Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0414/2005

Rozpravy :

PV 06/07/2005 - 10

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 9.8

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 288kWORD 74k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Svět bez min
P6_TA(2005)0298RC-B6-0414/2005

Usnesení Evropského parlamentu o světě bez min

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o protipěchotních minách, kazetové munici a nevybuchlé munici,

-   s ohledem na strategii EU o protipěchotních minách na období 2005–2007,

-   s ohledem na zprávu ad hoc delegace Evropského parlamentu, která se zúčastnila "První přezkumné konference stran Úmluvy o zákazu používání, skladování, výrobě a přepravě protipěchotních min a o jejich zničení" (Nairobi, Keňa, 28. listopadu – 3. prosince 2004),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   potvrzujíce své odhodlání přispět ke světu zcela bez min, jak vyjádřil na společném slyšení Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod dne 16. června 2005,

B.   potvrzuje své odhodlání skoncovat s utrpením a oběťmi na životech způsobenými protipěchotními minami, jež každý rok usmrcují nebo mrzačí tisíce lidí, většinou nevinných a bezbranných civilistů a hlavně dětí, brání ekonomickému rozvoji a obnově, brzdí návrat běženců a osob vysídlených v rámci vlastního státu, obecně porušují většinu základních lidských práv a zapříčiňují další kruté následky ještě mnoho let po jejich umístění,

C.   připomínaje, že sociální, hospodářské, environmentální a humanitární důsledky způsobené protipěchotními minami představují vážné ohrožení dlouhodobé bezpečnosti všude, kde jsou tyto miny umístěny,

D.   vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni Úmluvu o zákazu použití, skladování, výrobě a přepravě protipěchotních min a o jejich zničení z roku 1997 (známou také jako Smlouva o zákazu min) ratifikovalo nebo k ní přistoupilo 144 států a dalších osm ji podepsalo, ale znepokojen tím, že stále existuje 50 států, které nejsou smlouvou vázány, z nichž některé jsou členskými státy EU a zejména znepokojen tím, že jeden členský stát EU smlouvu ani nepodepsal, neratifikoval, ani k ní nepřistoupil,

E.   vzhledem k tomu, že Úmluva je nadále důsledně dodržována, přičemž 69 stran Úmluvy zničilo své zásoby, více než 38,3 milionů min bylo zničeno a likvidace dalších 13 probíhá; všechny strany Úmluvy, kterým vypršel termín likvidace skladovaných min, vyhlásily úspěšné splnění tohoto závazku;

F.   vzhledem k tomu, že se navzdory tomuto pokroku odhaduje, že je ještě skladováno asi 180 až 185 milionů protipěchotních min a že tyto miny se nacházejí na území 83 zemí světa, včetně 54 smluvních stran Úmluvy,

G.   vzhledem k tomu, že každý rok přibývá 15 000 až 20 000 nových obětí; většina z nich jsou civilisté, a mnoho z nich děti, kteří se přidávají ke statisícům těch, kteří na celém světě výbuch min přežili a potřebují péči a pomoc po celý zbytek svého života, a že v převážné většině zemí postižených minami je pomoc, která je k dispozici pro rehabilitaci a sociální integraci osob postižených výbuchem miny stále zoufale nedostatečná,

H.   vzhledem k tomu, že Úmluva vyžaduje, aby smluvní strany zajistily zničení všech protipěchotních min nejpozději do deseti let od vstupu Úmluvy v platnost, a aby smluvní strany, které jsou schopny to uskutečnit, poskytly ke splnění tohoto cíle pomoc ostatním,

I.   uznávaje proto význam První konference smluvních stran o přezkoumání Úmluvy, která se konala v Nairobi (Keňa) 29. listopadu – 3. prosince 2004 (Summit v Nairobi za svět bez min), a Akční plán, který na tomto summitu přijaly smluvní strany Úmluvy,

J.   vzhledem k tomu, že většina konfliktů jsou vnitřní nebo občanské války a protipěchotní miny mohou být v této souvislosti používány jak státními ozbrojenými silami, tak nestátními ozbrojenými skupinami (NOS),

K.   uznává vynaložené úsilí a úspěchy, kterých bylo dosaženo v přesvědčování NOS, aby zakázaly používání protipěchotních min, a znovu opakuje, že to neznamená podporu nebo uznání jejich legitimity nebo činností,

L.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství má morální povinnost snažit se získat od všech stran zapojených do konfliktů, států i NOS závazek přestat používat protipěchotní miny, aby se dosáhlo skutečně celosvětového zákazu těchto nehumánních zbraní; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství, zejména dřívější hlavní výrobci, vývozci a uživatelé, mají morální povinnost poskytnout pomoc a finanční prostředky na opatření proti minám, a to nad rámec právních závazků vyplývajících z Úmluvy a mimo ně,

M.   uznávaje velmi rozšířené používání protitankových min v minimálně 56 zemích, které způsobuje dlouhodobé humanitární problémy v takových zemích, jako je Afghánistán, Angola, Eritrea, Etiopie a Súdán,

N.   znovu potvrzuje, že všechny typy nástražných systémů ohrožují humanitární pracovníky, kteří provádějí odminování, a představují hrozbu pro civilní obyvatelstvo,

1.   vyjadřuje vážné obavy nad škodlivými a rozsáhlými dopady protipěchotních min a nevybuchlé munice na civilní obyvatelstvo, zejména děti;

2.   vyzývá všechny státy, které nepodepsaly Úmluvu, aby k ní neodkladně přistoupily, a vyzývá všechny státy, které Úmluvu podepsaly, ale neratifikovaly, aby tak neprodleně učinily;

3.   vyzývá všechny státy postižené protipěchotními minami, které Úmluvu neratifikovaly nebo k ní nepřistoupily, aby podnikly všechna nezbytná opatření k ulehčení strádání civilního obyvatelstva, které žije v zaminovaných oblastech, a zajistily odminování území a odpovídající pomoc těm, kteří výbuchy min přežili, a dobrovolně poskytly informace, které umožní, aby celosvětový boj pro minám byl účinnější (zprávy uvedené v článku 7 Úmluvy);

4.   vyzývá USA, aby přehodnotily své oznámení z února 2004, že se k Úmluvě nepřipojí a že si ponechají svých 8,8 milionů "inteligentních" (vybavených samozničitelnými mechanismy) protipěchotních min k neomezenému použití na kterémkoli místě na světě a že si ponechají svých 1,2 milionů "hloupých" (bez samozničitelných mechanismů) protipěchotních min k použití v Koreji do roku 2010; dále vyzývá USA, aby neobnovovaly výrobu, obchod a používání jakékoli munice, která by odpovídala definici protipěchotních min podle Úmluvy, včetně tzv. pavoučích min; vyzývá Spojené státy, aby s okamžitou platností zastavily dodávky protipěchotních min členských státům EU a jiným spřáteleným zemím; vyzývá Čínu, aby přehodnotila svou výrobu protipěchotních min a zničila jejich obrovské zásoby, které se odhadují na více než 100 milionů protipěchotních min, z nichž většina nemá samozničitelné, deaktivační a detekční mechanismy; vyzývá Rusko, aby zastavilo užívání protipěchotních min ve svých konfliktech v Čečensku a odstranilo všechny skladované miny, které mají jeho síly stále k dispozici v Gruzii a Tadžikistánu;

5.   vyzývá tři zbývající členské státy rozšířené EU, které dosud Úmluvu neratifikovaly nebo k ní nepřistoupily, aby tak neprodleně učinily;

6.   vyzývá smluvní strany Úmluvy, aby plně a důsledně prováděly akční plán z Nairobi pro dosažení humanitárních cílů Úmluvy i jejích cílů, pokud jde o odzbrojení, na období 2005–2009, tzn. aby:

   a) urychlily odminovávání a zajistily, aby smluvní strany Úmluvy postižené zaminováním úspěšně splnily desetiletou lhůtu pro odminování od všech protipěchotních min, která má uplynout v roce 2009;
   b) zajistily právo na okamžitou, vhodnou a odpovídající pomoc lidem, kteří přežili výbuch miny, a jejich rodinám;
   c) vypracovaly transparentní souhrnné výroční zprávy požadované v Úmluvě a zařadily do těchto zpráv informace o problematice pomoci obětem, zamýšlených účelech a současném používání min podle článku 3, o krocích podniknutých k tomu, aby miny s vějířovitým rozptylem mohly být použity pouze v režimu řízeného výbuchu; a rovněž o zahraničních zásobách protipěchotních min;
   d) dosáhly společného porozumění se všemi zúčastněnými státy, pokud jde o provádění článků 1, 2 a 3 Úmluvy, pokud jde o společné operace, protitankové miny s citlivými rozbuškami a miny používané pro výcvik a vývoj, a zejména o to, že jakákoli mina, jejíž výbuch pravděpodobně vyvolá přítomnost, blízkost nebo dotek osoby, je protipěchotní minou zakázanou Úmluvou; je klíčové, aby tato definice zahrnovala detonační systémy reagující na dotyk či porušení nástražného drátku, s kolíkovou rozbuškou, s nízkotlakovými rozbuškami, zařízení vybuchující při manipulaci s ním a podobné detonační systémy;
   e) aby vypracovaly a přijaly vnitrostátní prováděcí předpisy k předcházení činnostem zakázaným Úmluvou a k ukončení takových činností, včetně uplatnění trestního postihu, jak se požaduje v článku 9;

7.   vyzývá Komisi, aby zapracovala zásady vyplývající z přistoupení k Úmluvě a z jejího dodržování do rozvojových programů se třetími zeměmi v případech, kdy protipěchotní miny brání hospodářskému a sociálnímu rozvoji; vyzývá členské státy, aby vytvořily zvláštní pobídky pro země, kde protipěchotní pozemní miny přímo neovlivňují hospodářský a sociální rozvoj, aby se připojily k Úmluvě;

8.   vyzývá členské státy, které jsou stranami Úmluvy, aby se snažily o co nejširší pojetí pojmu protipěchotní pozemní miny tak, aby tyto miny zahrnovaly veškeré pozemní miny, které mohou být nevědomky spuštěny osobou, nezávisle na jejich technickém zařazení (miny určené k likvidaci vozidel, protipěchotní miny);

9.   znovu připomíná své stanovisko, že "svět bez min" může být uskutečněn, pouze pokud budou zakázány všechny typy min, a nejen specifické druhy pozemních min, a zdůrazňuje, že to zahrnuje i všechny druhy min určených k likvidaci vozidel; vyzývá EU a její členské státy, aby hrály vedoucí úlohu při úsilí o dosažení tohoto cíle;

10.   vyzývá Evropskou unii, aby posílila vedoucí úlohu Evropy v globálním odzbrojování, s cílem zopakovat úspěch Úmluvy v dalších oblastech, zejména v oblasti protitankových min, kazetové munice i krátkých a lehkých zbraní;

11.   vyzývá všechny smluvní strany Úmluvy postižené minami, aby zajistily, že boj proti minám a pomoc obětem budou zařazeny mezi jejich vnitrostátní priority, a tam, kde je to vhodné, do jejich národních, vnitrostátních a odvětvových rozvojových programů a plánů;

12.   vyzývá smluvní strany Úmluvy a Komisi, aby zvýšily svou pomoc těm smluvním stranám a státům, které potřebují pomoci, zejména při zlepšení a zvýšení pomoci obětem, které přežily výbuch miny, a jejich rodinám; aby zajistily, že budou dodrženy lhůty pro odminování v roce 2009 a že zlikvidují zásoby min, které mohou představovat závažný problém kvůli rozmanitosti typů a množství min, které mají být zničeny, a umístění a podmínkám, v nichž jsou tyto zásoby uloženy; a aby také zpřístupnily tuto pomoc v oblastech pod kontrolou nestátních činitelů;

13.   vyzývá NOS, aby podepsaly závazek o přistoupení k úplnému zákazu protipěchotních min a o spolupráci při odminovávání v souladu s Ženevskou výzvou; a naléhavě žádá Radu a Komisi, aby nadále pokračovaly ve svém úsilí o zapojení NOS do této oblasti;

14.   vyzývá k navýšení prostředků pro humanitární odminování, likvidaci zásob min, školení o nebezpečí min, péči o oběti min a jejich rehabilitaci a sociální a hospodářské začlenění v oblastech kontrolovaných ozbrojenými nestátními činiteli;

15.   vyzývá všechny státy, které tak mohou učinit, aby politicky a diplomaticky podpořily činnost zvláštních nevládních organizací snažících se o zapojení ozbrojených nestátních činitelů, jako je Ženevská výzva a národní kampaně Mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min;

16.   vyzývá státy zasažené vnitřním konfliktem, aby usnadnily práci takovýchto nevládních organizací, a zejména vyzývá vládu Kolumbie, aby usnadnila humanitární program odminování a s ním spojené činnosti v rámci místních nebo regionálních humanitárních dohod, v zájmu civilního obyvatelstva; domnívá se, že neusnadnění ověřovacího procesu humanitárního odminování je porušením humanitárního ducha Úmluvy;

17.   vítá závazek EU poskytnout 140 milionů eur na období let 2005–2007 pro novou strategii boje proti minám; naléhavě vyzývá EU, aby zajistila, že tyto zdroje budou potvrzeny při každoročním rozhodování o rozpočtu a že budou po roce 2007 k dispozici dostatečné zdroje;

18.   vyzývá členské státy Úmluvy, aby zajistily transparentnost při provádění Úmluvy, zejména zapojením národních parlamentů a široké veřejnosti;

19.   vyzývá členské státy Úmluvy, zejména členské státy EU, aby zajistily, že jejich financování odminování bude zejména věnováno na zvyšování kapacit jednotlivých států, pokud jde o odminování, a že pomoc při odminování bude pokračovat, dokud nebudou vyčištěny všechny známé oblasti s výskytem min, či oblasti, v nichž je na takový výskyt podezření;

20.   doporučuje dále, aby Evropská unie zvážila poskytnutí finanční podpory státům, které nepodepsaly Úmluvu, v případě humanitární nouze; znovu opakuje, že tato podpora musí být založena na prokázané politické vůli příjemce přistoupit k Úmluvě;

21.   žádá EU a její členské státy, aby zabránily pomocí vhodných právních předpisů tomu, aby finanční instituce pod jejich jurisdikcí nebo kontrolou investovaly přímo nebo nepřímo do společností zapojených do výroby, skladování nebo přepravy protipěchotních min nebo jiných kontroverzních zbraňových systémů, jako je kazetová munice;

22.   vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby zajistily dodržování právních předpisů zakazujících investovat do společností podnikajících v oblasti protipěchotních min tím, že vytvoří účinné mechanismy kontroly a trestání; domnívá se, že z toho vyplývá povinnost finančních institucí zajistit plnou transparentnost, pokud jde o společnosti, do nichž investují;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi OBSE, Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, Mezinárodní kampani za zákaz nášlapných min, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, vládám a parlamentům Spojených států amerických, Ruské federace a Čínské lidové republiky a předsedovi summitu v Nairobi o světě bez min, předsedovi nairobského Summitu pro svět bez min, Africké unii a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí