Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2586(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0412/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0412/2005

Keskustelut :

PV 06/07/2005 - 15

Äänestykset :

PV 07/07/2005 - 9.10

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0300

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 44k
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Metsälainsäädännön valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen *
P6_TA(2005)0300B6-0412/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vauhdittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1600/2002/EY kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta(1),

–   ottaa huomioon 21. toukokuuta 2003 tehdyn komission tiedonannon "Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT) - Ehdotus EU:n toimintasuunnitelmaksi" (KOM(2003)0251), jonka maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyi 13. lokakuuta 2003 tekemissään FLEGT:iä koskevissa päätelmissä(2),

–   ottaa huomioon maatalous- ja kalastusneuvosto 21. ja 22. joulukuuta 2004 tekemät päätelmät FLEGT:stä,

–   ottaa huomioon ympäristöasioiden neuvoston 28. kesäkuuta 2004 tekemät päätelmät biodiversiteetin köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 2010 mennessä,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kirjeenä 19. tammikuuta 2004 antaman lausunnon edellä mainitusta 21. toukokuuta 2003 päivätystä komission tiedonannosta,

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi vapaaehtoisuuteen perustuvan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta Euroopan yhteisöön suuntautuvassa puutavaran tuonnissa (KOM(2004)0515),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 6. joulukuuta 2001 antaman lausunnon Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemistä koskevasta toimivallasta(3),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että laittomat hakkuut hävittävät metsiä, tuhoavat biodiversiteettiä ja vaikuttavat ilmastonmuutokseen, lietsovat sisällissotia ja uhkaavat kansainvälistä turvallisuutta niihin liittyvän lahjonnan, järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmisoikeusloukkausten perusteella,

B.   katsoo, että Euroopan unionilla on yhtenä merkittävimmistä puutavaran ja puusta tehtyjen tuotteiden maahantuojista erityinen vastuu sekä kansainvälistä yhteisöä että kehitysmaita kohtaan,

C.   katsoo, että laittoman puutavaran ja metsästä saatavien tuotteiden halpatuonti sekä teollisuuden eräiden toimijoiden piittaamattomuus keskeisiä sosiaalisia standardeja ja ympäristöstandardeja kohtaan epävakauttavat kansainvälisiä markkinoita, leikkaavat tuottajamaiden verotuloja ja vaarantavat työpaikkoja sekä vienti- että tuontimaissa,

D.   katsoo, että laajamittaiseen laittomaan toimintaan perustuva vilpillinen kilpailu vahingoittaa eurooppalaisia yhtiöitä, etenkin pk-yrityksiä, jotka toimivat vastuuntuntoisesti ja noudattavat nykyisiä säännöksiä,

E.   ottaa huomioon, että EU on sitoutunut vastustamaan laittomia hakkuita ja laitonta puutavaran kauppaa, sillä se on sitoutunut eri kansainvälisillä ja alueellisilla foorumeilla metsäluonnonvarojen laittoman hyödyntämisen ja kaupan vastustamiseen sekä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien henkilö- ja laitosresurssien tukemiseen asianosaisilla alueilla,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikan eräänä tavoitteena on sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin (EY:n perustamissopimuksen 174 artikla); katsoo, että biodiversiteetin vaaliminen ja kestävä käyttö kuuluvat kansainvälisen tason kysymyksiin,

G.   ottaa huomioon, että yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan eräänä tavoitteena on edistää kehitysmaiden kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja köyhyyden torjuntaa kehitysmaissa (EY:n perustamissopimuksen 177 artikla); ottaa huomioon, että Maailmanpankin vuoden 2002 metsätalouden strategiassa arvioidaan, että kehitysmaissa elää äärimmäisessä köyhyydessä kaikkiaan 1,2 miljardia ihmistä ja että 90 prosenttia näistä ihmisistä hyötyy metsistä toimeentulon lähteenä,

H.   ottaa huomioon, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä myös yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan määrittelyyn ja toteuttamiseen (EY:n perustamissopimuksen 6 artikla),

