Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0247(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0195/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0195/2005

Keskustelut :

PV 07/07/2005 - 15

Äänestykset :

PV 07/07/2005 - 18.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0306

Hyväksytyt tekstit
PDF 332kWORD 101k
Torstai 7. heinäkuuta 2005 - Strasbourg
Syrjäisimpien alueiden maataloutta koskevat erityistoimenpiteet *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2004)0687)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan sekä 299 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0201/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0195/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Kuljetuskustannukset ovat syrjäisimmillä alueilla korkeat ihmisravinnoksi, jalostukseen ja maatalouden tuotantopanoksina käytettävien välttämättömien tuotteiden hankintalähteiden kannalta poikkeuksellisen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Tämän lisäksi saaristoluonteeseen ja syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät objektiiviset tekijät aiheuttavat toimijoille ja tuottajille syrjäisimmillä alueilla lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti heidän toimintaansa. Näitä haittoja voidaan vähentää alentamalla mainittujen välttämättömien tuotteiden hintoja. Näin ollen on aiheellista ottaa käyttöön erityinen hankintajärjestelmä syrjäisimpien alueiden hankintojen varmistamiseksi ja näiden alueiden syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta ja syrjäisimpien alueiden asemasta johtuvien lisäkustannusten vähentämiseksi.
(1)  Kuljetuskustannukset ovat syrjäisimmillä alueilla korkeat ihmisravinnoksi, jalostukseen ja maatalouden tuotantopanoksina käytettävien välttämättömien tuotteiden hankintalähteiden kannalta poikkeuksellisen maantieteellisen sijainnin vuoksi. Tämän lisäksi saaristoluonteeseen ja syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät objektiiviset tekijät aiheuttavat toimijoille ja tuottajille syrjäisimmillä alueilla lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti heidän toimintaansa. Joissakin tapauksissa toimijat ja tuottajat joutuvat kohtaamaan kaksinkertaisia haittoja, jos alueen saaret sijaitsevat hyvin kaukana toisistaan. Näitä haittoja voidaan vähentää alentamalla mainittujen välttämättömien tuotteiden hintoja. Näin ollen on aiheellista ottaa käyttöön erityinen hankintajärjestelmä syrjäisimpien alueiden hankintojen varmistamiseksi ja näiden alueiden syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta ja syrjäisimpien alueiden asemasta johtuvien lisäkustannusten vähentämiseksi.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) Komission olisi sovellettava tehokkaasti Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla toimivia pieniä ja keskisuuria elintarviketeollisuuden yrityksiä tukevaa politiikkaa, jotta nämä voisivat jatkaa perinteistä vientiä ja lisätä rajanaapureina olevien kolmansien maiden kanssa käymäänsä kauppaa.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Koska erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvat määrät rajoittuvat syrjäisimpien alueiden hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisen hankintajärjestelmän taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden osalta. Tästä syystä näiden tuotteiden lähettäminen tai vienti syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin sallittava, kun erityisestä hankintajärjestelmästä aiheutuva hyöty palautetaan; jalostettujen tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi lisäksi sallittava alueellisen kaupankäynnin tai Portugalin kahden syrjäisimmän alueen välisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien syrjäisimpien alueiden perinteiset kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava perinteistä vientiä vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä rajoitusta ei sovelleta myöskään jalostettujen tuotteiden perinteiseen lähettämiseen; selkeyden vuoksi on syytä täsmentää viitekausi kyseisten perinteisesti vietyjen tai lähetettyjen määrien määrittelemiseksi.
(4)  Koska erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvat määrät rajoittuvat syrjäisimpien alueiden hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisen hankintajärjestelmän taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden osalta. Tästä syystä näiden tuotteiden lähettäminen tai vienti syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin sallittava, kun erityisestä hankintajärjestelmästä aiheutuva hyöty palautetaan; jalostettujen tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi lisäksi sallittava alueellisen kaupankäynnin tai Portugalin kahden syrjäisimmän alueen välisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien syrjäisimpien alueiden perinteiset kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava perinteistä vientiä vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä rajoitusta ei sovelleta myöskään jalostettujen tuotteiden perinteiseen lähettämiseen; selkeyden vuoksi on syytä täsmentää viitekausi kyseisten perinteisesti vietyjen tai lähetettyjen määrien määrittelemiseksi ja mahdolliset markkinoiden perinteistä toimintaa koskevat rajoitukset olisi otettava huomioon.
Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a) Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen tarpeellisista poikkeuksista, joiden avulla on mahdollista toteuttaa maaseudun kehitysohjelmat, ottaen huomioon syrjäisimpien alueiden erityispiirteet.
Tarkistus 5
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Perinteistä karjankasvatusta olisi tuettava. Merentakaisten departementtien ja Madeiran paikallisten kulutustarpeiden tyydyttämiseksi olisi vuotuisen enimmäismäärän rajoissa sallittava lihotettavaksi tarkoitettujen urospuolisten nautaeläinten tullivapaa tuonti kolmansista maista. Olisi jatkettava asetuksella (EY) N:o 1782/2003 Portugalin osalta käyttöön otettua mahdollisuutta siirtää emolehmäpalkkio-oikeuksia mannermaalta Azoreille ja mukautettava kyseistä välinettä uusiin syrjäisimpien alueiden tukea koskeviin sääntöihin.
(18)  Perinteistä karjankasvatusta olisi tuettava. Merentakaisten departementtien ja Madeiran paikallisten kulutustarpeiden tyydyttämiseksi olisi vuotuisen enimmäismäärän rajoissa sallittava lihotettavaksi tarkoitettujen urospuolisten nautaeläinten tullivapaa tuonti kolmansista maista. Olisi jatkettava asetuksella (EY) N:o 1782/2003 Portugalin osalta käyttöön otettua mahdollisuutta siirtää emolehmäpalkkio-oikeuksia mannermaalta Azoreille ja mukautettava kyseistä välinettä uusiin syrjäisimpien alueiden tukea koskeviin sääntöihin. Merentakaisten departementtien paikallisten kulutustarpeiden tyydyttämiseksi on tietyin ehdoin ja vuotuisen enimmäismäärän rajoissa sallittava lihotettavaksi tarkoitettujen hevos-, nauta-, antilooppi-, lammas- ja vuohieläinten tullivapaa tuonti kolmansista maista. Azorien naudanlihantuotannon laadun parantamiseksi on tietyin ehdoin ja vahvistettavan enimmäismäärän rajoissa myönnettävä tukea lihakarjarotujen siitossonnien hankintaan kyseiselle alueelle.
Tarkistukset 6 ja 7
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon ei pitäisi vaikuttaa syrjäisimmille alueille tähän asti myönnetyn erityistuen tasoon. Jäsenvaltioilla olisi tästä syystä oltava tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista varten käytettävissään sitä tukea vastaavat määrät, jota yhteisö on jo myöntänyt yhteisön tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi, direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta ja asetusten (ETY) N:o 525/77 ja (ETY) N:o 3763/91 (Poseidom) kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1452/2001, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001 nojalla, sekä määrät, jotka myönnetään kyseisille alueille sijoittautuneille karjankasvattajille naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 ja viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 nojalla, ja määrät, jotka myönnetään Ranskan merentakaisen Réunionin departementin riisin hankintaan riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 5 artiklan nojalla. Tällä asetuksella perustetun syrjäisimpien alueiden maataloustuotantoa koskevan uuden tukijärjestelmän mukainen tuki olisi sovitettava yhteen muualla yhteisössä samoihin tuotantosuuntiin myönnettävän tuen kanssa.
(20)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon ei saa vaikuttaa syrjäisimmille alueille tähän asti myönnetyn erityistuen tasoon. Tämän vuoksi vuosittaisissa rahoitusrajoissa, joita noudatetaan myönnettäessä tukea erityiselle hankintajärjestelmälle, olisi otettava huomioon hankintatuet ja määrät, jotka vastaavat tämän järjestelmän nojalla tietyksi ajaksi myönnettyä vapautusta tullimaksuista. Jäsenvaltioilla olisi tästä syystä oltava tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista varten käytettävissään sitä tukea vastaavat määrät, jota yhteisö on jo myöntänyt yhteisön tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi, direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta ja asetusten (ETY) N:o 525/77 ja (ETY) N:o 3763/91 (Poseidom) kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1452/2001, asetuksen (EY) N:o 1453/2001 ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001 nojalla, sekä määrät, jotka myönnetään kyseisille alueille sijoittautuneille karjankasvattajille naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 ja viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 nojalla, ja määrät, jotka myönnetään Ranskan merentakaisen Réunionin departementin riisin hankintaan riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 5 artiklan nojalla. Tällä asetuksella perustetun syrjäisimpien alueiden maataloustuotantoa koskevan uuden tukijärjestelmän mukainen tuki olisi sovitettava yhteen muualla yhteisössä samoihin tuotantosuuntiin myönnettävän tuen kanssa.
Tarkistus 8
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a) Edellä mainittu voimassa olevien asetusten kumoaminen ei saa johtaa erityishankintajärjestelmien ja syrjäisimpien alueiden paikallistuotannon tukijärjestelmien mukaisten tukimenettelyjen keskeyttämiseen. On varmistettava, että niiden soveltamista voidaan jatkaa, kunnes eri hankinta- ja tukiohjelmat on hyväksytty.
Tarkistus 9
1 artikla
Tässä asetuksessa säädetään erityistoimenpiteistä perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin alueiden, jäljempänä "syrjäisimmät alueet", syrjäisestä sijainnista, syrjäisempien alueiden asemasta ja saaristoluonteesta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi.
Tässä asetuksessa säädetään erityistoimenpiteistä perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin alueiden, jäljempänä "syrjäisimmät alueet", syrjäisestä sijainnista, syrjäisimpien alueiden asemasta, saaristoluonteesta, pienestä pinta-alasta, vaikeasta pinnanmuodostuksesta ja ilmastosta sekä taloudellisesta riippuvuudesta lukumäärältään vähäisistä tuotteista aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi.
Tarkistus 10
2 artiklan 1 kohta
1.  Otetaan käyttöön erityinen hankintajärjestelmä, joka koskee liitteessä I lueteltuja ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden valmistukseen tai maatalouden tuotantopanoksina käytettäviä välttämättömiä maataloustuotteita syrjäisimmillä alueilla.
1.  Otetaan käyttöön erityinen hankintajärjestelmä, joka koskee 5 artiklassa tarkoitetuissa hankintaohjelmissa mainittuja ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden valmistukseen tai maatalouden tuotantopanoksina käytettäviä välttämättömiä maataloustuotteita syrjäisimmillä alueilla.
Tarkistus 11
2 artiklan 2 kohta
2.  Arvioidussa hankintataseessa ilmoitetaan määrällisesti liitteessä I lueteltujen tuotteiden vuotuiset hankintatarpeet. Paikallisille markkinoille tarkoitettuja tai perinteisesti muualle yhteisöön lähetettäviä taikka alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin osana kolmansiin maihin vietäviä tuotteita pakkaavan tai jalostavan teollisuuden tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu tase.
Poistetaan.
Tarkistukset 12 ja 13
4 artiklan 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua rajoitusta ei sovelleta erityiseen hankintajärjestelmään kuuluneista tuotteista syrjäisimmillä alueilla jalostettuihin tuotteisiin, jotka:
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua rajoitusta ei sovelleta erityiseen hankintajärjestelmään kuuluneista tuotteista syrjäisimmillä alueilla jalostettuihin tai riittävästi työstettyihin tai käsiteltyihin tuotteisiin.
a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään muualle yhteisöön perinteistä lähettämistä tai perinteistä vientiä vastaavien määrien rajoissa. Komissio vahvistaa nämä määrät ja vastaanottajina olevat kolmannet maat 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vuosien 1989, 1990 ja 1991 lähetysten tai viennin keskiarvon perusteella;
b) viedään kolmansiin maihin osana alueellista kauppaa 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistettuja edellytyksiä;
c) lähetetään Azoreilta Madeiralle tai Madeiralta Azoreille.
Kyseisten tuotteiden vientiin ei myönnetä tukea.
Kyseisten tuotteiden vientiin ei myönnetä tukea.
Tarkistus 15
5 artiklan 1 kohdan -a alakohta (uusi)
-a) erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvat tuotteet;
Tarkistus 14
5 artiklan 1 kohdan a alakohta
a) arvioidun hankintataseen luonnos;
a) arvioidun hankintataseen luonnos, jossa määritetään asianomaisten tuotteiden vuotuiset hankintatarpeet; paikallisille markkinoille tarkoitettuja tai muualle yhteisöön lähetettäviä taikka alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin osana kolmansiin maihin vietäviä tuotteita pakkaavan tai jalostavan teollisuuden tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu tase;
Tarkistus 16
5 artiklan 2 kohta
2.  Hankintaohjelmat hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Liitteessä I olevien tuotteiden luetteloa voidaan tarkistaa samaa menettelyä noudattaen syrjäisimpien alueiden tarpeiden kehityksen mukaan.
2.  Hankintaohjelmat hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen syrjäisimpien alueiden tarpeiden kehityksen mukaan.
Tarkistus 17
9 artiklan 2 a kohta (uusi)
2 a. Yhteisön ohjelmista tuetaan ympäristön ja maaseudun tilan sekä maankäytön ja maisemarakentamisen parantamista kestävään maankäyttöön myönnettävän tuen avulla.
Tarkistus 18
12 artiklan a alakohta
a) kyseisen maataloustuotannon tilanteen määrällinen kuvaus, josta käyvät ilmi kehityserot, -kuilut ja -mahdollisuudet, käytetyt määrärahat ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3763/91, (ETY) N:o 1600/92, (ETY) 1601/92, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 nojalla toteutettujen toimien tärkeimmät tulokset käytettävissä olevat arviot huomioon ottaen;
a) kyseisen maataloustuotannon tilanteen määrällinen kuvaus, josta käyvät ilmi kehityserot, -kuilut ja -mahdollisuudet, käytetyt määrärahat ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 nojalla toteutettujen toimien tärkeimmät tulokset käytettävissä olevat arviot huomioon ottaen;
Tarkistus 19
12 artiklan d alakohta
d) toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja alustava kokonaisrahoitustaulukko, jossa esitetään käytettävissä olevat määrärahat;
d) toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja alustava kokonaisrahoitustaulukko, jossa esitetään käytettävissä olevat määrärahat, rajoittamatta kunkin ohjelman toimenpiteiden välistä uudelleenohjelmointia;
Tarkistus 20
13 artiklan 3 kohta
3.  Ohjelmia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.
3.  Ohjelmia sovelletaan aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen.
Tarkistus 21
16 artiklan 5 a kohta (uusi)
5 a. Komissio tekee neuvostolle ehdotuksen tarpeellisista poikkeuksista, jotta maaseudun kehitysohjelmat voidaan toteuttaa syrjäisimpien alueiden erityispiirteet huomioon ottaen.
Tarkistus 22
18 artiklan 1 kohta
1.  Ranskan ja Portugalin on esitettävä komissiolle ohjelmia kasveille tai kasviperäisille tuotteille haitallisten organismien torjumiseksi merentakaisissa departementeissa sekä Azoreilla ja Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, toteutettavat toimet sekä niiden kesto ja kustannukset. Tämän artiklan mukaisesti esitetyt ohjelmat eivät koske banaanien kasvinsuojelua.
1.  Ranskan ja Portugalin on esitettävä komissiolle ohjelmia maatalouden viljelykasvien tai kasviperäisten tuotteiden puhtauden suojelemiseksi merentakaisissa departementeissa sekä Azoreilla ja Madeiralla. Kyseisissä ohjelmissa on täsmennettävä erityisesti asetetut tavoitteet, toteutettavat toimet sekä niiden kesto ja kustannukset. Tämän artiklan mukaisesti esitetyt ohjelmat eivät koske banaanien kasvinsuojelua.
Tarkistus 23
19 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen viinin tuotantoon, joka jää mainittujen alueiden sisälle.
2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista ja joita korjataan Azoreiden ja Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen viinin tuotantoon, joka jää mainittujen alueiden sisälle.
Tarkistus 24
19 artiklan 2 kohdan 2 alakohta
Portugali lopettaa asteittain 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä viljelyn sellaisilla aloilla, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 II osaston III luvussa säädettyjä järjestelmiä tarvittaessa hyödyntäen.
Portugali lopettaa asteittain 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä viljelyn sellaisilla aloilla, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 II osaston III luvussa säädettyjä järjestelmiä tarvittaessa hyödyntäen.
Tarkistus 25
20 artiklan 4 kohdan 2 alakohta
Tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaisissa säännöissä määritetään erityisesti paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun iskukuumennetun maidon tuottamiseen.
Tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaisissa säännöissä määritetään erityisesti paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun iskukuumennetun maidon tuottamiseen, jos paikallisesti tuotetun maidon menekki ei ole taattu.
Tarkistus 26
21 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Azorien naudanlihantuotannon laadun parantamiseksi myönnetään tukea lihakarjarotujen siitossonnien hankintaan kyseiselle alueelle tietyin ehdoin ja tietyn enimmäismäärän rajoissa, jotka määritellään 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 27
21 a artikla (uusi)
21 a artikla
Sokeri
Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/20011 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jakson aikana kyseisen asetuksen 13 artiklassa tarkoitettuun C-sokeriin, jota viedään kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 14 päivänä syyskuuta 1981 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2670/812 säännösten mukaisesti ja otetaan kulutukseen Madeiralla ja Kanariansaarilla valkoisena sokerina koodin NC 1701 mukaisesti ja Azoreilla raakasokerina koodin NC 1701 12 10 mukaisesti, sovelletaan tässä asetuksessa annettujen ehtojen mukaisesti tuontitulleista vapauttavaa järjestelmää artiklassa 3 tarkoitetun arvioidun hankintataseen rajoitusten mukaisesti.
______
1 EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
2 EYVL L 262, 16.9.1981, s. 14.
Tarkistus 28
24 artiklan 1 kohta
1.  Edellä 16 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä lukuun ottamatta tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 2 artiklan 2 kohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden vakauttamiseen tarkoitettuja interventioita.
1.  Edellä 16 ja 18 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä lukuun ottamatta tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 2 artiklan 2 kohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden vakauttamiseen tarkoitettuja interventioita.
Tarkistus 29
24 artiklan 2 kohta
2.  Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III osastossa säädettyjä toimenpiteitä seuraavia määriä vastaavalla vuosittaisella enimmäismäärällä:
merentakaiset departementit: 84,7 miljoonaa euroa
Azorit ja Madeira: 77,3 miljoonaa euroa
Kanariansaaret: 127,3 miljoonaa euroa.
2.  Yhteisö rahoittaa tämän asetuksen II ja III osastossa säädettyjä toimenpiteitä seuraavia määriä vastaavalla vuosittaisella enimmäismäärällä, joka lasketaan niiden määrien perusteella, jotka on käytetty erityisen hankintajärjestelmän rahoittamiseen, ottamalla perustaksi kunkin alueen parhaan kolmivuotiskauden keskiarvo vuosien 2001 ja 2004 väliseltä jaksolta ja ottaen huomioon samaksi ajaksi myönnetyn tullivapauden sekä menojen ylärajat, joita sovelletaan paikallisen maataloustuotannon tukeen.
Tarkistus 30
24 artiklan 3 kohta
3.  Tämän asetuksen II osastossa säädettyihin ohjelmiin vuosittain myönnettävät määrät eivät voi olla suurempia kuin seuraavat määrät:
Poistetaan.
– merentakaiset departementit: 20,7 miljoonaa euroa
  Azorit ja Madeira: 17,7 miljoonaa euroa
  Kanariansaaret: 72,7 miljoonaa euroa.
Tarkistus 31
24 artiklan 3 a kohta (uusi)
3 a. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen asetuksen liitteessä I tarkoitettujen järjestelmien mukaisille maksuille asetettuja määräaikoja voidaan muuttaa; uusi määräaika on asetettava ohjelmissa, jotka esitetään rahoitettaviksi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista varoista.
Tarkistus 32
26 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)
Edellä 18 artiklassa tarkoitettujen kasvinsuojeluohjelmien osalta komissiota avustaa 23 päivänä marraskuuta 1976 tehdyllä neuvoston päätöksellä 76/894/ETY1 perustettu pysyvä kasvinsuojelukomitea.
_____
1 EYVL L 340, 9.12.1976, s. 25.
Tarkistus 33
28 artiklan 3 kohta
3.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleiskertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettujen toimien vaikutuksesta sekä tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.
3.  Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleiskertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettujen toimien vaikutuksesta sekä tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.
Tarkistus 34
29 artiklan 2 a kohta (uusi)
Asetuksissa (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 säädetyt erityishankintajärjestelmään liittyvät toimet ja paikallisen tuotannon edistämistä koskevat toimet pysyvät kuitenkin voimassa, kunnes komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitetut hankintaohjelmat ja kunnes tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitetut paikallista maataloustuotantoa edistävät tukiohjelmat ovat käynnistyneet.
Tarkistus 35
32 artiklan 2 kohta
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006. Tämän asetuksen 13, 25 ja 26 artiklaa sovelletaan kuitenkin sen voimaantulopäivästä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006. Tämän asetuksen 8 ja 13 artiklaa, 21 artiklan 3 kohtaa, 24, 25 ja 26 artiklaa sovelletaan kuitenkin sen voimaantulopäivästä.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö