Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/2213(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0183/2005

Pateikti tekstai :

A6-0183/2005

Debatai :

PV 06/07/2005 - 14

Balsavimas :

PV 07/07/2005 - 9.9

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0299

Priimti tekstai
PDF 244kWORD 76k
Ketvirtadienis, 2005 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Europos bendrijos paskolų įtaka besivystančioms šalims
P6_TA(2005)0299A6-0183/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrijos paskolų įtakos besivystančioms šalims (2004/2213(INI))

Europos Parlamentas,

‐   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Europos Bendrijų skolinimosi ir skolinimo 2003 m. (SEK(2004)1073) ir prie jo pridėtą Komisijos darbo dokumentą (SEK(2004)1074),

‐   atsižvelgdamas į 2004 m. metinę ataskaitą dėl EB vystymosi politikos ir išorės paramos (KOM(2004)0536) ir prie jo pridėtą Komisijos darbo dokumentą (SEK(2004)1027),

‐   atsižvelgdamas į Sandraugos sekretoriato parengtą studiją pavadinimu "Europos investicijų bankas ir AKR šalys: efektyvi partnerystė?",

‐   atsižvelgdamas į Europos investicijų banko (EIB) dokumentą pavadinimu "Investicijų instrumento projektų įtakos vystymuisi įvertinimo sistema",

‐   atsižvelgdamas į vykstančias derybas dėl pavedimo EIB teikti paskolas trečiosioms šalims peržiūros,

‐   atsižvelgdamas į savo Vystymosi komiteto iš išorinių šaltinių užsakytą studiją "Europos investicijų banko (EIB) pagal Kotonu ir ALA susitarimus atliekamų skolinimo operacijų poveikis vystymuisi"(1),

‐   atsižvelgdamas į savo 2000 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su naftos ir vamzdynų projektu Čade ir Kamerūne(2),

‐   atsižvelgdamas į savo 2002 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl EIB 2000 m. metinės ataskaitos(3),

‐   atsižvelgdamas į savo 2002 m. lapkričio 21 d. rezoliuciją dėl EIB 2001 m. metinės ataskaitos(4),

‐   atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 22 d. rezoliuciją dėl EIB 2002 m. veiklos ataskaitos(5),

–   atsižvelgdamas į savo Vystymosi komiteto 2005 m. sausio 18 d. svarstymo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A6-0183/2005),

A.   kadangi EIB yra didžiausia vieša kredito įstaiga pasaulyje, kurios paskolų dydis sudaro 40 milijardų eurų,

B.   kadangi EIB atlieka operacijas daugiau nei 100 besivystančių šalių Viduržemio jūros regione, Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėse, Azijoje ir Lotynų Amerikoje (ALA), kuriomis įgyvendina svarbias Europos Sąjungos (ES) vystymosi programas Viduržemio jūros regione ir AKR valstybėse, tačiau paskolų besivystančioms šalims teikimo sąlygos neapibrėžtos moderniu politiniu pavedimu,

C.   kadangi EIB paskutiniais metais itin stengėsi atsižvelgti į konstruktyvius Parlamento pasiūlymus,

D.   kadangi EIB šiuo metu peržiūri savo politiką visuomenės prieigos prie informacijos srityje, o ja būtina atsižvelgti į reikalavimus, keliamus Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymu ES institucijose ir įstaigose,

E.   kadangi EIB veikia kaip nepriklausomas bankas, tačiau yra įsipareigojęs savo akcininkams – 25 ES valstybėms narėms,

F.   kadangi savo skolinimo už ES ribų veiksmuose EIB imasi sveikintinų žingsnių bent jau Kotonu investicijų instrumento projektų atžvilgiu įtakos vystymuisi įvertinimo sistemoje praktiškai įgyvendindamas savo pritarimą, duotą "JTAP finansų įstaigų pareiškimo dėl aplinkos ir tvaraus vystymosi" 2004 m. EIB aplinkosaugos pareiškime, bei "Pusiaujo principuose",

G.   žino ypatingas grėsmes, kylančias teikiant paskolas besivystančioms šalims, su kuria EIB turi būti pajėgus susidoroti,

H.   žino ES ir tarptautinės bendruomenės pastangas pasiekti senai reikalingą lemiamą lūžį praktiškai įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT),

1.   dėkoja EIB už jo ypatingą pasiryžimą plėtoti dialogą ir teikti informaciją,

2.   džiaugiasi tuo, kad EIB remia Kotonu susitarime nustatytus ir pagal 8 TVT apibrėžtus ES vystymosi politikos tikslus, ir tuo, kad savo naujajame Investicijų instrumento projektų poveikio vystymuisi vertinimo sistemoje EIB nustatė, jog paskolos teikiamos atsižvelgiant į remtinų projektų reikšmę TVT pasiekimui; tačiau ragina EIB šiuo kriterijumi vadovautis remiant visus besivystančiose šalyse remiamus projektus;

3.   ragina EIB savo projektų rezultatų vertinime įsisavinti Komisijos nustatytus pagrindinius TVT įgyvendinimo rodiklius ir juos integruoti į savo Poveikio vystymuisi vertinimo sistemą; rekomenduoja EIB įsteigti nepriklausomą, tik Direktorių valdybai atskaitingą vertinimo organą, kuris tokiu būdu atitiktų tarptautinių vystymosi bankų nustatytus standartus;

4.   ragina Komisiją, atsižvelgiant į Barselonoje prisiimtus įsipareigojimus dėl geresnio vystymosi politikos priemonių koordinavimo ir derinimo, tinkamiau integruoti EIB ir jo projektų planus į Komisijos ir valstybių narių projektų planavimą;

5.   teigiamai vertina tai, kad EIB, Komisija ir Pasaulio bankas 2004 m. gegužės mėn. pasirašė Supratimo memorandumą, ir ragina EIB tobulinti tikslų, kriterijų ir metodikos koordinavimą su Europinių vystymosi finansavimo įstaigų (EVFĮ) bendrija ir aktyviau bendradarbiauti su Interact tinklu, kad būtų užtikrintas EIB skiriamų lėšų papildomumas Komisijos ir valstybių narių taikomoms priemonėms;

6.   teigiamai vertina tai, kad EIB bei dešimt EVFĮ bendrijai priklausančių institucijų įsteigė įmonę European Financing Partners S.A., ir ragina EIB kartu su kitomis vystymosi finansavimo institucijomis siekti finansuoti daugiau projektų ir ypač išbandyti rizikos pasidalijimo modelius prisiimant atsakomybę už pirmųjų nuostolių dalį;

7.   rekomenduoja Komisijai ir EIB pasiūlyti Tarybai bei Parlamentui, rengiant būsimas ES finansines perspektyvas ir naujai apibrėžiant EIB pavedimą teikti paskolas trečiosioms šalims, taikyti naują integruotą ES pagalbos teikimo trečiosioms šalims ir planavimo metodiką; šis pasiūlymas turėtų leisti optimaliai panaudoti galimas Komisijos, EIB ir dvišalių plėtros agentūrų žmogiškųjų ir finansinių išteklių sinergijas, be to, juo būtų siekiama didinti ES pagalbos trečiosioms šalims veiksmingumą, nuoseklumą, skaidrumą ir matomumą, ypač siekiant TVT;

8.   teigiamai vertina tai, kad įgyvendindamas priemones, taikomas po projektų įgyvendinimo tikslu atliktos stebėsenos etapo, EIB jau atsižvelgia į NVO ir visuomenės nuomones, tačiau, siekiant skatinti vietinį dalyvavimą ir priimtinumą, ragina jį tai daryti anksčiau – dar vertinant, ar paskola teiktina, ir rezultatus pateikti Komisijai ir valstybėms narėms;

9.   teigiamai vertina tai, kad EIB į savo projektų ciklą integravo poveikio aplinkai vertinimą ir pareiškimą dėl poveikio aplinkai, tačiau rekomenduoja į dokumentų, kuriais remiantis vertinamas paskolos teiktinumas, rinkinį nedelsiant įtraukti dokumentus, kuriuose būtų nurodomas investicijų poveikis socialinei ir užimtumo politikai;

10.   ragina valstybes nares, kaip banko akcininkes, EIB suteikti vystymosi politikos pavedimą, leidžiantį pasiekti TVT ALA regione ir atsisakyti išorės ekonominei pagalbai teikiamos pirmenybės;

11.   ragina Tarybą stiprinti EIB veiklą ALA regione; tikisi, kad EIB, atlikdama skolinimo operacijas šiame regione, pirmenybę teiks ekonomiškai silpnesnėms šalims;

12.   rekomenduoja EIB į savo strategijos dokumentą "Atstatymo projektų finansavimas gaivalinėms nelaimėms įvykus" įtraukti už Sąjungos ir jos valstybių kandidačių ribų esančius regionus ir rekomenduoja Tarybai ir Komisijai parengti EIB būtinos pagalbos teikimo pavedimą, kuris leistų, pavyzdžiui, ALA regione, teikti efektyvią pagalbą regiono atstatymui neatsižvelgiant į dabartinės išorės ekonominės pagalbos kriterijus;

13.   ragina Tarybą ir Komisiją suteikti būtinus išteklius, kad EIB, atsižvelgdamas į Tarptautinės vystymosi agentūros kriterijus, galėtų teikti lėšas nuo cunamio nukentėjusiems regionams atkurti;

14.   ragina Komisiją kartu su EIB pradėti derybas su Tarptautiniu valiutos fondu, kad būtų suteikta galimybė finansuoti projektus, susijusius su bendro intereso paslaugomis besivystančių šalių viešajame sektoriuje, siekiant valstybės finansuojamų bendro intereso paslaugų teikimo pažangos ir investicijų privačiame sektoriuje pagrindo sudarymo;

15.   ragina EIB labiau naudoti Kotonu susitarime numatytą palūkanų subsidijavimo priemonę, sudarančią galimybių įsiskolinusioms besivystančioms šalims gauti investicijų į bendrojo ekonominio būtinumo viešąsias paslaugas;

16.   ragina EIB atnaujinti su besivystančių šalių pramone, ypač energetika, miškų ūkiu, transportu, vandens ir atliekų ūkiu, susijusius savo skolinimo politikos tikslus bei atsižvelgti į privačių investuotojų pasitraukimo iš šių sričių priežasčių analizę;

17.   rekomenduoja į EIB biudžetą įtraukti žinių perdavimui bei techninei paramai skirtą eilutę;

18.   tikisi, kad EIB, atsižvelgdamas į teigiamus pirmųjų projektų įgyvendinimo rezultatus, ryžtingiau veiks teikdamas mikropaskolas ir tuo pat metu ypač skatins paramą, padedančią moterims imtis verslo; ragina EIB tai darant atsižvelgti į Konsultacinės pagalbos neturtingiesiems grupės parengtas rekomendacijas;

19.   ragina EIB stengtis paskolas teikti nacionaline valiuta bei ištirti galimybes EIB veikla sustiprinti nacionalines valiutas;

20.   ragina Komisiją iki 2005 m. pabaigos parengti studiją, ar JAV iždo obligacijoms prilygintinos EIB euro obligacijos suteiktų pakankamai išteklių, leidžiančių EIB iš esmės aktyviau įsitraukti į vystymosi politikos tikslų įgyvendinimą;

21.   prašo EIB artimiausiu metu užsakyti ekonominio pagrįstumo studiją, ar pradinį kapitalą finansuojant eurais bei EIB tampant bendraturčiu Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje būtų galima sukurti Japonijos vyriausybės pasiūlytam Azijos vystymosi fondui analogiškus regioninius fondus;

22.   tikisi, kad EIB tobulins paskolų privačiam sektoriui teikimo gaires, kurios turi būti pagrįstos pagarba žmogaus teisėms, esamus tarptautinius standartus atitinkančių aplinkosaugos ir socialinių standartų laikymųsi, Tarptautinės darbo organizacijos standartų laikymųsi ir, prireikus, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarptautinėms bendrovėms nustatytų gairių laikymųsi, bei tikisi, kad EIB prižiūrės, kaip šių gairių laikomasi;

23.   ragina EIB pritaikyti savo Investicijų instrumento projektų poveikio vystymuisi vertinimo sistemą prie tarptautinių vystymosi vertinimo standartų ir šiame peržiūrėjimo procese palengvinti atsižvelgimą į Europos Parlamento ir tarptautinės pilietinės visuomenės nuomones;

24.   ypač ragina EIB neremti projektų, kuriais prisidedama prie natūralių arealų naikinimo, neteisėto gamtos išteklių naudojimo, ES draudžiamų ar planuojamų uždrausti medžiagų gamybos, Pasaulio užtvankų komisijos (PUK) nustatytų kriterijų neatitinkančių užtvankų statybos; ragina EIB laikytis Pasaulio banko 2004 m. sausio mėn. parengtame dokumente ,,Gavybos pramonės apžvalga" išdėstytų rekomendacijų;

25.   ragina EIB užtikrinti, kad jo skolinimo operacijos ALA ir AKR regionų šalims vykdomos kartu su priemonėmis, gerinančiomis paskolų aplinkos apsaugos tvarumą, inter alia:

   - finansuojant visų keturių EIB aplinkos kategorijų projektus, ypač įskaitant natūralios aplinkos apsaugai skirtus projektus;
   - įvertinant visus hidroenergijos projektus projekto ciklo pradžioje pagal PUK nustatytas gaires;
   - atsižvelgiant į TVT, padidinant paskolas vandens sektoriui nuo dabartinių 3 proc. AKR regiono šalims ir 8 proc. ALA regiono šalims bent jau iki 20 proc. regioninio paskolų portfelio, visų pirma paskolas teikiant vietinėms bendrovėms tvariems mikroprojektams;
   - padidinant paskolas atsinaujinančios energijos projektams AKR ir ALA regionuose, kad EIB įsipareigojimas pasauliniu mastu 2006 m. sudarytų 15 proc. ir 2010 m. – 50 proc. bendro energetikos paskolų portfelio;

26.   ragina Komisiją paremti EIB paskolų padidinimą aplinkos projektams ALA ir AKR regionuose teikiant 3 proc. palūkanų subsidijas, kaip tai sėkmingai daroma MEDA rėmuose, ir 5 proc. palūkanų subsidijas naujiems atsinaujinančių energijos šaltinių projektams;

27.   prašo EIB imtis veiksmingų priemonių kovoje su korupcija ir pinigų plovimu ir, atsižvelgiant į visapusišką antikorupcinę politiką, įsipareigoti remti tik tas sutartis, kurios yra viešo ir skaidraus derybų proceso rezultatas, taip įpareigojant EIB klientus besivystančiose šalyse įrodyti, kad jie turi adekvačias vidaus tikrinimo sistemas, įgalinančias atskleisti papirkinėjimą ir korupciją; taip pat reikalauja, kad prašo EIB tirti visus kaltinimus dėl korupcijos ir perduoti juos atsakingoms teisėsaugos institucijoms bei taikyti adekvačias sankcijas kaltiesiems;

28.   ragina EIB savo Generalinį inspektoratą pertvarkyti į nepriklausomą skundų nagrinėjimo mechanizmą, į kurį būtų galima kreiptis visais projektų patvirtinimo kriterijų klausimais ir kuris be išankstinio kreipimosi į Europos ombudsmeną būtų prieinamas ne tik ES piliečiams, bet ir žmonėms, susijusiems su EIB remiamais projektais besivystančiose šalyse;

29.   ragina EIB, teikiant paskolas besivystančioms šalims, taikyti mažiau konservatyvią rizikos valdymo strategiją, kuri leistų pelną iš projektų, finansuojamų valstybių narių suteiktomis lėšomis, nukreipti į rizikos fondą, kad taip būtų galima finansuoti daugiau projektų su labai didele rizika; ragina EIB, bendrai finansuojant didelės rizikos projektus, panaudoti subordinuotų paskolų instrumentą;

30.   ragina EIB, siekiant remiamų projektų skaidrumo, orientuotis į Tarptautinę finansų korporaciją;

31.   ragina EIB, siekiant kuo tinkamiau remti mažas ir vidutines įmones, steigti tiesiogines atstovybes vietoje ir tam ateityje visiškai panaudoti Investicijų instrumento valdymui skirtus išteklius, bei pagalvoti, ar vertėtų organizuoti paskolų šiems klientams teikimą per kliringo įstaigas bei panašias išorės ekspertų pagrindu sudarytas institucijas, kad tikroje investicijų banko, veikiančio rizikos kapitalo sektoriuje, dvasioje paskolų gavėjai pasinaudotų palankiomis sąlygomis ir tuo pat metu būtų sukurta atskira paskolų grupė privačiam vietos bankų sektoriui remti;

32.   rekomenduoja pradėti nuolatinį EP Vystymosi komiteto ir EIB dialogą;

33.   ragina Komisiją kasmet pranešti Parlamentui ir Tarybai apie programų, įgyvendinamų kartu su EIB, TVT požiūriu pasiektus rezultatus;

34.   ragina Komisiją iki 2005 m. rugsėjo mėn. pateikti Parlamentui tarpinę ataskaitą apie derybų dėl EIB išorės skolinimo pavedimo peržiūrėjimo eigą;

35.   ragina Komisiją iki 2005 m. pabaigos parengti studiją apie finansines, politines ir teisines galimybes stiprinti EIB vystymo veiklos pavedimą ir skolinimo operacijas įkuriant atskirą paskolų priemonę kaip atskirą EIB grupės subjektą, pakankamai dėmesio skiriant poreikiui išlaikyti EIB grupės AAA skolinimosi reitingą;

36.   ragina Tarybą ir Komisiją remti Parlamento reikalavimus, susijusius su EIB;

37.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos investicijų bankui, AKR ir ES tarybai, Jungtinėms Tautoms ir Pasaulio Bankui.

(1) Projekto Nr. EP/ExPol/B/2004/09/06.
(2) OL C 304, 2000 10 24, p. 211.
(3) OL C 284 E, 2002 11 21, p. 111.
(4) OL C 25 E, 2004 1 29, p. 390.
(5) OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1019.

Teisinė informacija - Privatumo politika