Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/0247(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0195/2005

Esitatud tekstid :

A6-0195/2005

Arutelud :

PV 07/07/2005 - 15

Hääletused :

PV 07/07/2005 - 18.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0306

Vastuvõetud tekstid
PDF 331kWORD 99k
Neljapäev, 7. juuli 2005 - Strasbourg
Põllumajandus liidu äärepoolseimates piirkondades *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks põllumajandusvaldkonnas (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0687)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36, 37 ja artikli 299 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0201/2004);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0195/2005),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1
(1)  Äärepoolseimate piirkondade eriline geograafiline asend põhjustab täiendavaid veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks ettenähtud ning toorainena kasutatavate oluliste toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad saarelisest asendist ja kaugest asukohast tulenevad objektiivsed tegurid äärepoolseimate piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele täiendavaid piiranguid, mis oluliselt pärsivad nende tegevust. Kõnealuseid pärssivaid piiranguid saab vähendada oluliste toodete hinna alandamisega. Seetõttu on asjakohane kehtestada tarnimise erikord, et tagada äärepoolseimate piirkondade varustamine ja leevendada nende piirkondade kaugusest, saarelisest ja äärepoolseimast asukohast tingitud lisakulutusi.
(1)  Äärepoolseimate piirkondade eriline geograafiline asend põhjustab täiendavaid veokulusid inimtoiduks ja töötlemiseks ettenähtud ning toorainena kasutatavate oluliste toodete tarnimisel. Peale selle põhjustavad saarelisest asendist ja kaugest asukohast tulenevad objektiivsed tegurid äärepoolseimate piirkondade ettevõtjatele ja tootjatele täiendavaid piiranguid, mis oluliselt pärsivad nende tegevust. Mõningatel juhtudel raskendab ettevõtjate ja tootjate olukorda ka asjaolu, et piirkonna saared asuvad üksteisest väga kaugel. Kõnealuseid pärssivaid piiranguid saab vähendada oluliste toodete hinna alandamisega. Seetõttu on asjakohane kehtestada tarnimise erikord, et tagada äärepoolseimate piirkondade varustamine ja leevendada nende piirkondade kaugusest, saarelisest ja äärepoolseimast asukohast tingitud lisakulutusi.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a) Komisjon peaks tõhusalt ellu viima Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade põllumajandus- ja toiduainetööstuse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate huvidele vastavat edendamispoliitikat, et viimased suudaksid säilitada traditsioonilise ekspordi ja suurendada kaubavahetust naabruses asuvate kolmandate riikidega.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4
(4)  Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud kogused on piiratud äärepoolseimate piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta see kord siseturu nõuetekohast toimimist. Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra majanduslikud eelised põhjustada häireid asjaomaste toodetega kauplemisel. Seepärast tuleks keelata kõnealuste toodete edasisaatmine või eksport äärepoolseimatest piirkondadest. Siiski tuleks nende toodete edasisaatmist või eksporti lubada juhul, kui tarnimise erikorra tõttu saadud kasu hüvitatakse, või töödeldud toodete puhul lubada piirkondlikku kaubandust või kahe portugali äärepoolseima piirkonna vahelist kaubandust. Samuti tuleks arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade tavapäraseid kaubavoogusid kolmandate riikidega ja lubatud peaks olema töödeldud toodete eksport vastavalt tavapärasele ekspordile kõikides nendes piirkondades. See piirang ei kehti tavapärase ekspordi ning töödeldud toodete edasisaatmise suhtes, selguse huvides tuleks täpsustada võrdlusperiood tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud kogusteks.
(4)  Kuna tarnimise erikorraga hõlmatud kogused on piiratud äärepoolseimate piirkondade tarnevajadustega, ei kahjusta see kord siseturu nõuetekohast toimimist. Peale selle ei tohiks tarnimise erikorra majanduslikud eelised põhjustada häireid asjaomaste toodetega kauplemisel. Seepärast tuleks keelata kõnealuste toodete edasisaatmine või eksport äärepoolseimatest piirkondadest. Siiski tuleks nende toodete edasisaatmist või eksporti lubada juhul, kui tarnimise erikorra tõttu saadud kasu hüvitatakse, või töödeldud toodete puhul lubada piirkondlikku kaubandust või Portugali kahe äärepoolseima piirkonna vahelist kaubandust. Samuti tuleks arvesse võtta äärepoolseimate piirkondade tavapäraseid kaubavoogusid kolmandate riikidega ja lubatud peaks olema töödeldud toodete eksport vastavalt tavapärasele ekspordile kõikides nendes piirkondades. See piirang ei kehti tavapärase ekspordi ning töödeldud toodete edasisaatmise suhtes, selguse huvides tuleks täpsustada võrdlusperiood tavapäraselt eksporditud või edasisaadetud koguste jaoks, arvestades sealjuures võimalikke piiranguid turu tavapärasele toimimisele.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 12 a (uus)
(12 a) Komisjon teeb nõukogule ettepanekud vajalikeks eranditeks, mis võimaldavad viia ellu maaelu arengukavu, võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade iseärasusi.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 18
(18)  Tavapärast loomakasvatust tuleks toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste rahuldamiseks Prantsuse ülemeredepartemangudes ja Madeiral, tuleks teatavatel tingimustel ja aastase maksimaalse määraga lubada nuumamiseks mõeldud isasveiste osas tollimaksuvaba importi kolmandatest riikidest. Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 avanenud võimalust kanda ammlehmade eest makstavate lisatasude õigused üle Portugalist Assooridele tuleks uuendada ja seda tuleks kohaldada äärepoolseimate piirkondade uue toetuskorra raames.
(18)  Tavapärast loomakasvatust tuleks toetada. Kohaliku tarbimise vajaduste rahuldamiseks Prantsuse ülemeredepartemangudes ja Madeiral, tuleks teatavatel tingimustel ja aastase maksimaalse määraga lubada nuumamiseks mõeldud isasveiste osas tollimaksuvaba importi kolmandatest riikidest. Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 avanenud võimalust kanda ammlehmade eest makstavate lisatasude õigused üle Portugalist Assooridele tuleks uuendada ja seda tuleks kohaldada äärepoolseimate piirkondade uue toetuskorra raames. Prantsuse ülemeredepartemangude kohaliku tarbimise vajaduste rahuldamiseks tuleks teatud tingimustel ja maksimaalse aastamääraga lubada nuumamiseks mõeldud hobuslaste, veislaste, antilooplaste ning lammaste ja kitsede tollimaksuvaba importi kolmandatest riikidest. Veise- ja vasikalihaturu toodangu kvaliteedi parandamiseks Assooridel tuleks piirkonnale teatud tingimustel ja sätestatava piirmäära ulatuses anda abi lihakarja isaste tõuloomade kokkuostuks.
Muudatusettepanekud 6 ja 7
Põhjendus 20
(20)  Käesoleva määruse rakendamine ei tohi kahjustada eritoetuste taset, millest äärepoolseimad piirkonnad on seni kasu saanud. Liikmesriikidel peaks asjakohaste meetmete võtmiseks olema kasutada samaväärsed summad, mida nad on ühenduselt juba saanud vastavalt nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1452/2001 (millega kehtestatakse Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks erimeetmed seoses teatavate põllumajandussaaduste ja -toodetega, millega muudetakse direktiivi 72/462/EMÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 525/77 ja (EMÜ) nr 3763/91 (Poseidom)), nõukogu määrusele (EÜ) nr 1453/2001 ja nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1454/2001 (millega kehtestatakse Kanaari saarte jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1601/92 (Poseican)), ja nende piirkondade põllumajandusettevõtjatele kehtestatud summad vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1254/1999 (veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 2529/2001 (lambaliha- ja kitselihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1784/2003 (teraviljaturu ühise korralduse kohta), ning summad Prantsuse Réunioni ülemeredepartemangu riisiga varustamise toetamiseks vastavalt nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1785/2003 (riisituru ühise korralduse kohta). Uus käesoleva määrusega kehtestatud äärepoolseimate piirkondade põllumajandustootmise toetussüsteem peab olema kooskõlastatud mujal ühenduses jõus olevate tootmise toetustega.
(20)  Käesoleva määruse rakendamine ei tohi kahjustada eritoetuste taset, millest äärepoolseimad piirkonnad on seni kasu saanud. Tarnimise erikorra toetuseks iga-aastaste rahaliste piirmäärade sätestamisel peab arvesse võtma tarnimise toetust ning nimetatud korra alusel tollikohustustest vabastamistest kindla ajavahemiku jooksul tekkivaid summasid. Liikmesriikidel peaks asjakohaste meetmete võtmiseks olema kasutada samaväärsed summad, mida nad on ühenduselt juba saanud vastavalt nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1452/2001 (millega kehtestatakse Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks erimeetmed seoses teatavate põllumajandussaaduste ja -toodetega, millega muudetakse direktiivi 72/462/EMÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 525/77 ja (EMÜ) nr 3763/91 (Poseidom)), nõukogu määrusele (EÜ) nr 1453/2001 ja nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 1454/2001 (millega kehtestatakse Kanaari saarte jaoks erimeetmed teatavate põllumajandussaaduste ja -toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1601/92 (Poseican)), ja nende piirkondade põllumajandusettevõtjatele kehtestatud summad vastavalt nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1254/1999 (veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrusele (EÜ) nr 2529/2001 (lambaliha- ja kitselihaturu ühise korralduse kohta), nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1784/2003 (teraviljaturu ühise korralduse kohta), ning summad Prantsuse Réunioni ülemeredepartemangu riisiga varustamise toetamiseks vastavalt nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1785/2003 (riisituru ühise korralduse kohta). Uus käesoleva määrusega kehtestatud äärepoolseimate piirkondade põllumajandustootmise toetussüsteem peab olema kooskõlastatud mujal ühenduses jõus olevate tootmise toetustega.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 21 a (uus)
(21 a) Eespool nimetatud praegu kehtivate määruste kehtetuks tunnistamine ei tohiks tuua kaasa abiprotsessi katkemist tarne erikorra raames ega äärepoolseimate piirkondade tootmise toetuste katkemist. Niisiis tuleb tagada nende kohaldamise jätkamine kuni vastavate tarne- ja abiprogrammide heakskiitmiseni.
Muudatusettepanek 9
Artikkel 1
Käesolev määrus sätestab erimeetmed põllumajandusvaldkonnas asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 viidatud ühenduse piirkondade, edaspidi "äärepoolseimate piirkondade", kõrvalisusest, saarelisest asendist ja äärepoolseimast asukohast tingitud raskuste kõrvaldamiseks.
Käesolev määrus sätestab erimeetmed põllumajandusvaldkonnas asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 viidatud ühenduse piirkondade, edaspidi "äärepoolseimate piirkondade", kõrvalisusest, saarelisest asendist, kaugest asukohast, samuti väikesest pindalast, keerulisest pinnavormist ja kliimast ning vähestest toodetest sõltumisest tingitud raskuste kõrvaldamiseks.
Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõige 1
1.  I lisas loetletud inimtoiduks oluliste, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud toodete põllumajandustoodete tarnimiseks kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks erikord.
1.   Artiklis 5 kirjeldatud tarneprogrammides nimetatud inimtoiduks oluliste toodete, töötlemiseks ja põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud toodete või põllumajandustoodete tarnimiseks kehtestatakse äärepoolseimate piirkondade jaoks erikord.
Muudatusettepanek 11
Artikli 2 lõige 2
2.  Koostatakse prognoositav tarnebilanss, milles märgitakse I lisas loetletud põllumajandussaaduste ja -toodete kogused, mida on vaja igal aastal tarnevajaduste rahuldamiseks. Eraldi prognoositava bilansi võib koostada kohalikuks turustamiseks ja ülejäänud ühendusse tavapäraseks edasisaatmiseks, kolmandatest riikidest eksporditud piirkondliku või traditsioonilise kaubavahetuse raames ettenähtud tooteid töötlevate ja pakendavate ettevõtete vajaduste hindamiseks.
välja jäetud
Muudatusettepanek 12 ja 13
Artikli 4 lõige 2
2.  Lõikes 1 ettenähtud piirangud ei hõlma äärepoolseimates piirkondades tarne erikorra raames teotust saanud toodetest töödeldud tooteid, mis on:
2.  Lõikes 1 ettenähtud piirangud ei hõlma äärepoolseimates piirkondades tarne erikorra raames toetust saanud toodetest töödeldud või täiendava tootmis- või piisava töötlemistegevuse tulemusel valminud tooteid.
a) eksporditud kolmandatesse riikidesse või lähetatud ülejäänud ühendusse tavapärase lähetamise või eksportimise piires. Nende koguse ja kolmandate riikide sihtkoha peab komisjon täpsustama vastavalt artikli 26 lõikes 2 sätestatud korrale, võttes arvesse 1989., 1990. ja 1991. aasta keskmist eksporti ja lähetamist;
b) eksporditud kolmandatesse riikidesse piirkondlike kaubavoogude raames vastavalt artikli 26 lõikes 2 sätestatud korra tingimustele.
c) lähetatud Assooridelt Madeirale ja vastupidi.
Sellisel viisil eksporditud toodetele ei saa eksporditoetust.
Sellisel viisil eksporditud toodetele ei saa eksporditoetust.
Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõike 1 punkt -a (uus)
-a) tarnimise erikorras nimetatud tooted;
Muudatusettepanek 14
Artikli 5 lõike 1 punkt a
a) hinnangulise tarnebilansi eelnõu;
a) hinnangulise tarnebilansi eelnõu, milles määratletakse nimetatud toodete iga-aastane vajadus. Eraldi hinnangulise bilansi võib koostada kohapeal turustatavaid, ülejäänud ühendusse edasisaadetavaid ning piirkondliku või traditsioonilise kaubavahetuse raames kolmandatesse riikidesse eksporditavaid tooteid töötlevate ja ladustavate ettevõtjate vajaduste hindamiseks;
Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõige 2
2.  Tarneprogrammid võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras. I lisas sisalduvat toodete nimekirja võidakse läbi vaadata vastavalt samale korrale lähtuvalt äärepoolseimate piirkondade arenguvajadustest.
2.  Tarneprogrammid võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras lähtuvalt äärepoolseimate piirkondade arenguvajadustest.
Muudatusettepanek 17
Artikli 9 lõige 2 a (uus)
2 a. Ühenduse abiprogrammid hõlmavad keskkonna ja maapiirkondade, samuti põlluharimisviiside ja maastike kujundamise edendamist, julgustades säästvat maahaldust.
Muudatusettepanek 18
Artikli 12 punkt a
a) põllumajandusliku tootmise praeguse olukorra kvantifitseerivat kirjeldust, võttes arvesse kättesaadavaid hindamiste tulemusi erinevuste, mahajäämuse ja arengupotentsiaali kohta, kasutatud rahastamisvahendeid ning eelmise programmi ajal vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3763/91, nõukogu määrusele (EMÜ) nr 1600/92, nõukogu määrusele (EMÜ) nr 1601/92 ja määrustele (EÜ) nr 1452/2001, nr 1453/2001 ja nr 1454/2001 algatatud ettevõtmiste peamisi tulemusi.
a) põllumajandusliku tootmise praeguse olukorra kvantifitseerivat kirjeldust, võttes arvesse kättesaadavaid hindamiste tulemusi erinevuste, mahajäämuse ja arengupotentsiaali kohta, kasutatud rahastamisvahendeid ning eelmise programmi ajal vastavalt määrustele (EÜ) nr 1452/2001, nr 1453/2001 ja nr 1454/2001 algatatud ettevõtmiste peamisi tulemusi.
Muudatusettepanek 19
Artikli 12 punkt d
d) meetmete rakendamise ajakava ja üldist suunavat rahastamiskava tabelit, mis näitab ressursside kasutamist;
d) meetmete rakendamise ajakava ja üldist suunavat rahastamiskava tabelit, mis näitab ressursside kasutamist, ilma et see piiraks võimalust kavandada programmides sisalduvad meetmed ümber;
Muudatusettepanek 20
Artikli 13 lõige 3
3.  Programme kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. aastast.
3.  Programme hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2006 või hilisemast kuupäevast.
Muudatusettepanek 21
Artikli 16 lõige 5 a (uus)
5 a. Komisjon teeb nõukogule ettepanekud vajalikeks eranditeks, mis võimaldavad viia ellu maaelu arengukavu, võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade iseärasusi.
Muudatusettepanek 22
Artikli 18 lõige 1
1.  Prantsusmaa ja Portugal esitavad komisjonile programmid taimedele ja taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemiseks Prantsuse ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral. Programmides täpsustatakse eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad meetmed, nende kestus ja kulud. Vastavalt käesolevale artiklile esitatud programmid ei hõlma banaanide kaitset.
1.  Prantsusmaa ja Portugal esitavad komisjonile programmid põllumajanduskulutuuride ja taimsete saaduste sanitaarkaitseks Prantsuse ülemeredepartemangudes, Assooridel ja Madeiral. Programmides täpsustatakse eelkõige taotletavad eesmärgid, võetavad meetmed, nende kestus ja kulud. Vastavalt käesolevale artiklile esitatud programmid ei hõlma banaanide kaitset.
Muudatusettepanek 23
Artikli 19 lõike 2 esimene lõik
2.  Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 19 lõikest 1, võib veini tootmiseks kasutada Assooridel ja Madeiral koristatud viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, mis on otseselt tootja hübriidid ("Noah", "Othello", "Isabelle", "Jacquez", "Clinton" ja "Herbemont") ja mille kasvatus on keelatud, kuid see vein peab jääma kõnealustesse piirkondadesse.
2.  Olenemata määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 19 lõikest 1, võib veini tootmiseks kasutada Assooridel ja Madeiral koristatud viinamarju, mis on pärit viinamarjasortidest, mis on otseselt tootja hübriidid ja mille kasvatus on keelatud, kuid see vein peab jääma kõnealustesse piirkondadesse.
Muudatusettepanek 24
Artikli 19 lõike 2 teine lõik
Portugal on 31. detsembriks 2006 vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1493/1999 II jaotise III peatükiga ettenähtud toetuse abil järk-järgult likvideerinud viinamarjaistandused, kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.
Portugal on 31. detsembriks 2013 vajaduse korral määruse (EÜ) nr 1493/1999 II jaotise III peatükiga ettenähtud toetuse abil järk-järgult likvideerinud viinamarjaistandused, kuhu istutatud viinamarjasordid on otseselt tootja hübriidid, mille kasvatus on keelatud.
Muudatusettepanek 25
Artikli 20 lõike 4 teine lõik
Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud korras. Üksikasjalike eeskirjadega määratakse eelkõige kindlaks kohapeal toodetava värske piima kogus, mis lisatakse käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kõrgkuumutatud pulbripiima hulka.
Käesoleva lõike kohaldamise eeskirjad võetakse vastu artikli 26 lõikes 2 sätestatud korras. Üksikasjalike eeskirjadega määratakse eelkõige kindlaks kohapeal toodetava värske piima kogus, mis lisatakse käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kõrgkuumutatud pulbripiima hulka, kui kohaliku piimatoodangu realiseerimisel võib esineda probleeme.
Muudatusettepanek 26
Artikli 21 lõige 3 a (uus)
3 a. Veise- ja vasikalihaturu toodangu kvaliteedi parandamiseks Assooridel antakse piirkonnale lihakarja isaste tõuloomade kokkuostuks abi artikli 26 lõikes 2 osutatud menetluse alusel määratud tingimustel ja piirmäära ulatuses.
Muudatusettepanek 27
Artikkel 21 a (uus)
Artikkel 21 a
Suhkur
Käesolevas määruses sätestatud tingimustel kehtib nõukogu 19. juuni 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta1 artikli 10 lõikes 1 sätestatud perioodi jooksul nimetatud määruse artiklis 13 käsitletud C-suhkru suhtes, mida eksporditakse vastavalt komisjoni 14. septembri 1981. aasta määruse (EMÜ) nr 2670/81, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad kvooti ületava suhkrutoodangu kohta,2 asjakohastele sätetele ning kasutatakse Madeiral ja Kanaari saartel CN-koodi 1701 alla kuuluva valge suhkruna ja Assooridel CK-koodi 1701 12 10 alla kuuluva toorsuhkruna, artiklis 3 käsitletud prognoositava tarnebilansi piirides imporditollimaksudest vabastamise kava.
___________
1 EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1.
2 EÜT L 262, 16.9.1981, lk 14.
Muudatusettepanek 28
Artikli 24 lõige 1
1.  Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, välja arvatud artikkel 16, käsitatakse sekkumisena põllumajandusturgude tasakaalustamiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 2 lõike 2 tähenduses.
1.  Käesolevas määruses sätestatud meetmeid, välja arvatud artiklid 16 ja 18, käsitatakse sekkumisena põllumajandusturgude tasakaalustamiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 2 lõike 2 tähenduses.
Muudatusettepanek 29
Artikli 24 lõige 2
2.  Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja III jaotises ettenähtud meetmeid aasta ülemmääraga järgmiselt:
2.  Ühendus rahastab käesoleva määruse II ja III jaotises ettenähtud meetmeid aasta ülemmääraga, mis arvestatakse tarnimise erikorra rahastamiseks tehtavate kulutuste alusel, võttes aluseks kolme edukama aasta keskmise ajavahemikus 2001–2004 igas piirkonnas, arvestades tollimaksudest vabastamise määra nimetatud ajavahemikus ning tuginedes kohaliku põllumajandustootmise toetuseks tehtavate kulutuste maksimummääradele.
  Prantsuse ülemeredepartemangud: 84,7 miljonit eurot,
  Assoorid ja Madeira: 77,3 miljonit eurot,
  Kanaari saared: 127,3 miljonit eurot.
Muudatusettepanek 30
Artikli 24 lõige 3
3.  Aasta jooksul programmidele eraldatud II jaotisega ettenähtud summad ei tohi ületada:
välja jäetud
  Prantsuse ülemeredepartemangud: 20,7 miljonit eurot,
  Assoorid ja Madeira: 17,7 miljonit eurot,
  Kanaari saared: 72,7 miljonit eurot.
Muudatusettepanek 31
Artikli 24 lõige 3 a (uus)
3 a. Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 28 lõikest 2 võib muuta tähtaegu, mis on ette nähtud nimetatud määruse I lisas loetletud erikordade raames tehtavateks makseteks, kui uus tähtaeg kehtestatakse kavades, mis tuleb esitada käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud rahalise toetuse raames.
Muudatusettepanek 32
Artikli 26 lõike 1 lõik 1 a (uus)
Artiklis 18 osutatud taimeterviseprogrammide osas abistab komisjoni alaline taimetervise komitee, mis luuakse nõukogu 23. novembri 1976. aasta otsuse 76/894/EMÜ1 alusel.
_________________-
1 EÜT L 340, 9.12.1976, lk 25.
Muudatusettepanek 33
Artikli 28 lõige 3
3.  Hiljemalt 31. detsembriks 2009, seejärel iga viie aasta möödudes, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldaruande käesoleva määruse alusel võetud meetmete mõju kohta, millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud.
3.  Hiljemalt 31. detsembriks 2008, seejärel iga viie aasta möödudes, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldaruande käesoleva määruse alusel võetud meetmete mõju kohta, millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud.
Muudatusettepanek 34
Artikli 29 lõik 2 a (uus)
Meetmed, mis on seotud tarnimise erikorraga, ning määrustega (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001 ja (EÜ) nr 1454/2001 kohaliku tootmise soodustamiseks ette nähtud meetmed jäävad siiski jõusse vastavalt kas kuni kuupäevani, mil komisjon kiidab heaks artiklis 5 osutatud tarneprogrammid, või kuni kuupäevani, mil hakatakse kohaldama käesoleva määruse artiklis 9 osutatud abiprogramme kohaliku põllumajandusliku tootmise toetuseks.
Muudatusettepanek 35
Artikli 32 teine lõik
Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. Artikleid 13, 25 ja 26 kohaldatakse siiski alates määruse jõustumise kuupäevast.
Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. Artikleid 8 ja 13, artikli 21 lõiget 3 ja artikleid 24, 25 ja 26 kohaldatakse siiski alates määruse jõustumise kuupäevast.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika