Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2586(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0412/2005

Esitatud tekstid :

B6-0412/2005

Arutelud :

PV 06/07/2005 - 15

Hääletused :

PV 07/07/2005 - 9.10

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0300

Vastuvõetud tekstid
PDF 132kWORD 48k
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus
P6_TA(2005)0300B6-0412/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust (FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava rakendamise kiirendamise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsust nr 1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm(1);

–   võttes arvesse FLEGTi käsitlevat ELi tegevuskava (komisjoni 21. mai 2003. aasta teatis "Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus (FLEGT) – ELi tegevuskava ettepanek" (KOM(2003)0251), mis kiideti heaks 13. oktoobri 2003. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu järeldustes FLEGTi kohta(2);

–   võttes arvesse 21. ja 22. detsembri 2004. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu järeldusi FLEGTi kohta;

–   võttes arvesse 28. juuni 2004. aasta keskkonna nõukogu järeldusi bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamise kohta 2010. aastaks;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) 19. jaanuaril 2004. aastal kirja kujul esitatud arvamust eelnimetatud komisjoni 21. mai 2003. aasta teatise kohta;

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus vabatahtliku FLEGT-litsentsisüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (KOM(2004)0515),

–   võttes arvesse Euroopa Kohtu 6. detsembri 2001. aasta arvamust(3), mis käsitleb Cartagena bioohutuse protokolli sõlmimise pädevust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et ebaseaduslik metsaraie kiirendab metsade hävitamist, bioloogilise mitmekesisuse kadumist ja kliimamuutusi, õhutab kodusõdu ning ohustab rahvusvahelist julgeolekut altkäemaksude, organiseeritud kuritegevuse ja inimõiguste rikkumiste kaudu;

B.   arvestades, et Euroopa Liidul kui ühel suuremal puidu ja puidutoodete importijal on eriline vastutus rahvusvahelise üldsuse ja arengumaade ees;

C.   arvestades, et ebaseadusliku puidu ja puidutoodete odav import koos peamiste sotsiaalsete ja keskkonnastandardite eiramisega mõningate metsatööstuse osaliste poolt lööb tasakaalust välja rahvusvahelised turud, vähendab tootjariikide maksutulu ning seab ohtu töökohad nii importivates kui ka eksportivates riikides;

D.   arvestades, et laialt levinud ebaseaduslikel tegutsemistavadel põhinev ebaaus konkurents kahjustab neid Euroopa ettevõtteid, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis tegutsevad vastutustundlikult ning järgivad kehtivaid õigusnorme;

E.   arvestades, et EL on kohustunud võitlema ebaseadusliku metsaraie ja ebaseadusliku puidukaubanduse vastu vastavalt lubadustele, mida ta on andnud erinevatel rahvusvahelistel ja piirkondlikel foorumitel seoses metsaressursside ebaseadusliku kasutamise ja kaubanduse vastase võitluse ning metsaõigusnormide täitmise järelevalvega seotud inimeste ja asutuste suutlikkuse tõstmisega;

F.   arvestades, et Euroopa Ühenduse keskkonnapoliitika üks eesmärke on meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegeleda piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega (EÜ asutamislepingu artikkel 174); arvestades, et need rahvusvahelise tasandi küsimused sisaldavad muu hulgas bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja säästvat kasutamist;

G.   arvestades, et arengumaade säästev majanduslik ja sotsiaalne areng ning võitlus vaesuse vastu arengumaades on üks ühenduse arengukoostööpoliitika eesmärke (EÜ asutamislepingu artikkel 177); arvestades Maailmapanga 2002. aasta metsastrateegias välja toodud asjaolu, et "metsad toetavad 90% 1,2 miljardist äärmises vaesuses elavast arengumaade inimesest ellujäämist";

H.   arvestades, et EÜ arengupoliitika kavandamisse ja rakendamisse tuleb integreerida keskkonnakaitse nõuded (EÜ asutamislepingu artikkel 6);

I.   arvestades, et FLEGTi tegevuskava sätestas prioriteetidena järgmised tegevused: kehtestada vabatahtlik litsentsisüsteem, mida rakendatakse ELi ja puitu tootvate riikide vaheliste partnerluslepingute kaudu; uurida võimalust võtta 2004. aasta keskpaigaks vastu täiendavad õigusaktid ebaseaduslikult raiutud puidu impordi kontrollimiseks; toetada tegevuskava eesmärke olemasolevate õigusaktide, näiteks rahapesu käsitlevate õigusaktide abil; rakendada keskkonnasäästlikku hankepoliitikat; toetada puitu tootvaid riike ja eraalgatusi;

J.   arvestades, et 13. oktoobri 2003. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu:

   tunnistas, et komisjoni esitatud FLEGTi tegevuskava "moodustab osa ELi võetud kindlast kohustusest osaleda aktiivselt sellistes rahvusvahelistes protsessides nagu ÜRO metsafoorum (UNFF), bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) laiendatud tööprogramm metsade bioloogilise mitmekesisuse kohta, Rahvusvaheline Troopilise Puidu Organisatsioon (ITTO) ning ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon (CITES)";
   tunnustas tõsiasja, et "metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubandusega tuleb tegeleda säästva arengu, metsade säästva majandamise ja vaesuse vähendamise ning sotsiaalse õigluse ja riikliku suveräänsuse raamistikus";

K.   arvestades, et komisjon esitas juulis 2004 ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus vabatahtliku FLEGT-litsentsisüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse, mida tuleks rakendada kahepoolsete piirkondlike või piirkondadevaheliste FLEGTi partnerluslepingute kaudu ning mis on kooskõlas FLEGTi tegevuskavaga, milles nimetati selliste lepingute üldiseks eesmärgiks "panust säästvasse arengusse seoses üldeesmärgiga edendada säästvat arengut, milles leppisid kokku EL ja tema kolmandatest riikidest partnerid ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel (WSSD)";

L.   arvestades, et 21. ja 22. detsembri 2004. aasta põllumajanduse ja kalanduse nõukogu ergutas oma järeldustes komisjoni pakkuma välja täiendavad õiguslikke võimalusi, kuidas kontrollida ebaseaduslikult raiutud puidu importi,

1.   on pettunud FLEGTi tegevuskavas võetud erinevate kohustuste erakordselt aeglases täitmises;

2.   on pettunud, et komisjonil pole seni õnnestunud täita oma lubadust viia läbi analüüsi õiguslike võimaluste kohta, mille tulemused ta oleks pidanud tegevuskava kohaselt esitama 2004. aasta keskpaigaks ning mida soovisid nii keskkonna kui ka põllumajanduse ja kalanduse nõukogu;

3.   on pettunud, et komisjonil pole seni õnnestunud koostada üldise mõjuga õigusakti ettepanekut, mis keelab igasuguse ebaseadusliku puidu ja puidutoodete impordi, olenemata nende päritolust, ega edendada metsade säästvat majandamist ülemaailmselt, mida Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liikmed palusid juuniks 2004 teha;

4.   on pettunud, et liikmesriigid pole andnud komisjonile asjakohast teavet siseriiklike õigusaktide kohta, mida võiks ebaseadusliku metsaraie probleemiga tegelemisel rakendada, ning et teabevahetuseks pole loodud võrku;

5.   on sügavalt mures, et määruse ettepanekut, mis käsitleb vabatahtliku FLEGTi litsentsisüsteemi asutamist, mis annab FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimise mandaadi puitu tootvate riikidega, mis on üks FLEGTi tegevuskava nurgakive, koostatakse EÜ asutamislepingu artikli 133 alusel;

6.   nõuab seepärast tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid asuksid viivitamata täitma FLEGTi tegevuskava raames võetud kohustusi ning rahvusvahelisi kohustusi seoses bioloogilise mitmekesisuse, vaesuse vähendamise, metsade säästva majandamise ja kliimamuutuste leevendamisega;

7.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles astuma jõulisi ja kiireid samme FLEGTi tegevuskava rakendamiseks, muu hulgas tuleks:

   - komisjonil kauem viivitamata esitada õigusloomega seotud ettepanek, mis keelab ebaseaduslikku päritolu puidu ja puidutoodete impordi ELi, olenemata päritolumaast, ning edendada lõppeesmärgina ülemaailmselt sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikku metsamajandamist;
   - läbi vaadata olemasolevad siseriiklikud õigusaktid ning täiendavad õiguslikud võimalused, mis aitaksid tegeleda ebaseadusliku raie ja sellega seotud kaubandusprobleemidega;
   - luua tollidele, haldus- ja õigusasutustele ebaseaduslikku puidukaubandust käsitleva teabe vahetamiseks mõeldud ELi teabevõrk;

8.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles muutma määruse ettepaneku, mis käsitleb vabatahtliku FLEGTi litsentsisüsteemi asutamist, mis annab FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimiste mandaadi, õiguslikuks aluseks EÜ asutamislepingu artikli 133 asemel artikkel 175 ja/või artikkel 179;

9.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et vabatahtlikud partnerluslepingud sisaldaksid partnerluspõhimõtteid, mis kohustavad tootvaid riike osalema ajaliselt piiratud tegevusprogrammis ning hõlmavad meetmeid metsandussektori halduse nõrkustega tegelemiseks, annavad panuse metsade sotsiaalselt ja ökoloogiliselt vastutustundlikku majandamisse ning bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamisse ning edendavad sotsiaalset õiglust ja vaesuse vähendamist;

10.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama kodanikuühiskonna ja demokraatlikult valitud esindajate suuremat, tõhusat ja tähenduslikku osalemist FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimistel ja rakendamisel, samuti partnerriikide metsandusega seotud õigusaktide läbivaatamisel, et tuvastada nõrkused ning sotsiaalselt ja keskkondlikult ebaõiglased sätted ning vajadusel koostada muudatusettepanekud;

11.   nõuab kindlalt, et Euroopa Parlament oleks täielikult kaasatud FLEGTi partnerluslepingute läbirääkimiste igasse etappi ning et teda teavitataks tehtud edusammudest;

12.   nõuab kindlalt, et komisjon ja liikmesriigid integreeriksid metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse järgmise vooru riigi strateegiadokumentide kavandamisse ja rakendamisse, eelkõige nendes piirkondades ja riikides, kus on märkimisväärsed metsaressursid, ning eraldaksid geograafiaga seotud eelarveridadelt piisavalt vahendeid suutlikkuse tõstmiseks ja olulisemate reformide elluviimiseks;

13.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
(2) ELT C 268, 7.11.2003, lk 1.
(3) Arvamus 2/00 EKL [2001] I-9713.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika