Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0415/2005

Debatter :

PV 07/07/2005 - 16

Omröstningar :

PV 07/07/2005 - 18.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 115kWORD 43k
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg
Behandlingen av barn i Guatemala
P6_TA(2005)0304RC-B6-0415/2005

Europaparlamentets resolution om Guatemala

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guatemala, i synnerhet resolutionen av den 10 april 2003(1),

–   med beaktande av sitt fasta och fortsatta engagemang till förmån för fredsprocessen och de mänskliga rättigheterna i Guatemala,

–   med beaktande av konventionen av den 29 maj 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner (Haagkonventionen),

–   med beaktande av det samförståndsavtal som undertecknats av regeringarna i Guatemala och Mexiko i syfte att ta itu med den gränsöverskridande människohandel som pågår i området,

–   med beaktande av slutakten från den sjuttonde interparlamentariska konferensen mellan Europeiska unionen och Latinamerika, som ägde rum i Lima den 14–16 juni 2005,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I rapporten från FN:s särskilde rapportör om handel med barn fastställs det att adoptionslagarna i Guatemala hör till de minst stränga i området, och att handel med barn inte ens klassificeras som ett brott.

B.  Enligt kontoret för den nuvarande ombudsmannen för mänskliga rättigheter i Guatemala förekommer missförhållanden, såsom påtvingade graviditeter eller graviditeter som beställts mot betalning, barn som berövas sina egna mammor, förfalskningar av handlingar, ändringar i befolkningsregistret och olagliga barnhem. Även de organ som beviljar adoptioner gör sig skyldiga till oegentligheter och antalet internationella adoptionsorganisationer som erbjuder barn till försäljning ökar.

C.  Guatemala är urpsprungsland, transitland och mottagarland för kvinnor och flickor från Guatemala och andra Centralamerikanska länder som utsätts för handel för sexuella syften och annan exploatering.

D.  Under 2004 uppgick antalet mördade kvinnor till 527 personer enligt de officiella registren, och 81 procent av dessa offer sköts till döds.

E.  Efter att Förenta nationernas uppdrag i Guatemala MINUGUA inleddes, och nästan tio år efter att fredsavtalen undertecknades, förekommer det fortfarande problem när det gäller mänskliga rättigheter, rättigheter för ursprungsbefolkningen och jordbrukskonflikter, vilket inneburit våldsamma förflyttningar, under vilka många människor skadats och omkommit.

F.  Inga framsteg görs när det gäller att råda bot på straffriheten. Avtalet för inrättande av en undersökningskommitté för illegala armékåren och hemliga underrättelseorgan (CICIACS) bör få ett tillräckligt stöd från myndigheternas sida.

G.  Företrädare för rättsväsendet eller för statliga kontrollorgan mördas fortfarande. Enligt de senaste uppgifterna från tiden mellan januari och maj detta år hade det rapporterats 76 angrepp på människorättsaktivister, och under första året av denna valperiod rapporterades 122 attentat eller hot mot försvarsadvokater.

H.  I sin programförklaring inför utarbetandet av strategidokumentet för Guatemala 2007–2013 uppger Europeiska kommissionen att 56 procent av befolkningen lever i fattigdom och 22 procent i extrem fattigdom, samt att tre fjärdedelar av denna siffra rör ursprungsbefolkningen.

1.  Europaparlamentet fördömer handeln med barn, förekomsten av nätverk av organiserad brottslighet med internationella kontakter som rövar bort barn, förfalskar handlingar, ändrar i befolkningsregistren och driver olagliga barnhem. Parlamentet fördömer även oegentligheterna i adoptionshandlingarna och påtalar det ökade antalet internationella adoptionsorganisationer som erbjuder barn till försäljning.

2.  Europaparlamentet betonar att adoptioner endast bör genomföras av regeringsorgan och organisationer som drivs i icke-vinstbringande syfte.

3.  Europaparlamentet uppmanar den guatemalanska staten att utfärda en särskild lagstiftning om adoptioner och att tillämpa Haagkonventionen samt att även anta lämpliga åtgärder för att undvika att internationella adoptioner ger upphov till vinstintressen.

4.  Europaparlamentet uppmanar den allmänna åklagarmyndigheten att vidta straffrättsliga åtgärder mot de kriminella nätverk som bedriver handel med barn.

5.  Europaparlamentet efterlyser en lansering av en övergripande plan för prioriterade åtgärder avsedda för barn och ungdomar i Latinamerika, i linje med Unicefs åtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Guatemala att främja de åtgärder som behövs för att sätta stopp för straffriheten när det gäller mord på kvinnor, och för att öka respekten för kvinnors rättigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Guatemala att stödja de åtgärder som vidtas av ombudsmannen för mänskliga rättigheter, erkänna legitimiteten hos det arbete som utförs av människorättsaktivisterna och garantera att dessa personer skyddas, samt undersöka de polisräder som nyligen gjorts på olika föreningars huvudkontor.

8.  Europaparlamentet välkomnar president Bergers uttalanden om avskaffande av dödsstraffet. För närvarande är 35 personer dömda till döden, och Europaparlamentet uppmanar kongressen i Guatemala att genomföra de reformer som behövs för att detta straff skall försvinna ur Guatemalas rättssystem. Åtgärder måste också vidtas för att stoppa lynchningarna.

9.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse på Guatemalas regerings initiativ att främja inrättandet av ett kontor för FN:s höga kommissarie för de mänskliga rättigheterna, och välkomnar att regeringen och kongressen ratificerat människorättskonventionen.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla myndigheter att samarbeta så mycket som möjligt för att detta kontor skall kunna fullgöra sitt övervaknings- och rådgivningsuppdrag. Europeiska kommissionen uppmanas att erbjuda sitt ekonomiska och politiska stöd för att underlätta ett fullständigt genomförande av uppdraget.

11.  Europaparlamentet upprepar den rekommendation som uttalades i resolutionen av den 10 april 2003, då kommissionen uppmanades att i EU-strategin för förbindelserna med Guatemala 2007–2013 låta social sammanhållning, rätten till mat, landsbygdens utveckling och en reform av systemet för markägande och -användning vara prioriterade frågor i den kommande politiken för samarbetet med EU. Denna politik bör även innebära att man insisterar på att de olagliga adoptionerna måste upphöra, att de mänskliga rättigheterna ges ett kraftfullt stöd, att man får bukt med straffriheten, att ursprungsbefolkningen respekteras samt att kvinnors och barns rättigheter skyddas och främjas.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare, FN:s höga kommissarie för de mänskliga rättigheterna och till Guatemalas regering och parlament.

(1) EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 609.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy