stability na Dálném východě;

2.   zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem pro trvalý mír a stabilitu na Dálném východě jsou základní zásady pluralitní demokracie, právního státu a dodržování univerzálních lidských práv,

3.   vyzývá Čínu a Tajwan, aby nastolily atmosféru vzájemné důvěry a respektu a aby usilovaly o nalezení společné řeči a odložily sporné otázky, které je rozdělují, aby vytvořily nezbytný politický základ pro mírový a trvalý rozvoj vztahů mezi zeměmi kolem průlivu a aby obnovily dialog o těchto vztazích, aby zvýšily hospodářskou výměnu a spolupráci, zejména aby rozvíjely "tři přímá spojení" přes Tajwanský průliv (poštu, dopravu a obchod);

4.   poukazuje na to, že k jakýmkoli ujednáním mezi Čínou a Tajwanem lze dospět pouze za oboustranně přijatelných podmínek; vyjadřuje názor, že budoucnost vztahů v Tajwanském průlivu bude záviset na ochotě obou stran projevit pružnost při jednáních; oceňuje úspěchy Tajwanu, pokud jde o nastolení plně fungujícího demokratického systému, společenského pluralismu, dodržování lidských práv a právní stát a zastává názor, že vůli a rozhodnutí 23 milionů obyvatel Tajwanu je nutno respektovat a brát je v úvahu při hledání žádoucího mírového řešení sporů mezi oběma stranami;

5.   vyslovuje námitky proti zákonu o odtržení Tajwanu, protože není v souladu s právem a jde o nástroj, který nemůže vést k úspěšnému "mírovému národnímu sjednocení", které bylo prohlášeno za cíl – tento zákon totiž podrývá vratkou bezpečnostní rovnováhu na Dálném východě;

6.   rozhodně doporučuje Radě a Komisi, aby nedocházelo k žádným změnám ve věci embarga na dovoz zbraní, dokud nenastane větší pokrok v otázkách lidských práv v Číně a vztazích v Tajwanském zálivu a dokud EU neučiní svůj kodex chování při prodeji zbraní právně závazným;

7.   vyzývá Čínu, aby postupně uplatňovala univerzální lidská práva, a zejména aby urychleně ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

8.   vítá obnovení prvního zasedání čtvrtého kola rozhovorů v rámci dialogu mezi Čínou a Tibetem, které se konaly ve švýcarském Bernu od 30. června do 1. července 2005, a vybízí k jejich pokračování;

9.   žádá větší zastoupení Tajwanu v mezinárodních organizacích a opakuje svou výzvu, aby Komise a členské státy podpořily žádost Tajwanu o status pozorovatele ve Světové zdravotnické organizaci;

10.   je hluboce znepokojen skutečností, že Severní Korea vyhlásila dne 10. února 2005, že vlastní jaderné zbraně, a přerušila na neurčitou dobu svou účast na šestistranných rozhovorech o jejím jaderném programu;

11.   naléhá na Severní Koreu, aby znovu přistoupila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, aby vzala zpět své rozhodnutí neúčastnit se šestistranných rozhovorů a aby umožnila obnovení jednání s cílem dospět k mírovému řešení krize na Korejském poloostrově;

12.   vyzývá Radu a Komisi, aby poskytla finanční podporu na dodávky palivové ropy k uspokojení nejnutnějších energetických potřeb Severní Koreje za podmínky, že zastaví provoz v Yongbyonu; vítá účast EU v Korejské organizaci pro rozvoj energetiky (KEDO); lituje toho, že nebylo umožněno znovu jmenovat Charlese Kartmana předsedou KEDO; žádá Komisi a Radu, aby učinily nezbytné kroky pro plnou účast EU při budoucích šestistranných rozhovorech;

13.   vyzývá vlády v Japonsku, v Číně a na Korejském poloostrově, aby zastavily veškeré vzájemně nepřátelské akce, aby vytvořily prostor pro dialog mezi zeměmi na oficiální i neoficiální úrovni s cílem dospět ke společnému pohledu na historické události a dosáhnout konečného usmíření vlád a lidu jako důležitého základu pro mír a stabilitu na Dálném východě;

14.   bere na vědomí pochopitelné přání Japonska provést revizi své ústavy sepsané v době po druhé světové válce a bere na vědomí symbolický význam zachování závazku zdržet se vojenského útoku;

15.   naléhá na všechny země na Dálném východě, aby usilovaly o uzavření dvoustranných dohod, kterými budou vyřešeny zbývající územní spory v tomto regionu, zejména:

   - navrácení "Severních území", která byla na konci druhé světové války obsazena tehdejším Sovětským svazem a v současnosti jsou v držení Ruska, Japonsku;
   - spor mezi Severní Koreou a Japonskem o to, komu patří ostrovy Dokdo/Takešima;
   - spor mezi Japonskem a Tajwanem o to, komu patří Senkaku–Daioyutai;

16.   vyzývá všechny země na Dálném východě, aby šedesát let po skončení druhé světové války usilovaly o vzájemné usmíření a nastolily systém vzájemného porozumění a spolupráce s cílem zajistit trvalý mír a stabilitu na Dálném východě, a prohlašuje, že je připraven podpořit tyto snahy;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám a parlamentům zemí uvedených v tomto usnesení.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0132.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2005)0150.
(3) Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 428.

Právní upozornění - Ochrana soukromí