I.   ottaa huomioon, että FLEGT-toimintasuunnitelmassa ehdotetaan seuraavia ensisijaisia toimia: otetaan käyttöön vapaaehtoinen lupajärjestelmä, joka perustuu EU:n ja puutavaran tuottajamaiden välisiin kumppanuussopimuksiin, ja tarkastellaan vuoden 2004 puoliväliin mennessä mahdollisuuksia toteuttaa lainsäädäntöä, jolla valvotaan laittomasti korjatun puutavaran tuontia; kannattaa toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamista nykyisten säännösten, esimerkiksi rahanpesua koskevan lainsäädännön, turvin, ympäristöystävällisen hankintapolitiikan täytäntöönpanoa sekä puutavaran tuottajamaiden ja yksityisten aloitteiden tukemista,

J.   ottaa huomioon, että maatalous- ja kalastusneuvoston neuvoston 13. lokakuuta 2003 tekemissä päätelmissä:

   tunnustetaan, että komission ehdottama FLEGT-toimintasuunnitelma "on osa Euroopan unionin tekemää vakaata sitoumusta osallistua aktiivisesti kansainvälisiin hankkeisiin, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien metsäfoorumiin (UNFF), biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvään metsien biologista monimuotoisuutta koskevaan laajennettuun työohjelmaan, kansainväliseen trooppisen puun järjestöön sekä villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen";
   tunnustetaan, että "metsälainsäädännön soveltamisen valvontaan, metsähallintoon ja puukauppaan liittyvien kysymysten käsittelyssä on otettava huomioon kestävä kehitys, metsien kestävä hoito ja käyttö, köyhyyden vähentäminen sekä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja valtioiden suvereenius";

K.   ottaa huomioon, että komissio esitti heinäkuussa 2004 ehdotuksen neuvoston asetukseksi vapaaehtoisuuteen perustuvan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta Euroopan yhteisöön suuntautuvassa puutavaran tuonnissa ja että lupajärjestelmä olisi otettava käyttöön kahdenvälisten, alueellisten tai alueen sisäisten FLEGT-kumppanuussopimusten avulla; komission ehdotus noudatti FLEGT-toimintasuunnitelmaa, jossa todettiin, että näillä sopimuksilla pyritään yleisesti ottaen "edistämään kestävää kehitystä" ja noudatetaan EU:n ja sen kehitysmaakumppaneiden kestävän kehityksen huippukokouksessa (WSSD) hyväksymiä kestävän kehityksen yleistavoitteita;

L.   ottaa huomioon, että maatalous- ja kalastusneuvosto kannusti 21. ja 22. joulukuuta 2004 tekemissään päätelmissä komissiota esittämään muita lainsäädäntöehdotuksia laittomasti korjatun puutavaran maahantuonnin valvomiseksi,

1.   on pettynyt, koska FLEGT-toimintasuunnitelmassa tehtyjen eri sitoumusten täytäntöönpano on edennyt epätavallisen hitaasti;

2.   on pettynyt, että komissio ei ole tähän mennessä kyennyt täyttämään sitoumuksiaan antaa toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2004 puoliväliin mennessä lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja koskeva tutkimus, jota sekä ympäristö- että maatalous- ja kalastusneuvosto on vaatinut;

3.   on pettynyt, että komissio ei ole tähän mennessä kyennyt laatimaan kattavaa lainsäädäntöä, jolla kielletään kaiken laittoman puutavaran ja puusta tehtyjen tuotteiden maahantuonti ja jolla edistetään teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenten kesäkuussa 2004 esittämien vaatimusten mukaisesti metsien kestävää hoitoa ja käyttöä;

4.   on pettynyt, että jäsenvaltiot eivät antaneet komissiolle tarvittavaa tietoa kansallisesta lainsäädännöstä, jota olisi voitu soveltaa laitonta hakkuuta koskevaan kysymykseen ja että minkäänlaista verkostoa ei ole luotu tietojen vaihdon helpottamiseksi;

5.   on erittäin huolestunut, että ehdotus asetukseksi vapaaehtoisuuteen perustuvan FLEGT-lupajärjestelmän täytäntöönpanosta ja puutavaran tuottajamaiden kanssa tehtävät kumppanuussopimukset, jotka ovat olleet FLEGT-toimintasuunnitelman kulmakivi, laaditaan käyttämällä oikeusperustana EY:n perustamissopimuksen 133 artiklaa;

6.   kehottaa sen vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan välittömästi FLEGT-toimintasuunnitelman mukaisia velvoitteitaan ja luonnon monimuotoisuutta, köyhyyden vähentämistä, kestävää metsän hoitoa ja käyttöä sekä ilmastonmuutoksen lieventämistä koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan;

7.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistymään määrätietoisesti ja nopeasti FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja katsoo, että

   komission on annettava viipymättä kattava lainsäädäntöehdotus, jolla estetään alkuperäisvaltiosta huolimatta laittoman puutavaran ja metsästä saatavien tuotteiden maahantuonti ja edistettävä lopullisena tavoitteena sosiaalisen ja ekologisesti vastuullista metsän hoitoa kaikkialla maailmassa;
   on tarkasteltava uudelleen nykyistä kansallista lainsäädäntöä ja täydentäviä lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja, joita voidaan soveltaa laitonta hakkuuta koskevaan ongelmaan ja kaupankäyntiä koskeviin kysymyksiin;
   tullia ja hallinto- ja oikeusviranomaisia varten on perustettava EU:n laajuinen verkosto, jolla helpotetaan tietojen vaihtoa laittomalla puutavaralla käytävästä kaupasta;

8.   kehottaa komissiota ja neuvostoa muuttamaan vapaaehtoisuuteen perustuvan FLEGT-lupajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevan asetusehdotuksen, jossa annettaisiin toimivaltuudet neuvotella FLEGT-kumppanuussopimuksia, oikeusperustaa EY:n perustamissopimuksen 133 artiklasta kyseisen sopimuksen 175 ja/tai 179 artiklaan;

9.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että vapaaehtoisiin kumppanuussopimuksiin sisällytetään kumppanuusperiaatteet, jotka sitovat tuottajamaat aikarajoitettuun toimintaohjelmaan ja joihin kuuluvat toimet metsäalan hallinnon heikkouksiin vastaamiseksi, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen metsänhoidon edistämiseksi, biodiversiteetin tuhon estämiseksi sekä sosiaalisen tasa-arvon ja köyhyyden vähentämisen tukemiseksi;

10.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kansalaisjärjestöt ja demokraattisesti valitut edustajat osallistuvat tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin FLEGT-kumppanuussopimusten neuvotteluun ja täytäntöönpanoon sekä kumppanuusvaltion metsälakien uudelleentarkastelua koskevaan prosessiin sekä tarpeen vaatiessa muutoksia koskevien ehdotusten laadintaan;

11.   vaatii, että Euroopan parlamentti otetaan täysin mukaan toimintaan ja että sille tiedotetaan FLEGT-kumppanuussopimuksien neuvotteluiden edistymisestä kaikissa vaiheissa;

12.   vaatii, että komissio ja jäsenvaltiot ottavat metsälainsäädännön soveltamisen, hallinnoinnin ja kaupankäynnin mukaan maakohtaisten strategia-asiakirjojen seuraavan kierroksen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon erityisesti niiden alueiden ja maiden osalta, joilla on merkittävät metsävarat, sekä antamaan riittävää rahoitusta maantieteellisistä budjettikohdista kapasiteetin rakentamiseksi ja keskeisten uudistusten täytäntöönpanon tukemiseksi;

13.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
(2) EUVL C 268, 7.11.2003, s. 1.
(3) Lausunto C-2/00, Kok. 2001, s. I-9713.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö