Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0247(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0195/2005

Ingivna texter :

A6-0195/2005

Debatter :

PV 07/07/2005 - 15

Omröstningar :

PV 07/07/2005 - 18.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0306

Antagna texter
PDF 430kWORD 92k
Torsdagen den 7 juli 2005 - Strasbourg
Jordbruket i unionens yttersta randområdena *
P6_TA(2005)0306A6-0195/2005

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (KOM(2004)0687 – C6-0201/2004 – 2004/0247(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0687)(1),

–   med beaktande av artiklarna 36 och 37 och artikel 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6–0201/2004),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för internationell handel och utskottet för regional utveckling (A6-0195/2005).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 1
(1)  De yttersta randområdenas speciella geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna när det gäller vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetningsindustrin och som insatsvaror inom jordbruket, medför höga transportkostnader för regionen. Objektiva faktorer som har samband med regionens övärldskaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden, medför ytterligare begränsningar för ekonomiska aktörer och producenter i de yttersta randområdena som blir till svåra hinder för deras verksamhet. Effekterna av dessa hinder kan lindras genom att priset på ovannämnda basprodukter sänks. Således bör en särskild försörjningsordning införas för att garantera de yttersta randområdena försörjning samt minska de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsenhet, deras övärldskaraktär och deras läge i gemenskapens yttersta randområden.
(1)  De yttersta randområdenas speciella geografiska läge i förhållande till försörjningskällorna när det gäller vissa produkter som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetningsindustrin och som insatsvaror inom jordbruket, medför höga transportkostnader för regionen. Objektiva faktorer som har samband med regionens övärldskaraktär och läge i gemenskapens yttersta randområden, medför ytterligare begränsningar för ekonomiska aktörer och producenter i de yttersta randområdena som blir till svåra hinder för deras verksamhet. I vissa fall ställs operatörerna och producenterna inför en dubbel övärldskaraktär till följd av att öarna i regionen ligger mycket långt från varandra. Effekterna av dessa hinder kan lindras genom att priset på ovannämnda basprodukter sänks. Således bör en särskild försörjningsordning införas för att garantera de yttersta randområdena försörjning samt minska de merkostnader som uppstår till följd av deras avlägsenhet, deras övärldskaraktär och deras läge i gemenskapens yttersta randområden.
Ändring 2
Skäl 2a (nytt)
(2a) Kommissionen bör föra en effektiv politik för att främja små och medelstora livsmedelsföretag i Europeiska unionens yttersta randområden, så att de kan fortsätta med sin traditionella exportverksamhet och öka handeln med närliggande tredjeländer.
Ändring 3
Skäl 4
(4)  Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de yttersta randområdenas försörjningsbehov skapar systemet inga störningar på den inre marknaden. Den särskilda försörjningsordningens ekonomiska fördelar bör inte heller leda till snedvridning av handeln med de berörda produkterna. Därför är det lämpligt att förbjuda sändning eller export av dessa produkter från de yttersta randområdena. Sändning eller export av dessa produkter bör däremot vara tillåten när den fördel som följt av den särskilda försörjningsordningen betalats tillbaka eller, när det gäller bearbetade produkter, i syfte att möjliggöra regional handel eller handel mellan två portugisiska randområden. Hänsyn bör tas till tredjeländernas traditionella handel med de yttersta randområdena som helhet, och med anledning av detta bör sådan export av bearbetade produkter som svarar mot traditionell export tillåtas för alla dessa regioner. Denna begränsning gäller inte heller traditionella sändningar av bearbetade produkter. Det är i klarhetssyfte lämpligt att fastställa en referensperiod för definitionen av traditionellt exporterade eller avsända kvantiteter.
(4)  Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de yttersta randområdenas försörjningsbehov skapar systemet inga störningar på den inre marknaden. Den särskilda försörjningsordningens ekonomiska fördelar bör inte heller leda till snedvridning av handeln med de berörda produkterna. Därför är det lämpligt att förbjuda sändning eller export av dessa produkter från de yttersta randområdena. Sändning eller export av dessa produkter bör däremot vara tillåten när den fördel som följt av den särskilda försörjningsordningen betalats tillbaka eller, när det gäller bearbetade produkter, i syfte att möjliggöra regional handel eller handel mellan två portugisiska randområden. Hänsyn bör tas till tredjeländernas traditionella handel med de yttersta randområdena som helhet, och med anledning av detta bör sådan export av bearbetade produkter som svarar mot traditionell export tillåtas för alla dessa regioner. Denna begränsning gäller inte heller traditionella sändningar av bearbetade produkter. Det är i klarhetssyfte lämpligt att fastställa en referensperiod för definitionen av traditionellt exporterade eller avsända kvantiteter vilken bör ta hänsyn till eventuella hinder för en normalt fungerande marknad.
Ändring 4
Skäl 12a (nytt)
(12a) Kommissionen bör för rådet föreslå de undantag som krävs för att genomföra programmen för landsbygdsutveckling, med hänsyn tagen till de yttersta randområdenas särdrag.
Ändring 5
Skäl 18
(18)  Traditionell verksamhet inom djuruppfödningen bör stödjas. I syfte att fylla de lokala konsumtionsbehoven i de franska utomeuropeiska departement och på Madeira är det därför lämpligt att tillåta tullfri import från tredjeländer av handjur av nötkreatur för uppfödning under vissa villkor och inom ramen för en årlig högsta gräns. Det är också lämpligt att fortsätta att bevilja den möjlighet som genom förordning (EG) nr 1782/2003 ges Portugal att överföra bidragsrätter för am- och dikor från fastlandet till Azorerna, samt att anpassa denna stödform till det nya stödsammanhang som gäller för de yttersta randområdena.
(18)  Traditionell verksamhet inom djuruppfödningen bör stödjas. I syfte att fylla de lokala konsumtionsbehoven i de franska utomeuropeiska departement och på Madeira är det därför lämpligt att tillåta tullfri import från tredjeländer av handjur av nötkreatur för uppfödning under vissa villkor och inom ramen för en årlig högsta gräns. Det är också lämpligt att fortsätta att bevilja den möjlighet som genom förordning (EG) nr 1782/2003 ges Portugal att överföra bidragsrätter för am- och dikor från fastlandet till Azorerna, samt att anpassa denna stödform till det nya stödsammanhang som gäller för de yttersta randområdena. För att tillfredsställa den lokala konsumtionens behov i de franska utomeuropeiska departementen är det lämpligt att tillåta tullfri import från tredje länder av hästar, nötkreatur, koantiloper, får och getter för uppfödning under vissa villkor och inom ramen för en högsta fastställd årlig gräns. I syfte att höja kvaliteten på nötköttsproduktionen på Azorerna är det lämpligt att bevilja ett bidrag till införsel av hanavelsdjur av nötkreatur till denna region, under vissa villkor och inom ramen för en högsta fastställd gräns.
Ändring 6 + 7
Skäl 20
(20)  Genomförandet av den här förordningen får inte inverka negativt på den särskilda stödnivå som de yttersta randområdena hittills omfattats av. Det är av denna anledning som medlemsstaterna, för genomförandet av nödvändiga åtgärder, måste ha tillgång till det stöd som redan beviljats av kommissionen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom), rådets förordning (EG) nr 1453/2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (Poseima) och rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican), samt till de belopp som beviljats uppfödare som är etablerade i dessa områden i enlighet med rådets förordning (EG) 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött, rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av markanden för spannmål, samt till de belopp som beviljats för försörjningen med ris av det franska utomeuropeiska departementet Réunion i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris. Den nya stödordning för jordbruksproduktionen i de yttersta randområdena som införs genom föreliggande förordning måste samordnas med det stöd som gäller för motsvarande produktion i resten av gemenskapen.
(20)  Genomförandet av den här förordningen får inte inverka negativt på den särskilda stödnivå som de yttersta randområdena hittills omfattats av. De årliga finansiella tak som skall beaktas i stödet till den särskilda försörjningsordningen bör ta hänsyn till försörjningsstödet och till de belopp som motsvarar sådan befrielse från importtullar som beviljats inom ramen för denna ordning under en viss period.Det är av denna anledning som medlemsstaterna, för genomförandet av nödvändiga åtgärder, måste ha tillgång till det stöd som redan beviljats av kommissionen inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1452/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för de franska utomeuropeiska departementen, ändring av direktiv 72/462/EEG samt upphävande av förordning (EEG) nr 525/77 och förordning (EEG) nr 3763/91 (Poseidom), rådets förordning (EG) nr 1453/2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira samt om upphävande av förordning (Poseima) och rådets förordning (EG) nr 1454/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Kanarieöarna och om upphävande av förordning (EEG) nr 1601/92 (Poseican), samt till de belopp som beviljats uppfödare som är etablerade i dessa områden i enlighet med rådets förordning (EG) 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött, rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, samt till de belopp som beviljats för försörjningen med ris av det franska utomeuropeiska departementet Réunion i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris. Den nya stödordning för jordbruksproduktionen i de yttersta randområdena som införs genom föreliggande förordning måste samordnas med det stöd som gäller för motsvarande produktion i resten av gemenskapen.
Ändring 8
Skäl 21a (nytt)
(21a) Ovan nämnda upphävande av gällande förordningar bör emellertid inte leda till att förfarandena för stöd till de särskilda försörjningsordningarna eller för stöd till den lokala produktionen i de yttersta randområdena avbryts och det är nödvändigt att säkerställa att dessa förfaranden kan fortsätta att tillämpas till dess att de olika försörjnings- och stödprogrammen har godkänts.
Ändring 9
Artikel 1
Genom den här förordningen antas särskilda jordbruksåtgärder för att lindra effekterna av den avlägsenhet, övärldskaraktär och det läge i unionens yttersta randområden som präglar de områden som avses i artikel 299.2 i fördraget, nedan kallade "de yttersta randområdena".
Genom den här förordningen antas särskilda jordbruksåtgärder för att lindra effekterna av den avlägsenhet, övärldskaraktär, det läge i unionens yttersta randområden, den ringa storlek, de besvärliga terräng- och klimatförhållanden och det ekonomiska beroendet av ett fåtal produkter som präglar de områden som avses i artikel 299.2 i fördraget, nedan kallade "de yttersta randområdena".
Ändring 10
Artikel 2, punkt 1
1.  Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som finns förtecknade i bilaga I och som i de yttersta randområdena är nödvändiga som livsmedel eller för tillverkning av andra produkter eller som insatsvaror i jordbruket.
1.  Härmed inrättas en särskild försörjningsordning för de jordbruksprodukter som i de yttersta randområdena är nödvändiga som livsmedel eller för tillverkning av andra produkter eller som insatsvaror i jordbruket och som omnämns i de försörjningsprogram som avses i artikel 5.
Ändring 11
Artikel 2, punkt 2
2.  De årliga försörjningsbehoven med avseende på produkterna i bilaga I skall beräknas genom en prognostiserad försörjningsbalans. En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden, för traditionella sändningar till resten av gemenskapen och för export till tredjeländer inom ramen för regional handel eller inom ramen för traditionell handel.
utgår
Ändring 12 + 13
Artikel 4, punkt 2
2.  Den begränsning som avses i punkt 1 skall inte gälla sådana produkter som bearbetas i de yttersta randområdena med utgångspunkt i produkter som omfattats av den särskilda försörjningsordningen och
2.  Den begränsning som avses i punkt 1 skall inte gälla sådana produkter som bearbetas eller produkter som genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i de yttersta randområdena med utgångspunkt i produkter som omfattats av den särskilda försörjningsordningen och
a) som exporteras till tredjeländer eller sänds till resten av gemenskapen inom ramen för de kvantiteter som motsvarar traditionella sändningar och traditionell export. Dessa kvantiteter och de mottagande tredjeländerna skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2, på grundval av de genomsnittliga sändningarna eller den genomsnittliga exporten under åren 1989, 1990 och 1991,
b) som exporteras till tredjeländer inom ramen för regional handel enligt de villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2,
c) som sänds från Azorerna till Madeira och tvärt om.
Ingen form av bidrag beviljas vid export av dessa produkter.
Ingen form av bidrag beviljas vid export av dessa produkter.
Ändring 15
Artikel 5, punkt 1, led -a (nytt)
-a) de produkter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen,
Ändring 14
Artikel 5, punkt 1, led a
a) ett utkast till prognostiserad försörjningsbalans,
a) ett utkast till prognostiserad försörjningsbalans, som fastställer årsbehoven av dessa produkter. Det kan göras en preliminär separat bedömning av behoven för företag som lagrar och bearbetar produkter som är avsedda att gå till den lokala marknaden, sändas till övriga gemenskapen eller exporteras till tredje länder inom ramen för den regionala handeln eller den traditionella handeln.
Ändring 16
Artikel 5, punkt 2
2.  Försörjningsprogrammen skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2. Med hänsyn till behovsutvecklingen i de yttersta randområdena får förteckningen över de produkter som anges i bilaga I ses över i enlighet med samma förfarande.
2.  Försörjningsprogrammen skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2, med hänsyn till behovsutvecklingen i de yttersta randområdena.
Ändring 17
Artikel 9, punkt 2a (ny)
2a. Gemenskapens stödprogram skall främja förbättringar av miljön, förutsättningarna för landsbygdssamhällen, jordbruksmetoder och landskapsutvecklingen genom att främja en hållbar arealförvaltning.
Ändring 18
Artikel 12, led a
a)  En kvantifierad beskrivning av den produktionssituation inom jordbruket som berörs, för vilken tillgängliga utvärderingsresultat beaktats och vilken visar skillnader, brister och potential i fråga om utvecklingen, vilka ekonomiska medel som avsatts och de huvudsakliga resultaten av åtgärder som vidtagits med stöd av rådet förordning (EEG) nr 3763/91, rådets förordning (EEG) nr 1600/92, rådets förordning (EEG) nr 1601/92 samt förordningarna (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001.
a)  En kvantifierad beskrivning av den produktionssituation inom jordbruket som berörs, för vilken tillgängliga utvärderingsresultat beaktats och vilken visar skillnader, brister och potential i fråga om utvecklingen, vilka ekonomiska medel som avsatts och de huvudsakliga resultaten av åtgärder som vidtagits med stöd av rådets förordningar (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001.
Ändring 19
Artikel 12, led d
d)  En tidsplan över genomförandet av åtgärderna och en allmän preliminär finansieringsöversikt med en sammanfattning av de resurser som kommer att anslås.
d)  En tidsplan över genomförandet av åtgärderna och en allmän preliminär finansieringsöversikt med en sammanfattning av de resurser som kommer att anslås, utan att omplaneringen mellan åtgärderna inom varje program påverkas.
Ändring 20
Artikel 13, punkt 3
3.  Programmen skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.
3.  Programmen skall tillämpas från och med den 1 januari 2006 eller från ett senare datum.
Ändring 21
Artikel 16, punkt 5a (ny)
5a. Kommissionen skall för rådet föreslå de undantag som krävs för att genomföra programmen för landsbygdsutveckling, med hänsyn tagen till de yttersta randområdenas särdrag.
Ändring 22
Artikel 18, punkt 1
1.  Frankrike och Portugal skall för kommissionen lägga fram program för bekämpning av organismer som är skadliga för växtligheten eller vegetabiliska produkter i de franska utomeuropeiska departementen respektive på Azorerna och Madeira. I programmen skall särskilt anges de mål som skall uppnås, åtgärder som skall vidtas samt deras varaktighet och kostnad. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte gälla skyddsåtgärder för bananer.
1.  Frankrike och Portugal skall för kommissionen lägga fram växtskyddsprogram för jordbruksgrödor eller vegetabiliska produkter i de franska utomeuropeiska departementen respektive på Azorerna och Madeira. I programmen skall särskilt anges de mål som skall uppnås, åtgärder som skall vidtas samt deras varaktighet och kostnad. De program som läggs fram i enlighet med denna artikel skall inte gälla skyddsåtgärder för bananer.
Ändring 23
Artikel 19, punkt 2, stycke 1
2.  Genom undantag från artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall det vara tillåtet att använda druvor som skördats i regionerna Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för framställning av vin som endast får saluföras inom dessa regioner.
2.  Genom undantag från artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 skall det vara tillåtet att använda druvor som skördats i regionerna Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter för framställning av vin som endast får saluföras inom dessa regioner.
Ändring 24
Artikel 19, punkt 2, stycke 2
Portugal skall fram till den 31 december 2006 gradvis avskaffa odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, med, i förekommande fall, hjälp av det stöd som avses i kapitel III i avdelning II i förordning (EG) nr 1493/1999.
Portugal skall fram till den 31 december 2013 gradvis avskaffa odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, med, i förekommande fall, hjälp av det stöd som avses i kapitel III i avdelning II i förordning (EG) nr 1493/1999.
Ändring 25
Artikel 20, punkt 4, stycke 2
Tillämpningsföreskrifter för denna punkt skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I dessa föreskrifter skall det bland annat fastställas hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som skall blandas i den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i första stycket.
Tillämpningsföreskrifter för denna punkt skall antas enligt förfarandet i artikel 26.2. I dessa föreskrifter skall det bland annat fastställas hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som skall blandas i den rekonstituerade UHT-mjölk som avses i första stycket, om inte avsättningen av lokalt producerad mjölk kan garanteras.
Ändring 26
Artikel 21, punkt 3a (ny)
3a. I syfte att höja kvaliteten på nötköttsproduktionen på Azorerna skall det beviljas ett bidrag till införsel av hanavelsdjur av nötkreatur till denna region, under de villkor och inom ramen för den högsta gräns som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 26.2.
Ändring 27
Artikel 21a (ny)
Artikel 21a
Socker
Under den period som avses i artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker1,skall C-socker enligt artikel 13 i den förordningen som exporteras enligt berörda bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 2670/81 av den 14 september 1981 och fastställande av tillämpningsföreskrifter för sockerproduktion utöver kvoten2 och som förts in för konsumtion på Madeira och på Kanarieöarna i form av vitsocker med KN-nummer 1701 och på Azorerna i form av råsocker med KN-nummer 1701 12 10 enligt villkoren i den här förordningen omfattas av systemet med befrielse från importtull inom den gräns som föreskrivs i de prognostiserade försörjningsbalanser som avses i artikel 3.
_______________
1 EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
2 EGT L 262, 16.9.1981, s. 14.
Ändring 28
Artikel 24, punkt 1
1.  Med undantag av de åtgärder som avses i artikel 16 skall de åtgärder som fastställs i denna förordning utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1258/1999.
1.  Med undantag av de åtgärder som avses i artiklarna 16 och 18 skall de åtgärder som fastställs i denna förordning utgöra interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1258/1999.
Ändring 29
Artikel 24, punkt 2
2.  Gemenskapen skall finansiera de åtgärder som föreskrivs i avdelningarna II och III i den här förordningen med följande belopp:
2.  Gemenskapen skall finansiera de åtgärder som föreskrivs i avdelningarna II och III i den här förordningen med ett högsta belopp som beräknats utifrån de belopp som använts för att finansiera den särskilda försörjningsordningen, varvid grunden för denna beräkning skall vara genomsnittet av den bästa treårsperioden i varje region under perioden 2001–2004, med beaktande av det belopp för befrielse från tullavgifter som beviljats under samma period och med utgångspunkt i de utgiftstak som är tillämpliga på den lokala jordbruksproduktionen.
– för de franska utomeuropeiska departementen 84,7 miljoner euro
– för Azorerna och Madeira: 77,3 miljoner euro
– för Kanarieöarna: 127,3 miljoner euro.
Ändring 30
Artikel 24, punkt 3
3.  De årliga anslagen för de program som föreskrivs i avdelning II får inte överstiga följande belopp:
utgår
– för de franska utomeuropeiska departementen: 20,7 miljoner euro
– för Azorerna och Madeira: 17,7 miljoner euro
– för Kanarieöarna: 72,7 miljoner euro.
Ändring 31
Artikel 24, punkt 3a (ny)
3a. Genom avvikelse från artikel 28.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 får de föreskrivna tidsfristerna ändras för utbetalningar till de stödordningar som avses i bilaga I i den förordningen, varvid den nya tidsfristen skall fastställas i de program som skall läggas fram inom ramen för det anslag som avses i punkt 2 till denna artikel.
Ändring 32
Artikel 26, punkt 1, stycke 1a (nytt)
När det gäller de fytosanitära program som föreskrivs i artikel 18 skall kommissionen bistås av den ständiga kommitté för växtskydd som inrättades genom rådets beslut 76/894/EEG av den 23 november 19761.
_____________________
1 EGT L 340, 9.12.1976, s. 25.
Ändring 33
Artikel 28, punkt 3
3.  Senast den 31 december 2009 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.
3.  Senast den 31 december 2008 och därefter vart femte år skall kommissionen överlämna en allmän rapport till Europaparlamentet och rådet med en redogörelse för verkningarna av de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning, eventuellt tillsammans med lämpliga förslag.
Ändring 34
Artikel 29, stycke 2a (nytt)
Åtgärderna för den särskilda försörjningsordningen samt åtgärderna för stöd till den lokala produktionen, vilka föreskrivs i förordningarna (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001 och (EG) nr 1454/2001, skall gälla till dess att kommissionen har godkänt de försörjningsprogram som avses i artikel 5 i denna förordning respektive till dess att de stödprogram för den lokala jordbruksproduktionen som avses i artikel 9 i denna förordning skall börja tillämpas.
Ändring 35
Artikel 32, stycke 2
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006. Artiklarna 13, 25 och 26 skall dock tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006. Artiklarna 8 och 13, artikel 21.3, samt artiklarna 24, 25 och 26 skall dock tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy