Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0412/2005

Pateikti tekstai :

B6-0412/2005

Debatai :

PV 06/07/2005 - 15

Balsavimas :

PV 07/07/2005 - 9.10

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0300

Priimti tekstai
PDF 244kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2005 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimo, miškų išteklių valdymo ir prekybos mediena (FLEGT)
P6_TA(2005)0300B6-0412/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES veiksmų plano dėl su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimo, miškų išteklių valdymo ir prekybos mediena

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1600/2002/EB nustatantį šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą(1),

–   atsižvelgdamas į ES veiksmų planą dėl FLEGT (2003 m. gegužės 21 d. Komisijos komunikatas "Dėl su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimo, miškų išteklių valdymo ir prekyba mediena" (FLEGT): pasiūlymas dėl ES veiksmų plano (KOM(2003)0251), kurį parėmė 2003 m. spalio 13 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba savo išvadose dėl FLEGT(2),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 21-22 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos išvadas dėl FLEGT,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 28 d. Aplinkos tarybos išvadas dėl biologinių rūšių įvairovės nykimo sustabdymo iki 2010 m.,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 19 d. Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę laiško forma dėl pirmiau minėto 2003 m. gegužės 21 d. Komisijos komunikato,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl savanoriškos FLEGT licencijavimo schemos medienai importuoti į Europos bendriją parengimo (KOM(2004)0515),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 6 d. Europos Teisingumo Teismo nuomonę(3) dėl kompetencijos sudaryti Kartagenos Protokolą dėl biologinės įvairovės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi nelegalus miško naudojimas skatina miškų iškirtimą, biologinių rūšių įvairovės nykimą ir daro poveikį klimato kaitai, tampa pilietinių karų priežastimi ir kelia grėsmę tarptautiniam saugumui skatina kyšininkavimą, organizuotą nusikalstamumą ir žmogaus teisių pažeidimą;

B.   kadangi Europos Sąjungai, kaip vienai pagrindinių medienos ir medienos produktų importuotojų, tenka ypatinga atsakomybė tarptautinės bendruomenės ir besivystančių šalių atžvilgiu;

C.   kadangi pigus nelegalios medienos ir miško produktų importas bei kai kurių pramonės subjektų veikla, nesuderinama su pagrindiniais socialiniais ir aplinkosaugos reikalavimais, destabilizuoja tarptautines rinkas, mažina šalių gamintojų mokesčių pajamas ir kelia grėsmę užimtumui importuojančiose ir eksportuojančiose šalyse;

D.   kadangi nesąžininga konkurencija, besiremianti plačiai paplitusiais nelegaliais metodais, kenkia Europos bendrovėms, ypač mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kurios savo veiklą vykdo atsakingai ir laikosi galiojančių teisinių nuostatų;

E.   kadangi ES yra įsipareigojusi kovoti su nelegalia miško ruoša ir su prekyba nelegalia mediena, atsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus įvairiuose tarptautiniuose ir regioniniuose forumuose dėl kovos su nelegaliu miško išteklių naudojimu ir prekyba bei dėl žmogiškųjų ir institucinių išteklių paramos užtikrinimo siekiant šiose srityse įgyvendinti su miškininkyste susijusius teisės aktus;

F.   kadangi vienas iš Europos bendrijos aplinkosaugos politikos tikslų - tarptautiniu lygmeniu skatinti priemones, skirtas kovoti su regioninio arba pasaulinio masto aplinkosaugos problemomis (EB Sutarties 174 straipsnis); kadangi šie klausimai tarptautiniu lygmeniu apima biologinių rūšių įvairovės išsaugojimą ir tvarų naudojimą;

G.   kadangi tvari ekonominė ir socialinė besivystančių šalių plėtra bei kovos su skurdu besivystančiose šalyse kampanija yra vienas iš Bendrijos vystymosi ir bendradarbiavimo politikos tikslų (EB Sutarties 177 straipsnis); kadangi Pasaulio banko 2002 m. Miškininkystės strategijoje numatyta, kad miškai užtikrina pragyvenimą 90 % iš 1,2 milijardo besivystančiose šalyse itin skurdžiai gyvenančių žmonių;

H.   kadangi aplinkosaugos reikalavimai turi būti įtraukti į ES vystymosi politikos planavimą ir įgyvendinimą (EB Sutarties 6 straipsnis);

I.   kadangi FLEGT veiksmų plane pirmenybė buvo teikiama šiems veiksmams: įgyvendinti savanorišką licencijavimo schemą, kuri bus sukurta sudarant susitarimus dėl partnerystės tarp ES ir medieną gaminančių šalių; patikrinti tolesnių teisės aktų pagrįstumą siekiant užtikrinti nelegaliai pagamintos medienos importo kontrolę iki 2004 m. vidurio; paremti veiksmų plano tikslus galiojančiomis teisinėmis priemonėmis, pvz., teisės aktais dėl pinigų plovimo; įgyvendinti viešųjų pirkimų pagal aplinkosaugos reikalavimus politiką; taip pat, teikti paramą medieną gaminančioms šalims ir privačioms iniciatyvoms;

J.   kadangi 2003 m. spalio 13 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos išvadose:

   - pripažįstama, "kad Komisijos pasiūlytas veiksmų planas dėl FLEGT yra dalis tvirtų ES įsipareigojimų siekiant aktyviai dalyvauti tarptautiniuose procesuose, pvz., Jungtinių Tautų forume dėl miškų (UNFF), išplėstinėje Biologinių rūšių įvairovės konvencijos (CBD) dėl biologinių rūšių įvairovės miškuose, Tarptautinės tropinės medienos organizacijos (ITTO) ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) veiklos programoje";
   - pripažįstama, kad "su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimą, miškų išteklių valdymą ir prekybą mediena reikia vykdyti atsižvelgiant į tvarią plėtrą, tvarų miškų išteklių valdymą ir siekį mažinti skurdą, taip pat į socialinį teisingumą ir nacionalinį suverenitetą";

K.   kadangi 2004 m. liepos mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl savanoriškos FLEGT licencijavimo sistemos medienai importuoti į Europos bendriją parengimo, kuris turi būti įgyvendintas priimant dvišalius, regioninius ar tarpregioninius susitarimus dėl FLEGT partnerystės ir kuris buvo suderintas su FLEGT veiksmų planu, nustatančiu, kad pagrindinis minėtų susitarimų tikslas yra "siekti tvaraus vystymosi, atsižvelgiant į svarbiausią tikslą - skatinti tvarią plėtrą, dėl kurios ES ir trečiosios šalys partnerės susitarė Pasaulio aukščiausių vadovų susitikime dėl tvarios plėtros";

L.   kadangi 2004 m. gruodžio 21 d. ir 22 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės taryba savo išvadose skatina Komisiją pateikti tolesnius teisės aktų variantus siekiant užtikrinti nelegaliai pagamintos medienos importo kontrolę,

1.   išreiškia nusivylimą dėl nepaprastai lėtos pažangos įgyvendinant įvairius FLEGT veiksmų plane numatytus įsipareigojimus;

2.   išreiškia nusivylimą, kad Komisija iki šiol neįvykdė savo įsipareigojimo pateikti teisinių galimybių tyrimų ataskaitos, kuri, kaip numatyta veiksmų plane, turėjo būti pateikta 2004 m. viduryje ir kurios prašė Aplinkos bei Žemės ūkio ir Žuvininkystės tarybos;

3.   išreiškia nusivylimą, kad Komisija iki šiol neparengė aiškių teisės aktų pasiūlymų, kuriais būtų siekiama užkirsti kelią nelegalios medienos ir medienos produktų importui, nepriklausomai nuo kilmės šalies, bei skatinti tvarų viso pasaulio miškų vystymą, nors minėtus pasiūlymus iki 2004 m. birželio mėn. prašė parengti Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nariai;

4.   išreiškia nusivylimą, kad valstybės narės nepateikė Komisijai svarbios informacijos dėl nacionalinių teisės aktų, kurie galėtų būti pritaikyti kovai su nelegalios miškų ruošos problema, ir kad nebuvo sukurtas tinklas, skirtas palengvinti keitimąsi informacija;

5.   giliai susirūpinęs, kad pasiūlymas dėl reglamento dėl savanoriškos FLEGT licencijavimo schemos parengimo ir derybos dėl FLEGT partnerystės susitarimų su medieną gaminančiomis šalimis, kaip vienas FLEGT veiksmų plano kertinių akmenų, rengiamas remiantis EB Sutarties 133 straipsnio teisiniu pagrindu;

6.   todėl ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal FLEGT veiksmų planą bei tarptautinius įsipareigojimus dėl biologinių rūšių įvairovės, skurdo mažinimo, tvaraus miškų valdymo ir klimato švelninimo;

7.   ragina Komisiją ir valstybes nares siekti žymios ir skubios pažangos FLEGT veiksmų plano įgyvendinimo srityje, įskaitant:

   - ragina Komisiją greitu metu turi pateikti aiškų teisės pasiūlymą, kuriuo užkertamas kelias visos nelegaliu būdų pagamintos medienos ir medienos produktų importui į ES, nepriklausomai nuo kilmės šalies, ir taip siekti galutinio tikslo, t.y. skatinti socialiniu ir ekologiniu požiūriu atsakingą miškų išteklių valdymą visame pasaulyje;
   - peržiūrėti galiojančius nacionalinius teisės aktus ir tolesnes teisines galimybes, kurios galėtų būti pritaikytos kovai su nelegalia miškų ruoša ir su tuo susijusiais prekybos klausimais;
   - sukurti ES tinklą siekiant muitinėms, administravimo ir teismų institucijoms palengvinti keitimąsi informacija apie nelegalią prekybą mediena;

8.   ragina Komisiją ir Tarybą pakeisti pasiūlymo dėl reglamento dėl savanoriškos FLEGT licencijavimo schemos parengimo, suteikiančios mandatą derėtis dėl FLEGT partnerystės susitarimų, teisinį pagrindą, EB Sutarties 133 straipsnį pakeičiant 175 straipsniu ir (arba) 179 straipsniu;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad savanoriški susitarimai dėl partnerystės būtų sudaromi atsižvelgiant į partnerystės principus, įpareigojančius šalis gamintojas dalyvauti atitinkamam laikotarpiui nustatytoje veiksmų programoje siekiant kovoti su trūkumais miškų sektoriaus valdymo srityje, prisidėti prie socialiniu ir ekologiniu požiūriu atsakingo miškų valdymo, sustabdyti biologinių rūšių įvairovės nykimą, skatinti socialinį teisingumą ir mažinti skurdą;

10.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti pilietinės visuomenės ir demokratiniu būdu išrinktų atstovų vaidmens stiprinimą, veiksmingą ir prasmingą jų dalyvavimą derybose dėl FLEGT partnerystės susitarimų bei įgyvendinant šiuos susitarimus, taip pat šalių partnerių su miškininkyste susijusių teisės aktų peržiūrėjimo procese siekiant atrasti trūkumus bei socialinių ir aplinkos standartų neatitinkančias nuostatas, o prireikus įtraukti juos ir į pakeitimų pasiūlymų rengimo procesą;

11.   primygtinai reikalauja, kad Europos Parlamentas būtų įtrauktas į derybas dėl FLEGT partnerystės susitarimų ir informuojamas apie pasiektą pažangą visuose šių derybų etapuose;

12.   reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės integruotų veiksmų planą dėl su miškininkyste susijusių teisės aktų įgyvendinimo, miškų išteklių valdymo ir prekybos mediena į kito Valstybės strategijos dokumentų etapo planavimą ir įgyvendinimą, ypač žymių miškų išteklių turinčiuose regionuose ir šalyse, ir geografinėms sritims skirtose biudžetų eilutėse numatytų atitinkamas lėšas siekiant sukurti pajėgumus ir teikti paramą esminėms reformoms įgyvendinti;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 242, 2002 9 10, p. 1.
(2) OL C 268, 2003 11 7, p.1.
(3) C - 2/00, 2001 m., Rink., p. I-9713.

Teisinė informacija - Privatumo politika