Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2586(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0412/2005

Ingivna texter :

B6-0412/2005

Debatter :

PV 06/07/2005 - 15

Omröstningar :

PV 07/07/2005 - 9.10

Antagna texter :

P6_TA(2005)0300

Antagna texter
PDF 206kWORD 48k
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg
Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel
P6_TA(2005)0300B6-0412/2005

Europaparlamentets resolution om ett påskyndat genomförande av EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram(1),

–   med beaktande av EU:s handlingsplan FLEGT (kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 om skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT) – Förslag till en handlingsplan för EU (KOM(2003)0251)), som fick stöd av rådet (jordbruk och fiske) i dess slutsatser om FLEGT av den 13 oktober 2003(2),

–   med beaktande av rådets (jordbruk och fiske) slutsatser om FLEGT av den 21–22 december 2004,

–   med beaktande av rådets (miljö) slutsatser "Att senast 2010 hejda förlusten av biologisk mångfald" av den 28 juni 2004,

–   med beaktande av skrivelsen från Europaparlamentets utskott för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi av den 19 januari 2004 om kommissionens ovannämnda meddelande av den 21 maj 2003,

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning om upprättandet av ett frivilligt system med FLEGT-licenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (KOM(2004)0515),

–   med beaktande av EG-domstolens yttrande av den 6 december 2001(3) över Europaparlamentets och rådets förordning om behörigheten att ingå Cartagenaprotokollet om biosäkerhet,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Illegal skogsavverkning bidrar till skövling av skog, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. Den understöder krig och utgör ett hot mot den internationella säkerheten eftersom den ger upphov till mutor, organiserad brottslighet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

B.  Som en av de största importörerna av timmer och timmerprodukter har Europeiska unionen ett särskilt ansvar med avseende på det internationella samfundet och utvecklingsländerna.

C.  Billig import av olagligt timmer och olagliga skogsprodukter, liksom vissa industriaktörers överträdelser av grundläggande sociala normer och miljökrav, destabiliserar de internationella marknaderna, sänker skatteinkomsterna i producentländerna och utgör ett hot mot arbetstillfällena såväl i import- som exportländer.

D.  Den illojala konkurrens som är baserad på allmänt utbredda olagliga metoder skadar europeiska företag, särskilt små och medelstora företag som utövar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och respekterar gällande lagstiftning.

E.  EU har förbundit sig att ta itu med den olagliga skogsavverkningen och handeln med olagligt timmer i enlighet med de åtaganden som gjorts av unionen inom ramen för olika internationella och regionala forum när det gäller kampen mot illegal exploatering av och handeln med skogsresurser, samt att stödja den mänskliga och institutionella kapaciteten i syfte att upprätthålla skogslagstiftningen på dessa områden.

F.  Ett av målen för gemenskapens miljöpolitik är att stödja åtgärder på internationell nivå i syfte att lösa regionala eller världsomfattande miljöproblem (artikel 174 i EG-fördraget). Dessa frågor omfattar bevarande och ett hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden på internationell nivå.

G.  En varaktig ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna och kampen mot fattigdomen i dessa länder utgör mål för gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete (artikel 177 i EG-fördraget). I sin skogsstrategi från 2002 angav Världsbanken att skogen utgör levebröd för 90 procent av de 1,2 miljarder människor i utvecklingsländerna som lever i extrem fattigdom.

H.  Kraven på miljöskydd måste integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens utvecklingspolitik (artikel 6 i EG-fördraget).

I.  I handlingsplanen för FLEGT angavs följande prioriterade åtgärder: att införa ett frivilligt licenssystem genom partnerskapsavtal mellan EU och träproducerande länder, att se över möjligheten att kontrollera importen av olagligt avverkat timmer genom ytterligare lagstiftning senast vid mitten av 2004, att främja handlingsplanens mål genom redan befintlig lagstiftning, exempelvis lagstiftning mot penningtvätt, att tillämpa en miljöinriktad upphandlingspolitik, samt att stödja de träproducerande länderna och privata initiativ.

J.  I sina slutsatser av den 13 oktober 2003 angav rådet (jordbruk och fiske) bland annat följande:

   Rådet framhöll att den handlingsplan för FLEGT som föreslagits av kommissionen "ingår i EU:s beslutsamma åtagande att aktivt bidra till internationella processer som FN:s skogsforum (UNFF), det utvidgade arbetsprogrammet för skogarnas biologiska mångfald inom ramen för konventionen om biologisk mångfald, Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO) och konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES)".
   Rådet konstaterade att "skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel måste behandlas inom ramen för hållbar utveckling, en hållbar skogsförvaltning och fattigdomsbekämpning samt social jämlikhet och nationell suveränitet".

K.  I juli 2004 lade kommissionen fram ett förslag till rådets förordning om upprättandet av ett frivilligt system med FLEGT-licenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen som skulle genomföras genom bilaterala, regionala eller interregionala FLEGT-partnerskapsavtal i enlighet med FLEGT-handlingsplanen, enligt vilken det övergripande målet för sådana avtal var att "i enlighet med det övergripande mål att främja hållbar utveckling som EU och dess partner i tredje världen enades om vid världstoppmötet om hållbar utveckling bidra till en hållbar utveckling".

L.  Rådet (jordbruk och fiske) uppmuntrade i sina slutsatser av den 21–22 december 2004 kommissionen att lägga fram ytterligare lagstiftningsförslag i syfte att kontrollera importen av timmer som avverkats på ett olagligt sätt.

1.  Europaparlamentet är besviket över de ovanligt långsamma framstegen vid genomförandet av de olika åtaganden som fastställdes i FLEGT-handlingsplanen.

2.  Europaparlamentet är besviket över att kommissionen hittills inte lyckats uppfylla sitt åtagande att lägga fram den studie om lagstiftningsalternativ som enligt handlingsplanen skulle läggas fram i mitten av 2004, och som efterfrågats av såväl rådet (miljö) som rådet (jordbruk och fiske).

3.  Europaparlamentet är besviket över att kommissionen ännu inte lyckats lägga fram förslag till övergripande lagstiftning om förbud av import av allt olagligt timmer och alla olagliga träprodukter, oberoende av ursprungsland, och som främjar hållbar skogsförvaltning över hela världen, vilket ledamöterna av parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi efterfrågade i juni 2004.

4.  Europaparlamentet är besviket över att medlemsstaterna inte lyckats förse kommissionen med relevant information beträffande vilken nationell lagstiftning som skulle kunna tillämpas för att komma till rätta med den illegala skogsavverkningen, och att inte något nätverk inrättats för att underlätta informationsutbytet.

5.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att förslaget till förordning om upprättande av ett frivilligt licenssystem, som inrättar ett mandat för förhandlingar om FLEGT-partnerskapsavtal med träproducerande länder, som är en av hörnstenarna i FLEGT-handlingsplanen, utarbetas med artikel 133 i EG-fördraget som rättslig grund.

6.  Europaparlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen och medlemsstaterna att utan ytterligare dröjsmål uppfylla sina förpliktelser i enlighet med FLEGT-handlingsplanen, samt sina internationella åtaganden när det gäller den biologiska mångfalden, minskad fattigdom, hållbar skogsförvaltning och klimatförändringar.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna till stora och snabba framsteg när det gäller genomförandet av FLEGT-handlingsplanen, däribland:

   att kommissionen utan ytterligare dröjsmål skall lägga fram ett övergripande lagförslag om förbud av all import till EU av olagligt avverkat timmer och olagliga träprodukter, oberoende av ursprungsland, med en socialt och ekologiskt ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen som slutlig målsättning.
   att befintlig nationell lagstiftning och ytterligare lagstiftningsalternativ som kan användas för att komma till rätta med den illegala skogsavverkningen och frågor som har med denna handel att göra ses över,
   att det upprättas ett europeiskt nätverk som kan underlätta informationsutbytet om illegal handel med timmer för tulltjänstemän och administrativa och rättsliga myndigheter.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ändra den rättsliga grunden för förslaget till förordning om det frivilliga licenssystemet som inrättar ett mandat för förhandlingar om FLEGT-partnerskapsavtalen från artikel 133 till artikel 175 och/eller artikel 179 i EG-fördraget.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de frivilliga partnerskapsavtalen även omfattar principer för partnerskap som tvingar producentländerna att följa ett tidsbegränsat åtgärdsprogram, vilket syftar till att komma till rätta med svagheterna när det gäller förvaltningen av skogssektorn, och som bidrar till en socialt och ekologiskt ansvarsfull skogsförvaltning, ett stopp för förlusten av biologisk mångfald och som främjar social jämlikhet och minskar fattigdomen.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att det civila samhällets och demokratiskt valda representanters deltagande i förhandlingarna om och genomförandet av FLEGT-partnerskapsavtalen stärks och blir effektivare och mera meningsfullt, liksom deras deltagande i översynen av partnerlandets skogslagstiftning, i syfte att identifiera svagheter och sociala och miljörelaterade orättvisor, samt, då detta är nödvändigt, vid utarbetande av förslag till förändringar.

11.  Europaparlamentet insisterar på att fullt ut få delta i och hållas informerat om de framsteg som görs i varje skede av förhandlingarna om FLEGT-partnerskapsavtalen.

12.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och medlemsstaterna skall införliva skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel i nästa omgång av strategidokumenten för enskilda länder, särskilt när det gäller länder med betydande skogsresurser, samt tillhandahålla adekvata medel från de geografiska budgetposterna i syfte att bygga upp kapaciteten och stödja genomförandet av viktiga reformer.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
(2) EUT C 268, 7.11.2003, s. 1.
(3) Yttrande C-2/00, REG [2001] I-9713.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy