Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2004/0247(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0195/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0195/2005

Debates :

PV 07/07/2005 - 15

Balsojumi :

PV 07/07/2005 - 18.4

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0306

Pieņemtie teksti
PDF 421kWORD 119k
Ceturtdiena, 2005. gada 7. jūlijs - Strasbūra
Lauksaimniecība Eiropas Savienības attālākajos reģionos *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par īpašiem pasākumiem lauksaimniecības nozarē Eiropas Savienības attālāko reģionu atbalstam (KOM(2004)0687 ‐ C6–0201/2004 ‐ 2004/0247(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004) 0687)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 36., 37. pantu un 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0201/2004),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Starptautiskās tirdzniecības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6-0195/2005),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr.  1
1. apsvērums
(1)  Attālāko reģionu īpašais ģeogrāfiskais stāvoklis attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētu būtisku produktu apgādes avotiem, pārstrādi un lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamajiem resursiem šajos reģionos rada piegādes transporta papildu izmaksas. Turklāt objektīvi faktori, kas saistīti ar salu un attālo stāvokli, sevišķi attālo reģionu operatoriem un ražotājiem rada papildu grūtības, kas to darbību nostāda neizdevīgā stāvoklī. Šīs grūtības iespējams atvieglot, samazinot iepriekšminēto būtisko produktu cenas. Tādējādi, lai garantētu piegādi attālākajiem reģioniem un atvieglotu papildu izmaksas, ko rada attālums, kā arī šo reģionu salu un attālais stāvoklis, ir jāievieš īpašs piegādes režīms.
(1)  Attālāko reģionu īpašais ģeogrāfiskais stāvoklis attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētu būtisku produktu apgādes avotiem, pārstrādi un lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamajiem resursiem šajos reģionos rada piegādes transporta papildu izmaksas. Turklāt objektīvi faktori, kas saistīti ar izolētību un attālo stāvokli, sevišķi attālo reģionu operatoriem un ražotājiem rada papildu grūtības, kas to darbību nostāda neizdevīgā stāvoklī. Atsevišķos gadījumos operatori un ražotāji saskaras ar divkāršu izolētību, jo attiecīgā reģiona salas atrodas ļoti tālu cita no citas. Šīs grūtības iespējams atvieglot, samazinot iepriekšminēto būtisko produktu cenas. Tādējādi, lai garantētu piegādi attālākajiem reģioniem un atvieglotu papildu izmaksas, ko rada attālums, kā arī šo reģionu izolētību un attālais stāvoklis, ir jāievieš īpaša piegādes kārtība.
Grozījums Nr.  2
2.a apsvērums (jauns)
(2.a)  Tāpēc būtu pareizi, ja Komisija efektīvi piemērotu politiku, kas sekmē ES attālāko reģionu MVU, kuri ražo lauksaimniecības produktus, lai tie varētu uzturēt tradicionālo eksportēšanu un palielināt tirdzniecības apjomu ar trešām valstīm kaimiņos.
Grozījums Nr.  3
4. apsvērums
(4)  Ņemot vērā, ka kvantitāte, kas ir īpašās piegādes kārtības objekts, ir ierobežota ar attālāko reģionu piegādes vajadzībām, šī sistēma netraucē iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Turklāt īpašā piegādes režīma ekonomiskajām priekšrocībām nevajadzētu radīt attiecīgo produktu nelikumīgas tirdzniecības novirzes. Tātad šo produktu nosūtīšanu vai eksportēšanu no attālajiem reģioniem ir jāaizliedz. Tomēr, ja īpašā piegādes režīma radītās priekšrocības atmaksājas, šo produktu vai arī pārstrādāto produktu nosūtīšana un eksportēšana jāatbalsta nolūkā atļaut reģionālu tirdzniecību vai tirdzniecību starp diviem attāliem Portugāles reģioniem. Jāņem vērā arī tradicionālie tirdzniecības modeļi starp attālākajiem reģioniem un trešām valstīm, un jāļauj visiem šiem reģioniem eksportēt pārstrādes produktus, kas atbilst tradicionālajam eksportam. Šo ierobežojumu neattiecina arī uz tradicionālo eksportēšanu un pārstrādāto produktu tradicionāliem sūtījumiem; skaidrības labad šo tradicionāli eksportēto vai nosūtīto daudzumu noteikšanai jāprecizē atskaites periods.
(4)  Ņemot vērā, ka kvantitāte, kas ir īpašās piegādes kārtības objekts, ir ierobežota attālāko reģionu piegādes vajadzībām, šī sistēma netraucē iekšējā tirgus sekmīgai darbībai. Turklāt īpašās piegādes kārtības ekonomiskajām priekšrocībām nevajadzētu radīt attiecīgo produktu nelikumīgu tirdzniecību. Tātad šo produktu nosūtīšanu vai eksportēšanu no attālajiem reģioniem ir jāaizliedz. Tomēr, ja īpašās piegādes kārtības radītās priekšrocības atmaksājas, šo produktu vai arī pārstrādāto produktu nosūtīšana un eksportēšana jāatbalsta nolūkā atļaut reģionālu tirdzniecību vai tirdzniecību starp diviem attāliem Portugāles reģioniem. Jāņem vērā arī tradicionālie tirdzniecības modeļi starp attālākajiem reģioniem un trešām valstīm, un jāļauj visiem šiem reģioniem eksportēt pārstrādes produktus, kas atbilst tradicionālajam eksportam. Šo ierobežojumu vairs neattiecina uz tradicionālo eksportēšanu un pārstrādāto produktu tradicionāliem sūtījumiem; skaidrības labad šo tradicionāli eksportēto vai nosūtīto daudzumu noteikšanai jāprecizē atskaites periods, ņemot vērā iespējamus sarežģījumus tradicionālajā tirgus darbībā.
Grozījums Nr.  4
12.a apsvērums (jauns)
(12.a)  Komisija būtu jāsniedz Padomei priekšlikumu par nepieciešamajām atkāpēm, lai varētu īstenot lauku attīstības programmas, ņemot vērā attālāko reģionu īpatnības.
Grozījums Nr.  5
18. apsvērums
(18)  Nepieciešams atbalstīt tradicionālās lopkopības aktivitātes. Lai apmierinātu FAD un Madeiras vietējā patēriņa vajadzības, no trešām valstīm jāļauj, nemaksājot ievedmuitu, importēt vēršus, kurus paredzēti nobarošanai, ievērojot dažus nosacījumus un ikgadējās maksimālās robežas. Regulas (EK) Nr. 1782/2003 ietvaros ir jādod Portugālei iespēja nodot tiesības uz piemaksu par zīdītājgovīm no kontinenta uz Azoru salām un piemērot šo instrumentu jaunā kontekstā attālākajiem reģioniem.
(18)  Nepieciešams atbalstīt tradicionālās lopkopības aktivitātes. Lai apmierinātu FAD un Madeiras vietējā patēriņa vajadzības, no trešām valstīm jāļauj, nemaksājot ievedmuitu, importēt vēršus, kurus paredzēti nobarošanai, ievērojot dažus nosacījumus un ikgadējās maksimālās robežas.Regulas (EK) Nr. 1782/2003 ietvaros ir jādod Portugālei iespēja nodot tiesības uz piemaksu par zīdītājgovīm no kontinenta uz Azoru salām un piemērot šo instrumentu jaunā kontekstā attālākajiem reģioniem. Lai apmierinātu FAD vietējā patēriņa vajadzības, no trešām valstīm jāļauj, nemaksājot ievedmuitu, importēt zirgu, vēršu, bifeļu, aitu un kazu sugu dzīvniekus, kas paredzēti nobarošanai, ievērojot noteiktus nosacījumus un ikgadējās maksimālās robežas. Lai uzlabotu liellopu gaļas produkcijas kvalitāti Azoru salās, jāpiešķir atbalsts attālāko reģionu apgādei ar vaislas gaļas vēršiem, ievērojot noteiktus nosacījumus un ikgadējās maksimālās robežas.
Grozījums Nr.  6 un 7
20. apsvērums
(20)  Šīs regulas īstenošana nedrīkst apdraudēt īpašo atbalstu, kuru līdz šim izmantoja attālākie reģioni. Tādēļ vajadzīgo pasākumu izpildei dalībvalstu rīcībā jābūt summām, kas atbilst jau piešķirtajam Kopienas atbalstam saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1452/2001, ar ko par labu Francijas aizjūras departamentiem ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem, groza Direktīvu 72/462/EEK un atceļ Regulu (EEK) Nr. 525/77, un Regulu (EEK) Nr. 3763/91 (Poseidom) , Regulu (EK) Nr. 1453/2001 un Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1454/2001, ar ko ievieš īpašus pasākumus Kanāriju salām attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (Poseican) , kā arī lopkopjiem piešķirtās summas, kas šajos reģionos noteiktas ar Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju , ar Padomes 2001. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2529/2001 par aitu un kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju , ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju un summas, kas piešķirtas FAD un Reinjonas apgādei ar rīsiem saskaņā ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju Attālākajos reģionos jaunā lauksaimniecības produktu atbalsta sistēma, ko nosaka šī regula, ir jāsaskaņo ar šāda paša veida produktu atbalstu, kas ir spēkā Kopienā.
(20)  Šīs regulas īstenošana nedrīkst apdraudēt īpašo atbalstu, kuru līdz šim izmantoja attālākie reģioni. Nosakot ikgadējās finanšu robežas īpašās piegādes kārtības atbalstam, jāņem vērā piegādes atbalsts un saskaņā ar īpašo piegādes kārtību piešķirtie nodokļu atbrīvojumi noteiktā laika periodā Tādēļ vajadzīgo pasākumu izpildei dalībvalstu rīcībā jābūt summām, kas atbilst jau piešķirtajam Kopienas atbalstam saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1452/2001, ar ko par labu Francijas aizjūras departamentiem ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem, groza Direktīvu 72/462/EEK un atceļ Regulu (EEK) Nr. 525/77, un Regulu (EEK) Nr. 3763/91 (Poseidom) , Regulu (EK) Nr. 1453/2001 un Padomes 2001. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 1454/2001, ar ko ievieš īpašus pasākumus Kanāriju salām attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem un atceļ Regulu (EEK) Nr. 1601/92 (Poseican) , kā arī lopkopjiem piešķirtās summas, kas šajos reģionos noteiktas ar Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju , ar Padomes 2001. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2529/2001 par aitu un kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju , ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju un summas, kas piešķirtas FAD un Reinjonas apgādei ar rīsiem saskaņā ar Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju Attālākajos reģionos jaunā lauksaimniecības produktu atbalsta sistēma, ko nosaka šī regula, ir jāsaskaņo ar šāda paša veida produktu atbalstu, kas ir spēkā Kopienā.
Grozījums Nr.  8
21.a apsvērums (jauns)
(21.a)  Minēto spēkā esošo noteikumu atcelšana nedrīkst radīt pārtraukumu ne īpašo piegādes kārtību atbalsta pasākumos, ne arī attālāko reģionu vietējās ražošanas atbalstā. Tādējādi jānodrošina šo atbalsta pasākumu nepārtrauktība, līdz tiek apstiprinātas attiecīgās piegādes un atbalsta programmas.
Grozījums Nr.  9
1. pants
Ar šo regulu nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecības nozarē, lai kompensētu Līguma 299. panta 2. punktā minēto Eiropas Savienības reģionu, še turpmāk "attālāko reģionu", tālumu, salu un sevišķi nomaļo stāvokli.
Ar šo regulu nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecības nozarē, lai kompensētu Līguma 299. panta 2. punktā minēto Eiropas Savienības reģionu, še turpmāk "attālāko reģionu", tālumu, izolētību, sevišķi nomaļo stāvokli, nelielo teritoriju, nepateicīgo reljefu un klimatu, kā arī ekonomisko atkarību no dažiem produktiem.
Grozījums Nr.  10
2. panta 1. punkts
1.  Ar šo ievieš īpašu piegādes kārtību lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti šīs regulas I pielikumā un kuriem ir būtiska nozīme attiecībā uz lietošanu uzturā, pārstrādi un kā lauksaimnieciskās ražošanas resursiem attālākajos reģionos.
1.  Ar šo ievieš īpašu piegādes kārtību lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti 5. pantā minētajās piegādes programmās un kuriem ir būtiska nozīme attiecībā uz lietošanu uzturā, pārstrādi un kā lauksaimnieciskās ražošanas resursiem attālākajos reģionos.
Grozījums Nr.  11
2. panta 2. punkts
2.  Sastāda prognozēto piegādes bilanci, norādot I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu daudzumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību gada apgādes prasībām. Atsevišķu prognozētās apgādes bilanci var sastādīt attiecībā uz to produktu pārstrādes un iepakojuma nozares prasībām, kas paredzēti vietējam tirgum un tradicionālajam eksportam vai sūtījumiem uz pārējo Kopienu, eksportam uz trešām valstīm reģionālās vai tradicionālās tirdzniecības ietvaros.
svītrots
Grozījums Nr.  12 un 13
4. panta 2. punkta ievadfrāze
2.  Pirmajā punktā minēto ierobežojumu nepiemēro attālākajos reģionos pārstrādātiem produktiem, realizējot īpašās piegādes kārtības produktus:
2.  Pirmajā punktā minēto ierobežojumu nepiemēro attālākajos reģionos produktiem, kuri ir pārstrādāti vai kuri šajos reģionos ir pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti no īpašās piegādes kārtības produktiem.
a) kuri eksportēti uz trešām valstīm vai nosūtīti uz pārējo Kopienu daudzumu robežās, kuri atbilst tradicionālai nosūtīšanai vai tradicionālai eksportēšanai. Šos daudzumus un saņēmējas trešās valstis noteikusi Komisija saskaņā ar 26. panta 2. punktā paredzēto procedūru, pamatojoties uz vidējo sūtījumu vai eksporta daudzumu 1989., 1990. un 1991. gadā;
b) kuri nosūtīti uz trešām valstīm reģionālās tirdzniecības ietvaros, ievērojot nosacījumus, kas pieņemti saskaņā ar 26. panta 2. punktā paredzēto procedūru;
c) kuri nosūtīti no Azoru salām uz Madeiru un otrādi.
Par to nepienākas eksporta atmaksājums.
Par to nepienākas eksporta atmaksājums.
Grozījums Nr.  15
5. panta 1. punkta -a) apakšpunkts (jauns)
-a) produkti, uz kuriem attiecas īpašā piegādes kārtība;
Grozījums Nr.  14
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) prognozētās piegādes bilances projektu;
a) prognozētās piegādes bilances projektu, norādot šo produktu vajadzīgo ikgadējo daudzumu. Atsevišķu pagaidu novērtējumu var sastādīt attiecībā uz to produktu pārstrādes un iepakojuma nozares prasībām, kas paredzēti vietējam tirgum, sūtījumiem uz pārējo Kopienu un eksportam uz trešām valstīm reģionālās vai tradicionālās tirdzniecības ietvaros.
Grozījums Nr.  16
5. panta 2. punkts
2.  Piegādes programmas apstiprina atbilstīgi 26. panta 2. punktā noteiktajai kārtībai. I pielikumā uzskaitīto produktu sarakstu var pārskatīt saskaņā ar šo pašu kārtību atkarībā no attālāko reģionu vajadzību izmaiņām.
2.  Piegādes programmas apstiprina atbilstīgi 26. panta 2. punktā noteiktajai kārtībai atkarībā no attālāko reģionu vajadzību izmaiņām.
Grozījums Nr.  17
9. panta 2.a punkts (jauns)
2a) Kopienas atbalsta programmas palīdz uzlabot vidi un lauku rajonus, kā arī attīstīt lauksaimniecības metodes un ainavu veidošanu, veicinot ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu.
Grozījums Nr.  18
12. panta a) daļa
a) attiecīgās lauksaimniecības ražošanas situācijas kvantitatīvu aprakstu, ņemot vērā pieejamos novērtēšanas rezultātus, kas parāda atšķirības, trūkumus un attīstības potenciālu, izmantotos finanšu resursus un galvenos rezultātus pasākumiem, kas uzsākti ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3763/91 , Padomes Regulu (EEK) Nr. 1600/92 , Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/92 , Regulu (EEK) Nr. 1452/2001, Regulu (EEK) Nr. 1453/2001 un Regulu (EEK) Nr. 1454/2001;
a) attiecīgās lauksaimniecības ražošanas situācijas kvantitatīvu aprakstu, ņemot vērā pieejamos novērtēšanas rezultātus, kas parāda atšķirības, trūkumus un attīstības potenciālu, izmantotos finanšu resursus un galvenos rezultātus pasākumiem, kas uzsākti ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1452/2001 (EK), Nr. 1453/2001 un (EK) Nr. 1454/2001;
Grozījums Nr.  19
12. panta d) daļa
d) pasākumu īstenošanas grafiku un norādošu vispārēju finanšu tabulu, kurā apkopoti sniedzamie resursi;
d) pasākumu īstenošanas grafiku un norādošu vispārēju finanšu tabulu, kurā apkopoti sniedzamie resursi neatkarīgi no katras programmas pasākumu pārplānošanas;
Grozījums Nr.  20
13. panta 3. punkts
3.  Programmas piemēro no 2006. gada 1. janvāra.
3.  Programmas piemēro no 2006. gada 1. janvāra vai no vēlāka datuma.
Grozījums Nr.  21
16. panta 5.a punkts (jauns)
5a) Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu par nepieciešamajām atkāpēm, lai varētu īstenot lauku attīstības programmas, ņemot vērā attālāko reģionu īpatnības.
Grozījums Nr.  22
18. panta 1. punkts
1.  Francija un Portugāle iesniedz Komisijai Francijas aizjūras departamenta (FAD), kā arī Azoru salu un Madeiras augu vai augu produktu kaitēkļu apkarošanas programmas. Šīs programmas īpaši precizē plānotos mērķus, veicamās darbības, to ilgumu un izmaksas. Šajā pantā minētās programmas neattiecas uz banānu aizsardzību.
1.  Francija un Portugāle iesniedz Komisijai Francijas aizjūras departamenta (FAD), kā arī Azoru salu un Madeiras lauksaimniecības kultūru un augu produktu veselības aizsardzības programmas. Šīs programmas īpaši precizē plānotos mērķus, veicamās darbības, to ilgumu un izmaksas. Šajā pantā minētās programmas neattiecas uz banānu aizsardzību.
Grozījums Nr.  23
19. panta 2. punkta 1. daļa
2.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1493/1999 19. panta 1. punkta noteikumiem, vīnogas, kas iegūtas no aizliegto vīnogulāju šķirņu hibrīdu varietātēm (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), kas izaudzētas Azoru salu un Madeiras reģionos, var izmantot vīna ražošanai, kuru drīkst izplatīt vienīgi šajos reģionos.
2.  Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1493/1999 19. panta 1. punkta noteikumiem, vīnogas, kas iegūtas no aizliegto vīnogu šķirņu hibrīdiem, kas izaudzēti Azoru salu un Madeiras reģionos, var izmantot tāda vīna ražošanai, kuru drīkst izplatīt vienīgi šajos reģionos.
Grozījums Nr.  24
19. panta 2. punkta 2. daļa
2.  Portugāle līdz 2006. gada 31. decembrim uzsāk pakāpenisku to zemes gabalu apstrādes pārtraukšanu, kas apstādīti ar aizliegto vīnkoku šķirņu hibrīdu varietātēm, vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 II sadaļas III nodaļā.
2.  Portugāle līdz 2013. gada 31. decembrim uzsāk pakāpenisku to zemes gabalu apstrādes pārtraukšanu, kas apstādīti ar aizliegto vīnogu šķirņu hibrīdiem, vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1493/1999 II sadaļas III nodaļā.
Grozījums Nr.  25
20. panta 4. punkta 2. daļa
Komisija pieņem šī punkta piemērošanas kārtību saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto kārtību. Šī kārtība tieši nosaka iegūtā vietējā svaigā piena daudzumu pirms tā pārstrādāšanas sterilizētā pienā, kas minēts pirmajā daļā.
Komisija pieņem šī punkta piemērošanas kārtību saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto procedūru. Šī procedūra tieši nosaka iegūtā vietējā svaigā piena daudzumu pirms tā pārstrādāšanas sterilizētā pienā, kas minēts pirmajā daļā, taču šis daudzums ir obligāts tikai tad, ja vietējai produkcijai netiek nodrošināts noiets.
Grozījums Nr.  26
21. panta 3.a punkts (jauns)
3a) Lai uzlabotu liellopu gaļas produkcijas kvalitāti Azoru salās, jāpiešķir atbalsts attālāko reģionu apgādei ar vaislas gaļas vēršiem, ievērojot dažus nosacījumus un ikgadējās maksimālās robežas, kas jānosaka saskaņā ar 26. panta 2. punktā noteikto procedūru.
Grozījums Nr.  27
21.a pants (jauns)
21.a pants
Cukurs
Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/2001 (2001. gada 19. jūnijs) par cukura tirgu kopīgo organizāciju 110. pantā noteiktajā laika posmā šīs regulas 13. pantā minētajam C cukuram, ko saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2670/81 (1981. gada 14. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus attiecībā uz cukura produkciju, kas pārsniedz kvotu 2 , noteikumiem eksportē patēriņam Madeirā un Kanāriju salās (baltais cukurs ar kodu KN 1701) un Azoru salās (jēlcukurs ar kodu KN 17011210), nepiemēro ievedmuitu, ievērojot šīs regulas nosacījumus un 3. pantā noteiktās prognozēto piegādes bilanču robežas.
_______________
1 OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.
2 OV L 262, 16.9.1981., 14. lpp.
Grozījums Nr.  28
24. panta 1. punkts
1.  Šajā regulā paredzētie pasākumi, izņemot 16. pantā noteiktos, veido operācijas, kas paredzētas lauksaimniecības tirgu stabilizēšanai Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 2. panta 2. punkta nozīmē .
Šajā regulā paredzētie pasākumi, izņemot 16. un 18. pantā noteiktos, veido intervences, kas paredzētas lauksaimniecības tirgu stabilizēšanai Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 2. panta 2. punkta nozīmē .
Grozījums Nr.  29
24. panta 2. punkts
2.  Kopiena finansē šīs Regulas II un III sadaļā paredzētos pasākumus ikgadējās summas līmenī, kas vienāds ar:
2.  Kopiena finansē šīs Regulas II un III sadaļā paredzētos pasākumus ikgadējās summas līmenī, ko nosaka, pamatojoties uz īpašās piegādes kārtības atbalsta maksājumiem, par pamatu ņemot katra reģiona ikgadējo maksājumu vidējo vērtību laika posmā no 2001. līdz 2004. gadam, ņemot vērā šajā pašā laika posmā atceltos ievedmuitas maksājumus un nepārsniedzot izdevumu maksimālo robežu, kas attiecas uz vietējās lauksaimniecības atbalsta maksājumiem.
FAD: 84,7 miljoni euro,
Azoru salām un Madeirai: 77,3 miljoni euro,
Kanāriju salām: 127,3 miljoni euro.
Grozījums Nr.  30
24. panta 3. punkts
3.  II sadaļā paredzētajām programmām piešķirtās ikgadējās summas nevar būt lielākas par šādām summām :
Svītrots
FAD: 20,7 miljoni euro,
Azoru salām un Madeirai: 17,7 miljoni euro,
Kanāriju salām: 72,7 miljoni euro.
Grozījums Nr.  31
24. panta 3.a punkts (jauns)
3a) Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 28. panta 2. punkta, tās pašas regulas I pielikumā uzskaitīto atbalsta shēmu maksājumu termiņus var mainīt, programmās nosakot jaunu termiņu atbilstīgi šā panta 2. un 3. punktā noteiktajām finanšu dotācijām.
Grozījums Nr.  32
26. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)
Augu veselības komiteja, kas izveidota ar Padomes 1976. gada 23. novembra Lēmumu 76/894/EEK 1, sniedz palīdzību Komisijai attiecībā uz šīs regulas 18. pantā paredzētajām augu veselības aizsardzības programmām.
____________________
1 OV L 340, 9.12.1976., 25. lpp.
Grozījums Nr.  33
28. panta 3. punkts
3.  Komisija vēlākais 2009gada 31. decembrī un turpmāk ik pa pieciem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispārējo atskaiti, kas uzsver veikto darbību ietekmi, piemērojot šo regulu, kura, vajadzības gadījumā, papildināta ar atbilstošiem priekšlikumiem.
3.  Komisija vēlākais 2008gada 31. decembrī un turpmāk ik pa pieciem gadiem iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispārējo atskaiti, kas uzsver veikto darbību ietekmi, piemērojot šo regulu, kura, vajadzības gadījumā, papildināta ar atbilstošiem priekšlikumiem.
Grozījums Nr.  34
29. panta 2.a daļa
Tomēr īpašās piegādes kārtības pasākumi, kā arī vietējo lauksaimniecības ražotņu atbalsta pasākumi, kas paredzēti Regulās (EK) Nr. 1452/2001, Nr. 1453/2001 un Nr. 1454/2001, paliek spēkā līdz brīdim, kad Komisija apstiprina šīs regulas 5. pantā minētās piegādes programmas un kad sāk piemērot šīs regulas 9. pantā minētās vietējo lauksaimniecības ražotņu atbalsta programmas.
Grozījums Nr.  35
32. panta 2. daļa
To piemēro no 2006. gada 1. janvāra. Tomēr 13., 25. un 26. pantu piemēro no tās stāšanās spēkā.
To piemēro no 2006. gada 1. janvāra. Tomēr 8. un 13. pantu, 21. panta 3. punktu un 24., 25. un 26. pantu piemēro no tās stāšanās spēkā.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika