Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0247(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0195/2005

Pateikti tekstai :

A6-0195/2005

Debatai :

PV 07/07/2005 - 15

Balsavimas :

PV 07/07/2005 - 18.4

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0306

Priimti tekstai
PDF 732kWORD 117k
Ketvirtadienis, 2005 m. liepos 7 d. - Strasbūras
Žemės ūkis atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio specialiąsias žemės ūkio priemones atokiausiems Europos Sąjungos regionams (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsiþvelgdamas á Komisijos pasiûlymà Tarybai (KOM(2004)0687)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36, 37 straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį, pagal kurià Taryba konsultuojasi su Parlamentu (C6-0201/2004),

–   atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6-0195/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jeigu ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti EP poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Dėl atokiausių regionų išskirtinės geografinės padėties atsiranda papildomų gabenimo išlaidų, susijusių su žmonėms vartoti ar perdirbti ir žemės ūkyje naudoti būtinų produktų tiekimu. Be to, su salomis ir atokiausiais regionais susiję objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo ekonominės veiklos vykdytojus ir gamintojus tuose regionuose ir labai kenkia jų veiklai jų veiklai. Šios kliūtys gali būti sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl reikia nustatyti specifinį tiekimo režimą, kuris užtikrintų tiekimą į labiausiai nutolusius regionus ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad šie regionai yra nutolę, salose ir atokiausiose vietovėse.
(1)  Dėl atokiausių regionų išskirtinės geografinės padėties atsiranda papildomų gabenimo išlaidų, susijusių su žmonėms vartoti ar perdirbti ir žemės ūkyje naudoti būtinų produktų tiekimu. Be to, su salomis ir atokiausiais regionais susiję objektyvūs veiksniai dar labiau suvaržo ekonominės veiklos vykdytojus ir gamintojus tuose regionuose ir labai kenkia jų veiklai. Tam tikrais atvejais ekonominės veiklos vykdytojai ir gamintojai susiduria su dvigubu izoliuotumu, kurį lemia tai, jog regione esančios salos yra labai nutolusios viena nuo kitos. Šios kliūtys gali būti sušvelnintos sumažinant minėtų būtiniausių produktų kainą. Todėl reikėtų nustatyti specifinį tiekimo režimą, kuris užtikrintų tiekimą į atokiausius regionus ir kompensuotų papildomas išlaidas, atsirandančias dėl to, kad šie regionai yra atokūs, izoliuoti ir nutolusiose vietose.
2 pakeitimas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) Reikėtų, kad Komisija efektyviai taikytų atokiausių Europos Sąjungos regionų smulkių ir vidutinių įmonių žemės ūkio produktų sektoriuje skatinimo politiką tam, kad jos galėtų išlaikyti savo tradicinį eksportą ir padidinti prekybos su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis mastą.
3 pakeitimas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, priklauso nuo minėtų regionų tiekimo poreikių, ši sistema netrukdo vidaus rinkai tinkamai veikti. Be to, specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda neturėtų sukelti susijusių produktų prekybos iškraipymų. Todėl turėtų būti uždrausta išsiųsti arba eksportuoti šiuos produktus iš atokiausių regionų. Tačiau šiuos produktus turėtų būti leista išsiųsti arba eksportuoti, jeigu specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda yra padengiama, arba siekiant sudaryti sąlygas perdirbtais produktais prekiauti regione ar tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tradicinius mainų su visų atokiausių regionų trečiosiomis šalimis srautus ir visiems šiems regionams leisti perdirbtų produktų eksportą, atitinkantį tradicinį eksportą. Šis apribojimas netaikomas ir perdirbtų produktų išsiuntimui; aiškumo sumetimais turėtų būti nurodytas atskaitinis laikotarpis šiems tradiciškai eksportuojamiems ar išsiunčiamiems produktų kiekiams apibrėžti.
(4)  Atsižvelgiant į tai, kad kiekiai, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, priklauso nuo minėtų regionų tiekimo poreikių, šie režimai netrukdo tinkamai funkcionuoti vidaus rinkai. Be to, specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda neturėtų sukelti susijusių produktų prekybos iškraipymų. Todėl turėtų būti uždrausta išsiųsti arba eksportuoti šiuos produktus iš atokiausių regionų. Tačiau šiuos produktus turėtų būti leista išsiųsti arba eksportuoti, jeigu specifinio tiekimo režimo ekonominė nauda yra padengiama, arba siekiant sudaryti sąlygas perdirbtais produktais prekiauti regione ar tarp dviejų atokiausių Portugalijos regionų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tradicinius mainų su visų atokiausių regionų trečiosiomis šalimis srautus ir visiems šiems regionams leisti perdirbtų produktų eksportą, atitinkantį tradicinį eksportą. Šis apribojimas netaikomas ir perdirbtų produktų išsiuntimui. Aiškumo sumetimais turėtų būti nurodytas atskaitinis laikotarpis šiems tradiciškai eksportuojamiems ar išsiunčiamiems produktų kiekiams apibrėžti, o jame turėtų būti atsižvelgta į galimus tradicinio rinkos funkcionavimo suvaržymus.
4 pakeitimas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a) Komisija turėtų pasiūlyti Tarybai atitinkamas nukrypti leidžiančias nuostatas, leidžiančias įgyvendinti kaimo plėtros programas atsižvelgiant į ypatingus atokiausių regionų bruožus.
5 pakeitimas
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius ið treèiøjø ðaliø tam tikromis sàlygomis ir nevirðijant didþiausios metinës ribos turëtø bûti leista be muito mokesèiø importuoti penëjimui skirtus bulius. Reikėtų vėl atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 Portugalijai suteiktà galimybæ perduoti teisæ á priemokà uþ karvæ þindenæ, suteikiamà þemyne, Azorø saloms ir suderinti ðià priemonæ su nauja paramos atokiausiems regionams schema.
(18)  Tradicinė gyvulininkystė turėtų būti remiama. Todėl siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius ið treèiøjø ðaliø tam tikromis sàlygomis ir nevirðijant didþiausios metinës ribos turëtø bûti leista be muito mokesèiø importuoti penëjimui skirtus galvijus. Reikėtų vėl atnaujinti Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 Portugalijai suteiktà galimybæ perduoti teisæ á priemokà uþ karvæ þindenæ, suteikiamà þemyne, Azorø saloms ir suderinti ðià priemonæ su nauja paramos atokiausiems regionams sistema. Siekiant patenkinti PUD ir Maderos vietinio vartojimo poreikius ið treèiøjø ðaliø tam tikromis sàlygomis ir nevirðijant didþiausios metinës ribos turëtø bûti leista be muito mokesèiø importuoti penëjimui skirtus arklius, galvijus, buivolus, avis ir oþkas. Siekiant pagerinti galvijų produkcijos kokybę Azorų salose, būtina tam tikromis sąlygomis ir nustačius maksimalią ribą suteikti pagalbą regioną aprūpinant mėsai skirtų galvijų reproduktoriais.
6 ir 7 pakeitimai
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Ágyvendinant ðá reglamentà neturëtø bûti sumaþintas konkreèios paramos, kuri iki ðiol buvo skiriama atokiausiems regionams, dydis. Todël reikiamoms priemonëms ágyvendinti valstybëms narëms pagal 2001 m. birþelio 28 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1452/2001, ávedantá specialias priemones tam tikriems Prancûzijos uþjûrio departamentø þemës ûkio produktams ir ið dalies pakeièiantá Direktyvà 72/462/EEB bei panaikinantá Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom), 2001 m. birþelio 28 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1453/2001 ir Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1454/2001, ávedantá specialias priemones tam tikriems Kanarø salø þemës ûkio produktams ir panaikinantá Reglamentà (EEB) Nr. 1601/92 (Poseican), turi bûti skirtos tokios paèios sumos, kaip ir iki ðiol, parama, skiriama ðiuose regionuose ásisteigusiems gyvuliø augintojams pagal 1999 m. geguþës 17 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1254/1999 dël bendro galvijienos rinkos organizavimo ir pagal 2001 m. gruodþio 19 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 2529/2001 dël bendro avienos ir oþkienos rinkos organizavimo, 2003 m. rugsëjo 29 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo taip pat neturėtų sumažėti, kaip ir parama ryžių tiekimui į Reuniono PUD pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo 5 straipsnį. Naujas žemės ūkio produktø atokiausiuose regionuose paramos reþimas, nustatomas ðiuo reglamentu, turi bûti suderintas su ðiuo metu likusioje Bendrijos dalyje galiojanèiu tø paèiø produktø paramos reþimu.
(20)  Ágyvendinant ðá reglamentà neturëtø bûti sumaþintas konkreèios paramos, kuri iki šiol buvo skiriama atokiausiems regionams, dydis. Specialiam tiekimo režimui nustatomose kasmetinëse finansinėse ribose reikëtø atsiþvelgti á pagal ðià schemà per nustatytà laikotarpá suteikiamà pagalbà tiekimui ir sumas, kurios susidaro dël muitų nemokėjimo. Todël reikiamoms priemonëms ágyvendinti valstybëms narëms pagal 2001 m. birþelio 28 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1452/2001, ávedantá specialias priemones tam tikriems Prancûzijos uþjûrio departamentø þemës ûkio produktams ir ið dalies pakeièiantá Direktyvà 72/462/EEB bei panaikinantá Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom), 2001 m. birþelio 28 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1453/2001 ir Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1454/2001, ávedantá specialias priemones tam tikriems Kanarø salø þemës ûkio produktams ir panaikinantá Reglamentà (EEB) Nr. 1601/92 (Poseican), turi bûti skirtos tokios paèios sumos, kaip ir iki ðiol, parama, skiriama ðiuose regionuose ásisteigusiems gyvuliø augintojams pagal 1999 m. geguþës 17 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1254/1999 dël bendro galvijienos rinkos organizavimo ir pagal 2001 m. gruodþio 19 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 2529/2001 dël bendro avienos ir oþkienos rinkos organizavimo, 2003 m. rugsëjo 29 d. Tarybos reglamentà (EB) Nr. 1784/2003 dël bendro grūdų rinkos organizavimo taip pat neturėtų sumažėti, kaip ir parama ryžių tiekimui į Reuniono PUD pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo 5 straipsnį. Naujas žemės ūkio produktų atokiausiuose regionuose paramos reþimas, nustatomas ðiuo reglamentu, turi bûti suderintas su ðiuo metu likusioje Bendrijos dalyje galiojanèiu tø paèiø produktø paramos reþimu.
8 pakeitimas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a) Be to, dėl pirmiau nurodytų šiuo metu galiojančių reglamentų panaikinimo neturėtų sustoti paramos pagal specialų tiekimo režimą ar pagalbos atokiausių regionų gaminiams teikimas. Taip pat būtina užtikrinti, kad šis procesas tęstųsi iki tol, kol bus patvirtintos atitinkamos tiekimo ir paramos programos.
9 pakeitimas
1 straipsnis
Ðis reglamentas nustato specialiàsias žemės ūkio priemones, skirtas sumažinti sunkumams, kurie kyla dėl Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje minimų atokiausių Sàjungos regionø (toliau – atokiausi regionai) nutolimo, izoliuotumo ir vietovės atokumo.
Šiuo reglamentu nustatomos ypatingos žemės ūkio priemonės, skirtos sumažinti sunkumus, kurie kyla dël Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje minimø Sàjungos regionø (toliau – atokiausi regionai) atokumo, izoliuotumo, nutolimo, mažumo, sudėtingo reljefo ir klimato bei dėl ekonominės priklausomybės nuo keleto produktų.
10 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalis
Nustatomas šio reglamento I priede išvardytų žemės ūkio produktų, kurie yra būtini žmonių maistui arba kitų produktų gamybai ar naudoti žemės ūkyje atokiausiuose regionuose, specifinis tiekimo režimas.
Nustatomas 5 straipsnyje minimose tiekimo programose išvardintų žemės ūkio produktų, kurie atokiausiuose regionuose yra būtini žmonių maistui arba kitų produktų gamybai ar naudoti žemės ūkyje, specifinis tiekimo režimas.
11 pakeitimas
2 straipsnio 2 dalis
2.  Sudaromas prognozuojamas tiekimo balansas, kuriame nurodomas I priede išvardytų žemės ūkio produktų kiekis, reikalingas metiniams poreikiams patenkinti. Gali būti parengta atskira prognozė dėl įmonių, perdirbančių ir pakuojančių produktus vietos rinkai, tradiciniam išsiuntimui į likusią Bendrijos dalį, eksportui į trečiąsias šalis vykdant regioninę arba tradicinę prekybą, poreikių.
išbraukta
12 ir 13 pakeitimai
4 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausiuose regionuose, gaminančiuose produktus, kuriems taikomas specifinis tiekimo režimas, perdirbtiems produktams:
2.  Šio straipsnio 1 dalyje numatyti apribojimai netaikomi atokiausių regionų produktams, perdirbtiems iš produktų, kuriems taikomas specialus tiekimo režimas, arba produktams, pakankamai apdirbtiems ar perdirbtiems iš tokių produktų.
a) kurie yra eksportuojami á treèiàsias ðalis arba iðsiunèiami á likusià Bendrijos dalá, nevirðijant tradicinio iðsiuntimo ir eksporto kiekio. Tokius kiekius ir treèiàsias ðalis 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustato Komisija, remdamasi 1989, 1990 ir 1991 m. iðsiøsto ar eksportuoto kiekio vidurkiu;
b) kurie yra eksportuojami á treèiàsias ðalis vykdant regioninæ prekybà, laikantis 26 straipsnio 2 dalyje pagal nustatytà tvarkà apibrëþtø sàlygø;
c) kurie yra iðsiunèiami ið Azorø salø á Maderà ir atvirkðèiai.
Eksporto gràþinamoji iðmoka nesuteikiama.
Tokiu būdu eksportuotiems produktams eksporto gràþinamoji iðmoka nesuteikiama.
15 pakeitimas
5 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)
-a) produktai, kuriems taikomas specialus tiekimo režimas;
14 pakeitimas
5 straipsnio 1 dalies a punktas
a) prognozuojamo tiekimo balanso projektas;
a) prognozuojamo tiekimo balanso projektas, kuriame būtų nustatytos metų reikmės šiems projektams įgyvendinti. Galima pateikti atskirą reikmių vertinimo projektą dėl vietinėms rinkoms skirtų produktų saugojimo ir apdorojimo, pristatymo į likusias Bendrijos rinkas arba eksporto, kaip dalies regioninės arba įprastinės prekybos srautų finansavimo.
16 pakeitimas
5 straipsnio 2 dalis
2.  Tiekimo programos tvirtinamos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Ta pačia tvarka gali būti patikslintas I priedo produktų sąrašas, atsižvelgiant į atokiausių regionų poreikių pokyčius.
2.  Tiekimo programos tvirtinamos 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į atokiausių regionų paklausos pokyčius.
17 pakeitimas
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Bendrijos paramos programos, skatindamos tvarų žemės valdymą, remia aplinkos, kaimo bendruomenių gyvenamosios aplinkos, ūkininkavimo metodų ir kraštovaizdžio vystymo pagerinimą.
18 pakeitimas
12 straipsnio a punktas
a) kiekybinis padėties žemės ūkio produktų gamyboje apibūdinimas atsižvelgiant į turimus įvertinimo rezultatus, kuriuose atsispindi plėtros skirtumai, spragos ir galimybės, mobilizuoti finansiniai ištekliai ir pagrindiniai pagal Tarybos reglamentà (EEB) Nr. 3763/91, Tarybos reglamentà (EEB) Nr. 1600/92, Tarybos reglamentà (EEB) Nr. 1601/92, Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 patvirtintų priemonių rezultatai;
a) kiekybinis esamos padėties žemės ūkio produktų gamyboje apibūdinimas, atsižvelgiant į turimų įvertinimų rezultatus, parodantis vystymosi skirtumus, spragas ir galimybes, mobilizuotus finansinius išteklius ir pagrindinius pagal Reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 patvirtintų priemonių rezultatus;
19 pakeitimas
12 straipsnio d punktas
d) priemonių įgyvendinimo terminai ir bendras orientacinis finansinis paketas, apibendrinantis mobilizuotinus išteklius;
d) priemonių įgyvendinimo terminai ir bendra orientacinë finansavimo lentelė, parodanti mobilizuotinus išteklius, netrukdant perprogramuoti kiekvienoje programoje numatytų priemonių;
20 pakeitimas
13 straipsnio 3 dalis
3.  Programos pradedamos taikyti 2006 m. sausio 1 d.
3.  Programos pradedamos taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d. arba nuo vėlesnės datos.
21 pakeitimas
16 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a. Komisija pasiūlo Tarybai atitinkamas nukrypti leidžiančias nuostatas, leidžiančias įgyvendinti kaimo plėtros programas atsižvelgiant į ypatingus atokiausių regionų bruožus.
22 pakeitimas
18 straipsnio 1 dalis
1.  Prancūzija ir Portugalija pateikia Komisijai augalų arba augalų produktų kenksmingų organizmų kontrolės atitinkamai PUD ir Azorų bei Maderos salose programas. Programose visų pirma nurodomi siektini tikslai, įgyvendintinos priemonės, jų trukmė ir išlaidos. Pagal šį straipsnį pateiktos programos nėra susijusios su bananų apsaugos priemonėmis.
1.  Prancūzija ir Portugalija pateikia Komisijai sveikatos apsaugos atitinkamai PUD ir Azorų bei Maderos salose programas. Programose visų pirma nurodomi siektini tikslai, įgyvendintinos priemonės, jų trukmė ir kaštai. Pagal šį straipsnį pateiktos programos nėra susijusios su bananų apsaugos priemonėmis.
23 pakeitimas
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnio 1 dalies, Azorų ir Maderos salose išaugintos vynuogės iš draudžiamų tiesioginio gamintojo hibridinių vynmedžių veislių (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont) gali būti naudojamos gaminti vynui, kuris turi būti paliekamas minėtuose regionuose.
2.  Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 19 straipsnio 1 dalies, Azorų ir Maderos salose išaugintos vynuogės iš draudžiamų tiesioginio gamintojo hibridinių vynmedžių veislių gali būti naudojamos gaminti vynui, kuris privalo likti minėtuose regionuose.
24 pakeitimas
19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
2.  Iki 2006 m. gruodžio 31 d. Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, tam tikrais atvejais naudodama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 II antraðtinës dalies III skyriuje nustatytà pagalbà.
2.  Iki 2013 m. gruodžio 31 d., prireikus naudodama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 II antraštinės dalies III skyriuje numatytà pagalbà, Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, kuriuose auga draudžiamos tiesioginio gamintojo hibridinės vynmedžių veislės.
25 pakeitimas
20 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Išsamios šios dalies taikymo taisyklės nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Išsamiose taisyklėse visų pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis, kurį reikia pilti gaminant pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta temperatūra apdorotą pieną.
Išsamios šios dalies taikymo taisyklės nustatomos laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos. Jeigu negalima užtikrinti vietoje gauto pieno realizacijos, Išsamiose taisyklėse visų pirma nustatomas vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis, kurį reikia supilti į pirmoje pastraipoje nurodytą aukšta temperatūra apdorotą pieną.
26 pakeitimas
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Siekiant pagerinti jautienos produkcijos kokybę Azorų salose, 26 straipsnio 2 dalyje numatytomis sąlygomis ir joje numatyta tvarka priėmus sprendimą apie maksimalią ribą, regionui suteikiama pagalba aprūpinant jį mėsai skirtų galvijų reproduktoriais.
27 pakeitimas
21 a straipsnis (naujas)
21a straipsnis
Cukrus
Per 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo1 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį to reglamento 13 straipsnyje minimas C cukrus, eksportuojamas pagal atitinkamas 1981 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2670/81, nustatančio išsamias įgyvendinimo taisykles dėl virškvotinės cukraus produkcijos2, nuostatas ir tiekiamas vartojimui į Madeiros ir Kanarų salas kaip baltasis cukrus, klasifikuojamas KN kodu 1701, bei į Azorų salas kaip žaliavinis cukrus, klasifikuojamas KN kodu 1701 12 10, pagal šio reglamento nuostatas importo muitais neapmokestinamas, laikantis numatomų tiekimo balansų apribojimų, nurodytų 3 straipsnyje.
_______________
1 OL L 178, 2001 6 30, p. 1.
2 OL L 262, 1981 9 16, p. 14.
28 pakeitimas
24 straipsnio 1 dalis
1.  Šiame Reglamente, išskyrus 16 straipsnį, nustatytos priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 2 straipsnio 2 dalį.
1.  Šiame Reglamente, išskyrus 16 ir 18 straipsnius, nustatytos priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 2 straipsnio 2 dalį.
29 pakeitimas
24 straipsnio 2 dalis
2.  Bendrija šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones kasmet finansuoja už tokià sumà:
2.  Bendrija šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones kasmet finansuoja suma, suskaièiuota išlaidų, reikalingų specialaus tiekimo režimo finansavimui, pagrindu, remiantis 2001–2004 metų kiekvieno regiono geriausių trejų metų vidurkiu, atsižvelgiant į šiuo laikotarpiu netaikytų muitų sumas ir didžiausiø galimø išlaidø, taikytinø vietos žemės ūkio produkcijos paramai, pagrindu.
  PUD: 84,7 milijono eurų,
  Azorų ir Maderos saloms: 77,3 milijono eurų,
  Kanarų saloms: 127,3 milijono eurų.
30 pakeitimas
24 straipsnio 3 dalis
3.  II antraštinėje dalyje numatytoms programoms kasmet skiriamos sumos negali viršyti:
išbraukta
PUD: 20,7 milijono euru,
Azorų ir Maderos saloms: 17,7 milijono eurų,
Kanarų saloms: 72,7 milijono eurų,
31 pakeitimas
24 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 26 straipsnio 2 dalies, to reglamento I priede nurodyti išmokų laiko apribojimai gali būti pakeisti; tokiu atveju nauji laiko apribojimai numatomi programose, kurios bus teikiamos šio straipsnio 2 dalyje numatytų finansinių išteklių kontekste.
32 pakeitimas
26 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Dėl 18 straipsnyje numatytų augalų sveikatos programų Komisijai padeda 1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos sprendimu Nr. 76/894/EEB1 įsteigtas Augalų sveikatos nuolatinis komitetas.
______________
1 OL L 340, 1976 12 9, p. 25.
33 pakeitimas
28 straipsnio 3 dalis
3.  Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. ir po to kas penkerius metus Komisija Parlamentui ir Tarybai pateikia bendrą ataskaitą, kurioje apžvelgia pagal šį reglamentą taikytų priemonių poveikį ir prie kurios atitinkamais atvejais prideda atitinkamus pasiūlymus.
3.  Ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 31 d. ir po to kas penkerius metus Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai bendrą ataskaitą, kurioje apžvelgia pagal šį reglamentą taikytų priemonių poveikį ir prie kurios atitinkamais atvejais prideda atitinkamus pasiūlymus.
34 pakeitimas
29 straipsnio 2 a dalis
Tačiau Reglamentuose (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 numatyti specialus tiekimo režimas ir vietos produktus remiančios priemonės lieka galioti atitinkamai iki tos dienos, kurią Komisija pritars šio reglamento 5 straipsnyje numatytoms aprūpinimo programoms, ir kurią bus pradėtos įgyvendinti šio reglamento 9 straipsnyje numatytos vietos žemės ūkio produktų paramos programos.
35 pakeitimas
32 straipsnio 2 dalis
Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau 13, 25 ir 26 straipsniai taikomi nuo jo įsigaliojimo dienos.
Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau 8, 13 straipsniai, 21 straipsnio 3 dalis, 24, 25 ir 26 straipsniai taikomi nuo jo įsigaliojimo dienos.

(1) Dar nepaskelbtas OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika