Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0415/2005

Rozpravy :

PV 07/07/2005 - 16

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 18.2

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 275kWORD 48k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Obchod s dětmi v Guatemale
P6_TA(2005)0304RC-B6-0415/2005

Usnesení Evropského parlamentu o obchodu s dětmi v Guatemale

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá dřívější usnesení týkající se Guatemaly, zejména na usnesení ze dne 10. dubna 2003(1),

-   s ohledem na daný a stále platný závazek podílet se na mírovém procesu a uplatňování lidských práv v Guatemale,

-   s ohledem na Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, přijatou dne 29. května 1993 v rámci haagské konference o mezinárodním právu soukromém (HCCH),

-   s ohledem na Memorandum o porozumění podepsané mezi vládami Guatemaly a Mexika, které se zabývá problémem přeshraničního obchodování, se kterým se tato oblast potýká,

-   s ohledem na závěrečný akt XVII. meziparlamentní konference mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou, která se konala ve dnech 14.–16. června 2005 v Limě,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem ke zprávě zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů o obchodování a zacházení s dětmi, ve které se uvádí, že zákony pro osvojení dětí v Guatemale jsou v dané oblasti jedny z nejméně propracovaných a že obchod s dětmi není vůbec považován za trestný čin,

B.   vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva nyní v Guatemale dochází k nezákonným činům jakými jsou nucené těhotenství nebo náhradní mateřství či odnímání dětí jejich legitimním matkám, záměny dokumentů, změny v registrech osob, provozování ilegálních sirotčinců a protiprávní jednání ze strany úřadů při schvalování adopcí a nárůst mezinárodních agentur, které nabízejí děti k prodeji,

C.   vzhledem k tomu, že Guatemala je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí nelegálního obchodování se ženami a dětmi z Guatemaly a jiných zemí Střední Ameriky, které jsou oběťmi pohlavního zneužívání a využívání k práci,

D.   vzhledem k tomu, že se v roce 2004 podle oficiálních údajů zvýšil počet zavražděných žen na 527 a že 81 % obětí bylo usmrceno střelnou zbraní,

E.   vzhledem k tomu, že po ukončení mise Spojených národů v Guatemale (MINIGUA) a po téměř deseti letech od podepsání mírové smlouvy i nadále přetrvávají problémy v oblasti dodržování lidských práv, práv indiánů a nepokoje na venkově doprovázené násilným vyháněním obyvatel, které si vyžádaly mnoho mrtvých a zraněných,

F.   vzhledem k tomu, že se i nadále přetrvává beztrestnost a že dohoda o vytvoření výboru pro vyšetřování nelegálních ozbrojených sil a bezpečnostních orgánů (CICIACS) vyžaduje nezbytnou podporu úřadů,

G.   vzhledem k tomu že i nadále dochází k vraždám pracovníků soudů nebo státních kontrolních úřadů, a že podle posledních informací bylo mezi lednem a květnem letošního roku zaznamenáno 76 útoků proti ochráncům lidských práv a že během prvního roku tohoto legislativního období bylo zaznamenáno 122 atentátů nebo výhružek atentátů na ochránce lidských práv,

H.   vzhledem k tomu, že v návrhu Evropské komise pro přípravu strategického dokumentu pro Guatemalu v období 2007–2013 se přiznává, že 56 % obyvatelstva žije v chudobě a 22 % v extrémní chudobě a že se ze 3/4 jedná indiánské obyvatelstvo,

1.   odsuzuje obchod s dětmi, existenci sítě organizovaného zločinu s mezinárodními větvemi, která unáší děti, zaměňuje dokumenty, provádí změny v registrech osob, provozuje ilegální sirotčince; odsuzuje rovněž protiprávní jednání ze strany úřadů při schvalování adopcí a obává se nárůstu mezinárodních agentur, které nabízejí děti k prodeji;

2.   zdůrazňuje, že adopce by měly být uskutečňovány pouze vládními orgány a neziskovými organizacemi,

3.   žádá Guatemalskou republiku, aby vydala zvláštní právní předpisy týkající se adopce a aby uplatňovala Úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení přijatou v Haagu a aby přijala vhodná opatření, která zabrání zprostředkovávání mezinárodních adopcí ze zištných důvodů;

4.   vyzývá prokuraturu, aby trestně stíhala zločinecké skupiny, které obchodují s dětmi;

5.   vyzývá k zavedení globálního plánu opatření prvořadého významu ve prospěch dětí a dospívajících v Latinské Americe v souladu s opatřeními organizace UNICEF;

6.   vyzývá vládu Guatemaly, aby podpořila opatření nezbytná ke zrušení beztrestnosti v souvislosti s vražděním žen a aby aktivně podpořila uznávání práv žen;

7.   žádá guatemalskou vládu, aby podpořila činnost prokuratury pro lidská práva, uznala zákonnost činnosti obhájců lidských práv a zajistila jejich ochranu a vyšetřila nedávná násilná vniknutí do sídel společenských organizací;

8.   vítá prohlášená prezidenta Bergera o zrušení trestu smrti, vzhledem k tomu, že nyní je k trestu smrti odsouzeno 35 osob, vyzývá guatemalský kongres, aby zavedl reformy nezbytné pro odstranění trestu smrti z guatemalského právního řádu; vyzývá, aby byla přijata opatření proti lynčování;

9.   s uspokojením vítá iniciativu guatemalské vlády podpořit vytvoření kanceláře Úřadu vysokého komisaře Spojených národů pro lidská práva a blahopřeje vládě a kongresu k podepsání příslušné úmluvy;

10.   vyzývá všechny orgány k široké spolupráci, aby tento Úřad mohl řádně plnit svůj mandát pozorovatele a poradce; vyzývá Evropskou komisi, aby poskytnutím ekonomické a politické podpory usnadnila realizaci tohoto mandátu v plném rozsahu;

11.   opětovně doporučuje, jak uvedl ve výše uvedeném usnesení ze dne 10. dubna 2003, aby Evropská komise v příští strategii EU pro Guatemalu v období 2007–2013 definovala sociální soudržnost, právo na přísun potravin, rozvoj venkova, reformu systému držení a využívání půdy jako prvořadé cíle budoucí politiky evropské spolupráce; je toho názoru, že součástí této politiky musí být také odstranění nezákonného osvojování, podpora lidských práv, odstranění beztrestnosti, uznání respektování indiánského obyvatelstva a ochrana a podpora práv matek a dětí;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Guatemaly.

(1) Úř. věst. C 64 E, 12.3.2004, s. 609.

Právní upozornění - Ochrana soukromí