Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0415/2005

Keskustelut :

PV 07/07/2005 - 16

Äänestykset :

PV 07/07/2005 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 38k
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Lapsilla käytävä kauppa Guatemalassa
P6_TA(2005)0304RC-B6-0415/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guatemalasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Guatemalasta, erityisesti 10. huhtikuuta 2003 hyväksymänsä päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon päättäväisen ja pysyvän sitoutumisensa Guatemalan rauhanprosessiin ja ihmisoikeuksiin,

–   ottaa huomioon 29. toukokuuta 1993 tehdyn Haagin yleissopimuksen lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa,

–   ottaa huomioon Guatemalan ja Meksikon hallitusten allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan alueella rehottavaa rajatylittävää kauppaa koskevien kysymysten käsittelemiseksi, joka tehtiin kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevässä Haagin konferenssissa,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan XVII:n parlamenttien välisen, Limassa 14.–16. kesäkuuta 2005 järjestetyn konferenssin päätösasiakirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon lapsikaupasta laaditun Yhdistyneiden Kansakuntien erityisselvittäjän tiedonannon, jonka mukaan Guatemalan adoptiolainsäädäntö kuuluu alueen heikoimpiin ja lapsilla käytävää kauppaa ei ole edes määritelty rikokseksi,

B.   ottaa huomioon, että ihmisoikeusasioiden syyttäjänviraston mukaan laittomuudet, kuten pakotettu raskaaksi saattaminen ja kohdunvuokraus, lasten kaappaukset lailliselta äidiltään, asiakirjojen väärentäminen, väestörekisteritietojen muuttaminen ja laittomat orpokodit ovat yleisiä Guatemalassa; ottaa huomioon, että myös adoptioviranomaiset syyllistyvät laittomiin tekoihin ja yhä useammat kansainvälisiä adoptioita välittävät toimistot harjoittavat lapsikauppaa,

C.   ottaa huomioon, että Guatemala on ihmiskaupan lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaa, kun on kyse Guatemalasta ja muista Keski-Amerikan maista seksuaalisen ja työvoiman hyväksikäytön uhreiksi myytävistä naisista ja lapsista,

D.   ottaa huomioon, että vuonna 2004 virallisten tietojen mukaan naisten murhat lisääntyivät 527:ään, joista 81 prosenttia tehtiin tuliaseella,

E.   ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien MINUGUA-joukkojen poistuttua ja lähes kymmenen vuotta rauhansopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ihmisoikeuksia, alkuperäiskansoja ja maaseudun konflikteja koskevia ongelmia ei ole edelleenkään saatu ratkaistua ja niistä seuranneet väkivaltaisuudet ovat vaatineet lukuisia kuolonuhreja ja vielä suuremman joukon loukkaantuneita,

F.   ottaa huomioon, että rankaisematta jättämisestä ei ole edelleenkään luovuttu, ja katsoo, että viranomaisten olisi annettava tarvittava tuki laittomia turvallisuusyksiköitä ja maanalaisia turvallisuusryhmiä tutkivan komitean (CICIACS) perustamista koskevalle sopimukselle,

G.   ottaa huomioon, että oikeus- ja valvontaviranomaisia murhataan edelleen ja uusimpien tietojen mukaan vuoden 2005 tammi-toukokuussa ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuneita hyökkäyksiä rekisteröitiin 76 ja meneillään olevan lainsäädäntökauden ensimmäisen vuoden aikana hyökkäyksiä ja uhkauksia on rekisteröity 122,

H.   ottaa huomioon, että Guatemalaa koskevan strategian laatimista vuosiksi 2007–2013 käsittelevän Euroopan komission asiakirjan mukaan noin 56 prosenttia väestöstä elää köyhyydessä ja 22 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä ja että ¾ köyhistä kuuluu alkuperäisväestöön,

1.   tuomitsee lapsikaupan, joka edustaa kansainvälisillä suhteilla toimivaa järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on erikoistunut lapsenryöstöihin, asiakirjojen väärentämiseen, väestörekisteritietojen muuttamiseen ja laittomiin orpokoteihin, ja tuomitsee myös adoptioasiakirjoihin liittyvät säännönvastaisuudet ja huomauttaa, että yhä useammat kansainvälisiä adoptioita välittävät toimistot harjoittavat lapsikauppaa;

2.   korostaa, että ainoastaan valtiolliset laitokset ja voittoa tavoittelemattomat järjestöt saisivat hoitaa adoptioita;

3.   pyytää Guatemalan valtiota hyväksymään erityisen adoptiolainsäädännön ja noudattamaan kansainvälisiä adoptioita koskevaa Haagin yleissopimusta ja pyytää sitä niin ikään ryhtymään asianmukaisiin toimiin, jotta kansainväliset adoptiot eivät johtaisi voiton tavoitteluun;

4.   pyytää virallista syyttäjää asettamaan syytteeseen lapsikauppaa harjoittavat rikollisverkostot;

5.   kehottaa laatimaan Unicefin toimien mukaisen kokonaisvaltaisen suunnitelman Latinalaisen Amerikan lapsia ja nuoria hyödyttävistä ensisijaisista toimista;

6.   kehottaa Guatemalan hallitusta edistämään tarvittavia toimia, jotta naisiin kohdistuvien rikosten rankaisematta jättäminen loppuisi ja naisten oikeuksien kunnioittamista edistettäisiin aktiivisesti;

7.   pyytää Guatemalan hallitusta antamaan tukensa ihmisoikeusasioiden syyttäjänviraston toiminnalle, tunnustamaan ihmisoikeuksien puolustajien tekemän työn oikeutetuksi ja takaamaan heidän turvallisuutensa sekä tutkimaan yhteiskunnallisten järjestöjen tiloihin äskettäin tehdyt murrot;

8.   pitää myönteisenä presidentti Bergerin ilmoitusta kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja ottaa huomioon, että 35 henkilöä on tällä hetkellä tuomittu kuolemaan, ja pyytää Guatemalan kongressia toteuttamaan tarvittavat uudistukset kuolemanrangaistuksen poistamiseksi Guatemalan oikeusjärjestelmästä; kehottaa ryhtymään lynkkauksen vastaisiin toimiin;

9.   panee tyytyväisenä merkille Guatemalan hallituksen aloitteen YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston perustamisen edistämiseksi ja pitää myönteisenä, että hallitus ja kongressi ratifioivat asiaa koskevan yleissopimuksen;

10.   kehottaa kaikkia viranomaisia laajamittaiseen yhteistyöhön, jotta ihmisoikeusvaltuutetun toimisto voisi täyttää täsmällisesti tarkkailu- ja neuvontatehtävänsä; kehottaa Euroopan komissiota tarjoamaan taloudellista ja poliittista tukea helpottaakseen toimiston tehtävää;

11.   toistaa edellä mainitussa 10. huhtikuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä pyynnön Euroopan komissiolle, että seuraavassa Guatemalaa koskevassa EU:n strategiassa vuosiksi 2007–2013 sosiaalinen yhteenkuuluvuus, oikeus ravintoon, maaseudun kehitys sekä maanomistus- ja maankäyttöjärjestelmän uudistaminen asetettaisiin Euroopan unionin ja Guatemalan tulevan yhteistyön ensisijaisiksi tavoitteiksi; katsoo, että kyseisellä politiikalla olisi lisäksi pyrittävä lopettamaan laittomat adoptiot, edistämään päättäväisesti ihmisoikeuksia, lopettamaan rankaisematta jättäminen, kunnioittamaan alkuperäiskansoja sekä suojelemaan ja edistämään naisten ja alaikäisten oikeuksia;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Guatemalan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 609.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö