Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2588(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0416/2005

Forhandlinger :

PV 07/07/2005 - 16

Afstemninger :

PV 07/07/2005 - 18.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0303

Vedtagne tekster
PDF 27kWORD 47k
Torsdag den 7. juli 2005 - Strasbourg
Zimbabwe
P6_TA(2005)0303B6-0416/2005

Europa-Parlamentets beslutning om Zimbabwe

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Zimbabwe herunder sin seneste af 16. december 2004(1),

-   der henviser til Rådets fælles holdning 2005/146/FUSP af 21. februar 2005 om forlængelse af gyldigheden af fælles holdning 2004/161/FUSP om forlængelse af restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe(2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2005 af 15. juni 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe(3),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at Mugabe-styret den 19. maj 2005 maj intensiverede sin undertrykkelse af befolkningen i Zimbabwe ved brutalt at ødelægge tusinder af hjem i Harare, Bulawayo og andre bydele i forbindelse med den såkaldte "Drive Out Rubbish-operation" i sådant omfang, at mere end 200 000 mennesker ifølge FN's skøn nu er uden husly eller levebrød, og at mange af dem, som er blevet fordrevet, nu opholder sig ved bredderne til Mukluvisi-floden under forhold, hvor sygdomme kan sprede sig,

B.   der henviser til, at dem, som er loyale over for Mugabe har styrket deres indflydelse i forbindelse med det uacceptable parlamentsvalg den 31. marts 2005 , som var kendetegnet ved undertrykkelse og intimidering, og som ikke opfyldte internationalt anerkendte demokratiske normer,

C.   der henviser til, at G8-lederne mødes i Gleneagles den 6.-8. juli 2005, og at det britiske formandskab for G8-topmødet har sat bistand til Afrika øverst på dagsordenen, der henviser til, at Live8-kampagnen yderligere har skærpet opmærksomheden omkring Afrikas problemer, herunder behovet for god regeringsførelse,

D.   der henviser til, at EU's udviklingsministre den 24. maj 2005 vedtog at forhøje EU's bistand til 0,56 % af BNI inden 2010 for at komme op på 0,7 % inden 2015 i overensstemmelse med millennium-udviklingsmålene, der henviser til, at forhøjelsen anslås at beløbe sig til et ekstrabeløb på 20 mia. EUR årligt indtil 2010,

E.   der henviser til, at der alene med bistand kun kan opnås begrænsede resultater i Afrika uden god regeringsførelse, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder, og at afrikanske regeringers holdning til udviklingen i Zimbabwe er en vigtig tilkendegivelse af deres forpligtelse til sådanne værdier,

F.   der henviser til, at Zimbabwe tidligere havde en blomstrende økonomi og eksporterede fødevarer til andre afrikanske lande og var i stand til at bistå sine dårligere stillede naboer med at løse deres vanskeligheder, men er nu en kriseramt stat med millioner af mennesker, der er afhængige af fødevarehjælp fra det internationale samfund,

G.   der henviser til, at det ifølge FN's Verdensfødevareprogram (WFP) anslås, at Zimbabwe har behov for 1,8 mio. ton korn for at kunne ernære de 4 millioner, som lider under fejlernæring, og som er truet af sult, og at Zimbabwes indenlandske produktionskapacitet på nuværende tidspunkt kun er på mellem 400 000 og 600 000 ton korn,

H.   der henviser til, at Den Internationale Valutafond (IMF) har oplyst, at Zimbabwes restancer til IMF udgør 295 mio. USD, og at Mugabe-styrets rydning af byområder sammen med den faldende landbrugsproduktion vil medføre, at inflationen vil stige yderligere og dermed føre til en endnu alvorligere økonomisk krise,

I.   der henviser til, at virksomheder fra EU's medlemsstater fortsat køber produkter, som antages at komme fra bedrifter, som direkte er under Mugabe-styrets kontrol,

J.   der henviser til, at Den Afrikanske Union har nægtet at gribe ind for at bringe Mugabes brutale undertrykkelse til ophør, og at den sydafrikanske præsident, Thabo Mbeki, også har afstået fra at kritisere Mugabes handlinger for slet ikke at tale om at træffe konkrete foranstaltninger mod hans styre,

K.   der henviser til, at Southern Africa Development Community (SADC) fortsat har et regionalt uddannelsescenter for fredsbevarelse i Harare,

L.   der henviser til, at Rådet ved at forlænge de målrettede sanktioner over for Mugabe-styret i februar 2005 forpligtede sig til at tage dem op til fornyet behandling "på baggrund af resultatet af det parlamentsvalg, der skal afholdes i Zimbabwe i marts 2005",

M.   der henviser til, at EU's rejseforbud over for Zimbabwe blev forlænget den 15. juni 2005 til omkring 120 medlemmer af Mugabe-styret, der henviser til, at denne forlængelse vil have en begrænset indvirkning, hvis sanktionerne ikke håndhæves strengt; der henviser til, at Rådet ikke har indført andre foranstaltninger over for Mugabe-styret efter svindelen i forbindelse med valget den 31. marts 2005 eller efter det seneste tilfælde af undertrykkelse,

N.   der henviser til, at Roy Bennett, der er tidligere parlamentsmedlem, og som tilhører oppositionspartiet Movement for Democratic Change (MDC) blev løsladt fra fængslet den 28. juni 2005 efter otte måneders fængsel under forfærdelige forhold,

O.   der henviser til, at EU's udenrigsministres næste samling (AGEX) vil finde sted den 18.-19. juli 2005 og er en mulighed for handling,

1.   fordømmer på et tidspunkt, hvor det internationale samfund prioriterer Afrika, Mugabe-styret for intensiveringen af dets undertrykkelse af den zimbabwiske befolkning og udtrykker sin dybe skuffelse over, at andre afrikanske regeringer, navnlig Sydafrikas, SADC og Den Afrikanske Union har nægtet at kritisere Mugabes handlinger eller træffe foranstaltninger mod hans styre;

2.   opfordrer indtrængende G8 til at insistere på, at afrikanske regionale organisationer og nationer klart tilkendegiver deres forpligtelse til god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption, demokrati, retsstatsprincipper og respekt for menneskerettigheder såvel som økonomisk vækst og betragter Zimbabwe som en prøvesag i denne forbindelse;

3.   kræver en øjeblikkelig standsning af Mugabe-styrets omfattende tvungne udsættelser og insisterer på, at der gives uhindret adgang til hjælpeorganisationer og humanitære organisationer, der bistår dem, som er blevet fordrevet i forbindelse med "Drive Out Rubbish-operationen";

4.   fastholder, at bistanden bør stilles til rådighed for den zimbabwiske befolkning via ikke-statslige organisationer, og opfordrer Kommissionen til at gøre alt for at sikre, at leveringen af bistand ikke hindres af Mugabe-styret,

5.   kræver, at der nedsættes et internationalt undersøgelsesudvalg til at undersøge udnyttelsen af mad og husly som politiske våben;

6.   beklager den svage holdning, Den Afrikanske Union, især Sydafrika og en række af Zimbabwes øvrige nabolande, giver udtryk for ved at se gennem fingrene med den daglige undertrykkelse af Zimbabwes befolkning og ødelæggelsen af landets økonomi; gør den sydafrikanske regering opmærksom på det særlige ansvar, den har over for nabolandet Zimbabwe, og opfordrer den til at gøre en indsats for at få Mugabe-styret til straks at indstille tvangsudsættelserne;

7.   opfordrer SADC til at lukke det regionale uddannelsescenter for fredsbevarelse i Harare for at vise sin vilje til at lægge pres på Mugabe-styret;

8.   nægter at anerkende resultatet af det helt uacceptable valg den 31. marts 2005, som ikke overholdt internationalt anerkendte demokratiske normer, heller ikke de normer, der er fastsat af SADC;

9.   beklager, at Rådet ikke har imødekommet Parlamentets gentagne opfordringer til at lægge øget pres på Mugabe-styret;

10.   kræver på baggrund af situationen i Zimbabwe og ønsket i vore landes befolkninger om at støtte Afrika, at Rådet tager seriøse skridt med henblik på at opnå en ændring til det bedre i Zimbabwe; opfordrer i den forbindelse Rådet til at lukke smuthullerne i EU's eksisterende målrettede sanktioner og på samtlige medlemsstaters vegne klart at forpligte sig til at håndhæve dem med strenghed;

11.   opfordrer indtrængende til, at man lader disse foranstaltninger omfatte afbrydelse af alle økonomiske forbindelser med Zimbabwe, som direkte gavner styret (som f.eks. handel med farme, som kontrolleres af styrets folk), fastsættelse og gennemførelse af sanktioner mod personer, der finansielt støtter styrets antidemokratiske aktiviteter, (i samarbejde med De Forenede Stater og Commenwealth-landene) og stop for adgangen til beskæftigelse og til uddannelsesinstitutioner i EU-medlemsstater for personer, der er i familie med Mugabes håndlangere;

12.   kræver, at der udpeges en særlig EU-udsending for Zimbabwe, som skal tilskynde til samarbejde mellem afrikanske stater (sammen med De Forenede Stater og Commonwealth-landene), og at tilbagesendelsen af zimbabwiske asylansøgere fra medlemsstaterne stilles i bero, indtil situationen i Zimbabwe forbedres;

13.   opfordrer selskaber i EU-medlemsstaterne, som handler med Zimbabwe, til at anvende gennemsigtige forretningsmetoder, nægte at have kontakt med personer, som har deltaget i Mugabes ekspropriationsprogram, og forholde sig på en måde, der gavner Zimbabwes befolkning og ikke Mugabe-styret;

14.   glæder sig over, at Kommissionens formand har udtrykt skuffelse over, at Den Afrikanske Union og Sydafrika ikke har reageret på menneskerettighedskrisen i Zimbabwe, og kræver, at Kommissionen i sin fremtidige "strategi for Afrika" i fuldt omfang tager hensyn til denne beslutning;

15.   opfordrer FN's Sikkerhedsråd til snarest muligt at tage undertrykkelsen i Zimbabwe op til alvorlig overvejelse og undersøge, i hvilket omfang de ansvarlige kan drages til ansvar;

16.   glæder sig over, at Roy Bennett er blevet løsladt fra fængslet, men beklager den rystende behandling, han blev udsat for fra Mugabe-styrets side, og kræver frigivelse af de øvrige 30.000 uskyldige ofre, der blev fængslet i forbindelse med "Drive Out Rubbish-operationen";

17.   kræver, at Robert Mugabe til træder tilbage, og at der dannes en overgangsregering enhedsregering i Zimbabwe med deltagelse af oppositionsgrupper og andre personer, der nyder goodwill, for at der kan genetableres acceptable normer for regeringsførelse i Zimbabwe, og den ødelagte økonomi og menneskerettighedssituationen kan genoprettes;

18.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og G8-landenes regeringer, Zimbabwes regering og parlament, Sydafrikas regering og parlament, Commonwealth's generalsekretær, FN's generalsekretær, formændene i Den Afrikanske Unions Kommission og Råd og SADC's generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2004)0112.
(2) EUT L 49 af 22.2.2005, s. 30.
(3) EUT L 153 af 16.6.2005, s. 9.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik