Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0412/2005

Indgivne tekster :

B6-0412/2005

Forhandlinger :

PV 06/07/2005 - 15

Afstemninger :

PV 07/07/2005 - 9.10

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0300

Vedtagne tekster
PDF 26kWORD 54k
Torsdag den 7. juli 2005 - Strasbourg
Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)
P6_TA(2005)0300B6-0412/2005

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af EU-handlingsplanen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram(1),

-   der henviser til EU-handlingsplanen af 21. maj 2003 om FLEGT (Kommissionens meddelelse af 21. maj 2003 om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) - forslag til EU-handlingsplan (KOM(2003)0251)), som stadfæstedes i Rådets (landbrug og fiskeri) konklusioner af 13. oktober 2003 om FLEGT(2),

-   der henviser til konklusionerne om FLEGT fra Rådets (landbrug og fiskeri) samling den 21.-22. december 2004,

-   der henviser til Rådets (miljø) konklusioner af 28. juni 2004 om standsning af tabet af biodiversitet senest i 2010,

-   der henviser til udtalelse fra Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi i form af en skrivelse af 19. januar 2004 om Kommissionens ovennævnte meddelelse af 21. maj 2003,

-   der henviser til forslag til Rådets forordning om indførelse af en frivillig FLEGT-licensordning for import af tømmer til Det Europæiske Fællesskab (KOM(2004)0515),

-   der henviser til EF-Domstolens udtalelse af 6. december 2001(3) om kompetence til at tiltræde Cartagena-protokollen om biosikkerhed,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at ulovlig skovhugst bidrager til skovrydning og tab af biodiversitet, har indvirkning på klimaændringer, giver næring til borgerkrige og truer den internationale sikkerhed, fordi den indebærer bestikkelse, organiseret kriminalitet og menneskerettighedskrænkelser,

B.   der henviser til, at Den Europæiske Union som en af de vigtige importører af tømmer og tømmerprodukter har et særligt ansvar over for det internationale samfund og udviklingslandene,

C.   der henviser til, at billig import af ulovligt tømmer og skovprodukter sammen med visse industriaktørers manglende overholdelse af grundlæggende sociale og miljømæssige standarder destabiliserer internationale markeder, begrænser producentlandenes afgiftsindtægter og er en trussel for arbejdspladser i import- og eksportlandene,

D.   der henviser til, at illoyal konkurrence baseret på udbredt ulovlig praksis skader de europæiske firmaer, især små og mellemstore virksomheder, der optræder ansvarligt og overholder gældende lovbestemmelser,

E.   der henviser til, at EU går ind for at bekæmpe ulovlig skovhugst og handel med illegalt tømmer i overensstemmelse med de forpligtelser, den har indgået i forskellige internationale og regionale fora, hvad angår bekæmpelse af ulovlig udnyttelse af og handel med skovressourcer samt støtte til den personalemæssige og institutionelle kapacitet til retshåndhævelse på skovbrugsområdet på disse punkter,

F.   der henviser til, at et af Fællesskabets miljøpolitiske mål er fremme på internationalt plan af foranstaltninger til løsning af de regionale og globale miljøproblemer (EF-traktatens artikel 174), og at disse spørgsmål på internationalt plan også omfatter bevarelse og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed,

G.   der henviser til, at en bæredygtig økonomisk og social udvikling i udviklingslandene og bekæmpelse af fattigdommen i udviklingslandene er nogle af målene for Fællesskabets politik med hensyn til udviklingssamarbejde (EF-traktatens artikel 177), og at det i Verdensbankens 2002-skovstrategi blev beskrevet, at skovene betyder udkommet for 90% af de 1,2 mia. personer i udviklingslandene,

H.   der henviser til, at miljøbeskyttelseskrav skal integreres i planlægningen og gennemførelsen af Fællesskabets udviklingspolitik (EF-traktatens artikel 6),

I.   der henviser til, at der i FLEGT-handlingsplanen fastsattes følgende prioriterede aktioner: gennemførelse af en frivillig licensordning, som gennemføres via partnerskabsaftaler mellem EU og træproducerende lande, undersøgelse inden midten af 2004 af mulighederne for at gennemføre yderligere lovgivning for at kontrollere importen af ulovligt fældet tømmer, opbakning af aktionsplanens mål ved hjælp af eksisterende lovgivningsinstrumenter, såsom love om hvidvaskning af penge, gennemførelse af en miljørigtig offentlig indkøbspolitik og støtte til træproducerende lande og private initiativer,

J.   der henviser til, at det i Rådets (landbrug og fiskeri) konklusioner af 13. oktober 2003

   - erkendtes, at "den handlingsplan om FLEGT, som Kommissionen har foreslået, er en del af EU's faste tilsagn om at bidrage aktivt til internationale processer som f.eks. De Forenede Nationers Skovforum (UNFF), det udvidede arbejdsprogram om skovenes biologiske mangfoldighed i tilknytning til konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD), Den Internationale Organisation for Tropisk Træ (ITTO) og konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)",
   - udtryktes bevidsthed om, at "det er nødvendigt at tage retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel op inden for rammerne af bæredygtig udvikling, bæredygtig skovforvaltning og fattigdomsreduktion samt social retfærdighed og national suverænitet",

K.   der henviser til, at Kommissionen i juli 2004 forelagde et forslag til Rådets forordning om indførelse af en frivillig FLEGT-licensordning for import af tømmer til Det Europæiske Fællesskab, som skulle gennemføres via bilaterale, regionale eller interregionale FLEGT-partnerskabsaftaler, og som var i overensstemmelse med FLEGT-handlingsplanen, ifølge hvilken det generelle mål for sådanne aftaler skal være at bidrage til en bæredygtig udvikling på linje med det overordnede mål at fremme bæredygtig udvikling, som EU og dens tredjelandspartnere var enedes om på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling,

L.   der henviser til, at Rådet (landbrug og fiskeri) i sine konklusioner fra samlingen den 21.-22. december 2004 opfordrede Kommissionen til at forelægge forslag til flere alternative retsforskrifter med henblik på at kontrollere importen af ulovligt fældet tømmer,

1.   beklager de usædvanlig langsomme fremskridt med at opfylde de forskellige forpligtelser, der er fastlagt i FLEGT-handlingsplanen;

2.   beklager, at Kommissionen endnu ikke har opfyldt sin forpligtelse til at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for yderligere lovgivning, som i henhold til handlingsplanen skulle forelægges inden midten af 2004, og som Rådet (henholdsvis miljø og landbrug og fiskeri) havde anmodet om;

3.   beklager, at Kommissionen endnu ikke har stillet forslag om en bred lovgivning, som forbyder import af ulovligt tømmer og tømmerprodukter uanset oprindelsesland og fremmer bæredygtig skovforvaltning globalt som krævet inden juni 2004 af medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi;

4.   beklager, at medlemsstaterne ikke har givet Kommissionen relevante oplysninger om national lovgivning, som kunne anvendes i forbindelse med spørgsmålet om ulovlig skovhugst, og at der ikke er etableret et netværk med henblik på at lette udvekslingen af oplysninger;

5.   er dybt foruroliget over, at forslaget til forordning om indførelse af en frivillig FLEGT-licensordning, som giver mandat til at indlede forhandlinger om FLEGT-partnerskabsaftaler med træproducerende lande, som er en af hjørnestenene i FLEGT-handlingsplanen, sker med EF-traktatens artikel 133 som retsgrundlag;

6.   opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til straks at opfylde deres forpligtelser i henhold til FLEGT-handlingsplanen og deres internationale forpligtelser vedrørende biodiversitet, fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig skovforvaltning og imødegåelse af klimaændringer;

7.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre store og hurtige fremskridt hen imod en gennemførelse af FLEGT-handlingsplanen, herunder:

   - fremlæggelse fra Kommissionens side uden yderligere forsinkelser af et forslag om en bred lovgivning, som vil forbyde import til EU af ulovligt tømmer og tømmerprodukter uanset oprindelsesland, og fremme af socialt og økologisk ansvarlig skovforvaltning globalt som det endelige mål,
   - gennemgang af eksisterende lovgivning og muligheder for yderligere lovgivning, som kunne anvendes i forbindelse med spørgsmålet om ulovlig skovhugst og relaterede handelsspørgsmål,
   - etablering af et EU-netværk med henblik på at gøre det lettere for toldmyndigheder, administrative myndigheder og de retslige myndigheder at udveksle oplysninger om ulovlig handel med tømmer;

8.   opfordrer Kommissionen og Rådet til at ændre retsgrundlaget for forslaget til en forordning om indførelse af en frivillig FLEGT-licensordning, som giver mandat til at indlede forhandlinger om FLEGT-partnerskabsaftaler fra at være EF-traktatens artikel 133 til at blive artikel 175 og/eller 179;

9.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at de frivillige partnerskabsaftaler indeholder partnerskabsprincipper, der binder producentlandene til et tidsbestemt handlingsprogram og omfatter foranstaltninger til at afhjælpe svaghederne ved styringen i skovbrugssektoren, bidrage til en socialt og økologisk forsvarlig forvaltning af skovene samt standse af tabet af biodiversitet og fremme social retfærdighed og bekæmpelse af fattigdom;

10.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre større, effektiv og meningsfuld inddragelse af civilsamfund og demokratisk valgte repræsentanter i forhandlingen og gennemførelsen af FLEGT-partnerskabsaftalerne og i processen med at gennemgå partnerlandenes skovbrugsrelaterede love for at afsløre svagheder og sociale og miljømæssige uretfærdigheder og - hvor det er nødvendigt - sikre, at der udarbejdes forslag om ændringer;

11.   kræver, at Parlamentet inddrages fuldt ud og underrettes om de fremskridt, der gøres i alle faser af forhandlingerne om FLEGT-partnerskabsaftalerne;

12.   kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne tager hensyn til retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet i forbindelse med planlægning og gennemførelse af den næste runde af landestragegidokumenter, især i regioner og lande, der råder over betydelige skovressourcer, og stiller passende midler til rådighed over geografiske budgetposter med henblik på at opbygge kapacitet og støtte gennemførelsen af centrale reformer;

13.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(2) EUT C 268 af 7.11.2003, s. 1.
(3) Udtalelse C-2/00 ECR [2001] I-9713.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik