Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/0247(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0195/2005

Předložené texty :

A6-0195/2005

Rozpravy :

PV 07/07/2005 - 15

Hlasování :

PV 07/07/2005 - 18.4

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0306

Přijaté texty
PDF 433kWORD 129k
Čtvrtek, 7. července 2005 - Štrasburk
Zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (KOM(2004) 0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2004)0687)(1),

-   s ohledem na články 36, 37 a 299 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0201/2004),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0195/2005),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem pozměnila svůj návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, pokud bude mít v úmyslu odchýlit se od jím schváleného textu;

4.   žádá Radu o opětovnou konzultaci, pokud bude mít v úmyslu návrh Komise podstatně změnit;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navrhované Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1
(1)  Výjimečná zeměpisná poloha nejvzdálenějších regionů zvyšuje v těchto regionech náklady na zásobování základními produkty využívanými pro lidskou spotřebu, ke zpracování nebo jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní polohy a mimořádně okrajové polohy navíc působí hospodářským subjektům a producentům další obtíže, které jejich činnost těžce poškozují. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen uvedených základních produktů. Aby se zajistilo zásobování nejvzdálenějších regionů a zmírnilo se zvýšení nákladů vyplývajících z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy, je vhodné přijmout zvláštní režim zásobování.
(1)  Výjimečná zeměpisná poloha nejvzdálenějších regionů zvyšuje v těchto regionech náklady na zásobování základními produkty využívanými pro lidskou spotřebu, ke zpracování nebo jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní polohy a mimořádně okrajové polohy navíc působí hospodářským subjektům a producentům další obtíže, které jejich činnost těžce poškozují. V některých případech jsou hospodářské subjekty a producenti vystaveni dvojímu znevýhodnění vyplývajícímu ze skutečnosti, že ostrovy jsou v regionu navzájem velmi vzdálené. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen uvedených základních produktů. Aby se zajistilo zásobování nejvzdálenějších regionů a zmírnilo se zvýšení nákladů vyplývajících z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy, je vhodné přijmout zvláštní režim zásobování.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2a (nový)
(2a) Bylo by vhodné, aby Komise účinně uskutečňovala propagační politiku ve prospěch malých a středních zemědělských a potravinářských podniků nejvzdálenějších regionů Evropské unie, aby dokázaly udržet svůj tradiční vývoz a zvýšit obchodování se sousedícími třetími zeměmi.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 4
(4)  Jelikož množství, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, je omezeno potřebami zásobování nejvzdálenějších regionů, nenarušuje tento systém řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zasílání nebo vývoz těchto produktů z nejvzdálenějších regionů. Je ovšem třeba povolit zasílání nebo vývoz těchto produktů, pokud výhoda plynoucí ze zvláštního režimu zásobování je uhrazena nebo, co se týče zpracovaných produktů, s cílem umožnit regionální obchod nebo obchod mezi dvěma nejvzdálenějšími portugalskými regiony. Rovněž je třeba zohlednit tradiční obchodní toky se třetími zeměmi u všech nejvzdálenějších regionů a povolit pro všechny tyto regiony vývoz zpracovaných produktů pro tradiční vývoz. Toto omezení se rovněž nevztahuje na tradiční vývozy zpracovaných produktů; kvůli jasnosti je třeba upřesnit referenční období pro definování tradičně vyvážených nebo zasílaných množství.
(4)  Jelikož množství, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, je omezeno potřebami zásobování nejvzdálenějších regionů, nenarušuje tento systém řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zasílání nebo vývoz těchto produktů z nejvzdálenějších regionů. Je ovšem třeba povolit zasílání nebo vývoz těchto produktů, pokud výhoda plynoucí ze zvláštního režimu zásobování je uhrazena nebo, co se týče zpracovaných produktů, s cílem umožnit regionální obchod nebo obchod mezi dvěma nejvzdálenějšími portugalskými regiony. Rovněž je třeba zohlednit tradiční obchodní toky se třetími zeměmi u všech nejvzdálenějších regionů a povolit pro všechny tyto regiony vývoz zpracovaných produktů pro tradiční vývoz. Toto omezení se rovněž nevztahuje na tradiční vývozy zpracovaných produktů; kvůli jasnosti je třeba upřesnit referenční období pro definování tradičně vyvážených nebo zasílaných množství s tím, že toto období musí přihlížet k případným omezením zatěžujícím tradiční fungování trhu.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12 a) Komise navrhne Radě výjimky nutné pro uskutečnění programu rozvoje venkova s ohledem na zvláštnosti nejvzdálenějších regionů.
Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 18
(18)  Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat. Aby se uspokojila místní spotřeba ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře, je třeba povolit bezcelní dovoz býků ze třetích zemí určených na výkrm, za jistých podmínek a v rámci maximálního ročního stanoveného množství. Je třeba pokračovat v možnosti poskytnuté nařízením (ES) č. 1782/2003 Portugalsku převést právo na prémii na krávy bez tržní produkce mléka z kontinentu na Azory a upravit tento nástroj podle nového kontextu podpory pro nejvzdálenější regiony.
(18)  Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat. Aby se uspokojila místní spotřeba ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře, je třeba povolit bezcelní dovoz býků ze třetích zemí určených na výkrm, za jistých podmínek a v rámci maximálního ročního stanoveného množství. Je třeba pokračovat v možnosti poskytnuté nařízením (ES) č. 1782/2003 Portugalsku převést právo na prémii na krávy bez tržní produkce mléka z kontinentu na Azory a upravit tento nástroj podle nového kontextu podpory pro nejvzdálenější regiony. Aby byla uspokojena místní spotřeba ve francouzských zámořských departementech, je třeba povolit za účelem výkrmu bezcelní dovoz koní, hovězího skotu, bůvolů, ovcí a koz ze třetích zemí, a to za určitých podmínek a v rámci maximálního ročního limitu. S cílem zlepšit jakost produkce hovězího masa na Azorech je zapotřebí poskytnout této oblasti podporu dodávkám plemenných býků masných plemen, a to za určitých podmínek a v maximálním limitu, jež je zapotřebí vymezit.
Pozměňovací návrhy 6 a 7
Bod odůvodnění 20
(20)  Provádění tohoto nařízení se nesmí dotknout úrovně specifické podpory, kterou dosud využívaly nejvzdálenější regiony. Proto musí mít členské státy na provádění nezbytných opatření k dispozici částky odpovídající výši podpory, které již Společenství přidělilo podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom), nařízení (ES) č. 1453/2001 a nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican), jakož i částky přidělené chovatelům sídlícím v těchto regionech z titulu nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami, a částky již poskytnuté na zásobování francouzských zámořských departementů a Réunionu rýží z titulu článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží. Nový systém podpory zemědělské produkce v nejvzdálenějších regionech stanovený tímto nařízením musí být koordinován s podporou téže produkce, která platí ve zbývající části Společenství.
(20)  Provádění tohoto nařízení se nesmí dotknout úrovně specifické podpory, kterou dosud využívaly nejvzdálenější regiony. Roční finanční limity stanovené pro podporu zvláštního režimu zásobování by měly brát v úvahu podpory na zásobování a částky odpovídající zproštění od celních poplatků, které se udělí na základě tohoto režimu v průběhu určitého období. Proto musí mít členské státy na provádění nezbytných opatření k dispozici částky odpovídající výši podpory, které již Společenství přidělilo podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom), nařízení (ES) č. 1453/2001 a nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican), jakož i částky přidělené chovatelům sídlícím v těchto regionech z titulu nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami, a částky již poskytnuté na zásobování francouzských zámořských departementů a Réunionu rýží z titulu článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží. Nový systém podpory zemědělské produkce v nejvzdálenějších regionech stanovený tímto nařízením musí být koordinován s podporou téže produkce, která platí ve zbývající části Společenství.
Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 21a (nový)
(21 a) Kromě toho, výše uvedené zrušení platného nařízení nesmí mít za následek přerušení procesu podpory v rámci zvláštního režimu zásobování, ani podpory místní produkce v nejvzdálenějších regionech. Je tedy nutné zajistit kontinuitu provádění tohoto nařízení až do schválení programů zásobování a s tím související podpory.
Pozměňovací návrh 9
Článek 1
Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v zemědělské oblasti k nápravě obtíží způsobených odlehlostí, ostrovní polohou a mimořádně okrajovou polohou regionů Unie uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy, dále jen "nejvzdálenější regiony".
Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v zemědělské oblasti k nápravě obtíží způsobených odlehlostí, ostrovní polohou, mimořádně okrajovou polohou, malou rozlohou, obtížným členěním povrchu a klimatem a závislostí na malém množství produktů regionů Unie uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy, dále jen "nejvzdálenější regiony".
Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 1
1.  Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty uvedenými v příloze I, jež mají v nejvzdálenějších regionech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování a jako zemědělské vstupy.
1.  Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty, jež mají v nejvzdálenějších regionech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování a jako zemědělské vstupy a které jsou uvedeny v programech zásobování v článku 5.
Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 odst. 2
2.  Pro každý rok se vyhotoví předběžný odhad dodávek produktů vyjmenovaných v příloze I. Samostatný předběžný odhad dodávek lze vyhotovit pro potřeby zpracovatelského nebo balicího průmyslu pro produkty určené na místní trh, tradiční zasílání do zbývajících částí Společenství, pro tradiční vývoz do třetích zemí v rámci regionálního nebo tradičního obchodu.
vypouští se
Pozměňovací návrhy 12 a 13
Čl. 4 odst. 2
2.  Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na produkty zpracované v nejvzdálenějších regionech za použití produktů, které využívají zvláštního režimu zásobování:
2.  Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na produkty zpracované, produkty, které jsou předmětem doplňkových výrobních operací nebo dostatečného zpracování v nejvzdálenějších regionech za použití produktů, které využívají zvláštního režimu zásobování:
a) které jsou vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Společenství v rámci množstevních limitů, které odpovídají tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání. Tato množství a přijímající třetí země stanoví Komise, v souladu s postupem stanoveným v čl. 26 odst. 2 na základě průměrů vývozů a zasílání v letech 1989, 1990 a 1991,
b) které jsou vyváženy do třetích zemí v rámci regionálního obchodu, při dodržení podmínek stanovených postupem v čl. 26 odst. 2,
c) které jsou vyváženy na Azorské ostrovy a Madeiru a naopak.
Při vývozu těchto produktů se neposkytuje žádná vývozní náhrada.
Při vývozu těchto produktů se neposkytuje žádná vývozní náhrada.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1 písm. -a) (nové)
-a) produkty, které jsou zahrnuty do zvláštního režimu zásobování;
Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 1 písm. a)
a) návrh předběžného odhadu dodávek;
a) návrh předběžného odhadu dodávek stanovující roční potřebu těchto produktů. Odhad potřeb zásobovacích podniků a podniků zpracovávajících produkty určené pro místní trh, zasílané do zbytku Společenství, vyvážené do třetích zemí v rámci regionálního obchodu nebo v rámci tradičního obchodu může být předmětem samostatného předběžného odhadu;
Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 2
2.  Programy zásobování jsou schvalovány v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2. Seznam produktů uvedených v příloze I je možné revidovat v souladu s tímtéž postupem podle vývoje potřeb nejvzdálenějších regionů.
2.  Programy zásobování jsou schvalovány v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 podle vývoje potřeb nejvzdálenějších regionů.
Pozměňovací návrh 17
Čl. 9 odst. 2a (nový)
2a. Programy podpory Společenství zahrnují podporu zlepšování životního prostředí a venkovského prostředí, a také zemědělských metod a rozvoje venkova podněcováním udržitelného řízení půdních zdrojů.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 12 písm. a)
a) kvantifikovaný popis situace příslušné zemědělské produkce s ohledem na dostupné výsledky hodnocení, které ukazují nepoměry, mezery a rozvojový potenciál, mobilizované finanční zdroje a hlavní výsledky akcí provedených podle nařízení Rady (EHS) č. 3763/91, nařízení Rady (EHS) č. 1600/92, nařízení Rady (EHS) č. 1601/92, nařízení (ES) č. 1452/2001, nařízení (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001;
a) kvantifikovaný popis situace příslušné zemědělské produkce s ohledem na dostupné výsledky hodnocení, které ukazují nepoměry, mezery a rozvojový potenciál, mobilizované finanční zdroje a hlavní výsledky akcí provedených podle nařízení (ES) č. 1452/2001, nařízení (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001;
Pozměňovací návrh 19
Čl. 12 písm. d)
d) kalendář realizace opatření a obecnou finanční tabulku shrnující zdroje k mobilizaci;
d) kalendář realizace opatření a obecnou finanční tabulku shrnující zdroje k mobilizaci, aniž by byla dotčena přeprogramování mezi opatřeními každého programu;
Pozměňující návrh 20
Čl. 13 odst. 3
3.  Programy se začnou uplatňovat ode dne 1. ledna 2006.
3.  Programy se začnou uplatňovat od 1. ledna 2006 anebo později.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 16 odst. 5a (nový)
5a. Komise navrhuje Radě, aby přijala nezbytné výjimky, které umožní realizaci programů rozvoje venkova s přihlédnutím ke zvláštnostem nejvzdálenějších regionů.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 18 odst. 1
1.  Francie a Portugalsko předkládají Komisi programy na potírání organismů škodících rostlinám nebo rostlinným produktům v zámořských departementech a na Azorech a Madeiře. V těchto programech se zejména uvádí, jakých cílů má být dosaženo, jaké činnosti mají být provedeny, jak dlouho bude trvat a jaké náklady si vyžádají. Programy předkládané podle tohoto článku se netýkají ochrany banánů.
1.  Francie a Portugalsko předkládají Komisi programy sanitární ochrany zemědělských kultur a rostlinných produktů ve francouzských zámořských departementech a na Azorech a Madeiře. V těchto programech se zejména uvádí, jakých cílů má být dosaženo, jaké činnosti mají být provedeny, jak dlouho bude trvat a jaké náklady si vyžádají. Programy předkládané podle tohoto článku se netýkají ochrany banánů.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 19 odst. 2 pododstavec 1
2.  Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být k výrobě vína, které může být v oběhu pouze uvnitř zmíněných regionů, použity hrozny pocházející ze zakázaných přímých pěstitelských hybridních odrůd vinné révy (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) sklizené na Azorech a Madeiře.
2.  Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být k výrobě vína, které může být v oběhu pouze uvnitř zmíněných regionů, použity hrozny pocházející ze zakázaných přímých pěstitelských hybridních odrůd vinné révy sklizené na Azorech a Madeiře.
Pozměňovací návrh 24
Čl. 19 odst. 2 pododstavec 2
2.  Portugalsko do 31. prosince 2006 postupně zruší vinice osázené zakázanými přímými pěstitelskými hybridními odrůdami vinné révy, v případě potřeby s podporou podle kapitoly III hlavy II nařízení (ES) č. 1493/1999.
2.  Portugalsko do 31. prosince 2013 postupně zruší vinice osázené zakázanými přímými pěstitelskými hybridními odrůdami vinné révy, v případě potřeby s podporou podle kapitoly III hlavy II nařízení (ES) č. 1493/1999.
Pozměňující návrh 25
Čl. 20 odst. 4 pododstavec 2
Prováděcí pravidla tohoto odstavce se stanoví podle postupu uvedeného v čl. 26 odst. 2. Tato pravidla zejména stanoví množství čerstvého mléka, získaného v určitém místě, které má být dodáno jako obnovené mléko UHT, uvedené v prvním pododstavci.
Prováděcí pravidla tohoto odstavce se stanoví podle postupu uvedeného v čl. 26 odst. 2. Tato pravidla zejména stanoví množství čerstvého mléka, získaného v určitém místě, které má být dodáno jako obnovené mléko UHT, uvedené v prvním pododstavci, pokud odbyt mléka získaného v místě není zajištěn.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 21 odst. 3a (nový)
3a. S cílem zlepšit jakost produkce hovězího masa na Azorech bude této oblasti poskytnuta podpora dodávkám plemenných býků masných plemen, a to za podmínek a v maximálním limitu, jež je zapotřebí určit postupem podle článku 26 odstavce 2.
Pozměňovací návrh 27
Článek 21a (nový)
Článek 21a
Cukr
V průběhu období stanoveného čl. 10 odst. 1 nařízení Rady č. 1260/2001 (ES) ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru1 se na cukr C uvedený v článku 13 uvedeného nařízení, který se vyváží v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Komise (EHS) č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty2, a používá ke spotřebě na Madeiře a Kanárských ostrovech v podobě bílého cukru spadajícího pod kód NC 1710 a na Azorech v podobě nerafinovaného cukru spadajícího pod kód NC 1701 12 10, vztahuje za podmínek stávajícího nařízení režim zproštění od dovozních cel v mezích limitů stanovených v odhadech dodávek uvedených v článku 3.
______________
1 Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
2 Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 24 odst. 1
1.  Opatření stanovená tímto nařízením s výjimkou opatření uvedených v článku 16 představují intervence zaměřené na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Rady č. 1258/1999 (ES).
1.  Opatření stanovená tímto nařízením s výjimkou opatření uvedených v článku 16 a 18 představují intervence zaměřené na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Rady č. 1258/1999 (ES).
Pozměňovací návrh 29
Čl. 24 odst. 2
2.  Společenství financuje opatření, stanovená v hlavě II a III tohoto nařízení do výše roční částky, která se rovná:
- pro zámořské departementy: 84,7 milionů eur
- pro Azory a Madeiru: 77,3 milionů eur
- pro Kanárské ostrovy: 127,3 milionů eur
2.  Společenství financuje opatření, stanovená v hlavě II a III tohoto nařízení do výše roční částky, která se vypočítá na základě částek vázaných na financování zvláštního režimu zásobování, když se za základ vezme průměr tří nejlepších let za každý region v rozmezí let 2001 až 2004 s přihlédnutím k výši zproštění od cel za stejné období a vycházejíc z maximálního rozmezí výdajů platného pro podporu místní zemědělské produkce.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 24 odst. 3
3.  Částky, které jsou ročně přidělovány na programy stanovené v hlavě II, nemohou být vyšší než následující částky:
vypouští se
pro zámořské departementy: 20,7 milionu EUR ,
pro Azory a Madeiru: 17,7 milionu EUR,
pro Kanárské ostrovy: 72,7 milionu EUR.
Pozměňovací návrh 31
Čl. 24 odst. 3a (nový)
3a. Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1782/2003 mohou být lhůty pro splatnost v souvislosti s režimy uvedenými v příloze I tohoto nařízení změněny, pokud je stanovena nová lhůta v rámci finančních dotací uvedených v odstavci 2 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 32
Čl. 26 odst. 1 pododstavec 1a (nový)
U fytosanitárních programů stanovených v článku 18 je Komisi nápomocen stálý fytosanitární výbor zřízený rozhodnutím Rady 76/894/EHS ze dne 23. listopadu 19761.
_____________-
1 Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.
Pozměňovací návrh 33
Čl. 28 odst. 3
3.  Nejpozději do 31. prosince 2009, poté každých pět let, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě všeobecnou zprávu, která ukáže dopad činností provedených při uplatňování tohoto nařízení a k níž budou případně připojeny příslušné návrhy.
3.  Nejpozději do 31. prosince 2008, poté každých pět let, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě všeobecnou zprávu, která ukáže dopad činností provedených při uplatňování tohoto nařízení a k níž budou případně připojeny příslušné návrhy.
Pozměňovací návrh 34
Čl. 29 odst. 2 a (nový)
Opatření přijatá v souvislosti se zvláštním režimem zásobování a opatření ve prospěch místních produkcí uvedená v nařízeních (ES) č. 1452/2001, č. 1453/2001 a č. 1454/2001 zůstávají nicméně v platnosti až do dne, kdy Komise schválí programy zásobování uvedené v článku 5 tohoto nařízení, a až do dne počátku provádění programů podpory ve prospěch místních zemědělských produkcí uvedených v článku 9 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 35
Čl. 32 odst. 2
Použije se od 1. ledna 2006. Články 13, 25 a 26 se však použijí od data vstupu v platnost.
Použije se od 1. ledna 2006. Články 8 a 13, čl. 21 odst. 3 a články 24, 25 a 26 se však použijí ode dne vstupu v platnost.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí