Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2586(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0412/2005

Iesniegtie teksti :

B6-0412/2005

Debates :

PV 06/07/2005 - 15

Balsojumi :

PV 07/07/2005 - 9.10

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0300

Pieņemtie teksti
PDF 210kWORD 55k
Ceturtdiena, 2005. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Tiesību aktu izpilde, pārvaldība un tirdzniecība meža nozarē
P6_TA(2005)0300B6-0412/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES Rīcības plānu saistībā ar tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumu Nr. 1600/2002/EK, ar ko izveido Sesto Kopienas vides rīcības programmu(1),

–   ņemot vērā ES 2003. gada 21. maija Rīcības plānu par FLEGT (Komisijas 2003. gada paziņojums "Tiesību aktu izpilde, pārvaldība un tirdzniecība meža nozarē (FLEGT) ‐ ES Rīcības plāna priekšlikums (KOM(2003)0251)), kuru apstiprināja Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2003. gada 13. oktobra secinājumos par FLEGT (2),

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2004. gada 21.-22. decembra secinājumus,

–   ņemot vērā Vides padomes 2004. gada 28. jūnija secinājumus par bioloģiskās daudzveidības izzušanas apturēšanu līdz 2010. gadam,

–   ņemot vērā Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 2004. gada 19. janvāra atzinumu vēstules veidā par iepriekšminēto Komisijas 2003. gada 21. maija paziņojumu,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par brīvprātīgas FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā (KOM(2004)0515),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 2001. gada 6. decembra atzinumu(3) par kompetenci noslēgt Kartagenas protokolu par biodrošību,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A.   tā kā nelikumīga mežistrāde veicina mežu izciršanu, bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ietekmē klimata pārmaiņas; veicina pilsoņu karu rašanos un apdraud starptautisko drošību korupcijas, organizētās noziedzības un cilvēktiesību pārkāpumu veidā;

B.   tā kā Eiropas Savienībai, kas ir viena no lielākajām kokmateriālu un koksnes izstrādājumu importētājām, ir īpaša atbildība starptautiskās sabiedrības un jaunattīstības valstu priekšā;

C.   tā kā lēts, nelikumīgs kokmateriālu un citu meža produktu imports, kā arī dažu nozares dalībnieku pamata sociālo un vides normu pārkāpumi destabilizē starptautiskos tirgus, samazina ražotājvalstu nodokļu ieņēmumus un apdraud darba vietas importētājvalstīs un eksportētājvalstīs;

D.   tā kā uz plaši izplatītu nelikumīgu praksi balstīta negodīga konkurence kaitē tiem Eiropas uzņēmumiem, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas atbildīgi un ievēro esošās tiesību normas;

E.   tā kā ES ir apņēmusies cīnīties pret nelikumīgu mežistrādi un nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību saskaņā ar saistībām, kuras ES uzņēmās dažādos starptautiskos un reģionālos forumos, kuri bija veltīti cīņai pret nelikumīgu mežu resursu ekspluatāciju un tirdzniecību, kā arī darbinieku un institucionālās kapacitātes atbalstam saistībā ar tiesību aktu izpildi mežu nozarē minētajās jomās;

F.   tā kā viens no Kopienas vides politikas mērķiem ir starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas risina reģionu vai pasaules mēroga vides problēmas (EK līguma 174. pants); tā kā šo starptautiska līmeņa jautājumu vidū ir arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana;

G.   tā kā jaunattīstības valstu ilgtspējīga ekonomiskā un sociālā attīstība un kampaņa pret nabadzību šajās valstīs ir Kopienas attīstības un sadarbības politikas mērķi (EK līguma 177. pants); tā kā Pasaules Bankas 2002. gada Meža stratēģijā minēts, ka meži sniedz iztiku 90% no 1,2 miljardiem cilvēku jaunattīstības valstīs, kuri dzīvo galējā nabadzībā;

H.   tā kā vides aizsardzības prasība ir jāiekļauj EK attīstības politikas plānošanā un īstenošanā (EK līguma 6. pants);

I.   tā kā FLEGT rīcības plānā paredzētas šādas prioritāras darbības: īstenot brīvprātīgu licencēšanas shēmu, kuru realizēs ar partnerattiecību nolīgumu palīdzību starp ES un kokmateriālu ražotājvalstīm; līdz 2004. gada vidum pārskatīt pamatojumu turpmāku tiesību aktu izstrādāšanai, lai kontrolētu nelikumīgi nocirsto kokmateriālu importu; atbalstīt rīcības plāna mērķus ar pastāvošiem juridiskiem līdzekļiem, piemēram, tiesību aktiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā; īstenot valsts pasūtījuma piešķiršanas politiku vides jomā; kā arī atbalstīt kokmateriālu ražotājvalstis un privātas iniciatīvas;

J.   tā kā 2003. gada 13.oktobra Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes secinājumos:

   atzina, ka Komisijas ierosinātais Rīcības plāns par FLEGT "ir daļa no ES stingrās apņemšanās aktīvi piedalīties starptautiskos procesos, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Mežu forumā (UNFF), Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) paplašinātajā darba programmā saistībā ar mežu bioloģisko daudzveidību, Starptautiskajā Tropu kokmateriālu organizācijā (ITTO) un Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES);"
   atzina faktu, ka "tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē jāapskata ilgtspējīgas attīstības, ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un nabadzības samazināšanas, kā arī sociālā taisnīguma un nacionālās suverenitātes kontekstā;"

K.   tā kā Komisija 2004. gada jūlijā iepazīstināja ar priekšlikumu Padomes regulai par brīvprātīgas FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā, ko jārealizē ar divpusēju, reģionālu un starpreģionālu FLEGT partnerattiecību nolīgumu palīdzību, un tā kā tas atbilst FLEGT rīcības plānam, kurā citēts šāds minēto nolīgumu kopējs mērķis: " ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā saskaņā ar visaptverošo mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, par kuru ES un tās trešo valstu partneri vienojās Pasaules Augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību;"

L.   tā kā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2004. gada 21. un 22. decembra secinājumos Komisijai izteica mudinājumu ierosināt turpmākus tiesību aktus, lai kontrolētu nelikumīgi nocirsto kokmateriālu importu,

1.   ir sarūgtināts par FLEGT rīcības plānā izklāstīto saistību ārkārtīgi lēno īstenošanas virzību;

2.   ir sarūgtināts, ka Komisija līdz šim nav izpildījusi apņemšanos veikt pētījumu par tiesību aktu izstrādes iespējām, kuru saskaņā ar tās rīcības plānu bija paredzēts iesniegt 2004. gada vidū un kuru pieprasīja Lauksaimniecības un Zivsaimniecības padomes;

3.   ir sarūgtināts, ka Komisija līdz šim nav izstrādājusi visaptverošus tiesību aktu projektus, ar kuriem aizliegtu visu nelikumīgu kokmateriālu un koksnes produktu importu neatkarīgi no to izcelsmes valsts, un veicinātu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē, saskaņā ar Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas locekļu prasību par 2004. gada jūniju;

4.   ir sarūgtināts, ka dalībvalstis nespēja sniegt Komisijai attiecīgu informāciju par saviem tiesību aktiem, kurus varētu piemērot nelikumīgas mežistrādes jomā, un ka nav izveidots sakaru tīkls informācijas apmaiņas veicināšanai;

5.   pauž nopietnas bažas, ka priekšlikums regulai par brīvprātīgas licencēšanas sistēmas izveidi un FLEGT partnerattiecību nolīgumu sarunas ar kokmateriālu ražotājvalstīm, kas ir viens no FLEGT rīcības plāna pamatelementiem, attīstās saskaņā ar EK līguma 133. panta tiesisko pamatu;

6.   tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis nekavējoties pildīt FLEGT rīcības plānā noteiktās saistības un to starptautiskās saistības bioloģiskās daudzveidības, nabadzības samazināšanas, ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un klimata pārmaiņu novēršanas jomā;

7.   aicina Komisiju un dalībvalstis panākt stingru un ātru virzību FLEGT rīcības plāna īstenošanā, tostarp:

   Komisijai nekavējoties iesniegt visaptverošu tiesību aktu projektu, ar kuru aizliegtu visu nelikumīgi iegūtu kokmateriālu un koksnes produktu importu Eiropas Savienībā neatkarīgi no to izcelsmes valsts, un kā galamērķi veicināt sociāli un ekoloģiski atbildīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē;
   pārskatīt spēkā esošos dalībvalstu tiesību aktus un turpmāku tiesību aktu izstrādāšanas iespējas, kuras varētu izmantot, lai risinātu nelikumīgas mežistrādes un ar to saistītās tirdzniecības jautājumus;
   izveidot ES sakaru tīklu, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp muitas, administratīvajām un tiesu iestādēm par nelikumību kokmateriālu tirdzniecību;

8.   aicina Komisiju un Padomi mainīt juridisko pamatu regulas priekšlikumam par brīvprātīgas FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi un FLEGT partnerattiecību nolīgumu sarunām no EK līguma 133. panta uz 175. pantu un/vai 179. pantu;

9.   aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumos iekļauj partnerattiecību principus, kas liktu ražotājvalstīm veikt noteikta termiņa rīcības programmas un pasākumus meža nozares pārvaldības trūkumu novēršanai, veicināt sociāli un ekoloģiski atbildīgu mežu apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības izzušanas novēršanu, sociālo taisnīgumu un cīņu pret nabadzību;

10.   aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt stiprāku, efektīvu un jēgpilnu pilsoniskās sabiedrības un demokrātiski ievēlētu pārstāvju dalību FLEGT partnerattiecību nolīgumu sarunās un to īstenošanā, kā arī partnervalstu meža nozares tiesību aktu pārskatīšanā, lai atrastu to trūkumus un sociālās un vides netaisnības, kā arī, ja vajadzīgs, priekšlikumu izstrādāšanā izmaiņu radīšanai;

11.   uzsver, ka Parlamentam ir jābūt pilnībā iesaistītam un informētam par katrā sarunu posmā panākto virzību FLEGT partnerattiecību nolīgumu jomā;

12.   uzstāj, lai Komisija un dalībvalstis iekļauj tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē nākamajā valsts stratēģijas dokumentu izstrādes kārtā, it īpaši reģionos un valstīs ar ievērojamiem mežu resursiem, un lai nodrošina atbilstīgu finansējumu no ģeogrāfiskajām budžeta pozīcijām, lai palielinātu resursus un atbalstītu galveno reformu īstenošanu;

13.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
(2) OV C 268, 7.11.2003, 1. lpp.
(3) Atzinums 2/00 ECR [2001] I-9713.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika