Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2588(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0416/2005

Rozpravy :

PV 07/07/2005 - 16

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 18.1

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0303

Přijaté texty
PDF 136kWORD 58k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Zimbabwe
P6_TA(2005)0303B6-0416/2005

Usnesení Evropského parlamentu o Zimbabwe

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Zimbabwe, z nichž poslední je ze dne 16. prosince 2004(1),

-   s ohledem na společný postoj Rady 2005/146/SZBP ze dne 21. února 2005, kterým se prodlužuje společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovuje omezující opatření proti Zimbabwe(2), a na nařízení Komise (ES) č. 898/2005 ze dne 15. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe(3),

-   s ohledem na čl. 115 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dne 19. května 2005 zesílil Mugabeho režim útlak zimbabwského lidu barbarským zbouráním tisíců domů v Harare, Bulawayu i v jiných městech v rámci akce zvané "Operation Drive Out Rubbish" ("Pryč s odpadem") natolik, že podle odhadů OSN je nyní více než 200 000 lidí bez přístřeší či obživy a mnozí z vystěhovaných žijí na březích řeky Mukluvisi v podmínkách přispívajících k šíření nemocí,

B.   vzhledem k tomu, že Mugabeho přívrženci upevnili svou moc ve zmanipulovaných parlamentních volbách, které proběhly 31. března 2005, byly poznamenány útlakem a zastrašováním a neodpovídaly mezinárodně uznávaným demokratickým zásadám,

C.   vzhledem k tomu, že 6. až 8. července 2005 se v Gleneagles uskuteční setkání vedoucích představitelů skupiny G8 a britské předsednictví této skupiny zařadilo pomoc Africe na první místo pořadu jednání; vzhledem k tomu, že kampaň "Live8" rozpoutala zvýšený zájem o problémy Afriky, včetně potřeby řádné veřejné správy,

D.   vzhledem k tomu, že dne 24. května 2005 se ministři pro rozvoj členských států EU dohodli, že pomoc ze strany EU bude do roku 2010 zvýšena na 0,56 % hrubého národního důchodu tak, aby v rámci prosazování Rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 dosáhla úrovně 0,7 %; vzhledem k tomu, že podle odhadů dosáhne zvýšená pomoc do roku 2010 dalších 20 miliard EUR ročně,

E.   vzhledem k tomu, že pouhou pomocí, ovšem bez řádné veřejné správy, právního státu a dodržování lidských práv se toho v Africe příliš nedocílí a že přístup afrických vlád k vývoji v Zimbabwe je klíčovým ukazatelem jejich odhodlání prosazovat tyto hodnoty,

F.   vzhledem k tomu, že v minulosti si zimbabwské hospodářství vedlo dobře, Zimbabwe vyváželo potraviny do jiných afrických zemí a bylo schopné pomáhat svým slabším sousedům v překonávání jejich problémů; nyní je to neúspěšný stát s miliony lidí odkázaných na potravinovou pomoc mezinárodního společenství,

G.   vzhledem k tomu, že podle odhadů Světového potravinového programu OSN bude Zimbabwe potřebovat 1,8 milionů tun obilí, aby uživilo 4 miliony svých obyvatel, kteří trpí podvýživou a kterým hrozí smrt hladem, zatímco kapacita domácí produkce Zimbabwe se nyní pohybuje pouze mezi 400 000 a 600 000 tunami obilí,

H.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond (MMF) uvedl, že Zimbabwe má vůči MMF nedoplatky ve výši 295 milionů USD a že demolice některých městských částí prováděné Mugabeho režimem zapříčiní, společně s klesající zemědělskou produkcí, zvýšení inflace, což povede k ještě hlubšímu hospodářskému úpadku,

I.   vzhledem k tomu, že společnosti z členských států EU i nadále kupují zemědělské produkty, o nichž se má za to, že pocházejí z hospodářství přímo ovládaných Mugabeho režimem,

J.   vzhledem k tomu, že Africká unie odmítla zakročit, aby zastavila Mugabeho nelidský útlak, a že prezident Jihoafrické republiky Thabo Mbeki odmítl dokonce i kritizovat Mugabeho jednání, natož pak přijmout proti jeho režimu konkrétní opatření,

K.   vzhledem k tomu, že Jihoafrické rozvojové společenství (SADC) má v Harare i nadále své regionální výcvikové středisko pro mírové síly,

L.   vzhledem k tomu, že při obnovování cílených sankcí proti Mugabeho režimu se Rada v únoru 2005 zavázala tyto sankce dále přezkoumat "s ohledem na parlamentní volby, které se budou konat v Zimbabwe v březnu 2005",

M.   vzhledem k tomu, že zákaz cestování uvalený na Zimbabwe ze strany EU byl dne 15. června 2005 rozšířen na dalších přibližně 120 přívrženců Mugabeho režimu; vzhledem k tomu, že toto rozšíření nebude mít bez přísného prosazování sankcí velký vliv; vzhledem k tomu, že po zfalšovaných volbách, které proběhly 31. března 2005, ani po nejnovější vlně útlaku neuvalila Rada na Mugabeho režim žádná další omezující opatření,

N.   vzhledem k tomu, že 28. června 2005 byl po osmi měsících věznění v otřesných podmínkách propuštěn Roy Bennett, bývalý poslanec britského parlamentu za opoziční Hnutí za demokratickou změnu (MDC),

O.   vzhledem k tomu, že příští schůzka všeobecné Rady a Rady ministrů zahraničních věcí EU se bude konat 18. až 19. července 2005 a při té příležitosti se nabízí možnost jednat,

1.   v době, kdy mezinárodní společenství zaměřuje svoji pozornost na Afriku, odsuzuje Mugabeho režim kvůli stále sílícím snahám utiskovat lid Zimbabwe a vyjadřuje hluboké zklamání z toho, že jiné africké státy a organizace, zejména Jižní Afrika, SADC a Africká unie, odmítly podrobit Mugabeho činy kritice nebo podniknout kroky proti jeho režimu;

2.   vyzývá skupinu G8, aby trvala na podání jasných důkazů ze strany afrických regionálních organizací a národů potvrzujících jejich angažovanost při prosazování řádné veřejné správy, potírání korupce, při nastolování demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, stejně jako při prosazování hospodářského pokroku, a považuje Zimbabwe v tomto ohledu za precedens;

3.   požaduje okamžité ukončení hromadného vyhánění obyvatel z jejich obydlí Mugabeho režimu a trvá na zajištění neomezeného přístupu pro podpůrné a humanitární organizace, které pomáhají těm, kteří byli vysídleni v rámci akce "Pryč s odpadem";

4.   trvá na tom, že pomoc zimbabwskému lidu musí být poskytována prostřednictvím nevládních organizací a vyzývá Komisi, aby vyvinula maximální úsilí a zajistila, aby Mugabeho režim dodávkám pomoci nebránil;

5.   vyzývá k vytvoření mezinárodní vyšetřovací komise, která by měla zjistit, zda nejsou potraviny a poskytnutí dočasného útulku využívány jako zbraň v politickém boji;

6.   vyjadřuje lítost nad tím, že země Africké unie – zvláště Jižní Afrika a celá řada jiných zemí sousedících se Zimbabwe – nezaujaly vůči Zimbabwe tvrdší postoj a přimhuřovaly oči nad každodenním útiskem zimbabwského lidu a nad rozpadem národního hospodářství této země; připomíná, že vláda Jižní Afriky nese velký díl odpovědnosti na událostech v sousedním Zimbabwe, a vyzývá ji, aby udělala vše co je v jejích silách a zajistila, aby Mugabeho režim přestal okamžitě vyhánět lidi z jejich obydlí;

7.   vyzývá SADC, aby uzavřelo své regionální výcvikové středisko pro mírové síly v Harare a dokázalo tak svou ochotou vyvíjet tlak na Mugabeho režim;

8.   odmítá uznat výsledky silně zmanipulovaných voleb ze dne 31. března 2005, které ani zdaleka nevyhověly mezinárodně uznávaným demokratickým zásadám, včetně těch, které stanovilo SADC;

9.   hluboce lituje, že Rada nedokázala vyhovět stálým výzvám Parlamentu, aby byl na Mugabeho režim vyvíjen stále větší tlak;

10.   trvá na tom, aby vzhledem k situaci v Zimbabwe a k touze lidu našich zemí pomoci Africe, podnikla Rada závažné kroky, které by pomohly změnit situaci v Zimbabwe k lepšímu; v tomto ohledu vyzývá Radu, aby vyplnila mezery ve stávajících cílených sankcích EU a aby se jasně přihlásila k jejich přísnému prosazování ze strany všech členských států;

11.   vyzývá, aby tato opatření zahrnovala: omezení veškerých hospodářských vztahů se Zimbabwe, z nichž má režim užitek (např. obchod se zemědělskými podniky, které jsou ovládány přívrženci režimu); stanovení a zavedení těchto opatření proti těm, kteří poskytují prostředky na financování protidemokratických činností režimu (ve spolupráci se Spojenými státy a zeměmi Společenství národů), způsob, jak zabránit členům rodin Mugabeho přisluhovačů, aby získali zaměstnání a přístup ke vzdělání v členských státech EU;

12.   vyzývá ke jmenování zvláštního vyslance EU pro Zimbabwe, který by podnítil činnost jednotlivých afrických států (ve spolupráci se Spojenými státy a zeměmi Společenství národů); a k pozastavení návratu zimbabwských uchazečů o azyl z členských států až do zlepšení situace v Zimbabwe;

13.   vyzývá společnosti v členských státech EU, které obchodují se Zimbabwe, aby používaly transparentní obchodní postupy, aby odmítaly navazovat kontakty s těmi, kteří se zúčastnili Mugabeho programu násilného zabírání pozemků, a aby jednaly ku prospěchu lidu Zimbabwe a ne Mugabeho režimu;

14.   podporuje skutečnost, že předseda Komise vyjádřil své zklamání z toho, že Africká unie a Jižní Afrika nedokázaly reagovat na krizovou situaci v oblasti dodržování lidských práv v Zimbabwe, a trvá na tom, aby v budoucí "strategii pro Afriku" Komise určitě vzala toto usnesení v úvahu;

15.   vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby se vážně a neodkladně zabývala utlačováním lidí, k němuž dochází v Zimbabwe, a zjistila, do jaké míry mohou ti, kteří tuto situaci způsobili, nést za své činy odpovědnost;

16.   vítá propuštění Roye Bennetta z vězení, ale zároveň vyjadřuje lítost nad otřesným zacházením, jemuž byl vystaven ze strany Mugabeho režimu, a vyzývá k propuštění dalších 30 000 nevinných obětí uvězněných při akci "Pryč s odpadem";

17.   vyzývá Roberta Mugabeho k odstoupení a k tomu, aby byla v Zimbabwe vytvořena přechodná vláda, do které by byly začleněny i opoziční skupiny a další osoby s dobrou pověstí, aby mohla být v Zimbabwe obnovena slušnost, provedena obnova zhrouceného hospodářství a zlepšena situace v oblasti lidských práv;

18.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států, vládám skupiny G8, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládě a parlamentu Jižní Afriky, generálnímu tajemníkovi Společenství národů, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedům Komise a Výkonné rady Africké unie a generálnímu tajemníkovi SADC.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2004)0112.
(2) Úř. věst. L 49, 22.2.2005, s. 30.
(3) Úř. věst. L 153, 16.6.2005, s. 9.

Právní upozornění - Ochrana soukromí